RynekInstalacyjny.pl

Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda

Rys. 1. Podział Europy na strefy klimatyczne [6]/ arch. autorów

Rys. 1. Podział Europy na strefy klimatyczne [6]/ arch. autorów

Norma PN-EN 14825 podaje szereg informacji niezbędnych w procesie oceny efektywności pomp ciepła wszystkich typów, w tym podstawy do tworzenia etykiet energetycznych tych urządzeń. Zawarta w niej metoda obliczania SCOPon może znaleźć zastosowanie również w praktyce projektowej.

Zobacz także

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora...

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora dokonującego adaptacji zabytkowego budynku na nowoczesną, specjalistyczną klinikę medyczną. Powstało innowacyjne, ale przede wszystkim niezawodne, samowystarczalne i zrównoważone pod względem środowiskowym źródło energii elektrycznej, ciepła i chłodu, które w ciągu zaledwie kilku lat zacznie przynosić...

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Pompy ciepła powietrze/woda mogą być stosowane do ogrzewania budynków. Dobierając je jako urządzenia grzewcze, uwzględnić należy ich charakterystyczną cechę, jaką jest zależność mocy grzewczej oraz współczynnika efektywności energetycznej od temperatury zewnętrznej.

Niespójność potrzeb grzewczych budynku i dostępnej mocy grzewczej pomp ciepła powietrze/woda budzi niekiedy wątpliwości co do efektywności energetycznej tych urządzeń. Jednak w praktyce prawidłowo dobrane urządzenie doskonale sprawdzi się jako system grzewczy dla budynku, szczególnie niskoenergetycznego, również w naszej strefie klimatycznej.

 

Dobierając pompę ciepła powietrze/woda, należy każdorazowo przeprowadzić analizę współpracy urządzenia z ogrzewanym obiektem, m.in. dla obliczenia rocznego wskaźnika efektywności energetycznej SCOP.

Żeby umożliwić poprawny dobór pompy ciepła, producenci mają obowiązek dostarczyć dane o wartościach współczynnika efektywności COP oraz mocy grzewczej dla określonych normą PN-EN 14511 [1] temperatur zasilania po stronie grzewczej (górne źródło pompy ciepła) i temperatur powietrza zewnętrznego (dolne źródło pompy ciepła).

Dodatkowo od września 2015 dla urządzeń grzewczych, również pomp ciepła, należy podawać etykietę energetyczną, wymaga tego dyrektywa 2009/125/WE [2].

Pompa ciepła jest badana i oceniana za pomocą metody podanej w normie PN-EN 14825 [3].

Na podstawie obliczonego według tej normy wskaźnika SCOP urządzenia nadawana jest mu klasa efektywności energetycznej (oznaczana literami od G do A+++).

Zauważyć należy, że przeliczenie COP na SCOP na potrzeby etykiet odbywa się dla narzuconych odgórnie warunków klimatycznych oraz deklarowanego przez producenta obliczeniowego zapotrzebowania na moc grzewczą wynikającego z przyjętego do obliczeń punktu biwalentnego. W związku z tym podawana na etykiecie klasa energetyczna jest wskaźnikiem pozwalającym w pewnym stopniu porównać różne urządzenia grzewcze, ale nie zastąpi analizy i rzetelnego doboru urządzenia do potrzeb grzewczych konkretnego budynku.

Jednym ze sposobów przeprowadzenia takiej analizy może być metoda szacowania proponowana właśnie przez PN-EN 14825 [3].

Pozwala ona dokonać oceny SCOP pompy ciepła zasilającej w ciepło budynek o dowolnej lokalizacji i znanym zapotrzebowaniu na moc grzewczą. Analizy prezentowane w pracach [4, 5], jak i zapisy samej normy [3] wskazują, że wykorzystanie tej metody nie tylko jako procedury przypisanej do certyfikowania urządzeń jest jak najbardziej możliwe.

W artykule wykorzystano model obliczania SCOP według wytycznych normy [3] do analizy wpływu danych klimatycznych wybranych miejscowości w Polsce oraz przyjętego punktu biwalentnego na roczny wskaźnik efektywności energetycznej przykładowej pompy ciepła powietrze/woda, zasilającej dom jednorodzinny o projektowym obciążeniu cieplnym 9,5 kW.

Obliczanie SCOP pomp ciepła powietrze/woda wg PN-EN 14825

Norma PN-EN 14825 podaje zasady testowania oraz obliczania efektywności energetycznej różnych typów pomp ciepła pracujących jako urządzenia grzewcze oraz jako urządzenia chłodnicze w warunkach obciążenia częściowego.

W artykule opisano aspekty związane z analizą pracy pomp ciepła powietrze/woda pracujących w trybie grzewczym. Efektywność według [3] może być wyrażona poprzez szacowany sezonowy współczynnik: SCOPon, SCOPnet i SCOP. Wartość SCOP­on odzwierciedla pracę pompy ciepła w trybie grzewczym z uwzględnieniem pracy grzałki wspomagającej. Wartość SCOPnet uwzględnia jedynie energię elektryczną zużytą na potrzeby działania pompy ciepła i obiegu czynnika przepływającego przez dolne źródło (np. praca wentylatorów, pomp obiegowych). SCOP uwzględnia dodatkowo energię niezbędną do działania urządzenia w trybach pracy nieaktywnej. W artykule jako miarodajny i wystarczający dla planowanej analizy przyjęto współczynnik SCOPon, dla którego podstawą do obliczeń według [3] są:

 • charakterystyka sezonu grzewczego,

 • dane urządzenia dotyczące jego mocy grzewczej i COP w warunkach obciążenia częściowego,

 • dane dotyczące projektowego obciążenia cieplnego budynku.

Charakterystyka sezonu grzewczego

Norma [3] wprowadza podział Europy na trzy strefy klimatyczne:

 • A – strefa średnia (average), o zewnętrznej temperaturze obliczeniowej Tdesign,h = –10°C,

 • C – strefa zimna (colder), o zewnętrznej temperaturze obliczeniowej Tdesign,h = –22°C,

 • W – strefa ciepła (warmer), o zewnętrznej temperaturze obliczeniowej Tdesign,h = 2°C.

Podział ten przedstawiono poglądowo na rys. 1 (patrz: rysunek tytułowy). Zaznaczono na nim również obszar Polski zakwalifikowany do strefy chłodnej (C).

Porównanie krzywych klimatycznych

Rys. 2. Porównanie krzywych klimatycznych dla wybranych miejscowości w Polsce wg [3] i [7]

Zauważyć należy także, że obowiązkowe jest dla producentów wyznaczenie klasy energetycznej każdej pompy ciepła wprowadzanej do sprzedaży w Europie w oparciu o dane klimatyczne dla sezonu średniego (A).

Każda ze stref cechuje się, poza różnymi temperaturami obliczeniowymi, odmiennym czasem trwania sezonu grzewczego oraz liczbą godzin występowania danej temperatury zewnętrznej. Krzywe opisujące liczbę godzin występowania danej temperatury zewnętrznej przedstawiono na rys. 2.

Czytaj też: Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego >>>

Dane pompy ciepła powietrze/woda

Norma PN-EN 14511:1 [1] zobowiązuje producentów pomp ciepła do przedstawienia wartości COP oraz mocy chwilowych urządzenia zbadanych w warunkach laboratoryjnych w określonych punktach (opisywanych przez temperatury dolnego i górnego źródła). Punkty te, oznaczone w PN-EN 14825 [3] literami A–G, są podstawą do określenia parametrów pracy pompy ciepła przy dowolnej temperaturze zewnętrznej. Jednak na potrzeby obliczenia SCOP według normy [3] wartości COP, odmiennie niż według normy [1], powinny zostać wyznaczone w warunkach obciążenia częściowego.

Temperatury charakteryzujące poszczególne punkty obliczeniowe pokazano na rys. 3.

Graficzna interpretacja obliczeń

Rys. 3. Graficzna interpretacja obliczeń wg PN-EN 14825:2014-02 [3] dla klimatu zimnego (C)

Punkty A–D odpowiadają zawsze tym samym wartościom temperatury zewnętrznej, która w zestawieniu z przyjętą temperaturą obliczeniową definiuje poziom częściowego obciążenia cieplnego budynku.

Lokalizacja punktów E–G na charakterystyce obciążenia cieplnego budynku jest ustalana indywidulanie i zależy od: minimalnej temperatury zewnętrznej pracy pompy ciepła (TTOL), strefy klimatycznej oraz przyjętego punktu biwalentnego (Tbiv). Graficzna interpretacja metody przedstawiona została na rys. 3.

Obciążenie cieplne budynku

Sposób oszacowania chwilowego obciążenia cieplnego budynku proponowany w normie [3] opiera się na wskaźniku obciążenia częściowego. Jego wartość wyznacza się według równania (1):

 (1)

Otrzymany wynik po pomnożeniu przez projektowe obciążenie cieplne budynku pozwala wyznaczyć chwilowe obciążenie cieplne budynku. Równanie (2) określa więc również wymaganą moc grzewczą pompy ciepła w danej temperaturze zewnętrznej (rys. 3).

  (2)

Obliczanie SCOP

Dobierając pompę ciepła powietrze/woda, określa się przede wszystkim tzw. punkt biwalentny (Tbiv), czyli temperaturę zewnętrzną, dla której obciążenie cieplne budynku równe jest osiąganej mocy grzewczej urządzenia.

W okresach temperatur powietrza zewnętrznego niższych od temperatury punktu biwalentnego moc pompy ciepła nie jest wystarczająca i należy uwzględnić w obliczeniach dodatkową moc grzałki elektrycznej:

  (3)

W okresach temperatur powietrza zewnętrznego wyższych od punktu biwalentnego moc pompy ciepła powietrze/woda zaczyna przewyższać zapotrzebowanie budynku. Różnica ta staje się tym większa, im wyższa jest temperatura dolnego źródła.

Dopasowanie mocy może odbywać się naprzemiennie poprzez włączanie i wyłączanie urządzenia (tryb on/off), zastosowanie sprężarek z przetwornikiem częstotliwości lub kilku sprężarek pracujących stopniowo.

Każda z metod ma ograniczenia maksymalnego stopnia redukcji mocy, który należy przyjąć na podstawie kart katalogowych producentów urządzeń. Stopień dopasowania urządzenia do chwilowego obciążenia budynku wpływa na osiągane wartości COP. Zmiana ta uwzględniana jest według [3] za pomocą dodatkowych parametrów:

 • Cru – czyli stosunku chwilowego obciążenia cieplnego budynku do deklarowanej mocy pompy ciepła w tych samych warunkach temperatury zewnętrznej Tj obliczanego z zależności (4) oraz

 • Cc – czyli współczynnika redukcji ze względu na straty rozruchowe przy obciążeniu częściowym przyjmowanego na podstawie testów urządzenia (jeżeli brakuje takich danych, norma [3] zaleca przyjmować Cc = 0,9).

Parametry te pozwalają wyliczyć, z zależności (5), wartości COPbin(Tj) oznaczające chwilowy COP w danych warunkach obciążenia częściowego.

  (4)

  (5)

Wartość COPbin(Tj) jest podstawą do szacowania współczynnika SCOP i należy ją wyliczać:

 • jeżeli obciążenie budynku jest niższe od mocy pompy ciepła – dla urządzeń bez możliwości regulacji osiąganej mocy (tryb on/off),

 • jeżeli możliwa osiągana moc różni się od wymaganej o ±10% – w przypadku urządzeń o kilku stopniach pracy,

 • jeżeli obciążenie budynku jest niższe od minimalnej mocy zredukowanej za pomocą inwertera – dla urządzeń ze sprężarkami o płynnej regulacji pracy.

Parametry opisane wzorami (1–5) wyznacza się w krokach obliczeniowych, czyli dla kolejnych temperatur zewnętrznych.

Obliczenia rozpoczyna się od wyznaczenia powyższych wartości dla punktów obliczeniowych A–G.

Do wyznaczenia wartości parametrów w pozostałych krokach obliczeniowych wykorzystuje się interpolację liniową (ewentualnie ekstrapolację) wyników obliczeń dla punktów A–G.

Gdy znane są parametry pracy urządzenia w każdym kroku obliczeniowym, możliwe jest obliczenie szacowanego sezonowego współczynnika SCOPon na podstawie zależności (6):

  (6)

Czytaj też: Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE >>>

Warunki klimatyczne w Polsce a dane wg PN-EN 14825

Norma PN-EN 14825 [3] definiuje dla Europy trzy typy klimatu – zimny (C), średni (A) i ciepły (W).

Polskę przypisano do regionu zimnego (C). Jednak zestawienie (rys. 3) przebiegu krzywych klimatycznych dla okresu grzewczego wykonanych według danych meteorologicznych dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa [7] z danymi według [3] pokazuje, że klimat w naszym kraju jest łagodniejszy.

Nawet najzimniejsza statystycznie miejscowość, Suwałki, ma przebieg krzywej klimatycznej poniżej przebiegu krzywej dla strefy zimnej (C).

Również pozostałe miejscowości plasują się pomiędzy krzywą dla regionu zimnego i średniego.

Oznaczenia
Cru – stosunek chwilowego obciążenia cieplnego budynku do deklarowanej mocy pompy ciepła w danej temperaturze Tj;
Cc – współczynnik redukcji ze względu na straty rozruchowe przy obciążeniu częściowym;
COP – współczynnik efektywności pompy ciepła;
COPbin(Tj) – wartość COP jednostki pod obciążeniem częściowym w danej temperaturze zewnętrznej Tj;
elbu(Tj) – moc elektrycznej grzałki wspomagającej w danej temperaturze zewnętrznej Tj, kW;
hj – liczba godzin występowania danej temperatury zewnętrznej Tj;
Ph(Tj) – obciążenie cieplne budynku w danej temperaturze Tj, kW;
Pd(Tj) – moc grzewcza pompy ciepła powietrze/woda w danej temperaturze Tj, kW;
PLR – współczynnik obciążenia częściowego (part load ratio);
Tj – temperatura zewnętrzna w danym kroku, °C;
Tbiv – temperatura biwalentna, °C;
TTOL – minimalna temperatura pracy pompy ciepła, °C;
Tdesign,h – temperatura obliczeniowa, °C;
Pdesign,h – projektowe obciążenie cieplne, kW;
SCOP – sezonowy współczynnik efektywności pompy ciepła (z energią dla grzałki elektrycznej oraz energią pomocniczą dla nieaktywnych trybów pracy);
SCOPon – sezonowy współczynnik efektywności pompy ciepła w trybie grzewczym (z energią dla grzałki elektrycznej);
SCOPnet – sezonowy współczynnik efektywności pompy ciepła w trybie grzewczym (bez energii dla grzałki elektrycznej);
j – numer kroku (bin);
n – liczba kroków (bin).

Dość duże różnice występują w przebiegu krzywych klimatycznych w ich środkowej części, w zakresie temperatur zewnętrznych od –5 do 7°C. Jest to zakres najistotniejszy z punktu widzenia oceny efektywności pracy pompy ciepła powietrze/woda. Liczba godzin występowania tych temperatur w sezonie grzewczym (3000-4300 h) jest bowiem przeważająca i stanowi około 60–70% czasu jego trwania.

Zauważyć też należy, że np. Kołobrzeg w zakresie temperatur pomiędzy –7 a 2°C ma przebieg krzywej klimatycznej poniżej krzywej dla klimatu średniego. Jednak w odniesieniu do pozostałych prezentowanych miejscowości sezon średni (average) ma przebieg łagodniejszy i charakteryzuje się też mniejszą liczbą godzin grzewczych (poniżej 5000 h).

Skutkiem zaprezentowanych różnic w danych klimatycznych mogą być znaczne rozbieżności w wynikach obliczeń SCOPon. Norma [3] sugeruje, żeby w praktycznych zastosowaniach korzystać z danych właściwych dla danej lokalizacji, a nie z danych klimatycznych przez nią zestandaryzowanych.

Przykładowa analiza efektywności pompy ciepła

Opis obliczeń

W poniższych analizach przeprowadzono obliczenia SCOPon przy użyciu metody przedstawionej w [3] dla przykładowego budynku o projektowym obciążeniu cieplnym wynoszącym 9,5 kW. Moc budynku przyjęta została dla zewnętrznej temperatury obliczeniowej –22°C odpowiadającej strefie zimnej (C), proponowanej dla obszaru Polski. W obliczeniach założono utrzymanie identycznej izolacyjności cieplnej budynku we wszystkich lokalizacjach. Skutkiem tego dla odmiennych w każdej strefie temperatur obliczeniowych otrzymano różne od 9,5 kW moce obliczeniowe budynku (Pdesign,h) oznaczone na rys. 4. Obliczenia przeprowadzono dla strefy zimnej (C) oraz średniej (A), a także dla miast z pięciu stref klimatycznych Polski: Kołobrzegu, Wrocławia, Lublina, Olsztyna oraz Suwałk.

Obciążenie cieplne budynk

Rys. 4. Projektowe obciążenie cieplne budynku i punkty biwalentne dla analizowanego typoszeregu pomp ciepła

Typoszereg pomp ciepła

Tabela 1. Parametry typoszeregu pomp ciepła powietrze/woda

Obliczenia SCOPon wykonano dla typoszeregu trzech sprężarkowych pomp ciepła powietrze/woda oznaczonych na potrzeby artykułu jako PC-1, PC-2, PC-3. Analizowane pompy ciepła mają sprężarkę pracującą w trybie on/off. Dane dotyczące osiąganych mocy i COP w punktach temperatury zewnętrznej (Tj) dla temperatury zasilania 35°C zestawiono w tabeli 1. Punkty przecięcia charakterystyk mocy poszczególnych pomp ciepła z prostą obrazującą obciążenie cieplne budynku (rys. 4) definiują tzw. temperaturę biwalentną dla każdej z nich, zestawioną w tabeli 1. Ze względu na przyjęte dla analizowanego przypadku założenie stałej izolacyjności cieplnej budynku punkty biwalentne są niezmienne bez względu na przyjęte do obliczeń dane klimatyczne. Skutkiem takiego podejścia jest nieco inny stosunek obliczeniowego obciążenia cieplnego Pdesign,h budynku do mocy pomp ciepła w punktach biwalentnych.

Czytaj też: Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja >>>

Wyniki analizy

Wyniki analizy zestawiono na rys. 5 i rys. 6. Rys. 5 zawiera zestawienie wartości SCOPon obliczonych dla pompy ciepła oznaczonej jako PC-2 (urządzenie zwymiarowane na T­biv = –7°C), współpracującej z budynkiem o mocy grzewczej przedstawionej na rys. 4, zlokalizowanym w różnych strefach klimatycznych.

Rys. 6 zawiera wyniki obliczeń SCOPon dla tego samego obiektu i tych samych stref, ale dla pełnego typoszeregu pomp ciepła, czyli PC-1 (urządzenie zwymiarowane na Tbiv = –11°C) oraz PC-3 (urządzenie zwymiarowane na Tbiv = –3°C).

Wartość SCOPon pompy ciepła

Rys. 5. Wartość SCOPon pompy ciepła PC-2 (urządzenie zwymiarowane na Tbiv = –7°C)


 

Wartości SCOPon

Rys. 6. Wartości SCOPon dla wszystkich konfiguracji analizowanego systemu grzewczego


 

Wyniki obliczeń zilustrowane na rys. 5 ukazują wpływ przyjętych danych klimatycznych na szacowaną wartość SCOPon. Współczynnik efektywności dla danych klimatycznych okresu zimnego (C) wynosi 3,05 (dla urządzenia PC-2). Jest to wartość najniższa z uzyskanych w przeprowadzonej analizie.

Dla Kołobrzegu, znajdującego się w I strefie klimatycznej, wartość SCOPon wynosi 3,68 (dla urządzenia PC-2).

Przyjmując wyniki obliczeń dla strefy zimnej (C) jako wariant odniesienia, uzyskano wynik wyższy o 21%.

Przykład ten pokazuje, jak istotny może być wpływ zastosowanych do obliczeń danych klimatycznych na obliczeniową wartość SCOPon.

Znaczne rozbieżności występują też dla Wrocławia i Lublina (strefa II i III) – szacowane różnice względem wariantu odniesienia wynoszą odpowiednio 11% (SCOPon = 3,40) i 8% (SCOPon = 3,28).

Dla Olsztyna (strefa IV), charakteryzującego się taką samą zewnętrzną temperaturą obliczeniową jak wariant odniesienia, SCOPon wynosi 3,43, co jest wartością o 12% większą.

Dopiero wynik uzyskany dla strefy V na przykładzie Suwałk jest niemal odpowiednikiem obliczeń wykonanych dla danych klimatycznych strefy zimnej (C).

Strefa klimatu średniego (A) wartością SCOPon wynoszącą 3,59 tylko nieznacznie odbiega od uzyskanych dla większości analizowanych miast Polski (dla urządzenia PC-2).

Na uwadze należy mieć odmienne warunki obliczeniowe tej strefy. W przypadku zewnętrznej temperatury obliczeniowej wynoszącej –10°C przyjęcie punktu biwalentnego na poziomie –7°C oznacza znaczące przewymiarowanie. Sugerowany przez [3] punkt biwalentny dla tej strefy wynosi 2°C. W przeprowadzonej analizie nie uwzględniono urządzenia o tak niskiej mocy. Zbieżność wyników z cieplejszymi strefami Polski związana jest z zaniżeniem wartości SCOPon wynikającym z zastosowania przewymiarowanego urządzenia regulowanego w trybie on/off.

Wartość SCOPon, będąca odzwierciedleniem pracy urządzenia w zmiennych warunkach okresu grzewczego, może być stosowana przy analizie porównawczej pomp ciepła uwzględniającej wartość punktu biwalentnego. Wytyczne normy [3] proponują dla klimatu zimnego (C) temperaturę biwalentną (Tbiv) na poziomie –7°C lub niższą. Zasadniczo pokrywa się to z wynikami uzyskanymi w dalszych obliczeniach, gdzie mimo dużych wahań osiąganych wartości SCOPon w poszczególnych strefach klimatycznych najlepszym dopasowaniem mocy do obciążenia cieplnego budynku charakteryzuje się urządzenie PC-2, dobrane właśnie na taką temperaturę biwalentną.

W wynikach zaprezentowanych na rys. 6 widoczny jest niekorzystny wpływ zarówno przewymiarowania, jak i niedowymiarowania tego typu źródła ciepła.

Problem przewymiarowania jest szczególnie istotny w przypadku stref o klimacie łagodniejszym, co doskonale odzwierciedla przykład Kołobrzegu. Podczas gdy wybór urządzenia PC-2 skutkować będzie pracą z wysokim SCOPon, równym 3,68, wybór najbliższego w typoszeregu urządzenia wyższej mocy, PC-1, spowoduje spadek efektywności o ponad 12%, do wartości 3,25 w skali roku. W przypadku tym oprócz zwiększonych kosztów inwestycji niepoprawny dobór skutkowałby również wyższymi kosztami eksploatacyjnymi, związanymi z nieefektywną pracą pompy ciepła regulowanej w trybie on/off.

W sytuacji przeciwnej, przy zastosowaniu urządzenia o zbyt niskiej mocy, w znacznej części sezonu grzewczego niezbędne będzie użycie wspomagającej grzałki elektrycznej. Jej duży udział w wytwarzaniu energii grzewczej skutkuje znaczącym, zazwyczaj większym niż w przypadku urządzeń przewymiarowanych, obniżeniem współczynnika SCOPon. Sytuacja taka widoczna jest dla urządzenia PC-3 i miast z chłodniejszych stref obszaru Polski (Wrocław, Lublin, Olsztyn, Suwałki). Spadek efektywności wynosi od 12 do 16%.

W prezentowanym przykładzie należy zwrócić uwagę na różnice w deklarowanych przez producenta wartościach COP dla każdego z urządzeń. W zestawieniu najniższe wartości COP ma pompa ciepła najmniejszej mocy (PC-3). Przy mniej różniących się wartościach COP urządzeń w typoszeregu sytuacja w cieplejszych strefach mogłaby wyglądać inaczej – mniejsza pompa ciepła miałaby SCOPon wyższe niż PC-2.

Podsumowanie

Procedury obliczeniowe i wytyczne do testów przedstawione w normie PN-EN 14825 [3] obejmują szereg aspektów niezbędnych w procesie oceny efektywności pomp ciepła wszystkich typów. Norma ta znalazła więc oczywiste zastosowanie jako podstawa tworzenia etykiet energetycznych pomp ciepła. Jednak metodę obliczania SCOPon w niej opisaną można wykorzystać również w praktyce projektowej.

W artykule, stosując opisaną metodę obliczeniową, pokazano, że zakwalifikowanie Polski do strefy zimnej (C) nie potwierdza się po zastosowaniu do obliczeń dostępnych danych meteorologicznych. Dla przykładowego obiektu wykazano różnice w osiąganych wartościach SCOPon do plus 21% względem wartości otrzymanej dla danych klimatycznych zgodnych ze strefą zimną (C).

Metodę zastosowano również do oceny wpływu dopasowania mocy pompy ciepła do obciążenia cieplnego budynku na roczny współczynnik efektywności energetycznej urządzenia. W przykładowych analizach wykazano rozbieżności do minus 16% względem pompy ciepła dobranej najlepiej z dostępnego typoszeregu urządzeń.

Podsumowując, zaletą metody obliczeniowej jest możliwość oszacowania wartości SCOPon uwzględniającej charakterystykę sezonu grzewczego w danej lokalizacji oraz projektowe obciążenie cieplne budynku.

Możliwe jest też, w sposób przybliżony, dopasowanie najbardziej wydajnego w danym przypadku urządzenia.

Wśród wad tej metody wymienić należy nieuwzględnianie w profilu obciążenia cieplnego zysków ciepła, co powoduje, że obliczona ilość energii, zarówno cieplnej, jak i elektrycznej, może znacząco odbiegać od rzeczywistych rocznych potrzeb budynku. Tak więc wykorzystanie tych danych do oceny rocznych kosztów eksploatacji raczej nie znajdzie zastosowania. Dodatkowo, w sytuacji gdy sprężarka pompy ciepła ma możliwość płynnej regulacji mocy, norma [3] zakłada, że do obliczeń SCOPon konieczne jest pozyskanie informacji na temat COP urządzenia w warunkach obciążenia częściowego.

Zasadniczo dostęp do takich danych testowych nie jest szeroko oferowany przez producentów pomp ciepła, co utrudnia przeprowadzenie tych obliczeń.

Literatura

 1. PN-EN 14511 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia.

 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (DzU UE L 285/10 z 31.10.2009).

 3. PN-EN 14825 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia. Badanie i ocena w warunkach niepełnego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej.

 4. Dongellini M., Naldi C., Morini G.L., Seasonal performance evaluation of electric air-to-water heat pump, „Applied Thermal Engineering” Vol. 90 (2015), p. 1072–1081.

 5. Dongellini M., Naldi C., Morini G.L., Climate influence on seasonal performances of air-to-water heat pumps for heating, „Energy Procedia” Vol. 81 (2015), p. 100–107.

 6. Strategic Nordic Products – Heat Pumps Nordsyn, 2015.

 7. www.mib.gov.pl.

Czytaj też: 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Rafał Różycki Równoważenie małych instalacji c.o.

Równoważenie małych instalacji c.o. Równoważenie małych instalacji c.o.

W opinii wielu instalatorów w przypadku niedużych instalacji centralnego ogrzewania projekt nie jest potrzebny, a samą instalację można bardzo łatwo wykonać. Jednak w takich nieobliczonych instalacjach...

W opinii wielu instalatorów w przypadku niedużych instalacji centralnego ogrzewania projekt nie jest potrzebny, a samą instalację można bardzo łatwo wykonać. Jednak w takich nieobliczonych instalacjach częstym zjawiskiem jest nierówne grzanie grzejników. Najlepiej przeanalizować je na przykładzie małej instalacji, w której nie stosuje się zaworów podpionowych.

Jerzy Kosieradzki Korozja w instalacji centralnego ogrzewania

Korozja w instalacji centralnego ogrzewania Korozja w instalacji centralnego ogrzewania

O korozji instalacji centralnego ogrzewania krążą najróżniejsze opinie. Które z opowiadań instalatorów są prawdziwe?

O korozji instalacji centralnego ogrzewania krążą najróżniejsze opinie. Które z opowiadań instalatorów są prawdziwe?

Jerzy Kosieradzki Woda jako źródło ciepła dla pomp

Woda jako źródło ciepła dla pomp Woda jako źródło ciepła dla pomp

W większości artykułów poświęconych pompom ciepła autorzy szczegółowo analizują zalety pompy ciepła, pokazując, jak szczególne jest to urządzenie, bo pozwala z 1 kW zainstalowanej mocy uzyskać nawet 4...

W większości artykułów poświęconych pompom ciepła autorzy szczegółowo analizują zalety pompy ciepła, pokazując, jak szczególne jest to urządzenie, bo pozwala z 1 kW zainstalowanej mocy uzyskać nawet 4 kW mocy grzewczej. Rzadko spotyka się informacje o tym, że aby te 4 kW mocy grzejnej uzyskać po stronie skraplacza (to on grzeje), trzeba je wcześniej po stronie parownika móc odebrać (to on ciepło ze źródła pobiera). Niestety, wielu zapomina o tym, że w fizyce wszystko musi się zgadzać.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u.

Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u. Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u.

W artykule przeanalizowano parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, które należy przyjmować do wyliczeń ekonomicznych, opisano również kształtowanie się zapotrzebowania na energię cieplną...

W artykule przeanalizowano parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, które należy przyjmować do wyliczeń ekonomicznych, opisano również kształtowanie się zapotrzebowania na energię cieplną w ciągu roku. Analizie poddano dostawę ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Oszacowano koszty i zużycie energii elektrycznej i węgla oraz ilość powstającego przy tym dwutlenku węgla.

Jerzy Kosieradzki Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła – kierunki rozwoju Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola...

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola będzie jednak rosła, bo wykorzystują one powszechnie dostępne w naturze – w powietrzu, gruncie i wodzie – ciepło niskotemperaturowe (od 1 do ok. 40°C), którego nie mogą wykorzystać inne urządzenia, zwłaszcza do zasilania instalacji grzewczych. Duże możliwości stosowania tych pomp dają też odpadowe...

Piotr Leszek Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła

Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła

Artykuł omawia zagadnienie doboru dolnego źródła dla pomp ciepła na podstawie ogólnych zasad projektowych stosowanych w Niemczech i Szwajcarii oraz doświadczeń firmy Energie Odnawialne Dorsystem.

Artykuł omawia zagadnienie doboru dolnego źródła dla pomp ciepła na podstawie ogólnych zasad projektowych stosowanych w Niemczech i Szwajcarii oraz doświadczeń firmy Energie Odnawialne Dorsystem.

prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła, mgr Katarzyna Stanisz Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła

Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła

W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulator, izolowany termicznie od otoczenia, stanowi...

W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulator, izolowany termicznie od otoczenia, stanowi dolne źródło ciepła dla pompy, ładowany jest za pomocą absorberów słonecznych i gromadzi ciepło w okresie letnim. Przez pierwszą część sezonu grzewczego budynek ogrzewany jest poprzez wymianę ciepła pomiędzy akumulatorem ciepła a budynkiem bez udziału pompy ciepła. Dopiero w drugiej części sezonu...

Tomasz Lenarczyk Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia...

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia grzewczego, liczba włączeń i wyłączeń, straty postojowe i kominowe czy jakość paliwa. Dlatego zastosowane urządzenia zostały opomiarowane – pompę ciepła wyposażono w oddzielne liczniki energii elektrycznej i cieplnej.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Gazowe pompy ciepła

Gazowe pompy ciepła Gazowe pompy ciepła

Zasada pracy gazowej pompy ciepła opiera się na lewobieżnym obiegu termodynamicznym. Dzięki pracy mechanicznej, niezbędnej do napędu sprężarki, zwiększana jest temperatura w górnym źródle ciepła. Do napędu...

Zasada pracy gazowej pompy ciepła opiera się na lewobieżnym obiegu termodynamicznym. Dzięki pracy mechanicznej, niezbędnej do napędu sprężarki, zwiększana jest temperatura w górnym źródle ciepła. Do napędu sprężarek wykorzystuje się najczęściej energię elektryczną – to rozwiązanie nazywane jest w dalszej części artykułu „klasyczną pompą ciepła”.

Redakcja RI Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności

Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących różne technologie, ale określanych wspólnym mianem „pomp ciepła”. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań pompy ciepła łączy fakt, że czerpią energię...

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących różne technologie, ale określanych wspólnym mianem „pomp ciepła”. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań pompy ciepła łączy fakt, że czerpią energię z dolnego źródła i przekazują ją (pompują) do źródła górnego. Dolnym źródłem może być powietrze, woda albo grunt, a górne to instalacja c.o. lub c.w.u. Nawet w chłodnym powietrzu i chłodnej wodzie jest dużo energii - problem w tym, jak ją zmusić do przepływu w odwrotnym kierunku, niż się to odbywa...

Waldemar Joniec Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ

Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ

Zarówno projektant, jak i inwestor przy wyborze pompy ciepła nie mogą stawiać sobie pytania, jaką pompę ciepła by chcieli, ale jaką mogą w danych warunkach zastosować. Sukces, czyli oszczędna, tania eksploatacja,...

Zarówno projektant, jak i inwestor przy wyborze pompy ciepła nie mogą stawiać sobie pytania, jaką pompę ciepła by chcieli, ale jaką mogą w danych warunkach zastosować. Sukces, czyli oszczędna, tania eksploatacja, zależy bowiem nie tyle od samego urządzenia, ile od wyboru właściwej koncepcji całego systemu ogrzewania budynku.

Waldemar Joniec Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła

Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła

W Polsce brakuje wytycznych i standardów dotyczących wyboru i wykonywania dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła. Branża korzysta z wytycznych niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Duża liczba...

W Polsce brakuje wytycznych i standardów dotyczących wyboru i wykonywania dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła. Branża korzysta z wytycznych niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Duża liczba zmiennych i tym samym ryzyko uzyskania z wymienników gruntowych niedostatecznej ilości energii dla pomp ciepła zmuszają do bardzo starannego projektowania i budowy takich instalacji.

Rafał Kowalski Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między...

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między pompą ciepła a sondą cyrkuluje solanka, która przepływając odbiera ciepło od gruntu. Aby zoptymalizować działanie instalacji, niezbędne jest zapewnienie możliwości regulacji i odcięcia poszczególnych obiegów solanki między rozdzielaczem a sondami gruntowymi.

mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, mgr inż. Piotr Skowroński Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej? Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

dr inż. Jacek Biskupski Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą...

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą ciepła przeprowadzono w 1945 r. w USA (nie licząc Szwajcarii w latach 30.). Dlaczego pozyskiwanie energii do ogrzewania budynków z otaczającego powietrza nie znalazło szerokiego zastosowania aż przez 70 lat?

Redakcja RI Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej...

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej i korzystania z energii odnawialnej. Za kilka lat pompy ciepła mogą być najczęściej stosowanymi urządzeniami do zasilania instalacji c.o. i c.w.u. w nowych obiektach.

dr inż. Natalia Fidorów, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument...

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument stabilności temperatury gruntu na dużych głębokościach. Jednak przy ciągłym pobieraniu lub dostarczaniu energii do gruntu jego temperatura zacznie się zmieniać.

Michał Dobrzyński Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami...

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami legislacja europejska "zdublowała" nas w tym zakresie – od stycznia br. obowiązuje bowiem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Redakcja RI Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej,...

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej, które nie wymagały już tak wielkich nakładów pracy i środków pieniężnych, jak tradycyjne systemy domowej inteligencji.

Waldemar Joniec Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Instalacje z pompami ciepła - przykłady Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych,...

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych, handlowych, a nawet przemysłowych. Poniżej zaprezentowano wybrane przykłady zastosowań pomp ciepła w instalacjach średnich i dużych.

mgr inż. Eligiusz Huk, mgr inż. Małgorzata Jakubiak, mgr inż. Paweł Krupicz Pompy ciepła w IKEA

Pompy ciepła w IKEA Pompy ciepła w IKEA

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono...

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono koszty eksploatacji systemu grzewczego.

Redakcja RI 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych...

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych obiektach przemysłowych.

mgr inż. Katarzyna Rybka, Waldemar Joniec Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych....

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych. Wraz z rozwojem tego kierunku wzrastać będzie też zainteresowanie pozyskiwaniem ciepła odpadowego w różnych procesach. Spory potencjał w tej dziedzinie mają pompy ciepła. W artykule zaprezentowano przykłady niestandardowych instalacji z pompami ciepła w górnictwie i rolnictwie oraz gospodarce komunalnej.

Redakcja RI Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja

Nowoczesne instalacje to miks wielu materiałów podlegających różnym zjawiskom, w tym korozji elektrochemicznej i biologicznej. Efektywna praca i trwałość takich instalacji zależą od zastosowanych rozwiązań...

Nowoczesne instalacje to miks wielu materiałów podlegających różnym zjawiskom, w tym korozji elektrochemicznej i biologicznej. Efektywna praca i trwałość takich instalacji zależą od zastosowanych rozwiązań technicznych i środków ochrony antykorozyjnej. Kluczowym czynnikiem dla instalacji grzewczych są parametry wody. Nie może ona zawierać związków wywołujących proces odkładania się osadów wapniowych i przyspieszających korozję przewodów, armatury i wymienników, nie powinno w niej być rozpuszczonego...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.