RynekInstalacyjny.pl

Eksploatacja kanalizacji grawitacyjnej na terenach niezurbanizowanych

The operation of gravitational sewage system on unurbanised areas

Eksploatacja kanalizacji grawitacyjnej

Eksploatacja kanalizacji grawitacyjnej

Główną zasadą eksploatacji kanalizacji grawitacyjnej jest utrzymanie ciągłego przepływu ścieków kanałami i kolektorami ściekowymi.

Zobacz także

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

HAP Armatura HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał...

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał Internet w poszukiwaniu tańszych produktów, bo Twoja oferta wydawała się nieatrakcyjna. Albo czekała Cię godzina tłumaczeń, bo wujek Google podpowiedział mu, co będzie dla niego najlepsze, oczywiście nie uwzględniając podstawowych parametrów, przez co nie do końca była to dobra opcja... Montaż zaplanowany,...

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Eksploatacja kanalizacji grawitacyjnej polega na systematycznym kontrolowaniu drożności, usuwaniu powstałych zatorów, badaniu jakości odprowadzanych ścieków oraz przeprowadzaniu remontów i planowej konserwacji kanałów, kolektorów ściekowych i obiektów znajdujących się na sieci.

Powinny się nią zajmować specjalnie do tego celu powołane służby wyposażone w specjalistyczny sprzęt do badania stanu obiektów, kanałów i kolektorów ściekowych pod względem hydraulicznym i technicznym.

Służby zajmujące się eksploatacją kanalizacji powinny mieć do dyspozycji przynajmniej jeden samochód, tzw. karetkę pogotowia kanalizacyjnego (rys. 1), obsługiwaną przez pięć osób: kierowcę i czterech robotników kanałowych.

karetka pogotowia kanalizacyjnego

Rys. 1. Samochód ssąco-płuczący z odzyskiem wody [1]: a) widok ogólny, b) samochód podczas pracy, c) głowica podczas pracy, d) opróżnianie zbiornika z osadów

Karetka pogotowia kanalizacyjnego powinna być wyposażona w:

 • kamerę z oprzyrządowaniem do monitoringu stanu kanałów i kolektorów ściekowych (rys. 2),
 • zbiornik na wodę do płukania,
 • zbiornik na osady,
 • system odzysku wody użytej do płukania,
 • pompę ssącą,
 • pompę ciśnieniową,
 • głowice do usuwania osadów i wycinania korzeni z kanałów i kolektorów ściekowych (rys. 3),
 • węże ciśnieniowe.
kamerę z oprzyrządowaniem do monitoringu stanu kanałów i kolektorów ściekowych

Rys. 2. Kamera z oprzyrządowaniem [1]

Personel karetki pogotowia kanalizacyjnego powinien być wyposażony w narzędzia i sprzęt ochrony osobistej, lampy oświetleniowe i sygnalizatory gazu. Zadaniem karetki jest wykrywanie i udrażnianie zapchanych przykanalików, kanałów i kolektorów ściekowych.

W trakcie prowadzenia robót w kanałach i kolektorach ściekowych przestrzegane muszą być przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy [9]. Teren robót powinien być ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi, oznakowany i oświetlony w porze nocnej. Na wypadek przerwy w dostawie prądu należy przewidzieć oświetlenie zastępcze.

W czasie prowadzenia robót na ulicach i drogach stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych i oznakować zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Pracownicy wykonujący roboty na jezdni powinni być ubrani w kamizelki ochronne z barwami bezpieczeństwa w postaci elementów trwale z nimi połączonych o cechach zapewniających ich dobrą widoczność.

głowice do usuwania osadów i wycinania korzeni z kanałów i kolektorów ściekowych

Rys. 3. Głowice do hydrodynamicznego czyszczenia kanałów i kolektorów ściekowych: a–d) głowica do usuwania osadów [1], e) hydrauliczna nożowa wycinarka do korzeni [1], f) głowica łańcuchowa do usuwania osadów i korzeni [1], g) osad denny w kanale [5], h) korzenie drzew w kanale [5]

Zakład pracy powinien zapewnić pracownikom odpowiednie warunki higienicznosanitarne, czyli szatnię przepustową na odzież własną i roboczą, umywalnię z kabinami natryskowymi, suszarnię odzieży i obuwia, pomieszczenie do podgrzewania i spożywania posiłków oraz pomieszczenie ustępowe.

Pomieszczenie do spożywania posiłków i odpoczynku pracowników w chłodnej porze roku powinno być ogrzewane i wyposażone w stół i krzesła lub stołki. Stosowanie ław jest w tych pomieszczeniach zabronione.

W trakcie wykonywania robót z dala od zakładu pracy pracownicy powinni mieć dostęp do schroniska przewoźnego lub stałego oraz ubikacji. Schronisko powinno znajdować się nie dalej niż 500 m od najdalej położonego stanowiska pracy i zostać wyposażone w pomieszczenie ogrzewane w porze zimowej z miejscem do podgrzewania posiłków i suszenia odzieży, w urządzenia do mycia się i załatwiania potrzeb fizjologicznych oraz w apteczkę pierwszej pomocy.

W schronisku powinien znajdować się regulamin pracy, instrukcja dotycząca udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy, adresy i telefony pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji. Posiłki powinny być spożywane tylko w okresie przerw ustalonych w regulaminie i w miejscach przeznaczonych na ten cel spełniających niezbędne warunki higienicznosanitarne.

Prace w kanałach i kolektorach ściekowych powinny być prowadzone z zastosowaniem niezbędnych środków techniczno-organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy, przewidzianych w projekcie organizacji robót lub w instrukcji technologicznej. Wprowadzanie ludzi do kanału lub kolektora ściekowego o wysokości albo średnicy mniejszej niż 1 m jest zabronione.

Czyszczenie lub przeprowadzanie kontroli stanu technicznego kanałów i kolektorów ściekowych, których średnica jest mniejsza od 1 m, powinno odbywać się przy użyciu sprzętu specjalistycznego (np. robotów kanalizacyjnych).

Przed rozpoczęciem robót w kanale należy zabezpieczyć pracowników przed nagłym podniesieniem się poziomu ścieków lub przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla życia albo zdrowia. Terminy pracy w kanale lub kolektorze ściekowym powinny zostać uzgodnione z jego użytkownikami w formie pisemnej w celu ograniczenia albo wstrzymania odprowadzania ścieków w okresie trwania robót.

Brygada wyznaczona do pracy w kanale lub kolektorze ściekowym powinna składać się z co najmniej czterech osób, z których najwyżej dwie mogą pracować w kanale, a pozostałe powinny stanowić ich ubezpieczenie. Przy pracach w kanałach lub kolektorach ściekowych należy zapewnić stałą łączność pomiędzy robotnikami pracującymi wewnątrz a osobami ubezpieczającymi.

Otwarcie włazu studzienki kanalizacyjnej znajdującej się w jezdni lub chodniku może nastąpić po uprzednim zabezpieczeniu terenu robót z każdej strony ruchu. Otwór włazowy studzienki kanalizacyjnej należy zabezpieczyć kratką i oznaczyć go czerwoną chorągiewką ostrzegawczą. W porze nocnej i w miarę potrzeby trzeba stosować oświetlenie ostrzegawcze. Pokrywy studzienek kanalizacyjnych należy otwierać za pomocą haków lub podnośników wykonanych z materiałów nieiskrzących.

Do oświetlania kanałów lub kolektorów ściekowych należy używać hermetycznie zamkniętych elektrycznych lamp akumulatorowych o napięciu do 25 V albo bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej.

Dopuszcza się używanie oświetlenia zasilanego z sieci elektrycznej o napięciu nieprzekraczającym 12 V. Odmrażanie pokryw włazowych studzienek kanalizacyjnych przy użyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu podczas otwierania włazu i pracy w kanale lub kolektorze ściekowym jest zabronione.

Przed wejściem do studzienki kanalizacyjnej należy przewietrzyć kanał, zdejmując pokrywy włazowe z co najmniej dwóch studzienek, po obydwu stronach studzienki kontrolowanej. Po zakończeniu wietrzenia kanału należy sprawdzić za pomocą analizatorów chemicznych albo lampy bezpieczeństwa, czy nie występują substancje szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia.

Pokrywy włazowe studzienek kanalizacyjnych mocowane na zawiasach należy zabezpieczyć przed samoczynnym zamknięciem. Gdy wietrzenie naturalne okaże się nieskuteczne, należy przewietrzyć kanał lub kolektor ściekowy, stosując wentylację mechaniczną. Podczas schodzenia do kanału albo kolektora ściekowego należy sprawdzać stan techniczny stopni lub klamer włazowych.

Każde wejście do kanału lub kolektora ściekowego wymaga zastosowania przez pracowników odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych. Pracownicy wykonujący roboty w kanałach lub kolektorach ściekowych powinni być ubrani w odzież i obuwie robocze (ochronne) i mieć ze sobą urządzenia do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu.

Przy stanowisku pracy obok włazu studzienki kanalizacyjnej powinna się znajdować podręczna apteczka, zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej długości linka asekuracyjna zakończona zatrzaskami, chyba że projekt organizacji robót lub instrukcja technologiczna przewiduje inny sposób ewakuacji pracujących w kanale. Nad włazem powinno się znajdować urządzenie mechaniczne do wyciągania poszkodowanych w razie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia.

Pracownicy czuwający nad bezpieczeństwem zatrudnionych w kanale powinni znać ich nazwiska, a w razie utraty łączności z nimi niezwłocznie przystąpić do akcji ratunkowej. Pracownikom czuwającym przy włazie studzienki kanalizacyjnej nie wolno opuszczać swojego stanowiska przez cały czas pracy w kanale lub kolektorze ściekowym.

W razie zbliżania się burzy lub ulewnego deszczu pracownicy czuwający przy włazach kanału albo kolektora ogólnospławnego lub burzowego powinni wezwać pracujących wewnątrz do opuszczenia go. Po zakończeniu pracy lub na czas przerw w pracy należy usunąć z kanału sprzęt, narzędzia i materiały, a teren robót uporządkować i usunąć zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników i osób postronnych.

Transport zanieczyszczeń stałych wydobywanych z kanału lub kolektora ściekowego i usuwanych na zewnątrz nie powinien zagrażać bezpieczeństwu pracownika przebywającego w studzience kanalizacyjnej.

Czyszczenie mechaniczne lub hydrodynamiczne kanałów i wpustów ulicznych powinno się odbywać zgodnie z instrukcją opracowaną przez zakład eksploatujący daną sieć kanalizacyjną lub dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia opracowaną przez jego producenta. Podczas płukania kanału lub kolektora ściekowego urządzeniem hydrodynamicznym obsługa urządzenia oraz inni pracownicy nie mogą się znajdować wewnątrz kanału lub kolektora ściekowego.

Metody zapobiegania zagniwaniu ścieków i konsekwencjom zagniwania

Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni długimi rurociągami tłocznymi lub kanałami grawitacyjnymi powoduje nieuchronne ich zagniwanie objawiające się zanikiem tlenu w ściekach, występowaniem siarkowodoru i przykrym zapachem. Przy wyższych temperaturach ścieków całkowity zanik tlenu może nastąpić już po kilku godzinach, a zawartość siarkowodoru osiągnąć może kilka, a nawet kilkanaście mg  S–2/dm3 [7].

Ujemne skutki doprowadzania do oczyszczalni zagniłych ścieków przejawiają się w ich korozyjnym oddziaływaniu na kanały betonowe i konstrukcje urządzeń w oczyszczalni, w szczególności urządzeń do wstępnego oczyszczania. W rezultacie doprowadzenie do oczyszczalni zagniłych ścieków zmniejsza efekt oczyszczania i utrudnia eksploatację oczyszczalni, a także zwiększa koszty eksploatacji.

Poza tym zagniłe ścieki wywołują nieprzyjemne zapachy, które mogą wydostawać się przez studzienki kanalizacyjne i przepompownie ścieków, a na terenie samej oczyszczalni i wokół niej stwarzają dużą uciążliwość dla ludzi pracujących przy eksploatacji lub znajdujących się w okolicy.

Przed wejściem do studzienki kanalizacyjnej należy przewietrzyć kanał, zdejmując pokrywy włazowe z co najmniej dwóch studzienek, po obydwu stronach studzienki kontrolowanej. Po zakończeniu wietrzenia kanału należy sprawdzić za pomocą analizatorów chemicznych albo lampy bezpieczeństwa, czy nie występują substancje szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia.

Pokrywy włazowe studzienek kanalizacyjnych mocowane na zawiasach należy zabezpieczyć przed samoczynnym zamknięciem. Gdy wietrzenie naturalne okaże się nieskuteczne, należy przewietrzyć kanał lub kolektor ściekowy, stosując wentylację mechaniczną. Podczas schodzenia do kanału albo kolektora ściekowego należy sprawdzać stan techniczny stopni lub klamer włazowych.

Każde wejście do kanału lub kolektora ściekowego wymaga zastosowania przez pracowników odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych. Pracownicy wykonujący roboty w kanałach lub kolektorach ściekowych powinni być ubrani w odzież i obuwie robocze (ochronne) i mieć ze sobą urządzenia do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu.

Przy stanowisku pracy obok włazu studzienki kanalizacyjnej powinna się znajdować podręczna apteczka, zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej długości linka asekuracyjna zakończona zatrzaskami, chyba że projekt organizacji robót lub instrukcja technologiczna przewiduje inny sposób ewakuacji pracujących w kanale. Nad włazem powinno się znajdować urządzenie mechaniczne do wyciągania poszkodowanych w razie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia.

Pracownicy czuwający nad bezpieczeństwem zatrudnionych w kanale powinni znać ich nazwiska, a w razie utraty łączności z nimi niezwłocznie przystąpić do akcji ratunkowej. Pracownikom czuwającym przy włazie studzienki kanalizacyjnej nie wolno opuszczać swojego stanowiska przez cały czas pracy w kanale lub kolektorze ściekowym.

W razie zbliżania się burzy lub ulewnego deszczu pracownicy czuwający przy włazach kanału albo kolektora ogólnospławnego lub burzowego powinni wezwać pracujących wewnątrz do opuszczenia go. Po zakończeniu pracy lub na czas przerw w pracy należy usunąć z kanału sprzęt, narzędzia i materiały, a teren robót uporządkować i usunąć zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników i osób postronnych.

Transport zanieczyszczeń stałych wydobywanych z kanału lub kolektora ściekowego i usuwanych na zewnątrz nie powinien zagrażać bezpieczeństwu pracownika przebywającego w studzience kanalizacyjnej.

Czyszczenie mechaniczne lub hydrodynamiczne kanałów i wpustów ulicznych powinno się odbywać zgodnie z instrukcją opracowaną przez zakład eksploatujący daną sieć kanalizacyjną lub dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia opracowaną przez jego producenta. Podczas płukania kanału lub kolektora ściekowego urządzeniem hydrodynamicznym obsługa urządzenia oraz inni pracownicy nie mogą się znajdować wewnątrz kanału lub kolektora ściekowego.

Metody zapobiegania zagniwaniu ścieków i konsekwencjom zagniwania

Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni długimi rurociągami tłocznymi lub kanałami grawitacyjnymi powoduje nieuchronne ich zagniwanie objawiające się zanikiem tlenu w ściekach, występowaniem siarkowodoru i przykrym zapachem. Przy wyższych temperaturach ścieków całkowity zanik tlenu może nastąpić już po kilku godzinach, a zawartość siarkowodoru osiągnąć może kilka, a nawet kilkanaście mg  S–2/dm3 [7].

Ujemne skutki doprowadzania do oczyszczalni zagniłych ścieków przejawiają się w ich korozyjnym oddziaływaniu na kanały betonowe i konstrukcje urządzeń w oczyszczalni, w szczególności urządzeń do wstępnego oczyszczania. W rezultacie doprowadzenie do oczyszczalni zagniłych ścieków zmniejsza efekt oczyszczania i utrudnia eksploatację oczyszczalni, a także zwiększa koszty eksploatacji.

Poza tym zagniłe ścieki wywołują nieprzyjemne zapachy, które mogą wydostawać się przez studzienki kanalizacyjne i przepompownie ścieków, a na terenie samej oczyszczalni i wokół niej stwarzają dużą uciążliwość dla ludzi pracujących przy eksploatacji lub znajdujących się w okolicy.

stężenie siarkowodoru w powietrzu a reakcja człowieka

Tabela 1. Wpływ stężenia siarkowodoru na człowieka [2, 10, 11]

Za nieprzyjemny zapach ścieków odpowiada siarkowodór, który jest dla człowieka bardzo toksyczny (tabela 1) i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników obsługujących sieć kanalizacyjną oraz dla konstrukcji betonowych z uwagi na powstawanie tzw. korozji siarczanowej betonu (rys. 4).

Wartości podane w tabeli 1 pokazują, jak groźny potrafi być siarkowodór – dolna granica jego wyczuwania wynosi dla człowieka 0,13 ppm, a górna, powyżej której nie jest on już wyczuwalny, to  > 100 ppm [4]. Zatem w zakresie zagrażającym życiu człowiek nie wyczuwa już tego nieprzyjemnego zapachu.

Efekty wpływu siarkowodoru na korozję

Rys. 4. Efekty wpływu siarkowodoru na korozję kanałów [12]

Bardzo duży wpływ na ilość siarkowodoru w sieci ma odczyn ścieków (rys. 5). Im niższy odczyn, tym większy udział ma siarkowodór, a więc ścieki stają się niebezpieczne dla człowieka. Przy pH  <  5,5 całość związków S–2 to H2S. W literaturze podaje się, że tą granicą jest pH = 4,5 [6]. Wynika to stąd, że alkalizowanie ścieków może ograniczyć negatywne działanie związków siarki. Jednak przy wysokim odczynie pojawia się drugie zagrożenie, jakim jest wydzielanie się amoniaku.

W praktyce stosuje się różne sposoby przeciwdziałania zagniwaniu ścieków w długich rurociągach tłocznych, do których można zaliczyć natlenianie przy użyciu powietrza wtłaczanego do rurociągu, czystego tlenu, ozonu lub nadtlenku wodoru. Można także ścieki chlorować lub wapnować [7].

procentowy udzial zwiazków siarki a odczyn ph scieków

Rys. 5. Zależność różnych form związków siarki od odczynu ścieków [5]

Natlenianie, które może być realizowane różnymi sposobami, ma na celu zapewnienie takiej końcowej zawartości tlenu, która umożliwi utrzymanie ścieków w stanie niezagniłym w momencie doprowadzenia do oczyszczalni. Każdy z wymienionych sposobów natleniania ma swoje niedogodności. Stosowanie powietrza może powodować zaburzenia w pracy rurociągu tłocznego. Dodawanie czystego tlenu pociąga za sobą z kolei konieczność jego wytwarzania lub zakupu.

Ozonowanie wymaga zainstalowania ozonatorów, a stosowanie nadtlenku wodoru wiąże się z koniecznością zakupu tego reagenta i budowy instalacji do jego magazynowania i dawkowania.

Pozytywnym efektem tych zabiegów jest utlenianie różnych substancji zawartych w ściekach i obniżenie BZT ścieków, a więc odciążenie w pewnym stopniu urządzeń do biologicznego oczyszczania ścieków. Obecnie na rynku można znaleźć także preparaty azotanowe, których rolą jest ograniczanie procesów beztlenowych przez wprowadzenie tlenu za pośrednictwem azotanów [12].

Chlorowanie powoduje częściowe utlenienie substancji organicznych zawartych w ściekach oraz zabijanie pewnej części mikroorganizmów i zahamowanie biochemicznych procesów zachodzących w ściekach w czasie ich przepływu przez rurociąg tłoczny. Mankamentem tego sposobu jest konieczność zorganizowania gospodarki chlorem jako elementu eksploatacji pompowni i przewodu tłocznego.

Wapnowanie ścieków, które przeprowadza się, dodając do ścieków wapno w postaci sproszkowanej lub mleka wapiennego, powoduje podwyższenie odczynu ścieków, co z kolei zapobiega procesom gnicia. Ujemną stroną tego sposobu jest konieczność prowadzenia kłopotliwej gospodarki wapnem i powstawanie zwiększonej ilości osadów.

Biofiltr do studzienek kanalizacyjnych

Rys. 6. Biofiltr do studzienek kanalizacyjnych [3]

Wszystkie przedstawione sposoby zapobiegania zagniwaniu ścieków przyczyniają się także do usuwania zapachów, a szczególnie eliminacji siarkowodoru. W tym drugim celu stosowane są również związki żelaza (głównie FeCl3 i FeSO4), których działanie polega głównie na wiązaniu siarkowodoru i jonów siarczkowych. Do tych rozwiązań można zaliczyć metody Ferrox, które polegają na dawkowaniu jonów Fe3+ wchodzących w reakcję z HS oraz HS- i tworzących czarny koloidalny osad siarczku żelaza [4].

Dużą efektywność usuwania nieprzyjemnych zapachów w systemach kanalizacji grawitacyjnej można osiągnąć, wykorzystując tzw. biofiltry ze specjalnym filtrującymi wkładami, których skład z reguły stanowi tajemnicę handlową producentów.

Jako wkłady filtracyjne można również wykorzystać korę drzew iglastych czy węgiel aktywny [8]. Zasada działania biofiltrów polega na tym, że we wkładzie filtracyjnym wytwarzają się mikroorganizmy (lub są one zaszczepiane), które rozkładają substancje powodujące nieprzyjemne zapachy. Biofiltry montuje się pod włazami studzienek kanalizacyjnych lub przepompowni ścieków (rys. 6).

Podsumowanie

Eksploatacja systemów kanalizacyjnych jest dość uciążliwa ze względu na trudne i niebezpieczne środowisko, w jakim muszą pracować ludzie. Szczególne niebezpieczne są gazy wydzielające się w procesie zagniwania ścieków. Gazy te przy braku odpowiedniej wentylacji mogą powodować różne dolegliwości i mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi – w zależności od stężenia. Dlatego przepisy bhp muszą być bezwzględnie przestrzegane przez osoby pracujące przy eksploatacji sieci kanalizacyjnych.

Szczególnie istotna jest liczebność brygady wyznaczonej do pracy w kanale ściekowym, która nie może być mniejsza niż cztery osoby [9]. W praktyce ze względu na oszczędności zdarza się, że ekipa ta ograniczana jest do dwóch osób, co jest niezgodne z przepisami bhp.

Czteroosobowy skład brygady jest najbardziej odpowiedni: żeby wydostać z kanału osobę, która zasłabła, potrzeba co najmniej dwóch osób, a wtedy, gdy ratowana jest osoba poszkodowana, czwarta osoba wzywa karetkę pogotowia, policję i przełożonych na miejsce wypadku.

Literatura

 1. www.kanro.pl.
 2. Klaczyński E., Technologie usuwania odorów z sieci kanalizacyjnej, www.e-czytelnia.abrys.pl.
 3. Biofiltr do studzienek kanalizacyjnych, www.komunalny.pl/index.php?name=shop&id_cart=265&op=ltk.
 4. Konieczny P., Ferrox – metody likwidacji odorów i innych zagrożeń powodowanych przez siarkowodór, „Forum Eksploatatora” nr 6/2006.
 5. Kuliczkowski A., Lisowska J., Nieprawidłowości hydrauliczne w kanałach badanych techniką video, „Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe” nr 3/2002.
 6. Łomotowski J., Ograniczenia powstawania siarkowodoru w kanalizacji, „Wodociągi i Kanalizacja” nr 10/2010.
 7. Roman M., Wąsowski J., Przeciwdziałanie zagniwaniu ścieków w rurociągach tłocznych, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 4/1984.
 8. Romold-Olejnik A., Zmodyfikowany węgiel aktywny do usuwania odorów z przepompowni ścieków, „Forum Eksploatatora” nr 6/2006.
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DzU nr 96, poz. 437).
 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 217, poz. 1833, ze zm.).
 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 274, poz. 1621).
 12. Wons P., Suchański W., NutrioxÒ – skuteczne eliminowanie powstawania odorów w kanalizacji ściekowej, „Forum Eksploatatora” nr 2/2007.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

GWF Sp. z o.o., Łukasz Kubiak Nowa precyzja pomiaru ścieków

Nowa precyzja pomiaru ścieków Nowa precyzja pomiaru ścieków

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby...

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby klientów z 86 krajów obsługiwanych przez GWF, stale udoskonalamy produkty, a o naszych najnowszych wdrożeniach mogą Państwo przeczytać poniżej. Szczegółową prezentację oferty będzie można także zobaczyć na stoisku firmy w trakcie targów IFAT 2022, które odbędą się w Monachium w dniach 30 maja–3...

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

Redakcja RI news Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do...

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do wymiany źródła ogrzewania.

podnosnikikoszowe.pl Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów! Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

BayWa r.e. Solar Systems Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora! Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

PVGE Fotowoltaika Sp. z o.o. BuyPV. Dajemy dobrą energię

BuyPV. Dajemy dobrą energię BuyPV. Dajemy dobrą energię

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga...

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga konkurencyjna – coraz więcej firm dąży do zrównoważonego rozwoju, podejmując działania na rzecz ochrony środowiska. Dla takich Klientów powstała marka BuyPV.

FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami...

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami – musisz o nie zadbać, aby podczas składowania nie straciły swoich właściwości.

NETECS SP. Z O.O. NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Armacell Poland Sp. z o.o. Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit® Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to...

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to gwarancja dostępu do aktualnej bazy produktów dostępnych na polskim rynku, a także wiele usprawnień zapewniających jeszcze większy komfort i wygodę użytkowania.

Redakcja RI news Nabór do programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”

Nabór do programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu” Nabór do programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”

1 czerwca 2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Program skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą...

1 czerwca 2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Program skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki będzie można składać w trybie ciągłym do 16 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Heatpex Sp. z o.o. HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej...

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej ARIA CONNECT otrzymasz 1-metrową rurę ARIA ADURO o średnicy 160 mm za 1 zł.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów! Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę....

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę. Czas promocji jest ograniczony i trwa do końca czerwca lub wyczerpania zapasów.

PHU DAMBAT Pompy do wody deszczowej

Pompy do wody deszczowej Pompy do wody deszczowej

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki...

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu wody wodociągowej.

materace-dla-ciebie.pl Jak samodzielnie czyścić materac?

Jak samodzielnie czyścić materac? Jak samodzielnie czyścić materac?

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Free Polska Sp. z o.o. „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

„Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości...

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości otrzymania dofinansowania do zakupu pompy ciepła. Dotychczas z dopłaty do urządzenia można było skorzystać w programach lokalnych oraz w „Czystym powietrzu”, a od końca kwietnia 2022 r. działa program „Moje ciepło”.

komfort.pl Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać? Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich...

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich standardem stają się grzejniki drabinkowe, które można wykorzystać np. jako suszarki do ręczników. Występują w ogromnej ilości form i wersji kolorystycznych. O czym jednak należy pamiętać i na co zwrócić uwagę podczas instalacji grzejnika łazienkowego?

BayWa r.e. Solar Systems Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na...

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na terenie Polski, ułatwiając tym samym obniżenie emisyjności na kolejnych rynkach.

Bricoman Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny? Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i...

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i estetycznie zainstalowane. Jak zamontować parapet zewnętrzny, a w jaki sposób zamocować ten element wewnątrz domu? Czy sposób montażu zależy od rodzaju parapetu?

Waldemar Joniec Pompownie ścieków

Pompownie ścieków Pompownie ścieków

Pompownie ścieków są podstawowym elementem sieci transportu ścieków w nowoczesnej gospodarce wodno‑ściekowej. Przetłaczają ścieki do głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub tłocznej...

Pompownie ścieków są podstawowym elementem sieci transportu ścieków w nowoczesnej gospodarce wodno‑ściekowej. Przetłaczają ścieki do głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub tłocznej (ciśnieniowej). Nowoczesne przepompownie to zwarte i kompletne urządzenia wyposażane w zależności od zadań, jakie się im stawia.

dr inż. Marek Kalenik Kanalizacja podciśnieniowa – rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie systemu Roevac

Kanalizacja podciśnieniowa – rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie systemu Roevac Kanalizacja podciśnieniowa – rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie systemu Roevac

System kanalizacji podciśnieniowej stanowi w pewnych warunkach alternatywę dla kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. Poprawnie wybudowana kanalizacja podciśnieniowa pracuje zwykle bez zakłóceń, jest...

System kanalizacji podciśnieniowej stanowi w pewnych warunkach alternatywę dla kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. Poprawnie wybudowana kanalizacja podciśnieniowa pracuje zwykle bez zakłóceń, jest jednak przez inwestorów pomijana m.in. dlatego, że wykonawstwo i eksploatacja wiążą się z odmiennymi wymaganiami niż w przypadku tradycyjnej kanalizacji grawitacyjnej.

dr inż. Marek Kalenik Kanalizacja grawitacyjna – rozwiązania konstrukcyjne i wykonawstwo

Kanalizacja grawitacyjna – rozwiązania konstrukcyjne i wykonawstwo Kanalizacja grawitacyjna – rozwiązania konstrukcyjne i wykonawstwo

W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne systemów kanalizacji grawitacyjnej. Omówiono budowę i zasadę działania kanalizacji grawitacyjnej oraz wytyczne układania kanałów i kolektorów ściekowych.

W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne systemów kanalizacji grawitacyjnej. Omówiono budowę i zasadę działania kanalizacji grawitacyjnej oraz wytyczne układania kanałów i kolektorów ściekowych.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

Bogdan Majka Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2)

Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2) Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2)

W artykule (cz. 1 w RI 3/2012) przedstawiono doświadczenia z eksploatacji studzienek w gminnych sieciach kanalizacyjnych. Część z poruszanych zagadnień dotyczy również całych sieci kanalizacyjnych jako...

W artykule (cz. 1 w RI 3/2012) przedstawiono doświadczenia z eksploatacji studzienek w gminnych sieciach kanalizacyjnych. Część z poruszanych zagadnień dotyczy również całych sieci kanalizacyjnych jako kompleksowych systemów odprowadzania ścieków.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.