RynekInstalacyjny.pl

Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków

Model przedstawiający cele strategii przeciwpożarowej.
Rys. archiwa autorów (D. Brzezińska, P. Bryant)
 

Model przedstawiający cele strategii przeciwpożarowej.


Rys. archiwa autorów (D. Brzezińska, P. Bryant)


 

W marcu 2018 r. ukazała się na polskim rynku nowa pozycja literaturowa poświęcona ochronie przeciwpożarowej budynków pt. „Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków”. Przedstawia ona nieco odmienny od zwyczajowego punkt widzenia tej problematyki. W artykule omówiono szczegóły proponowanej przez autorów metody oceny poziomu bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Zobacz także

RESAN pracownia projektowa Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów

Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów

Budynki powinny być nie tylko funkcjonalne i komfortowe dla użytkowników, ale też bezpieczne, m.in. pod względem ochrony przeciwpożarowej. Choć wszyscy życzą sobie, by zabezpieczenia pożarowe nigdy nie...

Budynki powinny być nie tylko funkcjonalne i komfortowe dla użytkowników, ale też bezpieczne, m.in. pod względem ochrony przeciwpożarowej. Choć wszyscy życzą sobie, by zabezpieczenia pożarowe nigdy nie były używane, muszą być w budynku obecne, a do tego prawidłowo zaprojektowane, wykonane i kontrolowane, by pozostawać w gotowości do ocalenia zdrowia i życia użytkowników w sytuacji zagrożenia.

Redakcja RI Skuteczne oddymianie zimą

Skuteczne oddymianie zimą Skuteczne oddymianie zimą

Obciążenie śniegiem odgrywa niezwykle ważną rolę podczas doboru dachowych okien oddymiających. Warto pamiętać, że na skutek nieuwzględnienia tego wskaźnika i nieodpowiedniego doboru stolarki oraz współpracujących...

Obciążenie śniegiem odgrywa niezwykle ważną rolę podczas doboru dachowych okien oddymiających. Warto pamiętać, że na skutek nieuwzględnienia tego wskaźnika i nieodpowiedniego doboru stolarki oraz współpracujących z nią siłowników system nie spełni swojej funkcji.

mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka, Jarosław Wiche, Dyrektor Techniczny firmy SMAY Sp. z o.o. Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych

Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych

Ograniczona ilość przestrzeni pod inwestycję spowodowała, że w naszym kraju coraz popularniejsze stało się budowanie pod budynkami garaży podziemnych. Jest to szczególnie popularne w centrach dużych miast,...

Ograniczona ilość przestrzeni pod inwestycję spowodowała, że w naszym kraju coraz popularniejsze stało się budowanie pod budynkami garaży podziemnych. Jest to szczególnie popularne w centrach dużych miast, w których liczba miejsc postojowych przy ulicach jest znacznie mniejsza od ilości kierowców szukających miejsc postojowych, co wpłynęło na popularyzację parkingów podziemnych oraz wielopoziomowych.

W artykule:

• Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w Polsce
• Myślenie strategiczne i cele strategii przeciwpożarowej
• Strategiczny plan zabezpieczeń pożarowych, analiza uzyskanych wyników i ich ocena oraz aplikacja komputerowa do tworzenia takich strategii

Inżynierskie podejście do projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych zapoczątkowane zostało na świecie w latach 70. XX wieku. Pierwsze próby jego zastosowania w Polsce pojawiły się około roku dwutysięcznego i do dziś ten kierunek jest intensywnie rozwijany, a obecnie stajemy przed kolejnymi wyzwaniami.

Książka „Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków” [1] jest propozycją kroku naprzód, przede wszystkim w zakresie uporządkowania zasad stosowania narzędzi inżynierii pożarowej poprzez określenie ujednoliconych wymagań i standardów. Zaproponowana forma tworzenia i opisu kompleksowych strategii przeciwpożarowych uwzględnia zarówno czynniki mające wpływ na kwestie związane z zapobieganiem powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, jak i zapewnieniem sił i środków do jego zwalczania za pomocą systemów zabezpieczeń, aż po działania ratowniczo-gaśnicze wyspecjalizowanych służb. Umożliwia zatem kompleksowe ujednolicenie zasad stosowania w Polsce metod opartych na celach funkcjonalnych.

Książka przeznaczona jest zarówno dla profesjonalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jak i wszystkich tych, którzy są z ochroną przeciwpożarową budynków powiązani w inny sposób, w tym architektów, inżynierów budownictwa i konstruktorów, osób kontrolujących obiekty bądź prowadzących ich odbiory dopuszczające do użytkowania, ubezpieczycieli, zarządców i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe w trakcie eksploatacji. Jej celem jest nie tylko przedstawienie instrukcji technicznej w zakresie postępowania przy tworzeniu strategii przeciwpożarowych, ale także zachęta do logicznego i strategicznego myślenia podczas doboru wszelkich rozwiązań zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. Zaproponowana metoda nie jest jedyną, jaka może być stosowana przy przygotowaniu strategii przeciwpożarowej i dokonywaniu oceny rozwiązań równoważnych, może jednak z pewnością być traktowana jako jeden z poprawnych sposobów podejścia do tego problemu.

Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w Polsce

Inżynierskie podejście do projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych polega na analizie reprezentatywnych scenariuszy pożarowych i ilościowej ocenie różnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, z wykorzystaniem narzędzi i metod inżynieryjnych, w odniesieniu do wcześniej sformułowanych celów. Definicja ta identyfikuje trzy składowe inżynierskiego podejścia w ochronie przeciwpożarowej, którymi są:

 1.  opis oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa w analizowanym obiekcie w zakresie możliwości wystąpienia pożaru,
 2. identyfikacja założeń projektowych w zakresie parametrów analizowanego obiektu oraz rozwoju pożaru i warunków ewakuacji,
 3. analizy inżynieryjne proponowanych rozwiązań i ocena, które z nich zapewniają oczekiwany poziom bezpieczeństwa.

Podejście oparte na celach funkcjonalnych wykorzystywane jest alternatywnie do podejścia nakazowego. Stosowane jest obecnie w Polsce najczęściej w uzupełnieniu do realizacji przepisów nakazowych lub jako niezależne analizy, wykonywane bez powiązania z przepisami krajowymi. Może to mieć miejsce, kiedy przepisy nie określają w sposób jednoznaczny parametrów danego elementu budowlanego bądź instalacji, a jedynie wytyczają cel, jaki należy za jego pomocą osiągnąć (np. w odniesieniu do wentylacji oddymiającej, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [2] powinna usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemożliwiające bezpieczną ewakuację), bądź kiedy nie jest możliwe zastosowanie rozwiązań wymaganych bezpośrednio przez przepisy i pozostają rozwiązania zamienne.

Myślenie strategiczne

Podejście „strategiczne” do ochrony przeciwpożarowej skłania do przemyślenia najpierw koncepcji, a dopiero potem podejmowania decyzji o konkretnych rozwiązaniach. Niestety obserwacja branży ochrony przeciwpożarowej pokazuje, że większość jej przedstawicieli jest tak zabieganych w swoich działaniach, że często nie zastanawia się nad spójną koncepcją i nad tym dlaczego wybiera takie, a nie inne rozwiązanie. Nierzadko przypadek lub względy personalne przesądzają o wyborze ostatecznie zastosowanych rozwiązań [3].

Ogólnie rzecz ujmując, można przyjąć, że prawdziwym celem strategii przeciwpożarowej jest zapewnienie koordynacji pomiędzy przepisami z zakresu ochrony ppoż., zarządzaniem ochroną ppoż. i systemami ochrony ppoż., która powinna prowadzić do zwiększenia skuteczności i urealnienia stosowanych rozwiązań oraz optymalizacji kosztów inwestycyjnych i kosztów ich utrzymania.

Zawód inżyniera pożarowego, który w Polsce najczęściej reprezentowany jest przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, w ciągu ostatnich kilku dekad znacznie zmienił swój charakter, szczególnie ze względu na fakt rozpowszechnienia omówionych wcześniej rozwiązań opartych na celach funkcjonalnych, które wymagają od rzeczoznawców więcej doświadczenia i wiedzy niż wcześniej, kiedy bazowano wyłącznie na podejściu nakazowym.

Dawniej, znając podstawowe wymagania przepisów, można było bez trudu stworzyć wstępną strategię przeciwpożarową, jednak dzisiaj niezbędne staje się spojrzenie inżynierskie i holistyczne. Kolejnym istotnym aspektem jest fakt, że strategia przeciwpożarowa przygotowana przez jedną osobę, nawet jeśli jest właściwa, będzie zawsze subiektywna.

Strategia przygotowana przez zespół ma szansę być znacznie bardziej obiektywną, a braki wiedzy i doświadczenia pojedynczych jego członków mogą zostać uzupełnione przez pozostałych. Z zasady nawet najbardziej kompetentne osoby nie powinny przygotowywać strategii przeciwpożarowej bez przeprowadzenia konsultacji, przynajmniej z osobami współpracującymi przy projekcie oraz przedstawicielami odpowiednich organów.

Czytaj też: Wskazówki do przygotowania scenariuszy pożarowych >>>

Zazwyczaj w zespole takim powinni znaleźć się następujący członkowie:

  • osoba przygotowująca strategię, czyli strateg pożarowy (w Polsce najczęściej jest to rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych),
  • inwestor lub osoba reprezentująca go w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla budynku,
  • architekci i osoby związane z projektem budowlanym,
  • organy władzy, w tym reprezentanci PSP, sanepidu itp.,
  • ubezpieczyciele,
  • przedstawiciele innych branż, np. konserwator zabytków, reprezentant nadzoru budowlanego, zarządca nieruchomości itp.,
  • osoby mające w przyszłości pełnić funkcje konserwatorów instalacji pożarowych i inżynierów obsługi budynku.

Cele strategii przeciwpożarowej

Poprzez analizę potrzeb związanych z funkcjonowaniem budynku, poznanie jego właścicieli, użytkowników i przebiegających w nim procesów można wytypować szereg istotnych celów w strategii przeciwpożarowej.

Rys. 1 przedstawia cztery cele główne, do których zalicza się:

  • bezpieczeństwo życia,
  • ochronę mienia,
  • ciągłość produkcji,
  • ochronę środowiska

– w każdym wyodrębniono cztery cele szczegółowe [1, 3].

Ochrona życia ludzi

Rys. 1. Cele strategii przeciwpożarowej [1, 3]

Rys. 1. Cele strategii przeciwpożarowej 

1. W pierwszej kolejności rozważmy kluczowy cel, jakim jest ochrona życia ludzi. Regulacje w zakresie bezpieczeństwa pożarowego mają na celu zapewnienie, że stali użytkownicy obiektu i goście będą w przypadku pożaru zabezpieczeni przed jego oddziaływaniem, a w razie konieczności można ich będzie bezpiecznie ewakuować. Krajowe przepisy przeciwpożarowe koncentrują się zazwyczaj właśnie na bezpieczeństwie życia użytkowników budynku.

Stosując wszystkie rozwiązania wymagane przez przepisy, można zakładać, że ochrona użytkowników zostanie zagwarantowana w wystarczającym stopniu. Jednak nawet w tej sytuacji inżynier pożarowy powinien patrzeć głębiej, biorąc pod uwagę różne profile użytkowników, ich liczbę, stopień sprawności, aspekty kulturowe, językowe itp.

2. Należy uwzględnić fakt, że goście powodują powstanie innego profilu ryzyka niż stali użytkownicy, m.in. dlatego, że nie znają układu budynku i jego dróg ewakuacyjnych. W wielu przypadkach goście mogą stanowić odsetek ogólnej liczby użytkowników (np. w biurowcu), w innych natomiast stanowią większość (np. w galerii handlowej).

Należy mieć również na uwadze, że liczne typy budynków mogą być odwiedzane przez bardzo szeroki przekrój społeczeństwa, o różnej charakterystyce – są to na przykład stacje kolejowe, lotniska, muzea czy stadiony. Strateg pożarowy powinien zawsze wykorzystywać różne kryteria oceny przewidywanych zdarzeń w stosunku do użytkowników stałych i osób odwiedzających.

3. Kolejną grupę osób mogących przebywać w budynku stanowią wykonawcy prac okresowych, czyli osoby, które pracują przy remoncie budynku lub jego konserwacji. Odrębne podejście do tej grupy jest konieczne ze względu na fakt, że zwykle nie muszą oni znać rozkładu budynku i układu dróg ewakuacyjnych, liczba tych osób może się różnić w poszczególnych godzinach lub dniach, ponadto wykonawcy nie przebywają zazwyczaj w typowych miejscach, z których łatwo mogą się ewakuować. W momencie wystąpienia pożaru mogą znajdować się w strefie poddasza, na drabinach lub w miejscach z ograniczoną mobilnością. Powoduje to konieczność rozważenia dwóch kwestii:

  • w jaki sposób przekazywany jest w tych obszarach komunikat alarmowy,
  • o ile więcej czasu potrzeba, by osoby te dotarły do miejsca, z którego będzie można rozpocząć ich standardową ewakuację.

4. Czwartą grupą, w stosunku do której należy rozpatrywać aspekt ochrony życia, są strażacy. Obecnie w bardzo niewielu krajach akceptuje się założenie, że strażacy mają świadomość podejmowanego ryzyka i powinni korzystać z własnych urządzeń ochrony – w większości przypadków bezpieczeństwo strażaków także powinno być brane pod uwagę.

Ochrona mienia

Kwestia ochrony mienia na wypadek pożaru znacznie różni się od zagadnienia ochrony życia. Podczas gdy głównym celem strategii przeciwpożarowej w aspekcie ochrony życia jest zapewnienie bezpiecznej ewakuacji wszystkich osób, w strategii ochrony mienia najważniejsze jest ograniczenie szkód majątkowych spowodowanych przez pożar. Jest to szczególnie brane pod uwagę przez ubezpieczycieli.

Strategia przeciwpożarowa może w tym przypadku być ukierunkowana na rozwiązania techniczno-organizacyjne gwarantujące możliwie najszybszy dojazd ekip gaśniczych na miejsce pożaru, może też wymagać zastosowania samoczynnych systemów gaśniczych lub elementów biernej ochrony przeciwpożarowej. Możliwa jest również kombinacja wyżej wymienionych taktyk pożarowych.

  • Pierwszym elementem chronionego mienia może być sama konstrukcja budynku.
  • Drugim są fasady czy elewacje, które na przykład w budynkach zabytkowych mogą podlegać szczególnej ochronie (czasami mają dużo większą wartość niż sam budynek). W takich przypadkach istotne jest nie tylko ograniczenie możliwości oddziaływania na nie ognia – olbrzymie straty mogą wywołać już nawet niewielkie ilości dymu.
  • Trzecim elementem ochrony jest stałe wyposażenie budynku, które także może mieć znaczną wartość, a jednocześnie nie może zostać łatwo przeniesione czy wyniesione – przykładem mogą być serwerownie komputerowe, linie produkcyjne czy sprzęt badawczy.
  • Czwartym i ostatnim elementem jest mienie ruchome, które może obejmować wszystko, od dzieł sztuki po komputery. Występowanie w budynku szczególnie wartościowych przedmiotów może uzasadniać wprowadzenie do strategii rozwiązań specjalnych, przewidujących niestandardowe sposoby ratowania mienia.

Ochrona ciągłości produkcji

Pomimo niepokojących statystyk dotyczących strat pożarowych przedsiębiorstw, przy określaniu strategii przeciwpożarowych w dalszym ciągu najczęściej nie bierze się pod uwagę zagadnień związanych z utrzymaniem ciągłości ich działalności. Pożar jest niejednokrotnie przyczyną długotrwałego przestoju produkcji, a w konsekwencji strat finansowych znacznie przewyższających bezpośrednie straty materialne. Nawet jeśli pracownicy są bezpieczni, a budynek nie został zniszczony, straty związane z pożarem mogą w dużym stopniu zaważyć na dalszym funkcjonowaniu firmy.

Podczas opracowywania strategii:

  • w pierwszej kolejności należy rozważyć, jak pożar może wpłynąć na operacje krótkoterminowe;
  • Kolejnym celem są operacje długoterminowe. Nawet jeśli podjęte zostaną działania związane z szybką likwidacją szkód popożarowych, konieczne jest zagwarantowanie firmie przetrwania okresu bezpośrednio po pożarze i możliwości utrzymania stałego poziomu produkcji;
  • Ostatnim celem jest zachowanie misji, czyli fundamentalnych celów działania danej firmy. Przykładowo jeśli w instytucie nauki bezpieczeństwa pożarowego wystąpi poważny pożar, który zniszczy wyposażenie i obnaży poważne niedociągnięcia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, będzie to miało zasadnicze znaczenie dla utrzymania dobrej opinii instytutu i jego misji.

Ochrona środowiska

Problemy ochrony środowiska rzadko są ukazywane jako integralna część strategii przeciwpożarowej. W wielu przypadkach wpływ pożaru na środowisko naturalne nie jest traktowany jak kwestia kluczowa. Wyjątek stanowią w Polsce zakłady dużego ryzyka (ZDR), w których obligatoryjnie opracowywane są operaty oddziaływania na środowisko, uwzględniające także ocenę ryzyka związanego z wystąpieniem pożaru.

Wydaje się jednak, że aspekt ochrony środowiska w powiązaniu z ochroną przeciwpożarową będzie (a przynajmniej powinien) coraz bardziej zmierzać w kierunku stworzenia pewnych uregulowań prawnych, także w innych rodzajach budynków.

Pierwszym elementem może być kwestia oddziaływania pożaru wewnątrz budynku. Bez względu na to, czy ryzyko zapłonu wynika z procesów produkcyjnych, czy składowania materiałów niebezpiecznych i ich składu chemicznego, pożar może uwolnić produkty będące problemem dla wewnętrznego środowiska naturalnego.

Podobne rozważania należy przeprowadzić w stosunku do obszaru znajdującego się na terenie zakładu wokół budynku, dla którego tworzona jest strategia. Pożar może bowiem mieć wpływ również na inne budynki lub przedmioty znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie jego miejsca. Mogą to być przede wszystkim uszkodzenia spowodowane oddziaływaniem dymu lub promieniowania cieplnego.

Następnym aspektem, który należy rozważyć, jest możliwy wpływ pożaru na tereny i miejscowości sąsiadujące z zakładem. Należy ocenić, jak region, w którym znajduje się zakład, może zostać zabezpieczony przed wpływem pożaru. Pożary o mocy dziesiątków megawatów mogą doprowadzić do uwolnienia do środowiska ogromnych ilości zanieczyszczeń. Ich rozprzestrzenianie się może być dodatkowo potęgowane przez wpływ różnych warunków pogodowych. Największym problemem może się okazać nawet nie sam pożar, ale skutki walki z nim, na przykład spływ zanieczyszczonej wody do pobliskich rzek powodujący narażenie życia tamtejszej fauny i flory.

Ostatnim czynnikiem jest ocena długoterminowego oddziaływania skutków pożaru na środowisko. Może to być trudne do określenia i bardziej subiektywne niż w przypadku trzech poprzednich elementów. Niemniej wobec zagrożeń dla społeczeństwa konieczne jest przynajmniej rozważenie pewnych scenariuszy pożarów i ich skutków, nie tylko w perspektywie miesięcy, ale całych lat.

Nie ma wątpliwości, że wiele dużych pożarów na całym świecie drastycznie wpłynęło na ekologię w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. Przykładem może być gigantyczny wpływ na środowisko nawet pojedynczego incydentu, jaki może się wydarzyć na platformie wiertniczej, na skutek którego nastąpi uwolnienie ropy naftowej mogące doprowadzić do lokalnej katastrofy ekologicznej, której skutki będą odczuwalne przez dziesięciolecia.

Strategiczny plan zabezpieczeń pożarowych

Każda strategia powinna być oparta na stworzonej wstępnie strategicznej wizji, określającej, w jaki sposób doprowadzi ona do zrealizowania wyznaczonych celów. Wizja strategiczna polega na wyobrażeniu sobie, jak z pomysłu stworzyć coś namacalnego – ilustruje, jak będzie wyglądała strategia i w jaki sposób przyniesie oczekiwane rozwiązania. Obraz ten można przedstawić z wykorzystaniem specjalnego diagramu. Założeniem jest, aby obraz strategii mieścił się na jednej stronie formatu A4.

Metoda ta służy do identyfikowania ośmiu głównych środków zabezpieczeń zaplanowanych do zastosowania w strategii przeciwpożarowej, dopasowanych do sformułowanych w polskiej ustawie o ochronie przeciwpożarowej trzech warstw zabezpieczeń (tab. 1). Ideą jest, aby przygotowywana strategia przeciwpożarowa opierała się na odpowiednio wysokim poziomie zaawansowania poszczególnych środków zabezpieczeń, dającym w efekcie oczekiwany ogólny poziom ochrony przeciwpożarowej budynku.

Tab. 1. Warstwy i środki zabezpieczeń strategii przeciwpożarowej [1]

Tab. 1. Warstwy i środki zabezpieczeń strategii przeciwpożarowej [1]

Dla każdego ze środków zabezpieczeń przedstawionych w tabeli określono sześć najważniejszych rodzajów zabezpieczeń, wraz z sugerowaną propozycją ich oceny jakościowej. Ocenę ostateczną każdego ze środków zabezpieczeń uzyskuje się poprzez zsumowanie ocen przyznanych każdemu z wchodzących w jego skład rodzajów zabezpieczeń. Podane propozycje służą zminimalizowaniu możliwości dokonywania ocen subiektywnych oraz ujednoliceniu metody. Jednak jeśli użytkownik uzna, że należy je zmodyfikować, jest to możliwe, pod warunkiem że sumaryczna maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania dla danego środka zabezpieczeń pozostanie równa 25.

Analiza uzyskanych wyników i ocena strategii

Przeprowadzona ocena każdego z ośmiu kluczowych czynników strategii (środków zabezpieczeń) powinna zostać zaznaczona na siatce wartości strategii w skali od zera do dwudziestu pięciu. Następnie punkty należy połączyć prostymi liniami, które utworzą figurę dającą nam wyobrażenie o potencjale danej strategii. Stanowi to jednocześnie orientacyjną informację na temat przewidywanych kosztów systemów zabezpieczeń.

Strategię, którą opracowujemy dla konkretnego budynku, nazywamy strategią rzeczywistą. Niejednokrotnie wykorzystujemy w niej rozwiązania indywidualne, nazywane zamiennymi w stosunku do wymaganych przez przepisy. Aby dokonać oceny, czy opracowana strategia zapewnia wystarczający poziom ochrony przeciwpożarowej budynku, konieczne jest porównanie zaplanowanych rozwiązań z punktem odniesienia, jaki stanowi strategia oczekiwana, określona wymaganiami przepisów lub wynikająca z innych uzasadnionych przesłanek. Przykładowe zestawienie strategii oczekiwanej i rzeczywistej przedstawia rys. 2.

Rys. 2. Siatka wartości strategii porównująca strategię oczekiwaną i rzeczywistą [1]

Rys. 2. Siatka wartości strategii porównująca strategię oczekiwaną i rzeczywistą [1]

Na podstawie jednego rzutu oka na wykres możemy stwierdzić, w jakich aspektach strategia rzeczywista nie spełnia wymagań strategii oczekiwanej, a w jakich ją przewyższa. Pomimo że jest to bardzo cenna informacja, nie wystarcza jednak do pełnej oceny, czy ogólny poziom bezpieczeństwa pożarowego budynku w obydwu przypadkach jest porównywalny, czy też strategia rzeczywista nie dorównuje strategii oczekiwanej bądź proponuje rozwiązania przeszacowujące oczekiwania. W tym celu opracowano metodę polegającą na wyznaczeniu indeksu ryzyka pożarowego (ang. Fire Risk IndexFRI) zarówno dla strategii oczekiwanej, jak i rzeczywistej i porównaniu obydwu uzyskanych wartości.

Do przeprowadzania półilościowej oceny strategii przeciwpożarowych opracowane zostało narzędzie obliczeniowe, którego główny rdzeń oparto na metodzie Gretenera z roku 1960, służącej do szacowania zagrożenia i ryzyka pożarowego w budynkach. Szczegóły zaproponowanej tu metody obliczeniowej, prowadzącej do wyznaczenia indeksu ryzyka pożarowego FRI, zostały opracowane przez autorów książki w oparciu o ich doświadczenie i wiedzę ekspercką i stanowią propozycję do wykorzystania przy opracowywaniu projektów budowlanych

Metoda Gretenera w wersji oryginalnej była i jest do dziś szeroko wykorzystywana m.in. w branży ubezpieczeniowej w Szwajcarii [4]. Jest ona odmienna od metod wykorzystywanych powszechnie do wyznaczania ryzyka pożarowego, gdyż jej ideą jest umożliwienie wyznaczenia ryzyka pożarowego na podstawie oceny poziomu potencjalnego zagrożenia pożarowego i poziomu zabezpieczeń, a nie w oparciu o statystyczne dane niezawodnościowe poszczególnych systemów oraz przewidywane skutki potencjalnych zdarzeń pożarowych.

Pomysł Gretenera został wykorzystany w zaproponowanej metodzie wyznaczania indeksu FRI, gdyż pozwala na zastosowanie do tego celu wartości punktowych uzyskiwanych podczas oceniania strategii przeciwpożarowej. Umożliwia to w efekcie ocenę, czy rzeczywista strategia przeciwpożarowa zapewnia w budynku poziom bezpieczeństwa co najmniej równoważny poziomowi wynikającemu ze strategii oczekiwanej.

Pierwszym krokiem do dokonania obliczenia indeksu ryzyka pożaru jest określenie celu strategii przeciwpożarowej i określenie poziomu strategii oczekiwanej. W dalszej kolejności należy przeprowadzić obliczenia indeksu ryzyka pożarowego (FRI), wyznaczając go jako iloczyn indeksu zagrożenia pożarowego (FHI) i prawdopodobieństwa wystąpienia pożaru w danym budynku (Fi) [15]:

Wzór 1  (1)

gdzie:

FRI – indeks ryzyka pożarowego (fire risk index),

FHI – indeks zagrożenia pożarowego (fire hazard index),

Fi – częstość występowania pożaru w danym budynku (frequency of ignition).

Występująca we wzorze (1) wartość indeksu zagrożenia pożarowego jest proporcjonalna do potencjalnego zagrożenia pożarowego (PH), jakie występuje w danym budynku (przyjmowanego dla odpowiedniego profilu ryzyka), oraz odwrotnie proporcjonalna do ilości i jakości zastosowanych w budynku środków zabezpieczeń, reprezentowanych przez wartość sumarycznej oceny punktowej uzyskanej dla środków zabezpieczeń (PM). Indeks zagrożenia pożarowego (FHI) wyznacza się z zależności:

 Wzór 2 (2)

gdzie:

FHI – indeks zagrożenia pożarowego (fire hazard index),

PH – potencjalne zagrożenie pożarowe (potential hazard),

PM – środki zabezpieczeń przeciwpożarowych (protective measures).

Potencjalne zagrożenie pożarowe (PH) wyznacza się przy założeniu, że indeks zagrożenia pożarowego strategii oczekiwanej przyjmuje się jako równy 1.

Wartość liczbowa PM występująca we wzorze 2, przyjmowana dla środków zabezpieczeń przeciwpożarowych, wynika z oceny punktowej poszczególnych środków zabezpieczeń opracowanej strategii przeciwpożarowej, z uwzględnieniem odpowiednich współczynników wagowych, które można przyjmować ekspercko lub jako część (standardowo 20%) oceny punktowej danego środka zabezpieczeń w strategii oczekiwanej.

Wzór 3 (3)

gdzie:

EORG, ELIM, EPAS, EDET, ESUP, ESC, EMAI, EFB – oceny punktowe uzyskane w ocenie strategii przeciwpożarowej dla poszczególnych środków zabezpieczenia,

WORG, WLIM, WPAS, WDET, WSUP, WSC, WMAI, WFB – współczynniki wagowe dla poszczególnych środków zabezpieczenia, w zależności od profilu ryzyka.

Częstość występowania pożaru we wzorze (1) jest jednym z kluczowych parametrów większości ocen ryzyka.

Jednym ze źródeł literaturowych, z których możemy zaczerpnąć dane o prawdopodobieństwie wystąpienia pożaru w różnych rodzajach budynków, jest brytyjski standard PD-7974-7 [5], możliwe jest jednak wykorzystanie danych statystycznych z innych źródeł. W przypadku gdy ocenie podlega jeden budynek, ale w różnych wariantach zabezpieczeń, w analizach można pominąć wartość częstości występowania pożaru w danym budynku (przyjąć np. jako stałą 1), gdyż nie będzie miała ona wpływu na stosunek indeksu ryzyka pożaru strategii oczekiwanej i rzeczywistej.

Aplikacja komputerowa do tworzenia strategii przeciwpożarowych

Opisana powyżej metoda analizy strategii przeciwpożarowych została przez jej twórców opracowana również w formie aplikacji komputerowej. Aplikacja Igni.online dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej https://www.igni.online/beta-pl. W celu uzyskania dostępu wystarczy skontaktować się mailowo z administratorami programu i otrzymać login oraz hasło do programu.

Obecnie udostępniono wersję beta, która umożliwia przeprowadzenie pełnej analizy strategii przeciwpożarowej budynku, wyznaczenie indeksu ryzyka pożaru zarówno dla strategii rzeczywistej, jak i oczekiwanej oraz dokonanie ich porównania i oceny, czy zastosowane rozwiązania zapewniają ogólny poziom zabezpieczenia nie niższy od oczekiwanego. Program umożliwia także wygenerowanie raportu w formacie pdf, w którym przedstawione są wszystkie szczegóły opracowanej strategii. Pierwszym krokiem po zalogowaniu się do programu jest dokonanie opisu analizowanego budynku i wybór celu, w jakim realizujemy ochronę przeciwpożarową w budynku, oraz profilu ryzyka, jaki mu odpowiada.

Obecna wersja programu ukierunkowana jest przede wszystkim na ochronę życia, a profile ryzyka budynków przyjęto w niej na podstawie brytyjskiej normy BS 9999 [6], w zależności od rodzaju użytkowników budynku i przewidywanej szybkości rozwoju pożaru. Następnie przechodzimy do okna, w którym należy podjąć decyzję nt. strategii oczekiwanej, stanowiącej poziom odniesienia dla opracowywanej przez nas strategii rzeczywistej. Do wyboru mamy automatyczne wygenerowanie domyślnej strategii oczekiwanej dla wybranego profilu ryzyka budynku lub samodzielne jej utworzenie, jako tzw. strategii indywidualnej.

Wybór strategii domyślnej oznacza akceptację poziomu odniesienia zaproponowanego na podstawie wieloletniego doświadczenia i wiedzy eksperckiej przez autorów książki. Strategię oczekiwaną indywidualną można utworzyć samodzielnie jednocześnie z opracowaniem oceny dla strategii rzeczywistej, do której przechodzimy w następnym kroku analiz. Na tym etapie musimy dokonać oceny punktowej środków zabezpieczeń przeciwpożarowych, jakie istnieją (lub są planowane) w analizowanym budynku.

Czytaj też: Bezpieczne przejścia instalacyjne >>>

Dla każdego ze środków zabezpieczeń, których zestawienie pokazano w tab. 1, mamy do dyspozycji 25 punktów, które przydzielamy na podstawie szczegółowej listy pytań. Jeżeli jednocześnie opracowujemy strategię oczekiwaną indywidualną, to poza oceną rzeczywistą dokonujemy także oceny punktowej, która w danym przypadku jest adekwatna do naszych teoretycznych oczekiwań (np. rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami).

Uzyskane oceny punktowe strategii rzeczywistej i oczekiwanej zostają przez program automatycznie przetworzone na diagram (rys. 2), który pozwala łatwo ocenić ogólny poziom ochrony przeciwpożarowej w budynku oraz różnice w rozwiązaniach rzeczywistych i oczekiwanych.

Podsumowanie

Przedstawiona w książce „Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków” [1] metoda dokonywania oceny poziomu bezpieczeństwa pożarowego budynku, wraz z ułatwiającą jej stosowanie aplikacją Igni.online, może się stać wygodnym narzędziem wspomagającym i systematyzującym pracę rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, projektantów czy pracowników PSP dokonujących weryfikacji oraz oceny projektów i ekspertyz pożarowych.

Oczywiście, jak wszystkie metody eksperckie, nie jest to narzędzie idealne i prawdopodobnie nigdy się takim nie stanie (gdyż jest to po prostu niemożliwe do osiągnięcia). Jego niedoskonałości powinny być jednak stopniowo usuwane i docelowo metoda ta może zyskać uznanie licznej grupy użytkowników i w efekcie przyczynić się do zwiększenia jakości opracowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ujednolicenia ich formy. Jeśli by do tego doszło, prawdopodobnie zwiększyłaby się także szansa zwrócenia na nią uwagi przez osoby zaangażowane w tworzenie przepisów.

Zamierzeniem autorów jest próba upowszechnienia w Polsce zaproponowanych metod oceny zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków i ujednolicenie formy sporządzanej dokumentacji. Pozostają oni jednocześnie otwarci na wszelkie uwagi i sugestie, które z pewnością wezmą pod uwagę w kolejnych fazach rozwoju metody. Zwracają także uwagę, że stosując ją, nie należy w żadnym wypadku zapominać o konieczności stałej kontroli, czy uzyskane za jej pomocą rozwiązania są zgodne z wszystkimi zasadami inżynierii pożarowej, a w przypadku zauważenia niezgodności – należy niezwłocznie je zgłaszać. Nie należy także przyjmować, że udostępniona aplikacja igni.online może zastąpić wiedzę ekspertów pożarowych i ich udział w kolejnych fazach projektowania.

Literatura

 1. Brzezińska D., Bryant P.,Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków, Wydawnictwo PŁ, 2018.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.)
 3. Bryant P.,Fire Strategies – Strategic Thinking, Kingfell, London, 2013.
 4. BVD,Evaluation of Fire Hazard and Determining Protective Measures, Association of Cantonal Institutions for Fire Insurance (VKF) and Fire Prevention Service for Industry and Trade (BVD), Zurich, Switzerland, 1973.
 5. PD 7974-7:2003 Application of fire safety engineering principles to the design of buildings. Part 7: Probabilistic risk assessment.
 6. BS 9999:2017 Fire safety in the design, management and use of buildings. Code of practice.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

PHU DAMBAT Pompy do wody deszczowej

Pompy do wody deszczowej Pompy do wody deszczowej

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki...

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu wody wodociągowej.

materace-dla-ciebie.pl Jak samodzielnie czyścić materac?

Jak samodzielnie czyścić materac? Jak samodzielnie czyścić materac?

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Free Polska Sp. z o.o. „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

„Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości...

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości otrzymania dofinansowania do zakupu pompy ciepła. Dotychczas z dopłaty do urządzenia można było skorzystać w programach lokalnych oraz w „Czystym powietrzu”, a od końca kwietnia 2022 r. działa program „Moje ciepło”.

komfort.pl Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać? Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich...

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich standardem stają się grzejniki drabinkowe, które można wykorzystać np. jako suszarki do ręczników. Występują w ogromnej ilości form i wersji kolorystycznych. O czym jednak należy pamiętać i na co zwrócić uwagę podczas instalacji grzejnika łazienkowego?

BayWa r.e. Solar Systems Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na...

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na terenie Polski, ułatwiając tym samym obniżenie emisyjności na kolejnych rynkach.

Bricoman Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny? Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i...

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i estetycznie zainstalowane. Jak zamontować parapet zewnętrzny, a w jaki sposób zamocować ten element wewnątrz domu? Czy sposób montażu zależy od rodzaju parapetu?

PHU DAMBAT Program „Moja Woda”

Program „Moja Woda” Program „Moja Woda”

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie...

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej nadal się opłaca – także bez dotacji.

ARDON POLSKA SPÓŁKA Z O. O. W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie

W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie

Piesi giną na drogach zwykle w nocy lub w złych warunkach pogodowych, ponieważ kierowcy ich nie zauważają.

Piesi giną na drogach zwykle w nocy lub w złych warunkach pogodowych, ponieważ kierowcy ich nie zauważają.

Siniat Sp. z o.o. Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120

Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120 Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120

Nowe rozwiązanie firmy Siniat, trzywarstwowy system zabudowy szachtów instalacyjnych NIDA SZACHT EI 120, stanowi przełom w ofercie płyt ogniochronnych stosowanych w systemach ochrony ppoż.

Nowe rozwiązanie firmy Siniat, trzywarstwowy system zabudowy szachtów instalacyjnych NIDA SZACHT EI 120, stanowi przełom w ofercie płyt ogniochronnych stosowanych w systemach ochrony ppoż.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

W branży armatury wodnej już od jakiegoś czasu coraz bardziej popularne staje się podejście ekologiczne przejawiające się w ograniczaniu stosowania w produktach substancji toksycznych i uczulających. Doskonałym...

W branży armatury wodnej już od jakiegoś czasu coraz bardziej popularne staje się podejście ekologiczne przejawiające się w ograniczaniu stosowania w produktach substancji toksycznych i uczulających. Doskonałym przykładem jest nowa linia zaworów kulowych F-Power firmy Ferro. Linia F-Power jest wyjątkowa również ze względu na jej wszechstronność i mnogość możliwych zastosowań. Oprócz instalacji wodnych, F-Power nadają się też do montażu w systemach sprężonego powietrza oraz chłodniczych i solarnych.

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać?

Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać? Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać?

Powietrzne pompy ciepła stają się jednymi z najchętniej wybieranych systemów grzewczych w Polsce. W samym roku 2021 odnotowano wzrost ich sprzedaży w stosunku do roku 2020 aż o 88%, jak wynika z danych...

Powietrzne pompy ciepła stają się jednymi z najchętniej wybieranych systemów grzewczych w Polsce. W samym roku 2021 odnotowano wzrost ich sprzedaży w stosunku do roku 2020 aż o 88%, jak wynika z danych dostarczonych przez PORT PC. Nic dziwnego, to bowiem rozwiązanie zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne oraz praktycznie bezobsługowe. Dodatkowym atutem jest fakt, że obejmuje je ulga termomodernizacyjna. Warto jednak pamiętać, że na komfort użytkowania czy efektywność systemu grzewczego wpływa nie...

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08 Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność...

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność i elastyczność instalacji.

dr inż. Agnieszka Malesińska Proste metody obliczeń współczynnika K dla instalacji tryskaczowych

Proste metody obliczeń współczynnika K dla instalacji tryskaczowych Proste metody obliczeń współczynnika K dla instalacji tryskaczowych

W obliczeniach hydraulicznych instalacji tryskaczowych należy uwzględnić nie tylko straty ciśnienia na długości przewodów, ale także miejscowe straty ciśnienia – w tym celu wykorzystuje się współczynnik...

W obliczeniach hydraulicznych instalacji tryskaczowych należy uwzględnić nie tylko straty ciśnienia na długości przewodów, ale także miejscowe straty ciśnienia – w tym celu wykorzystuje się współczynnik K. Obliczenia projektowe instalacji tryskaczowej przeprowadzane są za pomocą odpowiedniego oprogramowania, a wyniki można zweryfikować dzięki prostym metodom obliczeniowym.

wj news Podsumowanie 9. konferencji „Ochrona ppoż.” – instalacje wentylacyjne i tryskaczowe a ochrona przeciwpożarowa

Podsumowanie 9. konferencji „Ochrona ppoż.” – instalacje wentylacyjne i tryskaczowe a ochrona przeciwpożarowa Podsumowanie 9. konferencji „Ochrona ppoż.” – instalacje wentylacyjne i tryskaczowe a ochrona przeciwpożarowa

Podczas 9. Konferencji Szkoleniowej „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze − projektowanie, montaż, eksploatacja” obrady koncentrowały się wokół systemów wentylacji...

Podczas 9. Konferencji Szkoleniowej „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze − projektowanie, montaż, eksploatacja” obrady koncentrowały się wokół systemów wentylacji pożarowej i tryskaczowych oraz ich roli w strategii ochrony ppoż. budynków. Były też wystąpienia nt. hybrydowych rozwiązań w wentylacji pożarowej, przykładów oceny poprawności wykonania i działania systemów oddymiania, doboru systemów różnicowania ciśnienia, wentylacji strumieniowej w garażach,...

Redakcja RI news Sejm przyjął ustawę deregulującą prawo budowlane

Sejm przyjął ustawę deregulującą prawo budowlane Sejm przyjął ustawę deregulującą prawo budowlane

Jak podaje portalsamorzadowy.pl, sejm przyjął ustawę deregulującą prawo budowlane. Nowe przepisy mają ułatwić i przyspieszyć realizację inwestycji i przełożyć się na wzrost liczby oddawanych mieszkań.

Jak podaje portalsamorzadowy.pl, sejm przyjął ustawę deregulującą prawo budowlane. Nowe przepisy mają ułatwić i przyspieszyć realizację inwestycji i przełożyć się na wzrost liczby oddawanych mieszkań.

Redakcja RI news Wystartowała konferencja „Ochrona ppoż. w obiektach budowlanych” Rynku Instalacyjnego!

Wystartowała konferencja „Ochrona ppoż. w obiektach budowlanych” Rynku Instalacyjnego! Wystartowała konferencja „Ochrona ppoż. w obiektach budowlanych” Rynku Instalacyjnego!

Punktualnie o 9.00 wystartowała nasza 9. konferencja szkoleniowa pt. „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze – projektowanie, montaż, eksploatacja”. Konferencję...

Punktualnie o 9.00 wystartowała nasza 9. konferencja szkoleniowa pt. „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze – projektowanie, montaż, eksploatacja”. Konferencję uroczyście rozpoczął krótkim wystąpieniem redaktor naczelny Rynku Instalacyjnego Waldemar Joniec, witając gości, prelegentów oraz sponsorów.

Redakcja RI news Rada Ministrów zaakceptowała zmiany w Prawie budowlanym

Rada Ministrów zaakceptowała zmiany w Prawie budowlanym Rada Ministrów zaakceptowała zmiany w Prawie budowlanym

Rząd przyjął zmiany w Prawie budowlanym, dzięki czemu np. będzie można łatwiej zalegalizować co najmniej 20-letnie samowole budowlane, łatwiej mają być też przeprowadzane nowe inwestycje.

Rząd przyjął zmiany w Prawie budowlanym, dzięki czemu np. będzie można łatwiej zalegalizować co najmniej 20-letnie samowole budowlane, łatwiej mają być też przeprowadzane nowe inwestycje.

Redakcja RI news Zapraszamy na 9. konferencję szkoleniową Ochrona ppoż. w obiektach budowlanych

Zapraszamy na 9. konferencję szkoleniową Ochrona ppoż. w obiektach budowlanych Zapraszamy na 9. konferencję szkoleniową Ochrona ppoż. w obiektach budowlanych

Zapraszamy projektantów i instalatorów oraz inżynierów utrzymania obiektów na 9. Konferencję Szkoleniową „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze – projektowanie,...

Zapraszamy projektantów i instalatorów oraz inżynierów utrzymania obiektów na 9. Konferencję Szkoleniową „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze – projektowanie, montaż, eksploatacja”. Konferencja ma na celu propagowanie nowych rozwiązań z zakresu wentylacji pożarowej zmierzających do zwiększania bezpieczeństwa pożarowego oraz stałych urządzeń gaśniczych zwiększających bezpieczeństwo pożarowe oraz bezpieczeństwo podczas ewakuacji i akcji gaśniczych.

Redakcja RI news MERCOR kupuje linię technologiczną do produkcji innowacyjnych płyt MCR SILBOARD

MERCOR kupuje linię technologiczną do produkcji innowacyjnych płyt MCR SILBOARD MERCOR kupuje linię technologiczną do produkcji innowacyjnych płyt MCR SILBOARD

Grupa MERCOR S.A. zakupiła kompletną linię technologiczną, która służyć będzie do produkcji płyt ogniochronnych mcr Silboard w zakładzie produkcyjnym Spółki w Mirosławiu (koło Płocka). Wartość transakcji...

Grupa MERCOR S.A. zakupiła kompletną linię technologiczną, która służyć będzie do produkcji płyt ogniochronnych mcr Silboard w zakładzie produkcyjnym Spółki w Mirosławiu (koło Płocka). Wartość transakcji wynosi 3 mln zł netto. Przeniesienie, modernizacja i montaż linii w zakładzie w Mirosławiu rozpocznie się niezwłocznie i potrwa ok. 12 miesięcy.

Redakcja RI news Strefa Projektanta – nowe narzędzie dla projektantów

Strefa Projektanta – nowe narzędzie dla projektantów Strefa Projektanta – nowe narzędzie dla projektantów

Projektowanie przegród budynku ze względu na ich izolacyjność termiczną, akustyczną, bezpieczeństwo pożarowe i zrównoważone budownictwo są ważnym elementem w prowadzeniu i realizacji projektów budowlanych....

Projektowanie przegród budynku ze względu na ich izolacyjność termiczną, akustyczną, bezpieczeństwo pożarowe i zrównoważone budownictwo są ważnym elementem w prowadzeniu i realizacji projektów budowlanych. Marka ISOVER postanowiła wesprzeć ten proces i dostarcza wiele narzędzi umożliwiających projektowanie dociepleń budynków zgodnie z najwyższymi standardami budownictwa. Jednym z nich jest właśnie oddana do użytku Strefa Projektanta.

Redakcja RI news Innowacje firmy Viega – szybszy, bezpieczniejszy i bardziej ekonomiczny montaż

Innowacje firmy Viega – szybszy, bezpieczniejszy i bardziej ekonomiczny montaż Innowacje firmy Viega – szybszy, bezpieczniejszy i bardziej ekonomiczny montaż

Podczas największych tegorocznych, światowych targów branżowych, które odbędą się we Frankfurcie nad Menem w dniach 11-15 marca, Viega zaprezentuje liczne nowości produktowe w zakresie systemów podtynkowych,...

Podczas największych tegorocznych, światowych targów branżowych, które odbędą się we Frankfurcie nad Menem w dniach 11-15 marca, Viega zaprezentuje liczne nowości produktowe w zakresie systemów podtynkowych, techniki instalacyjnej i odprowadzania wody, a także ochrony przeciwpożarowej i izolacji akustycznej. Kolejny ważny obszar, w jakim firma zamierza podkreślić swoje kompetencje to rozwiązania służące zachowaniu najwyższej jakości wody użytkowej.

Redakcja RI Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków

Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków

Nowość na rynku wydawniczym - książka autorstwa Doroty Brzezińskiej i Paula Bryant „Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków. Nowoczesne spojrzenie na inżynierię pożarową w oparciu o doświadczenia Wielkiej...

Nowość na rynku wydawniczym - książka autorstwa Doroty Brzezińskiej i Paula Bryant „Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków. Nowoczesne spojrzenie na inżynierię pożarową w oparciu o doświadczenia Wielkiej Brytanii i Polski” to obowiązkowa pozycja dla profesjonalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jak i tych wszystkich, którzy są z ochroną przeciwpożarową budynków powiązani w inny sposób, w tym architektów, inżynierów budownictwa i konstruktorów, osób kontrolujących obiekty bądź prowadzących...

wj Instalacje wentylacyjne a ochrona przeciwpożarowa

Instalacje wentylacyjne a ochrona przeciwpożarowa Instalacje wentylacyjne a ochrona przeciwpożarowa

Podczas 8. Konferencji Szkoleniowej „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze − projektowanie, montaż, eksploatacja” obrady koncentrowały się wokół systemów wentylacji...

Podczas 8. Konferencji Szkoleniowej „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze − projektowanie, montaż, eksploatacja” obrady koncentrowały się wokół systemów wentylacji pożarowej i ich roli w strategii ochrony ppoż. budynków wielokondygnacyjnych. Były też wystąpienia nt. projektowania wentylacji w garażach, doboru systemów różnicowania ciśnień, technik zabezpieczania ppoż. kanałów wentylacyjnych, instalacji hydrantowych, a także holistycznego spojrzenia na...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.