RynekInstalacyjny.pl

Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Większość instalacji c.o. nie spełnia wymagań trwałości na 50 lat/arch. redakcji

Większość instalacji c.o. nie spełnia wymagań trwałości na 50 lat/arch. redakcji

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować im 50-letnią trwałość oraz komfort użytkowania pomieszczeń, a także prawidłowe rozliczanie kosztów ogrzewania.

Zobacz także

komfort.pl Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać? Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich...

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich standardem stają się grzejniki drabinkowe, które można wykorzystać np. jako suszarki do ręczników. Występują w ogromnej ilości form i wersji kolorystycznych. O czym jednak należy pamiętać i na co zwrócić uwagę podczas instalacji grzejnika łazienkowego?

REGULUS®-system Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć...

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć temperaturę czynnika grzewczego.

REGULUS-system REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Poniżej przedstawiono prawne aspekty dotyczące wymagań dla instalacji c.o., do przestrzegania których zobowiązane są wszystkie osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a więc projektanci, kierownicy robót, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, osoby sprawujące kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych, a także właściciele i zarządcy obiektów budowlanych [1]. 

Zgodnie z tytułem artykułu ograniczono się jedynie do wymagań w zakresie utrzymania trwałości instalacji c.o. (także innych układów zamkniętych), podając kryteria doboru materiałów instalacyjnych oraz warunki wprowadzania ochrony instalacji przed korozją.

Prawo budowlane [1] zobowiązuje osoby wykonujące samodzielne funkcje w budownictwie do sprawowania swych funkcji zgodnie z „przepisami i zasadami wiedzy technicznej”. Na właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń oraz zapewnienia właściwych warunków ich użytkowania nakłada rozporządzenie w sprawie użytkowania budynków mieszkalnych [2], czyli przepisy techniczno-budowlane wynikające z Prawa budowlanego.

Wymagany stan techniczny instalacji c.o. (podobnie jak innych instalacji w budynku) określają regulacje zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie [3] – przepisy przywołane w ustawie Prawo budowlane [1]. Szczegółowo wymagania te podają: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania [4] oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych [5].

Oba te dokumenty wydane były w ramach Wymagań technicznych COBRTI INSTAL zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury – stanowią więc „zasady wiedzy technicznej”, do których przestrzegania – zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego – zobowiązane są osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Dokumenty te podają m.in.: wymagania dotyczące wyrobów, z których wykonuje się instalacje c.o. (przewody, grzejniki, armatura, podpory); wymagania dotyczące prowadzenia przewodów i montażu grzejników; sposoby regulacji instalacji; wymagania dotyczące izolacji cieplnej; sposób prowadzenia ochrony przeciwkorozyjnej.

Ochrona antykorozyjna

Jednym z podstawowych wymagań, jakie stawia się instalacjom ogrzewczym, chcąc zachować ich wymaganą trwałość, są zasady łączenia materiałów instalacyjnych w jednym obiegu wodnym oraz wprowadzania ochrony przeciwkorozyjnej (ochrona przy użyciu inhibitorów korozji). Zasady te zawiera norma PN-93/C 04607 [6], jej zapisy przywołane są w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych [3], a więc zgodnie z przepisami [1] przeznaczone do obowiązkowego stosowania.

W tabeli przedstawiono kryteria doboru materiałów instalacji c.o., uwzględniając jakość wody służącej do napełniania instalacji i konieczność wprowadzenia ochrony przeciwkorozyjnej (ochrony inhibitorowej). Kryteria te stanowią rozszerzenie wymagań PN-93/C-04607 [6] (norma z 1993 r. nie uwzględnia wszystkich możliwości materiałowych wprowadzonych w okresie po jej powstaniu).

Komentując przedstawione w tabeli kryteria, można uznać, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wykonanie instalacji z jednorodnych materiałów.

Dobór materiałów i ochrona inhibitorowa w wodnych instalacjach ogrzewczych

Tabela. Kryteria doboru materiałów i ochrony inhibitorowej w wodnych instalacjach ogrzewczych – na podstawie oceny jakości wody instalacyjnej

W sytuacji gdy np. przewody i grzejniki wykonane są ze stali (żeliwa), a źródłem ciepła jest stalowy (żeliwny) kocioł bądź wymiennik ciepła ze stali odpornej na korozję (ale nie lutowany miedzią), o konieczności ochrony inhibitorowej decyduje jakość wody. Progiem jest przekroczenie sumarycznej zawartości agresywnych korozyjnie jonów Cl– + SO4– równej 150 mg/l, natomiast łączenie w jednym obiegu wodnym przewodów miedzianych (czy też obecność w układzie lutowanego miedzią płytowego wymiennika ciepła) ze stalowymi grzejnikami obniża tę granicę do 50 mg/l. To samo dotyczy połączeń przewody miedziane – grzejniki aluminiowe.

W większości wód wodociągowych w kraju sumaryczna zawartość jonów chlorkowych i siarczanowych przekracza 50 mg/l – w Warszawie ponad 150 mg/l – co automatycznie zobowiązuje zarządców budynków do wprowadzenia w instalacji ogrzewczej ochrony inhibitorowej bez względu na zastosowane rozwiązanie materiałowe.

Zwraca się również uwagę na samowole instalacyjne nieuzgadniane z zarządcą budynku, dokonywane przez użytkowników lokali – np. wymiany (w tym ze względów dekoracyjnych) grzejników. Dobór takich grzejników jest na ogół przypadkowy – nie uwzględnia się mocy grzewczej i ewentualnych materiałów negatywnie oddziałujących na inne elementy instalacji.

Zarządcom budynków, a właściwie ich służbom eksploatacyjnym, należy zwrócić uwagę na inne wymaganie PN-93/C-04607 [6] – otóż ubytki wody instalacyjnej nie mogą przekraczać 5% pojemności zładu rocznie. Koresponduje to z innym wymaganiem tej normy – koniecznością utrzymania zawartości rozpuszczonego w wodzie instalacyjnej tlenu na poziomie 0,1 mg/l, co w praktyce oznacza utrzymanie ubytków wody instalacyjnej na poziomie określonym normą (pożądane nawet poniżej 5%).

Tlen w warunkach pracy instalacji (pH wody > 8) jest podstawowym czynnikiem powodującym korozję metalowych elementów (proces korozji ma charakter elektrochemiczny, najogólniej ujmując – na mikroanodach powierzchni metalu następuje rozpuszczenie żelaza /aluminium, miedzi/, a na mikrokatodach wydzielanie rozpuszczonego tlenu).

Tlen wprowadzany jest do układu z wodą służącą do napełniania instalacji (ta porcja tlenu zużywa się szybko w reakcjach powierzchniowych), dalsze wprowadzanie tlenu (z wodą uzupełniającą) może już powodować niebezpieczną korozję (stąd ograniczenia dla ubytków wody instalacyjnej). Innym źródłem tlenu w wodzie instalacyjnej może być naczynie wzbiorcze mające poduszkę ciśnieniową powietrza (nie gazu obojętnego) czy też źle dobrana pompa (podciśnienie).

Ograniczenie zawartości tlenu w wodzie instalacyjnej praktycznie eliminuje stosowanie rur z tworzyw sztucznych nieposiadających odpowiedniej bariery antydyfuzyjnej w stosunku do tlenu z powietrza dyfundującego do wody instalacyjnej. Według badań prowadzonych w COBRTI INSTAL [7] szybkość przenikania tlenu przez wykonane z jednorodnych materiałów rury i połączenia z PP, PE, PEX i PB jest 50-krotnie większa od dopuszczalnej szybkości przenikania tlenu określonej w normie PN-EN ISO 15875 Systemy przewodów z rur z tworzyw sztucznych [8] dla rur, które mają być przewodami instalacji c.o.

Nadmierną przepuszczalność tlenu wykazały również rury wielowarstwowe z perforowaną warstwą aluminium, włóknem szklanym, a nawet z ciągłą warstwą aluminium połączoną „na zakładkę”.

Barierami pozytywnie ocenianymi w badaniach COBRTI INSTAL są ciągłe warstwy aluminium łączone metodą zgrzewania, a także cienkie warstwy tworzywa EVOH (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego) umieszczone trwale w ściance rury.

Należy zwrócić tu uwagę, że test przenikalności tlenu przez ścianki rur przeznaczonych do wykonywania instalacji ogrzewczych należy wykonywać w temperaturze 80°C. Większość badań przenikalności tlenu przeprowadzana jest w temperaturze 40°C, a więc badań określających przydatność rur w instalacjach podłogowych, co nie zawsze potwierdza ich użyteczność w instalacjach grzejnikowych c.o., a to właśnie grzejniki stalowe czy aluminiowe narażone są na korozję wywołaną obecnością tlenu w wodzie instalacyjnej. Kiedy nie ma pewności co do warunków pracy rur (brak odpowiednich zapisów w deklaracji zgodności i dokumentach odniesienia), należy wybrać inny materiał przewodów instalacji ogrzewczej.

Trudno przełamać powszechne uznanie, jakim cieszą się wśród inwestorów (cena), projektantów (gotowe programy projektowe), zarządców czy użytkowników budynków przewody z tworzyw sztucznych – jednak wobec przedstawionych powyżej argumentów (przepuszczalność tlenu, nierozwiązany problem utylizacji – różne tworzywa, kopolimery, włókno szklane, przekładki aluminiowe) ich stosowanie powinno być ograniczone.

W odniesieniu do pracujących już instalacji ogrzewczych z przewodów z tworzyw sztucznych, w stosunku do których istnieją zastrzeżenia co do przepuszczalności tlenu, użytkownik (zarządca budynku), chcąc zapewnić trwałość i uniknąć awarii grzejników (stalowych czy aluminiowych), powinien zastosować odpowiedni inhibitor korozji w dawce, która skutecznie zabezpieczy grzejniki przed korozją (są to na ogół większe dawki niż zalecane w normalnych warunkach pracy instalacji c.o.).

Stosowanie inhibitorów (ochrona przed korozją) objęte jest wymaganiami PN-93/C-04607 [6], a więc obowiązkowe w przypadkach określonych tymi wymaganiami.

Kiedy stosować inhibitory korozji

Konieczność wprowadzenia inhibitora do wody instalacyjnej uzależniona jest od jakości wody służącej do napełniania i uzupełnienia zładu instalacji, a także od materiałów, które znajdują się w jednym obiegu wodnym. Wybór rodzaju inhibitora zależy od materiału kontaktującego się z wodą obiegową – np. gdy przewody i grzejniki są stalowe, a wymiennik ciepła ze stali odpornej na korozję i lutowany miedzią, należy dobrać inhibitor, który chroni stal w obecności jonów miedzi (jony miedzi wymywane z wymiennika stanowią dodatkowe zagrożenie korozyjne dla stali, a więc materiału przewodów czy grzejników). Wymagania, jakie stawia się inhibitorom korozji, to 90-procentowy stopień ochrony korozyjnej metali znajdujących się w jednym obiegu wodnym.

Prowadzenie ochrony antykorozyjnej instalacji ogrzewczych przy użyciu inhibitorów korozji jest stosunkowo proste – sprowadza się praktycznie do wprowadzenia odpowiedniego inhibitora do wody instalacyjnej, a następnie kontroli jego stężenia i ewentualnego uzupełnienia 2–3 razy w roku. Koszty wprowadzenia i utrzymania ochrony inhibitorowej są znikome w stosunku do wartości instalacji czy tym bardziej kosztów jej wymiany.

Podsumowanie

Utrzymanie trwałości instalacji ogrzewczych to jeden z podstawowych obowiązków projektantów, inspektorów nadzoru i wykonawców instalacji, a jego niewykonywanie grozi odpowiedzialnością zawodową, która z kolei zagrożona jest karami określonymi w Prawie budowlanym [1]. Podobnie właściciele czy zarządcy obiektów budowlanych, którzy nie utrzymują obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkują obiekt niezgodnie z przepisami i podlegają zgodnie z [1] „karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Kontrole obiektu budowlanego przeprowadzają – zgodnie z wymaganiami tego samego Prawa – organy nadzoru budowlanego. Ale czy to się kiedykolwiek zdarzyło?

Literatura

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU nr 89/1994, poz. 414, z późn. zm.).

  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU nr 74/1999, poz. 836, z późn. zm.).

  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).

  4. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Zeszyt 2, WT COBRTI INSTAL, 2001.

  5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Zeszyt 6, WT COBRTI INSTAL, 2003.

  6. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.

  7. Rutkiewicz A., Pomiar szybkości przenikania tlenu przez ścianki rur z tworzyw polimerowych, projekt badawczy nr R 040 1204, „Instal” nr 11/2008.

  8. PN-EN ISO 15875 Systemy przewodów rur z tworzyw sztucznych.

 

TU BYŁ BANER OD PROMOCJI NEWSLETTERA - 10 ZŁ NA ZAKUPY W KSIĘGARNI TECHNICZNEJ

Artykuł pochodzi z numeru 10/2015

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Dorota Obłąkowska Zespół HERZ do łączenia grzejników łazienkowych z ogrzewaniem podłogowym

Zespół HERZ do łączenia grzejników łazienkowych z ogrzewaniem podłogowym Zespół HERZ do łączenia grzejników łazienkowych z ogrzewaniem podłogowym

Obecny poziom techniki instalacyjnej w Polsce oraz duże wymagania w zakresie komfortu użytkowania systemów grzewczych wysoko stawiają poprzeczkę zarówno projektantowi, jak i wykonawcy instalacji.

Obecny poziom techniki instalacyjnej w Polsce oraz duże wymagania w zakresie komfortu użytkowania systemów grzewczych wysoko stawiają poprzeczkę zarówno projektantowi, jak i wykonawcy instalacji.

prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik Rozwiązania źródła ciepła dla domu jednorodzinnego

Rozwiązania źródła ciepła dla domu jednorodzinnego Rozwiązania źródła ciepła dla domu jednorodzinnego

Z punktu widzenia inwestora budującego dom jednorodzinny ważną kwestią jest zasilanie budynku w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. Od przyjętego rozwiązania zależą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane...

Z punktu widzenia inwestora budującego dom jednorodzinny ważną kwestią jest zasilanie budynku w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. Od przyjętego rozwiązania zależą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane z ogrzewaniem oraz przygotowaniem i rozprowadzaniem ciepłej wody.

Redakcja RI Nowoczesne techniki połączeń przewodów

Nowoczesne techniki połączeń przewodów Nowoczesne techniki połączeń przewodów

Instalatorzy szybko dostrzegli korzyści ze stosowania technik zaciskowych i skręcanych przy montażu instalacji i stopniowo odchodzą od zgrzewania, lutowania i spawania – oczywiście tam, gdzie jest to możliwe.

Instalatorzy szybko dostrzegli korzyści ze stosowania technik zaciskowych i skręcanych przy montażu instalacji i stopniowo odchodzą od zgrzewania, lutowania i spawania – oczywiście tam, gdzie jest to możliwe.

Jerzy Kosieradzki Zawory zwrotne w instalacjach

Zawory zwrotne w instalacjach Zawory zwrotne w instalacjach

W centralnym ogrzewaniu czy instalacjach wodociągowych bardzo ważną kwestią jest prawidłowy przepływ, ustalany już na etapie projektowania.

W centralnym ogrzewaniu czy instalacjach wodociągowych bardzo ważną kwestią jest prawidłowy przepływ, ustalany już na etapie projektowania.

Jerzy Kosieradzki Regulatory i sterowniki

Regulatory i sterowniki Regulatory i sterowniki

Sterowniki i regulatory mają w instalacjach ogrzewania podobne zadanie – zapewnienie oszczędności energii i komfortu w pomieszczeniach i budynkach.

Sterowniki i regulatory mają w instalacjach ogrzewania podobne zadanie – zapewnienie oszczędności energii i komfortu w pomieszczeniach i budynkach.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Instalacje centralnego ogrzewania w procesie termomodernizacji budynków

Instalacje centralnego ogrzewania w procesie termomodernizacji budynków Instalacje centralnego ogrzewania w procesie termomodernizacji budynków

Termomodernizacja budynku powinna kompleksowo obejmować wszystkie aspekty związane z jego energochłonnością. Niestety w praktyce często ogranicza się jedynie do zwiększenia izolacyjności cieplnej przegród...

Termomodernizacja budynku powinna kompleksowo obejmować wszystkie aspekty związane z jego energochłonnością. Niestety w praktyce często ogranicza się jedynie do zwiększenia izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych i wymiany stolarki okiennej, bez ingerencji w źródło ciepła i instalację centralnego ogrzewania. Jest to działanie niewłaściwe, niepełne, a nawet szkodliwe z energetycznego punktu widzenia. Jakość pracy instalacji nie poprawia się, a w określonych przypadkach nawet pogarsza. Zużycie...

Materiały PR Jak wybrać najlepszy regulator temperatury?

Jak wybrać najlepszy regulator temperatury? Jak wybrać najlepszy regulator temperatury?

W zależności od tego, jakie mamy w domu ogrzewanie, warto zaopatrzyć się w regulator temperatury. Na rynku dostępne są proste regulatory temperatury, ale także bardziej zaawansowane urządzenia, które pozwalają...

W zależności od tego, jakie mamy w domu ogrzewanie, warto zaopatrzyć się w regulator temperatury. Na rynku dostępne są proste regulatory temperatury, ale także bardziej zaawansowane urządzenia, które pozwalają zaprogramować system grzewczy według naszych potrzeb. Regulator temperatury można również włączyć w instalację inteligentnego sterownia budynkiem.

REGULUS-system Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 1) Komfort cieplny

Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 1) Komfort cieplny Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 1) Komfort cieplny

Komfort cieplny definiujemy najczęściej jako taki poziom temperatury, wilgotności oraz ruchu powietrza, w którym czujemy, że nasz organizm nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. Temperatura powietrza jest...

Komfort cieplny definiujemy najczęściej jako taki poziom temperatury, wilgotności oraz ruchu powietrza, w którym czujemy, że nasz organizm nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. Temperatura powietrza jest neutralna. Dodatkowo, duża różnica pomiędzy temperaturą powietrza, a temperaturą promieniowania przegród odczuwana jest jako dyskomfort nawet przy wystarczająco wysokiej temperaturze powietrza. Stąd wniosek, że warto budować ciepłe domy, o odpowiednio ciepłych wszystkich przegrodach.

REGULUS-system Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 2)Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne spożytkowanie uzysków ciepła

Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 2)Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne spożytkowanie uzysków ciepła Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 2)Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne spożytkowanie uzysków ciepła

Temperatura wnętrza musi być bezpieczna dla zdrowia długoterminowo. Nasz dom nie może nam szkodzić! Czy każdy domownik, w każdym wieku i w każdym stanie zdrowia określa taką samą temperaturę jako komfortową...

Temperatura wnętrza musi być bezpieczna dla zdrowia długoterminowo. Nasz dom nie może nam szkodzić! Czy każdy domownik, w każdym wieku i w każdym stanie zdrowia określa taką samą temperaturę jako komfortową dla siebie? Czy taka sama temperatura powinna panować w domu w porze relaksu, zajęć wymagających aktywności fizycznej, aktywności umysłowej, czy też podczas snu? Czy taka sama temperatura powinna panować w każdym pomieszczeniu, w całym domu, podczas całego sezonu grzewczego?

dr inż. Piotr Jadwiszczak Modernizacja instalacji c.o. w budynkach po termomodernizacji

Modernizacja instalacji c.o. w budynkach po termomodernizacji Modernizacja instalacji c.o. w budynkach po termomodernizacji

Termomodernizacja budynku obniża jego obciążenie cieplne oraz zapotrzebowanie na ciepło. Wielkość tych zmian zależy od właściwości budynku oraz od przyjętego rozwiązania termomodernizacyjnego [1]. Zredukowanie...

Termomodernizacja budynku obniża jego obciążenie cieplne oraz zapotrzebowanie na ciepło. Wielkość tych zmian zależy od właściwości budynku oraz od przyjętego rozwiązania termomodernizacyjnego [1]. Zredukowanie potrzeb cieplnych budynku zmienia warunki pracy istniejącego systemu grzewczego. Staje się on „za duży”, ma moc cieplną przewyższającą nowe zapotrzebowanie. Pozostawienie instalacji c.o. w stanie istniejącym jest błędem inżynierskim, powoduje obniżenie komfortu cieplnego w budynku, rozregulowanie...

mgr inż. Katarzyna Rybka Efektywne energetycznie pompy

Efektywne energetycznie pompy Efektywne energetycznie pompy

Energooszczędność to pożądana cecha urządzeń stosowanych w instalacjach wodnych. Nowe wymagania dla pomp bezdławnicowych wyprą z rynku stałoobrotowe pompy obiegowe i cyrkulacyjne, robiąc miejsce dla urządzeń...

Energooszczędność to pożądana cecha urządzeń stosowanych w instalacjach wodnych. Nowe wymagania dla pomp bezdławnicowych wyprą z rynku stałoobrotowe pompy obiegowe i cyrkulacyjne, robiąc miejsce dla urządzeń mogących dostosować pracę do zmiennych parametrów instalacji.

REGULUS-system Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 3)Mity i stereotypy dotyczące ogrzewania

Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 3)Mity i stereotypy dotyczące ogrzewania Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 3)Mity i stereotypy dotyczące ogrzewania

Świat pędzi do przodu a anachroniczne, kompletnie nieprzekładające się na obecną rzeczywistość, dawno temu sformułowane poglądy i fałszywe stereotypy zawsze mają się świetnie. Powielanie obiegowych mitów...

Świat pędzi do przodu a anachroniczne, kompletnie nieprzekładające się na obecną rzeczywistość, dawno temu sformułowane poglądy i fałszywe stereotypy zawsze mają się świetnie. Powielanie obiegowych mitów nie musi być przejawem złej woli, lecz jedynie braku doświadczenia i niepełnej wiedzy, może jednakże stanowić łatwy do zastosowania element walki konkurencyjnej. Problem w tym, że obiegowy mit doprowadzić może do dokonania złego wyboru poprzez błędne uszeregowanie łańcucha przyczynowo-skutkowego.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o.

Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o. Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o.

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego zmienia termiczne i hydrauliczne warunki pracy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Dotychczasowa moc cieplna, układ ciśnień, regulacja i równoważenie...

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego zmienia termiczne i hydrauliczne warunki pracy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Dotychczasowa moc cieplna, układ ciśnień, regulacja i równoważenie hydrauliczne stają się nieaktualne i nieskuteczne. Wymagane są zmiany dostosowujące c.o. do pracy w nowych warunkach. Dla zapewnienia poprawnej, komfortowej i energooszczędnej pracy konieczne jest ponowne równoważenie hydrauliczne istniejącej instalacji c.o.

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, dr inż. Dorota Anna Krawczyk, Andrzej Gajewski, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 2. Eksperyment

Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 2. Eksperyment Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 2. Eksperyment

Komfort cieplny w pomieszczeniach definiowany jest jako stan, w którym człowiek przebywający w pomieszczeniu nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. W poprzednim artykule (RI 10/2013) opisano parametry komfortu,...

Komfort cieplny w pomieszczeniach definiowany jest jako stan, w którym człowiek przebywający w pomieszczeniu nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. W poprzednim artykule (RI 10/2013) opisano parametry komfortu, poniżej omówione zostały wyniki badań parametrów jakości powietrza wewnętrznego w obiekcie szkolnym: temperatury, wilgotności względnej i stężenia CO2.

Vesbo Wielowarstwowe systemy VESBO

Wielowarstwowe systemy VESBO Wielowarstwowe systemy VESBO

Systemy wielowarstwowe to rozwiązanie odpowiednie zarówno w przypadku instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ogrzewania (centralnego i podłogowego), jak i systemu solarnego czy instalacji przemysłowych...

Systemy wielowarstwowe to rozwiązanie odpowiednie zarówno w przypadku instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ogrzewania (centralnego i podłogowego), jak i systemu solarnego czy instalacji przemysłowych i chłodniczych.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Praca centralnego ogrzewania w mieszkaniu zasilanym gazowym kotłem kondensacyjnym

Praca centralnego ogrzewania w mieszkaniu zasilanym gazowym kotłem kondensacyjnym Praca centralnego ogrzewania w mieszkaniu zasilanym gazowym kotłem kondensacyjnym

W artykule przeanalizowano sprawność eksploatacyjną dostawy ciepła do instalacji c.o. z gazowego kotła kondensacyjnego obliczoną na podstawie pomiarów wykonanych w lokalu zamieszkałym przez trzy osoby....

W artykule przeanalizowano sprawność eksploatacyjną dostawy ciepła do instalacji c.o. z gazowego kotła kondensacyjnego obliczoną na podstawie pomiarów wykonanych w lokalu zamieszkałym przez trzy osoby. Na podstawie dostępnych informacji nie można było ocenić zmiennych potrzeb przygotowania c.w.u. oraz wahania zapotrzebowania na energię instalacji c.o. Charakter pracy gazowego kotła kondensacyjnego wymaga dostosowania chwilowej mocy do zmiennego zapotrzebowania. Ważnym aspektem jest również dobór...

dr inż. Edyta Dudkiewicz Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2

Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2 Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2

Zastosowanie promiennika wysokiej jakości, spełniającego wymagania normy dotyczące racjonalnego zużycia energii, wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi. Jednak efekty ogrzewania, jakie można uzyskać...

Zastosowanie promiennika wysokiej jakości, spełniającego wymagania normy dotyczące racjonalnego zużycia energii, wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi. Jednak efekty ogrzewania, jakie można uzyskać dzięki wysokiej sprawności radiacyjnej promiennika, będą procentować na etapie eksploatacji.

REGULUS-system Wodne grzejniki c.o. - wykonanie basenowe bez dopłat

Wodne grzejniki c.o. - wykonanie basenowe bez dopłat Wodne grzejniki c.o. - wykonanie basenowe bez dopłat

Spośród produkowanych przez REGULUS-system grzejników ściennych na szczególną uwagę zasługują ich specjalne wersje przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, takich jak baseny, myjnie samochodowe,...

Spośród produkowanych przez REGULUS-system grzejników ściennych na szczególną uwagę zasługują ich specjalne wersje przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, takich jak baseny, myjnie samochodowe, łaźnie, oranżerie itp.

Redakcja RI Niskotemperaturowe grzejniki REGULUS-system

Niskotemperaturowe grzejniki REGULUS-system Niskotemperaturowe grzejniki REGULUS-system

We współczesnym budownictwie coraz częściej stosowane są rozwiązania bazujące na odnawialnych, ekologicznych źródłach energii. Priorytetem coraz częściej staje się ogrzewanie niskotemperaturowe. W związku...

We współczesnym budownictwie coraz częściej stosowane są rozwiązania bazujące na odnawialnych, ekologicznych źródłach energii. Priorytetem coraz częściej staje się ogrzewanie niskotemperaturowe. W związku z tym coraz powszechniej stosowane są kotły kondensacyjne czy pompy ciepła w połączeniu z dobrym ociepleniem obiektów.

REGULUS-system Kanały grzewcze z wentylatorami. Skuteczne ogrzewanie wnętrz z dużymi przeszkleniami

Kanały grzewcze z wentylatorami. Skuteczne ogrzewanie wnętrz z dużymi przeszkleniami Kanały grzewcze z wentylatorami. Skuteczne ogrzewanie wnętrz z dużymi przeszkleniami

Przed kilku laty do ogrzewania wnętrz o dużych przeszkleniach nie było na rynku dobrego, taniego rozwiązania. Ogrzewanie podłogowe nie zda tu egzaminu. 1 m² "podłogówki" waży od 150-400 kg. Klimat w Polsce...

Przed kilku laty do ogrzewania wnętrz o dużych przeszkleniach nie było na rynku dobrego, taniego rozwiązania. Ogrzewanie podłogowe nie zda tu egzaminu. 1 m² "podłogówki" waży od 150-400 kg. Klimat w Polsce cechuje duża dynamika, stwarzająca problemy z optymalną dystrybucją ciepła. Idealną alternatywą dla charakteryzującej się ogromną bezwładnością cieplną "podłogówki" jest ogrzewanie kanałowe.

REGULUS-system Grzanie z przerwami czy grzanie ciągłe?

Grzanie z przerwami czy grzanie ciągłe? Grzanie z przerwami czy grzanie ciągłe?

Konieczność oszczędności w zużyciu energii do celów grzewczych, wynikająca z przepisów oraz z jej wysokich kosztów, zbliża współczesne budownictwo do cech budownictwa pasywnego. Formułowane są nowe, indywidualnie...

Konieczność oszczędności w zużyciu energii do celów grzewczych, wynikająca z przepisów oraz z jej wysokich kosztów, zbliża współczesne budownictwo do cech budownictwa pasywnego. Formułowane są nowe, indywidualnie dopasowane, strategie ogrzewania.

REGULUS-system Grzejniki REGULUS®-system. Ekonomiczny, zdrowy komfort cieplny

Grzejniki REGULUS®-system. Ekonomiczny, zdrowy komfort cieplny Grzejniki REGULUS®-system. Ekonomiczny, zdrowy komfort cieplny

Od wielu miesięcy przedstawiamy Państwu własną doktrynę dotyczącą procesu ogrzewania. Jej powstanie jest wynikiem analizy trendów panujących w europejskim budownictwie, stale zmieniającego się sposobu...

Od wielu miesięcy przedstawiamy Państwu własną doktrynę dotyczącą procesu ogrzewania. Jej powstanie jest wynikiem analizy trendów panujących w europejskim budownictwie, stale zmieniającego się sposobu życia i pracy, struktury wydatków, jest także wynikiem wniosków płynących z wiedzy o fizjologii człowieka w kontekście wpływu temperatury otoczenia na jego stan zdrowia, nie w perspektywie krótkoterminowej lecz wieloletniej, w myśl dewizy „Nasz Dom nie może nam szkodzić”.

REGULUS-system Optymalne grzejniki wodne c.o. dla budownictwa szkieletowego i drewnianego

Optymalne grzejniki wodne c.o. dla budownictwa szkieletowego i drewnianego Optymalne grzejniki wodne c.o. dla budownictwa szkieletowego i drewnianego

Domy budowane w technologii szkieletowej oraz domy z bali mają stale rosnące grono zwolenników. Prócz znacznej prostoty i szybkości w ich stawianiu, wielu możliwości w tworzeniu urozmaiconego kształtu...

Domy budowane w technologii szkieletowej oraz domy z bali mają stale rosnące grono zwolenników. Prócz znacznej prostoty i szybkości w ich stawianiu, wielu możliwości w tworzeniu urozmaiconego kształtu ich bryły oraz jednorodności technologicznej, najczęściej podkreślanymi argumentami „za” jest ich energooszczędność i łatwość ogrzania.

Redakcja RI Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zawory i regulatory do instalacji c.o. Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.