RynekInstalacyjny.pl

Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków

Rainwater harvesting systems in sanitary installation of buildings

System wykorzystujący wodę deszczową. Rys. J. Sawicki

System wykorzystujący wodę deszczową. Rys. J. Sawicki

Analiza zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze wykazuje, że wodą deszczową można zastąpić około połowę wody pitnej. Pozwala to znacząco ograniczyć zużycie wody pitnej, a jednocześnie zredukować ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

Zobacz także

PHU DAMBAT Program „Moja Woda”

Program „Moja Woda” Program „Moja Woda”

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie...

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej nadal się opłaca – także bez dotacji.

PHU DAMBAT Pompy do wody deszczowej

Pompy do wody deszczowej Pompy do wody deszczowej

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki...

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu wody wodociągowej.

Kessel Ochrona domu przed skutkami obfitych opadów deszczów

Ochrona domu przed skutkami obfitych opadów deszczów Ochrona domu przed skutkami obfitych opadów deszczów

Ulewy ponownie dominują w doniesieniach medialnych. Ucierpiało wiele osób, podtapiane są liczne domy. Meteorolodzy są zgodni – silne opady będą występować coraz częściej. Ocieplenie klimatu prowadzi do...

Ulewy ponownie dominują w doniesieniach medialnych. Ucierpiało wiele osób, podtapiane są liczne domy. Meteorolodzy są zgodni – silne opady będą występować coraz częściej. Ocieplenie klimatu prowadzi do tworzenia się coraz większej liczby chmur w atmosferze ziemskiej, co skutkuje obfitymi opadami deszczu, które doprowadzają do lokalnych zalań. Dostępne są jednak urządzenia przeciwzalewowe, które pozwalają skutecznie ochronić budynki mieszkalne.

Ze względu na malejące zasoby wody pitnej na świecie i rosnące na nią zapotrzebowanie celowe jest stosowanie rozwiązań mających na celu jej racjonalne użytkowanie i ograniczających zużycie. Problematyka oszczędzania wody pitnej łączy aspekt ochrony środowiska i ma wymiar ekonomiczny, z pewnością dobitniej przemawiający do jej odbiorców. Dlatego w instalacjach sanitarnych budynków powinny być stosowane rozwiązania pozwalające na ograniczenie zużycia wody wodociągowej.

Zużycie wody w gospodarstwach domowych zależy głównie od standardu wyposażenia pomieszczeń w przybory i urządzenia sanitarne oraz nawyków higienicznych użytkowników instalacji. W Polsce obserwuje się zmniejszenie średniego dobowego zużycia wody przez jedną osobę – obecnie wynosi ono przeciętnie 95 dm3, podczas gdy jeszcze kilka lat temu było to nawet 160 dm3 [1, 2].

Jednak to zmniejszenie zużycia tylko w niewielkim stopniu wiąże się z koniecznością ochrony środowiska. Przede wszystkim względy ekonomiczne związane ze wzrostem cen wody i opomiarowaniem jej zużycia w gospodarstwach domowych wpłynęły na zmianę nawyków użytkowników instalacji wodociągowych [1].

Zmniejszenie zużycia wody wynika z jej ceny, ale także ze stosowania wodooszczędnych przyborów sanitarnych, tj. pralki czy zmywarki, baterii z perlatorami i ogranicznikami wypływu oraz wyposażonych w podwójne przyciski płuczek zbiornikowych do misek ustępowych o mniejszych pojemnościach wody (maksymalna pojemność zbiornika wody zgodnie z dyrektywą UE [3] wynosi obecnie 6 l).

W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają także kompleksowe rozwiązania pozwalające na racjonalne zużycie wody pitnej. Są to instalacje dualne polegające na wykorzystaniu wody deszczowej czy ścieków szarych.

Struktura zużycia wody

Rys. 1. Struktura zużycia wody na potrzeby bytowo-gospodarcze w budynku mieszkalnym [4]

Przy stosowaniu tego typu rozwiązań należy się liczyć z dodatkowymi kosztami związanymi z zakupem elementów tych systemów i montażem dodatkowych instalacji w budynku.

Trzeba jednak położyć także nacisk na aspekt ekologiczny wynikający ze zmniejszenia zużycia wody pitnej, który musi nieść za sobą dodatkowe nakłady finansowe. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu instalacji dualnej w budynku należy przeprowadzić analizę finansową przedsięwzięcia, ale ostateczna decyzja nie powinna bazować wyłącznie na jej wynikach.

Zapotrzebowanie na wodę w instalacjach wodociągowych i możliwości wykorzystania wody deszczowej

Strukturę zużycia wody na potrzeby bytowo-gospodarcze w budynku mieszkalnym przedstawiono na rys. 1 [4].

Z  kolei rys. 2 [5] pokazuje zużycie wody w gospodarstwie domowym z podziałem na poszczególne przybory sanitarne.

Zużycie wody w gospodarstwie

Rys. 2. Zużycie wody w gospodarstwie domowym z podziałem na przybory sanitarne [5]

Na rys. 3 [5] przedstawiono zużycie wody w budynkach o charakterze komercyjnym.

Tylko część z przedstawionych na rysunkach potrzeb bytowo-gospodarczych wymaga zasilania wodą pitną spełniającą wymagania rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [6].

Wodę służącą do prania, sprzątania czy spłukiwania misek ustępowych lub pisuarów z powodzeniem można zastąpić wodą deszczową lub szarą.

Dzięki zastosowaniu instalacji dualnej można zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę pitną o około połowę.

Wykorzystanie wody deszczowej do tych celów ma szereg zalet, do których oprócz zmniejszenia zużycia wody wodociągowej zaliczyć można także mniejsze zużycie środków piorących ze względu na niską twardość wody deszczowej czy też uniknięcie opłat za odprowadzenie niewykorzystanej wody deszczowej do kanalizacji.

Rys. 3. Zużycie wody w budynkach użyteczności
publicznej [5]

Rys. 3. Zużycie wody w budynkach użyteczności publicznej [5]

Woda deszczowa to woda pochodzenia naturalnego powstająca wskutek opadów atmosferycznych. Jej jakość zależy od powierzchni, z której jest zbierana, a także od stanu czystości powietrza atmosferycznego (zawartości sadzy, pyłów przemysłowych czy pyłków roślin w powietrzu).

Wody deszczowe spłukują różnego typu substancje z powierzchni, po których spływają, np. z terenów stacji benzynowych czy z dróg asfaltowych. Stają się wtedy ściekiem zawierającym substancje ropopochodne, jony metali ciężkich i wiele innych niebezpiecznych substancji [1].

Wody deszczowe stanowią poważny problem w miastach i na terenach o gęstej zabudowie. Dlatego duży nacisk kładzie się na projektowanie systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, pozwalających na ich zagospodarowanie w miejscu powstania [7].

Z punktu widzenia instalacji dualnych woda deszczowa stanowi pożądane źródło zaopatrzenia w wodę.

Instalacja do odzysku wody deszczowej jest prostsza do wykonania w porównaniu z instalacją odzysku wody szarej. Nie trzeba w tym przypadku stosować dodatkowego systemu uzdatniania wody, zatem sam system odzysku wody deszczowej jest tańszy.

Do istotnych wad wody opadowej zaliczyć należy jej wysoką korozyjność – do wykonania instalacji trzeba stosować materiały z tworzyw sztucznych.

Projektując instalację dualną, pamiętać także należy o wykluczeniu możliwości kontaktu wody deszczowej z wodą pitną, aby uniknąć skażenia tej ostatniej [8].

W polskim prawodawstwie brakuje jednak przepisów czy wytycznych, na podstawie których należy projektować systemy odzysku wody deszczowej. Z tego powodu przy projektowaniu posiłkować się można przepisami obowiązującymi w innych krajach UE. Są to niemiecka norma DIN 1989-1:2001-10 [9] i norma brytyjska BS 8515:2009 [10], przy czym norma brytyjska w części dotyczącej wymiarowania systemów odzysku wody deszczowej bazuje na wytycznych niemieckich.

Elementy systemu zagospodarowania wody deszczowej

Oferta rynkowa systemów zagospodarowania wody deszczowej jest bogata. Obejmuje rozwiązania dla domów jednorodzinnych, jak i budynków większych o różnym przeznaczeniu. Wśród systemów wykorzystania wody deszczowej wyróżnić można:

 • systemy ogrodowe, służące nawadnianiu terenów zielonych wokół budynku w okresie od wiosny do jesieni oraz wykorzystujące wodę deszczową do prac porządkowych wokół budynku i mycia samochodów,
 • systemy domowe, w których wodę deszczową wykorzystuje się do zasilania pralek, na cele porządkowe lub do spłukiwania toalet i pisuarów,
 • systemy domowo-ogrodowe, które stanowią połączenie wyżej wymienionych rozwiązań.
instalacja wykorzystania wody deszczowej

Rys. 4. Schemat instalacji do wykorzystania wody deszczowej

Podstawowe elementy instalacji odzysku wody deszczowej, zgodnie z numeracją na rys. 4, to:

 • system przewodów kanalizacji deszczowej zbierającej wodę z dachu (1), balkonu, tarasu lub innego terenu o niewielkim zanieczyszczeniu – wg DIN 1989 [9] preferuje się zbieranie wody deszczowej z powierzchni dachu,
 • system filtrów montowanych bezpośrednio na rurach spustowych lub filtr centralny (2) – chronią zbiornik wody deszczowej przed przedostaniem się do niego zanieczyszczeń,
 • zbiornik magazynujący wodę deszczową (3) o odpowiedniej pojemności – zbiorniki mogą być podziemne lub naziemne (wyróżnia się zbiorniki montowane na zewnątrz budynku
  i w budynkach),
 • zespół sterująco-pompowy (4) umożliwiający dostarczenie wody deszczowej ze zbiornika do punktów poboru oraz awaryjne zasilanie instalacji wodą wodociągową na wypadek braku wody deszczowej w zbiorniku,
 • wewnętrzna instalacja wody deszczowej (5) doprowadzająca wodę do poszczególnych punktów poboru w budynku, wykonana z tworzywa sztucznego,
 • przewody umożliwiające podłączenie zbiornika wody deszczowej do deszczowej lub ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej albo system rozsączający nadmiar wody deszczowej w gruncie (6) w przypadku wystąpienia obfitych opadów deszczu i przelania się wody ze zbiornika (tutaj istnieje konieczność wykonania operatu wodnoprawnego, chyba że na terenie, dla którego projektowany jest system odzysku wody deszczowej, nie ma sieci kanalizacyjnej, do której zgodnie z wymaganiem rozporządzenia w sprawie warunków technicznych [11] należy odprowadzić wody opadowe z działki budowlanej).

Wymiarowanie systemu odzysku wody deszczowej

Podstawowym elementem systemu odzysku wody deszczowej jest zbiornik magazynujący wodę. Dlatego poprawne ustalenie jego objętości jest najważniejszym czynnikiem, który decyduje o efektywności zastosowanego w budynku systemu.

Dobór zbiornika o zbyt dużej objętości zwiększa koszty inwestycyjne i może powodować pogarszanie się jakości magazynowanej wody.

Z kolei dobór zbiornika o zbyt małej objętości powoduje nieefektywną pracę systemu – zbiornik nie jest w stanie zmagazynować odpowiedniego zapasu wody deszczowej, która w przypadku dłuższych lub bardziej obfitych opadów deszczu jest tracona, natomiast w okresie braku opadów instalacja musi być zasilana wodą wodociągową, co wpływa na zmniejszenie oszczędności wody pitnej.

Normy BS 8515:2009 [10] i DIN 1989 [9] podają zasadę ustalania optymalnej objętości użytkowej zbiornika magazynującego wodę deszczową. Zgodnie z nią objętość zbiornika powinna równoważyć zależność między dostępnością (uzyskiem) wody deszczowej i jej zapotrzebowaniem.

Żeby poprawnie zwymiarować system, należy uwzględnić następujące czynniki:

 • ilość i intensywność opadów na danym terenie,
 • wielkość i typ powierzchni odwadnianych,
 • liczbę i rodzaj założonych zastosowań dla wody deszczowej – obecnie i w przyszłości.

Podane zostały trzy metody obliczeń wielkości zbiornika wody deszczowej:

 • metoda uproszczona (skrócona) – dla małych systemów (domy jednorodzinne lub w zabudowie bliźniaczej), w których występuje stałe dzienne zapotrzebowanie na wodę i obliczenia nie muszą być przeprowadzane,
 • metoda pośrednia – w której występują formuły obliczeniowe dla bardziej dokładnego określenia objętości zbiornika wody deszczowej niż w metodzie uproszczonej,
 • metoda szczegółowa – stosowana w celu osiągnięcia lepszego przybliżenia rzeczywistych warunków eksploatacji systemu odzysku wody deszczowej, zalecana przede wszystkim dla dużych systemów oraz systemów niestandardowych, w których występuje zmienne zapotrzebowanie na wodę w ciągu roku.

Metoda uproszczona

Według normy niemieckiej [9] metoda ta może być stosowana dla budynków jednorodzinnych lub w zabudowie bliźniaczej albo budynków, w których korzystanie z instalacji wodociągowej przebiega w podobny sposób, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

 • średnia roczna ilość opadów wynosi od 500 do 800 mm,
 • występuje całoroczne użycie wody na potrzeby bytowo-gospodarcze,
 • występuje stałe dzienne zapotrzebowanie na wodę i stała liczba osób w budynku,
 • jako powierzchnię odwadnianą przyjmuje się powierzchnię dachu.

W takiej sytuacji niemiecka norma DIN 1989 [9] podaje, że objętość użytkowa zbiornika wody deszczowej powinna wynosić od 25 do 50 dm3/m2 podłączonej po­wierzchni odwadnianej z jednej strony, a z drugiej dla każdego użytkownika instalacji powinna zostać zapewniona objętość użytkowa zbiornika między 800 a 1000 dm3. Zatem przy założeniu czteroosobowej rodziny i powierzchni dachu 100 m2 objętość użytkowa zbiornika powinna wynosić ok. 4 m3.

pojemności użytkowej zbiornika wody deszczowej a powierzchnia rzutu dachu

Rys. 5. Wykres do wyznaczenia pojemności użytkowej zbiornika wody deszczowej dla zasilania wodą deszczową budynków mieszkalnych zamieszkałych przez cztery osoby na podstawie średniego rocznego opadu i powierzchni dachu [10]

Przepisy brytyjskie [10] w nieco odmienny sposób podchodzą do określania objętości zbiornika. Zakładają możliwość stosowania tej metody podobnie jak w normie niemieckiej przy założeniu użycia wody wyłącznie na cele bytowo-gospodarcze i dla małych budynków ze stałą liczbą mieszkańców oraz przy przyjęciu dachu jako powierzchni odwadnianej. Metoda ta bazuje na:

 • stosunkowo stałym dziennym zapotrzebowaniu na wodę deszczową dla celów bytowo-gospodarczych, na poziomie 50 dm3/(oso­ba · doba), do spłukiwania toalet i prania,
 • przyjęciu średniego rocznego opadu deszczu odpowiednio do lokalizacji budynku,
 • przyjęciu jako powierzchni odwadnianej stromych dachów pokrytych dachówką.

W metodzie tej przyjmuje się 18-dniowy okres magazynowania wody deszczowej, który zaspokaja zapotrzebowanie na wodę deszczową w razie braku opadów. Jest to sytuacja typowa dla Wielkiej Brytanii.

Do określenia objętości zbiornika należy zatem przyjąć średni roczny opad dla danej lokalizacji, bazując na załączonej do normy BS 8515 [10] mapie, a następnie, dla większości przypadków, objętość zbiornika określa się, posługując załączonymi wykresami, sporządzonymi odpowiednio dla dwóch, trzech, czterech i pięciu osób zamieszkałych w budynku.

Mapa sum rocznych opadów deszczu dla Polski

Rys. 6. Mapa sum opadów rocznych dla Polski [12]

Przykładowy wykres dla budynku zamieszkałego przez cztery osoby przedstawiono na rys. 5.

Jednak jeśli budynek ma dużą powierzchnię dachu i/lub znajduje się w regionie o wysokich wartościach rocznych opadów, według normy [10] objętość użytkowa zbiornika powinna być określana w stosunku do liczby mieszkańców.

Metoda pośrednia

Metoda ta może być stosowana dla budynków wielorodzinnych, administracyjnych i biurowych, komercyjnych i przemysłowych, pod warunkiem że występuje stałe dzienne zapotrzebowanie na wodę. Przepisy niemieckie [9] i brytyjskie [10] bazują w tej metodzie na identycznych zależnościach, dlatego przytoczone zostaną zależności wg normy niemieckiej DIN 1989 [9].

Wartości współczynnika spływu

Tabela 1. Wartości współczynnika spływu [9, 13]

Przy obliczaniu wielkości zbiornika wody deszczowej należy uwzględnić następujące czynniki:

 • średnią roczną wartość opadów wyrażoną w dm3/m2 lub mm, zależną od lokalizacji budynku – wartość tę można odczytać z map lub dla Polski otrzymać od IMiGW. W Polsce średnia roczna wartość opadów wynosi 600 mm. Jest ona zmienna w zależności od ukształtowania powierzchni. Na rys. 6 przedstawiono mapę sum opadów rocznych dla Polski zaczerpniętą z [12];
 • wielkość powierzchni odwadnianej – odwadniana powierzchnia dachu liczona jest jako powierzchnia w rzucie poziomym niezależnie od kształtu i pochylenia dachu, w przypadku innego rodzaju powierzchni do obliczeń przyjmuje się wyłącznie powierzchnię, na którą pada deszcz;
 • współczynnik spływu (wydajności) – jego wartość zależy od rodzaju powierzchni odwadnianej oraz od materiału, jakim jest pokryta, wartości wg DIN 1989 [9] oraz za [13] podano w tab. 1;
 • hydrauliczną wydajność filtra – najczęściej przyjmuje się ją na poziomie 0,9, należy sprawdzić informację w materiałach producenta.

Po uwzględnieniu powyższych czynników można przystąpić do obliczeń:

1. rocznego uzysku wody deszczowej ER wg zależności (1):

gdzie:

AA – powierzchnia odwadniana, m2;
e – współczynnik spływu, -;
hN – średnia roczna wartość opadów, dm3/m2, mm;
η – hydrauliczna wydajność filtra, -.

2. rocznego zapotrzebowania na wodę deszczową BWa wg zależności (2):

gdzie:

Pd – dzienne zapotrzebowanie na wodę deszczową na osobę wg tab. 2, dm3/(osoba · doba);
n – liczba osób w budynku, -;
ABew – powierzchnia nawadniana, m2;
BSA – specyficzne roczne zapotrzebowanie na wodę deszczową do nawadniania powierzchni wg tab. 2, dm3/m2.

roczne zapotrzebowanie na wodę deszczową

Tabela 2. Określenie rocznego zapotrzebowania na wodę deszczową [9]

Zapotrzebowanie na wodę deszczową dla obiektów komercyjnych i przemysłowych powinno zostać określone w zależności od konkretnych zastosowań.

W celu określenia objętości użytkowej zbiornika wody deszczowej należy porównać roczne zapotrzebowanie na wodę z rocznym uzyskiem. Mniejsza z tych wartości powinna być przyjmowana do wymiarowania zbiornika wody deszczowej.

Odpowiednią pojemność użytkową zbiornika wody deszczowej można obliczyć z zależności (3):

Przy tej metodzie wymiarowania zapewnione jest magazynowanie wody i dostęp do niej przez okres 3 tygodni bez opadów deszczu. W tym miejscu zauważyć można drobną rozbieżność między normą niemiecką i brytyjską, mianowicie w przepisach brytyjskich pojawia się w zależności dotyczącej Vn nie przelicznik 0,06, ale 0,05, wynikający z krótszego okresu magazynowania wody, wynoszącego 18 dni. Przy czym brytyjskie przepisy podają, że w praktyce wymiaruje się objętość zbiornika wody deszczowej przy założeniu okresu magazynowania wody wynoszącego 7 lub 8 dni [10].

Metoda szczegółowa

Metoda ta zgodnie z [9, 10] stosowana jest dla lepszego dostosowania wielkości zbiornika wody deszczowej do rzeczywistych warunków, a w szczególności gdy:

 • zapotrzebowanie na wodę jest zmienne w ciągu roku (przy używaniu wody deszczowej na zewnątrz budynku do mycia samochodów, nawadniania ogrodów czy prac porządkowych, przy zastosowaniu wody deszczowej na cele niemieszkalne w budynkach o indywidualnej strukturze zużycia wody),
 • uzysk wody deszczowej jest niepewny (np. z powodu stosowania dachów zielonych czy przepuszczalnych nawierzchni),
 • proponowane są kosztowne, większe lub bardziej kompleksowe systemy odzysku wody deszczowej.

W takiej sytuacji należy przeprowadzić komputerowe symulacje wydajności systemu odzysku wody deszczowej, bazując na indywidualnych danych dotyczących dziennych rozbiorów wody deszczowej i wysokości dziennego opadu deszczu.

Dzienne zapotrzebowanie na wodę deszczową powinno być szacowane na podstawie indywidualnych pomiarów zużyć wody.

Do symulacji należy przyjmować wysokość dziennych opadów na podstawie wartości otrzymanych z reprezentatywnej serii pomiarowej.

Symulację działania systemu na tych danych należy przeprowadzić dla okresu od co najmniej 5 do 10 lat, biorąc pod uwagę ograniczenia związane z systemem. Im dłuższy okres, tym dokładniej uzyskane wyniki odzwierciedlać będą rzeczywiste warunki pracy systemu. W Niemczech do przeprowadzania tych symulacji oferowane jest odpowiednie oprogramowanie [9].

Podsumowanie

W dobie ciągłego zmniejszania się zasobów wody pitnej na świecie powinno się dążyć do jej racjonalnego wykorzystywania. Dlatego pojawia się coraz więcej urządzeń i kompleksowych rozwiązań umożliwiających oszczędzanie wody pitnej. Jednym z nich jest wykorzystanie wody deszczowej.

Analiza struktury zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze wykazuje, że około 50% wody pitnej można zastąpić wodą deszczową, co znacząco ogranicza zużycie wody pitnej, a jednocześnie redukuje ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

Zastosowanie systemu odzysku wody deszczowej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów inwestycyjnych wynikających z konieczności wykonania instalacji wody deszczowej w budynku i zakupu dodatkowych elementów systemu – przede wszystkim odpowiedniego zbiornika wody deszczowej. Jednak przy inwestycjach tego rodzaju pod uwagę powinny być brane nie tylko koszty inwestycyjne, należy też położyć nacisk na aspekt ekologiczny. Inwestycje pozwalające na wykorzystanie wody deszczowej w miejscu jej powstania w znacznym stopniu minimalizują negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Ze względu na brak w polskim prawodawstwie przepisów, które regulowałyby dobór systemów odzysku wody deszczowej, nie są to rozwiązania często stosowane, mimo że mają duży potencjał. Dlatego należy opracować i wprowadzić na szczeblu centralnym systemy wsparcia dla inwestorów zainteresowanych problematyką proekologiczną, tym bardziej że funkcjonują już w innych krajach UE gotowe metody obliczeniowe i systemy monitorowania systemów odzysku wody deszczowej [9, 10].

streszczenie

W artykule opisano systemy zagospodarowania wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków oraz metody obliczeniowe doboru wielkości zbiornika magazynującego wodę. W czasach kiedy coraz więcej uwagi poświęca się oszczędzaniu wody pitnej ze względu na jej ograniczone zasoby, należy rozważyć możliwości wykorzystania wody deszczowej, która w znaczący sposób ograniczyć może zużycie wody wodociągowej. Ponieważ w polskim prawodawstwie nie ma przepisów czy wytycznych, które podawałyby metody obliczeniowe dla tego typu inwestycji, opisane metody zaczerpnięto z przepisów obowiązujących w Niemczech [9] i Wielkiej Brytanii [10].

abstract

The article presents an overview of rainwater management systems in sanitary installation of buildings. Computational methods are also given for the determination of the required rainwater tank capacity. In the present day, when much emphasis is placed on saving drinking water due to its limited resources, consideration should be given to the use of rainwater, which can significantly reduce drinking water consumption. Polish legislation does not provide standards or guidelines that would describe computational methods for the selection of rainwater recovery systems, so the methods described in this article are taken from the German and UK regulations.

Literatura

 1. Merc K., Stępniak L., Instalacje dualne jako alternatywa dla tradycyjnych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, „Inżynieria i Ochrona Środowiska” 2015, t. 18, nr 4, s. 549–562.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (DzU nr 8/2002, poz. 70).
 3. Development of EU Ecolabel Criteria for Flushing Toilets and Urinals. Technical Report, http://susproc.jrc.ec.europa.eu/toilets/docs/Technical_report_Ecolabel_May_2013a_revised_final.pdf
 4. Sosnowski S., Chudzicki J., Tabernacki J., Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, Wydawnictwo „Instalator Polski”, Warszawa 2000.
 5. Rainwater Harvesting In The Sustainable Environment, http://www.cibse.org/getmedia/564c9205-c301-4e5b-83a4-30a00e50ec25/CPD-DC.pdf.aspx.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU 2015, poz. 1989).
 7. Burszta-Adamiak E., Projektowanie systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, „Rynek Instalacyjny” nr 10/2014, s. 71–74.
 8. Słyś D., Hala B., Efektywność ekonomiczna instalacji do wykorzystania wód deszczowych w budownictwie jednorodzinnym, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 3/2008, s. 19–23.
 9. DIN1989-1:2001-10 Regenwassernutzungsanlagen – Teil 1: Planung, Ausfuhrung, Betrieb und Wartung.
 10. BS 8515:2009 Rainwater harvesting systems – Code of practice.
 11. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2015, poz. 1422).
 12. http://meteomodel.pl/forum2/index.php?topic=894.0.
 13. http://www.powode.pl/index2.htm.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

inż. Nikon Gawryluk Pompownie stałych urządzeń gaśniczych wodnych – nomenklatura

Pompownie stałych urządzeń gaśniczych wodnych – nomenklatura Pompownie stałych urządzeń gaśniczych wodnych – nomenklatura

Poprawna nomenklatura w ochronie przeciwpożarowej, w tym w procesie składania wniosków o krajowe oceny techniczne, jest bardzo ważna, gdyż w zależności od zastosowanej nazwy zmienia się zamierzone zastosowanie...

Poprawna nomenklatura w ochronie przeciwpożarowej, w tym w procesie składania wniosków o krajowe oceny techniczne, jest bardzo ważna, gdyż w zależności od zastosowanej nazwy zmienia się zamierzone zastosowanie wyrobu, a czasem również wymagania prawne. Z tych powodów konieczne jest odwoływanie się do definicji zawartych w prawie – ustawach i rozporządzeniach oraz normach.

Redakcja RI Pompy ciepła – gazowe czy elektryczne?

Pompy ciepła – gazowe czy elektryczne? Pompy ciepła – gazowe czy elektryczne?

Pompy ciepła w ostatnim czasie stają się coraz bardziej popularne. Pomimo dużych kosztów inwestycyjnych osoby, które właśnie się budują i stają przed wyborem systemu ogrzewania decydują się na kupno pompy...

Pompy ciepła w ostatnim czasie stają się coraz bardziej popularne. Pomimo dużych kosztów inwestycyjnych osoby, które właśnie się budują i stają przed wyborem systemu ogrzewania decydują się na kupno pompy ciepła. Na rynku można znaleźć pompę ciepła gazową, jak i elektryczną. Czym one się różnią i jaką wybrać?

dr inż. Florian Piechurski Problemy z utrzymaniem jakości wody basenowej w istniejących systemach jej oczyszczania

Problemy z utrzymaniem jakości wody basenowej w istniejących systemach jej oczyszczania Problemy z utrzymaniem jakości wody basenowej w istniejących systemach jej oczyszczania

W przypadku problemów z jakością wody basenowej jednym z pierwszych rutynowych działań jest jej intensywne chlorowanie. Może to jednak doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu związków wpływających...

W przypadku problemów z jakością wody basenowej jednym z pierwszych rutynowych działań jest jej intensywne chlorowanie. Może to jednak doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu związków wpływających na zapach wody basenowej oraz powodujących u osób kąpiących się podrażnienie oczu, dróg oddechowych i błony śluzowej nosa. Jednym ze skutecznych sposobów przywracania jakości wody basenowej może być jej okresowe ozonowanie.

inż. Nikon Gawryluk Projekt hydrauliczny pompowni pożarowych zgodny z NFPA 20 2016 Edition lub PN-EN 12845:2015

Projekt hydrauliczny pompowni pożarowych zgodny z NFPA 20 2016 Edition lub PN-EN 12845:2015 Projekt hydrauliczny pompowni pożarowych zgodny z NFPA 20 2016 Edition lub PN-EN 12845:2015

Prawo wymaga projektowania instalacji i pompowni pożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą techniczną, która zawarta jest m.in. w normach i standardach. Standard NFPA szczegółowo...

Prawo wymaga projektowania instalacji i pompowni pożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą techniczną, która zawarta jest m.in. w normach i standardach. Standard NFPA szczegółowo określa wymagania dla pompowni pożarowych, ale w innych kwestiach wskazuje jedynie cel, który należy osiągnąć, pozostawiając projektantowi swobodę wyboru sposobu jego realizacji. Z kolei Polska Norma nie reguluje szczegółowo kwestii pompowni i pozostawia projektantom i producentom zespołów pompowych...

mgr inż. Anna Jurga, inż. Bartosz Zięba Technologie inżynierii środowiska w obiektach kosmicznych

Technologie inżynierii środowiska w obiektach kosmicznych Technologie inżynierii środowiska w obiektach kosmicznych

Tak jak Formuła 1 była sprawdzianem dla nowych technologii w przemyśle samochodowym, tak projektowane obiekty kosmiczne mogą być impulsem do rozwoju technologii w inżynierii i ochronie środowiska, zwłaszcza...

Tak jak Formuła 1 była sprawdzianem dla nowych technologii w przemyśle samochodowym, tak projektowane obiekty kosmiczne mogą być impulsem do rozwoju technologii w inżynierii i ochronie środowiska, zwłaszcza w zakresie gospodarowania ściekami.

Redakcja RI Jak działają pompy ciepła?

Jak działają pompy ciepła? Jak działają pompy ciepła?

W ostatnim czasie pompy ciepła w Polsce stają się coraz bardziej popularne. Wszystko przez chęć zadbania o czystość naszego powietrza, walkę ze smogiem oraz trend na energooszczędne budownictwo. Co więcej,...

W ostatnim czasie pompy ciepła w Polsce stają się coraz bardziej popularne. Wszystko przez chęć zadbania o czystość naszego powietrza, walkę ze smogiem oraz trend na energooszczędne budownictwo. Co więcej, koszty ogrzewania stanowią co najmniej 60% wszystkich wydatków związanych z eksploatacją domów jednorodzinnych, a dzięki pompie ciepła wydatki można sporo obniżyć.

Waldemar Joniec Pomiar mediów komunalnych

Pomiar mediów komunalnych Pomiar mediów komunalnych

Wraz z postępem technologicznym prawo stawia nowe wyzwania dostawcom i odbiorcom wody, ciepła czy energii. Nowe wymagania służą m.in. optymalizacji dostaw oraz obniżaniu kosztów wytwarzania i dystrybucji....

Wraz z postępem technologicznym prawo stawia nowe wyzwania dostawcom i odbiorcom wody, ciepła czy energii. Nowe wymagania służą m.in. optymalizacji dostaw oraz obniżaniu kosztów wytwarzania i dystrybucji. Stają się też wsparciem przy budowaniu systemów inteligentnych budynków i miast. Są również narzędziem służącym wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko.

Redakcja RI Odwodnienie liniowe zewnętrzne – jakie wybrać?

Odwodnienie liniowe zewnętrzne – jakie wybrać? Odwodnienie liniowe zewnętrzne – jakie wybrać?

Odwodnienie liniowe jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania większej utwardzonej powierzchni lub działki. Jednak system odwodnień liniowych trzeba wcześniej dobrze zaplanować, aby uniknąć powstawania...

Odwodnienie liniowe jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania większej utwardzonej powierzchni lub działki. Jednak system odwodnień liniowych trzeba wcześniej dobrze zaplanować, aby uniknąć powstawania zastojów wody, kałuż czy błota. Należy też pamiętać, że dobry system odwodnienia może uchronić przed zawilgoceniem fundamentów i ścian zewnętrznych. Z jakich elementów powinno składać się odwodnienie liniowe na zewnątrz? W jaki sposób je ułożyć, żeby dobrze spełniało swoje zadanie?

Waldemar Joniec Odzysk ciepła z kanalizacji

Odzysk ciepła z kanalizacji Odzysk ciepła z kanalizacji

Przy budowie nowoczesnych domów niskoenergetycznych i pasywnych stosowane są technologie, dzięki którym możliwe jest oszczędzanie energii. Najczęściej wykorzystuje się materiały do izolacji ścian oraz...

Przy budowie nowoczesnych domów niskoenergetycznych i pasywnych stosowane są technologie, dzięki którym możliwe jest oszczędzanie energii. Najczęściej wykorzystuje się materiały do izolacji ścian oraz montowane są szczelne okna, a także odzyskiwane jest ciepło z wentylacji. Jednakże w ściekach odprowadzanych do kanalizacji „drzemie” dość dużo energii. Na świecie powstało kilka technologii odzysku ciepła ze ścieków.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Alina Żabnieńska-Góra Wyznaczanie przepływu obliczeniowego wody w halach produkcyjnych

Wyznaczanie przepływu obliczeniowego wody w halach produkcyjnych Wyznaczanie przepływu obliczeniowego wody w halach produkcyjnych

W artykule omówiono metody wyznaczania przepływów obliczeniowych wody w halach produkcyjnych na podstawie analizy formuł dostępnych w literaturze. Przedstawiono wyniki badań dynamiki rozbioru ciepłej wody...

W artykule omówiono metody wyznaczania przepływów obliczeniowych wody w halach produkcyjnych na podstawie analizy formuł dostępnych w literaturze. Przedstawiono wyniki badań dynamiki rozbioru ciepłej wody dla hali produkcyjnej zlokalizowanej we Wrocławiu.

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, inż. Monika Plata Oszczędności energii i ilości wody płucznej w procesie płukania filtrów pospiesznych wody

Oszczędności energii i ilości wody płucznej w procesie płukania filtrów pospiesznych wody Oszczędności energii i ilości wody płucznej w procesie płukania filtrów pospiesznych wody

W procesie płukania filtrów pospiesznych wody można uzyskiwać oszczędności wody i redukować ryzyko utraty ziaren. Wyniki badań wskazują, że w przypadku prowadzenia płukania wodą powierzchniową konieczne...

W procesie płukania filtrów pospiesznych wody można uzyskiwać oszczędności wody i redukować ryzyko utraty ziaren. Wyniki badań wskazują, że w przypadku prowadzenia płukania wodą powierzchniową konieczne jest zróżnicowanie intensywności płukania w zależności od temperatury wody, jeżeli oczekujemy tej samej wartości ekspansji latem i zimą. Brak takiego zróżnicowania może prowadzić do utraty ziaren, wody płucznej i energii zimą lub zbyt małej intensywności płukania latem, co skutkuje sklejaniem ziaren...

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, inż. Monika Plata Podstawy teoretyczne płukania filtrów pospiesznych wody

Podstawy teoretyczne płukania filtrów pospiesznych wody Podstawy teoretyczne płukania filtrów pospiesznych wody

W procesie płukania filtrów pospiesznych wody można uzyskiwać oszczędności wody i redukować ryzyko utraty ziaren. Dla tej samej ekspansji złoża w czasie płukania w warunkach zimowych wymagana jest bowiem...

W procesie płukania filtrów pospiesznych wody można uzyskiwać oszczędności wody i redukować ryzyko utraty ziaren. Dla tej samej ekspansji złoża w czasie płukania w warunkach zimowych wymagana jest bowiem znacznie mniejsza intensywność płukania niż w warunkach letnich.

mgr inż. Jakub Kozicki Analiza doboru żywic w rehabilitacji kanałów sanitarnych

Analiza doboru żywic w rehabilitacji kanałów sanitarnych Analiza doboru żywic w rehabilitacji kanałów sanitarnych

Coraz większym problemem dużych miast jest konieczność rehabilitacji kanałów sanitarnych. Problemem z punktu widzenia inwestora jest mocno rozwinięta infrastruktura podziemna, co często dyskwalifikuje...

Coraz większym problemem dużych miast jest konieczność rehabilitacji kanałów sanitarnych. Problemem z punktu widzenia inwestora jest mocno rozwinięta infrastruktura podziemna, co często dyskwalifikuje metody wykopowe. W zależności od stanu technicznego w kontekście zróżnicowanego toku obliczeniowego, a także warunków panujących w sieci kluczowe znaczenie ma zastosowanie odpowiedniej żywicy, zarówno pod względem mechanicznym, jak i chemicznym.

Redakcja RI Zestawy hydroforowe dla sieci wodociągowych i instalacji przemysłowych

Zestawy hydroforowe dla sieci wodociągowych i instalacji przemysłowych Zestawy hydroforowe dla sieci wodociągowych i instalacji przemysłowych

Jak zapewnić energooszczędną eksploatację i odpowiednie ciśnienie wody w każdym punkcie instalacji wodociągowej? Wiele zależy od doboru hydroforów i ich poprawnej eksploatacji. Priorytetem jest ciągłość...

Jak zapewnić energooszczędną eksploatację i odpowiednie ciśnienie wody w każdym punkcie instalacji wodociągowej? Wiele zależy od doboru hydroforów i ich poprawnej eksploatacji. Priorytetem jest ciągłość i bezpieczeństwo dostaw, ale energoefektywność to nie tylko opłaty za energię, ale też mniejsza awaryjność i dłuższa żywotność przewodów i armatury. Koszty energii elektrycznej na przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach to główny składnik kosztów zaopatrzenia w wodę.

dr inż. Katarzyna Kołecka, mgr inż. Dariusz Rohde Zalety i problemy związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych metodą trzcinową

Zalety i problemy związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych metodą trzcinową Zalety i problemy związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych metodą trzcinową

Systemy trzcinowe do zagospodarowania osadów mogą stanowić bardzo dobre rozwiązanie dla małych oczyszczalni ścieków, które dysponują ograniczonymi środkami finansowymi. Powodują równoczesną stabilizację...

Systemy trzcinowe do zagospodarowania osadów mogą stanowić bardzo dobre rozwiązanie dla małych oczyszczalni ścieków, które dysponują ograniczonymi środkami finansowymi. Powodują równoczesną stabilizację i odwadnianie osadów, opierając się na procesach naturalnych, które nie obciążają środowiska. Mimo wielu zalet nie są jednak powszechnie stosowane w Polsce m.in. z powodu braku doświadczeń wśród projektantów.

inż. Nikon Gawryluk Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018

Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018

Z początkiem lipca 2018 r. pojawi się konieczność określenia zasadniczych charakterystyk urządzeń i armatury wodnej oraz oznaczenia ich znakiem „B” w przypadku zastosowań dla ochrony przeciwpożarowej w stałych...

Z początkiem lipca 2018 r. pojawi się konieczność określenia zasadniczych charakterystyk urządzeń i armatury wodnej oraz oznaczenia ich znakiem „B” w przypadku zastosowań dla ochrony przeciwpożarowej w stałych urządzeniach gaśniczych. Dotyczyć to będzie m.in. agregatów pompowych, kolektorów wlotowych i rozdzielaczy, zaworów i zasuw, filtrów, zaworów zwrotnych, uchwytów i zestawów mocowania przewodów rurowych oraz czujników/przełączników przepływu wody i ciśnienia. Elementy te będą mogły zostać wprowadzone...

dr inż. Katarzyna Kołecka, mgr inż. Dariusz Rohde Projektowanie, budowa i eksploatacja systemów trzcinowych do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych

Projektowanie, budowa i eksploatacja systemów trzcinowych do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych Projektowanie, budowa i eksploatacja systemów trzcinowych do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych

Systemy trzcinowe do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych są alternatywą dla technologii o wysokich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Naśladują naturalne procesy, które zachodzą w bagnach,...

Systemy trzcinowe do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych są alternatywą dla technologii o wysokich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Naśladują naturalne procesy, które zachodzą w bagnach, i charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością odwadniania oraz stabilizacji. Najlepiej sprawdzają się w małych oczyszczalniach ścieków, znacząco obniżając koszty gospodarowania osadami ściekowymi, jednak w dużych oczyszczalniach również dają dobre efekty.

dr inż. Marek Kalenik Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania

Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania

Normy dotyczące projektowania kanalizacji podciśnieniowej zawierają jedynie ogólne wymagania techniczne, z kolei w wytycznych EPA przy doborze parametrów projektowych występują nieścisłości. W projektowaniu...

Normy dotyczące projektowania kanalizacji podciśnieniowej zawierają jedynie ogólne wymagania techniczne, z kolei w wytycznych EPA przy doborze parametrów projektowych występują nieścisłości. W projektowaniu warto posiłkować się algorytmem wymiarowania kanalizacji wg ATV-DVWK-A 116 oraz korzystać z metod projektowania opracowanych przez firmy na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych.

dr inż. Katarzyna Kołecka, mgr inż. Dariusz Rohde Systemy trzcinowe jako metoda odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych dla małych i średnich  oczyszczalni

Systemy trzcinowe jako metoda odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych dla małych i średnich  oczyszczalni Systemy trzcinowe jako metoda odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych dla małych i średnich  oczyszczalni

Jedną z metod unieszkodliwiania osadów ściekowych jest tzw. metoda trzcinowa. O jej przydatności dla małych i średnich oczyszczalni ścieków decydują stosunkowo niskie koszty eksploatacji, stanowiące 5–10%...

Jedną z metod unieszkodliwiania osadów ściekowych jest tzw. metoda trzcinowa. O jej przydatności dla małych i średnich oczyszczalni ścieków decydują stosunkowo niskie koszty eksploatacji, stanowiące 5–10% kosztów powszechnie stosowanych rozwiązań. Rozwiązanie to ma niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną i nie wymaga stosowania dodatkowych substancji chemicznych poprawiających odwadnianie osadów.

wj Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody

Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody

Woda pitna w sieci wodociągowej może zostać skażona zanieczyszczeniami zawartymi w wodzie powracającej do sieci z wewnętrznych instalacji wodociągowych. W przewodach powstają bowiem osady, a w nich rozwijają...

Woda pitna w sieci wodociągowej może zostać skażona zanieczyszczeniami zawartymi w wodzie powracającej do sieci z wewnętrznych instalacji wodociągowych. W przewodach powstają bowiem osady, a w nich rozwijają się bakterie i drobnoustroje, zwłaszcza w odcinkach martwych lub o małym poborze.

dr inż. Jarosław Müller Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji

Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji

Kolejne wprowadzane wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu nie są z punktu widzenia projektanta skomplikowane, ale wymagają uwzględnienia zmieniających się gabarytów urządzeń oraz możliwości wycofania...

Kolejne wprowadzane wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu nie są z punktu widzenia projektanta skomplikowane, ale wymagają uwzględnienia zmieniających się gabarytów urządzeń oraz możliwości wycofania z produkcji niektórych modeli. Współpraca projektanta z dostawcą pozwoli uniknąć doboru urządzeń wycofywanych z oferty czy problemu brakującego miejsca na montaż.

Joanna Ryńska Pompy do ścieków

Pompy do ścieków Pompy do ścieków

Pompy do przetłaczania wody brudnej i ścieków są wykorzystywane nie tylko w dużych rozwiązaniach infrastrukturalnych (jak przepompownie czy oczyszczalnie), wspierają także instalację grawitacyjną bezpośrednio...

Pompy do przetłaczania wody brudnej i ścieków są wykorzystywane nie tylko w dużych rozwiązaniach infrastrukturalnych (jak przepompownie czy oczyszczalnie), wspierają także instalację grawitacyjną bezpośrednio w obiektach lub odprowadzają z nich ścieki do instalacji ciśnieniowej.

Marcin Janczak Możliwości i ograniczenia zwiększania sprawności pomp samozasysających

Możliwości i ograniczenia zwiększania sprawności pomp samozasysających Możliwości i ograniczenia zwiększania sprawności pomp samozasysających

Zastosowanie zmodyfikowanych pomp odśrodkowych zamiast krążeniowych pozwala na oszczędności ok. 35% energii zużywanej na pompowanie. Tym samym w instalacjach przemysłowych, w których wymagana jest zdolność...

Zastosowanie zmodyfikowanych pomp odśrodkowych zamiast krążeniowych pozwala na oszczędności ok. 35% energii zużywanej na pompowanie. Tym samym w instalacjach przemysłowych, w których wymagana jest zdolność do samozasysania cieczy, pompy krążeniowe zastępowane są pompami odśrodkowymi z członami krążeniowymi. Takimi instalacjami są w szczególności bazy paliw płynnych, w tym gazu skroplonego.

mgr inż. Marzena Mucha Porównanie koncepcji rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji powyżej 10 tys. RLM (równoważnej liczbie mieszkańców)

Porównanie koncepcji rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji powyżej 10 tys. RLM (równoważnej liczbie mieszkańców) Porównanie koncepcji rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji powyżej 10 tys. RLM (równoważnej liczbie mieszkańców)

Wybór sposobu rozbudowy oczyszczalni w celu spełnienia zaostrzonych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych wymaga uwzględnienia szeregu czynników technologicznych i środowiskowych oraz aspektów...

Wybór sposobu rozbudowy oczyszczalni w celu spełnienia zaostrzonych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych wymaga uwzględnienia szeregu czynników technologicznych i środowiskowych oraz aspektów ekonomicznych. Na nakłady inwestycyjne duży wpływ mają koszty wyposażenia w urządzenia technologiczne oraz koszty budowy. Przed wyborem rozwiązania należy przeprowadzić analizę wariantowych koncepcji rozbudowy oczyszczalni i przedstawić inwestorowi przewidywane koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.