RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody

A new, simple method for determining heat losses in building engineering

Widok z kamery termograficznej
fot. Flir

Widok z kamery termograficznej


fot. Flir

Kamery termowizyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie w ocenie budynków. Dotychczas stosowano je do jakościowej kontroli strat ciepła – nowa metoda umożliwia dodatkowe pomiary ilości tych strat. Metoda ta jest prosta, szybka i nie wymaga kosztownych pomiarów. Po ustaleniu się równowagi temperaturowej, co zajmuje kilkanaście minut, oraz wykonaniu i przetworzeniu termogramu uzyskujemy dane badanego obszaru bez konieczności czasochłonnego próbkowania tradycyjnymi miernikami temperatury.

Zobacz także

REGULUS-system Wójcik s.j. Grzejniki do pompy ciepła?

Grzejniki do pompy ciepła? Grzejniki do pompy ciepła?

Jeśli Twój klient zmienia ogrzewanie na pompę ciepła, nie zapomnij zaproponować mu wymiany grzejników na nowoczesne, sterowalne, niskotemperaturowe. Jeśli inwestor nie dokonał gruntownej termomodernizacji...

Jeśli Twój klient zmienia ogrzewanie na pompę ciepła, nie zapomnij zaproponować mu wymiany grzejników na nowoczesne, sterowalne, niskotemperaturowe. Jeśli inwestor nie dokonał gruntownej termomodernizacji swojego domu, pozostawienie dotychczasowych grzejników jest „błędem w sztuce”. Inwestorzy mają potem żal, że nikt ich o tej konieczności nie poinformował.

REGULUS-system Wójcik s.j. Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć...

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć temperaturę czynnika grzewczego.

REGULUS-system Wójcik s.j. REGULUS-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Zużycie energii do ogrzewania lub chłodzenia budynków stanowi obecnie ponad 1/3 całej produkowanej energii wykorzystywanej komercyjnie. Znaczna jej część służy do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a reszta tracona jest do otoczenia, głównie przez promieniowanie i konwekcję swobodną.

Do racjonalnego gospodarowania dostępnymi zasobami energii w budownictwie konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego, a do tego niezbędna jest znajomość dokładnego bilansu energetycznego rozpatrywanego budynku.

Żeby sporządzić taki bilans, nie wystarczą same obliczenia w oparciu o tabelaryczne lub katalogowe wartości współczynnika przenikania ciepła (k) przegród budowlanych oraz właściwości termoizolacyjne używanych materiałów budowlanych. Potrzebna jest również możliwość przeprowadzenia pomiarów rzeczywistych wartości strumieni ciepła.

Do pomiaru rzeczywistych strumieni ciepła stosuje się najczęściej czujniki ciepła w postaci okrągłej tarczy o średnicy ok. 50 mm i grubości ok. 5 mm. Wewnątrz nawinięta jest na przegrodzie, o znanej grubości i przewodnictwie ciepła, szeregowa różnicowa termopara – w taki sposób, żeby zimne złącza były z jednej jej strony, a ciepłe z drugiej. Zmierzona różnica temperatury jest proporcjonalna, zgodnie z prawem Fouriera, do strumienia ciepła przechodzącego przez tarczę czujnika [1].

Duża dokładność pomiaru bezwzględnej różnicy temperatury, dochodząca do 0,005 K, nie przekłada się jednak na równie wysoką dokładność pomiaru strumieni ciepła. Przyczyną jest określony opór cieplny tarczy pomiarowej oraz nieokreślony jej opór kontaktowy ze ścianą, co powoduje, że strumień przechodzący przez ścianę bezpośrednio do otoczenia jest większy od strumienia przechodzącego przez tarczę czujnika.

Często stosowaną w audycie energetycznym budynków techniką pomiarową jest wizualizacja w podczerwieni strat ciepła z wykorzystaniem kamer termowizyjnych [2]. W literaturze odnaleźć można wiele prac dotyczących takich badań, głównie w budownictwie, poprzez straty ze ścian, okien czy drzwi budynków [3, 4, 5] i związane bezpośrednio z instalacjami wentylacyjnymi [6], oraz w energetyce [7, 8]. Zastosowania te dowodzą przydatności stosowania kamer IR do określania rozkładu temperatury na ścianach i innych elementach budynków, pozwalają wskazać miejsca powstawania strat ciepła, nie dają jednak możliwości ilościowego wyznaczenia strumieni strat ciepła.

Obrazowanie w podczerwieni (IR – ang. infrared) jest niestety tylko jakościową metodą diagnostyki wskazującą jedynie miejsca występowania strat ciepła w budynku, np. przez źle wykonane izolacje lub jej ubytki, mostki cieplne, nieszczelne drzwi lub okna. Nie można natomiast za jej pomocą określić wartości tych strat. Wprawdzie niektórzy autorzy [9, 10 i 11] uważają, że to potrafią, nie można się z tym jednak zgodzić.

Faktycznie, w oparciu o prawo Stefana–Bolzmanna, są oni w stanie określić za pomocą termografii w podczerwieni ITT (Infrared Thermal Termography) lub kamery termowizyjnej TIC (Thermal Imaging Cameras) trzy strumienie energii emitowanej: z powierzchni badanej, z ciał ją otaczających oraz promieniowanie samej atmosfery.

Odjęcie od pierwszego z tych strumieni dwóch pozostałych nie daje jednak strumienia strat ciepła, a jedynie jego radiacyjną składową. Badacze ci są tego świadomi i brakujący konwekcyjny składnik strat ciepła obliczają w oparciu o zależność Nusselt–Rayleigha lub wyznaczają, korzystając z tabelarycznie podanych, dla typowych warunków, wartości współczynników przejmowania ciepła α. Dlatego wynik ich pracy sprowadza się do opracowania ilościowej metody określania za pomocą ITT lub TIC jedynie radiacyjnej składowej, która, jak wykazano w pracy [12], wynosi ok. 64% całkowitego strumienia strat ciepła od płaskich powierzchni poziomych.

W dalszej części artykułu wskazane zostaną możliwości rozszerzenia dotychczasowych zastosowań kamery termowizyjnej także na ilościowe pomiary całkowite (radiacyjne i konwekcyjne) strat ciepła z budynków i innych urządzeń grzejnych.

Teoretyczny opis strat ciepła z budynków

Mechanizm strat ciepła z budynku przebiegają w trzech następujących po sobie etapach:

W pierwszym, ciepłe powietrze o temperaturze Twew z górnych części pomieszczenia, ogrzewa przegrodę budowlaną (np.: ścianę) od wewnątrz do temperatury Ts,wew po ochłodzeniu, opada w dół z prędkością W, powodując zstępujący konwekcyjny ruch płynu. Konwekcyjny strumień ciepła z pomieszczenia o temperaturze Twew do powierzchni ściany A, o temperaturze Ts,wew można zapisać przy pomocy równania Newtona:

Qkonw,wew = αwew · A · (Twew - Ts,wew)  (1)

W drugim etapie strumień ciepła Qprzew przekazywany jest poprzez przewodzenie, w poprzek płaskiej ściany o grubości d, wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła λ. Przy założeniu, jednowymiarowej (w kierunku x) wymiany ciepła, w stanie ustalonym, strumień przekazywanego ciepła  można zapisać przy pomocy równania Fouriera:

Wzór 1

Siłą napędową przepływu ciepła jest również różnica temperatur, ale w tym przypadku po obu jej stronach ściany Ts,wew i Ts,zew.

Ostatnim etapem jest z również konwekcyjna wymiana ciepła od zewnętrznej powierzchni ściany budynku do otoczenia, której intensywność zależy od różnicy temperatury pomiędzy: zewnętrzna powierzchnią ściany Ts,zew, a otoczenia Tzew. Również i ten przypadek można opisać równaniem Newtona:

Qkonw,zew = αzew· A· (Ts,zew - Tzew(3)

W stanie ustalonym, kiedy ściany nie akumulują ciepła, a wymieniane powyżej wartości temperatur pozostają stałe, strumienie ciepła dochodzące do ściany, przechodzące przez nią i emitowane na zewnątrz, są takie same:

Qstrat = Qkonw,wew= Qprzew= Qkonw,wew(4)

Aby z równania (4) wyznaczyć strumień strat ciepła, wystarczy obliczyć wartość jednego z trzech strumienia ciepła z równań (1-3). W przypadku strumieni konwekcyjnych (1) i (4) w warunkach rzeczywistych trudność sprawia wyznaczenie współczynników przejmowania ciepła (αzew i αwew), których wartości zależą od wielu czynników, takich jak: rodzaj konwekcji (swobodna, wymuszona), konfiguracji powierzchni (pionowa, pozioma, ukośna), jej kształtu (płaska, sferyczna, cylindryczna itp.), rodzaju płynu (powietrze, ciecze newtonowskie, nienewtonowskie, jonowe metale ciekłe), charakteru wymiany ciepła (laminarny, przejściowy lub burzliwy) oraz wielu innych., a w przypadku ścian zewnętrznych również warunki pogodowe takie jak: wiatr, deszcz, wilgotność i oraz wahania promieniowania słonecznego.

Metody wyznaczania współczynników przejmowania ciepła

Ograniczając dalsze rozważania do przypadku konwekcji naturalnej w powietrzu z płaskich pionowych powierzchni, wyniki eksperymentalne, zgodnie z konwencją przyjętą w literaturze [13, 14], można przedstawić jako zależność liczby Nusselta (Nu) w funkcji liczby Rayleigha (Ra).

Wzór 2(5)

Nu = C · Ran  (6)

gdzie, C i n, to empiryczne współczynniki, wyznaczane dla różnych warunków konwekcji doświadczalnie, analitycznie, bądź numerycznie.

Przegląd zależności współczynników C i n można odnaleźć w pracach [1, 15].  Liczba Rayleigha zdefiniowana jest w następujący sposób:

Wzór 3(7)

gdzie: g [m/s2] jest przyśpieszeniem ziemskim, β [1/K] – termicznym współczynnikiem rozszerzalności objętościowej płynu, α [m2/s] i ν [m2/s] –  są współczynnikami dyfuzyjności cieplnej i lepkości kinematycznej tego płynu, ΔT = Tw - T [K] – to różnica temperatury powierzchni ogrzanej i płynu w obszarze niezaburzonym oraz l [m] jest charakterystycznym wymiarem liniowym zjawiska (w  przypadku ściany pionowej jest to jej wysokość).

Z przyrównania ze sobą równań (5) i (6) otrzymujemy zależność:

Wzór 8

Po wstawieniu do równania (8)odpowiednich wartości współczynników C i n, wyznaczyć można współczynnik przejmowania ciepła α [W/m2·K] dla danych warunków konwekcji po odpowiedniej stronie przegrody budowlanej.

Innym sposobem określania strumieni strat ciepła jest bezpośredni pomiar miernikiem gęstości strumienia ciepła, które mogą być jednak obarczone sporym błędem, zwłaszcza jeśli mierniki stosuje się w sposób niewłaściwy, bez znajomości mechanizmów przenoszenia ciepła. Należy pamiętać, że czujnik takiego miernika, w postaci kołowej gumowej tarczy, jest dociskany do powierzchni badanej. Opór kontaktowy docisku oraz opór samego czujnika powodują, że strumień ciepła przechodzący przez czujnik jest mniejszy w porównaniu z tymi, które są odprowadzane z badanej powierzchni, dookoła niego.

Możliwe jest także korzystanie z programów stosowanych podczas audytów energetycznych (np. Audytor OZC). Wykorzystują one aktualne bazy danych, właściwości termofizycznych materiałów budowlanych, które opierają się na standardowych procedurach obliczeniowych. Jednakże w tym celu musimy mieć dostęp do oprogramowania i zadbać o posiadanie aktywnej licencji na jego użytkowanie.

Podstawy teoretyczne nowej metody wyznaczania współczynników przejmowania ciepła

Alternatywą dla konwencjonalnych metod szacowania konwekcyjnych strat ciepła opartych na liczbach prawdopodobieństwa oraz równaniach Fouriera i Newtona może być metoda gradientowa. Polega ona na bezpośrednim obliczaniu pól temperatur płynu w sąsiedztwie ściany, co przedstawiono na rys. 1.

Analiza pól temperatur pozwala określić rozkład gradientów w kierunku prostopadłym do powierzchni ściany ∂T/∂x│x=0 wiążących równanie Fouriera z lokalnym współczynnikiem przejmowania ciepła po rozpatrywanej stronie przegrody następującą zależnością:

Wzór 9(9)

Rozkłady pól temperatur

Rys. 1. Rozkłady pól temperatur w pobliżu przegrody z zaznaczonymi gradientami temperatury wzdłuż normalnej do przegrody


 

Wyznaczanie gradientu temperatur odbywało się dotychczas tradycyjnymi metodami, takimi jak próbkowanie termoparą [16] lub metodami holograficznymi [17].

Wadami tradycyjnych metod gradientowych jest ich duża czaso- i pracochłonność, a także inwazyjność, gdyż sondy pomiarowe wprowadzone do konwekcyjnego strumienia zaburzają jego ruch i tym samym hamują wymianę ciepła.

Mając na uwadze wszystkie powyższe niedogodności związane z użyciem metod wyznaczania gradientu temperatury, postanowiono zaproponować i przetestować nową metodę opartą na obrazowaniu kamerą termowizyjną. Umożliwia ona rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur od –20 do 100°C w pasmach średniej podczerwieni (długości fali ok. 1–15 μm). Pasma te pokrywają się z obszarami wysokiej przepuszczalności atmosfery dla promieniowania podczerwonego.

W przypadku gazów atmosferycznych absorpcja promieniowania ma charakter selektywny. Poszczególne gazy przepuszczają promieniowanie tylko w charakterystycznych dla siebie zakresach długości fali i nie emitują promieniowania w zakresie promieniowania termicznego. Dlatego jako detektor zastosowano siatkę wykonaną z materiału o niskiej przewodności cieplnej. Siatka omywana przez ogrzane powietrze emituje promieniowanie, które może już być fotografowane przez kamerę termowizyjną.

Procedura badawcza testowania metody pomiaru strumienia ciepła i uzyskane wyniki

Widok stanowiska badawczego

Rys. 2. Widok stanowiska badawczego: a) pionowa płyta grzejna, b) sposób zamocowania siatki i ustawienia kamery termowizyjnej normalnej do przegrody


 

W celu sprawdzenia skuteczności proponowanej metody przeprowadzono badania w warunkach laboratoryjnych oraz na rzeczywistym obiekcie. Do badań laboratoryjnych skonstruowano pionową, izotermiczną płytę grzejną o wymiarach 500 x 250 mm, której widok przedstawia rys. 2a.

Prostopadle do powierzchni tej płyty w różnych miejscach jej szerokości z = 0,25b i 0,5b mocowano siatkę z tworzywa sztucznego. Kamerę termowizyjną ustawiono prostopadle do siatki i równolegle do powierzchni płyty (rys. 2b).

Strumień ciepła przekazywany od płyty do otoczenia generował ruch ciepłego powietrza, które ogrzewało siatkę. Wykonane z cienkiego włókna (d = 0,7 mm) o małym przewodnictwie cieplnym (λ= 0,02 W/(m·K)) oczka siatki wyraźnie odzwierciedlały prostopadłe do powierzchni grzejnej pole temperatur.

W przeciwieństwie do ogrzanego powietrza siatka emituje promieniowanie w zakresie podczerwieni, które może być rejestrowane kamerą termowizyjną. Wyniki uzyskane dla temperatury powierzchni płyty tw = 30, 45, 50, 60 i 70°C dla różnych ustawień siatki z = 0 (krawędź), 0,25b i 0,5b (środek szerokości) przedstawiono na rys. 3.

Pola temperatur

Rys. 3. Pola temperatur wizualizowane za pomocą kamery termowizyjnej na pionowej płycie grzejnej


 

Dalsze, bardziej szczegółowe badania przeprowadzono dla siatki umieszczonej w środku szerokości płyty z = 0,5b. Wyniki tych badań w postaci rozkładu temperatur zostały przedstawione na rys. 4 oraz w tab. 1.

 

 Pola temperatur wizualizowane za pomocą kamery termowizyjnej

Rys. 4. Pola temperatur wizualizowane za pomocą kamery termowizyjnej na pionowej płycie grzejnej dla siatki ustawionej w połowie jej szerokości z = 0,5b

Eksperymentalne wyniki konwekcyjnej wymiany ciepła

Tab. 1. Eksperymentalne wyniki konwekcyjnej wymiany ciepła od izotermicznej płyty pionowej uzyskane metodą gradientową z wykorzystaniem kamery termowizyjnej i metodą bilansową


 

Z uzyskanych wartości rozkładu temperatur poprzez ekstrapolacje do temperatury powierzchni, która również była mierzona kamerą termowizyjną, tym razem ustawianą prostopadle do powierzchni płyty, wyliczono gradienty temperatur (∂T/∂y│y=0) na różnych wysokościach płyty. Niektóre z otrzymanych w ten sposób wyników zamieszczono na rys. 5.

 

Przykładowe wartości profili i gradientów temperatury

Rys. 5. Przykładowe wartości profili i gradientów temperatury otrzymane dla płyty pionowej z wykorzystaniem kamery termowizyjnej: a) dla tw = const = 50°C, b) dla x = const = 247 mm (0,5 h)


 

Wyniki te pozwoliły w oparciu o zależność (9) obliczyć metodą gradientową współczynniki przejmowania ciepła α oraz liczby Nusselta (Nu). Liczby Nusselta obliczono również tradycyjnie metodą bilansową w oparciu o moc elektryczną grzałki głównej z uwzględnieniem procedury kompensacji wstecznego jej strumienia za pomocą grzałki pomocniczej.

Wyniki otrzymane dla płyty pionowej, jako najdokładniej zbadanego przypadku konwekcyjnej wymiany ciepła, zestawiono z wynikami innych badaczy (tab. 2) na rys. 6.

Więcej szczegółów dotyczących wykorzystania kamery termowizyjnej do wizualizacji pól temperatury, wyznaczenia strat ciepła oraz kalibrację tej metody przedstawiono w oddzielnej publikacji [18] oraz w zgłoszeniu patentowym [19].

 Zestawienie wyników badań

Tabela 2. Zestawienie wyników badań konwekcyjnej wymiany ciepła od izotermicznej płyty pionowej


 

Zestawienie wyników konwekcyjnej wymiany ciepła

Rys. 6. Zestawienie wyników konwekcyjnej wymiany ciepła od izotermicznej płyty pionowej uzyskanych metodą gradientową za pomocą kamery termowizyjnej (kółka) oraz metodą bilansową (kwadraty) z wynikami innych badaczy


 


 

Testowanie metody pomiaru strumieni ciepła w warunkach rzeczywistych

W celu sprawdzenia skuteczności proponowanej metody przeprowadzono również badania terenowe, które prowadzono w bezwietrzny dzień w warunkach rzeczywistych dla fragmentu okna znajdującego się po zachodniej stronie budynku.

Badanym materiałem, zamiast szyb z okien energooszczędnych, które zbyt mocno hamują przepływ ciepła, były dwie płaskie przegrody: blacha aluminiowa i tafla szklana o wymiarach 420 x 420 mm i grubości 3 mm. Przegrody wstawiono zamiast otwartego i położonego okna, które jest widoczne na rys. 7b.

Siatki detekcyjne rozpięte na drewnianych ramkach zamocowano po obydwu stronach badanych powierzchni. Na jednej siatce mierzono pole temperatur wewnątrz pomieszczenia, a na drugiej na zewnątrz (rys. 7).

Stanowisko badawcze

Rys. 7. Stanowisko badawcze: a) na zewnątrz, b) i c) wewnątrz budynku


 

Po osiągnięciu równowagi temperaturowej wykonano kamerą termowizyjną zdjęcia siatek po obu stronach budynku oraz powierzchni badanych. Jedno zdjęcie ilustrowało pole temperatury powietrza w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni, a drugie temperaturę i izotermiczność samej powierzchni.
Przykładowe wyniki tych badań przedstawiono na rys. 8.

Termogramy

Rys. 8. Termogramy przedstawiające rozkład temperatur na powierzchni badanych materiałów oraz w płaszczyźnie stycznej do nich wraz ze skalą temperatur


 

Zdjęcia górne przedstawiają rozkłady temperatur na siatkach rozpiętych na płycie, patrząc od lewej, szklanej na zewnątrz i wewnątrz oraz aluminiowej na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Na zdjęciach dolnych przedstawiono w tej samej kolejności rozkłady temperatur na płytach badanych. Widoczny w ich środku pasek zaburzenia wywołuje prostopadła siatka rozpięta na ramce.

Badane powierzchnie ze względu na refleksyjność, która powodowała duże zaburzenia promieniowaniem od innych obiektów, zostały pokryte natryskowo czarną matową farbą.

Z otrzymanych wyników dla każdego z przypadków można było wyznaczyć gradienty temperatur ∂T/∂y│y=0, a z równania (9) obliczyć lokalne współczynniki przejmowania ciepła.

Współczynnik przewodzenia ciepła λ dla powietrza na zewnątrz i w pomieszczeniu obliczano dla średniej arytmetycznej pomiędzy temperaturą tafli po stronie zewnętrznej/wewnętrznej a temperaturą obszaru niezaburzonego po stronie zewnętrznej/wewnętrznej, korzystając z zależności podanych w tablicach fizykochemicznych [14].

tab. 3 zestawiono wyniki uzyskane dla przegrody szklanej i aluminiowej.

 

Zestawienie uśrednionych wyników badania

Tabela 3. Zestawienie uśrednionych wyników badania przeprowadzonych za pomocą kamery termowizyjnej


 

Założone przedziały dla każdego z przypadków wskazały na zakres wysokości pomiędzy którymi obliczono średnie gradienty temperatur ∂T/∂y│y=0:

  • średni0–187: –1354,1 K/m (szkło na zewnątrz),
  • średni0–170: 1232,7 K/m (szkło wewnątrz),
  • średni0–302: –1622,8K/m (aluminium na zewnątrz),
  • średni0–200: 1328,2 K/m (aluminium wewnątrz)

oraz odpowiadające im wartości strat ciepła.

Przegroda szklana, strumień ciepła obliczony na podstawie danych z tabeli, uśredniony z zakresów wysokości xwewnątrz = 0–170 mm i xwewnątrz = 0–187 mm.

Wzór 10(10)

Wzór 11(11)

Przegroda aluminiowa, strumień ciepła obliczony na podstawie danych z tabeli, uśredniony z zakresów wysokości xwewnątrz = 0–200 mm i xwewnątrz = 0–302 mm.

Wzór 12(12)

 Wzór 13(13)

Średnie strumienie ciepła (2) i (3) otrzymane dla obu stron przegrody szklanej różnią się tylko o 6,5%. W płycie aluminiowej (12) i (13) różnica jest nieco większa (16%), ale materiał nie jest izolatorem, lecz dobrym przewodnikiem ciepła. Stąd wniosek, że wyniki te pozytywnie weryfikują sposób określenia strat ciepła za pomocą kamery termowizyjnej.

Jak wykazała analiza otrzymanych wartości, w przypadku tafli szklanej spełnione są warunki równania (12) Qkonw,wew = Qkonw,zew. Potwierdza to tym samym przydatność proponowanej metody określania konwekcyjnych strat ciepła z powierzchni pionowych.

W przypadku tafli szklanej wartości strumieni ciepła Q po stronie zewnętrznej/wewnętrznej różnią się od siebie o zaledwie 6%.

Niestety, w przypadku tafli aluminiowej różnice są ponad dwukrotne. Rozbieżności te mogą wynikać z faktu, że podczas badania tafli aluminiowej na zewnątrz mógł pojawić się wiatr, co wpłynęło na powstanie konwekcji wymuszonej, a co za tym idzie wartość współczynnika przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej była zawyżona.

Wnioski

Przeprowadzone badania świadczą o tym, że wykorzystanie kamery IR, używanej dotychczas do jakościowej kontroli strat ciepła z budynków, może być dodatkowo rozszerzone o pomiary ilościowe tych strat.

Zastosowanie kamery termowizyjnej pozwoliło określić rozkład temperatur w warstwie przyściennej na tyle dokładnie, że możliwe było wyznaczenie lokalnych gradientów temperatur oraz współczynników przejmowania ciepła.

Zaletą nowej metody jest niewątpliwie jej prostota, co skutkuje niskimi kosztami wykonywania pomiarów.

Na uwagę zasługuje też jej szybkość. Po ustaleniu się równowagi temperaturowej, co trwa zazwyczaj kilkanaście minut, po wykonaniu i przetworzeniu termogramu uzyskujemy dane dotyczące całego badanego obszaru natychmiast, bez konieczności czasochłonnego próbkowania tego obszaru tradycyjnymi miernikami temperatury.

Literatura:

 1. Lewandowski W.M., Kubski P., Effect of the use of the balance and gradient methods as a result of experimental investigations of natural convection action with regard to the conception and construction of measuring apparatus, „Wärme und Stoffübertragung” Vol. 18, No. 4, 1984
 2. Kylili A., Fokaides P.A., Christou P., Kalogirou S.A., Infrared thermography (IRT) applications for building diagnostics: A review, „Applied Energy” Vol. 134, 2014.
 3. Sarosiek W., Sadowska B., Zastosowanie termowizji w diagnostyce wad budynków oraz przy odbiorach prac termomodernizacyjnych, „Materiały Budowlane” nr 1/2008.
 4. Misztal G., Staszczuk A., Ziembicki P., Diagnostyka termowizyjna budynków – problemy wrażliwości i interpretacji wyników pomiarów, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” nr 8/2013.
 5. Balaras C.A., Argiriou A.A., Infrared Thermography for Building Diagnostics, „Energy and Buildings” Vol. 34, No. 2, 2002.
 6. Chludzińska M., Bogdan A., Ocena przepływu powietrza z nawiewnika wentylacji indywidualnej za pomocą termowizji, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” nr 2/2010.
 7. Chorzelski M., Dąbrowski M., Wojdyga A., Badanie szczelności systemów ciepłowniczych, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” nr 12/2013.
 8. Życzyńska A., Oleksy G., Wykorzystanie termowizji do oceny stanu technicznego izolacji sieci ciepłowniczej, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” nr 7-8/2010.
 9. Fokaides P.A., Kalogirou S.A., Application of infrared thermography for the determination of the overall heat transfer coefficient (U-Value) in building envelopes, „Applied Energy” Vol. 88, 2011.
 10. Ohlsson K.E., Olofsson T., Quantitative infrared thermography imaging of the density of heat flow rate through a building element surface, „Applied Energy“ Vol. 34, 2014.
 11. Albatici RT.M., Tonelli T.M., Chiogna M., A comprehensive experimental approach for the validation of quantitative infrared thermography in the evaluation of building thermal transmittance, „Applied Energy“ Vol. 141, 2015.
 12. Ryms M., Lewandowski W.M., Klugmann-Radziemska E., Denda H., Wcisło P., The use of lightweight aggregate saturated with PCM as a temperature stabilizing material for road surfaces, „Applied Thermal Engineering“ Vol. 81, 2015.
 13. Lossy K., Oleśkowicz-Popiel C., Konwekcja swobodna ciepła na pionowych, płaskich powierzchniach izotermicznych w powietrzu. Przegląd danych, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” nr 9/2011.
 14. Oleśkowicz-Popiel C., Konwekcja ciepła na płaskich powierzchniach w powietrzu atmosferycznym, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” nr 2/2009.
 15. Dascalaki E., Santamouris M., Balaras C.A., Asimakopoulos D.N., Natural convection heat transfer coefficients from vertical and horizontal surfaces for building applications, „Energy and Buildings” Vol. 20, 1994.
 16. Mohamed K.-E., Hassan S.A., Natural convection from isothermal flat surfaces, „Int. J. Heat Mass Transfer“ Vol. 13, 1970.
 17. Gile J., Interferometric measurement of temperature gradient reversal in a layer of convecting air, „J. Fluid Mech.“ Vol. 30, No. 2, 1967.
 18. Lewandowski W.M., Ryms M., Denda H., Klugmann-Radziemska E., Possibility of thermal imaging use in studies of natural convection heat transfer on the example of an isothermal vertical plate, „Int. J. Heat Mass Transfer“ Vol. 78, 2014.
 19. Lewandowski W.M., Denda H., Ryms M., Klugmann-Radziemska E., Metoda i urządzenie do pomiaru strumieni wymiany ciepła pomiędzy powietrzem a dowolnym obiektem z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, zgłoszenie patentowe 27.06.2014.
 20. Schmidt E., Beckmann W., Das temperatur und geschwindigkeitsfeld vor einer wärme abgebenden senkrechten platte bei natürlicher konvektion, „Technische Mechanik und Thermodynamik“ Vol. 1, No. 11, 1930.
 21. Micheeyew M., Zasady wymiany ciepła, PWN, Warszawa 1953.
 22. Bayley F.J., An analysis of turbulent free convection heat transfer, „Proc. Inst. Mech. Eng.“ Vol. 169, 1955.
 23. Warner C., Arapci V., An experimental investigation of turbulent natural convection in air at low pressure along a vertical heated flat plate, „Int. J. Heat Mass Transfer“ Vol. 11, No. 3, 1967.
 24. Vilet G.C., Liu C.K., An Experimental Study of Turbulent Natural Convection Boundary Layers, „J. Heat Transfer“ Vol. 91, 1969.
 25. Gryzagoridis J., Natural convection from a vertical fiat plate in the low G rashof number range, „Int. J. Heat Mass Transfer“ Vol. 14, 1971.
 26. Giagnou A., Regime varié dans les échanges thermiques, „Promoclim E“, 1973.
 27. Churchill S.W., Chu H.H., Correlating equations for laminar and turbulent free convection from a vertical plate, „J. Heat Mass Transfer“ Vol. 18, 1975.
 28. Mitalas G.P., Calculation of transient flow through wall and roofs, proc. ASHRAE Annual Meeting, Lake Placid, 1976.
 29. Ferries B., Contribution a l‘étude des enveloppes climatiques et aide a leur conception par microordinateur, 1973.
 30. Atlanta: American Society of Heating, Refrigeration and Airconditioning Engineers, 1981.
 31. Lewandowski W.M., Radziemska E., Heat transfer by free convection from an isothermal vertical round plate in unlimited space, „Appllied Energy“ Vol. 68, 2001.
 32. lmadojemu H.E., Johnson R.R., Heat Transfer Characteristics of a Constant Heat Flux Vertical Plate in Water, „Experimental Thermal and Fluid Science“ Vol. 9, no. 1, 1994.
 33. Yang S.M., Tao W,Q., Heat transfer M., 3rd ed. Beijing: Higher Education Press, 1999.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zawory i regulatory do instalacji c.o. Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

dr inż. Dorota Anna Krawczyk, dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, prof. PB Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności

Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności

Rozkład zużycia energii w sektorze budowlanym pomiędzy systemy grzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenie i urządzenia elektryczne zależy od warunków klimatycznych, w jakich...

Rozkład zużycia energii w sektorze budowlanym pomiędzy systemy grzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenie i urządzenia elektryczne zależy od warunków klimatycznych, w jakich dany obiekt się znajduje, preferencji i przyzwyczajeń użytkowników oraz uwarunkowań techniczno-ekonomicznych. W Polsce ok. 70% zużycia energii wiąże się z ogrzewaniem budynków [2] – w Wielkiej Brytanii ok. 58–60% [3, 4]. Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia w krajach o ciepłym klimacie,...

mgr inż. Konrad Rodacki, mgr inż. Małgorzata Mieszczak Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii

Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii

Przy badaniu efektywności energetycznej i komfortu nowoczesnych budynków pasywnych lub energooszczędnych uwaga skupiana jest głównie na aspektach związanych z parametrami przegród budowlanych, nawiewno-wywiewnej...

Przy badaniu efektywności energetycznej i komfortu nowoczesnych budynków pasywnych lub energooszczędnych uwaga skupiana jest głównie na aspektach związanych z parametrami przegród budowlanych, nawiewno-wywiewnej instalacji wentylacji czy ogrzewania budynku. Elementy te projektowane są na ogół przez specjalistów z danej dziedziny inżynierii (architektura, konstrukcja, inżynieria sanitarna, ogrzewnictwo) i traktowane osobno. Jednak jedynie całościowe analizowanie wszystkich elementów zintegrowanych...

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, mgr inż. Izabela Łukaszuk Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu...

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu ciepłej wody jego użytkownikom.

Koniec rur przy grzejniku

Koniec rur przy grzejniku Koniec rur przy grzejniku

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

kr Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii...

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii motywują producentów do wytwarzania coraz lepszych, sprawniejszych urządzeń.

dr inż. Andrzej Górecki Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować...

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować im 50-letnią trwałość oraz komfort użytkowania pomieszczeń, a także prawidłowe rozliczanie kosztów ogrzewania.

dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz, inż. Andrej Goleniewski Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego....

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Autorzy zaprezentowali metodykę obliczania kosztów skumulowanych uwzględnianych w projekcie budynku, analizowane warianty wraz z analizą ich kosztów, nadto przedstawili wyniki obliczeń i wnioski.

REGULUS-system Wójcik s.j. Hybrydowa dystrybucja ciepła

Hybrydowa dystrybucja ciepła Hybrydowa dystrybucja ciepła

Nowoczesne systemy grzewcze muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie komfortu cieplnego. Do ogrzania współczesnych domów wystarczy mała ilość energii cieplnej, bowiem przez większą część doby i sezonu...

Nowoczesne systemy grzewcze muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie komfortu cieplnego. Do ogrzania współczesnych domów wystarczy mała ilość energii cieplnej, bowiem przez większą część doby i sezonu grzewczego w ciepłym, dobrze akumulującym domu, instalacja nie musi grzać w ogóle – zatem instalacja oparta jedynie na samej "podłogówce" nie sprawdzi się.

Waldemar Joniec Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o.

Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o. Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o.

Wytwarzanie ciepła i jego dystrybucja są drogie, towarzyszy im zatem stale poszukiwanie możliwych oszczędności. W wielu wypadkach potencjał oszczędności jest wciąż spory, wymaga to jednak dokładnego opomiarowania...

Wytwarzanie ciepła i jego dystrybucja są drogie, towarzyszy im zatem stale poszukiwanie możliwych oszczędności. W wielu wypadkach potencjał oszczędności jest wciąż spory, wymaga to jednak dokładnego opomiarowania i rozpoznania funkcjonowania sieci i instalacji oraz ich stałego monitorowania. Systemy zdalnego odczytu i sterowanie pracą sieci wprowadzane jest w wielu miastach. Końcowy efekt ma być wynikiem synergii najnowszych osiągnięć technologii, automatyki, informatyki i telekomunikacji do sterowania...

Redakcja RI Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej

Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej

Projektowanie instalacji c.o. nie kończy się na doborze źródła ciepła i grzejników czy przewodów chłodniczych. Gwarancją prawidłowej pracy instalacji jest jej zrównoważenie hydrauliczne.

Projektowanie instalacji c.o. nie kończy się na doborze źródła ciepła i grzejników czy przewodów chłodniczych. Gwarancją prawidłowej pracy instalacji jest jej zrównoważenie hydrauliczne.

dr inż. Tomasz Cholewa, dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL, mgr inż. Rafał Anasiewicz Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych

Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych

Wśród badanych budynków wielorodzinnych najniższe koszty ciepła niezbędnego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej generują obiekty wyposażone w wymiennikownię i dodatkowo w węzły mieszkaniowe....

Wśród badanych budynków wielorodzinnych najniższe koszty ciepła niezbędnego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej generują obiekty wyposażone w wymiennikownię i dodatkowo w węzły mieszkaniowe. Dzięki zastosowaniu mieszkaniowych węzłów cieplnych można znacznie ograniczyć straty ciepła na przesyle czynnika od źródła ciepła do mieszkań.

dr hab. inż. Paweł Michnikowski Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku

Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku

Na podstawie indywidualnego rachunku za dostarczoną energię cieplną można dokonać oceny poprawności obliczenia zużycia ciepła w lokalu mieszkalnym i tym samym weryfikacji naliczonych opłat.

Na podstawie indywidualnego rachunku za dostarczoną energię cieplną można dokonać oceny poprawności obliczenia zużycia ciepła w lokalu mieszkalnym i tym samym weryfikacji naliczonych opłat.

Kazimierz Zakrzewski Miedź czy tworzywo?

Miedź czy tworzywo? Miedź czy tworzywo?

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych...

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych są bezapelacyjne.

dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Alina Żabnieńska-Góra Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie...

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie różnych wzorów i wartości współczynników oraz nieuwzględnianie temperatury wody.

REGULUS-system Wójcik s.j. Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS-system

Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS-system Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS-system

Zasadniczym elementem modernizacji domu jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację. W tym celu należy ocieplić budynek, wymienić stolarkę okienną, zmniejszyć straty wentylacyjne...

Zasadniczym elementem modernizacji domu jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację. W tym celu należy ocieplić budynek, wymienić stolarkę okienną, zmniejszyć straty wentylacyjne i zlikwidować mostki cieplne. Po remoncie należy ponownie dobrać grzejniki, ich moc powinna być dostosowana do nowych potrzeb grzewczych, które trzeba dokładnie wyliczyć. Unikniemy w ten sposób przewymiarowania źródła ciepła, które wiąże się nie tylko z wyższymi kosztami zakupu instalacji, ale też...

REGULUS-system Wójcik s.j. Bardzo cienkie grzejniki Inspiro

Bardzo cienkie grzejniki Inspiro Bardzo cienkie grzejniki Inspiro

• bardzo cienkie grzejniki – tylko 65 mm • wersja INSPIRO z konwekcją naturalną – wysokość: 300 mm • wersja INSPIRO E-VENT z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem – wysokość: 400 mm • wszystkie dostępne...

• bardzo cienkie grzejniki – tylko 65 mm • wersja INSPIRO z konwekcją naturalną – wysokość: 300 mm • wersja INSPIRO E-VENT z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem – wysokość: 400 mm • wszystkie dostępne kolory wg palety RAL w tej samej cenie

Damian Żabicki Zawory regulacyjne i równoważące

Zawory regulacyjne i równoważące Zawory regulacyjne i równoważące

Zawory regulacyjne (CV – Control Valves) i zawory równoważące (BV – Balancing Valves) znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. i chłodniczych. Te pierwsze zapewniają poprawną regulację temperatury, natomiast...

Zawory regulacyjne (CV – Control Valves) i zawory równoważące (BV – Balancing Valves) znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. i chłodniczych. Te pierwsze zapewniają poprawną regulację temperatury, natomiast zawory równoważące odpowiadają za właściwe równoważenie instalacji.

inż. Michał Jarosiński, Michał Zarębski Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016

Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016 Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016

Wymagania dla nowych budynków są coraz wyższe i popularność zyskują obiekty nisko-, zero-, a nawet plusenergetyczne. Często jednak zapomina się o takich szczególnych budynkach zamieszkania zbiorowego jak...

Wymagania dla nowych budynków są coraz wyższe i popularność zyskują obiekty nisko-, zero-, a nawet plusenergetyczne. Często jednak zapomina się o takich szczególnych budynkach zamieszkania zbiorowego jak domy studenckie, gdzie zużycie mediów czasem kilkukrotnie przekracza akceptowalne wielkości. Studenci Politechniki Warszawskiej przyjrzeli się bliżej poziomowi energii pochłanianej przez „akademiki”, mającemu zasadniczy wpływ na koszty ich eksploatacji. Wnioski z audytu mogą stanowić ważne przesłanki...

Redakcja RI Dlaczego warto stosować zawory równoważące?

Dlaczego warto stosować zawory równoważące? Dlaczego warto stosować zawory równoważące?

Zawory równoważące mają na celu hydrauliczne równoważenie instalacji grzewczych i chłodniczych, co zapewnienia komfort wewnątrz pomieszczeń i pomaga obniżyć koszty eksploatacyjne instalacji.

Zawory równoważące mają na celu hydrauliczne równoważenie instalacji grzewczych i chłodniczych, co zapewnienia komfort wewnątrz pomieszczeń i pomaga obniżyć koszty eksploatacyjne instalacji.

Joanna Ryńska Sterowanie urządzeniami grzewczymi

Sterowanie urządzeniami grzewczymi Sterowanie urządzeniami grzewczymi

Wydajne, niezawodne, energooszczędne, komfortowe i bezobsługowe – takie mają być dzisiejsze urządzenia grzewcze. Optymalna realizacja tych wymagań nie byłaby możliwa bez systemów automatyki – sterowania...

Wydajne, niezawodne, energooszczędne, komfortowe i bezobsługowe – takie mają być dzisiejsze urządzenia grzewcze. Optymalna realizacja tych wymagań nie byłaby możliwa bez systemów automatyki – sterowania i regulacji pracy kotłów, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz układów łączących różne źródła ciepła.

mgr inż. Elżbieta Niemierka, mgr inż. Kamila Kozłowska, dr inż. Piotr Jadwiszczak Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła

Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła

Zastosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła (GRWC) ogranicza zapotrzebowanie budynków na konwencjonalne ciepło i chłód oraz poprawia warunki pracy urządzeń grzewczo-wentylacyjnych. Wariantowa analiza...

Zastosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła (GRWC) ogranicza zapotrzebowanie budynków na konwencjonalne ciepło i chłód oraz poprawia warunki pracy urządzeń grzewczo-wentylacyjnych. Wariantowa analiza parametrów GRWC jest podstawą wyboru najkorzystniejszego rozwiązania oraz uzyskania zakładanych na etapie projektowania efektów, szczególnie w wypadku dużych i złożonych wymienników gruntowych. Modelowanie CFD dostarcza dużo dokładniejszych danych i informacji wspomagających inżyniera niż metody...

dr inż. Adrian Trząski, dr inż. Andrzej Wiszniewski Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych

Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych

Ogrzewanie elektryczne nowych i modernizowanych budynków mieszkalnych mogłoby być konkurencyjne pod względem ekonomicznym i ekologicznym (zwłaszcza w kontekście ograniczania niskiej emisji) w stosunku...

Ogrzewanie elektryczne nowych i modernizowanych budynków mieszkalnych mogłoby być konkurencyjne pod względem ekonomicznym i ekologicznym (zwłaszcza w kontekście ograniczania niskiej emisji) w stosunku do innych rozwiązań, gdyby system energetyczny korzystał w dużej mierze z energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii i nie był obarczony tak wysokim współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej.

dr inż. Bogusław Maludziński Koszty dodatkowego ogrzewania z sieci ciepłowniczej. Zapewnienie komfortu w ramach programu „Ciepło przez cały rok”

Koszty dodatkowego ogrzewania z sieci ciepłowniczej. Zapewnienie komfortu w ramach programu „Ciepło przez cały rok” Koszty dodatkowego ogrzewania z sieci ciepłowniczej. Zapewnienie komfortu w ramach programu „Ciepło przez cały rok”

Węzły cieplne w budynkach zasilanych z miejskiej sieci cieplnej są przygotowane do stałego dostarczania ciepła do mieszkań, szczególnie węzły dwufunkcyjne zasilane przez cały rok. Zapewnienie komfortu...

Węzły cieplne w budynkach zasilanych z miejskiej sieci cieplnej są przygotowane do stałego dostarczania ciepła do mieszkań, szczególnie węzły dwufunkcyjne zasilane przez cały rok. Zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach w okresach spadku temperatur powietrza zewnętrznego poza sezonem grzewczym nie generuje wysokich kosztów i może być z powodzeniem stosowane w budynkach mieszkalnych.

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Inwestycje firmy Panasonic w sektorze usług i wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Inwestycje firmy Panasonic w sektorze usług i wielorodzinnych budynków mieszkalnych Inwestycje firmy Panasonic w sektorze usług i wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Firma Panasonic Heating & Cooling Solutions ogłosiła inwestycję w wysokości 9 milionów euro w swoim francuskim zakładzie w Tillières-Sur-Avre w celu produkcji nowej wysokowydajnej pompy ciepła powietrze-woda,...

Firma Panasonic Heating & Cooling Solutions ogłosiła inwestycję w wysokości 9 milionów euro w swoim francuskim zakładzie w Tillières-Sur-Avre w celu produkcji nowej wysokowydajnej pompy ciepła powietrze-woda, Big Aquarea serii M. Posunięcie to podkreśla ambicje firmy dotyczące rozwoju na europejskim rynku ogrzewania i klimatyzacji.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Katalog Nowoczesne Chłodnictwo 2024

Katalog Nowoczesne Chłodnictwo 2024 Katalog Nowoczesne Chłodnictwo 2024

Zaostrzenie harmonogramu redukcji wprowadzania do obrotu F-gazów (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024) przyczynia się do intensyfikacji działań służących wprowadzaniu...

Zaostrzenie harmonogramu redukcji wprowadzania do obrotu F-gazów (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024) przyczynia się do intensyfikacji działań służących wprowadzaniu technologii o wysokiej efektywności energetycznej, które poza niskim poziomem emisji bezpośredniej, dzięki zastosowaniu czynników naturalnych lub o niskim GWP, będą również źródłem niskiej emisji pośredniej. W Schiessl Polska nadchodzące zmiany traktujemy jako kolejne wyzwanie i doskonałą...

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. news Esybox Max: innowacyjne rozwiązanie dla instalacji komercyjnych

Esybox Max: innowacyjne rozwiązanie dla instalacji komercyjnych Esybox Max: innowacyjne rozwiązanie dla instalacji komercyjnych

W świecie dynamicznie rozwijającej się technologii wodnych, DAB rozwija serię Esybox Line, która redefiniuje standardy w efektywności i niezawodności. Najnowszym modelem tej serii jest Esybox Max – przełomowy,...

W świecie dynamicznie rozwijającej się technologii wodnych, DAB rozwija serię Esybox Line, która redefiniuje standardy w efektywności i niezawodności. Najnowszym modelem tej serii jest Esybox Max – przełomowy, inteligentny system pompowy, stworzony w nowoczesnej technologii, aby służyć z maksymalną wydajnością i bezpieczeństwem budynkom komercyjnym takim jak apartamentowce, hotele średniej wielkości czy szpitale.

Electrolux Rodzaje zmywarek: do zabudowy, szerokie, wąskie

Rodzaje zmywarek: do zabudowy, szerokie, wąskie Rodzaje zmywarek: do zabudowy, szerokie, wąskie

Zmywarka jest nieodłącznym elementem wyposażenia każdej nowoczesnej kuchni. Dzięki niej zyskujemy czas, oszczędzamy wodę i energię, a przede wszystkim mamy pewność, że nasze naczynia są dokładnie umyte...

Zmywarka jest nieodłącznym elementem wyposażenia każdej nowoczesnej kuchni. Dzięki niej zyskujemy czas, oszczędzamy wodę i energię, a przede wszystkim mamy pewność, że nasze naczynia są dokładnie umyte i zawsze gotowe do użycia. Ale jaką zmywarkę do domu wybrać?

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Enrique Vilamitjana z Panasonic kontynuuje działania rzecznicze jako członek zarządu EHPA

Enrique Vilamitjana z Panasonic kontynuuje działania rzecznicze jako członek zarządu EHPA Enrique Vilamitjana z Panasonic kontynuuje działania rzecznicze jako członek zarządu EHPA

Dyrektor zarządzający Panasonic Heating & Cooling Solutions, Enrique Vilamitjana, został powołany do zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) na trzeci rok z rzędu.

Dyrektor zarządzający Panasonic Heating & Cooling Solutions, Enrique Vilamitjana, został powołany do zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) na trzeci rok z rzędu.

mgr inż. Sławomir Grzybek, Kera Awak Sp. z o.o. Projektowanie oddymiania klatki schodowej a wymogi prawne

Projektowanie oddymiania klatki schodowej a wymogi prawne Projektowanie oddymiania klatki schodowej a wymogi prawne

Polskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego stanowią, że w razie wystąpienia pożaru budynek i urządzenia z nim związane powinny zapewniać możliwość ewakuacji ludzi oraz uwzględniać bezpieczeństwo...

Polskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego stanowią, że w razie wystąpienia pożaru budynek i urządzenia z nim związane powinny zapewniać możliwość ewakuacji ludzi oraz uwzględniać bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego wymogu jest wyposażenie klatki schodowej w system oddymiania. Dzięki temu w razie pożaru, podczas którego występuje znaczne zadymienie, udaje się znacząco zwiększyć bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.