RynekInstalacyjny.pl

Modernizacja instalacji c.o. – płyny instalacyjne i inhibitory korozji

Joanna Ryńska | 2019-03-19
Podstawowym sposobem zapobiegania korozji jest świadome uwzględnienie zjawisk jej sprzyjających już na etapie projektu instalacji
Fot. pixabay.com

Podstawowym sposobem zapobiegania korozji jest świadome uwzględnienie zjawisk jej sprzyjających już na etapie projektu instalacji


Fot. pixabay.com

Instalacje grzewcze narażone są na szereg zagrożeń wynikających z jakości wody. Znajdujące się w niej jony wchodzą w reakcje między sobą (co jest przyczyną powstawania np. kamienia kotłowego) i z metalami tworzącymi elementy instalacji – rury i złączki.

Zobacz także

komfort.pl Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać? Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich...

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich standardem stają się grzejniki drabinkowe, które można wykorzystać np. jako suszarki do ręczników. Występują w ogromnej ilości form i wersji kolorystycznych. O czym jednak należy pamiętać i na co zwrócić uwagę podczas instalacji grzejnika łazienkowego?

REGULUS®-system Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć...

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć temperaturę czynnika grzewczego.

REGULUS-system REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

W artykule:

• Korozja instalacji c.o.
• Inhibitor korozji
• Biofilm i korozja biochemiczna

Jakość wody, którą napełniana jest instalacja c.o., ma bardzo duży wpływ na trwałość i pracę całego układu. Woda może powodować szereg reakcji jako elektrolit zawierający różnorodne substancje rozpuszczone – zjawisko to jest dodatkowo intensyfikowane wraz ze wzrostem temperatury i ciśnienia. Skład wody jest inny praktycznie dla każdego ujęcia, więc każda instalacja wymaga indywidualnego podejścia do metod uzdatniania wody i sposobów zabezpieczenia instalacji.

Dopuszczalne parametry wody i sposób ochrony instalacji dla urządzeń grzewczych (np. kotłów) określa ściśle ich dokumentacja techniczna. O instalacjach mówi norma PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody (ma ona co prawda status normy wycofanej, ale wciąż jest powołana w załączniku do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych).

Korozja instalacji c.o.

Jednym z najpoważniejszych problemów związanych z zachowaniem odpowiedniej trwałości instalacji jest korozja jej elementów – oddziaływanie fizykochemiczne wody zmieniające funkcje danego metalu, a tym samym pogarszające funkcjonalność i trwałość całego układu.

O korozyjności (czyli zdolności do powodowania korozji) wody grzewczej względem danego metalu decyduje przede wszystkim jej skład – pH, zasadowość ogólna, stężenie chlorków, siarczanów, azotanów i wodorowęglanów. Do rzeczywistego niszczenia elementów metalowych przyczyniają się też inne czynniki. Ich zrozumienie umożliwia usystematyzowanie rodzajów korozji.

W zależności od miejsca występowania może się pojawić korozja:   

 • ogólna – zachodzi na całej powierzchni metalu, z którą kontaktuje się przepływająca woda, wymywając jony danego metalu;
 • lokalna – może przybierać różne formy, ale zazwyczaj zachodzi w miejscach osłabienia metalu lub nieprawidłowości w wykonaniu instalacji:   
  • wżerowa – powstaje na skutek uszkodzeń tzw. warstwy pasywnej chroniącej powierzchnię właściwą, sprzyja jej także mechaniczne uszkodzenie warstwy (np. jony siarczanowe niszczą warstwę miedzi, a jony chlorkowe – aluminium);   
  • szczelinowa – zachodzi w miejscach połączeń elementów, a wywołuje ją różnica poziomu tlenu w szczelinie i poza szczeliną;   
  • spoinowa – pojawia się w miejscach źle wykonanych spoin ze stali odpornej na korozję lub spoin wykonanych ze stali, które na korozję nie są odporne;   
  • korozja naprężeniowa – powstaje w miejscach tłoczenia lub gięcia elementów instalacji;   
  • korozja selektywna polega na wymywaniu jonów określonych metali będących składnikami stopu (np. cynku z mosiądzu).

W zależności od mechanizmu powstawania zachodzi:

 • korozja elektrochemiczna – polega na tym, że jony metali przechodzą z powierzchni metalu (anoda) do roztworu. Wynika to z faktu, że w instalacji łączone są elementy bez uwzględniania różnicy potencjałów, co powoduje uszkodzenia części o potencjale bardziej ujemnym od pozostałych – np. połączenie cynku i miedzi tworzy ogniwo, w którym rozpuszczany będzie cynk;   
 • korozja galwaniczna powodowana jest przez działanie ogniwa korozyjnego, które tworzą elementy instalacji o różnym potencjale. Ma ona szczególnie szybki przebieg w instalacjach, których elementy wykonane są z miedzi i aluminium;   
 • korozję mikrobiologiczną powodują mikroorganizmy, głównie glony i bakterie – zjawisko to zachodzi także w przewodach z tworzyw sztucznych.

Podstawowym sposobem zapobiegania korozji jest świadome uwzględnienie zjawisk jej sprzyjających już na etapie projektu instalacji. Będzie to po pierwsze uwzględnienie jakości wody grzewczej pod kątem korozyjności wobec preferowanego metalu, a po drugie – eliminowanie okoliczności sprzyjających powstawaniu korozji. Szczególną funkcję pełni tu unikanie konkretnych połączeń metali, np. bezpośredniego łączenia stali ocynkowanej z miedzią czy stalą odporną na korozję oraz instalowanie elementów ze stali ocynkowanej za elementami z miedzi, m.in. wymiennikami ciepła ze stali odpornych na korozję lutowanych miedzią. 

Do instalacji, w której zawartość jonów Cl– (chlorki) i SO4– (siarczany) jest większa niż 150 mg/l albo 50 mg/l, jeśli w jednym obiegu wodnym połączone są przewody miedziane i grzejniki stalowe lub aluminiowe, stosowanie inhibitorów korozji jest obowiązkowe.

Inhibitor korozji

Inhibitory (blokery) korozji to zwykle kwasy organiczne i substancje nieorganiczne (np. krzemiany sodowe. Wchodzą one w reakcję z tlenem rozpuszczonym w wodzie i eliminują ogniska korozji poprzez wytworzenie na anodzie warstwy ochronnej – dzięki temu anoda jest izolowana od korozyjnego środowiska i od katody. Warunkiem utrzymania warstwy ochronnej jest stała obecność inhibitorów w instalacji. Zadaniem inhibitorów jest też regulacja pH (tę funkcję pełnią substancje buforujące), ponieważ zbyt kwaśny lub zasadowy odczyn wody wpływa na szybkość korozji.

Zwykle inhibitory nie występują samodzielnie, ale wchodzą w skład płynów instalacyjnych. Płyny instalacyjne do instalacji grzewczych łączą najczęściej kilka funkcji: zabezpieczenie przed korozją, zapobieganie powstawaniu osadów (kamień kotłowy), a do pewnego stopnia także ich usuwanie, przeciwdziałanie blokowaniu się armatury oraz zapobieganie rozwojowi mikroorganizmów (tę rolę odgrywają biocydy). Standardowo są to produkty wielosezonowe (okres użytkowania od 3 do 10 lat), zapewniające prawidłową pracę instalacji dla zakresu temperatury od –35 do 105°C. 

W skład typowego płynu instalacyjnego wchodzi niskozamarzający roztwór glikolu: etylenowego (wersja standard) lub propylenowego (wersja „eko”). W inhibitorach w wersji „eko” eliminowane są też substancje szkodliwe, takie jak azotyny, borany, 2-etylo­heksaniany, fosforany lub aminy drugorzędowe. 

Żeby inhibitory korozji były skuteczne, muszą być dostosowane do jakości danej wody grzewczej. Trzeba m.in. zwrócić uwagę, czy są to koncentraty przeznaczone do rozcieńczania (a jeśli tak, to według jakich proporcji), czy też płyny w wersjach użytkowych (ready to use), których rozcieńczenie powoduje zmiany własności i tym samym takie stosowanie mija się z celem. Ważne jest też przestrzeganie proporcji dawkowania płynów instalacyjnych zalecanych przez producenta. Dawka jest zwykle inna dla nowej instalacji, a inna w przypadku wymiany wody instalacyjnej lub uzupełniania ubytków. Powinna też być dostosowana do jakości wody – np. nadmiar tlenu powoduje dezaktywację inhibitorów.

Inhibitor korozji najlepiej działa na instalację czystą, tj. nową lub poddaną oczyszczeniu chemicznemu, które można przeprowadzić za pomocą płynu do czyszczenia chemicznego (najlepiej niekwasowego). Preparat taki wypłukuje zgromadzony w instalacji szlam. Czyszczenie chemiczne należy przeprowadzić także po montażu, aby usunąć, chociażby opiłki metali, kawałki uszczelek, pozostałości po lutowaniu czy po prostu zabrudzenia będące np. skutkiem nieodpowiedniego przechowywania rur przed montażem.

Kamień kotłowy

Innym problemem związanym z jakością wody, a przede wszystkim z jej twardością, jest powstawanie tzw. kamienia kotłowego, który odkłada się na wymiennikach i w rurach, powodując zmniejszenie przekroju rur albo powierzchni roboczej wymienników i ograniczając ich przewodność cieplną. Warstwy kamienia obniżają sprawność urządzeń, a powierzchnie metalu pod warstwą kamienia ulegają zniszczeniu.

Na tworzenie kamienia kotłowego ma wpływ nie tylko obecność związków składających się na twardość (węglany wapnia i magnezu), ale też pH i tlen. Ponieważ trudno o zachowanie warunków optymalnych, uniemożliwiających powstawanie kamienia, należy stosować metody, które mu zapobiegają. Ważne jest tu m.in. regularne płukanie instalacji. Dobrą metodą zapobiegania są też magnetyzery – odcinki rur wyposażone w stos magnetyczny magnesów stałych – które można zamocować niemal w dowolnym miejscu na rurze instalacyjnej. Stałe pole magnetyczne oddziałuje na cząsteczki wody, które tworzą skupiska naładowane elektrycznie, o dużej sile elektrostatycznej. Dzięki temu przyciągają cząsteczki wapnia i magnezu – także te już znajdujące się w złogach kamienia kotłowego. Stąd mówi się, że magnetyzery zmiękczają i usuwają kamień kotłowy.

Kamień można też usuwać metodami mechanicznymi (udarowymi lub gryzowymi) albo chemicznymi, np. za pomocą strącenia związkami fosforanowymi. Powstała zawiesina również wymaga usunięcia z instalacji.

Biofilm i korozja biochemiczna

Na powierzchni instalacji grzewczej, szczególnie niskotemperaturowej (35–40°C) może powstać też inna niepożądana warstwa – tzw. biofilm. Są to bakterie, grzyby i pleśnie, które tworzą śluzowatą warstwę obniżającą efektywność cieplną i przyczyniającą się do uszkodzeń pomp. Biofilm powstaje na niemal każdym materiale (szczególnie podatne na jego powstawanie są tworzywa sztuczne). Już przy małej grubości powoduje zwiększenie tarcia i pogarsza współczynnik wymiany ciepła. Szczególnie niebezpieczny jest rozwój bakterii beztlenowych, które w procesach życiowych wykorzystują elektrony z metali, znacznie przyspieszając korozję. Rozwijają się w nim też bakterie chorobotwórcze, przede wszystkim Legionella. Dlatego do wielu współczesnych płynów instalacyjnych, obok inhibitorów korozji i substancji zapobiegających powstawaniu kamienia kotłowego, dodaje się także biocydy – substancje hamujące rozwój flory bakteryjnej i innych mikroorganizmów. 

Usuwanie zawiesin

Kropką nad „ochronnym i” jest zapobieganie dostawaniu się do instalacji zawiesin, które mogłyby zatykać i niszczyć elementy oraz urządzenia. Stosuje się filtry siatkowe i separatory zanieczyszczeń. 

Filtry siatkowe zatrzymują większe zanieczyszczenia, a o ich doborze decyduje głównie wielkość oczka siatki. Separatory przeznaczone są do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak drobne cząstki piasku czy produkty korozji, w tym zanieczyszczenia ferromagnetyczne. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu pierścienia magnetycznego. Separator może też zmniejszać prędkość przepływu i powodować zawirowanie przepływającego czynnika, dzięki czemu zanieczyszczenia wytrącają się bardziej skutecznie, bez powodowania dodatkowych oporów przepływu. Gromadzone w komorze separatora zanieczyszczenia usuwane są wężem upustowym, który podłącza się do zaworu spustowego.

Środki chemiczne do zabezpieczenia instalacji:

C1 INHIBITOR - usuwa brud, kamień kotłowy oraz osady.
Dozowanie: 0,5 litra produktu na 150 litrów wody w instalacji.
C3 CLEANER - Zabezpiecza przed korozją i osadzaniem zanieczyszczeń.
Dozowanie: 0,5 litra produktu na 150 litrów wody w instalacji.
C4 LEAK SEALER - środek uszczelniający.
Dozowanie: 0,5 litra produktu na 150 litrów wody w instalacji.
C7 BIOCIDE - zapobiega rozwojowi bakterii oraz grzybów.
Dozowanie: 0,5 litra produktu na 150 litrów wody w instalacji.

Zestaw dla całkowitej ochrony instalacji przed zanieczyszczeniem - zapobiega rozwojowi bakterii oraz grzybów.
W zestawie:

- separator zanieczyszczeń z zaworami kulowymi i magnesem,

- C3 CLEANER,

- C1 INHIBITOR.

Komentarze

 • instalatorka963 instalatorka963, 22.10.2020r., 10:47:47 Na pewno jest to dobre rozwiązanie.

Powiązane

Redakcja RI Nowoczesne techniki połączeń przewodów

Nowoczesne techniki połączeń przewodów Nowoczesne techniki połączeń przewodów

Instalatorzy szybko dostrzegli korzyści ze stosowania technik zaciskowych i skręcanych przy montażu instalacji i stopniowo odchodzą od zgrzewania, lutowania i spawania – oczywiście tam, gdzie jest to możliwe.

Instalatorzy szybko dostrzegli korzyści ze stosowania technik zaciskowych i skręcanych przy montażu instalacji i stopniowo odchodzą od zgrzewania, lutowania i spawania – oczywiście tam, gdzie jest to możliwe.

Jerzy Kosieradzki Zawory zwrotne w instalacjach

Zawory zwrotne w instalacjach Zawory zwrotne w instalacjach

W centralnym ogrzewaniu czy instalacjach wodociągowych bardzo ważną kwestią jest prawidłowy przepływ, ustalany już na etapie projektowania.

W centralnym ogrzewaniu czy instalacjach wodociągowych bardzo ważną kwestią jest prawidłowy przepływ, ustalany już na etapie projektowania.

Jerzy Kosieradzki Regulatory i sterowniki

Regulatory i sterowniki Regulatory i sterowniki

Sterowniki i regulatory mają w instalacjach ogrzewania podobne zadanie – zapewnienie oszczędności energii i komfortu w pomieszczeniach i budynkach.

Sterowniki i regulatory mają w instalacjach ogrzewania podobne zadanie – zapewnienie oszczędności energii i komfortu w pomieszczeniach i budynkach.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Instalacje centralnego ogrzewania w procesie termomodernizacji budynków

Instalacje centralnego ogrzewania w procesie termomodernizacji budynków Instalacje centralnego ogrzewania w procesie termomodernizacji budynków

Termomodernizacja budynku powinna kompleksowo obejmować wszystkie aspekty związane z jego energochłonnością. Niestety w praktyce często ogranicza się jedynie do zwiększenia izolacyjności cieplnej przegród...

Termomodernizacja budynku powinna kompleksowo obejmować wszystkie aspekty związane z jego energochłonnością. Niestety w praktyce często ogranicza się jedynie do zwiększenia izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych i wymiany stolarki okiennej, bez ingerencji w źródło ciepła i instalację centralnego ogrzewania. Jest to działanie niewłaściwe, niepełne, a nawet szkodliwe z energetycznego punktu widzenia. Jakość pracy instalacji nie poprawia się, a w określonych przypadkach nawet pogarsza. Zużycie...

Materiały PR Jak wybrać najlepszy regulator temperatury?

Jak wybrać najlepszy regulator temperatury? Jak wybrać najlepszy regulator temperatury?

W zależności od tego, jakie mamy w domu ogrzewanie, warto zaopatrzyć się w regulator temperatury. Na rynku dostępne są proste regulatory temperatury, ale także bardziej zaawansowane urządzenia, które pozwalają...

W zależności od tego, jakie mamy w domu ogrzewanie, warto zaopatrzyć się w regulator temperatury. Na rynku dostępne są proste regulatory temperatury, ale także bardziej zaawansowane urządzenia, które pozwalają zaprogramować system grzewczy według naszych potrzeb. Regulator temperatury można również włączyć w instalację inteligentnego sterownia budynkiem.

REGULUS-system Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 1) Komfort cieplny

Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 1) Komfort cieplny Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 1) Komfort cieplny

Komfort cieplny definiujemy najczęściej jako taki poziom temperatury, wilgotności oraz ruchu powietrza, w którym czujemy, że nasz organizm nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. Temperatura powietrza jest...

Komfort cieplny definiujemy najczęściej jako taki poziom temperatury, wilgotności oraz ruchu powietrza, w którym czujemy, że nasz organizm nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. Temperatura powietrza jest neutralna. Dodatkowo, duża różnica pomiędzy temperaturą powietrza, a temperaturą promieniowania przegród odczuwana jest jako dyskomfort nawet przy wystarczająco wysokiej temperaturze powietrza. Stąd wniosek, że warto budować ciepłe domy, o odpowiednio ciepłych wszystkich przegrodach.

REGULUS-system Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 2)Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne spożytkowanie uzysków ciepła

Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 2)Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne spożytkowanie uzysków ciepła Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 2)Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne spożytkowanie uzysków ciepła

Temperatura wnętrza musi być bezpieczna dla zdrowia długoterminowo. Nasz dom nie może nam szkodzić! Czy każdy domownik, w każdym wieku i w każdym stanie zdrowia określa taką samą temperaturę jako komfortową...

Temperatura wnętrza musi być bezpieczna dla zdrowia długoterminowo. Nasz dom nie może nam szkodzić! Czy każdy domownik, w każdym wieku i w każdym stanie zdrowia określa taką samą temperaturę jako komfortową dla siebie? Czy taka sama temperatura powinna panować w domu w porze relaksu, zajęć wymagających aktywności fizycznej, aktywności umysłowej, czy też podczas snu? Czy taka sama temperatura powinna panować w każdym pomieszczeniu, w całym domu, podczas całego sezonu grzewczego?

dr inż. Piotr Jadwiszczak Modernizacja instalacji c.o. w budynkach po termomodernizacji

Modernizacja instalacji c.o. w budynkach po termomodernizacji Modernizacja instalacji c.o. w budynkach po termomodernizacji

Termomodernizacja budynku obniża jego obciążenie cieplne oraz zapotrzebowanie na ciepło. Wielkość tych zmian zależy od właściwości budynku oraz od przyjętego rozwiązania termomodernizacyjnego [1]. Zredukowanie...

Termomodernizacja budynku obniża jego obciążenie cieplne oraz zapotrzebowanie na ciepło. Wielkość tych zmian zależy od właściwości budynku oraz od przyjętego rozwiązania termomodernizacyjnego [1]. Zredukowanie potrzeb cieplnych budynku zmienia warunki pracy istniejącego systemu grzewczego. Staje się on „za duży”, ma moc cieplną przewyższającą nowe zapotrzebowanie. Pozostawienie instalacji c.o. w stanie istniejącym jest błędem inżynierskim, powoduje obniżenie komfortu cieplnego w budynku, rozregulowanie...

mgr inż. Katarzyna Rybka Efektywne energetycznie pompy

Efektywne energetycznie pompy Efektywne energetycznie pompy

Energooszczędność to pożądana cecha urządzeń stosowanych w instalacjach wodnych. Nowe wymagania dla pomp bezdławnicowych wyprą z rynku stałoobrotowe pompy obiegowe i cyrkulacyjne, robiąc miejsce dla urządzeń...

Energooszczędność to pożądana cecha urządzeń stosowanych w instalacjach wodnych. Nowe wymagania dla pomp bezdławnicowych wyprą z rynku stałoobrotowe pompy obiegowe i cyrkulacyjne, robiąc miejsce dla urządzeń mogących dostosować pracę do zmiennych parametrów instalacji.

REGULUS-system Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 3)Mity i stereotypy dotyczące ogrzewania

Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 3)Mity i stereotypy dotyczące ogrzewania Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 3)Mity i stereotypy dotyczące ogrzewania

Świat pędzi do przodu a anachroniczne, kompletnie nieprzekładające się na obecną rzeczywistość, dawno temu sformułowane poglądy i fałszywe stereotypy zawsze mają się świetnie. Powielanie obiegowych mitów...

Świat pędzi do przodu a anachroniczne, kompletnie nieprzekładające się na obecną rzeczywistość, dawno temu sformułowane poglądy i fałszywe stereotypy zawsze mają się świetnie. Powielanie obiegowych mitów nie musi być przejawem złej woli, lecz jedynie braku doświadczenia i niepełnej wiedzy, może jednakże stanowić łatwy do zastosowania element walki konkurencyjnej. Problem w tym, że obiegowy mit doprowadzić może do dokonania złego wyboru poprzez błędne uszeregowanie łańcucha przyczynowo-skutkowego.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o.

Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o. Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o.

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego zmienia termiczne i hydrauliczne warunki pracy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Dotychczasowa moc cieplna, układ ciśnień, regulacja i równoważenie...

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego zmienia termiczne i hydrauliczne warunki pracy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Dotychczasowa moc cieplna, układ ciśnień, regulacja i równoważenie hydrauliczne stają się nieaktualne i nieskuteczne. Wymagane są zmiany dostosowujące c.o. do pracy w nowych warunkach. Dla zapewnienia poprawnej, komfortowej i energooszczędnej pracy konieczne jest ponowne równoważenie hydrauliczne istniejącej instalacji c.o.

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, dr inż. Dorota Anna Krawczyk, Andrzej Gajewski, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 2. Eksperyment

Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 2. Eksperyment Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 2. Eksperyment

Komfort cieplny w pomieszczeniach definiowany jest jako stan, w którym człowiek przebywający w pomieszczeniu nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. W poprzednim artykule (RI 10/2013) opisano parametry komfortu,...

Komfort cieplny w pomieszczeniach definiowany jest jako stan, w którym człowiek przebywający w pomieszczeniu nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. W poprzednim artykule (RI 10/2013) opisano parametry komfortu, poniżej omówione zostały wyniki badań parametrów jakości powietrza wewnętrznego w obiekcie szkolnym: temperatury, wilgotności względnej i stężenia CO2.

Vesbo Wielowarstwowe systemy VESBO

Wielowarstwowe systemy VESBO Wielowarstwowe systemy VESBO

Systemy wielowarstwowe to rozwiązanie odpowiednie zarówno w przypadku instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ogrzewania (centralnego i podłogowego), jak i systemu solarnego czy instalacji przemysłowych...

Systemy wielowarstwowe to rozwiązanie odpowiednie zarówno w przypadku instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ogrzewania (centralnego i podłogowego), jak i systemu solarnego czy instalacji przemysłowych i chłodniczych.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Praca centralnego ogrzewania w mieszkaniu zasilanym gazowym kotłem kondensacyjnym

Praca centralnego ogrzewania w mieszkaniu zasilanym gazowym kotłem kondensacyjnym Praca centralnego ogrzewania w mieszkaniu zasilanym gazowym kotłem kondensacyjnym

W artykule przeanalizowano sprawność eksploatacyjną dostawy ciepła do instalacji c.o. z gazowego kotła kondensacyjnego obliczoną na podstawie pomiarów wykonanych w lokalu zamieszkałym przez trzy osoby....

W artykule przeanalizowano sprawność eksploatacyjną dostawy ciepła do instalacji c.o. z gazowego kotła kondensacyjnego obliczoną na podstawie pomiarów wykonanych w lokalu zamieszkałym przez trzy osoby. Na podstawie dostępnych informacji nie można było ocenić zmiennych potrzeb przygotowania c.w.u. oraz wahania zapotrzebowania na energię instalacji c.o. Charakter pracy gazowego kotła kondensacyjnego wymaga dostosowania chwilowej mocy do zmiennego zapotrzebowania. Ważnym aspektem jest również dobór...

dr inż. Edyta Dudkiewicz Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2

Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2 Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2

Zastosowanie promiennika wysokiej jakości, spełniającego wymagania normy dotyczące racjonalnego zużycia energii, wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi. Jednak efekty ogrzewania, jakie można uzyskać...

Zastosowanie promiennika wysokiej jakości, spełniającego wymagania normy dotyczące racjonalnego zużycia energii, wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi. Jednak efekty ogrzewania, jakie można uzyskać dzięki wysokiej sprawności radiacyjnej promiennika, będą procentować na etapie eksploatacji.

REGULUS-system Wodne grzejniki c.o. - wykonanie basenowe bez dopłat

Wodne grzejniki c.o. - wykonanie basenowe bez dopłat Wodne grzejniki c.o. - wykonanie basenowe bez dopłat

Spośród produkowanych przez REGULUS-system grzejników ściennych na szczególną uwagę zasługują ich specjalne wersje przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, takich jak baseny, myjnie samochodowe,...

Spośród produkowanych przez REGULUS-system grzejników ściennych na szczególną uwagę zasługują ich specjalne wersje przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, takich jak baseny, myjnie samochodowe, łaźnie, oranżerie itp.

Redakcja RI Niskotemperaturowe grzejniki REGULUS-system

Niskotemperaturowe grzejniki REGULUS-system Niskotemperaturowe grzejniki REGULUS-system

We współczesnym budownictwie coraz częściej stosowane są rozwiązania bazujące na odnawialnych, ekologicznych źródłach energii. Priorytetem coraz częściej staje się ogrzewanie niskotemperaturowe. W związku...

We współczesnym budownictwie coraz częściej stosowane są rozwiązania bazujące na odnawialnych, ekologicznych źródłach energii. Priorytetem coraz częściej staje się ogrzewanie niskotemperaturowe. W związku z tym coraz powszechniej stosowane są kotły kondensacyjne czy pompy ciepła w połączeniu z dobrym ociepleniem obiektów.

REGULUS-system Kanały grzewcze z wentylatorami. Skuteczne ogrzewanie wnętrz z dużymi przeszkleniami

Kanały grzewcze z wentylatorami. Skuteczne ogrzewanie wnętrz z dużymi przeszkleniami Kanały grzewcze z wentylatorami. Skuteczne ogrzewanie wnętrz z dużymi przeszkleniami

Przed kilku laty do ogrzewania wnętrz o dużych przeszkleniach nie było na rynku dobrego, taniego rozwiązania. Ogrzewanie podłogowe nie zda tu egzaminu. 1 m² "podłogówki" waży od 150-400 kg. Klimat w Polsce...

Przed kilku laty do ogrzewania wnętrz o dużych przeszkleniach nie było na rynku dobrego, taniego rozwiązania. Ogrzewanie podłogowe nie zda tu egzaminu. 1 m² "podłogówki" waży od 150-400 kg. Klimat w Polsce cechuje duża dynamika, stwarzająca problemy z optymalną dystrybucją ciepła. Idealną alternatywą dla charakteryzującej się ogromną bezwładnością cieplną "podłogówki" jest ogrzewanie kanałowe.

REGULUS-system Grzanie z przerwami czy grzanie ciągłe?

Grzanie z przerwami czy grzanie ciągłe? Grzanie z przerwami czy grzanie ciągłe?

Konieczność oszczędności w zużyciu energii do celów grzewczych, wynikająca z przepisów oraz z jej wysokich kosztów, zbliża współczesne budownictwo do cech budownictwa pasywnego. Formułowane są nowe, indywidualnie...

Konieczność oszczędności w zużyciu energii do celów grzewczych, wynikająca z przepisów oraz z jej wysokich kosztów, zbliża współczesne budownictwo do cech budownictwa pasywnego. Formułowane są nowe, indywidualnie dopasowane, strategie ogrzewania.

REGULUS-system Grzejniki REGULUS®-system. Ekonomiczny, zdrowy komfort cieplny

Grzejniki REGULUS®-system. Ekonomiczny, zdrowy komfort cieplny Grzejniki REGULUS®-system. Ekonomiczny, zdrowy komfort cieplny

Od wielu miesięcy przedstawiamy Państwu własną doktrynę dotyczącą procesu ogrzewania. Jej powstanie jest wynikiem analizy trendów panujących w europejskim budownictwie, stale zmieniającego się sposobu...

Od wielu miesięcy przedstawiamy Państwu własną doktrynę dotyczącą procesu ogrzewania. Jej powstanie jest wynikiem analizy trendów panujących w europejskim budownictwie, stale zmieniającego się sposobu życia i pracy, struktury wydatków, jest także wynikiem wniosków płynących z wiedzy o fizjologii człowieka w kontekście wpływu temperatury otoczenia na jego stan zdrowia, nie w perspektywie krótkoterminowej lecz wieloletniej, w myśl dewizy „Nasz Dom nie może nam szkodzić”.

REGULUS-system Optymalne grzejniki wodne c.o. dla budownictwa szkieletowego i drewnianego

Optymalne grzejniki wodne c.o. dla budownictwa szkieletowego i drewnianego Optymalne grzejniki wodne c.o. dla budownictwa szkieletowego i drewnianego

Domy budowane w technologii szkieletowej oraz domy z bali mają stale rosnące grono zwolenników. Prócz znacznej prostoty i szybkości w ich stawianiu, wielu możliwości w tworzeniu urozmaiconego kształtu...

Domy budowane w technologii szkieletowej oraz domy z bali mają stale rosnące grono zwolenników. Prócz znacznej prostoty i szybkości w ich stawianiu, wielu możliwości w tworzeniu urozmaiconego kształtu ich bryły oraz jednorodności technologicznej, najczęściej podkreślanymi argumentami „za” jest ich energooszczędność i łatwość ogrzania.

Redakcja RI Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zawory i regulatory do instalacji c.o. Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

Grupa Armatura Koniec rur przy grzejniku

Koniec rur przy grzejniku Koniec rur przy grzejniku

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

kr Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii...

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii motywują producentów do wytwarzania coraz lepszych, sprawniejszych urządzeń.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.