RynekInstalacyjny.pl

Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa obszarów wiejskich

Pressure and vacuum sewerage system of country areas

Kanalizacja podciśnieniowaMateriały prasowe Flovac

Kanalizacja podciśnieniowa
Materiały prasowe Flovac

W ostatnich kilkunastu latach w Polsce nastąpił bardzo dynamiczny wzrost inwestycji w zbiorcze sieci kanalizacyjne. W latach 2003–2011 na obszarach wiejskich wybudowano 34 719,1 km sieci kanalizacyjnych – dwa razy więcej niż do 2003 r. W miastach w tym samym okresie zbudowano tylko 14 169,5 km (wzrost o 35% w porównaniu do 2003 r.). Do tak intensywnego rozwoju sieci kanalizacyjnych na obszarach wiejskich zdecydowanie przyczyniła się dostępność środków na inwestycje komunalne z funduszy europejskich, o które władze gmin mogą się ubiegać jeszcze do 2015 r.

Zobacz także

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

HAP Armatura HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał...

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał Internet w poszukiwaniu tańszych produktów, bo Twoja oferta wydawała się nieatrakcyjna. Albo czekała Cię godzina tłumaczeń, bo wujek Google podpowiedział mu, co będzie dla niego najlepsze, oczywiście nie uwzględniając podstawowych parametrów, przez co nie do końca była to dobra opcja... Montaż zaplanowany,...

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Ścieki bytowe z obszarów wiejskich do oczyszczalni ścieków można odprowadzać siecią kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej. Na rys. 1 pokazano budowę poszczególnych sieci kanalizacyjnych. W kanalizacji grawitacyjnej przepływ ścieków w rurociągach jest wymuszony przez siły ciężkości i odbywa się ze swobodnym zwierciadłem.

Inaczej w rurociągach kanalizacji ciśnieniowej – przepływ wymuszony jest przez pompy ściekowe z urządzeniem rozdrabniającym, które włączają się losowo w zależności od szybkości napełniania się ściekami zbiorników poszczególnych przydomowych pompowni ścieków. Z kolei przepływ ścieków w rurociągach kanalizacji podciśnieniowej jest wymuszony przez pompy próżniowe znajdujące się w stacji podciśnieniowej.

Schemat kanalizacj

Rys. 1. Schemat kanalizacji: a) grawitacyjnej, b) ciśnieniowej, c) podciśnieniowej; 1 – budynek, 2 – przykanalik, 3 – kanał ściekowy, 4 – kolektor ściekowy, 5 – studzienka kanalizacyjna, 6 – pompownia ścieków, 7 – oczyszczalnia ścieków, 8 – kolektor odprowadzający ścieki oczyszczone do odbiornika, 9 – rzeka, 10 – przydomowa pompownia ścieków, 11 – przewód ciśnieniowy, 12 – przyłącze do płukania (hydrant), 13 – zawór odpowietrzająco-napowietrzający, 14 – zasuwa odcinająca, 15 – studzienka z zaworem opróżniającym lub węzeł z zaworem opróżniającym, 16 – przewód podciśnieniowy, 17 – rewizja, 18 – stacja podciśnieniowa [1]

Również w systemie kanalizacji podciśnieniowej zawory opróżniające otwierają się losowo w zależności od szybkości napełniania się ściekami komór poszczególnych węzłów opróżniających.

Zalecenia dotyczące budowy kanalizacji ciśnieniowej

W zależności od zastosowanych pomp system kanalizacji ciśnieniowej można podzielić na kanalizację nisko-i wysokociśnieniową. W systemie kanalizacji niskociśnieniowej stosuje się pompy wirowe o maksymalnej użytecznej wysokości podnoszenia ok. 35-45 m. Natomiast w kanalizacji wysokociśnieniowej stosowane są pompy wyporowe o maksymalnej użytecznej wysokości podnoszenia ok. 80-100 m (rys. 2).

Zatapialna pompa wyporowa

Rys. 2. Zatapialna pompa wyporowa do ścieków: a) charakterystyka pompy, b) widok ogólny, c) przekrój przez pompę
Źródło: Inwap

Kanalizację wysokociśnieniową stosuje się w szczególnych przypadkach – do tłoczenia ścieków rurociągami tranzytowymi na duże odległości, ok. 10-15 km, oraz gdy występują duże geodezyjne różnice wysokości terenu [4].

Kanalizacja ciśnieniowa służy do odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych (z wyłączeniem ścieków opadowych) do oczyszczalni ścieków. W miejscu podłączenia kanalizacji ciśnieniowej z innym systemem należy zastosować studzienkę rozprężną z odpowiednią wentylacją, aby zapobiec wydostawaniu się odorów na zewnątrz studzienki.

Interesują Cię wymagania jakości powietrza na 2021? Pobierz bezpłatny e- book »

Schemat przydomowej pompowni

Rys. 3. Schemat przydomowej pompowni ścieków do kanalizacji wysokociśnieniowej
Źródło: Mono

Integralną częścią każdego systemu kanalizacji ciśnieniowej są przydomowe przepompownie ścieków (rys. 3). Dla przyspieszenia cyklu budowy i ujednolicenia poszczególnych systemów obecnie w kanalizacji ciśnieniowej stosowane są pompownie prefabrykowane z pełnym wyposażeniem. Każda przydomowa pompownia ścieków powinna być wyposażona w następujące urządzenia:

 • zatapialną pompę z urządzeniem rozdrabniającym i wirnikiem otwartym o swobodnym przepływie oraz automatyczne złącze (autozłącze),

 • kompletne orurowanie wraz z armaturą,

 • mechanizm do załączania i wyłączania pomp (np. pływaki, rurka spiętrzająca lub hydrosonda),

 • sterownik, który steruje pracą pomp i powinien być wyposażony w:

 • diody sygnalizujące pracę pompy i zakłócenia w pracy,

 • alarm (sygnał dźwiękowy i świetlny),

 • licznik godzin pracy pomp, amperomierz, włącznik przełączający ze sterowania ręcznego na automatyczne.

W przypadku kanalizacji ciśnieniowej w celu zminimalizowania efektu sedymentacji zanieczyszczeń na dnie zbiornika i zmniejszenia okresu retencji ścieków wskazane jest, żeby w pompowniach ścieków zaprojektować dno jako tzw. samooczyszczające się (w postaci odwróconego stożka ściętego).

Przeczytaj: Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej >>

Zminimalizowanie efektu sedymentacji zanieczyszczeń na dnie zbiornika pompowni ścieków można również uzyskać przez zainstalowanie w pompie ściekowej odpowiedniego zaworu do płukania.

Rezygnacja z jednego z powyższych rozwiązań sprzyja stopniowemu osadzaniu się stałych zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach na dnie zbiornika, co w wyniku postępujących procesów gnilnych skutkować będzie wydobywaniem się nieprzyjemnych zapachów i powodować pogorszenie komfortu życia okolicznych mieszkańców. W związku z tym niezbędne będzie częste usuwanie osadów z pompowni ścieków za pomocą wozu asenizacyjnego, co znacznie zwiększy koszty eksploatacji tej sieci.

Zbiornik przydomowej pompowni ścieków musi być szczelny i mieć awaryjną objętość równą przynajmniej 25% całkowitego średniego dopływu dobowego. Objętość tę wyznacza się, licząc w górę od normalnego poziomu załączania się pomp ściekowych [6].

Poznaj ofertę rynkową przydomowych przepompowni ścieków >>

W pompowniach ścieków należy zastosować kulowe zawory zwrotne, które w stanie całkowicie otwartym zwalniają cały przekrój rury. Okrągły kształt zamknięcia zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń w zaworze i zmniejsza ryzyko jego awarii. Aby zawór zwrotny pracował prawidłowo, musi być za nim zagwarantowane przeciwciśnienie wielkości ok. 0,2 bara [4].

Pompy w pompowniach ścieków należy zamontować w pozycji lekko pochylonej, co zapewni większą skuteczność usuwania tworzącego się na powierzchni ścieków kożucha. Wspornik mocujący pływaki służące do załączania i wyłączania pomp należy zamontować powyżej rurociągu doprowadzającego ścieki i po jego przeciwnej stronie.

Pływaki do załączania i wyłączania pomp muszą mieć zapewnioną swobodę ruchu. Podczas pracy nie powinny zaczepiać o inne elementy znajdujące się wewnątrz zbiornika. Pływaków do załączania i wyłączania pomp nie można instalować w obszarach występowania zawirowań podczas pracy pompy. W każdej pompowni ścieków należy zamontować przyłącze do płukania.

Rurociągi ciśnieniowe doprowadzające ścieki do strefowych pompowni muszą być w nich skierowane do dołu, żeby strumień ścieków nie zaburzał pracy pływaków. W każdej strefowej pompowni ścieków należy zamontować po dwie pompy. Włazy pompowni powinny być wyniesione 0,10 m powyżej powierzchni terenu, aby wody opadowe i z topniejącego śniegu nie przedostawały się przez nie do pompowni [4].

W kanalizacji ciśnieniowej stosuje się pompy z silnikiem w płaszczu chłodzącym, umożliwia to pracę pomp z wynurzonym silnikiem, dzięki czemu uzyskuje się mniejszą martwą objętość zbiornika. Silniki pomp powinny być trwałe i zabezpieczone przed spaleniem. W kanalizacji ciśnieniowej stosuje się silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym, które są dodatkowo wyposażone w czujniki termiczne oraz wilgotnościowe.

Przeczytaj: Odprowadzanie ścieków. Urządzenia przeciwzalewowe i przepompownie >>

W celu wyeliminowania zakłóceń pracy pompy wskutek zapowietrzenia podłączeniowy rurociąg ciśnieniowy powinien wznosić się w kierunku zbiorczego rurociągu ciśnieniowego. Jeżeli ułożenie podłączeniowego rurociągu ciśnieniowego ze wzniosem jest niemożliwe, należy zapewnić jego odpowietrzanie poprzez zawór odpowietrzający.

Sieć zbiorczych rurociągów ciśnieniowych należy ułożyć zgodnie z ukształtowaniem terenu na głębokości ok. 1,60 m. Do budowy należy stosować rury z PE-HD PN 10. Podczas budowy zbiorczych rurociągów ciśnieniowych należy zamontować kształtki (odgałęzienia) do obsłużenia wszystkich posesji, uwzględniając także działki, które jeszcze nie są zabudowane. Te kształtki należy wyposażyć w zawory odcinające (zasuwy), aby w każdej chwili możliwe było podłączenie nowych rurociągów ciśnieniowych.

Na sieci zbiorczych rurociągów ciśnieniowych należy wybudować przyłącza, aby można było kontrolować stan poszczególnych odcinków i je płukać. Przyłącza należy rozmieszczać w odstępach tak dobranych, aby dawały nieograniczone możliwości kontroli i płukania. Na długich zbiorczych rurociągach ciśnieniowych przyłącza do płukania sieci należy budować co około 350 m.

Do przyłączy, bez względu na porę roku, musi istnieć możliwość dojazdu samochodów ze stacjami do płukania sprężonym powietrzem lub wodą. Przed i za przyłączem do płukania sieci oraz przy każdym połączeniu zbiorczych rurociągów ciśnieniowych należy instalować zasuwy odcinające, aby możliwe było płukanie każdego z odcinków sieci rurociągów ciśnieniowych.

Przyłącza i zasuwy odcinające należy zabezpieczyć skrzynkami żeliwnymi i oznakować odpowiednimi tabliczkami. Gdy zbiorczy rurociąg ciśnieniowy jest mocno nachylony w kierunku przepływu ścieków, w wysokich punktach sieci (na wzniesieniach terenowych) należy budować studzienki z zaworami napowietrzająco-odpowietrzającymi lub zainstalować zawory napowietrzająco-odpowietrzające do bezpośredniej zabudowy w gruncie (rys. 4).

Armatura napowietrzająco-odpowietrzająca

Rys. 4. Armatura napowietrzająco-odpowietrzająca do bezpośredniej zabudowy w gruncie: 1 – przyłącze, 2 – zasuwa odcinająca, 3 – zawór napowietrzająco-odpowietrzający, 4 – rura ochronna, 5 – pokrywa, 6 – trójdrożny zawór kulowy, 7 – sprzęgło do węża, 8 – zawór kulowy, 9 – trzpień uruchamiający, 10 – płyta denna, 11 – złączka spustowa, 12 – złączka końcowa
Źródło: Hawle

W szczególnych przypadkach przepływ ścieków może być regulowany i wspierany przez stacje płukania sprężonym powietrzem, które instalowane są na początkowych niedociążonych (mała ilość ścieków) odcinkach sieci kanalizacji ciśnieniowej, gdzie nie jest zachowana prędkość samooczyszczania 0,7 m×s–1 [6].

Kanalizację ciśnieniową projektuje się z reguły tak, by nie budować takich stacji, ponieważ powoduje to wzrost kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Ich zadaniem jest wprowadzanie do sieci zbiorczych rurociągów ciśnieniowych sprężonego powietrza, które zapobiega zagniwaniu ścieków i wydzielaniu się siarkowodoru, skraca czas przebywania ścieków w sieci oraz usuwa osady ze ścianek rurociągów.

Stacje płukania sprężonym powietrzem należy lokalizować tak, aby oddziaływały na jak największą liczbę rurociągów ciśnieniowych. Mogą być one wyposażone w sprężarki ze zbiornikiem sprężonego powietrza i układem dozowania powietrza albo w sprężarki podłączone bezpośrednio do zbiorczego rurociągu kanalizacji ciśnieniowej. Umieszcza się je w podziemnych studzienkach lub parterowych budynkach albo w wolnostojących kontenerach.

Stosowane są również przewoźne stacje płukania sprężonym powietrzem. Zaleca się zastosowanie środków zabezpieczających przed hałasem podczas pracy sprężarek lub zachowanie odpowiedniej odległości od zabudowy mieszkalnej. Stacje płukania sprężonym powietrzem muszą być wyposażone w liczniki godzin pracy sprężarek, manometry itp. Awaryjne zasilanie elektryczne stacji nie jest konieczne.

Zalecenia dotyczące budowy kanalizacji podciśnieniowej

Istnieje wiele firm, które w swojej ofercie mają systemy kanalizacji podciśnieniowej. Budowa i zasady działania systemów typu Roevac, Airvac, Flovac, Redivac i Qua-Vac są do siebie zbliżone. We wszystkich niezbędne jest wytworzenie podciśnienia w sieci zbiorczych rurociągów podciśnieniowych, a podczas wprowadzania ścieków do rurociągów konieczne jest też dostarczenie niezbędnej ilości powietrza, które przyczynia się do transportu ścieków.

Systemy kanalizacji podciśnieniowej zbudowane są z węzłów opróżniających z zaworami opróżniającymi (rys. 5) i podłączeniowych zbiorczych rurociągów podciśnieniowych oraz stacji podciśnieniowej.

Węzeł opróżniający

Rys. 5. Węzeł opróżniający typu: a) Qua-Vac, b) Flovac [5]

Węzły opróżniające z zaworami opróżniającymi w kanalizacji podciśnieniowej są dostarczane przez producenta na plac budowy w częściach i montowane na miejscu. Podczas umieszczania w gruncie węzłów opróżniających typu Roevac, jeżeli nie zostały one zaprojektowane jako przejezdne i zalewowe (tzn. mogące pracować pod wodą po zalaniu), należy zwrócić uwagę, żeby górna krawędź studzienki zbiorczej i komory z zaworem opróżniającym na całym obwodzie wystawała 10 cm ponad powierzchnię gruntu, tak by niemożliwe było dostanie się wody opadowej do jej wnętrza.

Niezachowanie tego wymogu może powodować zalewanie wodą opadową sterownika pneumatycznego i zaworu opróżniającego, co będzie skutkowało wadliwą pracą tego zaworu. Aby zabezpieczyć węzły opróżniające z tworzywa sztucznego przed wypłynięciem w wyniku płytkiego występowania wód gruntowych, można na ich krawędzi wykonać obciążnik betonowy w postaci pierścienia [4].

Przeczytaj także: Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 1)  >>

Sieci zbiorczych rurociągów podciśnieniowych należy budować z rur PVC-U o wytrzymałości na ciśnienie 1,0 MPa. Rury takie łączone są kielichowo za pomocą elastycznego pierścienia. Norma PN-EN 1091 [7] zaleca, aby wewnętrzna minimalna średnica podciśnieniowego rurociągu podłączeniowego nie była mniejsza niż 50 mm.

Rurociągi podciśnieniowe należy układać w gruncie w zależności od konfiguracji terenu poniżej poziomu przemarzania gruntu. Gdy teren jest płaski lub wznosi się w kierunku transportu ścieków, profil podłużny rurociągu powinien być w kształcie zębatej piły. Zaleca się, aby wysokość poszczególnych wzniesień w rurociągu podciśnieniowym była możliwie najmniejsza. Wskazane jest zamontowanie wielu małych wzniesień zamiast jednego dużego.

Zaleca się także, aby zmiana poziomu wzniesienia wahała się w przedziale od Hmin = 1,5d do Hmax = 1,5 m (d – średnica wewnętrzna rurociągu podciśnieniowego), a minimalne odległości między wzniesieniami wynosiły 6 m [7].

Zmiany profilu powinny być wykonywane tam, gdzie jest to niezbędne, aby nie dopuścić do zbytniego zagłębienia rurociągu podciśnieniowego. Na odcinkach płaskich i wznoszących zbiorcze rurociągi podciśnieniowe należy układać ze wzniesieniami o profilu piłokształtnym. Natomiast na odcinkach opadających zbiorczy rurociąg podciśnieniowy należy prowadzić zgodnie ze spadkiem terenu, a minimalny spadek zbiorczego rurociągu podciśnieniowego nie może być mniejszy niż 0,2% [7].

Zbiorcze rurociągi podciśnieniowe należy układać w wąskich wykopach z odpowiednio wyprofilowanym dnem i na zagęszczonej podsypce piaskowej. Minimalne średnice zbiorczych rurociągów podciśnieniowych należy przyjmować w zależności od występowania w ściekach dużych zanieczyszczeń stałych. Gdy ich nie ma, należy przyjąć minimalną średnicę 65 mm, a gdy występują duże zanieczyszczenia stałe – 80 mm [7].

Podłączenia bocznych rurociągów podciśnieniowych (podłączeniowych) do zbiorczych rurociągów podciśnieniowych należy wykonać w górnej części tych ostatnich w zakresie kąta ±60°. Na zbiorczym rurociągu podciśnieniowym w odległości 2 m od wzniesienia nie powinno być żadnego podłączenia [7].

Rewizje, które służą do kontroli pracy sieci kanalizacji podciśnieniowej, należy rozmieszczać na zbiorczych rurociągach tuż za wzniesieniami oraz w miejscach łączenia się tych rurociągów. Zasuwy odcinające należy rozmieszczać w odległościach nie większych niż 450 m oraz w miejscach łączenia się zbiorczych rurociągów podciśnieniowych.

Stacja podciśnieniowa (próżniowo-pompowa) składa się ze zbiorników podciśnieniowych, pomp próżniowych, pomp ściekowych i biologicznego filtru powietrza. Wielkość i liczba zbiorników podciśnieniowych, pomp próżniowych i pomp ściekowych zależy od ilości wprowadzanych ścieków, niezbędnego natężenia przepływu powietrza, objętości rurociągów i liczby węzłów opróżniających z zaworami opróżniającymi.

Wskazane jest, aby do każdego zbiornika podciśnieniowego przyporządkowana była co najmniej jedna pompa próżniowa (rys. 6) i jedna pompa ściekowa oraz po jednej pompie awaryjnej. Zbiorniki podciśnieniowe powinny być napełniane ściekami tylko do połowy, ponieważ pozostała objętość pełni funkcję rezerwy podciśnienia.

Każdy zbiornik podciśnieniowy powinien mieć włazy umożliwiające sprawdzenie jego wnętrza i oczyszczenie i powinien być wyposażony w system kontroli poziomu ścieków odpowiedni do pracy w podciśnieniu z możliwością łatwego sprawdzenia lub wymiany. Należy stosować jeden lub dwa zbiorniki podciśnieniowe.

Pompa próżniowa typu R5

Rys. 6. Pompa próżniowa typu R5: a) widok ogólny, b) przekrój poprzeczny; 1 – separator mgły oleju, 2 – wylot gazów, 3 – balast powietrza, 4 – wlot gazów, 5 – ekran wlotowy, 6 – zawór zwrotny gazów, 7 – łopatki wirnika, 8 – wirnik, 9 – przewód doprowadzający olej, 10 – wirujący filtr oleju, 11 – wziernik poziomu oleju, 12 – zawór odpowietrzający, 13 – zawór zwrotny oleju, 14 – przewód odprowadzający olej
Źródło: Busch

Rurociągi doprowadzające ścieki do zbiorników podciśnieniowych powinny być wyposażone w zawory odcinające, aby przy działaniach naprawczych i remontowych możliwe było tymczasowe utrzymanie pracy całej sieci kanalizacji podciśnieniowej z jednym tylko zbiornikiem podciśnieniowym lub jedną pompą próżniową. Pompy próżniowe i pompy ściekowe powinny się uruchamiać automatycznie maksymalnie 12 razy na godzinę i pracować w ciągu doby przez ok. 5 godzin.

Wskazane jest, aby pompy próżniowe włączały się przy podciśnieniu w zbiornikach podciśnieniowych 0,55 bara, a wyłączały się przy podciśnieniu 0,65 bara (od 55 do 65 kPa). Stacja podciśnieniowa (próżniowo-pompowa) powinna być wyposażona w automatyczną sygnalizację awarii systemu kanalizacji podciśnieniowej.

Zasady eksploatacji kanalizacji ciśnieniowej

W początkowych odcinkach wybudowanej kanalizacji ciśnieniowej zdarza się, że ze względu na małą ilość ścieków w rurociągach nie będzie zachowana minimalna prędkość przepływu. Dlatego po wybudowaniu sieci należy te rurociągi raz na kwartał płukać wodą lub powietrzem ze stacji do płukania umieszczonych na samochodach. Natomiast w pozostałych sytuacjach, gdy ilość ścieków jest wystarczająca, rurociągi ciśnieniowe nie wymagają systematycznego płukania [4].

Konserwację pomp ściekowych należy przeprowadzać według instrukcji ich producentów. Przydomowe i strefowe pompownie ścieków trzeba raz w roku poddać przeglądowi i wymienić części uszkodzone bądź skorodowane.

Co najmniej raz na kwartał należy strumieniem wody oczyścić mechanizm do załączania i wyłączania pompy (np. pływakowy) oraz sprawdzić wlot do pompy, stan urządzenia rozdrabniającego zanieczyszczenia stałe i wirnik pompy. Rurociągi ciśnieniowe nie wymagają konserwacji – poza naprawą uszkodzeń. Eksploatator kanalizacji ciśnieniowej musi kontrolować liczniki godzin pracy pomp, prowadzić dziennik eksploatacji, powinien też zorganizować służbę awaryjno­‑konserwacyjną.

Do przyborów sanitarnych obsługiwanych przez kanalizację ciśnieniową nie należy wrzucać szmat, sznurków itp. Uwarunkowane to jest możliwością nawinięcia się na urządzenie rozdrabniające wewnątrz pompy materiałów elastycznych, które uniemożliwiają jej skuteczną pracę. Nie wolno też odprowadzać do przydomowych przepompowni ścieków wód opadowych i gnojowicy. Należy ograniczyć możliwość dostawania się do tego urządzenia piasku, który powoduje przyspieszone zużywanie się elementów pompy.

Zasady eksploatacji kanalizacji podciśnieniowej

Węzły opróżniające z zaworami opróżniającymi i sterownikami pneumatycznymi pracują bezobsługowo, jednak wskazane jest co najmniej dwukrotne w ciągu roku (jesienią i wiosną) przeprowadzanie ich kontroli. Podczas kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na zabrudzenia, uszkodzenia, a zwłaszcza zawilgocenia, które należy niezwłocznie usunąć. Uszkodzone zawory opróżniające lub sterowniki pneumatyczne muszą zostać wymienione.

Raz na rok należy umyć zbiornik, połączenia i rury wentylacyjne, a co cztery lata należy wymontować zawór opróżniający i przeprowadzić renowację – jeśli jest to konieczne. Szczególnie w systemie Roevac należy wymieniać elastyczne membrany i trzpienie je mocujące. Ze względu na pracę sieci również w warunkach zimowych należy bardzo dobrze zabezpieczyć węzły opróżniające z zaworami opróżniającymi przed przemarzaniem.

Co trzy miesiące wskazane jest sprawdzanie ustawień długości czasów otwierania się poszczególnych zaworów opróżniających i skontrolowanie drożności rury spiętrzającej ścieki. W zależności od lokalizacji zaworu opróżniającego względem stacji podciśnieniowej (próżniowo-pompowej) długość czasu otwarcia ustawia się indywidualnie dla każdego zaworu. Im dalej zawór opróżniający znajduje się od stacji podciśnieniowej (próżniowo-pompowej), tym czas jego otwarcia jest dłuższy z uwagi na konieczność wprowadzenia większej ilości powietrza [4].

Natomiast kiedy rura spiętrzająca ścieki będzie przytkana, do sterownika pneumatycznego nie będzie docierać powietrze o odpowiednim ciśnieniu, co spowoduje, że zawór opróżniający będzie się otwierał rzadko lub wcale. W takim przypadku dochodzić będzie do systematycznego zalewania ściekami węzła opróżniającego.

Sieć rurociągów podciśnieniowych nie wymaga konserwacji ani obsługi. Jej szczelność można stale kontrolować w trakcie pracy stacji próżniowo-pompowej. Układ jest szczelny, jeżeli pompy próżniowe wytwarzające podciśnienie włączają się nocą co najwyżej dwa razy w ciągu godziny. Ciągła praca pomp próżniowych jest informacją dla obsługi, że system kanalizacji podciśnieniowej jest nieszczelny.

Gdy system monitorujący pracę układu nie zgłasza awarii (np. zawór opróżniający jest ciągle otwarty lub się nie domyka – słyszalny jest charakterystyczny gwizd zasysanego powietrza), obsługa stacji podciśnieniowej (próżniowo-pompowej), zamykając zawory odcinające na poszczególnych gałęziach zbiorczych rurociągów podciśnieniowych, ustala, która gałąź jest nieszczelna i usuwa awarię.

Stacja podciśnieniowa (próżniowo-pompowa) powinna być codziennie nadzorowana, a urządzenia znajdujące się w niej powinny być kontrolowane minimum dwa razy dziennie. Pompy próżniowe i ściekowe należy konserwować zgodnie z instrukcją producenta. W przypadku pomp próżniowych z pierścieniem olejowym poziom oleju musi być kontrolowany regularnie, przynajmniej dwa razy w tygodniu.

W trakcie wymiany oleju należy pompy wyłączyć i odpowiednio zabezpieczyć przed samoczynnym i przypadkowym lub mimowolnym włączeniem. Olej w pompach próżniowych z pierścieniem olejowym zaleca się wymieniać cztery razy w roku, co ok. 500 godzin pracy urządzeń. Pompy próżniowe nie mogą w żadnym wypadku pracować na sucho – prowadziłoby to do zniszczeń łopatek i uszczelnień.

Wskazane jest również czterokrotne w ciągu roku czyszczenie zbiorników podciśnieniowych i sprawdzanie zainstalowanych w nich urządzeń kontrolno-pomiarowych. Kontrola biologicznego filtru powietrza sprowadza się do spulchniania oraz ewentualnego uzupełniania materiału filtracyjnego (kory drzew iglastych) co kwartał.

W przypadku wystąpienia awarii systemu (np. zaworu opróżniającego) zakłócenie musi być bardzo szybko usunięte przez personel obsługi ze względu na niedużą pojemność studzienki zbiorczej węzła opróżniającego oraz nieszczelność systemu. Najlepiej wymienić całe uszkodzone urządzenie na nowe. Eksploatator systemu kanalizacji podciśnieniowej powinien posiadać w podręcznym magazynie zapas części zamiennych. Musi także kontrolować liczniki godzin pracy pomp, prowadzić dziennik eksploatacji, powinien też zorganizować służbę awaryjno-konserwacyjną.

Zabrania się bezpośredniego odprowadzania tłuszczów (np. ścieków z zakładów przetwórstwa mięsnego) do kanalizacji podciśnieniowej. W takich przypadkach należy zamontować odpowiednie podczyszczalnie lub separatory, aby zminimalizować stężenia tego typu zanieczyszczeń.

Wprowadzanie dużych ilości tłuszczów do systemu kanalizacji podciśnieniowej może mieć negatywny wpływ na prawidłową pracę zaworów opróżniających, sieci rurociągów podciśnieniowych, pływaków i wskaźników poziomu zamontowanych w zbiornikach podciśnieniowych.

Podsumowanie

Systemy kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej stanowią rozwiązanie alternatywne dla kanalizacji grawitacyjnej – szczególnie przy niesprzyjających warunkach hydrogeologicznych i spadkach terenu.

Kanalizację ciśnieniową buduje się na obszarach wiejskich, gdy konfiguracja terenu jest bardzo zróżnicowana (teren pagórkowaty lub górski), a spadki są niekorzystne dla zastosowania kanalizacji grawitacyjnej. Jest ona stosowana również wtedy, gdy zwierciadło wód gruntowych znajduje się wysoko, a zabudowa jest rozproszona, kiedy ścieki należy odprowadzać okresowo i w małych ilościach oraz tam, gdzie występują trudności w wytyczeniu trasy rurociągu, mało jest miejsca, brakuje zgody właściciela gruntu na poprowadzenie kanalizacji bądź występują różnego rodzaju przeszkody nadziemne lub podziemne. Kanalizację ciśnieniową można również zastosować do transportu ścieków na duże odległości w terenie płaskim.

Kanalizację podciśnieniową typu Roevac, Airvac, Flovac, Redivac i Qua-Vac buduje się wtedy, gdy deniwelacja terenu jest nieznaczna, czyli na terenach płaskich o zwartej bądź rozproszonej zabudowie i gdy zwierciadło wód gruntowych znajduje się wysoko.

Gdy występują trudne warunki gruntowe (teren podmokły) i zjawiska powodzi (teren zalewowy), również można wybudować system kanalizacji podciśnieniowej, ale tylko typu Roevac ze specjalnymi węzłami opróżniającymi zamykanymi szczelnymi włazami, przez które do środka nie dostanie się stagnująca na powierzchni terenu woda. System kanalizacji podciśnieniowej służy do zbierania ścieków z danej miejscowości, ale nie nadaje się do transportu ścieków na duże odległości.

W jednym z kolejnych numerów RI ukaże się artykuł, w którym autorzy omówią przesłanki wyboru systemu odprowadzania ścieków na terenach wiejskich wynikające m.in. z eksploatacji pompowni i sieci oraz zapobiegania zagniwaniu ścieków.

Literatura

 1. Heidrich Z., Kalenik M., Podedworna J., Stańko G., Sanitacja wsi, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2008.

 2. www.stat.gov.pl/gus/index_PLK_HTML.htm, Główny Urząd Statystyczny, 7.11.2012.

 3. Kalenik M., Rozwój w latach 1997–2007 systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce, „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie” nr 2/2009.

 4. Kalenik M., Niekonwencjonalne systemy kanalizacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.

 5. Katalogi firm: Busch, Flovac, Flygt, Hawle, Inwap, Iseki, Jung Pumpen, Mono, Preussag, Qua-Vac, Roediger, Wilo.

 6. PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.

 7. PN-EN 1091:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

BayWa r.e. Solar Systems Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora! Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

PVGE Fotowoltaika Sp. z o.o. BuyPV. Dajemy dobrą energię

BuyPV. Dajemy dobrą energię BuyPV. Dajemy dobrą energię

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga...

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga konkurencyjna – coraz więcej firm dąży do zrównoważonego rozwoju, podejmując działania na rzecz ochrony środowiska. Dla takich Klientów powstała marka BuyPV.

FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami...

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami – musisz o nie zadbać, aby podczas składowania nie straciły swoich właściwości.

NETECS SP. Z O.O. NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Armacell Poland Sp. z o.o. Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit® Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to...

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to gwarancja dostępu do aktualnej bazy produktów dostępnych na polskim rynku, a także wiele usprawnień zapewniających jeszcze większy komfort i wygodę użytkowania.

Redakcja RI news Nabór do programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”

Nabór do programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu” Nabór do programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”

1 czerwca 2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Program skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą...

1 czerwca 2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Program skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki będzie można składać w trybie ciągłym do 16 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Heatpex Sp. z o.o. HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej...

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej ARIA CONNECT otrzymasz 1-metrową rurę ARIA ADURO o średnicy 160 mm za 1 zł.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów! Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę....

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę. Czas promocji jest ograniczony i trwa do końca czerwca lub wyczerpania zapasów.

PHU DAMBAT Pompy do wody deszczowej

Pompy do wody deszczowej Pompy do wody deszczowej

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki...

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu wody wodociągowej.

materace-dla-ciebie.pl Jak samodzielnie czyścić materac?

Jak samodzielnie czyścić materac? Jak samodzielnie czyścić materac?

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Free Polska Sp. z o.o. „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

„Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości...

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości otrzymania dofinansowania do zakupu pompy ciepła. Dotychczas z dopłaty do urządzenia można było skorzystać w programach lokalnych oraz w „Czystym powietrzu”, a od końca kwietnia 2022 r. działa program „Moje ciepło”.

komfort.pl Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać? Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich...

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich standardem stają się grzejniki drabinkowe, które można wykorzystać np. jako suszarki do ręczników. Występują w ogromnej ilości form i wersji kolorystycznych. O czym jednak należy pamiętać i na co zwrócić uwagę podczas instalacji grzejnika łazienkowego?

BayWa r.e. Solar Systems Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na...

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na terenie Polski, ułatwiając tym samym obniżenie emisyjności na kolejnych rynkach.

Bricoman Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny? Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i...

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i estetycznie zainstalowane. Jak zamontować parapet zewnętrzny, a w jaki sposób zamocować ten element wewnątrz domu? Czy sposób montażu zależy od rodzaju parapetu?

GWF Sp. z o.o., Łukasz Kubiak Nowa precyzja pomiaru ścieków

Nowa precyzja pomiaru ścieków Nowa precyzja pomiaru ścieków

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby...

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby klientów z 86 krajów obsługiwanych przez GWF, stale udoskonalamy produkty, a o naszych najnowszych wdrożeniach mogą Państwo przeczytać poniżej. Szczegółową prezentację oferty będzie można także zobaczyć na stoisku firmy w trakcie targów IFAT 2022, które odbędą się w Monachium w dniach 30 maja–3...

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

Redakcja RI news Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do...

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do wymiany źródła ogrzewania.

podnosnikikoszowe.pl Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów! Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

dr inż. Marek Kalenik Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania

Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania

Normy dotyczące projektowania kanalizacji podciśnieniowej zawierają jedynie ogólne wymagania techniczne, z kolei w wytycznych EPA przy doborze parametrów projektowych występują nieścisłości. W projektowaniu...

Normy dotyczące projektowania kanalizacji podciśnieniowej zawierają jedynie ogólne wymagania techniczne, z kolei w wytycznych EPA przy doborze parametrów projektowych występują nieścisłości. W projektowaniu warto posiłkować się algorytmem wymiarowania kanalizacji wg ATV-DVWK-A 116 oraz korzystać z metod projektowania opracowanych przez firmy na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych.

dr inż. Jerzy Dylewski Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego (cz. 1)

Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego (cz. 1) Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego (cz. 1)

W pierwszej części artykułu omówiono przepisy prawne i formalne wymagania warunkujące działalność nadzoru inwestorskiego, obiekty i prace, dla których ustanowienie inspektora nadzoru jest konieczne, a...

W pierwszej części artykułu omówiono przepisy prawne i formalne wymagania warunkujące działalność nadzoru inwestorskiego, obiekty i prace, dla których ustanowienie inspektora nadzoru jest konieczne, a także jego podstawowe obowiązki wynikające z ustawy Prawo budowlane. W części drugiej autor kontynuuje omawianie ustawowych obowiązków inspektora, wskazuje na możliwość rozszerzenia zakresu powinności w umowach o pełnienie nadzoru oraz analizuje prawa inspektorów i zasady ustalania ich wynagrodzeń.

Waldemar Joniec Instalacje kanalizacji niskoszumowej

Instalacje kanalizacji niskoszumowej Instalacje kanalizacji niskoszumowej

Coraz częściej wskazuje się na niekorzystny wpływ hałasu na samopoczucie i zdrowie ludzi. Niski poziom dźwięków w pomieszczeniach mieszkalnych, a zwłaszcza pomieszczeniach szpitalnych i hotelowych, jest...

Coraz częściej wskazuje się na niekorzystny wpływ hałasu na samopoczucie i zdrowie ludzi. Niski poziom dźwięków w pomieszczeniach mieszkalnych, a zwłaszcza pomieszczeniach szpitalnych i hotelowych, jest obecnie podstawowym wymaganiem przy projektowaniu budynków. Poziom hałasu emitowany przez instalacje, w tym kanalizacyjne, może być wysoki i przeszkadzać w codziennym życiu, w pracy i odpoczynku mieszkańców.

Jerzy Kosieradzki Instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku wysokim

Instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku wysokim Instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku wysokim

W przypadku instalacji w budynkach wysokich jednym z najważniejszych zadań projektantów jest prawidłowe ustalenie stref i ich zasilania w wodę i ciepło oraz odprowadzania ścieków. Jak to wygląda w praktyce,...

W przypadku instalacji w budynkach wysokich jednym z najważniejszych zadań projektantów jest prawidłowe ustalenie stref i ich zasilania w wodę i ciepło oraz odprowadzania ścieków. Jak to wygląda w praktyce, można się przekonać na przykładzie koncepcji instalacji wod-kan dla budynku o wysokości 176 m (z 54 kondygnacjami nadziemnymi). Projekt instalacji wykonali inżynierowie Jacek Wierzbicki i Sławomir Sawicki z biura projektów Pol-Con Consulting.

TG Instalacje TG Instalacje – poprawa konkurencyjności

TG Instalacje – poprawa konkurencyjności TG Instalacje – poprawa konkurencyjności

Rokrocznie Ogólnopolska Sieć Hurtowni Instalacyjnych TG INSTALACJE na łamach prasy branżowej prezentuje najistotniejsze zmiany w mijającym roku i informuje o wyzwaniach na kolejny. Aby tradycji stało się...

Rokrocznie Ogólnopolska Sieć Hurtowni Instalacyjnych TG INSTALACJE na łamach prasy branżowej prezentuje najistotniejsze zmiany w mijającym roku i informuje o wyzwaniach na kolejny. Aby tradycji stało się zadość, pragniemy podsumować bieżący rok oraz przedstawić cele na przyszły.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.