RynekInstalacyjny.pl

Przykład obliczeń i wymiarowania instalacji gromadzenia wód opadowych

Izohiety dla Polski według IMGW
rys. Joanna Ryńska

Izohiety dla Polski według IMGW


rys. Joanna Ryńska

Zamiar wykorzystania wód opadowych na danej działce powinien być poprzedzony analizą, jaką część wody pitnej można zastąpić wodą deszczową i ile wód opadowych (w zależności np. od wielkości i rodzaju dachu czy lokalizacji inwestycji) można pozyskać. Przeprowadzenie takiej analizy obliczeniowej dla domu jednorodzinnego jest stosunkowo proste.

Zobacz także

Grupa Aliaxis Biblioteki BIM Grupy Aliaxis – kompletne pod każdym względem

Biblioteki BIM Grupy Aliaxis – kompletne pod każdym względem Biblioteki BIM Grupy Aliaxis – kompletne pod każdym względem

Building Information Modelling (BIM) powoli staje się codziennością w biurach projektowych i na placach budowy. Inwestorzy, projektanci i generalni wykonawcy dostrzegli potencjał cyfryzacji, coraz chętniej...

Building Information Modelling (BIM) powoli staje się codziennością w biurach projektowych i na placach budowy. Inwestorzy, projektanci i generalni wykonawcy dostrzegli potencjał cyfryzacji, coraz chętniej wdrażając nowe technologie i procesy. Producenci materiałów i produktów budowlanych również starają się iść z duchem czasu. Niestety zbyt często „gotowość na BIM” jest upraszczana i sprowadzana do posiadania biblioteki obiektów BIM (np. rodzin Revit). Co gorsza, jakość plików i danych do pobrania...

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

merXu Kupuj na merXu i korzystaj z wiosennych promocji

Kupuj na merXu i korzystaj z wiosennych promocji Kupuj na merXu i korzystaj z wiosennych promocji

Platforma handlowa merXu umożliwia promocyjne zakupy materiałów z branży instalacyjnej. Robiąc większe zamówienie, zwiększamy swój rabat, a dodatkowo zyskujemy bezpłatną dostawę towarów.

Platforma handlowa merXu umożliwia promocyjne zakupy materiałów z branży instalacyjnej. Robiąc większe zamówienie, zwiększamy swój rabat, a dodatkowo zyskujemy bezpłatną dostawę towarów.

Wykorzystanie wód opadowych na cele inne niż spożywcze czy higieniczne (do mycia się, zmywania naczyń) – m.in. spłukiwanie miski ustępowej, podlewanie ogrodów i upraw, mycie samochodów i innych pojazdów oraz porządki i czynności gospodarcze, np. mycie okien, podłóg i posadzek, a także dróg czy chodników – pozwala zaoszczędzić nawet do 60% uzdatnionej wody o jakości wody pitnej. Dlatego coraz większa grupa inwestorów prywatnych przejawia zainteresowanie wodą deszczową – tym bardziej że od 2020 roku zaczęły pojawiać się gminne i rządowe programy dofinansowania rozwiązań „małej retencji”. Można oszacować, czy inwestycja taka będzie opłacalna w przypadku konkretnego domu jednorodzinnego – taką prostą analizę obliczeniową pokazano na poniższym przykładzie.

Jakie czynniki są ważne przy obliczeniach dotyczących wykorzystania wód opadowych?

Dla każdego domu jednorodzinnego można oszacować:

 • ile wody wodociągowej lub ze studni można zastąpić wodą deszczową;
 • ile wód opadowych można pozyskać w skali roku;
 • jaki zbiornik będzie potrzebny do obsługi tej nieruchomości;
 • jaka będzie w przypadku tej działki wysokość rocznej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenu przez zabudowanie go, jeśli wejdą w życie projektowane zmiany ustawy Prawo wodne [1].

Oszacowania ilości wody pitnej, którą można zaoszczędzić, dokonuje się na podstawie liczby mieszkańców i wyposażenia domu w przybory sanitarne oraz wielkości ogrodu. Można też uwzględnić liczbę samochodów, jeśli są one myte przy domu. W obliczeniach związanych bezpośrednio z wodą deszczową należy uwzględnić:

 • lokalizację – zależy od niej ilość wody deszczowej, którą można pozyskać (średnia wysokość opadów na danym terenie);
 • rodzaj i powierzchnię połaci dachowej – od rodzaju materiału zależy skuteczność zbierania wód opadowych;
 • rodzaj gruntu – na gruncie przepuszczalnym zastosowanie rozsączania jest łatwiejsze i tańsze, łatwiej też o retencję naturalną w celu ograniczenia ryzyka przepełnienia zbiornika przy deszczu nawalnym.

Do oszacowania możliwej opłaty za zmniejszenie retencji dodatkowo potrzebna będzie powierzchnia działki oraz powierzchnia terenów utwardzonych (dachy, drogi, chodniki, podjazdy, parkingi, tarasy i inne), wraz z rodzajem materiałów wykorzystanych do ich pokrycia.

W ramach przykładu obliczeniowego analizowana jest nieruchomość znajdująca się w Sobótce pod Wrocławiem. Powierzchnia działki wynosi 6,3 a. Na działce znajduje się dom z dachem o powierzchni 200 m2 krytym dachówką oraz chodniki i podjazdy z kostki brukowej o powierzchni 120 m2. Pozostałą część nieruchomości (310 m2) zajmują tereny zielone – trawnik i uprawa ogrodowa. Dom zamieszkiwany jest przez czteroosobową rodzinę, użytkującą jeden samochód, który raz w miesiącu jest myty przy domu. Ciepła woda w budynku pochodzi z lokalnego źródła ciepła.

Obliczenia zużycia wody pitnej, które można zastąpić wodą deszczową

Do obliczeń przyjęto, że wodę opadową można wykorzystać do podlewania ogrodu, mycia samochodu i spłukiwania toalety. Podstawą obliczeń są normatywy podane w rozporządzeniu w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody [2], ujęte w tabelach 1 i 2.

Normy zużycia wody

Tabela 1. Dzienne normy zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze w mieszkaniach

Dzienne normy zużycia wody

Tabela 2. Dzienne normy zużycia wody na podlewanie upraw

Zgodnie z normatywami jedno mycie samochodu osobowego pochłania ok. 175 l wody [2]. Na podstawie danych literaturowych przyjęto też, że w budynkach mieszkalnych na spłukiwanie miski ustępowej wykorzystuje się ok. 30% całkowitego zużycia wody w gospodarstwie domowym [3]. Wartość zużycia wody przyjęto jako 100 dm3/d/M (według wyposażenia mieszkania z wersu 4. tabeli 1).

Na podstawie powyższych oszacowań obliczono, że:

 • na spłukiwanie toalety każdy mieszkaniec zużywa: 30% · 100 dm3/d = 30 dm3/d/M, dla całego gospodarstwa:
  30 dm3/d/M · 365 d/rok · 4 M/rok = 43 800 dm3/rok = 43,8 m3/rok;
 • na mycie samochodu zużywa się:
  12 mies./rok · 0,175 dm3/mies. = 2100 dm3/rok= 2,1 m3/rok;
 • na podlewanie ogrodu zużywa się (zgodnie z tabelą 2, wers 1):
  15 dni/mies. · 6 mies. · 2,5 dm3/m2 · 310 m2 = 69 750 dm3/rok = 69,75 m3/rok.

woda do zaoszczędzenia

= 43,8 + 2,1 + 69,75 = 115,65 m3/rok.

Ponieważ do obliczeń przyjęto określone założenia, realne zużycie wody do potencjalnego zaoszczędzenia może być nieco niższe lub wyższe.

Obliczenie ilości wody deszczowej uzyskiwanej dla przykładowej inwestycji

Szacunkowa ilość wody na rok będzie obliczana według wzoru:

Q = H · A · Ψ m3/rok

gdzie:

H – wysokość opadu, m;

A – powierzchnia dachu w rzucie poziomym, m2,

Ψ – współczynnik spływu, charakterystyczny dla danej powierzchni, -.

Wielkość H jest odczytywana z mapy izohiet [4]. Wartości na mapie podane są w [mm], do obliczeń należy podzielić odczytaną wartość przez 1000.

HSobótka = ok. 570 mm/rok = 0,57 m/rok.

Wielkość Ψ można znaleźć w różnych źródłach, np. w normie PN-EN 752-2008 [5], w normie PN 92/B-01707 [8] czy w normie niemieckiej DIN 1989-1 [9]. Według normy PN-EN 752-2008 współczynnik Ψ wynosi 0,9 dla dachów płaskich i 1,0 dla stromych, a według normy PN 92/B-01707 – 1,0 dla dachów o nachyleniu >15° oraz 0,8 dla dachów o nachyleniu <15°.

Dla domu w Sobótce z przykładu obliczeniowego:

 • H = 0,57 m,
 • A = 200 m2,
 • Ψ = 0,9 – przyjęto wartość mniej korzystną (dla której pozyskane zostanie mniej wody):

Q = H · A · Ψ = 0,57 m/rok ∙ 200 m2 ∙ 0,9 = 102,6 m3/rok

Uzyskana wartość jest nieco mniejsza od ilości wody pitnej, którą teoretycznie można zastąpić wodą deszczową. Oznacza to, że przy odpowiednim zaprojektowaniu instalacji (np. z wykorzystaniem wody deszczowej do spłukiwania toalet) i sprzyjającym rozkładzie opadów można zrobić użytek ze 100% wód opadowych z danego terenu.

Obliczanie objętości zbiornika i zasady jego doboru

Podstawą systemu wykorzystania wód opadowych jest zbiornik do ich bezpiecznego magazynowania. Zbiornik dobiera się w oparciu o objętość magazynowanej wody opadowej. Objętość zbiornika jest przyjmowana tak, by zapewnić pełną sprawność systemu wody opadowej przez 20–30 dni – w literaturze i materiałach producentów pojawia się często 21 dni, tj. 3 tygodnie.

Objętość zbiornika wyznacza się ze wzoru opartego na wcześniejszych obliczeniach:

V = f ·H · A · Ψ · 1/365 · t [m]

gdzie:

f – sprawność filtra zastosowanego na dopływie wody do zbiornika, przyjmowana według materiałów producentów, -;

H – wysokość opadu, m2;

A – powierzchnia dachu w rzucie poziomym, m2;

Ψ – współczynnik spływu charakterystyczny dla danego rodzaju dachu, -;

t – liczba dni bez opadów, podczas których zbiornik zapewnia pełną sprawność systemu, d; t = 20–30 d.

Dla domu w Sobótce:

 • H = 0,57 m,
 • A = 200 m2,
 • Ψ = 0,9,
 • f = 0,9 (wartość przyjęta do oszacowań wstępnych, choć rzeczywista zależy od konkretnego rozwiązania),
 • t = 21 d (wartość zalecana w wielu materiałach producentów).

V = 0,9 · 0,57 m/rok · 200 m2 · 0,9 · 1/365 rok/d · 21 d = 5,31 m3

Na podstawie tak obliczonej objętości można podjąć decyzję, jakie będzie zastosowanie wód opadowych (podlewanie ogrodu, mycie samochodu, spłukiwanie toalet) i wytypować odpowiedni rodzaj zbiornika.

Przy ostatecznym doborze wielkości zbiornika i decyzji, ile zbiorników zastosować, należy uwzględnić, że zbyt mały zbiornik nie wystarczy do założonych zastosowań, a w zbyt dużym woda będzie przetrzymywana za długo, co może negatywnie wpłynąć na jej jakość.

Zbiorniki wykonuje się z polietylenu, polipropylenu, kompozytów i betonu o różnych kształtach. W przypadku zbiorników z tworzyw sztucznych wzmocniona konstrukcja i użebrowanie zwiększają ich wytrzymałość, co przekłada się na zakres zastosowań.

Zbiorniki wymagają także wyposażenia w przelewy awaryjne lub kanały odpływowe, uruchamiane w przypadku nadmiaru wody deszczowej. Planując dofinansowanie budowy z programów takich jak „Moja Woda” (na 2021 rok planowany jest jej kolejny nabór), należy pamiętać, że cała woda opadowa ma pozostać na działce [6]. W tym przypadku nadmiar wody trzeba odprowadzić na teren działki (do gruntu, oczka wodnego, ogródka wodnego lub studni chłonnej).

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad posadowienia zbiorników, uwzględniając wskazania producenta: rodzaj gruntu, głębokość posadowienia i przykrycia oraz zasady wykonania wykopu i zabezpieczenia zbiornika w wykopie (np. zastosowanie podsypki).

Obliczenie opłaty za zmniejszenie retencji naturalnej (wg projektowanej nowelizacji ustawy Prawo wodne)

Do obliczeń związanych z wodami opadowymi można jeszcze dołączyć zasymulowanie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (zwanej potocznie, choć błędnie „podatkiem od deszczu”). Trwają konsultacje projektu tzw. specustawy suszowej [1], w wyniku której może nastąpić istotna zmiana ustawy Prawo wodne [7]. Jeśli w życie wejdą zmiany w proponowanym przez rząd kształcie, przybędzie nieruchomości (magazynów, parkingów, sklepów, a nawet domów jednorodzinnych), które będą podlegać tej opłacie. Opłata miałaby dotyczyć nieruchomości o powierzchni powyżej 600 m2, z której więcej niż 50% wyłączono z powierzchni biologicznie czynnej (np. poprzez postawienie budynku lub zastosowanie utwardzonej nawierzchni). Już dziś można obliczyć, czy dana działka będzie podlegała tej opłacie, a jeśli tak – w jakiej wysokości.

Aby obliczyć wysokość tej opłaty dla planowanego domu w Sobótce, należy jeszcze określić powierzchnię utwardzoną (wyłączoną z części biologicznie czynnej), na którą składają się:

a - powierzchnia rzutu dachu, m2;

b - powierzchnia garaży, m2;

c - powierzchnia chodników i podjazdów, m2;

d - powierzchnia tarasów, m2;

e - pozostała powierzchnia utwardzona (np. boisko), m2.

W przypadku domu w Sobótce należy uwzględnić powierzchnię rzutu dachu a = 200 m2 oraz chodników i podjazdów c = 120 m2. Powierzchnia utwardzona wyniesie:

B = a + c = 200 + 120 = 320 m2.

Ponieważ powierzchnia działki A = 6,3 a, czyli 630 m2, jest ona większa od 600 m2 i nieruchomość podlega opłacie za zmniejszenie retencji. Jej stosunek powierzchni utwardzonej do całej powierzchni x wynosi:

x = B/A = 320/630 = 0,508 ≥ 0,5

Jeśli na działce nie ma rozwiązań do retencji wód opadowych, opłata wyniesie 1,5 zł/m2/rok (bierze się tu pod uwagę powierzchnię utwardzoną). Zatem w analizowanym przykładzie:

opłata = 1,5 zł/m2/rok · 320 m2 = 480 zł/rok

Jeśli na działce znajdują się rozwiązania do retencji wód opadowych, obowiązuje opłata 0,45 lub 0,9 zł /m2/rok. Wartość opłaty zależy od objętości rozwiązań do retencji, a dokładniej – od procentowego udziału rocznego odpływu maksymalnego z powierzchni działki, jakiemu odpowiada ta objętość:

 1. osoby posiadające urządzenia do retencjonowania wody o pojemności od 10 do 30% maksymalnego odpływu rocznego płacą 45 gr za 1 m2 powierzchni utwardzonej rocznie;
 2. osoby posiadające urządzenia do retencjonowania wody o pojemności do 10% maksymalnego odpływu rocznego – 90 gr za 1 m2 powierzchni utwardzonej rocznie.

Roczny odpływ maksymalny z działki

Q = H · Ψ · F m3/rok

Czynnik Ψ · F wyznacza się teraz dla powierzchni uszczelnionych o różnych nawierzchniach, a tym samym różnych współczynnikach spływu:

Ψ · F = Ψdach · Fdach + Ψbruk · Fbruk + Ψbeton · Fbeton + Ψdrewno · Fdrewno

Można przyjąć bardziej szczegółowe współczynniki spływu Ψ, np. według tabeli 3. Do obliczeń zwykle przyjmuje się wartość pośrednią lub górną graniczną (mniej korzystną).

Współczynnik spływu

Tabela 3. Współczynniki spływu Ψ dla różnych powierzchni

Dla przykładowego domu w Sobótce:

Ψ · F = Ψdach · Fdach + Ψbruk · Fbruk = 200 · 0,9 + 120 · 0,85 = 282 m2

Zatem roczny odpływ maksymalny z działki wyniesie:

Q = H · Ψ · F = 0,57 · 282 m3/rok = 160,74 m3/rok

Graniczne pojemności urządzeń retencyjnych, a więc graniczne udziały procentowe w odpływie rocznym (10%Q i 30%Q) wynoszą:

V1 = 10% Q = 0,1 · 160,74 m3/rok = 16,1 m3/rok

V2 = 30% Q = 0,3 · 160,74 m3/rok = 48,2 m3/rok

A zatem opłaty, w zależności od pojemności rozwiązań retencyjnych V, będą wynosić:

 • V = 0 (bez rozwiązań do retencji) Ψ opłata wyniesie 1,50 zł/m2/rok · 0,320 m2 = 488 zł/rok,
 • V < =16,1 m3/rok Ψ opłata wyniesie 0,9 zł/m2/rok · 0,320 m2 = 288 zł/rok,
 • 16,1 < V < 48,2 m3/rok Ψ opłata wyniesie 0,45 zł/m2/rok · 0,320 m2 = 144 zł/rok.

Przykład ten pokazuje, że intencją ustawodawcy jest zachęta do zachowania na terenie nieruchomości większej powierzchni biologicznie czynnej, a tym samym wyższej retencji naturalnej. Ma to m.in. zapobiegać stepowieniu obszarów, obniżaniu poziomu wód gruntowych oraz redukcji dużego napływu wody do systemów kanalizacji i odwadniania.

Literatura

 1. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom susz. Projekt z dnia 12 sierpnia 2020 r., legislacja.rcl.gov.pl (dostęp: 2.12.2020).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (DzU 2002, nr 8, poz. 70).
 3. Chudzicki Jacek, Sosnowski Stanisław, Instalacje wodociągowe – projektowanie, wykonanie, eksploatacja, Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2011.
 4. Klimat Polski, http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/tendencje-zmian-klimatu (dostęp: 2.12.2020).
 5. PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.
 6. Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020–2024, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa, czerwiec 2020.
 7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (DzU 2017, poz. 1566).
 8. PN 92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu.
 9. DIN 1989-1 Rainwater harvesting systems – Part 1: Planning, installation, operation and maintenance.
 10. Materiały techniczne firm: ASO, Ekobudex, Geberit, Green Water Solutions, Kaczmarek, Libet, MPI, Rehau, Wilo, Wavin.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Paweł Ślęzak Pompa ciepła z kominkiem i klimatyzacją

Pompa ciepła z kominkiem i klimatyzacją Pompa ciepła z kominkiem i klimatyzacją

W ostatnich 20 latach bardzo rozwinęła się technika budowy układów sprężarkowych, a od około 5 lat możliwości zastosowania pomp ciepła i ich wydajności są znacząco większe. Dostępność nowych układów automatyki...

W ostatnich 20 latach bardzo rozwinęła się technika budowy układów sprężarkowych, a od około 5 lat możliwości zastosowania pomp ciepła i ich wydajności są znacząco większe. Dostępność nowych układów automatyki i sterowania oraz urządzeń do łączności (komputerów, tabletów i smartfonów) pozwala na jeszcze łatwiejszą obsługę systemu grzewczego i wentylacyjnego przez użytkownika. Rozwój techniki sprawił, że firmy wykonawcze już dziś mogą realizować nawet bardzo nietypowe instalacje z pompami ciepła.

Redakcja RI news WaterFolder Day na STORMWATER POLAND 2022

WaterFolder Day na STORMWATER POLAND 2022 WaterFolder Day na STORMWATER POLAND 2022

WaterFolder Day to wydarzenie poprzedzające konferencję na temat wody deszczowej STORMWATER POLAND. Odbędzie się ono 27 września 2022 r. Skierowane jest do projektantów chcących zgłębić wiedzę z zakresu...

WaterFolder Day to wydarzenie poprzedzające konferencję na temat wody deszczowej STORMWATER POLAND. Odbędzie się ono 27 września 2022 r. Skierowane jest do projektantów chcących zgłębić wiedzę z zakresu profesjonalnych narzędzi doboru w projektowaniu inwestycji. Poznają oni narzędzia do efektywnego projektowania, rozwiązania z ciekawymi case study i skatalogowane oferty najlepszych producentów z kraju i ze świata.

Redakcja RI news Stormwater Poland 2022

Stormwater Poland 2022 Stormwater Poland 2022

STORMWATER POLAND 2022 to międzynarodowa konferencja i panel wymiany doświadczeń w zakresie wody deszczowej. 28-29 września 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się inżynierowie,...

STORMWATER POLAND 2022 to międzynarodowa konferencja i panel wymiany doświadczeń w zakresie wody deszczowej. 28-29 września 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się inżynierowie, projektanci, eksploatatorzy i samorządowcy. Już po raz szósty – tym razem pod hasłem CZAS NA DESZCZÓWKĘ! – będą rozmawiać o teraźniejszości i przyszłości zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.

Joanna Ryńska Znaczenie magazynowania wód opadowych

Znaczenie magazynowania wód opadowych Znaczenie magazynowania wód opadowych

W Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, stale mówi się o konieczności racjonalnego zagospodarowania wód opadowych. Proces ten jest istotny dla strategicznego zarządzania zasobami wody pitnej...

W Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, stale mówi się o konieczności racjonalnego zagospodarowania wód opadowych. Proces ten jest istotny dla strategicznego zarządzania zasobami wody pitnej oraz regulacji stosunków wodnych – np. na terenie miast, gdzie równowaga wodna pozwala łagodzić skutki gwałtownych zjawisk klimatycznych, takich jak susze, powodzie czy ekstremalne deszcze, a wręcz im zapobiegać.

Joanna Ryńska Od retencji domowej do miast gąbek

Od retencji domowej do miast gąbek Od retencji domowej do miast gąbek

Na łagodzenie i równoważenie skutków niekorzystnych zmian klimatu pozytywnie wpływa retencja wód opadowych i ich późniejsze zagospodarowanie. W Polsce odzyskiwane jest zaledwie 6,5% wody opadowej – ten...

Na łagodzenie i równoważenie skutków niekorzystnych zmian klimatu pozytywnie wpływa retencja wód opadowych i ich późniejsze zagospodarowanie. W Polsce odzyskiwane jest zaledwie 6,5% wody opadowej – ten poziom powinien być przynajmniej dwukrotnie wyższy. Zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania musi odbywać się na wielu polach. Bardzo ważnym i złożonym zagadnieniem jest strategiczne stosowanie rozwiązań technicznych i inżynierskich na terenach zurbanizowanych.

Joanna Ryńska Retencja i zagospodarowanie wód opadowych w świetle zmian klimatycznych i prawnych

Retencja i zagospodarowanie wód opadowych w świetle zmian klimatycznych i prawnych Retencja i zagospodarowanie wód opadowych w świetle zmian klimatycznych i prawnych

Obowiązujące i nowelizowane akty prawne wymuszają zastosowanie w procesie projektowania przestrzeni miejskiej i obiektów budowlanych rozwiązań do retencji wód opadowych i roztopowych. Uwzględnienia retencji...

Obowiązujące i nowelizowane akty prawne wymuszają zastosowanie w procesie projektowania przestrzeni miejskiej i obiektów budowlanych rozwiązań do retencji wód opadowych i roztopowych. Uwzględnienia retencji wymagają zarówno inwestycje nowo wznoszone, jak i rozbudowy czy rewitalizacje.

Redakcja RI news Nowoczesne oczyszczanie wód opadowych na krakowskim lotnisku

Nowoczesne oczyszczanie wód opadowych na krakowskim lotnisku Nowoczesne oczyszczanie wód opadowych na krakowskim lotnisku

Kraków Airport oraz Veolia Water Technologies rozpoczęli współpracę dotyczącą opracowania koncepcji kompleksowego zagwarantowania jakości odprowadzanych wód opadowych z terenu lotniska Kraków-Balice do...

Kraków Airport oraz Veolia Water Technologies rozpoczęli współpracę dotyczącą opracowania koncepcji kompleksowego zagwarantowania jakości odprowadzanych wód opadowych z terenu lotniska Kraków-Balice do systemu kanalizacji deszczowej, a dalej do zewnętrznego naturalnego odbiornika.

Waldemar Joniec news VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja” – relacja

VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja” – relacja VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja” – relacja

W dniach 8 i 9 maja 2019 r. w Zegrzu odbyła się VIII Konferencja Naukowo-Techniczna pod tytułem: „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonanie, eksploatacja”. Organizatorem konferencji...

W dniach 8 i 9 maja 2019 r. w Zegrzu odbyła się VIII Konferencja Naukowo-Techniczna pod tytułem: „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonanie, eksploatacja”. Organizatorem konferencji był Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej.

Redakcja RI VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja"

VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja" VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja"

W dniach 9-10 maja 2019 roku w ośrodku konferencyjnym k/Warszawy odbędzie się VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo,...

W dniach 9-10 maja 2019 roku w ośrodku konferencyjnym k/Warszawy odbędzie się VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja. Wydarzenie organizuje Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

S M Separatory zawiesin i substancji ropopochodnych

Separatory zawiesin i substancji ropopochodnych Separatory zawiesin i substancji ropopochodnych

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych oraz ścieki technologiczne mogą zawierać substancje ropopochodne szkodliwe dla środowiska. Ich oddzieleniem od wody wprowadzanej do zbiorników wodnych oraz od ścieków...

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych oraz ścieki technologiczne mogą zawierać substancje ropopochodne szkodliwe dla środowiska. Ich oddzieleniem od wody wprowadzanej do zbiorników wodnych oraz od ścieków zajmują się separatory. Oferowane są różne rodzaje tych urządzeń, w zależności od wielkości zlewni i rodzaju obiektu.

Joanna Ryńska Odwadnianie dachów płaskich

Odwadnianie dachów płaskich Odwadnianie dachów płaskich

Dachy płaskie cechują się spadkiem wyraźnie mniejszym niż dachy skośne. Dlatego skuteczne odprowadzanie wód opadowych z dachu płaskiego – niezbędne dla jego prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania –...

Dachy płaskie cechują się spadkiem wyraźnie mniejszym niż dachy skośne. Dlatego skuteczne odprowadzanie wód opadowych z dachu płaskiego – niezbędne dla jego prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania – wymaga starannego dobrania systemu odwodnienia i jego parametrów.

dr inż. Joanna Paduchowska , dr inż. Agnieszka Ludwińska Systemy awaryjne odwadniania dachów płaskich

Systemy awaryjne odwadniania dachów płaskich Systemy awaryjne odwadniania dachów płaskich

Spośród oferowanych na rynku systemów odwodnień dachów płaskich projektant może wybrać rozwiązanie dopasowane do konkretnej realizacji. Jednym z istotnych warunków ich skutecznego działania jest projektowanie...

Spośród oferowanych na rynku systemów odwodnień dachów płaskich projektant może wybrać rozwiązanie dopasowane do konkretnej realizacji. Jednym z istotnych warunków ich skutecznego działania jest projektowanie awaryjnych odwodnień dachów budynków w celu redukcji ryzyka przelewania się wód opadowych do budynku lub przeciążenia konstrukcji.

dr inż. Agnieszka Ludwińska, dr inż. Joanna Paduchowska Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków

Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków

Analiza zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze wykazuje, że wodą deszczową można zastąpić około połowę wody pitnej. Pozwala to znacząco ograniczyć zużycie wody pitnej, a jednocześnie zredukować ilość...

Analiza zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze wykazuje, że wodą deszczową można zastąpić około połowę wody pitnej. Pozwala to znacząco ograniczyć zużycie wody pitnej, a jednocześnie zredukować ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, prof. dr hab. inż. Barbara Dąbrowska, mgr Halina Jasik Odwadnianie dachów – wymiarowanie rynien okapowych

Odwadnianie dachów – wymiarowanie rynien okapowych Odwadnianie dachów – wymiarowanie rynien okapowych

Każdy system odwodnienia, w tym rynny, spełnia swoje zadanie z pewnym prawdopodobieństwem odprowadzenia całego spływu z dachu. Poprawne zwymiarowanie odwodnienia wymaga nie tylko prawidłowego ustalenia...

Każdy system odwodnienia, w tym rynny, spełnia swoje zadanie z pewnym prawdopodobieństwem odprowadzenia całego spływu z dachu. Poprawne zwymiarowanie odwodnienia wymaga nie tylko prawidłowego ustalenia parametrów środowiskowych opisujących opad deszczu, ale też parametrów technicznych elementów systemów odwodnień.

dr inż. Ewa Burszta-Adamiak, dr inż. arch. Justyna Rubaszek Projektowanie systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi

Projektowanie systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi Projektowanie systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi

Coraz większego znaczenia nabiera zagospodarowanie wód opadowych na miejscu opadu. Na terenach bardzo zurbanizowanych ilość wód opadowych odprowadzanych z powierzchni nieprzepuszczalnych do systemów podziemnych...

Coraz większego znaczenia nabiera zagospodarowanie wód opadowych na miejscu opadu. Na terenach bardzo zurbanizowanych ilość wód opadowych odprowadzanych z powierzchni nieprzepuszczalnych do systemów podziemnych jest na tyle duża, że wymaga uzyskania stosownych pozwoleń. W wielu wypadkach problem wód opadowych może być rozwiązany za pomocą ich powierzchniowego zagospodarowania. Wody takie mogą ponadto stanowić atrakcyjny krajobrazowo element zagospodarowania terenów zabudowy jedno- i wielorodzinnej...

dr inż. Ewa Burszta-Adamiak Wody opadowe w miastach

Wody opadowe w miastach Wody opadowe w miastach

Istotnym problemem obszarów zurbanizowanych jest niewykorzystywanie wody opadowej, która najczęściej traktowana jest jak ściek i szybko oddawana do kanalizacji. Tymczasem przykłady wielu miast wskazują,...

Istotnym problemem obszarów zurbanizowanych jest niewykorzystywanie wody opadowej, która najczęściej traktowana jest jak ściek i szybko oddawana do kanalizacji. Tymczasem przykłady wielu miast wskazują, że wody spływające z powierzchni nieprzepuszczalnych mogą być ujęte w systemy zwiększające infiltrację i retencję. Rozwiązania tego typu przyczyniają się nie tylko do ochrony środowiska (m.in. poprawy bilansu wodnego terenów zurbanizowanych czy zmniejszenia zagrożenia powodziowego poprzez spowolnienie...

dr inż. Ewa Burszta-Adamiak Zagospodarowanie spływów opadowych za pomocą systemów bioretencji

Zagospodarowanie spływów opadowych za pomocą systemów bioretencji Zagospodarowanie spływów opadowych za pomocą systemów bioretencji

Rozwiązanie problemów odprowadzania wód opadowych, w tym również pochodzących z ciągów komunikacyjnych, powinno się stać w warunkach polskich zadaniem priorytetowym ze względu na często występujące podczas...

Rozwiązanie problemów odprowadzania wód opadowych, w tym również pochodzących z ciągów komunikacyjnych, powinno się stać w warunkach polskich zadaniem priorytetowym ze względu na często występujące podczas intensywnych opadów i roztopów lokalne podtopienia i powodzie. Najważniejszymi przyczynami takiego stanu rzeczy są starzejące się i ulegające degradacji w wyniku zaniedbań eksploatacyjnych sieci odwadniające, liczne przemiany urbanistyczne, a także fakt, że wraz ze wzrostem poziomu zagospodarowania...

mgr inż. Adam Bojena, mgr inż. Jacek Chlipalski Retencja kanałowa. Obniżanie maksymalnego odpływu ścieków opadowych

Retencja kanałowa. Obniżanie maksymalnego odpływu ścieków opadowych Retencja kanałowa. Obniżanie maksymalnego odpływu ścieków opadowych

Do chwili powstania utwardzonej zlewni, jaką jest droga, dotychczasowy teren rodzimy w postaci pól uprawnych, łąk, nieużytków czy lasu charakteryzował się możliwością odbioru opadów poprzez infiltrację...

Do chwili powstania utwardzonej zlewni, jaką jest droga, dotychczasowy teren rodzimy w postaci pól uprawnych, łąk, nieużytków czy lasu charakteryzował się możliwością odbioru opadów poprzez infiltrację do gruntu, a tylko część odpływała do pobliskich rowów i rzek. Powstające wody nie tworzyły ścieków w rozumieniu Prawa wodnego, były zagospodarowywane w sposób naturalny i rzadko musiał interweniować tu człowiek.

Zenon Świgoń Wskazówki prawno-techniczne indywidualnego zagospodarowania wód deszczowych

Wskazówki prawno-techniczne indywidualnego zagospodarowania wód deszczowych Wskazówki prawno-techniczne indywidualnego zagospodarowania wód deszczowych

Przystępując do podjęcia decyzji o jakiejkolwiek inwestycji (w tym również wodociągowej lub kanalizacyjnej) inwestor wraz z projektantem muszą odpowiedzieć na kilka pytań, m.in. o czym mówimy (ustalenie...

Przystępując do podjęcia decyzji o jakiejkolwiek inwestycji (w tym również wodociągowej lub kanalizacyjnej) inwestor wraz z projektantem muszą odpowiedzieć na kilka pytań, m.in. o czym mówimy (ustalenie terminologii), czy jest to zdefiniowane, co możemy zrobić, jak możemy wykonać i ile inwestycja kosztuje? Dopiero po wykonaniu takiej analizy można podjąć decyzję o ewentualnej inwestycji.

dr inż. Edmund Nowakowski Oddziały odnowy biologicznej w hotelach uzdrowiskowych

Oddziały odnowy biologicznej w hotelach uzdrowiskowych Oddziały odnowy biologicznej w hotelach uzdrowiskowych

W ostatnim półwieczu zmienił się znacznie zakres usług świadczonych przez hotele, zwłaszcza  w miejscowościach uzdrowiskowych. Poza zapewnieniem noclegów i wyżywieniem zaczęto  organizować konferencje...

W ostatnim półwieczu zmienił się znacznie zakres usług świadczonych przez hotele, zwłaszcza  w miejscowościach uzdrowiskowych. Poza zapewnieniem noclegów i wyżywieniem zaczęto  organizować konferencje oraz udostępniać różne formy wypoczynku, zarówno dla gości  hotelowych, jak i dla klientów zewnętrznych. Wiele z tych hoteli ma oddziały odnowy  biologicznej. W artykule przedstawione są propozycje, w jaki sposób rozwiązać działalność  takich zakładów.

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz Przygotowanie i rozliczanie c.w.u. w węzłach grupowych

Przygotowanie i rozliczanie c.w.u. w węzłach grupowych Przygotowanie i rozliczanie c.w.u. w węzłach grupowych

Problem opomiarowania węzłów grupowych jest złożony i może doprowadzić do błędów przy doborze urządzeń pomiarowych, to zaś spowoduje kłopoty z rozliczaniem ciepła i ustaleniem rzeczywistej stawki za podgrzanie...

Problem opomiarowania węzłów grupowych jest złożony i może doprowadzić do błędów przy doborze urządzeń pomiarowych, to zaś spowoduje kłopoty z rozliczaniem ciepła i ustaleniem rzeczywistej stawki za podgrzanie wody. W artykule zawarto uwagi dotyczące projektowania i eksploatacji węzłów grupowych, pozwalające na wydłużanie okresu ich bezawaryjnej pracy i zwiększanie niezawodności pomiarów.

dr inż. Florian Piechurski Ochrona przed hałasem w instalacjach wod-kan

Ochrona przed hałasem w instalacjach wod-kan Ochrona przed hałasem w instalacjach wod-kan

Ochrona przed hałasem w budynku ma bardzo ważne znaczenie dla samopoczucia i zdrowia mieszkańców. Dlatego szczególnie w budownictwie mieszkaniowym, hotelach, szkołach, szpitalach i biurowcach akustyka...

Ochrona przed hałasem w budynku ma bardzo ważne znaczenie dla samopoczucia i zdrowia mieszkańców. Dlatego szczególnie w budownictwie mieszkaniowym, hotelach, szkołach, szpitalach i biurowcach akustyka instalacji wymaga szczególnej uwagi. W przeciwieństwie do elementów budowlanych statycznych – w instalacjach, armaturze i innym wyposażeniu instalacji zachodzą procesy dynamiczne.

Waldemar Joniec Stelaże łazienkowe

Stelaże łazienkowe Stelaże łazienkowe

Zastosowanie stelaży instalacyjnych w łazienkach pozwala na dużą dowolność w projektowaniu pomieszczeń i niekonwencjonalne aranżowanie wnętrz, a także ułatwia montaż urządzeń sanitarnych i utrzymanie czystości.

Zastosowanie stelaży instalacyjnych w łazienkach pozwala na dużą dowolność w projektowaniu pomieszczeń i niekonwencjonalne aranżowanie wnętrz, a także ułatwia montaż urządzeń sanitarnych i utrzymanie czystości.

dr inż. Jerzy Dylewski Uprawnienia budowlane w branży instalacji sanitarnych (cz. 1)

Uprawnienia budowlane w branży instalacji sanitarnych (cz. 1) Uprawnienia budowlane w branży instalacji sanitarnych (cz. 1)

Uzyskanie uprawnień do samodzielnego wykonywania funkcji technicznych w budownictwie nie jest obecnie proste. Poza dyskusją, zdaniem autora, pozostaje jednak stwierdzenie, że uprawnienia są dla wszystkich...

Uzyskanie uprawnień do samodzielnego wykonywania funkcji technicznych w budownictwie nie jest obecnie proste. Poza dyskusją, zdaniem autora, pozostaje jednak stwierdzenie, że uprawnienia są dla wszystkich „budowlańców”, a więc także reprezentujących branżę instalacji sanitarnych, kwestią być albo nie być na budowlanym rynku zawodowym. W części pierwszej artykułu autor dokonuje przeglądu regulacji prawnych dotyczących uprawnień budowlanych na przestrzeni lat oraz obecne wymagania w tym zakresie, w...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.