RynekInstalacyjny.pl

Ochrona przed przepływem zwrotnym w kanalizacji

W czasie gwałtownych opadów uwidaczniają się problemy spowodowane nieprawidłowym odprowadzeniem wód opadowych lub brakiem odpowiedniego zabezpieczenia instalacji kanalizacyjnych przed cofaniem się ścieków. Zabezpieczenie takie stanowią zawory zwrotne i pompownie ścieków.

Ścieki cofają się do pomieszczeń budynków z powodu niedrożności instalacji kanalizacyjnej lub przykanalików oraz w wyniku wzrostu poziomu ścieków w sieci kanalizacyjnej na skutek powodzi lub gwałtownych opadów. Ale sporo przypadków cofania się ścieków do instalacji kanalizacyjnej w budynku ma miejsce także w przypadku, gdy wody deszczowe z dachów i tarasów odprowadzane są nieprawidłowo do kanalizacji ogólnospławnej.

Największe ryzyko zalania pomieszczeń budynków w wyniku cofnięcia się ścieków występuje, gdy urządzenia takie jak umywalki, toalety, prysznice, wanny czy pralki umieszczone są w piwnicy lub suterenie poniżej poziomu zalewania, a wody odpadowe z działki i budynku odpływają przez naturalny spadek do kanalizacji ogólnospławnej. Poziom zalewania to najwyższy poziom, do którego może się podnieść woda w instalacji odwadniającej. W przypadku terenu płaskiego jest to najczęściej powierzchnia drogi łącznie z chodnikami i poboczami, a w przypadku terenu nachylonego górna krawędź najbliższej podłączonej studzienki.

Zagrożenie zalaniem pomieszczeń w budynkach w wyniku krótkiego, ale intensywnego opadu występuje szczególnie na płaskich terenach z kanalizacją ogólnospławną, na których poziom zalewania leży często na wysokości górnej krawędzi ulicy. Ryzyko powstania cofki z przepełnionej kanalizacji zwiększa się zwłaszcza w czasie gwałtownych opadów po okresach suchych, gdy w niektórych odcinkach sieci kanalizacyjnej dochodzi do nagromadzenia osadów i zanieczyszczeń. Brak ochrony przed przepływem zwrotnym sprawia, że mieszanina wody opadowej i ścieków z sieci kanalizacyjnej cofa się do budynku i zalewa pomieszczenia położone poniżej poziomu zalewania.

Przepisy i rozwiązania techniczne

Przepisy zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych [1] wymagają, aby działka budowlana, na której sytuowane są budynki, miała kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej (§ 28 ust. 1). W przypadku budynków niskich lub takich, których nie można przyłączyć do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, przepisy dopuszczają odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych (§ 28 ust. 2). Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. DzU 2019, poz. 1437) zakazuje wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Za złamanie tego zakazu grozi kara ograniczenia wolności albo grzywny do 10 tys. zł (art. 28 ust. 4a).

Instalacja kanalizacyjna (układ przyborów, wpustów i przewodów do pierwszej studzienki) powinna umożliwiać odprowadzanie ścieków, a także wód opadowych z budynku, jeżeli nie są one odprowadzane na teren działki, oraz spełniać wybrane wymagania norm PN-EN 12056-1:2002 cz. 1–5 i PN-EN 12109:2003. Zakresy tych wymagań określa załącznik nr 1 do WT.

Czytaj też: Zagospodarowanie i odzysk wody deszczowej i szarej >>

Przepisy zawarte w WT (§ 124) zezwalają na budowę instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej w pomieszczeniach budynku, z których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej poprzez zastosowanie przepompowni ścieków, zgodnie z wymaganiami normy dotyczącej projektowania przepompowni ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków, tj. ­PN-EN 12056-4:2002 (w zakresie pkt 4–6), lub urządzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami normy dotyczącej urządzeń przeciwzalewowych w budynkach, tj. PN-EN 13564-1:2004. Norma ta wyróżnia sześć rodzajów urządzeń przeciwzalewowych:

  • typ 0 – urządzenia z tylko jednym samoczynnym mechanizmem zamykania do stosowania na przewodach poziomych,
  • typ 1 – urządzenia do stosowania na przewodach poziomych z jednym samoczynnym mechanizmem zamykania i jednym mechanizmem zamykania awaryjnego, które mogą być łączone,
  • typ 2 – urządzenia do stosowania na przewodach poziomych z dwoma samoczynnymi mechanizmami zamykania i jednym zamykaniem awaryjnym, zamykanie awaryjne może być łączone z jednym z mechanizmów zamknięcia samoczynnego,
  • typ 3 – urządzenia do stosowania na przewodach poziomych z mechanizmem zamykania poruszanym za pomocą energii zewnętrznej (np. elektrycznej, pneumatycznej) oraz z mechanizmem zamykania awaryjnego, który działa niezależnie od zamknięcia samoczynnego,
  • typ 4 – urządzenia, które montowane są w kształtkach lub we wpustach podłogowych, z jednym lub dwoma samoczynnymi mechanizmami zamykania i jednym mechanizmem zamykania awaryjnego, który może być łączony z zamykaniem samoczynnym,
  • typ 5 – wpusty podłogowe z jednym samoczynnym mechanizmem zamykania i mechanizmem zamykania awaryjnego.

Dobór optymalnego urządzenia przeciwzalewowego powinien uwzględniać przeznaczenie budynku, prowadzenie instalacji i umiejscowienie przyborów sanitarnych, rodzaj ścieków oraz lokalizację sieci kanalizacyjnej. Warto wziąć też pod uwagę, czy urządzenie może być zabudowane w płycie podłogowej lub na przewodzie swobodnym, czy ścieki są z fekaliami czy bez i czy mamy chronić jeden odpływ, np. pralki, czy też powinno to być zabezpieczenie centralne dla wielu przyborów, w tym na ścieki z fekaliami? Czy ścieki mają być pompowane także przy przepływie zwrotnym, czy urządzenie ma służyć do użytku przemysłowego, czy domowego?

Do ochrony przez cofnięciem się ścieków szarych w wielu wypadkach wystarczy zabezpieczenie wpustu w podłodze piwnicy albo pojedynczego urządzenia ze ściekami szarymi, np. umywalki lub pralki w piwnicy za pomocą odpływów wyposażonych w dwie samoczynne zasuwy zwrotne i uruchamianie ręczne (rys. 1). Kiedy instalacja kanalizacyjna jest rozbudowana i trzeba chronić całe kondygnacje oraz gdy przewody mają większe średnice, stosuje się zawory (zasuwy) na przewodach poziomych. Przepuszczają one ścieki tylko w jedną stronę i zamykają się samoczynnie pod wpływem naporu cofających się ścieków na klapę zwrotną.


Rys. 1. Zabezpieczenia zbiorcze – odpływ podłogowy do ochrony kilku przyborów: a) schemat instalacji, b) przekrój urządzenia. Odpływ wyposażony jest w dwie samoczynne zasuwy zwrotne i awaryjne uruchomienie ręczne. Urządzenie typu 5 wg PN-EN 13564-1; Rys. Viega

Montaż zwykłych mechanicznych zasuw burzowych ze swobodnie zawieszonymi klapami jest wskazany w przypadku przepływu wyłącznie wody deszczowej i ścieków szarych – z pralek, umywalek, wanien. W przypadku przewodów odprowadzających ścieki zawierające fekalia zaleca się stosowanie zaworów zwrotnych ze wspomaganiem mechanizmu zamknięcia – np. z napędem elektrycznym lub pneumatycznym. W tego typu urządzeniach w normalnym trybie klapy zwrotne są zawsze otwarte, dzięki czemu ścieki mogą swobodnie przepływać przez urządzenie. W momencie wystąpienia przepływu zwrotnego klapy zamykają się za pomocą siłownika sterowanego sondą umieszczoną w kanale. Siłownik pokonuje ewentualne opory wywołane zanieczyszczeniami i skutecznie zamyka przepływ. Po ustąpieniu przepływu zwrotnego ścieków klapy są otwierane automatycznie. Dostępne są też urządzenia, które w wersji podstawowej wyposażone są tylko w klapy mechaniczne i w dowolnym momencie mogą zostać przezbrojone na urządzenia automatyczne.


Rys. 2. Przykład małych pompowni do ścieków fekalnych – Compli 300, układ jednopompowy do zastosowań w małych jednostkach mieszkalnych, ze zbiornikiem z polietylenu o poj. 50 dm3, z dopływem ścieków DN 100, o wysokości podnoszenia 19,5 m i wydajności 29 m3/h; Rys. Pentair Jung Pumpen

Jeśli przybory sanitarne znajdują się poniżej poziomu zalewania, są często wykorzystywane i zawierają ścieki z fekaliami, do zapobiegania przepływom zwrotnym zalecane jest zastosowanie urządzeń pompowych. Urządzenia takie pozwalają na korzystanie z przyborów sanitarnych, w tym toalet, nawet przy przepływie zwrotnym, a kiedy on ustaje, ścieki spływają grawitacyjnie.

Czytaj też: Usuwanie nadmiaru wody z powierzchni utwardzonych w budynkach >>

Dostępne są też rozwiązania pozwalające na montaż urządzeń przeciwzalewowych poza budynkiem (rys. 3). Wybór opiera się często na kompromisie pomiędzy pewnością zabezpieczenia a kosztami inwestycyjnymi – ale rolą projektanta jest zwracanie uwagi inwestorowi na potencjalne ryzyko.


Rys. 3. Lokalizacja urządzenia przeciwzalewowego na zewnątrz i wewnątrz budynku; Rys. Kessel

W przypadku miejsc, z których nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków szarych i z fekaliami, stosuje się urządzenia kompaktowe z pomporozdrabniaczami, tłoczącymi ścieki na odległość kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu metrów i na wysokość 5–7 m. Urządzenie takie podaje ścieki do miejsca, z którego grawitacyjne płyną dalej instalacją kanalizacyjną poza budynek, do studzienki kanalizacyjnej i sieci. Gdy nie ma odpływu grawitacyjnego i ścieki trzeba przetłoczyć poza budynek, stosuje się wewnętrzne przepompownie z niewielką pojemnością retencyjną, z pompami z rozdrabniaczem i układem sterującym. Urządzeń przeciwzalewowych nie stosuje się w instalacjach bez grawitacyjnego odprowadzania ścieków. Wody opadowe z dachów i tarasów, a także z zagłębień przy ścianach budynków powinny mieć odprowadzenie do wyodrębnionej kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej, a w przypadku braku takiej możliwości odprowadzenie na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych (§ 126 ust. 1). Przepisy wyraźnie nakazują, aby przewody odprowadzające wody opadowe przez wnętrze budynku w przypadku przyłączenia budynku do sieci kanalizacji ogólnospławnej były łączone z instalacją kanalizacyjną poza budynkiem (§ 126 ust. 2). Nieprzestrzeganie tego wymogu jest przyczyną zalewania pomieszczeń wodami opadowymi podczas intensywnych opadów. Jednym z błędów jest montaż urządzenia przeciwzalewowego za ujściem przewodu odprowadzającego wody opadowe z dachu.

Dla prawidłowego działania urządzeń przeciwzalewowych istotne znaczenie ma także eksploatacja, czyli regularny dozór urządzeń. Żeby to było możliwe, konieczny jest dostęp do urządzenia w celu przeprowadzania okresowych przeglądów i ewentualnego czyszczenia przynajmniej raz na pół roku.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU 2002, nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
 2. PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
 3. PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Cz. 4: Pompownie ścieków. Projektowanie układu i obliczenia.
 4. PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. Cz. 1: Wymagania.
 5. Materiały firm: ACO, Pentair Jung Pumpen, Karmat, Kessel, Viega, Wilo.

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news Efektywne wykorzystywanie wody opadowej

Efektywne wykorzystywanie wody opadowej Efektywne wykorzystywanie wody opadowej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyzna dotacje, które umożliwią miastom rozwinąć system gospodarowania „deszczówką”. Skorzysta z takiego dofinansowania m.in. Sulejówek i Zielona...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyzna dotacje, które umożliwią miastom rozwinąć system gospodarowania „deszczówką”. Skorzysta z takiego dofinansowania m.in. Sulejówek i Zielona Góra, którzy wykorzystają środki na zwiększenie odporności na niebezpieczeństwo zalania i nagłych podtopień oraz wykorzystanie zgromadzonej wody w czasie suszy.

Redakcja RI news W Katowicach powstała już prawie połowa zbiorników deszczowych

W Katowicach powstała już prawie połowa zbiorników deszczowych W Katowicach powstała już prawie połowa zbiorników deszczowych

Katowice walszą z suszą, dzięki budowie zbiorników deszczowych. Właśnie zakończyła się budowa 6 z 13 zaplanowanych zbiorników, które łącznie pomieszczą 6,5 tys. m sześc. wody.

Katowice walszą z suszą, dzięki budowie zbiorników deszczowych. Właśnie zakończyła się budowa 6 z 13 zaplanowanych zbiorników, które łącznie pomieszczą 6,5 tys. m sześc. wody.

Redakcja RI news Woda z basenu do mycia ulic w Warszawie

Woda z basenu do mycia ulic w Warszawie Woda z basenu do mycia ulic w Warszawie

Jak poinformował Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa, 1300 km warszawskich ulic każdego tygodnia sprzątanych jest na mokro. Nawet przy zamiataniu jezdni używa się wody, która zrasza szczotki, minimalizując...

Jak poinformował Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa, 1300 km warszawskich ulic każdego tygodnia sprzątanych jest na mokro. Nawet przy zamiataniu jezdni używa się wody, która zrasza szczotki, minimalizując tym samym zapylenie. Korzystając z inicjatywny Dzielnicy Praga-Północ do mycia ulic wykorzystywana jest woda z basenu znajdującego się przy ul. Jagiellońskiej.

Redakcja RI news Warszawa dofinansuje ekologiczne inwestycje

Warszawa dofinansuje ekologiczne inwestycje Warszawa dofinansuje ekologiczne inwestycje

Mieszkańcy Warszawy do końca maja mogą składać wnioski o dofinansowanie do instalacji urządzeń gromadzących wodę, usuwania wyrobów z azbestem, a także dotacje na przyłączenie budynku do kanalizacji.

Mieszkańcy Warszawy do końca maja mogą składać wnioski o dofinansowanie do instalacji urządzeń gromadzących wodę, usuwania wyrobów z azbestem, a także dotacje na przyłączenie budynku do kanalizacji.

Redakcja RI news Musimy zadbać o ekologię w czasie domowej kwarantanny

Musimy zadbać o ekologię w czasie domowej kwarantanny Musimy zadbać o ekologię w czasie domowej kwarantanny

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do zmniejszenia zużycia prądu, przemieszczania się czy zmniejszenia emisji spalin. Jednak na stan środowiska i zasobów naturalnych wpływają także nasze codzienne nawyki...

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do zmniejszenia zużycia prądu, przemieszczania się czy zmniejszenia emisji spalin. Jednak na stan środowiska i zasobów naturalnych wpływają także nasze codzienne nawyki domowe. Eksperci apelują o rozsądne korzystanie z wody podczas mycia rąk oraz staranną segregację odpadów takich jak maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki.

Redakcja RI news Wodociągowcy mają problem z rękawiczkami i maseczkami, które trafiają do kanalizacji

Wodociągowcy mają problem z rękawiczkami i maseczkami, które trafiają do kanalizacji Wodociągowcy mają problem z rękawiczkami i maseczkami, które trafiają do kanalizacji

Wrocławski MPWiK alarmuje, że chusteczki nawilżane, jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne trafiają coraz częściej do sieci kanalizacyjnej, co powoduje, że zapychają się rury. Jak tego uniknąć? Wystarczy...

Wrocławski MPWiK alarmuje, że chusteczki nawilżane, jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne trafiają coraz częściej do sieci kanalizacyjnej, co powoduje, że zapychają się rury. Jak tego uniknąć? Wystarczy zastosować kilka prostych zasad, aby ograniczyć liczbę awarii.

RI news Nowe wytyczne dla wody i ścieków w dobie koronawirusa

Nowe wytyczne dla wody i ścieków w dobie koronawirusa Nowe wytyczne dla wody i ścieków w dobie koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę m.in. w związku z epidemią koronawirusa.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę m.in. w związku z epidemią koronawirusa.

Redakcja RI news Co jest zmorą przedsiębiorstw wod-kan w czasie koronawirusa? Rękawiczki i chusteczki nawilżane

Co jest zmorą przedsiębiorstw wod-kan w czasie koronawirusa? Rękawiczki i chusteczki nawilżane Co jest zmorą przedsiębiorstw wod-kan w czasie koronawirusa? Rękawiczki i chusteczki nawilżane

Jak podaje Puls Biznesu, w czasie epidemii koronawirusa nawilżone chusteczki i jednorazowe rękawiczki stosowane są dużo częściej w celu ochrony przed chorobą. Jednak stają się prawdziwą zmorą dla przedsiębiorstw...

Jak podaje Puls Biznesu, w czasie epidemii koronawirusa nawilżone chusteczki i jednorazowe rękawiczki stosowane są dużo częściej w celu ochrony przed chorobą. Jednak stają się prawdziwą zmorą dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, ponieważ mieszkańcy nagminnie wyrzucają je do toalet.

Redakcja RI news Jaki jest wpływ COVID-19 na stosowanie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków?

Jaki jest wpływ COVID-19 na stosowanie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków? Jaki jest wpływ COVID-19 na stosowanie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków?

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” na bieżąco monitoruje sytuację związaną z COVID-19, jednocześnie w jej ocenie sytuacja związana z wirusem może wpłynąć w niedalekiej przyszłości na bieżące funkcjonowanie...

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” na bieżąco monitoruje sytuację związaną z COVID-19, jednocześnie w jej ocenie sytuacja związana z wirusem może wpłynąć w niedalekiej przyszłości na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W tej sytuacji Izba przedstawia swoje stanowisko co do potencjalnego wpływu sytuacji związanej z COVID-19 na stosowanie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Redakcja RI news Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków na wsi

Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków na wsi Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków na wsi

Poziom skanalizowania polskich wsi wynosi nieco ponad 40 proc. i jest wciąż niewystarczający. Rozwiązaniem problemu mogą być pasywne systemy oczyszczania ścieków typu „constructed wetlands”, zaproponowane...

Poziom skanalizowania polskich wsi wynosi nieco ponad 40 proc. i jest wciąż niewystarczający. Rozwiązaniem problemu mogą być pasywne systemy oczyszczania ścieków typu „constructed wetlands”, zaproponowane przez firmę RDLS – spółkę spin-off Uniwersytetu Warszawskiego. Instalacje tego typu naśladują naturalne procesy zachodzące na terenach bagiennych, pracując w odpowiednio zaprojektowanym i kontrolowanym układzie. Zaletą instalacji jest niski koszt budowy oraz eksploatacji. Tymczasem oczyszczenie...

Redakcja RI news Kanalizacja niskoszumowa Wavin AS+

Kanalizacja niskoszumowa Wavin AS+ Kanalizacja niskoszumowa Wavin AS+

Nowy Wavin AS+ został zaprojektowany z myślą o potrzebach projektantów i instalatorów. Nowy system Wavin AS+ oferuje najwyższy poziom redukcji hałasu i wydajności. I nie jest to przypadek. System powstał...

Nowy Wavin AS+ został zaprojektowany z myślą o potrzebach projektantów i instalatorów. Nowy system Wavin AS+ oferuje najwyższy poziom redukcji hałasu i wydajności. I nie jest to przypadek. System powstał z unikalnego materiału o wysokiej gęstości, ze specjalnie opracowanymi obejmami służącymi do redukcji hałasu.

Redakcja RI news Wtop kolorowe włazy w szare otoczenie miasta

Wtop kolorowe włazy w szare otoczenie miasta Wtop kolorowe włazy w szare otoczenie miasta

Marka Saint-Gobain PAM wprowadza do Polski modę na kolorowe włazy kanałowe, która zapanowała już na dobre w takich krajach jak Japonia, Włochy czy Francja. W tym celu producent włazów zorganizował konkurs...

Marka Saint-Gobain PAM wprowadza do Polski modę na kolorowe włazy kanałowe, która zapanowała już na dobre w takich krajach jak Japonia, Włochy czy Francja. W tym celu producent włazów zorganizował konkurs dla biur projektowych, firm wykonawczych, przedsiębiorstw wod-kan i miast, w którym nagrodą są kolorowe włazy PAMREX D400. Konkurs „Wtop kolorowe włazy w szare otoczenia miasta” ma na celu wyłonienie najciekawszych pomysłów na ubarwienie otoczenia miasta kolorowymi włazami.

Redakcja RI news Wodociągowcy ostrzegają przed substytutami papieru toaletowego

Wodociągowcy ostrzegają przed substytutami papieru toaletowego Wodociągowcy ostrzegają przed substytutami papieru toaletowego

Papier toaletowy w ostatnim czasie stał się towarem deficytowym – wszystko przez koronawirusa. Co ciekawe problem ten dotyka nie tylko Polskę. Wodociągowcy z Wielkiej Brytanii ostrzegają przed używaniem...

Papier toaletowy w ostatnim czasie stał się towarem deficytowym – wszystko przez koronawirusa. Co ciekawe problem ten dotyka nie tylko Polskę. Wodociągowcy z Wielkiej Brytanii ostrzegają przed używaniem substytutów papieru toaletowego. Dlaczego? Ponieważ ręczniki kuchenne czy nawilżane chusteczki do rąk mogą zatykać rury!

Redakcja RI news Koronawirus a branża wodno-kanalizacyjna

Koronawirus a branża wodno-kanalizacyjna Koronawirus a branża wodno-kanalizacyjna

Nowy koronawirus wywołał obawy dotyczące ryzyka, jakie stwarza on dla działalności branży wod-kan. Ścieki komunalne, ze względu na to, że powstają w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej,...

Nowy koronawirus wywołał obawy dotyczące ryzyka, jakie stwarza on dla działalności branży wod-kan. Ścieki komunalne, ze względu na to, że powstają w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, szpitalach, szkołach, sklepach, obiektach usługowych itd., niosą ze sobą miliony wirusów, bakterii, pasożytów, substancji toksycznych, trujących. Jest to dla operatorów systemów kanalizacyjnych codziennością, są tego świadomi, dlatego pracownicy stosują odpowiednie środki ochronne. Koronawirus...

Redakcja RI news Koszty budowy wodociągów. Czy gmina zwróci je mieszkańcowi?

Koszty budowy wodociągów. Czy gmina zwróci je mieszkańcowi? Koszty budowy wodociągów. Czy gmina zwróci je mieszkańcowi?

Czy gmina, która jest w złej sytuacji finansowej ma obowiązek zwrotu kosztów osobie fizycznej za wybudowanie na własny koszt sieci wodociągowej?

Czy gmina, która jest w złej sytuacji finansowej ma obowiązek zwrotu kosztów osobie fizycznej za wybudowanie na własny koszt sieci wodociągowej?

Redakcja RI news Sejm przyjął ustawę deregulującą prawo budowlane

Sejm przyjął ustawę deregulującą prawo budowlane Sejm przyjął ustawę deregulującą prawo budowlane

Jak podaje portalsamorzadowy.pl, sejm przyjął ustawę deregulującą prawo budowlane. Nowe przepisy mają ułatwić i przyspieszyć realizację inwestycji i przełożyć się na wzrost liczby oddawanych mieszkań.

Jak podaje portalsamorzadowy.pl, sejm przyjął ustawę deregulującą prawo budowlane. Nowe przepisy mają ułatwić i przyspieszyć realizację inwestycji i przełożyć się na wzrost liczby oddawanych mieszkań.

Redakcja RI news Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm grudzień 2019

Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm grudzień 2019 Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm grudzień 2019

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Redakcja RI news Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm listopad 2019

Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm listopad 2019 Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm listopad 2019

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Waldemar Joniec news Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej

Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej

Przed służbami eksploatacyjnymi i samorządami stoi wiele wyzwań związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnej, w tym kanalizacji ciśnieniowej. Pentair Jung Pumpen oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej...

Przed służbami eksploatacyjnymi i samorządami stoi wiele wyzwań związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnej, w tym kanalizacji ciśnieniowej. Pentair Jung Pumpen oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie k. Opola zorganizowały 26 listopada regionalne seminarium dla eksploatatorów sieci kanalizacyjnej i samorządowców. Wymieniano się na nim doświadczeniami z projektowania i eksploatacji.

Redakcja RI news Rada Ministrów zaakceptowała zmiany w Prawie budowlanym

Rada Ministrów zaakceptowała zmiany w Prawie budowlanym Rada Ministrów zaakceptowała zmiany w Prawie budowlanym

Rząd przyjął zmiany w Prawie budowlanym, dzięki czemu np. będzie można łatwiej zalegalizować co najmniej 20-letnie samowole budowlane, łatwiej mają być też przeprowadzane nowe inwestycje.

Rząd przyjął zmiany w Prawie budowlanym, dzięki czemu np. będzie można łatwiej zalegalizować co najmniej 20-letnie samowole budowlane, łatwiej mają być też przeprowadzane nowe inwestycje.

Redakcja RI news Więcej pieniędzy na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej

Więcej pieniędzy na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej Więcej pieniędzy na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej

Budżet programu priorytetowego NFOŚiGW, którego celem jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji otrzyma większy budżet – zamiast 200 mln to 590 mln zł.

Budżet programu priorytetowego NFOŚiGW, którego celem jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji otrzyma większy budżet – zamiast 200 mln to 590 mln zł.

Redakcja RI news Co zrobić w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci?

Co zrobić w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci? Co zrobić w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci?

Wiele podmiotów zmaga się z odmową wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej lub milczeniem miejskiego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za ten obszar. Gdzie mogą szukać...

Wiele podmiotów zmaga się z odmową wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej lub milczeniem miejskiego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za ten obszar. Gdzie mogą szukać pomocy i walczyć o swoje prawa? Czy istnieje mechanizm prawny zmuszający miejskie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne do wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci?

Redakcja RI news Trwają prace nad zmianą programu oczyszczania ścieków komunalnych

Trwają prace nad zmianą programu oczyszczania ścieków komunalnych Trwają prace nad zmianą programu oczyszczania ścieków komunalnych

Wystartowały prace nad VI Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Dokument będzie miał kluczowe znaczenie dla samorządów chcących pozyskać dofinansowanie na inwestycje wodno-ściekowe...

Wystartowały prace nad VI Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Dokument będzie miał kluczowe znaczenie dla samorządów chcących pozyskać dofinansowanie na inwestycje wodno-ściekowe w nowej unijnej perspektywie 2021-2027. Potrzeby samorządów szacuje się na ok. 93 mld zł.

Redakcja RI news Nowa oczyszczalnia ścieków w Przechlewie

Nowa oczyszczalnia ścieków w Przechlewie Nowa oczyszczalnia ścieków w Przechlewie

W Przechlewie oficjalnie uruchomiono nową komunalną oczyszczalnię ścieków. Projekt pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie” kosztował prawie 12 mln zł. i był dofinansowany...

W Przechlewie oficjalnie uruchomiono nową komunalną oczyszczalnię ścieków. Projekt pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie” kosztował prawie 12 mln zł. i był dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.