RynekInstalacyjny.pl

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu
Fot. ROCKWOOL

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu


Fot. ROCKWOOL

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

Zobacz także

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Energoterm Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie...

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji. Wychodząc naprzeciw polepszaniu warunków bytowych ludzi przebywających w pomieszczeniach z wentylacją i rekuperacją, wprowadziliśmy w tych instalacjach montaż generatorów emitujących jony ujemne nazywane aerojonami.

Niska szczelność przegród może spowodować zwiększenie zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji budynków energooszczędnych nawet o 40% [1]. Powodem powstawania nieszczelności są często instalacje, które przechodzą przez warstwy szczelne lub uniemożliwiają ich wykonanie. Prawidłowe rozwiązanie tego problemu jest kluczem do osiągnięcia zakładanego standardu energetycznego budynku.

Oprócz zwiększenia strat ciepła brak szczelności powietrznej obudowy budynku może doprowadzić do:

  • pojawienia się międzywarstwowej kondensacji pary wodnej w przegrodach – para zawarta w powietrzu eksfiltrującym przez nieszczelności może ulegać wykropleniu w przegrodzie. Prowadzi to do pogorszenia izolacyjności cieplnej materiałów (zdecydowany wzrost współczynnika przewodzenia ciepła l, np. wełny mineralnej, na skutek zastępowania powietrza w przestrzeniach międzywłóknowych wodą) oraz obniżenia trwałości konstrukcji (pod wpływem wilgoci np. drewno ulega degradacji),
  • rozwoju pleśni – co jest następstwem wykroplenia powierzchniowego oraz wgłębnego pary wodnej. Zarodniki pleśni mogą być przyczyną poważnych alergii oraz chorób (np. astmy) u mieszkańców,
  • obniżenia komfortu – nieszczelności przy otworach drzwiowych oraz okiennych (na połączeniu ościeżnicy z ościeżem) prowadzą do powstania lokalnych przeciągów, co u mieszkańców powoduje odczucie dyskomfortu, w szczególności w okresie zimy,
  • obniżenia komfortu akustycznego pomieszczeń – spękania oraz nieszczelności w przegrodach powodują przedostawanie się fali dźwiękowej (hałasu) z zewnątrz,
  • zwiększenia nakładów finansowych – nieszczelności prowadzą do zwiększenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku [6] oraz uszkodzenia konstrukcji. Rosną w takim przypadku nakłady finansowe związane z eksploatacją i remontami. Kolejne koszty mogą powstać w konsekwencji pogorszenia stanu zdrowia osób przebywających w pomieszczeniach, w których pojawiła się pleśń.

Przepisy dotyczące szczelności powietrznej

Wymagania dotyczące szczelności powietrznej polskich budynków określono w Warunkach Technicznych (WT 2014) z 5 lipca 2013 r. [5]:

„Załącznik nr 2

2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród, przejścia elementów instalacji oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza”.

W kolejnym podpunkcie WT 2014 widnieje jednak zapis określający zalecenia (n50 – liczba wymian powietrza w ciągu godziny), a nie wymogi dotyczące szczelności budynków [5]:

„2.3.3. Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi:

1) w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową – n50 < 3,0 1/h;2) w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h.

2.3.4. Zalecane jest, by po zakończeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjny został poddany próbie szczelności…”.

Zastąpienie w WT 2014 w punkcie 2.3.3 zwrotu „wymagana” słowem „zalecana” powoduje, że przepis staje się całkowicie martwy i zdecydowana większość inwestorów wcale nie przeprowadza takiego badania. Jednoznacznie prowadzi to do braku kontroli nad wykonanymi pracami, co wpływa bezpośrednio na zapotrzebowanie budynku na energię [6].

W kraju istnieją jednak mechanizmy, które wymuszają przeprowadzenie badania szczelności w nowo oddawanych budynkach. Jednym z nich jest program dopłat do domów energooszczędnych prowadzony przez NFOŚiGW. Wielkość dopłat zależy od uzyskanego standardu energetycznego – może to być 30 tys. lub 50 tys. zł brutto, odpowiednio dla standardu NF40 lub NF15. Żeby uzyskać dofinansowanie, budynek musi przejść procedurę weryfikacyjną obejmującą m.in. badanie szczelności powłoki zewnętrznej budynku.

Budynek energo­oszczędny powinien się odznaczać szczelnością na poziomie nie gorszym niż n50 ≤ 1,0 1/h dla standardu NF40 i n50 ≤ 0,6 1/h dla standardu NF15. W celu ujednolicenia sposobu sprawdzenia szczelności budynku powstała norma PN-EN 13829:2002 [2], wg której takie badanie powinno zostać przeprowadzone.

Zdecydowana większość krajów Unii Europejskiej wyznaczyła własne minimalne wymagania dotyczące szczelności budynków. Takie działania zostały podjęte w wyniku obowiązku wdrażania dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), a następnie jej Recastu.

Niektóre kraje, takie jak Polska, Czechy czy Niemcy, mają różne wymagania dla systemu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (tabela 1). Praca wentylacji mechanicznej może zwiększyć różnicę ciśnień pomiędzy wnętrzem budynku a otoczeniem, np. wentylacji mechanicznej wywiewnej [1].

 Dopuszczalny minimalny poziom szczelności powietrznej budynków

Tabela 1. Dopuszczalny minimalny poziom szczelności powietrznej budynków w Europie w 2010 r. [3, 4]


 

W krajach europejskich (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii) nie ma obowiązku przeprowadzania badania szczelności, jest to tylko zalecane. Wymagania dotyczące szczelności dla budynków energooszczędnych bądź pasywnych można natomiast znaleźć w kilku systemach certyfikacji energetycznej budynków (PHI oraz BBC-Effinergie). Dla budynków pasywnych (certyfikacja PHI) obowiązkowo musi zostać przeprowadzone badanie szczelności powłoki budynku, a jego wynik powinien spełniać warunek n50 ≤ 0,6 1/h.

W przypadku francuskiego systemu certyfikacji (BBC-Effinergie) przepuszczalność powietrzna obudowy budynku jednorodzinnego powinna być mniejsza niż 0,6 m3/(h · m2) dla różnicy ciśnienia 4 Pa lub 1,0 m3/(h · m2) dla budynków zamieszkania zbiorowego.

Główne miejsca powstawania nieszczelności

Badanie szczelności budynku ma na celu określenie wielkości strumienia powietrza infiltrującego i wykrycie miejsc występowania nieszczelności. Miejsca te występują najczęściej (rys. 1):

  • na połączeniach ram okiennych/drzwiowych z ościeżami,
  • przy wyłazach na strych/dach oraz ich połączeniach z przegrodą,
  • na połączeniach różnych rodzajów przegród zewnętrznych (podłoga–ściana, dach–ściana, strop–ściana),
  • w przegrodach wewnętrznych oddzielających część ogrzewaną szczelną od części nieogrzewanej,
  • przy przejściach instalacji (wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych, grzewczych i innych) przez przegrody zewnętrzne,
  • przy podejściach instalacji,
  • dookoła drzwiczek kominków, przy przewodach powietrznych i spalinowych.
Miejsca, w których najczęściej występują nieszczelności

Rys. 1. Miejsca, w których najczęściej występują nieszczelności


 

O większości wymienionych miejsc projektanci oraz wykonawcy starają się pamiętać, jednak często bagatelizują bądź zapominają o instalacji. W rezultacie dochodzi do znacznego pogorszenia poziomu szczelności powietrznej budynku i powstawania szeregu problemów.

Przeprowadzone badania szczelności energooszczędnych budynków pozwoliły na określenie głównych miejsc występowania nieszczelności dla poszczególnych instalacji. Narzędziem wykorzystanym do detekcji nieszczelności była kamera termowizyjna.

Instalacja elektryczna

Pierwszym problemem okazuje się rozprowadzenie instalacji w budynku przy użyciu peszli (rys. 2). Układanie instalacji w ten sposób jest zdecydowanie łatwiejsze (rys. 3), a w niektórych przypadkach nawet wymagane ze względu na przepisy przeciwpożarowe. Jednak wykonawcy takich instalacji całkowicie zapominają, że przewody nie wypełniają w całości wolnej przestrzeni w peszlu, a miejsce to staje się potencjalnym źródłem nieszczelności.

 Nieszczelnie wykonane przejście instalacji elektrycznej

Rys. 2. Nieszczelnie wykonane przejście instalacji elektrycznej (przy wykorzystaniu peszli) przez ścianę oddzielającą nieogrzewany garaż od pomieszczenia ogrzewanego [10]


 

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej przy wykorzystaniu peszli

Rys. 3. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej przy wykorzystaniu peszli (brak obustronnego zamknięcia peszli spowodował efekt „wiania” z włączników) [10]


 

Problem ten występuje w szczególności w przypadku wykorzystania przestrzeni nieogrzewanych do rozprowadzenia instalacji elektrycznej, np. kable prowadzone w peszlach po poddaszu nieogrzewanym schodzą następnie w przestrzeń ogrzewaną. Każde przejście jest potencjalnym źródłem nieszczelności.

Kolejna przyczyna to niedokładne lub brakujące otynkowanie/uszczelnienie wejścia instalacji do budynku na etapie wykonywania przyłącza (rys. 4). Przejścia instalacji przez przegrody wykonywane są w sposób niechlujny i niedokładny ze względu na reżim czasowy oraz obniżanie kosztów takiej czynności. Otwory wykonywane w celu przeprowadzenia instalacji są zbyt duże w porównaniu do przekroju samego kabla zasilającego, a powstała wolna przestrzeń nie jest w żaden sposób uszczelniona.

Wprowadzenie przyłącza energetycznego do budynku

Rys. 4. Wprowadzenie przyłącza energetycznego do budynku z wykorzystaniem kanałów instalacyjnych, które nie zostały uszczelnione [10]


 

Problemem są również nieszczelne przejścia instalacji przez warstwę paroszczelną, powstające w wyniku prowadzenia przewodów w warstwie termoizolacyjnej (rys. 5; najczęściej dotyczy to przegród o konstrukcji szkieletowej drewnianej). Nieszczelności te występują bardzo często w okolicach opraw oświetleniowych. Kolejne miejsca to nieprawidłowo wyprowadzone kable pod oświetlenie zewnętrzne, dzwonki, internet itd.

Nieszczelność

Rys. 5. Nieszczelność spowodowana przerwaniem folii paroszczelnej przy oprawie oświetleniowej [10]


 

Instalacja wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania

Podobnie jak w przypadku instalacji elektrycznej również przyłącza wodno-kanalizacyjne wprowadzane są do budynku w sposób niestaranny (rys. 6), co bezpośrednio prowadzi do powstawania nieszczelności w tych miejscach.

 Nieprawidłowo wykonane przyłącze instalacji kanalizacyjnej

Rys. 6. Nieprawidłowo wykonane (nieszczelne powietrznie) przyłącze instalacji kanalizacyjnej [10]


 

Przejścia rur przez strop poddasza nieogrzewanego (rys. 7) w celu odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej lub odprowadzenia skroplin z rekuperatora umieszczonego na poddaszu nieogrzewanym są zazwyczaj nieuszczelniane. Problemem może być przejście instalacji z kolektorów słonecznych.

Przejście rurki odprowadzającej skropliny z rekuperatora

Rys. 7. Przejście rurki odprowadzającej skropliny z rekuperatora przez strop poddasza nieogrzewanego (w tym miejscu została wycięta folia paroszczelna) [10]


 

Instalacja wodna i centralnego ogrzewania jest bardzo często rozprowadzana z wykorzystaniem peszli (rys. 8). W miejscach przejść przez tynk i podejść do punktów czerpalnych lub grzejników mogą powstawać nieszczelności.

Sposób układania instalacji wodno-kanalizacyjnych często uniemożliwia wykonanie warstw szczelnych lub prowadzi do ich świadomego pominięcia. Przykładem są zabudowy podtynkowe przykryte później płytami GK. Pod płytami często nie tynkuje się ścian lub nie stosuje folii paroszczelnych. Infiltrujące powietrze przedostaje się wtedy do pomieszczeń w okolicach armatury lub urządzeń.

Doprowadzenie wody ciepłej i zimnej

Rys. 8. Doprowadzenie wody ciepłej i zimnej do natrysku z wykorzystaniem peszli, które nie zostały obustronnie uszczelnione [10]


 

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Najczęstszym miejscem powstawania nieszczelności są przejścia kanałów z czerpni oraz wyrzutni (rys. 9) przez ściany zewnętrzne. Duże grubości otulin utrudniają prawidłowe uszczelnienie tych detali.

 Nieszczelne przejście przez ścianę zewnętrzną rury odprowadzającej

Rys. 9. Nieszczelne przejście przez ścianę zewnętrzną rury odprowadzającej „zużyte” powietrze od rekuperatora [10]


 

Rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych w przestrzeniach nieogrzewanych znacząco zwiększa liczbę nieszczelności. Newralgicznymi miejscami są przejścia kanałów przez przegrody oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, a dokładniej przez warstwy szczelne, np. folię paroszczelną (rys. 10).

Podczas badania stwierdza się często nieszczelności na połączeniach kanałów wentylacyjnych. Nie są to jednak nieszczelności obudowy, ale samej instalacji. Problematyczne jest również wykonanie np. tynków wewnętrznych za zaizolowanymi kanałami o dużej średnicy prowadzonymi na przegrodach. Tynki wykonywane są często po ułożeniu kanałów, w rezultacie ściany lub stropy za kanałami pozostają nieotynkowane.

Przejście przez strop pod poddaszem nieogrzewanym

Rys. 10. Przejście przez strop pod poddaszem nieogrzewanym (w tym miejscu wycięta została folia paroizolacyjna) kanałów nawiewnych od rekuperatora [10]


 

Pozostałe instalacje i inne błędy

Nieszczelności mogą pojawiać się także w przejściach przez przegrody zewnętrzne instalacji do odprowadzenia zanieczyszczonego powietrza z odkurzacza centralnego (rys. 11).

Przejście kanału odkurzacza centralnego przez folię paroizolacyjną

Rys. 11. Przejście kanału odkurzacza centralnego przez folię paroizolacyjną stropu zewnętrznego [10]


 

W przypadku odkurzacza centralnego występują również nieszczelności gniazd (miejsc podłączania szczotki odkurzającej do głównej instalacji). Klapki zamykające gniazda otwierają się w warunkach podciśnienia i umożliwiają infiltrację powietrza zewnętrznego. Kolejne miejsca to przyłącza innych instalacji, np. instalacji gazowej lub przejścia przewodów spalinowych/powietrzno-spalinowych (rys. 12) przez przegrody zewnętrzne.

Nieszczelne przejście przewodów powietrzno-spalinowych

Rys. 12. Nieszczelne przejście przewodów powietrzno-spalinowych z kotła gazowego [10]


 

Nieszczelności stwierdzono również w okolicy drzwiczek rewizyjnych (np. do kanalizacji lub wentylacji; rys. 13), przy przejściach przewodów antenowych przez połączenie ościeżnicy ze skrzydłem okiennym, co prowadzi do ściśnięcia/uszkodzenia uszczelki okiennej, lub w miejscu przejścia przez przegrody zewnętrzne instalacji chłodzenia (prowadzonej w nieszczelnych korytach instalacyjnych).

We wszystkich wymienionych przypadkach błędem był całkowity lub częściowy brak uszczelnień przejść albo wykorzystanie niewłaściwych materiałów do ich wykonania. Do powszechnie stosowanych materiałów, które nie są powietrznie szczelne, należą:

  • taśmy papierowe i pakowe,
  • folie paroprzepuszczalne,
  • pianki montażowe PU,
  • beton o niewłaściwej konsystencji,
  • silikony.
Drzwiczki rewizyjne

Rys. 13. Nieszczelnie wykonane drzwiczki rewizyjne [10]


 

Sposoby osiągnięcia wymaganej szczelności powietrznej

Żeby budynek energooszczędny osiągnął wymaganą szczelność powietrzną, trzeba zacząć od projektu, a skończyć na teście szczelności.

 • Na etapie projektowania architekt powinien opracować konstrukcję wszystkich newralgicznych detali, określić przebieg warstwy szczelnej, podać opis jej montażu i sporządzić listę niezbędnych materiałów. Wspólnie z projektantami branżowymi powinien zaproponować takie rozwiązania przejść i rozprowadzenie instalacji, które gwarantują szczelność.

W trakcie budowy należy na bieżąco kontrolować zgodność wykonywania detali i ciągłość warstwy szczelnej, a także stosować odpowiednie materiały. Trzeba często uświadamiać wykonawcom funkcję, jaką pełni dokładnie wykonana szczelna obudowa budynku. Informowanie ich o przyszłych badaniach sprawdzających poprawność prac może stanowić dodatkową motywację i poprawić jakość wykonania.

Najważniejsze zasady projektowania to:

  • lokalizowanie rozdzielni, rozdzielaczy, rozgałęzień instalacji wewnątrz przestrzeni szczelnej powietrznie – takie rozwiązanie zmniejsza liczbę przebić i ogranicza je prawie wyłącznie do głównych przyłączy (rys. 14a),
  • rozprowadzenie kanałów systemu wentylacji mechanicznej jedynie w przestrzeni szczelnej powietrznie lub rozgałęzianie głównych kanałów nawiewnych i wywiewnych dopiero w przestrzeni szczelnej (rys. 14b),
  • lokalizowanie przebić w miejscach łatwo dostępnych z punktu widzenia ich uszczelnienia, unikanie takich miejsc jak naroża, okolice przegród wewnętrznych i elementów konstrukcyjnych,
  • stosowanie odpowiedniej kolejności prac budowlanych, np. zbyt wczesne ułożenie kanałów wentylacyjnych przy ścianach może uniemożliwić ich otynkowanie,
  • stosowanie warstw technicznych w przegrodach zewnętrznych ułatwiających prowadzenie instalacji i ograniczających liczbę nieszczelności,
  • ograniczenie liczby gniazdek, włączników i puszek w przegrodach zewnętrznych.
 Zmiana liczby przebić

Rys. 14. Zmiana liczby przebić w zależności od sposobu rozwiązania instalacji: a) elektrycznej, b) wentylacji [9]


 

Wykonując instalacje w budynkach energooszczędnych, należy pamiętać, że:

  • przebicia przegród o małych średnicach, np. w przypadku instalacji elektrycznej, trzeba uszczelniać trwale elastycznymi masami szczelnymi, a przebicia przegród o stosunkowo dużych średnicach, np. w przypadku systemu wentylacji, należy uszczelniać przy użyciu specjalnych kołnierzy,
  • w przypadku zaizolowanych przewodów lub kanałów szczelne połączenie powinno być zagwarantowane pomiędzy warstwą szczelną, np. tynk wewnętrzny, a powierzchnią przewodu lub kanału, połączenie powierzchni zewnętrznej otuliny z warstwą szczelną nie będzie skuteczne,
  • prowadzenie instalacji w peszlach lub korytach instalacyjnych zwiększa ryzyko powstania nieszczelności,
  • do uszczelniania przejść powinny być wykorzystywane odpowiednie materiały: specjalne kołnierze (rys. 15), taśmy akrylowe oraz butylowo-kauczukowe, trwale elastyczne masy uszczelniające, beton o odpowiedniej konsystencji,
  • stosowanie szczelnych puszek elektrycznych (rys. 16) zmniejsza ryzyko wystąpienia nieszczelności, zwłaszcza w przypadku lekkich konstrukcji drewnianych lub porowatych materiałów konstrukcyjnych.
Materiały zapewniające uszczelnienie przejść instalacji

Rys. 15. Materiały zapewniające uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody zewnętrzne [7, 8]


 

 Puszka elektryczna podtynkowa

Rys. 16. Puszka elektryczna podtynkowa z membraną uszczelniającą


 

Wnioski

Zaprezentowane przykłady oraz przeprowadzone badania potwierdzają istotny wpływ instalacji na poziom szczelności powietrznej budynków energooszczędnych. Osiągnięcie zakładanego standardu energetycznego okazuje się często niemożliwe z uwagi na dużą liczbę nieszczelności, a koszty eksploatacji są wyższe od zakładanych.

Żeby osiągnąć wysoki poziom szczelności, należy zacząć już od fazy projektowania i prawidłowo zaplanować newralgiczne detale. Dopiero zastosowanie wszystkich trzech etapów gwarantuje osiągniecie wymaganej szczelności powietrznej.

Drugim etapem jest budowa, podczas której należy uświadomić wykonawcom, jaką rolę odgrywa szczelność w budynku energooszczędnym. Należy na bieżąco sprawdzać wykonanie kolejnych detali, ciągłość warstw szczelnych oraz zgodność zastosowanych materiałów z wytycznymi zawartymi w projekcie.

Ostatni etap to badanie szczelności służące kontroli prac i wykryciu nieszczelności na wczesnym etapie budowy (przed pracami wykończeniowymi).

Wyniki badania pozwalają na wprowadzenie poprawek przy możliwie niskich kosztach.

Informacja o przyszłym badaniu i sprawdzeniu wykonywanych prac może działać mobilizująco i zwiększać jakość wykonania. Dopiero zastosowanie wszystkich trzech etapów gwarantuje osiągnięcie wymaganej szczelności powietrznej.

Zdjęcia termowizyjne zamieszczone w artykule zostały wykonane w ramach grantu dziekańskiego nr 504 M 1088 1405, WIL Politechniki Warszawskiej

Literatura

 1.  Firląg S., Szczelność powietrzna budynków pasywnych i energooszczędnych – wyniki badań, Czasopismo Techniczne Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Zeszyt 3, rok 109.
 2. PN-EN 13829:2002 Właściwości cieplne budynków. Określanie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.
 3. Peuhkuri R., Tschui A, Pedersen S., Application of the local criteria/standards and their differences for very low-energy and low energy houses in the participating countries, NORTHPASS European Project, Report, 12.03.2010.
 4. Erhorn-Kluttig H., Erhorn H., Lahmidi H., Airtightness requirements for high performance building envelopes, ASIEPI European Project, Report P157, 5.03.2009.
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013, poz. 926).
 6. Miszczuk A., Żmijewski K., Analiza rynku budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię w Polsce, „Materiały Budowlane” nr 1/2015.
 7. www.lowthermsolutions.co.uk.
 8. www.thecodestore.co.uk.
 9. 3E, EREC, GRECT, AEE, NKUA, ITW, NUID, Technical guidelines for building designers, New4Old, Work package 4.1, January 2009.
 10. Zdjęcia wykonane przez Artura Miszczuka w ramach grantu dziekańskiego nr 504 M 1088 1405.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Robert Robert, 13.05.2015r., 14:06:09 Pamiętaj: - stosuj dobrej jakości taśmy klejące o nieograniczonej trwałości użytkowej do membran i folii parochronnych, np. firmy SIGA lub system isofloc; - testuj budynek testem Blower Door; - stosuj odpowiedni materiał izolacyjny, taki jak celuloza isofloc F. Celuloza np.: w USA stanowi również barierę powietrznoszczelną budynku, dzięki małej przepuszczalności gazów i wysokiej oporności na przepływ powietrza.

Powiązane

Redakcja RI Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej...

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej pracują tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Maciej Danielak SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia...

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne jest coraz ważniejszym aspektem doboru urządzeń.

dr inż. Anna Charkowska Wentylacja fasadowa

Wentylacja fasadowa Wentylacja fasadowa

We współczesnej architekturze dominują budynki z coraz większymi powierzchniami szklanymi. Zgodnie z wymaganiami prawnymi muszą to być obiekty energooszczędne, w których dzięki zastosowaniu nowoczesnych...

We współczesnej architekturze dominują budynki z coraz większymi powierzchniami szklanymi. Zgodnie z wymaganiami prawnymi muszą to być obiekty energooszczędne, w których dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii uzyskuje się wysoki komfort cieplny przy niskim zużyciu energii. Wymóg ograniczenia zużycia energii dotyczy także instalacji wentylacyjnych budynków, w tym wentylacji i klimatyzacji. Ze względu na konieczność wymiany powietrza wewnętrznego na świeże niezbędne jest zapewnienie sprawnej...

dr inż. Łukasz Amanowicz, prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak Ilościowy opis równomierności rozdziału powietrza w wielorurowych gruntowych wymiennikach ciepła

Ilościowy opis równomierności rozdziału powietrza w wielorurowych gruntowych wymiennikach ciepła Ilościowy opis równomierności rozdziału powietrza w wielorurowych gruntowych wymiennikach ciepła

Gruntowe wymienniki ciepła będą coraz częściej stosowane jako elementy instalacji wentylacji mechanicznej pozwalające na wstępne podgrzanie powietrza wentylacyjnego zimą i schłodzenie latem [4, 5, 7, 9]....

Gruntowe wymienniki ciepła będą coraz częściej stosowane jako elementy instalacji wentylacji mechanicznej pozwalające na wstępne podgrzanie powietrza wentylacyjnego zimą i schłodzenie latem [4, 5, 7, 9]. Już obecnie stosowanie GWC jest w niektórych przypadkach konieczne, np. w celu spełnienia wymagań stawianym inwestycjom ubiegającym się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przeznaczonych na budowę domów energooszczędnych [6, 10]. W projektowaniu i doborze wielorurowych GWC istotną rolę odgrywa równomierność...

mgr inż. Justyna Topolańska, dr inż. Dorota Anna Krawczyk Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła Przegląd stosowanych rozwiązań

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła Przegląd stosowanych rozwiązań Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła Przegląd stosowanych rozwiązań

Postęp cywilizacyjny umożliwia stosowanie coraz nowszych technologii, które przyczyniają się do oszczędzania energii zużywanej w budynkach do ich ogrzewania czy chłodzenia, przy jednoczesnej dbałości o...

Postęp cywilizacyjny umożliwia stosowanie coraz nowszych technologii, które przyczyniają się do oszczędzania energii zużywanej w budynkach do ich ogrzewania czy chłodzenia, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Przykładem mogą być gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GWC) służące do wspomagania instalacji wentylacji mechanicznej, zwane też wymiennikami typu otwartego [1].

mgr inż. Katarzyna Rybka Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach...

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

mgr inż. Katarzyna Rybka Nowości w technice klimatyzacyjnej

Nowości w technice klimatyzacyjnej Nowości w technice klimatyzacyjnej

Klimatyzatory, klimakonwektory i belki chłodzące to najczęściej stosowane urządzenia klimatyzacyjne. Szczególnie te pierwsze są ciągle doskonalone i każdy rok przynosi nowe rozwiązania. Liczą się: energooszczędność,...

Klimatyzatory, klimakonwektory i belki chłodzące to najczęściej stosowane urządzenia klimatyzacyjne. Szczególnie te pierwsze są ciągle doskonalone i każdy rok przynosi nowe rozwiązania. Liczą się: energooszczędność, wydajność, ekologiczność i komfort użytkowania. Nowe tendencje szybko rozpowszechnią się na rynku, dając inwestorom coraz szerszy wybór.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza....

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza. Ma to istotny wpływ na eksploatację tych urządzeń – nieprawidłowa wentylacja grozi bowiem ich przegrzewaniem się i awarią.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Agata Siwińska Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

dr inż. Maciej Besler, dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Michał Fijewski Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię...

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię stosowane są coraz powszechniej. Zastosowania wymienników odzyskujących ciepło i chłód wymagają także obowiązujące przepisy.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

dr inż. Andrzej Bugaj System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

System wentylacji na żądanie – zasady stosowania System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe...

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe może przynieść oszczędność kosztów eksploatacyjnych na poziomie 50–60%, natomiast w biurach ok. 20%.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1) Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w...

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic. Istotną rolę w działaniach energooszczędnościowych odgrywa także eliminowanie wzajemnego niekorzystnego oddziaływania instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o. Koszty zużycia energii cieplnej mogą być także obniżane poprzez...

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

dr Michał Michałkiewicz, mgr inż. Karolina Popłonek Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi...

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi zapobiega wymiana powietrza, a urządzenia i instalacje wentylacyjne należy systematycznie czyścić. Ma to szczególne znaczenie w sezonie zimowym.

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Katarzyna Rybka Klimatyzacja precyzyjna

Klimatyzacja precyzyjna Klimatyzacja precyzyjna

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej....

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej. Jest ona stosowana przede wszystkim w serwerowniach, pomieszczeniach, w których gromadzone są bazy danych, oraz centralach telekomunikacyjnych, a także laboratoriach.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją...

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją technologiczną. Poniżej przedstawione zostały elementy związane z wentylacją technologiczną, takie jak digestoria, filtry/skrubery, ssawki, okapy oraz szafy wentylowane.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Edyta Ciesielska Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja...

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja kosztów eksploatacyjnych jest na tyle znacząca, że dodatkowe nakłady inwestycyjne na okna przeciwsłoneczne zwracają się po około 3 latach eksploatacji.

dr inż. Maria Kostka Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe...

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe wymogi zobowiązują producentów do podawania informacji istotnych z punktu widzenia późniejszej eksploatacji. Dane te umożliwiają porównywanie urządzeń. Rzeczywiste koszty eksploatacji instalacji zależą jednak od wielu parametrów, z których część ustalana jest indywidualnie dla danego systemu na...

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń,...

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, jakość powietrza wewnętrznego, minimalny strumień powietrza, stężenie dwutlenku węgla, a także obecność pyłów.

dr inż. Anna Charkowska, mgr inż. Andrzej Różycki, mgr inż. Radosław Lenarski Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2 Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach...

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach poszczególnych klas. Poniżej scharakteryzowano zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego, odbiorowego oraz eksploatacyjnego.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.