RynekInstalacyjny.pl

Konfiguracja centrali wentylacyjnej i źródła ciepła a koszty eksploatacji systemu grzewczo-wentylacyjnego domu jednorodzinnego

The impact of the heat source and air handling unit configuration on the operating costs for single-family building

Konfiguracja centrali wentylacyjnej i źródła ciepła a koszty eksploatacji systemu grzewczo-wentylacyjnego domu jednorodzinnego
fot. KlimaTherm

Konfiguracja centrali wentylacyjnej i źródła ciepła a koszty eksploatacji systemu grzewczo-wentylacyjnego domu jednorodzinnego


fot. KlimaTherm

W artykule opublikowanym w „Rynku Instalacyjnym” 1–2/2016 [6] przedstawiono wyniki analizy zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną nieodnawialną dla przykładowego domu jednorodzinnego dla różnych konfiguracji systemu grzewczo-wentylacyjnego. Zwrócono uwagę na konieczność każdorazowego uważnego zapoznania się z konfiguracją centrali wentylacyjnej przy wykonywaniu obliczeń energetycznych budynków, gdyż pobieżne traktowanie tej instalacji prowadzi do istotnych różnic w uzyskiwanych wynikach.

Zobacz także

Flowair Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie...

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie rooftopów Cube firmy FLOWAIR.

VTS Sp. z o. o. VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend

VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend

Znaczący udział w poborze energii elektrycznej na świecie mają silniki stosowane w przemyśle. Wartości te są na tyle duże, że ich zmniejszeniem zainteresowani są nie tylko ponoszący koszty użytkownicy...

Znaczący udział w poborze energii elektrycznej na świecie mają silniki stosowane w przemyśle. Wartości te są na tyle duże, że ich zmniejszeniem zainteresowani są nie tylko ponoszący koszty użytkownicy silników, ale też parlamenty wielu krajów. Unia Europejska wydaje odpowiednie przepisy nakładające na producentów urządzeń elektrycznych obowiązek stosowania coraz bardziej sprawnych napędów. Firma VTS – podążając za swoją długotrwałą strategią, odpowiadając na potrzeby swoich wieloletnich klientów...

Rosenberg Polska sp. z o.o. CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii...

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii przy jednoczesnej ochronie klimatu wewnętrznego i zwiększeniu komfortu ludzi.

Obliczenia oparto na wytycznych metody A opisanej w normie PN-EN ISO 13790 [3]. Metoda ta ma zastosowanie w systemach, w których temperatura powietrza nawiewanego nie jest regulowana przez wewnętrzną temperaturę pomieszczeń, zatem elementem decydującym o nakładach energetycznych na uzdatnianie powietrza nie jest chwilowe zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło, lecz nastawa czujnika temperatury umieszczonego w powietrzu nawiewanym.

W takiej sytuacji energia dostarczana do centralnego podgrzewania lub schłodzenia powietrza obliczana jest niezależnie, na podstawie przyjętej temperatury powietrza zewnętrznego i zadanej temperatury nawiewu, i nie może być uwzględniana w bilansie zysków i strat pomieszczenia.

Pojawia się zatem problem związany z określeniem poziomu analizy, na którym należy uwzględnić energię niezbędną do pracy centralnej chłodnicy czy nagrzewnicy (zarówno wstępnej, jak i wtórnej).

Kwestia ta nie jest niestety dokładnie określona w przepisach, co może prowadzić do różnych interpretacji metody obliczeniowej i różnych wyników kalkulacji prowadzonych dla tego samego obiektu.

Analizę przeprowadzono dla obiektu, który został opisany w artykule [6] – domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 164 m2, zlokalizowanego w II strefie klimatycznej okresu zimnego. Budynek charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami w zakresie izolacyjności cieplnej. Strumień powietrza wentylującego wynosi 250 m3/h, co zapewnia średnią krotność wymiany powietrza w całym budynku na poziomie 0,5 h–1. Analizowane konfiguracje systemu wentylacji przedstawiono w tabeli 1.

Tabela konfiguracji wentylacji

Tabela 1. Analizowane konfiguracje systemu wentylacji


 

Wpływ metody obliczeniowej na wartość współczynnika EUco

Zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej umożliwia realizację odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. Ze względu na korzystną zmianę wartości wskaźnika EUco dla budynku wydaje się to dobrym rozwiązaniem, jednak w rzeczywistości sytuacja nie jest tak jednoznaczna.

Ocenę skutków wprowadzenia takiego systemu wentylacji należy przeprowadzić na podstawie analizy zapotrzebowania na energię końcową oraz pierwotną nieodnawialną, a nie tylko na podstawie wskaźnika EUco, który nie jest jedynym i najważniejszym wskaźnikiem energochłonności budynku. Przy szczegółowym rozważaniu problemów związanych z obliczaniem współczynnika EUco dla budynków wyposażonych w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła napotyka się na nieścisłości w podejściu do kwestii energii dostarczanej do centrali wentylacyjnej, co zasygnalizowano we wstępie do artykułu.

Podejście pokazane w artykule [6] umożliwiło uzyskanie wyników oznaczonych w tabeli 2 jako EUco. Zakładało ono uwzględnienie w obliczaniu współczynnika bve temperatury nawiewu za centralą wentylacyjną, a energię dostarczaną do nagrzewnicy wstępnej i/lub wtórnej centrali wentylacyjnej wliczono dopiero na poziomie energii pomocniczej (końcowej).

Tabela wartości współczynnika EUco

Tabela 2. Wartość współczynnika EUco w zależności od konfiguracji centrali i sposobu uwzględnienia efektywności jej pracy


 

Podejście takie wydaje się rozsądne ze względu na zasilanie jednej i drugiej nagrzewnicy energią elektryczną. Możliwe jest uwzględnienie energii dostarczanej do nagrzewnic jako energii użytkowej, jednak nie uwzględniając tej części energii w obliczaniu czynnika wykorzystania zysków ciepła.

Należy również pamiętać, że ta część energii to w tym przypadku energia elektryczna, a nie energia cieplna dostarczana z głównego źródła ciepła dla budynku, co oczywiście ma znaczenie dla sposobu wyznaczania energii końcowej i przyjmowanych sprawności. Docelowo wartość obliczanego zapotrzebowania na energię końcową oraz samego wskaźnika EP budynku będzie taka sama, ale różne są wskaźniki EUco, co przedstawiono w  tabeli 2.

Widoczne jest, że wpływ samej konfiguracji centrali na wartość wskaźnika EUco jest znaczący – pomiędzy najwyższym a najniższym różnica wynosi 32% (względem wartości minimalnej). Wartość wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową, uzyskaną przy uwzględnieniu na tym etapie energii dostarczanej do nagrzewnic, oznaczono jako EUco’. Zmiana poziomu uwzględnienia energii dostarczanej do nagrzewnicy wstępnej i wtórnej to zmiana wartości EUco’ o 5–77% względem odpowiadającej wartości EUco.

 

Koszt eksploatacji budynku

Do analizy kosztów eksploatacji budynku wybrano kondensacyjny kocioł gazowy, pompę ciepła solanka/woda, pompę ciepła powietrze/woda oraz kocioł opalany biomasą. Sprawności systemów grzewczych oraz zapotrzebowanie na energię elektryczną pomocniczą dla systemów c.o. i c.w.u. określono w oparciu o dane zawarte w rozporządzeniu [1] i przedstawiono w tab. 3. W tabeli tej zestawiono również koszty jednostkowe poszczególnych nośników energii, stanowiące podstawę do obliczenia kosztów ogrzewania.

W tab. 4 zestawiono wartości zapotrzebowania na energię pomocniczą niezbędną do pracy systemu wentylacji w różnych konfiguracjach.

Na podstawie tych informacji możemy obliczyć, ile będzie kosztowała praca systemu wentylacji mechanicznej – zróżnicowanie wynosi od 372 zł dla rozwiązania nr 6 do 1322 zł dla rozwiązania nr 3. Należy tu jednak pamiętać, że w przyjętej metodzie obliczeń energią pomocniczą jest nie tylko energia związana z pracą wentylatorów, ale także ta, która doprowadzana jest do nagrzewnicy wstępnej i/lub wtórnej.

Uwzględniono również energię związaną z systemem zabezpieczenia przed oszranianiem wymiennika do odzysku ciepła. Jak widać, podejście takie pozwala na stosunkowo proste porównanie efektywności energetycznej systemów wentylacji mechanicznej (co nie byłoby możliwe w drugim omawianym podejściu do obliczeń), można jednak stwierdzić, że jednocześnie zaniża ono wartość współczynnika EUco budynku.

Zastosowana metoda nie pozwala także na kompleksowe porównanie na tym etapie systemu wentylacji naturalnej z pozostałymi rozwiązaniami, gdyż energia konieczna do doprowadzenia do budynku w rozwiązaniu 1 ujęta jest w energii użytkowej, a w pozostałych rozwiązaniach pojawia się dopiero na dalszym etapie obliczeń.

Tabela założeń dotyczące sprawności systemów grzewczych

Tabela 3. Założenia dotyczące sprawności systemów grzewczych oraz kosztów energii

 Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną

Tabela 4. Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną pomocniczą przez poszczególne systemy wentylacji


 

Dyskusja dotycząca kosztów pracy systemu wentylacyjnego bez uwzględnienia energochłonności całego budynku i kosztów pracy źródła ciepła nie pozwala na pełną ocenę sytuacji. Dlatego, uwzględniając dane z tab. 2, tab. 3 i tab. 4, obliczono roczne koszty eksploatacji całego systemu grzewczo-wentylacyjnego dla analizowanego domu jednorodzinnego, a wyniki zobrazowano na rys. 1.

Rys. 1. Koszty eksploatacji systemu grzewczego w zł/rok dla przykładowego domu jednorodzinnego
zlokalizowanego we Wrocławiu

Rys. 1. Koszty eksploatacji systemu grzewczego w zł/rok dla przykładowego domu jednorodzinnego zlokalizowanego we Wrocławiu


 

Dla analizowanego budynku, w przypadku gdy źródłem ciepła jest kocioł gazowy lub kocioł opalany biomasą, bez względu na to, w jaki sposób skonfigurowany zostanie system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, osiągnięte zostaną korzyści finansowe w stosunku do systemu opartego na wentylacji naturalnej.

W przypadku kotła gazowego, w stosunku do systemu z wentylacją naturalną (rozwiązanie 1), najkorzystniej skonfigurowany system wentylacji (rozwiązanie 6) obniży koszty eksploatacji o 1326 zł/rok (28%), a najmniej korzystnie skonfigurowany (rozwiązanie 3) obniży koszty o 549 zł/rok (11%). Przełoży się to oczywiście na okres zwrotu inwestycji, który w przypadku rozwiązania 3 znacząco się wydłuży i prawdopodobnie znacznie przekroczy 20 lat.

W przypadku kotła opalanego biomasą, inwestując w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, dla analizowanego budynku możemy uzyskać oszczędności w zakresie od 670 zł/rok (14%) dla rozwiązania 3 do 1430 zł/rok (29%) dla rozwiązania 6 w odniesieniu do systemu z wentylacją naturalną (rozwiązanie 1).

Gdy planowanym źródłem ciepła dla budynku jest pompa ciepła („gruntowa” lub „powietrzna”), wykonanie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, który pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji, jest dużo trudniejsze. Rozwiązanie 3 (system z elektryczną nagrzewnicą wtórną utrzymującą na nawiewie 20°C), w porównaniu z systemem wentylacji naturalnej, prawdopodobnie zwiększy koszty eksploatacji budynku o 294 zł/rok dla pompy gruntowej i prawie nie przyniesie zmian w przypadku pompy powietrznej.

Dla rozwiązania z pompą ciepła solanka/woda pozytywne efekty ekonomiczne uzyskuje się, gdy nastawa temperatury nawiewu dla nagrzewnicy wtórnej ograniczona zostanie do 16°C. W takim przypadku:

  • dla centrali z mniej efektywnym energetycznie zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym (w obliczeniach założono qWYW,R = 5°C) dla układu zabezpieczanego przez nagrzewnicę wstępną (rozwiązanie 2) uzyskujemy oszczędności 146 zł/rok (5%), a dla układu z by-pasem (rozwiązanie 4) 286 zł/rok (10%);
  • dla centrali z bardziej efektywnym energetycznie zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym (w obliczeniach założono qWYW,R = 0°C) dla układu zabezpieczanego przez nagrzewnicę wstępną (rozwiązanie 5) uzyskuje się oszczędności 524 zł/rok (17%), a dla układu z by-passem (rozwiązanie 6) 599 zł/rok (20%).

Dla rozwiązania z pompą ciepła powietrze/woda pozytywne efekty ekonomiczne uzyskuje się, gdy nastawa temperatury nawiewu dla nagrzewnicy wtórnej zostanie ograniczona do 16°C. W takim przypadku oszczędności mogą mieścić się w zakresie od 456 zł (13%) dla rozwiązania 3 do 898 zł (25%) dla rozwiązania 6.

Wyniki wszystkich analiz zaprezentowano na rys. 1. Widoczne jest znaczne zróżnicowanie kosztów eksploatacji w zależności od konfiguracji systemu grzewczego i wentylacyjnego. Kwestie opłacalności inwestycji są szczególnie skomplikowane w przypadku pomp ciepła, gdyż wprowadzenie odzysku ciepła umożliwia zakup urządzenia grzewczego mniejszej mocy. Jest to główne uzasadnienie, na poziomie kosztów inwestycyjnych, montażu wentylacji z odzyskiem ciepła.

Należy zauważyć jednak, że system wentylacji mechanicznej nie oznacza obniżenia kosztów eksploatacji w takim stopniu, w jakim oddziałuje on na wskaźnik EUco, czyli o ponad 50%. W zależności od konfiguracji systemu dla analizowanego budynku koszty te spadną o ok. 30–40%, przy pominięciu wpływu c.w.u. w kosztach eksploatacji, w przypadku stosowania central z efektywnym energetycznie systemem odszraniania i rezygnacji z wykorzystania pełnych możliwości nagrzewnicy wtórnej (nastawa temperatury nawiewu 20°C).

Jeżeli zastosowany zostanie mniej efektywny system zabezpieczający wymiennik przed zamarzaniem lub gdy nagrzewnica wtórna eksploatowana będzie z nastawą 20°C, wtedy w związku z montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, pomimo znacznego spadku wskaźnika EUco budynku, koszty mogą się obniżyć o ok. 20% (w przypadku kotła gazowego lub opalanego biomasą) lub prawie nie ulegną zmianie (w przypadku pomp ciepła).

Wpływ PV na wskaźnik EP oraz koszty eksploatacji

W artykule [6] wyliczono wartości wskaźnika EP dla różnych konfiguracji systemu grzewczo-wentylacyjnego analizowanego budynku. Pomimo wysokiej izolacyjności cieplnej budynek wyposażony w wentylację naturalną i zasilany z kotła gazowego kondensacyjnego nie spełniał kryterium wymaganego przez obecnie obowiązujące przepisy WT 2014 [5], czyli wskaźnik EP mniejszy od 120 kWh/(m2 rok).

Tylko część konfiguracji (wszystkie dla kotła opalanego biomasą, rozwiązanie nr 1, 2, 4, 5, 6 dla pompy ciepła solanka/woda, rozwiązanie nr 4, 5 i 6 dla pompy ciepła powietrze/woda i rozwiązanie nr 5 i 6 dla kondensacyjnego kotła gazowego) spełniała wymagania WT 2017 [5], czyli EP mniejsze od 95 kWh/(m2 rok). Jedynie układy z kotłem opalanym biomasą zapewniały spełnienie przez obiekt wytycznych WT 2021 [5], czyli EP mniejszego od 70 kWh/(m2 rok).

W związku z tym ważnym kierunkiem rozwoju systemów instalacji budynkowych staje się dołączanie do pakietu standardowo stosowanych w domach jednorodzinnych rozwiązań ogniw fotowoltaicznych (PV), co pozwoli wykonywać je w standardzie budynku blisko zeroenergetycznego.

Rys. 2 obrazuje wpływ montażu ogniw PV o mocy 3 kWp, czyli o powierzchni około 20 m2, na wartość wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną nieodnawialną.

Rys. 2. Wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 rok)] dla analizowanego budynku i różnych konfiguracji systemu
grzewczo‑wentylacyjnego przy uwzględnieniu dostawy energii elektrycznej z ogniw PV o mocy 3 kWp

Rys. 2. Wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 rok)] dla analizowanego budynku i różnych konfiguracji systemu grzewczo‑wentylacyjnego przy uwzględnieniu dostawy energii elektrycznej z ogniw PV o mocy 3 kWp


 

Uwzględnienie produkowanej przez ogniwa PV energii elektrycznej w bilansie energetycznym budynku powoduje znaczące zredukowanie wskaźnika EP. Proponowana powierzchnia ogniw PV jedynie w przypadku budynku wyposażonego w wentylację naturalną i zasilanego z kotła gazowego kondensacyjnego nie przynosi korekty wskaźnika poniżej wartości 70 kWh/(m2 rok). Wynika to z braku podstawy prawnej umożliwiającej zbilansowanie poboru gazu poprzez produkcję energii elektrycznej. W pozostałych przypadkach zapotrzebowanie na energię elektryczną do pracy pomp ciepła lub systemu wentylacji mechanicznej zbilansowane zostaje przez energię wytworzoną w ogniwach PV i efekt jest bardzo korzystny.

Oczywiście nadal widoczne są różnice pomiędzy poszczególnymi konfiguracjami systemu grzewczo-wentylacyjnego, jednak wszystkie proponowane rozwiązania spełniają wymagania stawiane domom jednorodzinnym przez WT 2021 [5].

Z punktu widzenia inwestora wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną nieodnawialną ma jednak prawdopodobnie mniejsze znaczenie niż koszty eksploatacji budynku.

Od dość długiego czasu oczekiwane jest w naszym kraju wprowadzenie wsparcia umożliwiającego rozwój energetyki prosumenckiej związanej z ogniwami PV. Szczególne znaczenie ma to z punktu widzenia właścicieli domów jednorodzinnych, którzy dzięki produkcji energii elektrycznej w indywidualnych instalacjach mogliby znacząco obniżyć energochłonność swoich budynków (w rozumieniu zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną nieodnawialną), ale przede wszystkim obniżyć koszty eksploatacji.

Aktualny stan prawny w zakresie rozliczania indywidualnych systemów PV budzi wiele wątpliwości i dyskusji. W analizach przyjęto, że budynek rozliczany będzie zgodnie z obowiązującym od 31 grudnia 2015 r. systemem net-metering, który w Polsce sprowadza się do bilansowania energii elektrycznej pobieranej i produkowanej w cyklach półrocznych.

Z ważnych informacji – należy zauważyć, że prosument w Polsce ma prawo zbilansować energię czynną, a koszty dystrybucji energii elektrycznej pobranej z sieci musi ponieść bez względu na to, czy w późniejszym okresie odda wyprodukowaną przez siebie energię do sieci. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby wykorzystywanie jak największej ilości produkowanej energii bezpośrednio po wytworzeniu, unikając opłat przesyłowych.

Ze względu na dużą niekoherentność dostawy energii elektrycznej z systemów PV względem zapotrzebowania na energię elektryczną w domu jednorodzinnym należy się jednak liczyć z tym, że udział tzw. bezpośredniego wykorzystania nie będzie wysoki. Na potrzeby analizy przyjęto, że będzie to 25%.

Wszystkie te założenia znacząco upraszczają analizę, czego konsekwencją jest fakt, że dokładność oszacowania kosztów eksploatacji systemu grzewczego zasilanego z układu PV nie jest wysoka. Dodatkowo należy pamiętać, że energia elektryczna w domu jednorodzinnym zużywana jest również na inne cele niż ogrzewanie i przygotowanie c.w.u., tzn. oświetlenie, urządzenia RTV i AGD, gotowanie. W przybliżeniu jest to ok. 3000 kWh/rok energii elektrycznej, którą również można próbować ująć w kosztach eksploatacji.

Jest to szczególnie istotne w przypadku układów z kotłem opalanym biomasą i z kotłem gazowym, które nie generują na tyle dużego zapotrzebowania na energię elektryczną pomocniczą, żeby rozdysponować całość energii produkowanej w systemie PV o mocy 3 kW. W praktyce można byłoby więc uwzględnić, że co prawda koszty eksploatacji systemu grzewczego są wyższe, ale pozostaje nadmiar darmowej energii elektrycznej (ok. 2000 kWh/rok), który finalnie obniży koszty utrzymania całego domu jednorodzinnego.

Wyniki obliczeń kosztów eksploatacji analizowanych systemów grzewczych, przy uwzględnieniu dostawy energii elektrycznej z ogniw PV, przedstawiono na rys. 3.

Koszty eksploatacji systemu grzewczego

Rys. 3. Koszty eksploatacji systemu grzewczego [zł/rok] dla różnych konfiguracji systemu grzewczo-wentylacyjnego przy uwzględnieniu dostawy energii elektrycznej z ogniw PV o mocy 3 kWp


 

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza miała na celu wykazanie, jak wrażliwe na sposób eksploatacji są wskaźniki ekonomiczne i energetyczne. W zależności od tego, w jaki sposób eksploatujemy centralę wentylacyjną i jakie jest źródło ciepła dla budynku, wentylacja mechaniczna może się okazać inwestycją korzystną finansowo lub nie. Nieprzemyślane sterowanie pracą układu może całkowicie zniweczyć założenia dotyczące ekonomiczności inwestycji: przy efektywnie skonfigurowanym systemie grzewczo-wentylacyjnym osiągnięto obniżenie kosztów eksploatacji budynku o 30%, natomiast w najmniej korzystnym przypadku koszty wzrosły o 10%.

Na co należy zwrócić uwagę, wybierając system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla domu jednorodzinnego?

1. Cena dobieranego rekuperatora. Ze względu na czas zwrotu systemu wentylacji mechanicznej bardzo ważne jest dobieranie stosunkowo tanich rozwiązań. Dostępne na rynku centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła to koszt od ok. 5000 do 10 000 zł. Należy pamiętać o cenie kanałów i innych elementów systemu (kratki wywiewne, nawiewniki, przepustnice, czerpnia, wyrzutnia). Sumaryczny koszt wykonania systemu może się więc wahać od ok. 10 000 do 20 000 zł (dla większych domów). Koszt ten należy zestawić z potencjalnymi oszczędnościami, różnymi dla różnych konfiguracji centrali i co ważne źródła ciepła, oraz z ewentualnym obniżeniem kosztów inwestycyjnych zakupu źródła ciepła (szczególnie istotne w przypadku pomp ciepła).

2. Zależność sprawności odzysku ciepła od strumienia powietrza wentylującego. Wysoka sprawność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego jest podstawową kwestią wpływającą na koszty eksploatacyjne systemu grzewczo-wentylacyjnego. W katalogu centrali wentylacyjnej powinna być możliwość odczytania sprawności dla projektowanego strumienia powietrza przy jego zrównoważonym przepływie (strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego są sobie równe). W katalogach znaleźć można niekiedy sprawności podane dla różnych strumieni, co wynika z przepisów dotyczących procedury badania wymienników do odzysku ciepła. W niektórych przypadkach może to prowadzić do zawyżenia ich osiągów w stosunku do warunków rzeczywiście występujących w budownictwie jednorodzinnym.

3. Zależność mocy wentylatora od tłoczonego strumienia oraz oporów przepływu w instalacji. Moc wentylatora jest ściśle związana z jego wydajnością i oporami przepływu w całej instalacji – dla analizy zużycia energii elektrycznej bardzo ważny jest prawidłowy odczyt mocy wentylatorów centrali z jej karty doboru.

4. Sposób rozwiązania zabezpieczenia wymiennika do odzysku ciepła przed zamrożeniem oraz dogrzewu powietrza nawiewanego. Niestety wraz ze wzrostem sprawności odzysku ciepła w centrali wentylacyjnej wzrasta ryzyko zamarzania wymiennika. Konieczne jest zapoznanie się ze sposobem jego zabezpieczenia, gdyż w wielu przypadkach działanie systemu przeciwzamrożeniowego może generować wysokie koszty eksploatacyjne, co było już poruszane w innych publikacjach [7, 8, 9]. Niższa sprawność odzysku ciepła to z kolei niższa temperatura powietrza nawiewanego i konieczność jego dogrzewania. Ważne jest zoptymalizowanie planowanego rozwiązania, gdyż ma ono znaczący wpływ na kwestie finansowe (koszty eksploatacji), ale również na wysokość wskaźnika EP budynku.

Literatura

 1.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2014, poz. 888, z późn. zm.).
 2. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania, wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3.
 3. PN-EN ISO 13790 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
 4. PN-EN ISO 13789 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania.
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013, poz. 926, z późn. zm.).
 6.  Szulgowska-Zgrzywa M., Kostka M., Wpływ konfiguracji centrali wentylacyjnej i źródła ciepła na wskaźniki EU i EP domu jednorodzinnego, „Rynek Instalacyjny” nr 1–2/2016.
 7. Kostka M., Zając A., Eksploatacja central wentylacyjnych a dotacje dla domów energooszczędnych, „Rynek Instalacyjny” nr 5/2013.
 8. Kostka M., Zając A., Dopłaty do domów energooszczędnych a zużycie energii elektrycznej na wentylację mechaniczną, „Rynek Instalacyjny” nr 6/2013.
 9.  Kostka M., Szulgowska-Zgrzywa M., Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła, „Rynek Instalacyjny” nr 6/2015.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Adam Ruciński Bezpieczniej z termowizją

Bezpieczniej z termowizją Bezpieczniej z termowizją

Jednym z najważniejszych zadań producentów (niezależnie od profesji) jest utrzymanie wysokiego poziomu ciągłości wytwarzania przy możliwie jak najniższych kosztach własnych i wysokim stopniu bezpieczeństwa.

Jednym z najważniejszych zadań producentów (niezależnie od profesji) jest utrzymanie wysokiego poziomu ciągłości wytwarzania przy możliwie jak najniższych kosztach własnych i wysokim stopniu bezpieczeństwa.

Redakcja RI Kotły. Oferta rynkowa

Kotły. Oferta rynkowa Kotły. Oferta rynkowa

Wybór systemu ogrzewania jest niezwykle istotny przy budowie nowego domu, bądź modernizacji instalacji grzewczej w budynku juz istniejącym. Jednym z możliwych do zastosowania źródeł ciepła jest kocioł...

Wybór systemu ogrzewania jest niezwykle istotny przy budowie nowego domu, bądź modernizacji instalacji grzewczej w budynku juz istniejącym. Jednym z możliwych do zastosowania źródeł ciepła jest kocioł grzewczy. Na rynku dostępne sa różnorodne kotły grzewcze: na paliwa płynne, paliwa stałe czy gazowe. Kotły grzewcze można podzielić także ze względu na rodzaj opału na kotły na paliwa węglowe (węgiel, brykiet, ekogroszek) oraz na biomasę (drewno, zrębki, pelet, i in.). Dobierając kocioł właściwy do...

Jerzy Kosieradzki Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła – kierunki rozwoju Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola...

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola będzie jednak rosła, bo wykorzystują one powszechnie dostępne w naturze – w powietrzu, gruncie i wodzie – ciepło niskotemperaturowe (od 1 do ok. 40°C), którego nie mogą wykorzystać inne urządzenia, zwłaszcza do zasilania instalacji grzewczych. Duże możliwości stosowania tych pomp dają też odpadowe...

Maciej Danielak Ogrzewanie obiektów nietypowych - kurniki

Ogrzewanie obiektów nietypowych - kurniki Ogrzewanie obiektów nietypowych - kurniki

Optymalny klimat wewnętrzny panujący w budynku oraz jego właściwa eksploatacja to niejednokrotnie czynniki poprawiające współczynniki ekonomiczne prowadzonego albo powiązanego z budynkiem biznesu. W praktyce...

Optymalny klimat wewnętrzny panujący w budynku oraz jego właściwa eksploatacja to niejednokrotnie czynniki poprawiające współczynniki ekonomiczne prowadzonego albo powiązanego z budynkiem biznesu. W praktyce inżynierskiej projektant niejednokrotnie konfrontowany jest z nietypowymi obiektami, których specyfika sprawia, że konieczne jest dokładne przeanalizowanie zadań i wymagań, by poprawnie opracować koncepcję techniczną. Do takich budynków należą niewątpliwie również pomieszczenia służące do hodowli...

prof. dr hab. inż. Witold M. Lewandowski, mgr inż. Weronika Lewandowska-Iwaniak, dr Anna Melcer Nowe możliwości energooszczędnego budownictwa pasywnego

Nowe możliwości energooszczędnego budownictwa pasywnego Nowe możliwości energooszczędnego budownictwa pasywnego

W artykule opisano materiały budowlane zawierające substancje podlegające przemianom fazowym (PCM – Phase Change Material). Stała temperatura przemiany fazowej pozwala stabilizować temperaturę nie tylko...

W artykule opisano materiały budowlane zawierające substancje podlegające przemianom fazowym (PCM – Phase Change Material). Stała temperatura przemiany fazowej pozwala stabilizować temperaturę nie tylko poszczególnych pomieszczeń, ale również całych budynków, w których materiały te zostały zastosowane.

Marcin Kotas Błędy wykonawcze w instalacjach ogrzewania podłogowego (cz. 2.)

Błędy wykonawcze w instalacjach ogrzewania podłogowego (cz. 2.) Błędy wykonawcze w instalacjach ogrzewania podłogowego (cz. 2.)

Ogrzewanie podłogowe wybierane jest przez inwestorów coraz częściej. Komfort cieplny, oszczędność energii i estetyka to główne atuty tego rozwiązania. Jednak tylko instalacja dobrze zaprojektowana i wykonana...

Ogrzewanie podłogowe wybierane jest przez inwestorów coraz częściej. Komfort cieplny, oszczędność energii i estetyka to główne atuty tego rozwiązania. Jednak tylko instalacja dobrze zaprojektowana i wykonana zapewni użytkownikom oczekiwany komfort. Przypadki zbyt wysokiej temperatury podłogi, niegrzejących obiegów i popękanych płytek nie są niestety odosobnione, a klienci mogą obawiać się również ewentualnych awarii wywołanych pęknięciem rur znajdujących się pod podłogą.

Jerzy Kosieradzki Ciepłomierze i ich rola w instalacji c.o.

Ciepłomierze i ich rola w instalacji c.o. Ciepłomierze i ich rola w instalacji c.o.

Oszczędzanie energii to chyba najczęściej poruszana kwestia w licznych dodatkach technicznych do pism codziennych. Z pewnością każdy, kto ma do czynienia z płatnościami za różne nośniki energii, chętnie...

Oszczędzanie energii to chyba najczęściej poruszana kwestia w licznych dodatkach technicznych do pism codziennych. Z pewnością każdy, kto ma do czynienia z płatnościami za różne nośniki energii, chętnie dowie się, co zrobić, by płacić jak najmniej. Nie wszystkie propozycje w tych poradnikach zawarte to rzeczywiście dobre rady, gdyż zbyt często dotyczą wyłącznie kosztów eksploatacyjnych, z pominięciem nakładów inwestycyjnych. Nie dotyczy to jednak ciepłomierzy, w budowie i działaniu których nastąpił...

dr inż. Ryszard Śnieżyk Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u.

Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u. Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u.

W artykule przeanalizowano parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, które należy przyjmować do wyliczeń ekonomicznych, opisano również kształtowanie się zapotrzebowania na energię cieplną...

W artykule przeanalizowano parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, które należy przyjmować do wyliczeń ekonomicznych, opisano również kształtowanie się zapotrzebowania na energię cieplną w ciągu roku. Analizie poddano dostawę ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Oszacowano koszty i zużycie energii elektrycznej i węgla oraz ilość powstającego przy tym dwutlenku węgla.

Jerzy Kosieradzki Kurtyny powietrzne w zakładach przemysłowych

Kurtyny powietrzne w zakładach przemysłowych Kurtyny powietrzne w zakładach przemysłowych

Kurtyny powietrzne stosowane są zarówno w obiektach użyteczności publicznej, jak i w budownictwie przemysłowym. Znajdują one zastosowanie także przy odciągach miejscowych, jako połączenie strumienia powietrza...

Kurtyny powietrzne stosowane są zarówno w obiektach użyteczności publicznej, jak i w budownictwie przemysłowym. Znajdują one zastosowanie także przy odciągach miejscowych, jako połączenie strumienia powietrza nawiewanego z ssawką odbierającą. W tym przypadku zapobiegają rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń w pomieszczeniu.

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych

Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych

W poprzednich artykułach [1, 2] opisane zostały podstawy techniki kondensacyjnej oraz rozwiązania optymalizujące pracę kotłów. W niniejszej publikacji omówiono stosowanie kotłów kondensacyjnych w praktyce.

W poprzednich artykułach [1, 2] opisane zostały podstawy techniki kondensacyjnej oraz rozwiązania optymalizujące pracę kotłów. W niniejszej publikacji omówiono stosowanie kotłów kondensacyjnych w praktyce.

Jerzy Kosieradzki Odzysk ciepła − możliwości i zasady

Odzysk ciepła − możliwości i zasady Odzysk ciepła − możliwości i zasady

Wzrost wymagań dotyczących jakości powietrza w zakładach przemysłowych jest przyczyną zwiększenia ilości energii koniecznej do przygotowania powietrza wentylacyjnego. W większości procesów technologicznych...

Wzrost wymagań dotyczących jakości powietrza w zakładach przemysłowych jest przyczyną zwiększenia ilości energii koniecznej do przygotowania powietrza wentylacyjnego. W większości procesów technologicznych stosowanie recyrkulacji jest niemożliwe ze względu na występujące zanieczyszczenia powietrza i całe powietrze nawiewane pobierane jest z zewnątrz. Problem oszczędności energii cieplnej zużywanej przez urządzenia centralnego ogrzewania został częściowo rozwiązany poprzez zwiększenie izolacyjności...

dr inż. Kazimierz Wojtas Zyski ciepła przez przegrody przezroczyste (cz. 2)

Zyski ciepła przez przegrody przezroczyste (cz. 2) Zyski ciepła przez przegrody przezroczyste (cz. 2)

Przy obliczeniach natężenia promieniowania padającego na ścianę o określonym nachyleniu i orientacji model przegrody przezroczystej wg ASHARAE zakłada, że natężenie promieniowania całkowitego jest sumą...

Przy obliczeniach natężenia promieniowania padającego na ścianę o określonym nachyleniu i orientacji model przegrody przezroczystej wg ASHARAE zakłada, że natężenie promieniowania całkowitego jest sumą promieniowania bezpośredniego rozproszonego pochodzącego od „nieboskłonu” oraz promieniowania rozproszonego odbitego od powierzchni ziemi.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku

W roku 2002 kraje UE wprowadziły w ramach dyrektywy 2002/91/WE obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W polskim prawie wymagania te zostały ujęte w Prawie budowlanym oraz w następujących...

W roku 2002 kraje UE wprowadziły w ramach dyrektywy 2002/91/WE obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W polskim prawie wymagania te zostały ujęte w Prawie budowlanym oraz w następujących rozporządzeniach: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w sprawie zakresu i form projektu budowlanego oraz w sprawie metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku. Zgodnie więc z polskim prawem budowlanym obowiązek sporządzania...

Jerzy Kosieradzki Biomasa jako paliwo (cz. 1)

Biomasa jako paliwo (cz. 1) Biomasa jako paliwo (cz. 1)

Dyskusję o zaletach i wadach biomasy jako paliwa powinniśmy zacząć od definicji, czym jest biomasa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych...

Dyskusję o zaletach i wadach biomasy jako paliwa powinniśmy zacząć od definicji, czym jest biomasa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji [1] paliwem jest również biomasa, rozumiana jako produkty składające się w całości lub w części z substancji roślinnych pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa używane w celu odzyskania zawartej w nich energii, a zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004...

Jarema Chmielarski Optymalizacja izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych z wodą lodową

Optymalizacja izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych z wodą lodową Optymalizacja izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych z wodą lodową

Artykuł ma za zadanie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy można uzyskać oszczędność energii poprzez zastosowanie optymalnej izolacji rur w chłodnictwie i klimatyzacji, a jeśli tak, to jaką ilość energii...

Artykuł ma za zadanie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy można uzyskać oszczędność energii poprzez zastosowanie optymalnej izolacji rur w chłodnictwie i klimatyzacji, a jeśli tak, to jaką ilość energii można zaoszczędzić i do jakiego stopnia takie inwestycje są opłacalne. Kwestia ta jest dzisiaj bardzo aktualna, ponieważ zgodnie z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, energia faktycznie zużyta przez instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne jest włączona w ogólny bilans energetyczny...

dr inż. Bogusław Maludziński Rozdzielanie zysków ciepła w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków

Rozdzielanie zysków ciepła w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków Rozdzielanie zysków ciepła w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków

Rozporządzenie w sprawie „metodologii” obliczania charakterystyki energetycznej budynków [1] nie podaje wszystkich wzorów niezbędnych do wyliczania pewnych wielkości przytaczanych w tym dokumencie. Dlatego...

Rozporządzenie w sprawie „metodologii” obliczania charakterystyki energetycznej budynków [1] nie podaje wszystkich wzorów niezbędnych do wyliczania pewnych wielkości przytaczanych w tym dokumencie. Dlatego w wielu wypadkach trzeba przełożyć zapis tekstowy na wzory, które uwzględnią go w obliczeniach. Jeden z takich zapisów znajduje się w załączniku nr 7 i dotyczy uwzględniania zysków ciepła od instalacji grzewczej i przygotowania c.w.u. tylko w miesiącach sezonu grzewczego. Zyski te dodawane są do...

dr inż. Szymon Firląg Określenie przepuszczalności powietrznej domu pasywnego

Określenie przepuszczalności powietrznej domu pasywnego Określenie przepuszczalności powietrznej domu pasywnego

Budynki pasywne wyposażone są w mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Świeże powietrze dostaje się do pomieszczeń za pośrednictwem kratek nawiewnych, a nie nieszczelności okiennych....

Budynki pasywne wyposażone są w mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Świeże powietrze dostaje się do pomieszczeń za pośrednictwem kratek nawiewnych, a nie nieszczelności okiennych. Fakt ten, a zarazem konieczność ograniczenia strat ciepła sprawiają, że konieczne jest maksymalne ograniczenie niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego.Realizacja szczelnego budynku pasywnego wymaga zaplanowania odpowiednich rozwiązań już na etapie projektowym. Ważne jest dokładne wykonanie...

dr inż. Kazimierz Żarski Wskaźnikowe straty ciepła przewodów instalacji prowadzonych w budynkach

Wskaźnikowe straty ciepła przewodów instalacji prowadzonych w budynkach Wskaźnikowe straty ciepła przewodów instalacji prowadzonych w budynkach

Celem artykułu jest próba dyskusji z wartościami wskaźników podanymi w [2] i dostarczenie narzędzi obliczeniowych autorom świadectw energetycznych budynków.

Celem artykułu jest próba dyskusji z wartościami wskaźników podanymi w [2] i dostarczenie narzędzi obliczeniowych autorom świadectw energetycznych budynków.

Jerzy Kosieradzki Jak oszczędzać energię - centralne ogrzewanie dobrze zaprojektowane

Jak oszczędzać energię - centralne ogrzewanie dobrze zaprojektowane Jak oszczędzać energię - centralne ogrzewanie dobrze zaprojektowane

Instalacja centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym należy do najbardziej energochłonnych. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę, jak dużo można na niej stracić lub zyskać. Aby wyjaśnić, dlaczego tak...

Instalacja centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym należy do najbardziej energochłonnych. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę, jak dużo można na niej stracić lub zyskać. Aby wyjaśnić, dlaczego tak jest, należy zacząć od początku, czyli od obliczenia zapotrzebowania na ciepło. Jest to warunek podstawowy, aby móc zastanowić się, co trzeba zrobić, aby oszczędzić energię.

dr inż. Michał Strzeszewski Podstawa prawna oceny energetycznej budynków

Podstawa prawna oceny energetycznej budynków Podstawa prawna oceny energetycznej budynków

W poprzednim artykule (RI 1-2/2009) omówione zostały cele i podstawowe zasady oceny energetycznej budynków zapisane w dyrektywie europejskiej 2002/91/WE. Dyrektywy nie stosuje się bezpośrednio, lecz zasady...

W poprzednim artykule (RI 1-2/2009) omówione zostały cele i podstawowe zasady oceny energetycznej budynków zapisane w dyrektywie europejskiej 2002/91/WE. Dyrektywy nie stosuje się bezpośrednio, lecz zasady w niej podane powinny być przeniesione do prawodawstwa krajowego. W niniejszym artykule omówiono akty prawne wprowadzające ocenę energetyczną budynków w Polsce. Należy zwrócić uwagę, że wymagania dyrektywy są obecnie niekompletnie wprowadzone do prawodawstwa polskiego i stan ten powinien zostać...

mgr inż. Krzysztof Drab Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Do utrzymania zdrowego klimatu w pomieszczeniach konieczna jest kontrolowana wentylacja mechaniczna. Osiągnięta poprzez izolację cieplną budynku oszczędność energii prowadzi dzięki kontrolowanej wymianie...

Do utrzymania zdrowego klimatu w pomieszczeniach konieczna jest kontrolowana wentylacja mechaniczna. Osiągnięta poprzez izolację cieplną budynku oszczędność energii prowadzi dzięki kontrolowanej wymianie powietrza z odzyskiem ciepła do dalszej poprawy bilansu energetycznego.

mgr inż. Rafał Radajewski, mgr inż. Łukasz Młynarz, mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, dr hab. inż. Aniela Kamińska Sterowanie ogrzewaniem w systemie KNX/EIB

Sterowanie ogrzewaniem w systemie KNX/EIB Sterowanie ogrzewaniem w systemie KNX/EIB

Obecnie istnieje wiele inteligentnych systemów budynkowych. Jednym ze standardów tych systemów rozpowszechnionym w Europie jest KNX/EIB, który pozwala na automatyczną kontrolę temperatury w pomieszczeniu...

Obecnie istnieje wiele inteligentnych systemów budynkowych. Jednym ze standardów tych systemów rozpowszechnionym w Europie jest KNX/EIB, który pozwala na automatyczną kontrolę temperatury w pomieszczeniu w zależności od jego rodzaju, pory dnia i innych warunków zewnętrznych oraz określonych przez użytkownika.

dr inż. Grzegorz Bartnicki, dr inż. Bogdan Nowak Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego

Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego

W artykule przedstawiono przypadek, w którym pomimo podejmowanych przez lokatorów działań mających na celu ograniczenie zużycia ciepła, opłaty za ogrzewanie są wysokie. Stosunkowo duża różnica pomiędzy...

W artykule przedstawiono przypadek, w którym pomimo podejmowanych przez lokatorów działań mających na celu ograniczenie zużycia ciepła, opłaty za ogrzewanie są wysokie. Stosunkowo duża różnica pomiędzy sumą wskazań liczników mieszkaniowych a energią chemiczną zawartą w zakupionym paliwie wskazuje na niesatysfakcjonującą sprawność źródła ciepła i instalacji przesyłowych. Nie można tego wytłumaczyć niedokładnością wskazań mierników – przyczyną jest raczej brak właściwej eksploatacji systemu.

dr inż. Paweł Sulik Dom energooszczędny

Dom energooszczędny Dom energooszczędny

Powszechne przekonanie, że koszt eksploatacji dobrze ocieplonego domu jest znacznie niższy niż porównywalnego kubaturą i bryłą, ale gorzej izolowanego termicznie budynku jest jak najbardziej uzasadnione.

Powszechne przekonanie, że koszt eksploatacji dobrze ocieplonego domu jest znacznie niższy niż porównywalnego kubaturą i bryłą, ale gorzej izolowanego termicznie budynku jest jak najbardziej uzasadnione.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.