RynekInstalacyjny.pl

Korelacja szumu wycieku na przewodach wodociągowych żeliwnych i stalowych – przykłady

Leak noise correlation on the iron and steel water pipes on selected examples

Fot. 1. Korelator cyfrowy Eureka Digital [5]
Fot. archiwum autora (K. Świętochowski)

Fot. 1. Korelator cyfrowy Eureka Digital [5]


Fot. archiwum autora (K. Świętochowski)

Aktywna kontrola wycieków jest ważnym elementem procesu obniżania strat wody w sieci wodociągowej. Poszukiwanie i lokalizacja miejsca awarii na sieci powinny się rozpocząć jak najszybciej od momentu jej powstania. Jedną z metod jest korelacja szumu wycieku.

Zobacz także

HP - Hydraulika Siłowa i Mechanika Maszyn S.C. Rodzaje i zastosowanie przewodów hydraulicznych

Rodzaje i zastosowanie przewodów hydraulicznych Rodzaje i zastosowanie przewodów hydraulicznych

Przewody hydrauliczne są bardzo ważnymi elementami, które znaleźć można w maszynach rolniczych, sprzętach budowlanych i różnego rodzaju urządzeniach, korzystających ze sterowania lub napędu hydraulicznego....

Przewody hydrauliczne są bardzo ważnymi elementami, które znaleźć można w maszynach rolniczych, sprzętach budowlanych i różnego rodzaju urządzeniach, korzystających ze sterowania lub napędu hydraulicznego. Są one wykorzystywane w wielu branżach, między innymi w transporcie, budownictwie, rolnictwie, motoryzacji, leśnictwie itp. Ich zadaniem jest przetłaczanie olejów oraz innych substancji pochodnych, zasilających układy hydrauliczne w maszynach rolniczych, a także wielu urządzeń. Węże hydrauliczne,...

Wilo Polska Sp. z o.o. Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

SCHELL Bezdotykowe technologie na wyciągniecie ręki – baterie umywalkowe MODUS E

Bezdotykowe technologie na wyciągniecie ręki – baterie umywalkowe MODUS E Bezdotykowe technologie na wyciągniecie ręki – baterie umywalkowe MODUS E

Bezdotykowa armatura sanitarna już na dobre zagościła w przestrzeniach publicznych. Rosnąca popularność takich rozwiązań spowodowała potrzebę stworzenia baterii, które łączą przystępność cenową z najwyższymi...

Bezdotykowa armatura sanitarna już na dobre zagościła w przestrzeniach publicznych. Rosnąca popularność takich rozwiązań spowodowała potrzebę stworzenia baterii, które łączą przystępność cenową z najwyższymi właściwościami użytkowymi, jak łatwość montażu, odporność mechaniczna, niezawodność działania i oszczędne zużycie wody. Wszystkie te cechy posiadają baterie umywalkowe MODUS E z oferty firmy SCHELL.

Korelatory od momentu ich powstania do dziś przeszły wiele zmian zwiększających ich efektywność.

Standardowy korelator wyposażony jest w dwa czujniki dające jedną korelację szumu.

Obecnie dostępne urządzenia mają nawet do 8 czujników, dających do 28 korelacji szumu wycieku w jednym pomiarze [1].

Korelacja szumu wycieku

Metoda korelacji szumu wycieku polega na pomiarze dźwięku w dwóch punktach przewodu o znanych parametrach. Niezbędne informacje o odcinku potrzebne do wykonania korelacji szumu wycieku stanowią następujące parametry [2]:

 • długość odcinka między czujnikami korelatora,
 • średnica przewodu na odcinku między czujnikami korelatora,
 • materiał, z jakiego wykonano przewód wodociągowy.

W przypadku gdy odcinek między czujnikami korelatora składa się z różnych średnic lub materiałów, należy uzyskać i wprowadzić do urządzenia informacje o poszczególnych częściach tworzących jeden odcinek.

Czujniki korelatora zbierają informacje o dochodzących do nich szumach. Następnie oprogramowanie korelatora analizuje zebrane informacje i mając podane informacje o odcinku, przedstawia na wykresie rozkład szumów.

Najwyższy pik na wykresie obrazuje źródło największego szumu, a zatem prawdopodobne miejsce nieszczelności przewodu.

Korelatory i multikorelatory

Korelatory szumu wycieku wykorzystywane są do lokalizacji wycieku od lat siedemdziesiątych XX wieku [3].

Dwadzieścia lat później pojawiły się korelatory cyfrowe wyposażone w radio analogowe. Ich zastosowanie nabrało większego znaczenia w procesie lokalizacji wycieków dzięki zmniejszeniu wymiarów urządzeń [4]. Coraz częściej pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych wykorzystują w swojej pracy przy lokalizacji wycieków korelatory cyfrowe z radiem cyfrowym (fot. 1 - patrz: zdjęcie pod tytułem publikacji).

Na początku XXI wieku połączono urządzenia do korelacji szumu wycieków z urządzeniami do rejestracji szumów. Powstały loggery korelujące, zwane również multikorelatorami [4].

Czujniki korelatorów

Dźwięki w przewodach wodociągowych przenoszone są na dwa sposoby [2].

Dźwięk wycieku przenoszony jest poprzez materiał tworzący przewód wodociągowy i rozchodzi się w wodzie wypełniającej przewód wodociągowy. Dźwięk rozchodzący się przez materiał przewodu wodociągowego zbierany jest poprzez czujnik korelatora, którym jest akcelerometr piezoelektryczny.

W korelatorach używane są akcelerometry wewnętrzne (fot. 2) lub akcelerometry zewnętrzne. Czujnik taki instalowany jest na przewodzie wodociągowym poprzez styk magnesu połączonego z akcelerometrem i powierzchnią przewodu (rury lub uzbrojenia).

Akcelerometr wewnętrzny loggera korelującego

Fot. 2. Akcelerometr wewnętrzny loggera korelującego;


fot: archiwum autora (K. Świętochowski)

Dźwięk rozchodzący się w wodzie może zostać zarejestrowany przez czujniki korelatora zwane hydrofonami. Czujniki te powinny być umieszczone w wodzie. Miejscami ich instalacji są najczęściej hydranty.

Czujniki montuje się za pomocą specjalnych adapterów do nasad hydrantów.

W kolejnym kroku kolumna hydrantu zostaje napełniona wodą. Jest to metoda inwazyjna w stosunku do tej z zastosowaniem akcelerometrów [7].

Prędkość rozchodzenia się dźwięku dla przewodów wodociągowych o średnicy DN 100 wynosi dla rur stalowych 1320 m/s oraz 1280 m/s dla rur żeliwnych.

Prędkość rozchodzenia się dźwięku w przewodzie wodociągowym zmniejsza się do wartości 530 m/s dla rur wykonanych z PVC oraz do 380 m/s dla rur z PE. Średnia prędkość rozchodzenia się dźwięku w wodzie wynosi natomiast ok. 1480 m/s [2].

W związku z właściwościami materiałów do przenoszenia dźwięku najlepsze wyniki na największych odległościach można uzyskać, stosując czujniki hydrofonowe.

Dobre wyniki otrzymuje się na przewodach metalowych, korzystając z akcelerometrów piezoelektrycznych, a najsłabsze wyniki i najmniejsze odległości między czujnikami – na przewodach tworzywowych, z uwagi na niską propagację fali dźwiękowej w materiale przewodu [2].

Metodyka badań

 Logger korelujący umieszczony na zasuwie w trakcie pomiaru

Fot. 3. Logger korelujący umieszczony na zasuwie w trakcie pomiaru;


fot: archiwum autora (K. Świętochowski)

W przeprowadzonych badaniach używano zestawu cyfrowych loggerów korelujących Enigma.

Na fot. 3 przedstawiono logger zainstalowany na trzpieniu zasuwy w trakcie badań. Obiektami badań były odcinki przewodów wodociągowych zlokalizowane w różnych miejscach na terenie Polski. Podejrzewano występowanie na nich wycieków o nieznanej lokalizacji [8].

Na podstawie danych z punktów pomiaru przepływu można było uzyskać szacunkowe informacje o wielkości natężenia wypływu wody przez nieszczelność. Badane odcinki przewodów wodociągowych zbudowane były z rur stalowych lub żeliwnych.

Analiza danych

W trakcie prowadzonych badań najwięcej obiektów stanowiły odcinki wykonane z przewodów wodociągowych o średnicy DN 100.

 • Wielkość natężenia wypływu wody z nieszczelności na przewodach DN 100 w większości przypadków zawierała się miedzy 1,0 a 3,0 m3/h.
 • Maksymalna ilość wody wypływającej z nieszczelności przewodu DN 100 wynosiła aż 60 m3/h.

Na przewodzie DN 50 zlokalizowano awarię o natężeniu wypływu wody wynoszącym 0,18 m3/h.

Jedno z badań dotyczyło przewodu DN 200, a natężenie wycieku wynosiło ok. 30 m3/h.

Zależność pomiędzy średnim natężeniem wycieku i średnicą przewodu

Rys. 1. Zależność pomiędzy średnim natężeniem wycieku i średnicą przewodu; rys.: archiwum autora (K. Świętochowski)

Zależność pomiędzy odległością pomiarową i natężeniem wycieku

Rys. 2. Zależność pomiędzy odległością pomiarową i natężeniem wycieku;


rys.: archiwum autora (K. Świętochowski)

Na rys. 1 przedstawiono zależność pomiędzy średnimi wartościami natężenia wycieku wody a średnicą badanych przewodów wodociągowych. W przypadku przewodu DN 100 średnie natężenie wycieku wody wyniosło 10,29 m3/h, czyli ponadtrzykrotnie więcej niż w większości badanych przypadków. Na rys. 2 zaprezentowano zależność między natężeniem wypływu wody z nieszczelności a odległością pomiędzy czujnikami korelatora w trakcie badań. Odległości pomiarowe zawierały się w zaleceniach dotyczących odległości pomiarowych na różnych średnicach i materiałach, zawartych w [7].

Można zauważyć, że wraz ze wzrostem natężenia wycieku możliwe jest zwiększanie odległości między czujnikami korelatora. W przypadku niewielkich natężeń wypływu wody przez nieszczelność możliwa jest precyzyjna lokalizacja wycieków zarówno na niewielkich odległościach między czujnikami (od ok. 20 m), jak i większych, wynoszących nawet 100 m.

Błędy podczas wykonywania korelacji szumu wycieku

W trakcie prowadzenia lokalizacji z zastosowaniem metody korelacji szumu wycieku może dojść do trzech typowych sytuacji opisywanych w literaturze jako błędy korelacji [7, 9]. Są to:

 • wyciek na przyłączu - sytuacja, w której korelacja szumu wycieku wskazuje, że prawdopodobny wyciek znajduje się w miejscu połączenia przewodów o różnych kierunkach. W takiej sytuacji zaleca się przestawić jeden z czujników na przewodzie odchodzącym od wcześniej badanego odcinka, w celu sprawdzenia, czy wyciek znajduje się w miejscu połączenia przewodów, czy też na przewodzie łączącym się z poprzednio badanym odcinkiem [7, 9]. Sytuację tę obrazuje rys. 3.
 • wyciek za obszarem korelacji - sytuacja, w której wynik korelacji szumu wycieku znajduje się na lewo od pierwszego czujnika lub na prawo od drugiego czujnika. Pik szumu wycieku nie znajduje się na wykresie pomiędzy czujnikami. Jest to często pożądana sytuacja, która informuje operatora korelatora o kierunku, w którym należy szukać lokalizacji wycieku [7, 9]. Obrazuje ją rys. 4.
 • wyciek w miejscu instalacji czujnika korelatora - sytuacja, gdzie pik wycieku umiejscowiony jest wówczas poza analizowanym odcinkiem lub w niewielkiej odległości od czujnika (0–2 m). W celu sprawdzenia, czy jest to rzeczywiście szum wycieku, należy zmienić lokalizację czujnika podejrzewanego o instalację w miejscu wycieku, tak aby miejsce to znalazło się pomiędzy czujnikami korelatora o możliwie zbliżonej odległości każdego z nich od prawdopodobnego miejsca wycieku [7, 9].
Wyciek na przyłączu

Rys. 3. Wyciek na przyłączu [9];


rys.: archiwum autora (K. Świętochowski)

Wyciek poza odcinkiem pomiarowym

Rys. 4. Wyciek poza odcinkiem pomiarowym [9];


rys.: archiwum autora (K. Świętochowski)

Podsumowanie

Badania skuteczności lokalizacji wycieków na metalowych przewodach wodociągowych prowadzono na rzeczywistych obiektach w trakcie ich naturalnej eksploatacji. Podczas badań zlokalizowano miejsca nieszczelności przewodów dla przepływów w zakresie od 0,18 do 60,00 m3/h. Odległości między czujnikami wynosiły od 25 do 133 m. Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć, że skuteczność lokalizacji wycieku na długim odcinku pomiędzy czujnikami zwiększa się wraz ze wzrostem natężenia wypływu wody przez nieszczelność. W artykule przedstawiono również trzy najczęstsze „błędy korelacji” oraz sposoby ich eliminacji. W trakcie prowadzenia lokalizacji wycieków z wykorzystaniem korelacji szumu wycieku należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj czujników w korelatorze oraz uzyskać jak najdokładniejsze informacje o przewodzie wodociągowym.

streszczenie

Artykuł przedstawia wyniki korelacji szumu wycieku z przewodów metalowych (żeliwnych i stalowych) zakończonych skuteczną lokalizacją nieszczelności. Przedstawia również zależność pomiędzy natężeniem wypływu wody z nieszczelności a średnicą przewodów. Badania prowadzono na rzeczywistych obiektach w warunkach ich normalnej eksploatacji. Artykuł zawiera krótki opis metody korelacji szumu wycieku i przedstawia zmiany w technologii urządzeń. Jego ważną częścią z praktycznego punktu widzenia jest opis możliwych do zastosowania czujników korelatora, błędów, do jakich może dojść w trakcie pomiarów, oraz sposobów ich eliminacji.

abstract

The paper presents results of the leak noise correlation on the metal pipes (iron and steel) terminated effective location of the leak. It also outlines the relationship between the rate of the flow of water from leakage and the diameter of pipe. Studies were carried out on the actual objects in terms of their normal operation. The article contains a brief description of the method of leak noise correlation and presents changes in the technology of devices to leak noise correlation. An important part of the article from a practical point of view it is a description of applicable sensors correlator, a description of the errors that may occur during the measurements and methods of their elimination.

 

Literatura

 1. Primayer Ltd., Enigma. Multi-point correlation system for leak location, www.primayer.com.uk, 20.12.2016.
 2. Świętochowski K., Analiza możliwości zastosowania urządzeń do wykrywania wycieków na sieciach wodociągowych na podstawie korelatora wyposażonego w akcelerometry i czujniki hydrofonowe, praca dyplomowa, Politechnika Białostocka, Białystok 2016.
 3. Lander P., DigiCorr: The Original True Digital Correlator, ITRON Inc., USA 2007.
 4. Pilcher R., Leak detection practices and techniques: a practical approach, „WATER” 21, 2013, p. 44–45.
 5. Primayer Ltd., Eureka Digital. Digital leak location correlator, www.primayer.com.uk, 20.12.2016.
 6. Itron, ZCorr. Advanced Digital Leak Detection, www.itron.com, 20.12.2016.
 7. Hamilton S., Charalambous B., Leak Detection. Technology and Implementation, London 2016.
 8. Berger M., Ways M., Poszukiwania przecieków sieci wodociągowych. Poradnik, Warszawa 2003.
 9. Primayer Ltd., System Primayer Enigma i Enigma-Compact – instrukcja obsługi, Hampshire 2009.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Marcin Janczak Możliwości i ograniczenia zwiększania sprawności pomp samozasysających

Możliwości i ograniczenia zwiększania sprawności pomp samozasysających Możliwości i ograniczenia zwiększania sprawności pomp samozasysających

Zastosowanie zmodyfikowanych pomp odśrodkowych zamiast krążeniowych pozwala na oszczędności ok. 35% energii zużywanej na pompowanie. Tym samym w instalacjach przemysłowych, w których wymagana jest zdolność...

Zastosowanie zmodyfikowanych pomp odśrodkowych zamiast krążeniowych pozwala na oszczędności ok. 35% energii zużywanej na pompowanie. Tym samym w instalacjach przemysłowych, w których wymagana jest zdolność do samozasysania cieczy, pompy krążeniowe zastępowane są pompami odśrodkowymi z członami krążeniowymi. Takimi instalacjami są w szczególności bazy paliw płynnych, w tym gazu skroplonego.

mgr inż. Marzena Mucha Porównanie koncepcji rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji powyżej 10 tys. RLM (równoważnej liczbie mieszkańców)

Porównanie koncepcji rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji powyżej 10 tys. RLM (równoważnej liczbie mieszkańców) Porównanie koncepcji rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji powyżej 10 tys. RLM (równoważnej liczbie mieszkańców)

Wybór sposobu rozbudowy oczyszczalni w celu spełnienia zaostrzonych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych wymaga uwzględnienia szeregu czynników technologicznych i środowiskowych oraz aspektów...

Wybór sposobu rozbudowy oczyszczalni w celu spełnienia zaostrzonych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych wymaga uwzględnienia szeregu czynników technologicznych i środowiskowych oraz aspektów ekonomicznych. Na nakłady inwestycyjne duży wpływ mają koszty wyposażenia w urządzenia technologiczne oraz koszty budowy. Przed wyborem rozwiązania należy przeprowadzić analizę wariantowych koncepcji rozbudowy oczyszczalni i przedstawić inwestorowi przewidywane koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

inż. Martyna Cieniawska, dr inż. Agnieszka Malesińska Hydranty – wymagania prawne i podstawowe parametry hydrauliczne

Hydranty – wymagania prawne i podstawowe parametry hydrauliczne Hydranty – wymagania prawne i podstawowe parametry hydrauliczne

W artykule podjęto próbę przybliżenia wymagań stawianych budynkom mieszkalnym pod kątem wyposażenia ich w zawory hydrantowe i hydranty oraz związanych z hydrantami zewnętrznymi. W obowiązujących przepisach...

W artykule podjęto próbę przybliżenia wymagań stawianych budynkom mieszkalnym pod kątem wyposażenia ich w zawory hydrantowe i hydranty oraz związanych z hydrantami zewnętrznymi. W obowiązujących przepisach znaleźć można wiele niejasności, które z punktu widzenia projektanta mogą być przyczyną błędów projektowych.

Redakcja RI Jak dobrać zestaw hydroforowy?

Jak dobrać zestaw hydroforowy? Jak dobrać zestaw hydroforowy?

Zestawy hydroforowe służą do podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach i sieciach. Zanim zdecydujemy się na wybór konkretnego urządzenia, warto rozważyć kilka czynników.

Zestawy hydroforowe służą do podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach i sieciach. Zanim zdecydujemy się na wybór konkretnego urządzenia, warto rozważyć kilka czynników.

dr inż. Agnieszka Ludwińska, dr inż. Joanna Paduchowska Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków

Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków

Analiza zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze wykazuje, że wodą deszczową można zastąpić około połowę wody pitnej. Pozwala to znacząco ograniczyć zużycie wody pitnej, a jednocześnie zredukować ilość...

Analiza zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze wykazuje, że wodą deszczową można zastąpić około połowę wody pitnej. Pozwala to znacząco ograniczyć zużycie wody pitnej, a jednocześnie zredukować ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

mgr inż. Katarzyna Skrzypiec, dr hab. inż. Magdalena Gajewska Oczyszczalnie hydrofitowe dla miejscowości turystycznej – studium przypadku

Oczyszczalnie hydrofitowe dla miejscowości turystycznej – studium przypadku Oczyszczalnie hydrofitowe dla miejscowości turystycznej – studium przypadku

Jak wynika z analizy, systemy hydrofitowe sprawdzają się na obszarach, na których występują duże wahania dopływu ścieków do oczyszczalni. Znaczna zmienność obciążeń hydraulicznych oraz ładunkami zanieczyszczeń...

Jak wynika z analizy, systemy hydrofitowe sprawdzają się na obszarach, na których występują duże wahania dopływu ścieków do oczyszczalni. Znaczna zmienność obciążeń hydraulicznych oraz ładunkami zanieczyszczeń ogranicza możliwość zastosowania w małych miejscowościach turystycznych innych technologii oczyszczania ścieków.

mgr inż. Katarzyna Skrzypiec, mgr inż. Aleksandra Bejnarowicz, dr hab. inż. Magdalena Gajewska Rozwiązania gospodarki ściekowej na obszarach niezurbanizowanych. Małe oczyszczalnie ścieków zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Rozwiązania gospodarki ściekowej na obszarach niezurbanizowanych. Małe oczyszczalnie ścieków zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju Rozwiązania gospodarki ściekowej na obszarach niezurbanizowanych. Małe oczyszczalnie ścieków zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Tematem artykułu jest oczyszczanie ścieków bytowych na terenach o rozproszonej zabudowie. Omówiono dostępne technologie oczyszczania stosowane dla małych jednostek osadniczych. Scharakteryzowano i porównano...

Tematem artykułu jest oczyszczanie ścieków bytowych na terenach o rozproszonej zabudowie. Omówiono dostępne technologie oczyszczania stosowane dla małych jednostek osadniczych. Scharakteryzowano i porównano pod względem ekonomicznym możliwe do zastosowania na takich obszarach rozwiązania gospodarki ściekowej, w tym małe, lokalne oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii złóż hydrofitowych.

Damian Żabicki Pompy i przepompownie do ścieków

Pompy i przepompownie do ścieków Pompy i przepompownie do ścieków

O zastosowaniu konkretnej pompy do ścieków decyduje przede wszystkim jej konstrukcja. Z kolei przepompownie ścieków znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie wykonanie kanalizacji grawitacyjnej jest trudne,...

O zastosowaniu konkretnej pompy do ścieków decyduje przede wszystkim jej konstrukcja. Z kolei przepompownie ścieków znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie wykonanie kanalizacji grawitacyjnej jest trudne, a czasami nawet niemożliwe.

mgr inż. Anna Lempart, dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot Bilans jakości wody dla wybranego obiektu basenowego

Bilans jakości wody dla wybranego obiektu basenowego Bilans jakości wody dla wybranego obiektu basenowego

Bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników pływalni zależą przede wszystkim od parametrów jakości wody, warunków przepływu w nieckach basenów, prawidłowej eksploatacji stacji oczyszczania wody oraz instalacji...

Bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników pływalni zależą przede wszystkim od parametrów jakości wody, warunków przepływu w nieckach basenów, prawidłowej eksploatacji stacji oczyszczania wody oraz instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynku pływalni.

dr inż. Agnieszka Ludwińska, dr inż. Joanna Paduchowska Analiza opłacalności wykorzystania systemu odzysku ścieków szarych w budynku mieszkalnym

Analiza opłacalności wykorzystania systemu odzysku ścieków szarych w budynku mieszkalnym Analiza opłacalności wykorzystania systemu odzysku ścieków szarych w budynku mieszkalnym

Zagospodarowanie wód szarych może być nie tylko inicjatywą proekologiczną, ale również inwestycją służącą obniżeniu kosztów eksploatacyjnych. Nie ma w Polsce wymagań prawnych i systemu zachęt do budowy...

Zagospodarowanie wód szarych może być nie tylko inicjatywą proekologiczną, ale również inwestycją służącą obniżeniu kosztów eksploatacyjnych. Nie ma w Polsce wymagań prawnych i systemu zachęt do budowy takich układów oraz wytycznych do ich projektowania, można jednak w tym celu wykorzystać normy i przepisy innych krajów UE.

dr inż. Marek Kalenik, dr inż. Piotr Wichowski, mgr inż. Dariusz Morawski Skuteczność napowietrzania wody w aeratorze rurowym wypełnionym pierścieniami Białeckiego

Skuteczność napowietrzania wody w aeratorze rurowym wypełnionym pierścieniami Białeckiego Skuteczność napowietrzania wody w aeratorze rurowym wypełnionym pierścieniami Białeckiego

Ze względu na występujący na niektórych obszarach deficyt wody oraz oddziaływanie antropogeniczne coraz częściej sięga się po wodę trudną do uzdatnienia. W tym celu niezbędne jest udoskonalenie urządzeń...

Ze względu na występujący na niektórych obszarach deficyt wody oraz oddziaływanie antropogeniczne coraz częściej sięga się po wodę trudną do uzdatnienia. W tym celu niezbędne jest udoskonalenie urządzeń i metod uzdatniania wody do różnych celów gospodarczych [12] oraz projektowanie stacji uzdatniania o jak najmniejszej energochłonności przy największej wydajności.

dr inż. Zbigniew Mucha, mgr inż. Marzena Mucha Zastosowanie reaktorów z osadem czynnym o działaniu cyklicznym w gminnych oczyszczalniach ścieków

Zastosowanie reaktorów z osadem czynnym o działaniu cyklicznym w gminnych oczyszczalniach ścieków Zastosowanie reaktorów z osadem czynnym o działaniu cyklicznym w gminnych oczyszczalniach ścieków

W artykule przedstawiono rozwiązania technologiczne i przeprowadzono analizę pracy czterech oczyszczalni z biologicznymi reaktorami o działaniu cyklicznym typu SBR, wybudowanych lub zmodernizowanych w...

W artykule przedstawiono rozwiązania technologiczne i przeprowadzono analizę pracy czterech oczyszczalni z biologicznymi reaktorami o działaniu cyklicznym typu SBR, wybudowanych lub zmodernizowanych w ostatnich latach.

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski Połączenia blokowane przewodów żeliwnych

Połączenia blokowane przewodów żeliwnych Połączenia blokowane przewodów żeliwnych

W artykule opisano postęp w produkcji przewodów żeliwnych, który miał miejsce w XX i XXI wieku. Zwrócono uwagę na różnice w metodach zewnętrznej ochrony przewodów żeliwnych przed korozją elektrochemiczną...

W artykule opisano postęp w produkcji przewodów żeliwnych, który miał miejsce w XX i XXI wieku. Zwrócono uwagę na różnice w metodach zewnętrznej ochrony przewodów żeliwnych przed korozją elektrochemiczną stosowanych w USA i Europie. Opisano różne konstrukcje połączeń blokowanych i je zilustrowano.

Waldemar Joniec Łazienka bez barier i dla pokoleń

Łazienka bez barier i dla pokoleń Łazienka bez barier i dla pokoleń

Łazienki stają się bardzo ważnym elementem domu lub mieszkania i pełnią funkcję salonów wypoczynku i relaksu dla osób w różnym wieku. Z tego względu znaczenie ma nie tylko wzornictwo, ale też trwałe, niezawodne...

Łazienki stają się bardzo ważnym elementem domu lub mieszkania i pełnią funkcję salonów wypoczynku i relaksu dla osób w różnym wieku. Z tego względu znaczenie ma nie tylko wzornictwo, ale też trwałe, niezawodne technologie zapewniające komfort oraz oszczędność wody.

mgr inż. Agnieszka Chmielewska, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa, dr inż. Grzegorz Bartnicki, prof. nzw. dr hab. inż. Jan Danielewicz Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym

Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym

Artykuł traktuje o parametrach do obliczania zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u.: jej zużycia, temperatury wody wodociągowej i sprawności systemu c.w.u. Wykazano w nim, że pomiędzy analizami...

Artykuł traktuje o parametrach do obliczania zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u.: jej zużycia, temperatury wody wodociągowej i sprawności systemu c.w.u. Wykazano w nim, że pomiędzy analizami wykonanymi zgodnie z założeniami rozporządzenia oraz analizami opartymi na rzeczywistym zużyciu wody w budynku oraz zmiennej temperaturze wody wodociągowej występują rozbieżności zarówno roczne, jak i miesięczne.

mgr Małgorzata Jamsheer-Bratkowska, mgr Agnieszka Stankiewicz, lek. med. Dorota Maziarka, dr Maciej Szczotko Aktualne zasady oceny higienicznej wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Aktualne zasady oceny higienicznej wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi Aktualne zasady oceny higienicznej wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

W artykule omówiono podstawy prawne oraz aktualne zasady atestacji higienicznej tego typu materiałów i wyrobów, wykonywanej w Zakładzie Higieny Środowiska NIZP-PZH.

W artykule omówiono podstawy prawne oraz aktualne zasady atestacji higienicznej tego typu materiałów i wyrobów, wykonywanej w Zakładzie Higieny Środowiska NIZP-PZH.

mgr inż. Gabriela Hajduga Ocena niezawodności pompowni wodociągowej o zadanej strukturze technicznej

Ocena niezawodności pompowni wodociągowej o zadanej strukturze technicznej Ocena niezawodności pompowni wodociągowej o zadanej strukturze technicznej

W artykule dokonano oceny niezawodności pompowni w oparciu o znajomość jej struktury technicznej, przez którą rozumie się schemat połączeń głównych elementów ją budujących oraz struktury rezerwowania agregatów...

W artykule dokonano oceny niezawodności pompowni w oparciu o znajomość jej struktury technicznej, przez którą rozumie się schemat połączeń głównych elementów ją budujących oraz struktury rezerwowania agregatów pompowych. Analiza pozwoliła na: wyznaczenie newralgicznych elementów systemów obniżających niezawodność, określenie powstającego niedoboru wody w przypadku niesprawności systemu oraz zaproponowanie wariantu jego modernizacji i porównanie otrzymanych wartości.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Porównanie rozwiązań sterowania ciśnieniem w modelach sieci wodociągowej

Porównanie rozwiązań sterowania ciśnieniem w modelach sieci wodociągowej Porównanie rozwiązań sterowania ciśnieniem w modelach sieci wodociągowej

Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych stało się w ostatnich latach popularnym narzędziem wspomagającym proces zarządzania siecią. Zainteresowanie budową modeli zaobserwować można było najpierw w...

Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych stało się w ostatnich latach popularnym narzędziem wspomagającym proces zarządzania siecią. Zainteresowanie budową modeli zaobserwować można było najpierw w firmach wodociągowych funkcjonujących na terenie dużych miast, obecnie coraz szerszą inicjatywę w tym zakresie wykazują również średnie i małe przedsiębiorstwa. Szczególnie korzystne okazało się wdrażanie systemów GIS, stanowiących solidną bazę danych dla budowy modeli.

dr inż. Piotr Jadwiszczak, mgr inż. Marek Sidorczyk Próby ciśnieniowe sieci hydrantowych w świetle krajowych i zagranicznych przepisów

Próby ciśnieniowe sieci hydrantowych w świetle krajowych i zagranicznych przepisów Próby ciśnieniowe sieci hydrantowych w świetle krajowych i zagranicznych przepisów

Autorzy omówili cele hydraulicznej próby ciśnieniowej sprawdzającej szczelność i jakość wykonania sieci hydrantowej oraz poszczególne metody testowe. W celu porównania warunków i przebiegu oraz kryteriów...

Autorzy omówili cele hydraulicznej próby ciśnieniowej sprawdzającej szczelność i jakość wykonania sieci hydrantowej oraz poszczególne metody testowe. W celu porównania warunków i przebiegu oraz kryteriów zestawiono wielkości charakterystyczne dla opisywanych metod badawczych oraz obliczenia dla hipotetycznej sieci hydrantowej.

dr inż. Marek Kalenik Badanie współczynników oporów miejscowych ζ w trójnikach żeliwnych i PVC

Badanie współczynników oporów miejscowych ζ w trójnikach żeliwnych i PVC Badanie współczynników oporów miejscowych ζ w trójnikach żeliwnych i PVC

Celem artykułu było przedstawienie analizy wyników badań współczynników oporów miejscowych obliczonych wg PN-76/M-34034 [13] i wyznaczonych z pomiarów wykonanych na stanowisku pomiarowym. Jego zakres obejmuje...

Celem artykułu było przedstawienie analizy wyników badań współczynników oporów miejscowych obliczonych wg PN-76/M-34034 [13] i wyznaczonych z pomiarów wykonanych na stanowisku pomiarowym. Jego zakres obejmuje badania współczynników oporów miejscowych w trójnikach żeliwnych i PVC, których średnica wynosiła 0,02 m.

dr inż. Piotr Wichowski, Przemysław Sawiak Badania rozbiorów wody w kontekście poprawności doboru wodomierza głównego na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych

Badania rozbiorów wody w kontekście poprawności doboru wodomierza głównego na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych Badania rozbiorów wody w kontekście poprawności doboru wodomierza głównego na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów zużycia wody w wybranych budynkach wielolokalowych dwóch spółdzielni mieszkaniowych. Podniesiono problem rozbieżności obliczeniowych rozbiorów wody w stosunku do...

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów zużycia wody w wybranych budynkach wielolokalowych dwóch spółdzielni mieszkaniowych. Podniesiono problem rozbieżności obliczeniowych rozbiorów wody w stosunku do rozbiorów rzeczywistych. Przedstawiono również przykład wyjaśniający sposób interpretacji parametrów wodomierzy produkowanych według dotychczasowych przepisów w odniesieniu do MID.

mgr inż. Joanna Gwoździej-Mazur , dr inż. Piotr Krzysztof Tuz, mgr inż. Rafał Smilewicz Koncepcja ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych

Koncepcja ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych Koncepcja ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych

Nowa koncepcja ograniczania strat wody w systemach wodociągowych wykorzystuje budowanie bilansu opartego na systemach stacjonarnych oraz pomiary w obrębie sieci wodociągowej wg metodyki IWA.

Nowa koncepcja ograniczania strat wody w systemach wodociągowych wykorzystuje budowanie bilansu opartego na systemach stacjonarnych oraz pomiary w obrębie sieci wodociągowej wg metodyki IWA.

dr Ewa Miaśkiewicz-Pęska, mgr Dominika Dąbrowska Ocena mikrobiologicznej jakości wody w fontannach miejskich

Ocena mikrobiologicznej jakości wody w fontannach miejskich Ocena mikrobiologicznej jakości wody w fontannach miejskich

W artykule opisano wyniki badań mikrobiologicznych wody pobranej z fontann różniących się wiekiem oraz stanem instalacji i metodami dezynfekcji. Przeprowadzone badania wykazały, że dodatkowa dezynfekcja...

W artykule opisano wyniki badań mikrobiologicznych wody pobranej z fontann różniących się wiekiem oraz stanem instalacji i metodami dezynfekcji. Przeprowadzone badania wykazały, że dodatkowa dezynfekcja wody oraz dbałość o stan instalacji wodnej mają decydujący wpływ na jakość wody w fontannach.

dr inż. Robert Cichowicz Projektowanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych z wykorzystaniem BIM

Projektowanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych z wykorzystaniem BIM Projektowanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych z wykorzystaniem BIM

Dysponujemy już narzędziami do trójwymiarowego modelowania budynków i instalacji budowlanych. Narzędzia te mogą zrewolucjonizować proces projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów. System do modelowania...

Dysponujemy już narzędziami do trójwymiarowego modelowania budynków i instalacji budowlanych. Narzędzia te mogą zrewolucjonizować proces projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów. System do modelowania informacji o budynku może zostać wykorzystany do zoptymalizowania i zweryfikowania także dowolnego projektu instalacji wod-kan i uniknięcia typowych błędów projektowych. Jest on pomocny zarówno w praktyce inżynierskiej, jak i nauczaniu przyszłych projektantów, technologów i eksploatatorów...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.