RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wykorzystanie ciepła odpadowego ze spalin rurowych promienników gazowych

Harnessing waste heat from gas tube heaters

Promiennik ciepła
fot. Pixabay

Promiennik ciepła


fot. Pixabay

Sezonowe zapotrzebowanie na paliwo w obiektach wielkokubaturowych jest tak duże, że warto analizować możliwości zastosowania różnych technologii ogrzewania oraz odzysku ciepła. Każdą inwestycję należy rozpatrywać indywidualnie, na opłacalność zastosowanej technologii ogrzewania oraz odzysku ciepła wpływa bowiem wiele czynników.

Zobacz także

Systema Polska Rooftop – profesjonalne rozwiązanie Systema Polska dla dużych kubatur

Rooftop – profesjonalne rozwiązanie Systema Polska dla dużych kubatur Rooftop – profesjonalne rozwiązanie Systema Polska dla dużych kubatur

Zastosowanie aparatów grzewczo-wentylacyjnych typu Rooftop do ogrzewania i wentylacji średnich i wielkokubaturowych obiektów przemysłowych zapewnia komfort cieplny pracy ludzi oraz minimalizuje wysokie...

Zastosowanie aparatów grzewczo-wentylacyjnych typu Rooftop do ogrzewania i wentylacji średnich i wielkokubaturowych obiektów przemysłowych zapewnia komfort cieplny pracy ludzi oraz minimalizuje wysokie koszty utrzymania obiektu.

VTS Polska Sp. z o.o. VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

Królewska jakość Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika. Możesz wybrać między prostym w obsłudze i tanim w zakupie silnikiem AC a energooszczędnym, przynoszącym...

Królewska jakość Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika. Możesz wybrać między prostym w obsłudze i tanim w zakupie silnikiem AC a energooszczędnym, przynoszącym korzyści finansowe w trakcie eksploatacji, nowoczesnym silnikiem EC.

VTS Polska Sp. z o.o. Nagrzewnica wodna VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

Nagrzewnica wodna VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena Nagrzewnica wodna VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika.

Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika.

Sprawność promienników gazowych

W halach wielkokubaturowych tradycyjne ogrzewanie konwekcyjne jest nieekonomiczne i stwarza trudności eksploatacyjne [1]. Dlatego do ogrzewania takich budynków, w szczególności wysokich, właściwym rozwiązaniem jest stosowanie systemów z gazowymi promiennikami podczerwieni. Urządzenia te dzielą się ze względu na sposób spalania mieszanki powietrzno-gazowej na promienniki o wysokiej intensywności (promienniki ceramiczne) i promienniki o niskiej intensywności (promienniki rurowe).

Oba rodzaje urządzeń zaliczane są do systemów radiacyjnych [1,2]. Należy jednak zauważyć, że zarówno promienniki, jak i tradycyjne urządzenia konwekcyjne, tzn. grzejniki, oddają ciepło do otoczenia i przez promieniowanie (radiację), i konwekcję.

Jeżeli udział ciepła oddawanego przez promieniowanie jest większy niż przez konwekcję, mówimy wówczas o ogrzewaniu przez promieniowanie. Bilans mocy dla gazowego promiennika podczerwieni i jego sprawność zostały omówione w publikacjach [3,4].

Promienniki oddają ciepło do otoczenia w większej części przez promieniowanie. Jednak znaczna liczba urządzeń dostępnych na rynku przekazuje aż 55% całego ciepła przez konwekcję. Ciepło to w bilansie grzewczym budynku jest właściwie ciepłem traconym, gromadzi się bowiem w przestrzeni pod stropem hali [5].

Zatem przy doborze liczby i mocy promienników należy kierować się ich sprawnością radiacyjną (kierunkową) ηR, obliczaną ze wzoru:

 (1)

w którym:

ηR – sprawność radiacyjna (kierunkowa), %;

QR – moc promieniowania wysyłana w żądanym kierunku, kW;

Qc – moc całkowita promiennika, kW.

Na sprawność radiacyjną promienników ηR wpływa jakość materiałów konstrukcyjnych wykorzystanych do budowy reflektora i jego izolacji, konstrukcja palnika i ukształtowanie płomienia wewnątrz rur promieniujących [3,4]. Promienniki rurowe wysokosprawne mogą osiągać sprawność radiacyjną do 72%, a wysokosprawne promienniki ceramiczne do 80%.

Sprawność cieplna (moc cieplna) podawana w kartach katalogowych promienników gazowych na poziomie 95%, to w rzeczywistości moc palników. Sprawność radiacyjna promienników nie jest podawana przez wielu producentów ze względu na kosztowny sposób jej pomiaru zgodnie z normą PN-EN 419-2 [6] dla promienników ceramicznych (jasnych) i PN-EN 416-2:2010 [7] dla promienników rurowych (ciemnych). Badania te jak dotąd nie są wykonywane w Polsce [4].

Czytaj też: Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy >>>

Odzysk ciepła z promienników rurowych

W rurowych promiennikach gazowych spalanie mieszanki gazowo-powietrznej odbywa się wewnątrz rury, a spaliny są odprowadzane kanałami spalinowymi na zewnątrz pomieszczenia.

Istnieje możliwość odzysku i wykorzystania ciepła z gorących spalin poprzez zastosowanie odpowiedniego wymiennika ciepła. W systemach grzewczych z promiennikami gazowymi dostępne są już różne rozwiązania technologiczne odzysku ciepła oparte na wymiennikach [8, 9, 10].

W rozwiązaniach układu odzysku ciepła odpadowego z wymiennikiem typu spaliny/woda czynnikiem wymiany ciepła jest woda, która podgrzewa zapas wody gromadzony w zbiorniku buforowym będącym akumulatorem ciepła (rys. 1 - zobacz: zdjęcie główne)

Odzyskana energia cieplna zmagazynowana w wodzie wypełniającej zbiornik buforowy może być przeznaczona np. do ogrzania pomieszczeń biurowych.

Taki układ odzysku ciepła można również wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zbiornik buforowy zastępowany jest wówczas podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej z dwiema wężownicami.

Rozwiązanie to wymaga zastosowania dodatkowego źródła ciepła do przygotowania wody użytkowej poza sezonem grzewczym oraz w przypadku niewystarczającej energii ze źródła odpadowego. Układ wraz z analizą ekonomiczną omówiono w [10].

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie w układzie odzysku ciepła ze spalin wymiennika typu spaliny/powietrze.

Na konstrukcję wymiennika składa się stalowa rura w rurze o długości 4 m, w której dochodzi do schłodzenia spalin do temperatury punktu rosy (poniżej 57°C) i kondensacji pary wodnej przy przepływie przeciwprądowym powietrze/spaliny. Ogrzane powietrze doprowadzane jest do strefy przebywania ludzi za pomocą wentylatora, montowanego najczęściej po zimnej stronie wymiennika.

Schemat układu pokazano na rys. 2 [9].

Budowa układu odzysku

Rys. 2. Budowa układu odzysku ciepła ze spalin promiennika rurowego z wymiennikiem spaliny/powietrze [9]; rys. archiwum autorki

Temperatura spalin na wylocie

Rys. 3. Temperatura spalin na wylocie z wysokosprawnego promiennika rurowego i za wymiennikiem ciepła; rys. archiwum autorki

Bilans sprawności

Rys. 4. Bilans sprawności dla rurowego gazowego promiennika podczerwieni z odzyskiem ciepła [9]; rys. archiwum autorki

Temperatura spalin na wylocie z rury promiennika zależy od rodzaju i sprawności promiennika. Dla wysokosprawnych promienników rurowych (ηR = 72%) temperatura spalin na wyjściu z urządzenia wynosi niemal 200°C, a dla promienników o sprawności niższej (ηR = 52–59%) ok. 350°C.

Za wymiennikiem ciepła temperatura spalin wynosi ok. 45°C (rys. 3). Temperatura powietrza obiegowego przy przepływie przez wymiennik wzrasta o ok. 15 K [9].

Układ odzysku ciepła można zbudować z każdym promiennikiem rurowym o mocy niższej niż 40 kW. Ograniczenie mocy promiennika wynika z dużych rozmiarów (powyżej 9 m długości) urządzeń o mocy wyższej niż 40 kW i bardzo dużych oporów ciśnienia przy przepływie spalin. Zamontowane w takich promiennikach palniki nie są w stanie pokonać strat ciśnienia powstałych przy przepływie spalin przez urządzenie i wymiennik ciepła.

W wyniku zastosowania układu do odzysku ciepła ze spalin i kondensacji uzyskujemy wzrost sprawności cieplnej układu do 110% (rys. 4) [9,11].

Odzysk ciepła z wymiennika szacuje się na poziomie 15–20%, co oznacza, że dla promiennika o mocy 40 kW można odzyskać do 6–8 kW ciepła. Większy odzysk ciepła uzyskuje się, gdy do wymiennika doprowadzane jest powietrze z zewnątrz hali o niższej temperaturze niż przy doprowadzeniu powietrza obiegowego z wnętrza hali. Możliwe jest bowiem rozwiązanie układu na dwa sposoby:

1 – do wymiennika doprowadzane jest wewnętrzne powietrze obiegowe, a kominem koncentrycznym doprowadzane powietrze do promiennika do spalania gazu oraz usuwane są spaliny; w stropodachu wykonuje się wówczas jeden otwór dla jednego promiennika;

2 – kominem koncentrycznym dostarczane jest do wymiennika zewnętrzne powietrze oraz usuwane są spaliny; osobnym przewodem doprowadzane jest powietrze do palnika promiennika do spalania gazu; w stropodachu wykonywane są dwa otwory dla jednego promiennika.

Ten rodzaj układu odzysku ciepła buduje się indywidualnie dla każdego promiennika, nie łączy się promienników we wspólny układ odprowadzenia spalin.

Wymiennik montuje się na przedłużeniu promiennika w linii prostej lub równolegle do promiennika.

Równoległe umieszczenie promiennika i wymiennika ułatwia wykonanie odprowadzenia spalin przez przewód koncentryczny i doprowadzenie z zewnątrz powietrza do ogrzania w wymienniku lub do spalania.

Kondensat z wymiennika, przykładowo w ilości ok. 25 l/h dla promiennika o mocy 40 kW, zbierany jest przewodami z tworzywa sztucznego o średnicy ø 18 mm i grawitacyjnie odprowadzany przez neutralizator do sieci kanalizacyjnej. Przewód musi być podłączony przez zasyfonowanie.

Czytaj też: Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym >>>

Dobór promienników i układu odzysku ciepła

Przy doborze systemu ogrzewania z rurowymi promiennikami gazowymi i układem odzysku ciepła ze spalin należy kolejno:

 • obliczyć zapotrzebowanie na ciepło budynku zgodnie z PN-EN 12831 [12], przy czym literatura [5, 10, 13] podaje, że obliczone na podstawie normy [12] zapotrzebowanie na ciepło należy obniżyć o ok. 20–30% przy zastosowaniu systemu grzewczego z wykorzystaniem promienników gazowych podczerwieni;
 • dobrać urządzenia z uwzględnieniem sprawności radiacyjnej promienników:
  - podanie typu i mocy urządzeń,
  - miejsca i wysokości montażu,
  - kąta nachylenia i rozstawu między nimi,
  - określenie zasięgu promieniowania na powierzchni podłogi;
 • określić temperaturę odczuwalną, promieniowania oraz intensywność promieniowania i mocy zainstalowanych urządzeń w przeliczeniu na m2 powierzchni podłogi.

W bilansie ciepła budynku i przy doborze mocy i liczby urządzeń nie uwzględnia się dodatkowej energii z układu odzysku ciepła. Efekty wykorzystania energii odpadowej będą widoczne w kosztach eksploatacyjnych.

Komfort cieplny w pomieszczeniach ogrzewanych przez promieniowanie

Na rys. 5 pokazano opracowany przez Bedforda i Lise [14,15] diagram wpływu temperatury powietrza wewnętrznego i temperatury ścian na komfort cieplny człowieka w pomieszczeniu w zależności od systemu ogrzewania przez promieniowanie lub konwekcję.

Jak wynika z wykresu, im wyższa temperatura ścian, tym niższa może być temperatura powietrza konieczna do zapewnienia komfortu cieplnego. Dlatego w pomieszczeniach ogrzewanych przez promieniowanie, gdy temperatura przegród jest wyższa niż powietrza wewnętrznego, a komfort cieplny człowieka osiągany przy niższych temperaturach powietrza niż przy ogrzewaniu konwekcyjnym, można uzyskać większe oszczędności energii – nawet do 6% [16].

Diagram wpływu temperatury

Rys. 5. Diagram wpływu temperatury powietrza wewnętrznego i temperatury ścian na komfort cieplny człowieka w zależności od sytemu ogrzewania przez promieniowanie lub konwekcję [14]; rys. archiwum autorki

Należy jednak zauważyć, że specyfiką ogrzewania za pomocą promienników gazowych hal o wymaganej jednakowej temperaturze w strefie przebywania ludzi jest takie rozmieszczenie urządzeń, które pozwoli zapewnić równomierne pokrycie powierzchni podłogi zakresem działania promienników i ogrzanie ścian do wysokości maks. 2 m w celu eliminacji zjawiska asymetrycznego pola promieniowania cieplnego [13].

Diagram na rys. 5 nie będzie więc miał bezpośredniego zastosowania przy projektowaniu ogrzewania za pomocą promienników gazowych, ale pokazuje, jak istotny jest wpływ rodzaju systemu grzewczego na komfort cieplny człowieka.

Prawidłowo zaprojektowane ogrzewanie przez promieniowanie ma umożliwić osiągnięcie w pomieszczeniu żądanej temperatury odczuwalnej to [2,13]. Temperaturę tę wyraża wzór:

    (2)

w którym:

tp – temperatura powietrza, °C,

f – współczynnik Bedforda; f = 0,072 według metody pomiarowej A, bądź f = 0,24 według metody pomiarowej B, zgodnie z [13,17];

I – intensywność promieniowania, czyli moc przenoszona przez falę lub strumień cząstek, która przechodzi przez jednostkowy element powierzchni, W/m2.

Czytaj też: Węzły cieplne w budynkach nowych i modernizowanych >>>

Analiza systemu z promiennikami i odzyskiem ciepła

Przeprowadzono obliczenia sezonowego zapotrzebowania na gaz i energię cieplną dla dwóch systemów ogrzewania, radiacyjnego i konwekcyjnego, dla hali o powierzchni posadzki A = 6300 m2 i wysokości 8,4 m.

Założono czas pracy pracowników w hali 8 godz./dobę i dodatkowo uwzględniono nadwyżkę energii do ogrzania wyziębionej hali. Zapotrzebowanie na ciepło, obliczone zgodnie z PN-EN 12831 [12], wynosi 340 kW. Wymagana temperatura odczuwalna w hali to 20°C.

Zgodnie z wytycznymi producenta promienników gazowych, z uwzględnieniem sprawności urządzenia, dobrano 10 sztuk promienników rurowych o mocy 29 kW każdy.

Intensywność promieniowania wyznaczona zgodnie z metodą A [17] wynosi 11 W/m2, co pozwala wyznaczyć na podstawie formuły (2) wymaganą temperaturę powietrza w hali 19,2°C.

Bazując na zmodyfikowanym wzorze Hottingera [18], obliczono sezonowe zapotrzebowanie na gaz i energię cieplną dla systemu radiacyjnego i konwekcyjnego (tab. 1).

Prognozy zużycia gazu

Rys. 6. Prognozy rocznego zużycia gazu dla systemów ogrzewania hali; rys. archiwum autorki

Obliczono również i pokazano na rys. 6 zapotrzebowanie na paliwo dla systemu radiacyjnego z odzyskiem ciepła odpadowego z wymiennikiem spaliny/powietrze – kolumna po prawej.

Zapotrzebowanie na paliwo

Tabela 1. Obliczeniowe zapotrzebowanie na paliwo dla systemów grzewczych

Koszty inwestycyjne układu odzysku ciepła ze spalin mogą stanowić nawet do 70% całkowitych kosztów systemu grzewczego [10].

Dla przykładowej hali koszt układu odzysku ciepła, czyli 10 sztuk wymienników ciepła z wentylatorami do obiegu powietrza wewnętrznego, kominów i odpowiedniej automatyki, wynosi 13 500 euro.

Do oceny efektów ekonomicznych wynikających z zastosowania układu odzysku ciepła ze spalin zastosowano następujące wskaźniki opłacalności inwestycji [10]:

 • prosty czas zwrotu nakładów – SPBT,
 • wartość zaktualizowana netto – NPV,
 • wewnętrzna stopa zwrotu – IRR – charakteryzująca stopień rentowności rozpatrywanego przedsięwzięcia.

Założono 10-letni okres amortyzacji i 5-proc. stopę dyskonta w rozpatrywanym okresie.

Przedstawiona hala kwalifikuje się do taryfy W‑5-1 zgodnie z taryfikatorem dostawców gazu.

Ocena efektywności ekonomicznej

Tabela 2. Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji odzysku ciepła z promienników

Ceny gazu dla odbiorców końcowych w Polsce są zatwierdzane urzędowo przez prezesa URE. Jednakże sprzedawcy mogą oferować rabaty od cen taryfowych, co oznacza możliwość osiągnięcia istotnych korzyści wynikających ze zmiany sprzedawcy gazu [19].

Obecnie w Polsce jest ośmiu głównych sprzedawców gazu, co daje możliwość znalezienia oferty niższej o 5–10% od urzędowej taryfy PGNiG [19].

W tab. 2 zestawiono wskaźniki opłacalności dla przedstawionej inwestycji odzysku ciepła ze spalin promienników rurowych przy założeniu dwóch różnych cen paliwa gazowego: 11 gr/kWh i 13 gr/kWh.

Dla przyjętych założeń analiza ekonomiczna wykazała, że inwestycja odzysku ciepła ze spalin w okresie 10 lat przy stopie dyskonta 5% będzie opłacalna.

Suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto będzie w każdym rozwiązaniu cenowym większa od zera, czas zwrotu inwestycji wyniesie 6–7 lat, również wskaźnik IRR planowego przedsięwzięcia wskazuje na opłacalność inwestycji.

Czytaj też: Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej >>>

Podsumowanie

Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają odzyskiwać ciepło odpadowe z systemów grzewczych z użyciem promienników gazowych stosowanych w halach wielkokubaturowych.

Odzyskaną energię można wykorzystać w zależności od potrzeb budynku na inne cele dzięki różnym konstrukcjom wymienników ciepła i mediom transportujących ciepło.

Sezonowe zapotrzebowanie na paliwo w obiektach wielkokubaturowych jest tak duże, że odzysk ciepła wydaje się właściwym rozwiązaniem. Jednak zasadnicze znaczenie ma wybór odpowiedniego systemu grzewczego w takich budynkach.

Jak wykazała prosta analiza, zastosowanie systemu radiacyjnego powoduje roczne oszczędności energii na poziomie 23% w porównaniu do systemu konwekcyjnego, a zastosowanie systemu radiacyjnego z odzyskiem ciepła odpadowego to 38% zaoszczędzonej rocznie energii w porównaniu do systemu konwekcyjnego.

Analiza ekonomiczna również wykazała, że inwestycja w odzysk ciepła z promienników jest opłacalna, czas zwrotu nakładów jest bowiem relatywnie krótki, a wskaźniki efektywności ekonomicznej wskazują na zyskowność inwestycji. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że każdą inwestycję trzeba rozpatrywać indywidualnie, gdyż na opłacalność przedsięwzięcia związanego z odzyskiem ciepła wpływa wiele czynników, m.in. cena paliwa gazowego w danym regionie.

Literatura

 1. Kosieradzki J., Ogrzewanie hal przemysłowych – konwekcja czy promieniowanie?, „Rynek Instalacyjny” nr 4/2012.
 2. Dörholt M., Eppe K., Wer die Wahl hat, hat die Qual, „Moderne Gebäudetechnik“ No. 10/2008, p. 20–23.
 3. Dudkiewicz E., Fidorów N., Jeżowiecki J., Wpływ sprawności promienników podczerwieni na koszt zużycia energii, „Rocznik Ochrona Środowiska”, 2013, t. 15, cz. 2, s. 1804–1817.
 4. Dudkiewicz E., Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2, „Rynek Instalacyjny” nr 5/2014, s. 82–85.
 5. Cihelka J., Ogrzewanie przez promieniowanie, Arkady, Warszawa 1965.
 6. PN-EN 419-2:2012 Gazowe promienniki wysokotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych. Część 2: Racjonalne zużycie energii.
 7. PN-EN 416-2:2010 Gazowe jednopalnikowe promienniki niskotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych. Część 2: Racjonalne zużycie energii.
 8. www.kuebler-ogrzewanie-hal.pl/produkte.php, 16.09.2016.
 9. www.schwank.pl/fileadmin/00_customer/pl/pdf/tetraSchwank_PL.pdf, 17.06.2016.
 10. Dudkiewicz E., Fidorów N., Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody, „Rynek Instalacyjny” nr 6/2015, s. 18–22.
 11. Żuchowski S., Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych. Cz. 1, „Rynek Instalacyjny” nr 11/2009.
 12. PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
 13. Dudkiewicz E., Jeżowiecki J., Badania pola cieplnego w halach ogrzewanych promiennikami ceramicznymi, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 2007.
 14. Global Scaling: Basis eines neuen wissenschaftlichen, Weltbildes BoD – Books on Demand, München, November 2009.
 15. vidrocerto.org.br/o-isolante-termico-translucido, 8.09.2016.
 16. www.solandheat.com/english/faq-infrared, 9.09.2016.
 17. Heizungsanlagen mit Dunkelstrahlern. Planung – Installation – Betrieb, DVGW-Arbeitsblatt G 638/II, 03/1991.
 18. Dudkiewicz E., Fidorów N., Jeżowiecki J., Analiza zużycia energii dla grzewczych systemów promieniujących, „Rocznik Ochrona Środowiska”, 2013, t. 15, cz. 3, s. 2293–2308.
 19. enerad.pl/rynek-energii/rynek-gazu/gaz-dla-firmy, 23.09.2016.

Czytaj też: Analiza pracy sieci ciepłowniczej po termomodernizacji odbiorów ciepła >>>

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Maciej Robakiewicz System Białych Certyfikatów po zmianie ustawy

System Białych Certyfikatów po zmianie ustawy System Białych Certyfikatów po zmianie ustawy

System świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. Białych Certyfikatów, wprowadzono ustawą z 2011 roku jako formę wsparcia przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Niestety cele systemu...

System świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. Białych Certyfikatów, wprowadzono ustawą z 2011 roku jako formę wsparcia przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Niestety cele systemu zostały osiągnięte jedynie w niewielkim zakresie. Nowa ustawa z 2016 roku wprowadza zmienione rozwiązania, które powinny sprawić, że system Białych Certyfikatów będzie skutecznym wsparciem działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej.

Waldemar Joniec Nietypowe grzejniki płaszczyznowe

Nietypowe grzejniki płaszczyznowe Nietypowe grzejniki płaszczyznowe

Autor publikacji opisał kilka obecnych na rynku rozwiązań nietypowych grzejników płaszczyznowych.

Autor publikacji opisał kilka obecnych na rynku rozwiązań nietypowych grzejników płaszczyznowych.

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021 Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji,...

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji, gdyż to w nich tkwi największy potencjał osiągnięcia standardu budynków około zeroenergetycznych. Największe efekty można osiągnąć poprzez łączenie różnych działań dających kilkuprocentowe oszczędności, a skumulowany zysk pozwala zredukować zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do poziomu...

dr inż. Alina Żabnieńska-Góra, dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz Miedź w instalacjach solarnych

Miedź w instalacjach solarnych Miedź w instalacjach solarnych

Autorki publikacji omawiają rodzaje systemów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej i dobór poszczególnych elementów instalacji oraz zwracają uwagę na możliwości wykorzystania miedzi w instalacjach...

Autorki publikacji omawiają rodzaje systemów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej i dobór poszczególnych elementów instalacji oraz zwracają uwagę na możliwości wykorzystania miedzi w instalacjach solarnych.

dr inż. Marcin Malicki Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy

Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy

Możliwości zastosowania prostych technologii poprawy efektywności energetycznej wyczerpują się i wdrażane są bardziej zaawansowane rozwiązania. Szczególne miejsce w obszarze poprawy efektywności energetycznej...

Możliwości zastosowania prostych technologii poprawy efektywności energetycznej wyczerpują się i wdrażane są bardziej zaawansowane rozwiązania. Szczególne miejsce w obszarze poprawy efektywności energetycznej zajmują źródła ciepła niskotemperaturowego traktowanego jako ciepło odpadowe. Implementacja technologii konwersji ciepła nieużytecznego i odpadowego na ciepło użyteczne może prowadzić do znacznego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Jedną z takich technologii są absorpcyjne pompy ciepła.

Marcin Klimczak , mgr inż. Daria Sztuka Analiza pracy sieci ciepłowniczej po termomodernizacji odbiorów ciepła

Analiza pracy sieci ciepłowniczej po termomodernizacji odbiorów ciepła Analiza pracy sieci ciepłowniczej po termomodernizacji odbiorów ciepła

Z perspektywy firmy ciepłowniczej jako dostawcy ciepła termomodernizacja oznacza przede wszystkim zmniejszenie przychodów z jego sprzedaży. W latach 2001–2010 m.in. ze względu na intensywną modernizację...

Z perspektywy firmy ciepłowniczej jako dostawcy ciepła termomodernizacja oznacza przede wszystkim zmniejszenie przychodów z jego sprzedaży. W latach 2001–2010 m.in. ze względu na intensywną modernizację budynków zużycie ciepła sieciowego w Polsce zmniejszyło się o 18%. A jak termomodernizacja wpływa na wielkość strat ciepła w sieciach?

dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Alina Żabnieńska-Góra Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie...

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie różnych wzorów i wartości współczynników oraz nieuwzględnianie temperatury wody.

Redakcja RI Ciepło dla budynków XXI wieku

Ciepło dla budynków XXI wieku Ciepło dla budynków XXI wieku

Wraz z rozwojem technologii izolowania termicznego i kontrolowanej mechanicznej wentylacji oraz pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych rosnąć będzie udział elektrycznych systemów grzewczych...

Wraz z rozwojem technologii izolowania termicznego i kontrolowanej mechanicznej wentylacji oraz pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych rosnąć będzie udział elektrycznych systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych.

mgr inż. Katarzyna Rybka Węzły cieplne w budynkach nowych i modernizowanych

Węzły cieplne w budynkach nowych i modernizowanych Węzły cieplne w budynkach nowych i modernizowanych

Stosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w nowym budownictwie wielorodzinnym jest coraz częstsze. Z kolei w modernizowanych obiektach przy okazji zewnętrznego docieplenia wymienia...

Stosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w nowym budownictwie wielorodzinnym jest coraz częstsze. Z kolei w modernizowanych obiektach przy okazji zewnętrznego docieplenia wymienia się instalację grzewczą – to dobry pretekst, żeby doposażyć układ grzewczy w dodatkowe źródło, czyli energię z OZE.

mgr inż. Agnieszka Chmielewska, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa, dr inż. Grzegorz Bartnicki, prof. nzw. dr hab. inż. Jan Danielewicz Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym

Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym

Artykuł traktuje o parametrach do obliczania zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u.: jej zużycia, temperatury wody wodociągowej i sprawności systemu c.w.u. Wykazano w nim, że pomiędzy analizami...

Artykuł traktuje o parametrach do obliczania zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u.: jej zużycia, temperatury wody wodociągowej i sprawności systemu c.w.u. Wykazano w nim, że pomiędzy analizami wykonanymi zgodnie z założeniami rozporządzenia oraz analizami opartymi na rzeczywistym zużyciu wody w budynku oraz zmiennej temperaturze wody wodociągowej występują rozbieżności zarówno roczne, jak i miesięczne.

Waldemar Joniec Efektywna wymiana ciepła i chłodu – wymienniki płytowe

Efektywna wymiana ciepła i chłodu – wymienniki płytowe Efektywna wymiana ciepła i chłodu – wymienniki płytowe

Aktualne wymagania dla instalacji i obiektów w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania wysokoefektywnych i energooszczędnych rozwiązań. Raz wprowadzona do instalacji lub...

Aktualne wymagania dla instalacji i obiektów w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania wysokoefektywnych i energooszczędnych rozwiązań. Raz wprowadzona do instalacji lub obiektu energia nie może być marnowana – powinna być przekazywana prawie bez strat i odzyskiwana tam, gdzie to tylko możliwe. Rola wymienników w instalacjach stale rośnie, zwłaszcza że współczesne instalacje są zasilane z wielu źródeł i wymagają precyzyjnego transportu energii.

dr Artur Miros Izolacje techniczne w obiektach zabytkowych

Izolacje techniczne w obiektach zabytkowych Izolacje techniczne w obiektach zabytkowych

Priorytetem we wszystkich działaniach remontowych dotyczących obiektów zabytkowych jest zachowanie ich historycznych walorów. Wybór izolacji instalacji technicznych decyduje o ochronie obiektu zabytkowego...

Priorytetem we wszystkich działaniach remontowych dotyczących obiektów zabytkowych jest zachowanie ich historycznych walorów. Wybór izolacji instalacji technicznych decyduje o ochronie obiektu zabytkowego przed uszkodzeniami związanymi z wprowadzeniem nowych elementów, jego ochronie przeciwpożarowej, a także optymalizacji kosztów eksploatacyjnych.

mgr inż. Michał Drozdowicz, dr inż. Marta Laska Termomodernizacja zabytkowych kamienic

Termomodernizacja zabytkowych kamienic Termomodernizacja zabytkowych kamienic

Artykuł omawia proces termomodernizacji budynków zabytkowych w zakresie przepisów budowlanych i analizuje różne warianty rozwiązań technicznych dla zabytkowych kamienic.

Artykuł omawia proces termomodernizacji budynków zabytkowych w zakresie przepisów budowlanych i analizuje różne warianty rozwiązań technicznych dla zabytkowych kamienic.

inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy

Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy

Wiele pomp ciepła powietrze/woda wyposażanych jest obecnie w sprężarki z inwerterem. Ich zaletą jest możliwość dopasowania mocy urządzenia do chwilowych potrzeb grzewczych budynku. Przeprowadzenie analizy...

Wiele pomp ciepła powietrze/woda wyposażanych jest obecnie w sprężarki z inwerterem. Ich zaletą jest możliwość dopasowania mocy urządzenia do chwilowych potrzeb grzewczych budynku. Przeprowadzenie analizy SCOP pompy ciepła regulowanej poprzez zmianę prędkości sprężarki przy użyciu inwertera częstotliwości wymaga pozyskania informacji na temat COP urządzenia w warunkach obciążenia częściowego, a te nie zawsze są łatwo dostępne.

kr Wybór pompy obiegowej

Wybór pompy obiegowej Wybór pompy obiegowej

Sercem każdej instalacji wodnej, zarówno grzewczej, jak i chłodniczej, jest pompa. Odpowiedni dobór oraz prawidłowa eksploatacja zapewnią jej długą żywotność. Nowe pompy, które pojawiają się obecnie na...

Sercem każdej instalacji wodnej, zarówno grzewczej, jak i chłodniczej, jest pompa. Odpowiedni dobór oraz prawidłowa eksploatacja zapewnią jej długą żywotność. Nowe pompy, które pojawiają się obecnie na rynku, to głównie energooszczędne bezdławnicowe pompy elektroniczne, kilkubiegowe lub z płynną regulacją obrotów.

mgr inż. Joanna Jaskulska, dr inż. Renata Jaskulska Wpływ standardów energetycznych i rodzaju zaopatrzenia w ciepło na emisję zanieczyszczeń oraz koszty ekonomiczne

Wpływ standardów energetycznych i rodzaju zaopatrzenia w ciepło na emisję zanieczyszczeń oraz koszty ekonomiczne Wpływ standardów energetycznych i rodzaju zaopatrzenia w ciepło na emisję zanieczyszczeń oraz koszty ekonomiczne

Spalanie w kotle niesortymentowanego węgla lub odpadów drzewnych czy komunalnych zwiększa emisję do atmosfery wysokotoksycznych związków oraz awaryjność urządzenia, obniża też jego sprawność. Na zapewnienie...

Spalanie w kotle niesortymentowanego węgla lub odpadów drzewnych czy komunalnych zwiększa emisję do atmosfery wysokotoksycznych związków oraz awaryjność urządzenia, obniża też jego sprawność. Na zapewnienie płynnej i ekonomicznie opłacalnej pracy kotła istotny wpływ ma m.in. jego dostosowanie do rodzaju spalanego paliwa.

dr inż. Maciej Knapik Analiza i wybór źródła grzewczego przygotowującego ciepłą wodę z wykorzystaniem energii odnawialnej

Analiza i wybór źródła grzewczego przygotowującego ciepłą wodę z wykorzystaniem energii odnawialnej Analiza i wybór źródła grzewczego przygotowującego ciepłą wodę z wykorzystaniem energii odnawialnej

Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody może być pokryte w budynkach niskoenergetycznych w dużej mierze dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej. Uzyskanie korzyści ekologicznych...

Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody może być pokryte w budynkach niskoenergetycznych w dużej mierze dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej. Uzyskanie korzyści ekologicznych i eksploatacyjnych wymaga jednak odpowiednich nakładów inwestycyjnych. Wyboru źródła energii dokonuje ostatecznie użytkownik, kierując się głównie kryteriami ekonomicznymi i komfortem eksploatacji.

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, inż. Maciej Załuska, mgr inż. Rafał Tomaszewicz Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda

Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania dodatkowych źródeł energii odnawialnej w układzie technologicznym pracy pompy ciepła typu solanka/woda, która zainstalowana jest w budynku...

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania dodatkowych źródeł energii odnawialnej w układzie technologicznym pracy pompy ciepła typu solanka/woda, która zainstalowana jest w budynku jednorodzinnym. Pompa ciepła o zmierzonej średniej mocy grzewczej 9,53 kW i mocy chłodniczej 7,8 kW pracuje w układzie monowalentnym na cele grzewcze i podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Kazimierz Zakrzewski Miedź czy tworzywo?

Miedź czy tworzywo? Miedź czy tworzywo?

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych...

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych są bezapelacyjne.

r k Kompletne systemy sterowania nagrzewnicami

Kompletne systemy sterowania nagrzewnicami Kompletne systemy sterowania nagrzewnicami

Obiekty wielkokubaturowe i wielkopowierzchniowe wymagają specjalistycznych rozwiązań, które zapewnią komfort oraz możliwie energooszczędną pracę.

Obiekty wielkokubaturowe i wielkopowierzchniowe wymagają specjalistycznych rozwiązań, które zapewnią komfort oraz możliwie energooszczędną pracę.

Redakcja RI Kotły na paliwa stałe – rynek i wymagania

Kotły na paliwa stałe – rynek i wymagania Kotły na paliwa stałe – rynek i wymagania

Prognozy wskazują, że liczba eksploatowanych kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi będzie stopniowo maleć na rzecz urządzeń korzystających z paliw gazowych i energii elektrycznej. W segmencie kotłów...

Prognozy wskazują, że liczba eksploatowanych kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi będzie stopniowo maleć na rzecz urządzeń korzystających z paliw gazowych i energii elektrycznej. W segmencie kotłów na paliwa stałe przewagę – kosztem urządzeń zasypowych, które stanowią obecnie blisko 80% ogółu – zyskiwać będą kotły z automatycznym podawaniem paliw: węgla kwalifikowanego i biomasy. Przebieg tego procesu będzie zależeć od regulacji prawnych na szczeblu krajowym oraz od decyzji organów lokalnych w...

Stefan Żuchowski Kotły kondensacyjne – nowe rozwiązania i kierunki rozwoju

Kotły kondensacyjne – nowe rozwiązania i kierunki rozwoju Kotły kondensacyjne – nowe rozwiązania i kierunki rozwoju

Rynek kotłów kondensacyjnych odnotowuje stały dynamiczny rozwój. Coraz nowsze konstrukcje są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby użytkowników i wymagania budownictwa. Zmieniają się również systemy...

Rynek kotłów kondensacyjnych odnotowuje stały dynamiczny rozwój. Coraz nowsze konstrukcje są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby użytkowników i wymagania budownictwa. Zmieniają się również systemy sterowania. Coraz częściej kotły stają się częścią systemów hybrydowych i wielopaliwowych.

Jerzy Chodura Kwestia równoważności kolektorów słonecznych w przetargach publicznych

Kwestia równoważności kolektorów słonecznych w przetargach publicznych Kwestia równoważności kolektorów słonecznych w przetargach publicznych

W procedurze przetargowej przy zamówieniach publicznych spotkać się można często z wymaganiem zastosowania kolektora o parametrach podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub równoważnego.

W procedurze przetargowej przy zamówieniach publicznych spotkać się można często z wymaganiem zastosowania kolektora o parametrach podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub równoważnego.

inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda

Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda

W artykule wykorzystano model obliczania SCOP według wytycznych normy [3] do analizy wpływu danych klimatycznych wybranych miejscowości w Polsce oraz przyjętego punktu biwalentnego na roczny wskaźnik efektywności...

W artykule wykorzystano model obliczania SCOP według wytycznych normy [3] do analizy wpływu danych klimatycznych wybranych miejscowości w Polsce oraz przyjętego punktu biwalentnego na roczny wskaźnik efektywności energetycznej przykładowej pompy ciepła powietrze/woda, zasilającej dom jednorodzinny o projektowym obciążeniu cieplnym 9,5 kW oraz opisano aspekty związane z analizą pracy pomp ciepła powietrze/woda pracujących w trybie grzewczym.

Najnowsze produkty i technologie

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Majówka z Hisense Easy Smart

Majówka z Hisense Easy Smart Majówka z Hisense Easy Smart

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.