RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła

The CFD analysis of the parallel earth to air heat exchangers

Analiza wielowariantowa w oparciu o modelowanie CFD pozwala poznać cechy układu, określić jego zalety i wady oraz wyeliminować błędy.
Rys. redakcja RI

Analiza wielowariantowa w oparciu o modelowanie CFD pozwala poznać cechy układu, określić jego zalety i wady oraz wyeliminować błędy.


Rys. redakcja RI

Zastosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła (GRWC) ogranicza zapotrzebowanie budynków na konwencjonalne ciepło i chłód oraz poprawia warunki pracy urządzeń grzewczo-wentylacyjnych. Wariantowa analiza parametrów GRWC jest podstawą wyboru najkorzystniejszego rozwiązania oraz uzyskania zakładanych na etapie projektowania efektów, szczególnie w wypadku dużych i złożonych wymienników gruntowych. Modelowanie CFD dostarcza dużo dokładniejszych danych i informacji wspomagających inżyniera niż metody tradycyjne.

Zobacz także

REGULUS®-system Grzejniki do pompy ciepła?

Grzejniki do pompy ciepła? Grzejniki do pompy ciepła?

Jeśli Twój klient zmienia ogrzewanie na pompę ciepła, nie zapomnij zaproponować mu wymiany grzejników na nowoczesne, sterowalne, niskotemperaturowe. Jeśli inwestor nie dokonał gruntownej termomodernizacji...

Jeśli Twój klient zmienia ogrzewanie na pompę ciepła, nie zapomnij zaproponować mu wymiany grzejników na nowoczesne, sterowalne, niskotemperaturowe. Jeśli inwestor nie dokonał gruntownej termomodernizacji swojego domu, pozostawienie dotychczasowych grzejników jest „błędem w sztuce”. Inwestorzy mają potem żal, że nikt ich o tej konieczności nie poinformował.

REGULUS®-system Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć...

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć temperaturę czynnika grzewczego.

REGULUS-system REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

W artykule:

• Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła
• Modelowanie CFD
• Analiza hydrauliki GRWC

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła

Powietrzne gruntowe wymienniki ciepła (GWC) pozwalają obniżyć zapotrzebowanie na energię konwencjonalną w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Stosowane są jako element instalacji wentylacji mechanicznej lub dolne źródło ciepła dla powietrznych pomp ciepła.

Gruntowe rurowe wymienniki ciepła (GRWC) są jedną z konstrukcji przeponowych GWC, w których przepływające powietrze nie ma bezpośredniego kontaktu z gruntem.

W okresach wykorzystania GRWC pobierane przez czerpnię terenową powietrze zewnętrzne przepływa przez zagłębioną w ziemi rurę i zmienia swoją temperaturę, zbliżając ją do temperatury otaczającego gruntu. Oznacza to, że w zimie jest wstępnie ogrzewane, latem natomiast schładzane. Redukuje to zapotrzebowanie na ciepło i chłód z konwencjonalnych źródeł, poprawia warunki pracy urządzeń wentylacyjnych i zwiększa efektywność powietrznych pomp ciepła.

Przetłaczanie powietrza przez GRWC powoduje jednak zwiększenie wymaganego sprężu wentylatora w centrali wentylacyjnej lub w powietrznej pompie ciepła, a tym samym wzrost zapotrzebowania na energię pomocniczą.

Dodatkowy nakład energii obniża wynik energetyczny zastosowania GRWC. Tylko właściwy projekt i odpowiednio dobrane parametry GRWC pozwalają osiągnąć najkorzystniejsze proporcje pomiędzy nakładami i zyskami wynikającymi z jego eksploatacji.

Parametry zakładane podczas projektowania, takie jak strumień przetłaczanego powietrza oraz geometria GRWC, rzutują na prędkość i opory przepływu oraz mają znaczący wpływ na efektywność całego układu.

Dodatkowym aspektem jest wymiana ciepła, na którą ma wpływ temperatura gruntu otaczającego wymiennik oraz jej zmienność w ciągu roku, determinowane m.in. przez zagłębienie GRWC. Oznacza to, że dobór parametrów GRWC już na etapie projektu powinien się odbywać na podstawie wariantowej analizy. Jest ona ważnym i odpowiedzialnym zadaniem inżynierskim, szczególnie w wypadku rozległych wymienników gruntowych, ponieważ już wykonanego wymiennika nie można łatwo zmodernizować lub przebudować.

Zakres i dokładność takiej analizy są uzależnione od zastosowanej metody projektowania wymiennika.

Tradycyjne algorytmy projektowania oparte na wytycznych producentów dają jedynie podstawowe możliwości analizowania przyszłych parametrów wymiennika. Wynika to z zastosowanych uproszczeń i założeń mających ułatwiać projektowanie.

Dużo szersze możliwości oferują komputerowe narzędzia do numerycznej analizy CFD, pozwalające na dynamiczną symulację pracy wymienników w szerokim spektrum warunków i parametrów [1].

Modelowanie CFD

Etapy modelowania CFD

Rys. 1. Etapy modelowania CFD; rys. archiwum autorów (E. Niemierka, K. Kozłowska, P. Jadwiszczak)

Modelowanie CFD (Computational Fluid Dynamics) to numeryczna mechanika płynów wykorzystująca metody numeryczne i struktury danych do rozwiązywania i analizowania problemów związanych z przepływami. Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe CFD umożliwia dynamiczne symulacje oddziaływania płynów i gazów w obszarach określonych warunkami brzegowymi z zachowaniem wszystkich praw fizyki. Pozwala na wyznaczenie między innymi rozkładu prędkości, ciśnienia czy temperatury w ośrodku, zarówno w geometrii 2D, jak i 3D.

Dzięki swojej funkcjonalności i elastyczności dynamiczne analizy CFD znajdują szerokie zastosowanie nie tylko do celów badawczych, ale również przemysłowych i technologicznych. Wykorzystywane są jako element zintegrowanego projektowania nastawionego na optymalizację struktury i pracy układów.

Analiza wielowariantowa w oparciu o modelowanie CFD pozwala poznać cechy układu, określić jego zalety i wady oraz wyeliminować błędy.

Analizy CFD wykonuje się etapami w określonej kolejności (rys. 1).

Pierwszym krokiem jest stworzenie odwzorowania geometrii układu. Następnie na tej podstawie modelowana jest siatka obliczeniowa CFD, której jakość wpływa na dokładność i czas trwania obliczeń.

W kolejnym etapie definiowane są parametry symulacji, a parametryzacja modelu może być wykonywana wielowariantowo w celu porównania i wyboru korzystnego rozwiązania.

Ostatnim etapem jest generowanie i analiza wyników [2–5].

Czytaj też: Bezprzeponowe powietrzne gruntowe wymienniki ciepła w układach wentylacji mechanicznej >>>

Analiza hydrauliki GRWC

W celu zobrazowania możliwości i użyteczności modelowania CFD dokonano numerycznej analizy hydrauliki przykładowego gruntowego rurowego wymiennika ciepła (GRWC). Do badań przyjęto gruntowy rurowy wymiennik ciepła o projektowym strumieniu powietrza 955 m3/h.

Zgodnie w wytycznymi [6, 7] zaprojektowano wymiennik złożony z pięciu równolegle połączonych gałęzi o średnicy DN 200 i długości 55 m w rozstawie 1 m, dwóch kolektorów DN 250, czerpni terenowej oraz przyłącza instalacji wentylacji mechanicznej.

Porównywane metody obliczeniowe

Rys. 2. Porównywane metody obliczeniowe oraz warianty i parametry GRWC; rys. archiwum autorów (E. Niemierka, K. Kozłowska, P. Jadwiszczak)

Wyniki modelowania CFD porównano z otrzymanymi na drodze tradycyjnego projektowania według wytycznych [6,7]. Porównano straty ciśnienia w wymienniku, średnie prędkości w gałęziach wymiennika, równomierność rozkładu prędkości w gałęziach wymiennika oraz relację kosztów jego eksploatacji (rys. 2, tab 1 i tab. 2).

Parametry GRWC

Tabela 1. Parametry GRWC wyznaczone metodą tradycyjną dla analizowanych wariantów

Parametry GRWC

Tabela 2. Parametry GRWC wyznaczone za pomocą CFD dla analizowanych wariantów

Wariantowa analiza polegała na zmianach strumienia powietrza przepływającego przez wymiennik oraz jego geometrii. Obliczeń dokonano dla strumienia projektowego wynoszącego 955 m3/h, obniżonego 480 m3/h i zawyżonego 1365 m3/h, dla wymiennika w układzie Tichelmanna oraz w układzie harfy (rys. 3). Daje to sześć przykładowych wariantów pracy wymiennika GRWC, co oczywiście nie wyczerpuje możliwych kombinacji.

Geometrie wymiennika ciepła

Rys. 3. Analizowane geometrie gruntowego rurowego wymiennika ciepła; rys. archiwum autorów (E. Niemierka, K. Kozłowska, P. Jadwiszczak)

W przypadku wszystkich wariantów określono straty ciśnienia i średnie prędkości w gałęziach wymiennika dla analizowanych przepływów powietrza i geometrii GRWC.

Parametry wyznaczone metodą tradycyjnego projektowania zestawiono w tab 1, a wyznaczone metodą CFD w tab. 2.

Straty ciśnienia uzyskane przy wykorzystaniu metody tradycyjnej [7–9] są niższe niż wyznaczone w CFD oraz takie same dla danego strumienia niezależnie od geometrii wymiennika. Związane jest to z przyjmowaniem w tradycyjnej metodzie projektowania pomijalnie małych oporów przepływu na kolektorach wymiennika [6,7].

Straty ciśnienia

Rys. 4. Wyznaczone metodami tradycyjnymi i CFD straty ciśnienia dla dwóch geometrii GRWC i różnych strumieni powietrza wentylacyjnego; rys. archiwum autorów (E. Niemierka, K. Kozłowska, P. Jadwiszczak)

W obliczeniach CFD straty ciśnienia zmieniają się wraz z geometrią GRWC (tab. 2irys. 4) i w porównaniu do wartości wyznaczonych metodą tradycyjną wynoszą od 109 do 130% w układzie Tichelmanna oraz od 102 do 126% w układzie harfy.

Większe straty ciśnienia przyczyniają się do obniżenia strumienia powietrza nawet do 87,6% wartości projektowej lub do wzrostu kosztów przetłaczania powietrza aż o 48,6% (przy założeniu, że nie nastąpi spadek efektywności energetycznej wentylatora oraz że urządzenie może pracować w nowych warunkach) [8].

Średnie prędkości przepływu powietrza dla danej geometrii wymiennika i strumienia oblicze­niowego są takie same we wszystkich gałęziach GRWC w przypadku obliczeń wykonywanych metodą tradycyjną.

Modelowanie CFD wykazało rozbieżność tych wartości w poszczególnych gałęziach wymiennika i ich zależność od strumienia przetłaczanego powietrza. Nierównomierność ta jest związana ze zróżnicowaniem średnich prędkości w odgałęzieniach, które nie są uwzględniane w metodzie tradycyjnej.

Zgodnie z zasadą samoregulacji osiągane straty ciśnienia w każdej gałęzi wymiennika są jednakowe. Dzieje się tak z powodu samoczynnego zróżnicowania średnich prędkości w poszczególnych odgałęzieniach, co z kolei implikuje nierównomierność rozpływów powietrza.

Ze względu na znaczne różnice strat ciśnienia przeprowadzono dodatkowo analizę nierównomierności rozpływu powietrza w GRWC.

Wizualizacja CFD

Rys. 5. Wizualizacja CFD rozkładu prędkości przepływu powietrza w GRWC w układzie Tichelmanna wraz z numeracją gałęzi wymiennika. Wyniki dla strumienia powietrza 480 m³/h; rys. archiwum autorów (E. Niemierka, K. Kozłowska, P. Jadwiszczak)

Średnie prędkości przepływu

Rys. 6. Średnie prędkości przepływu powietrza w poszczególnych gałęziach wymiennika dla układu Tichelmanna; rys. archiwum autorów (E. Niemierka, K. Kozłowska, P. Jadwiszczak)

W układzie Tichelmanna stwierdzono niewielką zmienność prędkości w poszczególnych gałęziach wymiennika (rys. 5). Ich odchylenie standardowe wynosi od 0,15 do 0,28 m/s (rys. 6). Średnie prędkości w gałęziach wymiennika otrzymywane z CFD różnią się o od 71,9 do 122,8% w odniesieniu do tradycyjnej metodyki.

Wizualizacja CFD

Rys. 7. Wizualizacja CFD rozkładu prędkości przepływu powietrza w GRWC w układzie harfy wraz z numeracją gałęzi wymiennika. Wyniki dla strumienia powietrza 480 m³/h; rys. archiwum autorów (E. Niemierka, K. Kozłowska, P. Jadwiszczak)

Średnie prędkości przepływu

Rys. 8. Średnie prędkości przepływu powietrza w poszczególnych gałęziach wymiennika dla układu harfy wyznaczone na podstawie modelu CFD; rys. archiwum autorów (E. Niemierka, K. Kozłowska, P. Jadwiszczak)

Geometria wymiennika w układzie harfy charakteryzuje się mniejszą nierównomiernością rozpływów powietrza (rys. 7) niż w układzie Tichelmanna. W tym wypadku odchylenia standardowe średnich prędkości wynoszą od 0,09 do 0,26 m/s (rys. 8).

Na zróżnicowanie średnich prędkości w poszczególnych gałęziach ma również wpływ projektowy strumień powietrza. Średnie prędkości w gałęziach wymiennika wyznaczone w CFD różnią się o od 72,7 do 118,5% w odniesieniu do tradycyjnej metodyki.

Nierównomierność rozpływów powietrza w GRWC oraz różnice pomiędzy otrzymanymi wynikami ilustrują związek przyjętej metody obliczeniowej, przyszłej pracy oraz osiąganej efektywności energetycznej układu. Zjawisko to nasila się wraz ze wzrostem wielkości i skomplikowania projektowanego GRWC.

Profile prędkości powietrza

Rys. 9. Profile prędkości powietrza w poszczególnych gałęziach (od 1 do 5) wymiennika wyznaczone na podstawie modelu CFD; rys. archiwum autorów (E. Niemierka, K. Kozłowska, P. Jadwiszczak)

Współczynnik Giniego

Rys. 10. Współczynnik Giniego dla rozpatrywanych geometrii wymienników oraz strumieni powietrza; rys. archiwum autorów (E. Niemierka, K. Kozłowska, P. Jadwiszczak)

Wizualizacja CFD w wypadku obu geometrii GRWC uwidacznia szybką stabilizację profilu prędkości powietrza przepływającego przez elementy wymiennika. Na rys. 9 przedstawiono centryczny rozkład prędkości powietrza w przekroju poprzecznym, z najwyższą prędkością w osi przewodu i najniższą przy jego ściankach.

W niektórych gałęziach duża przy­ścienna warstwa laminarna ogranicza wymianę ciepła między ścianką przewodu a przepływającym powietrzem. Zwiększenie wymiany ciepła realizowane poprzez wzrost prędkości przepływu mogłoby się odbywać kosztem wzrostu wymaganego sprężu wentylatora oraz trwałości materiału.

W tradycyjnych metodach projektowania takie obserwacje są nieosiągalne. Tego typu wnioski mają duże znaczenie w procesie wyboru najkorzystniejszego rozwiązania oraz eliminacji błędów na etapie koncepcji i projektu. Mogą też służyć identyfikacji problemów eksploatacyjnych w już istniejących GRWC, zwłaszcza w dużych i skomplikowanych systemach.

Nierównomierne przepływy powietrza przez poszczególne gałęzie gruntowego rurowego wymiennika ciepła prowadzą do obniżenia uzysków energetycznych całego wymiennika.

Obniżenie prędkości przepływu w określonych częściach GRWC wywołuje zanik przepływów turbulentnych i ogranicza wymianę ciepła między ścianką wymiennika a przetłaczanym powietrzem.

Zawyżenie prędkości przepływu medium w innych częściach wymiennika ogranicza czas kontaktu i wymiany ciepła

Oczekiwane wyniki energetyczne GRWC ograniczane są więc przez dwa niezależne zjawiska pomimo utrzymania projektowego strumienia powietrza.

Modelowanie CFD ukazuje zróżnicowanie nierównomierności zależnej od geometrii wymiennika i projektowych strumieni powietrza. Tradycyjne algorytmy projektowania zakładają pełną proporcjonalność strumieni powietrza i zupełnie nie uwzględniają nierównomierności i jej wpływu na pracę GRWC.

W celu prezentacji i porównania nierównomierności rozpływów powietrza w poszczególnych gałęziach wymiennika oraz wpływu geometrii i parametrów GRWC określono dla każdego z wariantów CFD współczynnik Giniego (G). Współczynnik ten przyjmuje wartości z przedziału od 0 do 100%, gdzie najniższa wartość wskazuje pełną równomierność rozkładu prędkości powietrza w poszczególnych odgałęzieniach i jest tożsama z tradycyjną metodą obliczeń.

Wzrost wskaźnika G oznacza wzrost nierównomierności rozkładu, aż do osiągnięcia poziomu maksymalnego (100%) w przypadku przepływu strumienia powietrza wentylacyjnego tylko jedną gałęzią wymiennika [10].

gdzie:

νi – wartość i-tej obserwacji,

– średnia wartość wszystkich obserwacji,

n – liczba powtórzeń.

Obie analizowane w CFD geometrie GRWC wykazują zróżnicowanie nierównomierności rozpływu (tab. 2). Współczynnik Giniego osiąga wartości od 5,4 do 8,5% dla układu Tichelmanna oraz od 5,0 do 6,7% dla układu harfy.

W przypadku pierwszej geometrii współczynnik G jest mniej korzystny dla każdego z analizowanych strumieni powietrza (por. rys. 10). Przyjęcie zatem pełnej równomierności (G = 0%) w metodzie tradycyjnej powoduje m.in. różnice między projektowymi i uzyskanymi stratami ciśnienia oraz efektami energetycznymi pracy GRWC.

Wnioski

 • Komputerowa analiza CFD umożliwia uzyskanie pełniejszych i bardziej szczegółowych informacji na temat parametrów mających wpływ na pracę projektowanego GRWC. Dane te są podstawą do analiz hydraulicznych pracy wymiennika oraz mogą być wykorzystane do dalszych obliczeń cieplnych czy energetycznych.
 • Modelowanie CFD eliminuje czasochłonne badania przy wykorzystaniu rzeczywistych urządzeń lub modeli, a uzyskane wyniki są dużo dokładniejsze niż te otrzymywane przy użyciu tradycyjnych metod. Dzięki rozwojowi programów komputerowych CFD możliwe jest wykonywanie analiz i symulacji działania instalacji i systemów już nie tylko na potrzeby naukowe.
 • Łatwość pozyskania i jakość danych z CFD pozwala wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie, co zmniejsza czasochłonność procesu projektowania i obniża ryzyko nieosiągnięcia zamierzonych wyników pracy GRWC.

Na podstawie analizy dwóch geometrii wymiennika zauważono rozbieżności między parametrami pracy wymiennika (strata ciśnienia, średnia prędkość w poszczególnych gałęziach wymiennika czy nierównomierność rozpływu) pochodzącymi z CFD i metody tradycyjnej.

Geometria wymiennika ma wpływ na nierównomierność prędkości w gałęziach i pośrednio na rozkład strumieni, co określono w oparciu o współczynnik Giniego (G).

Gruntowy rurowy wymiennik ciepła o geometrii harfy charakteryzuje się mniejszym zróżnicowaniem rozpływów (G <5,0%; 6,7%>) niż układ Tichelmanna (G <5,4%; 8,5%>). Zmiana geometrii wymiennika obniża współczynnik G jedynie o 3,5%.

Założenie pełnej równomierności przepływu w gałęziach GRWC w metodzie tradycyjnej jest znacznym uproszczeniem i niesie negatywne konsekwencje dla przyszłej eksploatacji GRWC, szczególnie w wypadku dużych i rozległych wymienników.

Średnie prędkości przepływu w poszczególnych częściach wymiennika odbiegają od zakładanych w metodzie tradycyjnej, osiągając od 71,9 do 122,8% ich wartości. Wpływa to na strumienie powietrza oraz intensywność wymiany ciepła, a tym samym na efektywność całego układu.

W żadnym z układów w analizie CFD nie osiągnięto zbliżonej do wartości projektowej straty ciśnienia wyznaczonej metodami tradycyjnymi. Wynosiły one od 102 do 130% wartości, co dla utrzymania projektowego przepływu wymaga zwiększenia sprężu wentylatora i wzrostu kosztów energii elektrycznej do jego napędu nawet do 148,6%. W przeciwnym wypadku nastąpi spadek strumienia powietrza przepływającego przez GRWC nawet do 87,6% strumienia zakładanego na etapie projektowania.

Analizy CFD są skutecznym i coraz bardziej dostępnym narzędziem wspomagającym pracę inżynierów na etapie projektowania oraz identyfikację problemów w pracy istniejących układów. Należy jak najszerzej wykonywać tego typu analizy GRWC w celu eliminacji potencjalnych błędów i rozczarowań związanych z przyszłą eksploatacją wymienników.

Obliczenia wykonano przy użyciu zasobów udostępnionych przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (http://wcss.pl), grant obliczeniowy nr 422.

streszczenie

W artykule porównano możliwość analizy pracy GRWC dostępną w tradycyjnych metodach projektowania oraz w modelowaniu CFD. Wskazano różnice i skutki stosowania obu metod wraz z ich analizą statystyczną. W analizie hydraulicznej pracy wymiennika ocenie poddano straty ciśnienia, prędkości przepływu i nierównomierność rozpływu powietrza w gałęziach wymiennika gruntowego. CFD dostarcza dokładniejszych danych i informacji wspomagających inżyniera. Uzyskane dane powinny być wykorzystywane do projektowania wymienników gruntowych oraz do identyfikacji i rozwiązywania problemów w pracy już istniejących układów.abstract

The paper compares the traditional and and CFD modeling design methods of the parallel earth to air heat exchangers. The differences of both methods were shown with the statistical analysis. The hydraulic analysis of the exchanger included: the pressure losses, the air flow velocities and the air distribution inequalities. The CFD provides more accurate engineer data and information. The obtained data should be used for the design of new exchanges and for the problem identification and solving in the existing systems.

Literatura

 1. Trilok Singh Bisoniya, Design of earth–air heat exchanger system, „Geothermal Energy” 3:18, 2015.
 2. Inc A., FLUENT software and documentation, Canonsburg.
 3. Rysanek A.M., Second law performance analysis of a large thermal energy storage vessel using CFD, Queen’s University Kingston, Ontario, Canada, 2009.
 4. Sofialidis D., PRACE Autumn School 2013 – Industry Oriented HPC Simulations, Ljubljana, Slovenia, University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, 2013.
 5. Hahne E., Numerical Study of Flow and Heat Transfer Characteristics in Hot Water Stores, „Solar Energy Journal”, 64 (1–3), 1998, p. 9.
 6. Pro-Vent GEO, Rurowy gruntowy wymiennik ciepła.
 7. Firląg S., Mijakowski M., Projekt gruntowego wymiennika ciepła, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., 2004.
 8. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.-R., Kompendium wiedzy – ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo, 2008.
 9. Rehau, Awadukt Thermo – informacja techniczna, 2016.
 10. Wiadomości statystyczne, Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne, luty 2015.

Czytaj też: Konfiguracja odwiertów oraz obciążenie cieplne i chłodnicze obiektu a parametry pracy dolnego źródła pompy ciepła glikol/woda >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

REGULUS-system Kanały grzewcze z wentylatorami. Skuteczne ogrzewanie wnętrz z dużymi przeszkleniami

Kanały grzewcze z wentylatorami. Skuteczne ogrzewanie wnętrz z dużymi przeszkleniami Kanały grzewcze z wentylatorami. Skuteczne ogrzewanie wnętrz z dużymi przeszkleniami

Przed kilku laty do ogrzewania wnętrz o dużych przeszkleniach nie było na rynku dobrego, taniego rozwiązania. Ogrzewanie podłogowe nie zda tu egzaminu. 1 m² "podłogówki" waży od 150-400 kg. Klimat w Polsce...

Przed kilku laty do ogrzewania wnętrz o dużych przeszkleniach nie było na rynku dobrego, taniego rozwiązania. Ogrzewanie podłogowe nie zda tu egzaminu. 1 m² "podłogówki" waży od 150-400 kg. Klimat w Polsce cechuje duża dynamika, stwarzająca problemy z optymalną dystrybucją ciepła. Idealną alternatywą dla charakteryzującej się ogromną bezwładnością cieplną "podłogówki" jest ogrzewanie kanałowe.

REGULUS-system Grzanie z przerwami czy grzanie ciągłe?

Grzanie z przerwami czy grzanie ciągłe? Grzanie z przerwami czy grzanie ciągłe?

Konieczność oszczędności w zużyciu energii do celów grzewczych, wynikająca z przepisów oraz z jej wysokich kosztów, zbliża współczesne budownictwo do cech budownictwa pasywnego. Formułowane są nowe, indywidualnie...

Konieczność oszczędności w zużyciu energii do celów grzewczych, wynikająca z przepisów oraz z jej wysokich kosztów, zbliża współczesne budownictwo do cech budownictwa pasywnego. Formułowane są nowe, indywidualnie dopasowane, strategie ogrzewania.

REGULUS-system Grzejniki REGULUS®-system. Ekonomiczny, zdrowy komfort cieplny

Grzejniki REGULUS®-system. Ekonomiczny, zdrowy komfort cieplny Grzejniki REGULUS®-system. Ekonomiczny, zdrowy komfort cieplny

Od wielu miesięcy przedstawiamy Państwu własną doktrynę dotyczącą procesu ogrzewania. Jej powstanie jest wynikiem analizy trendów panujących w europejskim budownictwie, stale zmieniającego się sposobu...

Od wielu miesięcy przedstawiamy Państwu własną doktrynę dotyczącą procesu ogrzewania. Jej powstanie jest wynikiem analizy trendów panujących w europejskim budownictwie, stale zmieniającego się sposobu życia i pracy, struktury wydatków, jest także wynikiem wniosków płynących z wiedzy o fizjologii człowieka w kontekście wpływu temperatury otoczenia na jego stan zdrowia, nie w perspektywie krótkoterminowej lecz wieloletniej, w myśl dewizy „Nasz Dom nie może nam szkodzić”.

REGULUS-system Optymalne grzejniki wodne c.o. dla budownictwa szkieletowego i drewnianego

Optymalne grzejniki wodne c.o. dla budownictwa szkieletowego i drewnianego Optymalne grzejniki wodne c.o. dla budownictwa szkieletowego i drewnianego

Domy budowane w technologii szkieletowej oraz domy z bali mają stale rosnące grono zwolenników. Prócz znacznej prostoty i szybkości w ich stawianiu, wielu możliwości w tworzeniu urozmaiconego kształtu...

Domy budowane w technologii szkieletowej oraz domy z bali mają stale rosnące grono zwolenników. Prócz znacznej prostoty i szybkości w ich stawianiu, wielu możliwości w tworzeniu urozmaiconego kształtu ich bryły oraz jednorodności technologicznej, najczęściej podkreślanymi argumentami „za” jest ich energooszczędność i łatwość ogrzania.

mgr inż. Katarzyna Rybka Aplikacje mobilne dla instalatorów

Aplikacje mobilne dla instalatorów Aplikacje mobilne dla instalatorów

Smartfony oraz tablety początkowo uznawane były za gadżety, jednak z czasem dzięki pojawieniu się nowych aplikacji stały się również narzędziem pracy. Instalatorzy, którzy posiadają urządzenia mobilne...

Smartfony oraz tablety początkowo uznawane były za gadżety, jednak z czasem dzięki pojawieniu się nowych aplikacji stały się również narzędziem pracy. Instalatorzy, którzy posiadają urządzenia mobilne z zainstalowanym systemem Android lub iOS, mogą otrzymać dostęp do wielu funkcji, które usprawnią prace serwisowe lub pomogą dobrać urządzenie na placu budowy.

Redakcja RI Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zawory i regulatory do instalacji c.o. Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

dr inż. Dorota Anna Krawczyk, dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, prof. PB Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności

Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności

Rozkład zużycia energii w sektorze budowlanym pomiędzy systemy grzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenie i urządzenia elektryczne zależy od warunków klimatycznych, w jakich...

Rozkład zużycia energii w sektorze budowlanym pomiędzy systemy grzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenie i urządzenia elektryczne zależy od warunków klimatycznych, w jakich dany obiekt się znajduje, preferencji i przyzwyczajeń użytkowników oraz uwarunkowań techniczno-ekonomicznych. W Polsce ok. 70% zużycia energii wiąże się z ogrzewaniem budynków [2] – w Wielkiej Brytanii ok. 58–60% [3, 4]. Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia w krajach o ciepłym klimacie,...

mgr inż. Konrad Rodacki, mgr inż. Małgorzata Mieszczak Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii

Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii

Przy badaniu efektywności energetycznej i komfortu nowoczesnych budynków pasywnych lub energooszczędnych uwaga skupiana jest głównie na aspektach związanych z parametrami przegród budowlanych, nawiewno-wywiewnej...

Przy badaniu efektywności energetycznej i komfortu nowoczesnych budynków pasywnych lub energooszczędnych uwaga skupiana jest głównie na aspektach związanych z parametrami przegród budowlanych, nawiewno-wywiewnej instalacji wentylacji czy ogrzewania budynku. Elementy te projektowane są na ogół przez specjalistów z danej dziedziny inżynierii (architektura, konstrukcja, inżynieria sanitarna, ogrzewnictwo) i traktowane osobno. Jednak jedynie całościowe analizowanie wszystkich elementów zintegrowanych...

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, mgr inż. Izabela Łukaszuk Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu...

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu ciepłej wody jego użytkownikom.

Koniec rur przy grzejniku

Koniec rur przy grzejniku Koniec rur przy grzejniku

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

kr Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii...

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii motywują producentów do wytwarzania coraz lepszych, sprawniejszych urządzeń.

mgr inż. Hubert Denda, prof. dr hab. inż. Witold M. Lewandowski, dr inż. Michał Ryms Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody

Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody

Kamery termowizyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie w ocenie budynków. Dotychczas stosowano je do jakościowej kontroli strat ciepła – nowa metoda umożliwia dodatkowe pomiary ilości tych strat. Metoda ta...

Kamery termowizyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie w ocenie budynków. Dotychczas stosowano je do jakościowej kontroli strat ciepła – nowa metoda umożliwia dodatkowe pomiary ilości tych strat. Metoda ta jest prosta, szybka i nie wymaga kosztownych pomiarów. Po ustaleniu się równowagi temperaturowej, co zajmuje kilkanaście minut, oraz wykonaniu i przetworzeniu termogramu uzyskujemy dane badanego obszaru bez konieczności czasochłonnego próbkowania tradycyjnymi miernikami temperatury.

dr inż. Andrzej Górecki Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować...

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować im 50-letnią trwałość oraz komfort użytkowania pomieszczeń, a także prawidłowe rozliczanie kosztów ogrzewania.

dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz, inż. Andrej Goleniewski Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego....

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Autorzy zaprezentowali metodykę obliczania kosztów skumulowanych uwzględnianych w projekcie budynku, analizowane warianty wraz z analizą ich kosztów, nadto przedstawili wyniki obliczeń i wnioski.

REGULUS-system Hybrydowa dystrybucja ciepła

Hybrydowa dystrybucja ciepła Hybrydowa dystrybucja ciepła

Nowoczesne systemy grzewcze muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie komfortu cieplnego. Do ogrzania współczesnych domów wystarczy mała ilość energii cieplnej, bowiem przez większą część doby i sezonu...

Nowoczesne systemy grzewcze muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie komfortu cieplnego. Do ogrzania współczesnych domów wystarczy mała ilość energii cieplnej, bowiem przez większą część doby i sezonu grzewczego w ciepłym, dobrze akumulującym domu, instalacja nie musi grzać w ogóle – zatem instalacja oparta jedynie na samej "podłogówce" nie sprawdzi się.

Waldemar Joniec Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o.

Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o. Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o.

Wytwarzanie ciepła i jego dystrybucja są drogie, towarzyszy im zatem stale poszukiwanie możliwych oszczędności. W wielu wypadkach potencjał oszczędności jest wciąż spory, wymaga to jednak dokładnego opomiarowania...

Wytwarzanie ciepła i jego dystrybucja są drogie, towarzyszy im zatem stale poszukiwanie możliwych oszczędności. W wielu wypadkach potencjał oszczędności jest wciąż spory, wymaga to jednak dokładnego opomiarowania i rozpoznania funkcjonowania sieci i instalacji oraz ich stałego monitorowania. Systemy zdalnego odczytu i sterowanie pracą sieci wprowadzane jest w wielu miastach. Końcowy efekt ma być wynikiem synergii najnowszych osiągnięć technologii, automatyki, informatyki i telekomunikacji do sterowania...

Redakcja RI Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej

Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej

Projektowanie instalacji c.o. nie kończy się na doborze źródła ciepła i grzejników czy przewodów chłodniczych. Gwarancją prawidłowej pracy instalacji jest jej zrównoważenie hydrauliczne.

Projektowanie instalacji c.o. nie kończy się na doborze źródła ciepła i grzejników czy przewodów chłodniczych. Gwarancją prawidłowej pracy instalacji jest jej zrównoważenie hydrauliczne.

dr inż. Tomasz Cholewa, dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL, mgr inż. Rafał Anasiewicz Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych

Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych

Wśród badanych budynków wielorodzinnych najniższe koszty ciepła niezbędnego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej generują obiekty wyposażone w wymiennikownię i dodatkowo w węzły mieszkaniowe....

Wśród badanych budynków wielorodzinnych najniższe koszty ciepła niezbędnego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej generują obiekty wyposażone w wymiennikownię i dodatkowo w węzły mieszkaniowe. Dzięki zastosowaniu mieszkaniowych węzłów cieplnych można znacznie ograniczyć straty ciepła na przesyle czynnika od źródła ciepła do mieszkań.

dr hab. inż. Paweł Michnikowski Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku

Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku

Na podstawie indywidualnego rachunku za dostarczoną energię cieplną można dokonać oceny poprawności obliczenia zużycia ciepła w lokalu mieszkalnym i tym samym weryfikacji naliczonych opłat.

Na podstawie indywidualnego rachunku za dostarczoną energię cieplną można dokonać oceny poprawności obliczenia zużycia ciepła w lokalu mieszkalnym i tym samym weryfikacji naliczonych opłat.

Kazimierz Zakrzewski Miedź czy tworzywo?

Miedź czy tworzywo? Miedź czy tworzywo?

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych...

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych są bezapelacyjne.

dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Alina Żabnieńska-Góra Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie...

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie różnych wzorów i wartości współczynników oraz nieuwzględnianie temperatury wody.

REGULUS-system Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS®-system

Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS®-system Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS®-system

Zasadniczym elementem modernizacji domu jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację. W tym celu należy ocieplić budynek, wymienić stolarkę okienną, zmniejszyć straty wentylacyjne...

Zasadniczym elementem modernizacji domu jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację. W tym celu należy ocieplić budynek, wymienić stolarkę okienną, zmniejszyć straty wentylacyjne i zlikwidować mostki cieplne. Po remoncie należy ponownie dobrać grzejniki, ich moc powinna być dostosowana do nowych potrzeb grzewczych, które trzeba dokładnie wyliczyć. Unikniemy w ten sposób przewymiarowania źródła ciepła, które wiąże się nie tylko z wyższymi kosztami zakupu instalacji, ale też...

REGULUS-system Nowość – bardzo cienkie grzejniki Inspiro

Nowość – bardzo cienkie grzejniki Inspiro Nowość – bardzo cienkie grzejniki Inspiro

• bardzo cienkie grzejniki – tylko 65 mm • wersja INSPIRO z konwekcją naturalną – wysokość: 300 mm • wersja INSPIRO E-VENT z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem – wysokość: 400 mm • wszystkie dostępne...

• bardzo cienkie grzejniki – tylko 65 mm • wersja INSPIRO z konwekcją naturalną – wysokość: 300 mm • wersja INSPIRO E-VENT z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem – wysokość: 400 mm • wszystkie dostępne kolory wg palety RAL w tej samej cenie

Damian Żabicki Zawory regulacyjne i równoważące

Zawory regulacyjne i równoważące Zawory regulacyjne i równoważące

Zawory regulacyjne (CV – Control Valves) i zawory równoważące (BV – Balancing Valves) znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. i chłodniczych. Te pierwsze zapewniają poprawną regulację temperatury, natomiast...

Zawory regulacyjne (CV – Control Valves) i zawory równoważące (BV – Balancing Valves) znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. i chłodniczych. Te pierwsze zapewniają poprawną regulację temperatury, natomiast zawory równoważące odpowiadają za właściwe równoważenie instalacji.

Najnowsze produkty i technologie

new-house.com.pl Systemy rekuperacji ciepła w nowoczesnych domach: analiza zwrotu inwestycji

Systemy rekuperacji ciepła w nowoczesnych domach: analiza zwrotu inwestycji Systemy rekuperacji ciepła w nowoczesnych domach: analiza zwrotu inwestycji

Rekuperacja jest innowacyjnym systemem wentylacji, który dodatkowo pozwala na odzysk energii cieplnej. Jego zastosowanie znacząco redukuje straty energetyczne budynku, a tym samym obniża koszty ponoszone...

Rekuperacja jest innowacyjnym systemem wentylacji, który dodatkowo pozwala na odzysk energii cieplnej. Jego zastosowanie znacząco redukuje straty energetyczne budynku, a tym samym obniża koszty ponoszone na ogrzewanie. System tego typu składa się z kanałów, które odpowiadają za pobór zużytego powietrza z domu oraz wpuszczanie nowego. Od klasycznej instalacji wentylacyjnej różni się właśnie zintegrowanym układem odzysku energii cieplnej, dzięki czemu może zapewnić znaczące oszczędności na etapie eksploatacji...

Kanlux SA news Szynoprzewody Kanlux TEAR

Szynoprzewody Kanlux TEAR Szynoprzewody Kanlux TEAR

Szynoprzewody wcześniej kojarzone były wyłącznie ze sklepami, biurami i innymi pomieszczeniami komercyjnymi, coraz częściej jednak goszczą w prywatnych domach i mieszkaniach. Ich główną zaletą jest możliwość...

Szynoprzewody wcześniej kojarzone były wyłącznie ze sklepami, biurami i innymi pomieszczeniami komercyjnymi, coraz częściej jednak goszczą w prywatnych domach i mieszkaniach. Ich główną zaletą jest możliwość tworzenia różnorodnych konfiguracji świetlnych, za pomocą ruchomych projektorów. Mamy możliwość umieszczenia kilku punktów świetlnych na jednej szynie, a co najważniejsze, w każdym momencie możemy zmienić położenie takiego pojedynczego projektora i oświetlić inną strefę w pomieszczeniu zgodnie...

Kanlux SA news Jakie lampy zainstalować w łazience?

Jakie lampy zainstalować w łazience? Jakie lampy zainstalować w łazience?

Przy wyborze opraw oświetleniowych do łazienki powinieneś zwrócić uwagę na ich odporność na wnikanie wilgoci (stopień IP). Lampy w łazience muszą być wytrzymałe na warunki panujące w tym pomieszczeniu...

Przy wyborze opraw oświetleniowych do łazienki powinieneś zwrócić uwagę na ich odporność na wnikanie wilgoci (stopień IP). Lampy w łazience muszą być wytrzymałe na warunki panujące w tym pomieszczeniu – tylko wtedy będą dla Ciebie bezpieczne i bezawaryjnie posłużą Ci przez długie lata. Kanlux przygotował ofertę opraw łazienkowych, która jest bardzo szeroka, dlatego jesteśmy pewni, że znajdziesz lampy, które będą odpowiadały Twoim potrzebom.

Kanlux SA news Profesjonalne taśmy Kanlux NEON LED

Profesjonalne taśmy Kanlux NEON LED Profesjonalne taśmy Kanlux NEON LED

Kanlux NEON LED to wyjątkowe taśmy LED dostępne w trzech temperaturach barwowych: biała zimna, biała ciepła i biała neutralna i w kolorze niebieskim. Cechują się wodoodpornością (IP65) i wyjątkową sprężystością....

Kanlux NEON LED to wyjątkowe taśmy LED dostępne w trzech temperaturach barwowych: biała zimna, biała ciepła i biała neutralna i w kolorze niebieskim. Cechują się wodoodpornością (IP65) i wyjątkową sprężystością. Ich zaletą jest równomierne świecenie na całej długości (nie widać punktów świetlnych) i 3 lata gwarancji.

Kanlux SA news Plafoniera Kanlux IPER LED – wodoodporność i wstrząsoodporność na najwyższym poziomie

Plafoniera Kanlux IPER LED – wodoodporność i wstrząsoodporność na najwyższym poziomie Plafoniera Kanlux IPER LED – wodoodporność i wstrząsoodporność na najwyższym poziomie

Plafoniera Kanlux IPER LED ma szereg zalet, które wpływają na jej jakość. 5 lat gwarancji, trwałość 50 000 h, wysoka skuteczność świetlna 120 lm/W – to tylko część z nich.

Plafoniera Kanlux IPER LED ma szereg zalet, które wpływają na jej jakość. 5 lat gwarancji, trwałość 50 000 h, wysoka skuteczność świetlna 120 lm/W – to tylko część z nich.

Energynat Jesienna edycja SOFAR ROADSHOW 2023 za nami – kolejny sukces SOFAR i Energynat Trade

Jesienna edycja SOFAR ROADSHOW 2023 za nami – kolejny sukces SOFAR i Energynat Trade Jesienna edycja SOFAR ROADSHOW 2023 za nami – kolejny sukces SOFAR i Energynat Trade

W ubiegłym tygodniu zakończyła się jesienna edycja SOFAR Roadshow – kultowego cyklu spotkań szkoleniowo-networkingowych organizowanych przez markę SOFAR wraz z oficjalnym dystrybutorem urządzeń SOFAR,...

W ubiegłym tygodniu zakończyła się jesienna edycja SOFAR Roadshow – kultowego cyklu spotkań szkoleniowo-networkingowych organizowanych przez markę SOFAR wraz z oficjalnym dystrybutorem urządzeń SOFAR, firmą Energynat Trade. Wydarzenie po raz kolejny zakończyło się sukcesem – swoją wiedzę pogłębiło kilkuset instalatorów z różnych miast Polski.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.