RynekInstalacyjny.pl

Mieszane (hybrydowe) rozwiązania wentylacji pożarowej

Mixed (hybrid) fire ventilation solutions

Mieszane (hybrydowe) rozwiązania wentylacji pożarowej, fot. G. Kubicki

Mieszane (hybrydowe) rozwiązania wentylacji pożarowej, fot. G. Kubicki

Nietypowe rozwiązania inżynierskie łączące funkcjonalność systemów oddymiania i zapobiegania zadymieniu mogą stanowić alternatywę dla kosztownych systemów różnicowania ciśnienia. Projektując i budując takie rozwiązania, należy bezwzględnie przestrzegać zasady dokładnego ustalenia zagrożeń oraz określenia kryteriów funkcjonalnych zapewniających spełnienie wymagań podstawowych. A to oznacza szczególnie wnikliwą ocenię skutków działania całego systemu i jego wpływu na bezpieczeństwo użytkowników.

Zobacz także

RESAN pracownia projektowa Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów

Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów

Budynki powinny być nie tylko funkcjonalne i komfortowe dla użytkowników, ale też bezpieczne, m.in. pod względem ochrony przeciwpożarowej. Choć wszyscy życzą sobie, by zabezpieczenia pożarowe nigdy nie...

Budynki powinny być nie tylko funkcjonalne i komfortowe dla użytkowników, ale też bezpieczne, m.in. pod względem ochrony przeciwpożarowej. Choć wszyscy życzą sobie, by zabezpieczenia pożarowe nigdy nie były używane, muszą być w budynku obecne, a do tego prawidłowo zaprojektowane, wykonane i kontrolowane, by pozostawać w gotowości do ocalenia zdrowia i życia użytkowników w sytuacji zagrożenia.

Redakcja RI Skuteczne oddymianie zimą

Skuteczne oddymianie zimą Skuteczne oddymianie zimą

Obciążenie śniegiem odgrywa niezwykle ważną rolę podczas doboru dachowych okien oddymiających. Warto pamiętać, że na skutek nieuwzględnienia tego wskaźnika i nieodpowiedniego doboru stolarki oraz współpracujących...

Obciążenie śniegiem odgrywa niezwykle ważną rolę podczas doboru dachowych okien oddymiających. Warto pamiętać, że na skutek nieuwzględnienia tego wskaźnika i nieodpowiedniego doboru stolarki oraz współpracujących z nią siłowników system nie spełni swojej funkcji.

mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka, Jarosław Wiche, Dyrektor Techniczny firmy SMAY Sp. z o.o. Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych

Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych

Ograniczona ilość przestrzeni pod inwestycję spowodowała, że w naszym kraju coraz popularniejsze stało się budowanie pod budynkami garaży podziemnych. Jest to szczególnie popularne w centrach dużych miast,...

Ograniczona ilość przestrzeni pod inwestycję spowodowała, że w naszym kraju coraz popularniejsze stało się budowanie pod budynkami garaży podziemnych. Jest to szczególnie popularne w centrach dużych miast, w których liczba miejsc postojowych przy ulicach jest znacznie mniejsza od ilości kierowców szukających miejsc postojowych, co wpłynęło na popularyzację parkingów podziemnych oraz wielopoziomowych.

W artykule:

• Mieszane rozwiązania wentylacji pożarowej klatek schodowych
• Przykłady rozwiązań mieszanych

Streszczenie

W artykule opisano podstawy prawne oraz wytyczne i zalecenia pomocne przy projektowaniu i budowie mieszanych systemów wentylacji pożarowej. Rozwiązania mieszane powinny być poddane szczególnie wnikliwej ocenie skutków działania całego systemu i jego wpływu na bezpieczeństwo użytkowników budynków, powinny też posiadać potwierdzenie krajowej oceny technicznej w zakresie funkcjonalności zastosowanych w danym systemie urządzeń. Nieprzemyślane i zbyt rozbudowane rozwiązania mogą nie zagwarantować oczekiwanego efektu i tym samym narażają na niebezpieczeństwo użytkowników budynków.

Abstract

The article describes legal bases as well as guidelines and recommendations helpful in the design and construction of mixed fire ventilation systems. Mixed solutions should be subjected to a particularly thorough assessment of the effects of the entire system and its impact on the safety of building users, and should have confirmation of the national technical assessment of the functionality of the devices used in the system. Ill-considered and overly complex solutions may not guarantee the expected effect and thus put the building users in danger.

Instalacje wentylacji pożarowej są rozwiązaniami technicznymi kluczowymi dla spełnienia wymagań podstawowych, o których mowa w § 207 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych [9], szczególnie w zakresie tworzenia warunków do bezpiecznej ewakuacji, przetrwania pożaru w obiekcie oraz efektywnego wspomagania działania ekip ratowniczych. Paragrafy 245, 246 i 256 WT wskazują na możliwość zastosowania w obiektach wielokondygnacyjnych fakultatywnie lub obligatoryjnie urządzeń służących do oddymiania lub zapobiegania zadymieniu. Zapis taki jest powszechnie interpretowany jako konieczność wykonania systemów oddymiania klatki schodowej lub systemów różnicowania ciśnienia.

Ze względu na sposób działania pierwsze wymienione rozwiązanie (system oddymiania klatki schodowej) nie gwarantuje bezpiecznego opuszczenia budynku przez wszystkich użytkowników, a jego skuteczność jest poważnie ograniczona. Instalacja oddymiania służy więc głównie wspomaganiu działań ekip ratowniczych. Z tych względów np. w standardzie VDMA 24188 [8] proponuje się zastosowanie systemów grawitacyjnych w relatywnie niskich budynkach (ok. 5 kondygnacji) i jednocześnie zakłada zastosowanie przenośnych wentylatorów do oczyszczenia klatki z dymu. Wyraźnie zaznaczono jednak, że wentylatory przenośne mają być użyte przez strażaków w fazie gaszenia pożaru, a nie podczas ewakuacji i akcji ratowniczej.

Nieco szersze zastosowanie i wyższy poziom niezawodności systemu oddymiania klatki schodowej zapewniają rozwiązania opisane w Wytycznych CNBOP PIB [7], polegające na wykonaniu instalacji oddymiania wspomaganej nawiewem mechanicznym. Dzięki większej odporności na zakłócenia i niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zdolności do szybkiego oczyszczenia klatki schodowej z dymu (kiedy jego napływ do tej przestrzeni zostanie odcięty) omawiany system umożliwia prowadzenie ograniczonej ewakuacji w budynku. System oddymiania z nawiewem mechanicznym zapobiega również zadymieniu kondygnacji budynku znajdującej się poniżej tej, na której zlokalizowany jest pożar, co efektywnie wspomaga prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników i strażaków, szczególnie w budynkach wysokich i wysokościowych, zapewnia wykonana w sposób przemyślany i prawidłowo działająca instalacja różnicowania ciśnienia. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa okupione jest tu jednak znacznym zwiększeniem nakładów inwestycyjnych. Zestawienia kosztów omawianych instalacji, sporządzane np. w ramach prac dyplomowych studentów WIBHiIŚ PW, wskazują na bardzo dużą różnicę już nawet w cenie zakupu niezbędnych elementów wykonawczych systemów oddymiania i różnicowania ciśnienia. Przykładem może być szacunkowe zestawienie wykonane dla budynku, dla którego przy zachowaniu układu klatki schodowej i jej trzech różnych wysokości porównano koszty podstawowych elementów systemów oddymiania grawitacyjnego, oddymiania wspomaganego nawiewem oraz systemu zapobiegania zadymieniu (tabela 1).

Szczególnie wysokie nakłady finansowe wiążą się z budową systemów różnicowania ciśnienia. Duże koszty instalacji wynikają w tym przypadku z konieczności zamontowania bardziej złożonych zestawów urządzeń napowietrzających, a przede wszystkim zbudowania na każdej kondygnacji instalacji lub układu do oprowadzania dymu.

W obliczu przedstawionego zestawienia nie powinno dziwić zainteresowanie możliwością tworzenia alternatywnych mieszanych (hybrydowych) układów wentylacji pożarowej, które przy spełnieniu wymogów przepisów zapewniają oczekiwaną przez inwestora redukcję kosztów całej instalacji. W niektórych przypadkach układy inżynierskie mogą również stanowić akceptowalne rozwiązanie często pojawiających się problemów z implementacją „klasycznego” systemu, np. dla budynków o nietypowym układzie architektury wewnętrznej, przy modernizacji istniejących obiektów itd. Niezależnie jednak od tego, czy mamy do czynienia z motywacją ekonomiczną, czy techniczną, decydując się na rozwiązanie inżynierskie, należy przestrzegać jednej nadrzędnej zasady: działanie zaproponowanego układu nie może zmniejszyć poziomu bezpieczeństwa użytkowników budynku. Każde indywidualnie tworzone rozwiązanie musi być więc przed wdrożeniem poddane bardzo szerokiej ocenie działania w warunkach przewidzianych scenariuszem pożarowym.

Mieszane rozwiązania wentylacji pożarowej klatek schodowych

W zasadzie każde układy wentylacji pożarowej alternatywne wobec wskazanych w powszechnie stosowanych wytycznych projektowych można nazwać rozwiązaniami hybrydowymi. Układy mieszane, podobnie zresztą jak „typowe” instalacje wentylacji pożarowej, powinny być tworzone na potrzeby konkretnego budynku. Systemy te mogą np. łączyć w sobie funkcje instalacji oddymiania i zapobiegania zadymieniu, przy czym całość może stanowić jedną lub więcej niezależnych instalacji w budynku. Systemy hybrydowe, podobnie jak inne instalacje wentylacji pożarowej, muszą służyć do realizacji celów podstawowych (określonych w § 207 ust. 1), a wykonane powinny być zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (określonymi w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

Ograniczenia wykonania systemów hybrydowych nie wynikają ze względów technicznych, ponieważ szeroka baza dostępnych autonomicznych urządzeń pozwala na budowę praktycznie dowolnego układu napowietrzania i/lub oddymiania.

Problemem jest natomiast zgodna z intencją twórcy interpretacja przepisów oraz zapisana w krajowej ocenie technicznej funkcjonalność urządzeń. Ponieważ w przypadku systemów mieszanych mówimy o nietypowych rozwiązaniach inżynierskich funkcjonujących na zasadzie odstępstwa od WT, elementy wchodzące w skład całego systemu muszą zostać wprowadzone w pierwszym systemie oceny zgodności i dopuszczone do jednostkowego zastosowania na mocy § 10 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych [6]. Oznacza to konieczność wykonania systemu według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla którego producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. Konieczny zakres dokumentacji technicznej oraz informacje, które muszą się znaleźć w oświadczeniu, doprecyzowane zostały odpowiednio w ust. 2 i 3 § 10 tej ustawy.

Elementami zestawów mieszanych mogą być zestawy urządzeń do oddymiania, zestawy urządzeń do napowietrzania pożarowego, czujniki ciśnienia, zasilacze urządzeń pożarowych oraz centrale sterujące urządzeniami ppoż. Każdy z tych elementów ma określoną w krajowej ocenie technicznej (KOT) funkcjonalność, w zakresie której można wykorzystać konkretny zestaw urządzeń. Szczególnym problemem dla rozległych układów może być dobór centrali sterującej, która będzie w stanie realizować różne, często bardzo rozbudowane scenariusze pożarowe.

Przykłady rozwiązań mieszanych

Jeden z przykładowych układów mieszanych został opisany we wspomnianej już normie niemieckiej VDMA 24188. Wprowadzone na rynek rozwiązanie oparte na zapisach tego standardu zakłada zamontowanie w przestrzeni klatki schodowej instalacji, w skład której wchodzi m.in. klapa dymowa, klapa nadmiarowo-upustowa, zestaw urządzeń napowietrzania pożarowego oraz rozbudowany system detekcji pożaru (rys. 1). Po wykryciu pożaru na kondygnacji system powinien się uruchomić w trybie pracy napowietrzania klatki schodowej. W tym przypadku stały nawiew powietrza (o wydajności ok. 10 000 m3/h) dzięki zastosowaniu klapy nadmiarowo-upustowej pozwoli utrzymać na klatce schodowej nadciśnienie ok. 15 Pa, co zabezpieczy tę przestrzeń przed napływem dymu.

Przykład instalacji hybrydowej

Rys. 1. Przykład instalacji hybrydowej wykonanej w oparciu o wytyczne VDMA 24188

Kiedy na klatkę schodową, przez drzwi prowadzące do kondygnacji, na której zlokalizowany jest pożar, napłynie dym, system powinien przejść w tryb oddymiania. Oznacza to, że przy utrzymaniu nawiewu nastąpi otwarcie urządzenia oddymiającego i ukierunkowanie przepływu dymu w jego stronę, a po zakończeniu napływu dymu do klatki schodowej oczyszczenie tej przestrzeni z dymu.

Nie jest do końca jasne, jak opisana instalacja ma funkcjonować po odcięciu napływu dymu i oczyszczeniu klatki schodowej. Trudno zakładać powrót układu do realizacji scenariusza ochrony pionowych dróg ewakuacji nadciśnieniem, chociażby z uwagi na fakt, że klapy nadmiarowo-upustowe nie są poddawane badaniom ogniowym i nie wiadomo, czy przy kontakcie z gorącymi gazami pożarowymi zachowają funkcjonalność (nie można zakładać ich sprawnego działania po kontakcie z gazami pożarowymi). Praktyczne zastosowanie opisanego rozwiązania wydaje się zatem mocno ograniczone. Ponadto, jak wykazały badania obiektowe [1, 2, 3], stały nawiew powietrza w warunkach intensywnego napływu dymu do klatki schodowej powodować może niebezpieczny wzrost nadciśnienia w jej górnej części. Skutkiem tego zjawiska może być przenikanie dymu do sąsiednich pomieszczeń i stworzenie realnego zagrożenia dla znajdujących się w nich osób.

Kolejnym przykładem rozwiązania mieszanego systemu wentylacji pożarowej jest system wentylacji pożarowej wysokiego budynku łączącego różne funkcje użytkowe. Kilka kolejnych kondygnacji budynku, począwszy od parteru, ma przeznaczenie usługowo-biurowe i w związku z tym zalicza się je do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Wyżej położone kondygnacje pełnią funkcję mieszkaniową i zaliczane są do kategorii ZL IV. Takie dość częste połączenie funkcjonalne powoduje komplikacje w budowie systemu ochrony klatki schodowej, który powinien być nie tylko efektywny, ale również akceptowalny kosztowo. Zgodnie z wymaganiami WT [9] (§ 246 ust. 1) klatka schodowa budynku wysokiego służąca do ewakuacji ze strefy ZL III powinna być wyposażona w urządzenia zapobiegające jej zadymieniu. Ten sam paragraf w art. 5. dopuszcza jednak w budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) wykonywanie klatek schodowych stanowiących drogę ewakuacyjną wyłącznie dla stref pożarowych ZL IV, bez przedsionków oddzielających je od poziomych dróg komunikacji ogólnej, nawet przy wyposażeniu ich jedynie w samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu.

Interpretacja cytowanego przepisu polega w tym przypadku na założeniu, że przy lokalizacji pożaru na jednej z kondygnacji mieszkalnych klatka schodowa wykorzystywana będzie jako droga ewakuacji wyłącznie ze strefy ZL IV. Takie założenie pozwoliło na skonstruowanie systemu dwufunkcyjnego. W przypadku lokalizacji pożaru na którejś z kondygnacji biurowych realizowany będzie pełen scenariusz funkcjonowania systemu różnicowania ciśnienia (włącznie z odprowadzeniem powietrza i dymu z kondygnacji). Przy zagrożeniu zlokalizowanym w wyżej położonej części mieszkalnej system zrealizuje scenariusz oddymiania klatki schodowej z nawiewem mechanicznym (rys. 2). Napływ powietrza realizowany będzie przy wykorzystaniu tej samej jednostki napowietrzającej, która wykorzystana została w systemie różnicowania ciśnienia. Przy czym dzięki zamontowaniu układu czujników ciśnienia (przy klapie dymowej i w przestrzeni klatki schodowej) w zależności od miejsca wykrycia dymu (pomieszczenie biurowe lub w przestrzeni klatki) jednostka napowietrzająca realizować będzie scenariusz stabilizacji nadciśnienia 50 Pa lub maks. 6 Pa w przestrzeni klatki dla utrzymania kryterium stałego przepływu w przekroju otwartej klapy dymowej.

System różnicowania ciśnienia

Rys. 2. Zastosowanie systemu różnicowania ciśnienia i oddymiania w obrębie jednej klatki schodowej stanowiącej drogę ewakuacji ze strefy ZL III i ZL IV

Wykonanie instalacji od strony urządzeń wykonawczych nie stanowi większego problemu, ponieważ zakres funkcjonalności urządzeń napowietrzających pozwala na ich wykorzystanie zarówno w funkcji nawiewu nadciśnieniowego, jak i kompensacyjnego. Większy problem stanowiło zastosowanie uniwersalnej centrali sterowania o rozszerzonej funkcjonalności (większej liczbie wejść i wyjść). Centrala taka musiała posiadać zdolność do realizacji bardziej rozbudowanego scenariusza pożarowego, sterować przetwornicą i wentylatorem. Wykonana musiała być oczywiście w pierwszym systemie oceny zgodności (KOT, krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych i świadectwo dopuszczenia).

Innym przykładem kreatywnego podejścia do przepisów podczas budowy rozwiązania inżynierskiego jest układ dla budynku wielokondygnacyjnego, który ma dwie połączone korytarzem klatki schodowe, gdzie znajdują się dwie połączone funkcjonalnie instalacje wentylacji pożarowej o różnym przeznaczeniu. Rozwiązanie, o którym mowa, dotyczyć może obiektów, dla których pozwolenie na budowę wydane zostało przed styczniem 2018 r., lub obiektów, w których znajdują się więcej niż dwie połączone korytarzami klatki schodowe. Przed nowelizacją warunków technicznych [5] § 246.1 mówił, że w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) powinny się znajdować co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń przedsionkiem przeciwpożarowym. Czytając ten zapis, można dojść do wniosku, że dla literalnego spełnienia warunków bezpiecznej ewakuacji wystarczające jest zabezpieczenie przed zadymieniem tylko jednej klatki schodowej (wyposażenie jej w system zapobiegania zadymieniu). W takiej sytuacji druga z klatek schodowych może zostać wyposażona jedynie w instalację oddymiania (rys. 3). Podczas pożaru druga klatka schodowa pełnić będzie funkcję instalacji odprowadzenia dymu z kondygnacji objętej pożarem, koniecznej dla prawidłowego funkcjonowania systemu różnicowania ciśnienia.

Wykorzystanie różnych systemów

Rys. 3. Wykorzystanie różnych systemów dla zabezpieczenia dwóch klatek schodowych w budynku

Warunkiem skuteczności całego układu jest zapewnienie na poziomie kondygnacji, na której zlokalizowany jest pożar, ukierunkowanego przepływu powietrza od chronionej nadciśnieniem klatki schodowej w stronę oddymianej klatki schodowej. Konieczne jest również jednoznaczne oznakowanie kierunku ewakuacji.

Budynki obecnie powstające lub modernizowane obowiązuje aktualny zapis § 246.1, w którym mowa o konieczności zapewnienia możliwość ewakuacji do obu klatek schodowych. W praktyce oznacza to, że obie pionowe drogi ewakuacji (poza budynkami zaliczanymi do ZL IV) powinny być wyposażone w system różnicowania ciśnienia. Przy interpretacji przepisu mówiącej, że ewakuację należy zapewnić, ale niekoniecznie jednocześnie, można się pokusić o budowę opisanego powyżej układu hybrydowego dla każdej klatki. W takim przypadku może się jednak okazać, że kontrowersyjna interpretacja przepisu nie przyniesie efektu w postaci wymiernego ograniczenia kosztów całego systemu.

Podsumowanie

Nietypowe rozwiązania inżynierskie łączące funkcjonalność systemów oddymiania i zapobiegania zadymieniu mogą stanowić alternatywę np. dla kosztownych systemów różnicowania ciśnienia. Bezwzględnie należy jednak przestrzegać opisanej w normie [4] zasady dotyczącej rozwiązań inżynierskich: „W każdym indywidualnym przypadku konieczne jest dokładne ustalenie zagrożeń oraz określenie kryteriów funkcjonalnych zapewniających spełnienie wymagań podstawowych”. Oznacza to, że rozwiązania mieszane powinny być poddane szczególnie wnikliwej ocenie skutków działania całego systemu i jego wpływu na bezpieczeństwo użytkowników.

Koniecznie pamiętać trzeba również o potwierdzonym KOT w zakresie funkcjonalności zastosowanych w systemie urządzeń. Celem stosowania rozwiązań inżynierskich jest najczęściej chęć obniżenia kosztów zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, ale nieprzemyślane i zbyt rozbudowane rozwiązanie może wcale tego efektu nie gwarantować. Brak potwierdzenia skuteczności przyjętej koncepcji naraża obiekt na niespełnienie warunków określonych w § 16 ust. 1 ustawy w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, z wszystkimi tego konsekwencjami.

Literatura

  1. Brzezińska Dorota, Badania wentylacji pożarowej klatek schodowych, „Ochrona Przeciwpożarowa” 3/2017.
  2. Kubicki Grzegorz, Oddymianie klatek schodowych – jak zaprojektować i wykonać efektywny system, „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie” Seminarium Naukowo-Techniczne, Zakopane, 6–8 października 2016.
  3. Kubicki Grzegorz, Kiełbasa Tomasz, Wiche Jarosław, Stairwell Smoke Exhaust Ventilation Systems– Advantages and Limits of Applied Technical Solutions, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/Safety & Fire Technique (BiTP)” Vol. 45, Issue 1, 2017, p. 142–153.
  4. PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnienia. Zestawy urządzeń.
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2017, poz. 2285).
  6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU 2014, poz. 883, z późn. zm.).
  7. W-003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych, Wytyczne CNBOP PIB, 2016.
  8. VDMA 24188 Smoke protection measures for stairwells – smoke removal, smoke dilution, smoke control.
  9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: DzU 2019, poz. 1065).
  10. Duda W., Litwin J., Analiza rozwiązań wentylacji pożarowej dla budynków ZL IV przy zmiennym kryterium wysokości, praca magisterska, Politechnika Warszawska, czerwiec 2019.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, mgr inż. Grzegorz Krajewski Wentylacja pożarowa garaży – dobór systemu i projektowanie wg ITB 493/2015

Wentylacja pożarowa garaży – dobór systemu i projektowanie wg ITB 493/2015 Wentylacja pożarowa garaży – dobór systemu i projektowanie wg ITB 493/2015

Wytyczne ITB 493/2015 to szerokie opracowanie dotyczące projektowania systemów wentylacji pożarowej garaży zamkniętych przeznaczonych dla samochodów osobowych. Opisano w nich prawidłowy proces projektowania...

Wytyczne ITB 493/2015 to szerokie opracowanie dotyczące projektowania systemów wentylacji pożarowej garaży zamkniętych przeznaczonych dla samochodów osobowych. Opisano w nich prawidłowy proces projektowania systemów i wskazano rozwiązania potencjalnych problemów. Oprócz zagadnień projektowych w wytycznych zawarto rekomendacje związane z oceną działania systemów oraz ich wymiarowaniem, prowadzeniem analiz CFD czy badaniami in-situ.

dr inż. Grzegorz Kubicki Systemy oddymiania klatek schodowych – nowe wytyczne projektowe

Systemy oddymiania klatek schodowych – nowe wytyczne projektowe Systemy oddymiania klatek schodowych – nowe wytyczne projektowe

Dla spełnienia podstawowych wymagań ochrony przeciwpożarowej zasadniczą kwestią jest rzeczywista efektywność zastosowanych w budynku systemów. Pomocne w tym będą nowe wytyczne projektowania systemów oddymiania...

Dla spełnienia podstawowych wymagań ochrony przeciwpożarowej zasadniczą kwestią jest rzeczywista efektywność zastosowanych w budynku systemów. Pomocne w tym będą nowe wytyczne projektowania systemów oddymiania klatek schodowych.

dr inż. Grzegorz Kubicki Warunki skuteczności funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej

Warunki skuteczności funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej Warunki skuteczności funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej

O skuteczności systemu wentylacji pożarowej decyduje szereg czynników, w tym właściwie dobrany dla konkretnego obiektu system wentylacji pożarowej i jego wydajność, zastosowanie do budowy elementów kompatybilnych...

O skuteczności systemu wentylacji pożarowej decyduje szereg czynników, w tym właściwie dobrany dla konkretnego obiektu system wentylacji pożarowej i jego wydajność, zastosowanie do budowy elementów kompatybilnych i certyfikowanych, a także regularne serwisowanie i przeprowadzanie prób funkcjonowania w różnych warunkach otoczenia.

dr inż. Grzegorz Kubicki Cele i rozwiązania systemów wentylacji pożarowej

Cele i rozwiązania systemów wentylacji pożarowej Cele i rozwiązania systemów wentylacji pożarowej

Prezentujemy praktycznie wypróbowanych rozwiązań technicznych służących ochronie przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji. Omówiono też faktyczną efektywność oraz zakres stosowania popularnych systemów...

Prezentujemy praktycznie wypróbowanych rozwiązań technicznych służących ochronie przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji. Omówiono też faktyczną efektywność oraz zakres stosowania popularnych systemów różnicowania ciśnienia w ochronie ppoż. Wizualizację działania instalacji ppoż. zaprezentowano poprzez wizualizację skuteczności oddymiania auli Politechniki Warszawskiej.

dr inż. Dorota Brzezińska, prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński, mgr inż. Grzegorz Kowalski Oddymianie grawitacyjne w kotłowniach przemysłowych

Oddymianie grawitacyjne w kotłowniach przemysłowych Oddymianie grawitacyjne w kotłowniach przemysłowych

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń przyrostu temperatury dymu w podobnych geometrycznie obiektach, tj. kotłowni przemysłowej i atrium biurowca, w przypadku pożarów o różnej mocy i dla różnych temperatur...

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń przyrostu temperatury dymu w podobnych geometrycznie obiektach, tj. kotłowni przemysłowej i atrium biurowca, w przypadku pożarów o różnej mocy i dla różnych temperatur zewnętrznych.

dr inż. Dorota Brzezińska Oddymianie kotłowni przemysłowych - wymagania prawne i rozwiązania techniczne

Oddymianie kotłowni przemysłowych - wymagania prawne i rozwiązania techniczne Oddymianie kotłowni przemysłowych - wymagania prawne i rozwiązania techniczne

W kotłowniach bloków energetycznych w większości przypadków wystarczające są systemy naturalnej (grawitacyjnej) wentylacji oddymiającej. Ważne jest jednak zagwarantowanie otwarcia otworów napowietrzających...

W kotłowniach bloków energetycznych w większości przypadków wystarczające są systemy naturalnej (grawitacyjnej) wentylacji oddymiającej. Ważne jest jednak zagwarantowanie otwarcia otworów napowietrzających i odprowadzających dym, co umożliwiają systemy sygnalizacji pożaru i automatycznego otwierania tych otworów. Skutecznym zabezpieczeniem klatek schodowych (pylonów) jest zastosowanie napływu powietrza do przedsionków przeciwpożarowych.

dr inż. Dorota Brzezińska Procedury wykonywania symulacji CFD – wybrane zagadnienia

Procedury wykonywania symulacji CFD – wybrane zagadnienia Procedury wykonywania symulacji CFD – wybrane zagadnienia

Autorka publikacji w oparciu o przykład szwedzki ukazuje jak należy podchodzić do problematyki modelowania komputerowego zjawisk rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania dymu z użyciem technik CFD.

Autorka publikacji w oparciu o przykład szwedzki ukazuje jak należy podchodzić do problematyki modelowania komputerowego zjawisk rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania dymu z użyciem technik CFD.

dr inż. Rafał Porowski, bryg. dr inż. Waldemar Wnęk Wybrane aspekty projektowania wentylacji pożarowej tuneli drogowych

Wybrane aspekty projektowania wentylacji pożarowej tuneli drogowych Wybrane aspekty projektowania wentylacji pożarowej tuneli drogowych

Nadrzędnym celem wentylacji pożarowej w tunelach drogowych jest zapewnienie ewakuacji ludzi i mienia oraz ułatwienie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez straż pożarną. Wentylacja pożarowa w...

Nadrzędnym celem wentylacji pożarowej w tunelach drogowych jest zapewnienie ewakuacji ludzi i mienia oraz ułatwienie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez straż pożarną. Wentylacja pożarowa w tunelu drogowym powinna zapewniać sterowanie kierunkiem przepływu dymu i gorących gazów pożarowych, gdyż to właśnie szybkie rozprzestrzenianie się dymu jest głównym powodem występowania ofiar śmiertelnych i poszkodowanych.

bryg. dr Paweł Janik Odbiory instalacji wentylacji pożarowej - projekt i wykonanie a przepisy

Odbiory instalacji wentylacji pożarowej - projekt i wykonanie a przepisy Odbiory instalacji wentylacji pożarowej - projekt i wykonanie a przepisy

O skuteczności zaprojektowanego w obiekcie systemu ochrony przeciwpożarowej decydują detale, dlatego bardzo ważne jest wypracowanie koncepcji odpowiadającej miejscowym uwarunkowaniom. Wentylacja pożarowa...

O skuteczności zaprojektowanego w obiekcie systemu ochrony przeciwpożarowej decydują detale, dlatego bardzo ważne jest wypracowanie koncepcji odpowiadającej miejscowym uwarunkowaniom. Wentylacja pożarowa jest jednym z ważnych, niekiedy wręcz kluczowych ogniw takiej koncepcji, dlatego warto zadbać, by była zaprojektowana i wykonana oraz użytkowana w sposób gwarantujący spełnienie przez nią swojej funkcji na wypadek pożaru. Tylko co to za funkcja?

dr inż. Dorota Brzezińska Projektowanie wentylacji pożarowej w garażach podziemnych w Polsce na tle standardów europejskich

Projektowanie wentylacji pożarowej w garażach podziemnych w Polsce na tle standardów europejskich Projektowanie wentylacji pożarowej w garażach podziemnych w Polsce na tle standardów europejskich

W Polsce utrzymuje się tendencja wykorzystywania przy projektowaniu wentylacji pożarowej garaży krzywych, w których przyrost mocy pożaru jest jak najszybszy. Jest to z punktu widzenia projektantów i rzeczoznawców...

W Polsce utrzymuje się tendencja wykorzystywania przy projektowaniu wentylacji pożarowej garaży krzywych, w których przyrost mocy pożaru jest jak najszybszy. Jest to z punktu widzenia projektantów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych podejście najbezpieczniejsze, ale czy słuszne? Trwają obecnie badania nad przebiegiem rzeczywistych pożarów w garażach – ich wyniki powinny potwierdzić lub nie zasadność takiego podejścia do projektowani.

mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka, Jarosław Wiche, Dyrektor Techniczny firmy SMAY Sp. z o.o. Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych

Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych

Ograniczona ilość przestrzeni pod inwestycję spowodowała, że w naszym kraju coraz popularniejsze stało się budowanie pod budynkami garaży podziemnych. Jest to szczególnie popularne w centrach dużych miast,...

Ograniczona ilość przestrzeni pod inwestycję spowodowała, że w naszym kraju coraz popularniejsze stało się budowanie pod budynkami garaży podziemnych. Jest to szczególnie popularne w centrach dużych miast, w których liczba miejsc postojowych przy ulicach jest znacznie mniejsza od ilości kierowców szukających miejsc postojowych, co wpłynęło na popularyzację parkingów podziemnych oraz wielopoziomowych.

dr inż. Grzegorz Kubicki Systemy wentylacji pożarowej w nowych i modernizowanych budynkach wielokondygnacyjnych

Systemy wentylacji pożarowej w nowych i modernizowanych budynkach wielokondygnacyjnych Systemy wentylacji pożarowej w nowych i modernizowanych budynkach wielokondygnacyjnych

Od projektu do eksploatacji instalacji wentylacji pożarowej długa droga, a nawet z pozoru niewielki błąd może znacząco wpłynąć na funkcjonowanie całego systemu. Każdy detal jest istotny, nieodzowny jest...

Od projektu do eksploatacji instalacji wentylacji pożarowej długa droga, a nawet z pozoru niewielki błąd może znacząco wpłynąć na funkcjonowanie całego systemu. Każdy detal jest istotny, nieodzowny jest zatem skrupulatny nadzór nad realizacją projektu.

dr inż. Grzegorz Kubicki Wybrane problemy wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych

Wybrane problemy wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych Wybrane problemy wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych

Funkcjonowanie wentylacji pożarowej regulowane jest przez zaledwie kilka przepisów wykonawczych do ustawy Prawo budowlane oraz o ochronie przeciwpożarowej. Z jednej strony te skąpe regulacje umożliwiają...

Funkcjonowanie wentylacji pożarowej regulowane jest przez zaledwie kilka przepisów wykonawczych do ustawy Prawo budowlane oraz o ochronie przeciwpożarowej. Z jednej strony te skąpe regulacje umożliwiają stosowanie systemów wentylacji pożarowej w budynkach, ale z drugiej ich ogólność nie zawsze sprzyja stosowaniu rozwiązań najwłaściwszych z technicznego punktu widzenia. Niestety w wielu przypadkach nadal dominującym kryterium wyboru jest cena, a nie skuteczność systemu. Minimalizacja kosztów powoduje...

Waldemar Joniec Detektory gazów jako sterowniki wentylacji

Detektory gazów jako sterowniki wentylacji Detektory gazów jako sterowniki wentylacji

Samochody coraz częściej znikają z ulic, gdyż brakuje na nich miejsc do parkowania. Zamknięte i podziemne garaże w nowych obiektach stają się standardem. Ich wentylacja wymaga stosowania skutecznego systemu...

Samochody coraz częściej znikają z ulic, gdyż brakuje na nich miejsc do parkowania. Zamknięte i podziemne garaże w nowych obiektach stają się standardem. Ich wentylacja wymaga stosowania skutecznego systemu usuwającego gazy spalinowe oraz zapobiegającego zagrożeniom w razie wycieku gazów wybuchowych, którymi coraz częściej zasila się silniki samochodów.

Bartosz Pijawski Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej...

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej stolicy od ponad stu lat. Obie części Stambułu rozdziela cieśnina Bosfor – wymagało to wykonania tunelu o długości ponad 13 km w strefie często nawiedzanej przez trzęsienia ziemi i z natężonym ruchem nawodnym. Tunel znajduje się 60 m poniżej poziomu morza, a jego strop 5 m pod morskim dnem....

Waldemar Joniec Ograniczanie ryzyka przenoszenia pożaru i oddymianie dróg ewakuacyjnych Klapy odcinające i dymowe

Ograniczanie ryzyka przenoszenia pożaru i oddymianie dróg ewakuacyjnych Klapy odcinające i dymowe Ograniczanie ryzyka przenoszenia pożaru i oddymianie dróg ewakuacyjnych Klapy odcinające i dymowe

Ryzyko przenoszenia pożaru i dymów przez instalacje wentylacyjne, oddymiające oraz drogi komunikacyjne i ewakuacyjne, a także szyby dźwigowe można skutecznie ograniczyć, stosując m.in. odpowiednie zabezpieczenia...

Ryzyko przenoszenia pożaru i dymów przez instalacje wentylacyjne, oddymiające oraz drogi komunikacyjne i ewakuacyjne, a także szyby dźwigowe można skutecznie ograniczyć, stosując m.in. odpowiednie zabezpieczenia pomiędzy strefami pożarowymi. Dla sprawnej ewakuacji niezbędne są z kolei wydajne systemy oddymiania zgodne z funkcją i konstrukcją obiektu.

Redakcja RI Oddymianie budynków wielokondygnacyjnych

Oddymianie budynków wielokondygnacyjnych Oddymianie budynków wielokondygnacyjnych

Zapobieganie ryzyku rozprzestrzeniania się pożaru na inne kondygnacje, strefy pożarowe czy drogi ewakuacyjne w budynkach wielokondygnacyjnych wymaga stosowania odpowiednich materiałów budowlanych oraz...

Zapobieganie ryzyku rozprzestrzeniania się pożaru na inne kondygnacje, strefy pożarowe czy drogi ewakuacyjne w budynkach wielokondygnacyjnych wymaga stosowania odpowiednich materiałów budowlanych oraz instalacji alarmowych, ppoż. i oddymiania. Wentylacja oddymiająca ma wpływ na czas potrzebny do podjęcia akcji ewakuacyjnych i ratunkowych oraz ich przebieg. Od jej poprawnego zaprojektowania i solidnego wykonania zależy bezpieczeństwo i życie ludzi w razie pożaru.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wymagania przeciwpożarowe stawiane instalacjom wentylacyjnym

Wymagania przeciwpożarowe stawiane instalacjom wentylacyjnym Wymagania przeciwpożarowe stawiane instalacjom wentylacyjnym

Instalacje wentylacyjne mogą być wykorzystywane nie tylko osobno do celów bytowych albo przeciwpożarowych, ale dzięki odpowiedniej modyfikacji łączyć mogą w budynku dwie funkcje: wentylacji bytowej i pożarowej....

Instalacje wentylacyjne mogą być wykorzystywane nie tylko osobno do celów bytowych albo przeciwpożarowych, ale dzięki odpowiedniej modyfikacji łączyć mogą w budynku dwie funkcje: wentylacji bytowej i pożarowej. W razie wystąpienia pożaru instalacja wentylacyjna niebędąca instalacją pożarową powinna automatycznie wyłączyć się, ustępując miejsca instalacji spełniającej również funkcję ochrony przeciwpożarowej. Podczas projektowania wydajność wentylacji pełniącej jednocześnie te dwie funkcje obliczana...

dr inż. Grzegorz Kubicki Nadciśnieniowy system ochrony przed zadymieniem klatek schodowych

Nadciśnieniowy system ochrony przed zadymieniem klatek schodowych Nadciśnieniowy system ochrony przed zadymieniem klatek schodowych

Artykuł prezentuje badania oraz symulacje, które mogą doprowadzić do skonstruowania kompleksowego i całkowicie nowatorskiego systemu ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich. System...

Artykuł prezentuje badania oraz symulacje, które mogą doprowadzić do skonstruowania kompleksowego i całkowicie nowatorskiego systemu ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich. System ten, dzięki możliwości stałej regulacji parametrów przepływu powietrza w trzonie klatki schodowej, ma szansę zdecydowanie poprawić uzyskiwany obecnie poziom bezpieczeństwa w tego typu obiektach.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja tuneli komunikacyjnych

Wentylacja tuneli komunikacyjnych Wentylacja tuneli komunikacyjnych

Budowle podziemne, do których należą tunele, służą m.in. do celów transportowych, komunikacyjnych, magazynowych i militarnych. Z uwagi na dużą liczbę osób przebywających w tunelach komunikacyjnych, drogowych...

Budowle podziemne, do których należą tunele, służą m.in. do celów transportowych, komunikacyjnych, magazynowych i militarnych. Z uwagi na dużą liczbę osób przebywających w tunelach komunikacyjnych, drogowych i kolejowych, a szczególnie w metrze oraz ze względu na realne niebezpieczeństwo utraty przez nie zdrowia i życia w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego konieczne jest zastosowanie odpowiednich środków ochrony ppoż. Podczas pożaru w tunelach powstają produkty spalania stanowiące zagrożenie...

mgr inż. Krzysztof Kaiser Przykłady rozwiązań wentylacji pożarowej w budynkach (cz. 2)

Przykłady rozwiązań wentylacji pożarowej w budynkach (cz. 2) Przykłady rozwiązań wentylacji pożarowej w budynkach (cz. 2)

Zgodnie z przepisami [4, 5] w budynkach wysokich i wysokościowych, w strefach pożarowych innych niż ZL IV, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane chroniące przed zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne....

Zgodnie z przepisami [4, 5] w budynkach wysokich i wysokościowych, w strefach pożarowych innych niż ZL IV, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane chroniące przed zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne. Również klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, będące drogami ewakuacyjnymi, powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu.

Waldemar Joniec Izolacje przewodów oddymiających

Izolacje przewodów oddymiających Izolacje przewodów oddymiających

Instalacja wentylacji oddymiającej powinna podczas pożaru usuwać dym z intensywnością, która zapewni odpowiednią ilość czasu na ewakuację ludzi i umożliwi prowadzenie akcji gaśniczej. Przewody powinny...

Instalacja wentylacji oddymiającej powinna podczas pożaru usuwać dym z intensywnością, która zapewni odpowiednią ilość czasu na ewakuację ludzi i umożliwi prowadzenie akcji gaśniczej. Przewody powinny być wykonane z właściwych materiałów oraz zainstalowane i zabezpieczone tak, aby same nie stały się drogami, przez które pożar rozprzestrzeni się w budynku.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Przykłady rozwiązań wentylacji pożarowej w budynkach (cz. 1)

Przykłady rozwiązań wentylacji pożarowej w budynkach (cz. 1) Przykłady rozwiązań wentylacji pożarowej w budynkach (cz. 1)

W artykule scharakteryzowano metody oddymiania obiektów wielkokubaturowych, pomieszczeń specjalnych, takich jak laboratoria czy zakłady gastronomiczne, i zagrożonych wybuchem oraz podziemnych kondygnacji...

W artykule scharakteryzowano metody oddymiania obiektów wielkokubaturowych, pomieszczeń specjalnych, takich jak laboratoria czy zakłady gastronomiczne, i zagrożonych wybuchem oraz podziemnych kondygnacji budynków. W kolejnej części opisane zostaną systemy oddymiania dróg komunikacyjnych, garaży oraz szybów windowych.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Bezpieczeństwo pożarowe

Bezpieczeństwo pożarowe Bezpieczeństwo pożarowe

Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach wprowadzane są wymagania prawne dotyczące konstruowania, wykonania i wyposażenia tych budynków. Głównym celem przepisów jest zminimalizowanie...

Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach wprowadzane są wymagania prawne dotyczące konstruowania, wykonania i wyposażenia tych budynków. Głównym celem przepisów jest zminimalizowanie ryzyka powstania pożaru, a w przypadku jego zaistnienia – zwiększenie szans przeprowadzenia sprawnej ewakuacji osób z budynku. Nie bez znaczenia jest również zmniejszenie strat materialnych spowodowanych działaniem dymu i wysokiej temperatury.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.