RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o.

Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o.
fot. Flickr

Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o.


fot. Flickr

Wytwarzanie ciepła i jego dystrybucja są drogie, towarzyszy im zatem stale poszukiwanie możliwych oszczędności. W wielu wypadkach potencjał oszczędności jest wciąż spory, wymaga to jednak dokładnego opomiarowania i rozpoznania funkcjonowania sieci i instalacji oraz ich stałego monitorowania. Systemy zdalnego odczytu i sterowanie pracą sieci wprowadzane jest w wielu miastach. Końcowy efekt ma być wynikiem synergii najnowszych osiągnięć technologii, automatyki, informatyki i telekomunikacji do sterowania procesami technologicznymi w celu poprawienia efektywności energetycznej, jakości usług oraz procesów biznesowych.

Zobacz także

REGULUS-system Wójcik s.j. Grzejniki do pompy ciepła?

Grzejniki do pompy ciepła? Grzejniki do pompy ciepła?

Jeśli Twój klient zmienia ogrzewanie na pompę ciepła, nie zapomnij zaproponować mu wymiany grzejników na nowoczesne, sterowalne, niskotemperaturowe. Jeśli inwestor nie dokonał gruntownej termomodernizacji...

Jeśli Twój klient zmienia ogrzewanie na pompę ciepła, nie zapomnij zaproponować mu wymiany grzejników na nowoczesne, sterowalne, niskotemperaturowe. Jeśli inwestor nie dokonał gruntownej termomodernizacji swojego domu, pozostawienie dotychczasowych grzejników jest „błędem w sztuce”. Inwestorzy mają potem żal, że nikt ich o tej konieczności nie poinformował.

REGULUS-system Wójcik s.j. Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć...

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć temperaturę czynnika grzewczego.

REGULUS-system Wójcik s.j. REGULUS-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Podstawy prawne obowiązkowego opomiarowania zużycia ciepła

Dyrektywa 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej [1] wprowadza m.in. powszechny obowiązek opomiarowania budynków i lokali mieszkalnych oraz użytkowych, a także indywidualnego rozliczania kosztów ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej zgodnie ze wskazaniami urządzeń pomiarowych. Obowiązek ten będzie obligatoryjny od 31 grudnia 2016 roku.

Jeśli montaż indywidualnych liczników ciepła jest technicznie skomplikowany i kosztowny, można przeprowadzać pomiary indywidualnego zużycia energii cieplnej za pomocą podzielników kosztów ogrzewania zamontowanych na każdym grzejniku (art. 9) [1].

Sprawdź: Czy warto kupować narzędzia w sklepie internetowym?

W artykule 11 dyrektywa stanowi o kosztach dostępu do informacji o opomiarowaniu i rozliczeniach: „Państwa członkowskie zapewniają, by odbiorcy końcowi otrzymywali wszystkie rachunki i informacje o rozliczeniach za zużycie energii nieodpłatnie oraz by odbiorcy końcowi mieli również odpowiedni i bezpłatny dostęp do swoich danych dotyczących zużycia” [1].

Zawieranie umów na dostawę energii cieplnej lub ciepłej wody dla indywidualnych użytkowników końcowych w budynkach wielomieszkaniowych nie podlega prawodawstwu UE. W wielu krajach europejskich zakłady ciepłownicze nie podpisują porozumień z indywidualnymi użytkownikami końcowymi, ale raczej z większymi organizacjami (np. spółdzielnią mieszkaniową, stowarzyszeniem właścicieli mieszkań w budynku wielomieszkaniowym itp.).

Bezwarunkowy wymóg instalacji indywidualnych ciepłomierzy w nowych budynkach podłączonych do systemów ciepłowniczych lub w istniejących budynkach podłączonych do systemów ciepłowniczych przy wykonywaniu ważniejszych renowacji wprowadziła dyrektywa 2006/32/WE [2].

Dyrektywa 2012/27/UE rozciągnęła ten obowiązek na budynki wielomieszkaniowe zaopatrywane w ciepło z własnego systemu centralnego ogrzewania (np. oddzielny kocioł dla całego budynku lub lokalna kotłownia nieuznawana za system ciepłowniczy). Indywidualne ciepłomierze muszą zostać zainstalowane do 31 grudnia 2016 r., o ile jest to technicznie wykonalne i opłacalne.

Sprawdź: Kombinerki — uniwersalne narzędzie warsztatowe >>

Przepisów dyrektyw nie stosuje się jednak wprost, lecz poprzez implementację ich postanowień do systemu prawa krajowego. Dyrektywa 2012/27/UE zobowiązuje członków UE do wydania regulacji krajowych w terminie do 5 czerwca 2014 r.

Wdrożenie dyrektywy zawiera projekt ustawy o efektywności energetycznej, w którym zawarto także propozycje zmian do ustawy Prawo energetyczne [3].

Wdrożenie wymagań art. 9 dyrektywy 2012/27/UE zawarto w projekcie art. 45a regulującym zasady ustalania opłat za dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło [3]. W ust. 7 stanowi on:

„Jeżeli miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczeń kosztów zakupu ciepła jest wspólne dla dwóch lub więcej budynków wielolokalowych albo dwóch lub więcej grup lokali lub lokali, właściciele lub zarządcy tych budynków lub lokali są obowiązani wyposażyć:

1) budynki te i grupy lokali w ciepłomierze;

2) lokale, tam gdzie jest to technicznie wykonalne i opłacalne, w ciepłomierze lub wodomierze ciepłej wody”.

Projekt przewiduje rozliczenia także na podstawie „wskazań urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów, niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych” (podzielniki kosztów) lub przyjmując „powierzchnię lub kubaturę tych lokali”, w sytuacjach gdy montaż urządzeń pomiarowych jest technicznie niemożliwy lub nieopłacalny.

Projekt zawiera też wymóg, że wybór metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w budynku powinien uwzględniać zachowania energooszczędne oraz prawidłowe warunki eksploatacji budynku i lokali w zakresie temperatury i wentylacji, określone w przepisach prawa budowlanego, a także odrębne ustalanie opłat za ciepło i c.w.u. Ponadto metoda, w zależności od warunków technicznych budynków i lokali, powinna uwzględniać ilość ciepła dostarczanego do lokalu z pionów grzewczych lub na skutek przenikania między lokalami (o ile to możliwe technicznie i uzasadnione ekonomicznie), a także współczynniki wyrównawcze wynikające z położenia lokalu w bryle budynku.

Projekt zawiera też regulacje na wypadek nieudostępnienia przez użytkownika lokalu liczników lub podzielników w celu dokonania ich odczytu lub ingerowania w nie w celu zafałszowania pomiarów lub wskazań. Właściciel lub zarządca ma wówczas prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych albo obciążenia użytkownika (w okresie rozliczeniowym) „nie więcej niż półtorakrotnością iloczynu średniej wartości kosztów ogrzewania:

a) m3 kubatury budynku wielolokalowego i kubatury lokalu użytkowanego albo

b) m2 powierzchni budynku wielolokalowego i powierzchni lokalu użytkowanego”.

Kolejna istotna planowana zmiana to wymóg sporządzania audytu energetycznego w celu określenia przyczyn nadmiernej energochłonności i wskazania sposobów ograniczenia zużycia ciepła przez budynek wielolokalowy lub zmiany zamówionej mocy cieplnej. Dotyczy to przypadków, gdy ilość ciepła dostarczonego do budynku w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekracza 0,40 GJ w odniesieniu do m3 ogrzewanej kubatury lub 0,30 GJ w odniesieniu do m3 przygotowanej ciepłej wody [3]. Nie są to wymagania wygórowane, ale sporo starszych budynków, zwłaszcza nieocieplonych, zużywa więcej energii.

Dyrektywa zobowiązuje także do stosowania opomiarowania chłodu z sieci ciepłowniczej lub z centralnego źródła obsługującego większą liczbę budynków oraz w budynkach z własnym źródłem centralnego chłodzenia.

W uzasadnieniu do projektu zmian ustawy Prawo energetyczne stwierdza się, że „Projekt ustawy nie przewiduje nałożenia obowiązku wyposażenia budynków lub lokali w liczniki do pomiaru zużycia energii chłodniczej z uwagi na brak takich urządzeń, które podlegały prawnej kontroli metrologicznej” [4]. Na rynku są jednak oferowane liczniki ciepła z zakresem pomiarowym od 2°C z Δt od 3 K i tym samym pełnią też one funkcję liczników chłodu. W wielu ciepłomierzach funkcja ta jest już w standardzie przelicznika.

Technologie zdalnego odczytu

W opomiarowaniu mediów komunalnych zastosowanie znajdują różne technologie – przewodowe i bezprzewodowe. W odczycie przewodowym europejskim standardem jest M-Bus.

Głównymi elementami tego systemu są urządzenia pomiarowe z kartą M-Bus. Komunikacja z urządzeniami pomiarowymi może się odbywać za pomocą przewodów sieci ethernet (lokalnej sieci komputerowej) lub dzięki wykorzystaniu systemu tzw. budynku inteligentnego, a nawet sieci telewizji kablowej lub przewodów instalacji elektrycznej.

Coraz częściej technologie przewodowe korzystają także z elementów łączności radiowej i tym samym dają możliwość rozbudowy sieci poprzez łączenie wielu urządzeń zbiorczych M-Bus lub współpracę z protokołami KNX, LON, MOD-Bus, PROFI-Bus itp.

System magistrali M-Bus umożliwia zdalny odczyt danych z urządzeń pomiarowych łącznie z aktualnymi parametrami pracy instalacji. Dane gromadzone są w formatach dostępnych dla programów służących sporządzaniu rachunków za media.

M-Bus może być też sterowany i monitorowany za pomocą systemów wykorzystywanych do nadzoru procesów technologicznych lub produkcyjnych, co umożliwia nie tylko zbieranie, analizowanie i archiwizację danych oraz fakturowanie, ale też sterowanie procesami i ich wizualizację.

Pomimo wielu istotnych różnic technologie bezprzewodowe wykorzystują podobne elementy: moduły radiowe i koncentratory danych.

Moduły montowane są na urządzeniach pomiarowych z wyjściem impulsowym (ciepłomierze, wodomierze, gazomierze) i zliczają impulsy, przechowują oraz wysyłają dane w zakodowanych pakietach do koncentratora danych lub bezpośrednio do komputera.

Moduły mają formę nakładki lub wbudowane są w urządzenia pomiarowe i mogą komunikować się dwukierunkowo – są jednocześnie nadajnikami i odbiornikami. Koncentratory danych montowane są w częściach wspólnych budynków, w miejscach dostępnych dla obsługi. Mają zasięg kilkudziesięciu metrów i mogą obsługiwać nawet ponad tysiąc modułów. Na tym poziomie dane mogą być sczytywane za pomocą przenośnego komputera (PSION) lub przekazywane dalej drogą radiową.

W celu zwiększenia zasięgu systemu stosuje się moduły wzmacniające, które zbierają dane z koncentratorów i przekazują je do koncentratora centralnego, na odległość nawet paru kilometrów, który gromadzi informacje z paru tysięcy urządzeń pomiarowych. Dane te można odczytywać stacjonarnie lub za pomocą urządzenia przenośnego.

Budowane są też systemy odczytu, które przekazują dane z urządzeń pomiarowych bez pośrednictwa koncentratorów. Moduł radiowy tego typu komunikuje się dwustronnie i wysyła dane po wywołaniu go przez komputer inkasenta.

Dane z komputera trafiają następnie do dowolnego systemu. Kolejnym rozwiązaniem jest zamontowanie w module radiowym nadawczo-odbiorczym karty GPRS, która umożliwia pakietowe przesyłanie danych w sieciach telefonii komórkowej GSM (która pokrywa już cały kraj). Wysyłane w ten sposób dane trafiać mogą w dowolne miejsce, a częstotliwość odczytów dostosowana jest do danego systemu i odbiorcy mediów.

W technologiach zdalnego odczytu zastosowano różne metody zbierania danych. W systemie inkasenckim wskazania urządzeń pomiarowych odczytywane są przez inkasenta podchodzącego do budynku lub przechodzącego wzdłuż ulicy z przenośnym komputerem wysyłającym sygnał do modułów, które w odpowiedzi przekazują pakiety danych. Liczniki mogą być odczytywane sekwencyjnie, tj. jeden po drugim, lub grupowo – kilka jednocześnie.

Odczyt trwa kilka sekund, po czym inkasent przechodzi do następnego punktu.

Na odczyt samochodowy składa się komputer zamontowany na pojeździe wyposażonym w zewnętrzne anteny radiowe. Samochód wolno porusza się po ulicy, zbierając dane. Na przykład w Odense w Danii dane zbierają urządzenia zamontowane na śmieciarkach, które pokonują stale te same trasy. Stacjonarne sposoby odczytu danych korzystają z połączeń przewodowych lub sieci telefonii komórkowej. Przewody łączą koncentratory danych bezpośrednio z dostawcą mediów lub korzysta on z modemów komunikacyjnych.

Technologie i urządzenia do opomiarowania zużycia ciepła

Opomiarowanie zużycia ciepła przyczynia się do spadku zużycia energii, jej kosztów oraz emisji CO2 o 10–15% zarówno poprzez efektywniejsze zarządzanie sieciami ciepłowniczymi, węzłami i instalacjami, jak i zmianę zachowań odbiorców ciepła.

W ostatnich latach zakłady ciepłownicze i zarządcy budynków intensywnie wdrażali systemy zdalnego odczytu i monitoringu.

Oferowane na rynku systemy umożliwiają prowadzenie zdalnych odczytów i bilingu, zdalne wykrywanie niedziałających urządzeń oraz nielegalnych poborów ciepła. Zakłady ciepłownicze dostają narzędzia do kontroli poprawności działania układów pomiarowych, a na podstawie stale dostępnych wskazań zużycia ciepła i przepływów mogą dokładnie planować zapotrzebowanie na energię cieplną.

Zakres usług oferowanych zarządcom i właścicielom nieruchomości obejmuje dostarczanie i montaż urządzeń, opomiarowanie zużycia, a także rozliczanie i analizę danych o zużyciu energii. Przykładowo w Niemczech zużycie ciepła jest indywidualnie opomiarowane i rozliczane od 1981 r., a wielu członków UE wdrożyło odpowiednie regulacje przed czerwcem 2014. Systemy opomiarowania przyczynią się też do termomodernizacji wielolokalowych budynków mieszkalnych – przy nadmiernym zużyciu ciepła obowiązkowe będzie sporządzenie audytu energetycznego, który wskaże przyczyny i sposoby rozwiązania problemu.

Koszty ciepła przypadające na lokal w budynkach mieszkalnych są zdecydowanie wyższe niż zużycia energii elektrycznej – ogrzewanie i ciepła woda to nawet 80% kosztów utrzymania mieszkania.

Energia elektryczna jest wszędzie opomiarowana. Na przeszkodzie powszechnemu opomiarowaniu ciepła stoją względy techniczne. Problem ten nie dotyczy tylko nowych budynków mieszkalnych – instalacje są w nich tak wykonywane, żeby możliwe było odrębne opomiarowanie każdego lokalu.

Sposób prowadzenia instalacji centralnego ogrzewania w starych budynkach często nie pozwala na podłączenie liczników energii cieplnej dla każdego lokalu. Można łatwo rozliczać energię cieplną na budynki i piony, ale nie na mieszkanie.

Do czasu modernizacji takich budynków i wymiany instalacji c.o. jedynym rozwiązaniem pozostają podzielniki kosztów, czyli urządzenia wskaźnikowe. Praktyka stosowana przez niektórych zarządców budynków rodzi wiele nieporozumień, a wręcz konfliktów z powodu dużych różnic w opłatach za ogrzewanie podobnych lokali, co wynika nie z działania samych podzielników, ale z przyjmowania nieracjonalnych współczynników korekty ich wskazań.

Wspomniane powyżej planowane zmiany do ustawy Prawo energetyczne nakazują uwzględnianie ilości ciepła dostarczanego do lokalu z pionów grzewczych lub z przenikania między lokalami oraz stosowanie współczynników wyrównawczych wynikających z położenia lokalu w bryle budynku, co powinno zmniejszyć liczbę spornych rozliczeń dostaw ciepła.

Ciepłomierze oferowane są jako składane z odrębnym zatwierdzeniem typu dla przelicznika, przetwornika przepływu i pary czujników temperatury. Są też ciepłomierze zespolone lub hybrydowe (kompaktowe) z jednym zatwierdzeniem typu na cały zestaw.

Ważność cechy legalizacji w Polsce wynosi 5 lat.

Wybór oprócz parametrów technicznych i walorów użytkowych ciepłomierzy powinien uwzględniać też możliwość ich legalizacji w Polsce. Istotna jest również możliwość łatwej rozbudowy o narzędzia komunikacyjne w ramach systemów zdalnego odczytu. Poprawna praca pary czujników temperatury zależy od ich doboru na etapie produkcji, wymiana pojedynczych czujników jest niedopuszczalna.

Przetwornik przepływu odpowiada za pomiar objętości wody i tu ważny jest jego zakres metrologiczny (maksymalny błąd przy dużych i małych przepływach). Stosowane są przetworniki mechaniczne, ultradźwiękowe i elektromagnetyczne. Warto zwracać uwagę na żywotność przetwornika – ultradźwiękowe pracują nawet trzy okresy legalizacyjne.

Przelicznik to obecnie elektroniczne centrum obliczeniowe (pierwsze miały rozwiązania elektromechaniczne), które odczytuje dane z czujników temperatury i przetworników przepływu, a następnie oblicza ilość zużytej energii.

Przeliczniki powinny mieć zabezpieczenia przed utratą danych, funkcje automatycznego wykrywania usterek – zarówno w samym ciepłomierzu, jak i opomiarowanej instalacji – oraz samokontrolę poprawności pomiarów. Urządzenia te nie mierzą tylko wielkości zużytej energii, ale także: objętość, przepływ, różnice temperatury, temperaturę na powrocie i na zasilaniu, moc, czas pracy, czas błędu. Istotną cechą tych urządzeń są możliwości komunikacji.

Komunikacja i przetwarzanie danych

Ciepłownictwo sieciowe na obszarach zurbanizowanych ma obecnie sporą konkurencję w instalacjach zdecentralizowanych, w tym zasilanych energią z układów hybrydowych (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły gazowe i gazowe urządzenia kogeneracyjne).

Z drugiej strony maleje zapotrzebowanie na ciepło z uwagi na docieplanie i termomodernizację starych budynków oraz wznoszenie nowych o niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania.

Przedsiębiorstwa ciepłownicze mają duży udział kosztów stałych i muszą systematycznie zwiększać sprawność produkcji i dystrybucji ciepła. W tym kontekście kluczową kwestią dla rozbudowywanych sieci jest system efektywnej komunikacji z rozproszonymi elementami oraz zdalne sterowanie i monitorowanie procesów technologicznych, a także stałe doskonalenie tych procesów na podstawie zbieranych danych. Nie można tego zrealizować bez wykorzystania nowoczesnych urządzeń pomiarowych.

Inteligentne systemy opomiarowania i odczytu łączą rozproszone układy produkcji ciepła w jeden sprawnie działający system zarządzania energią. O ile trudno oczekiwać przełomu w technologii pomiarów wielkości fizycznych, stale zwiększają się możliwości zbierania i analizy danych pomiarowych oraz monitorowania pracy w ramach całej sieci, jak również stref i szybkiego wykrywania defektów i usterek.

Obecnie zadaniem liczników ciepła i systemów zdalnego odczytu nie jest tylko rejestracja zużycia mediów w celu pobierania opłat – wagi nabiera to, czym dysponuje przelicznik i dwustronna komunikacja pomiędzy nim a systemem zbierania oraz przetwarzania danych. Coraz częściej sięga się też po niestandardowe rozwiązania.

W Polsce przykładem zmian jest system ciepłowniczy Warszawy. To prawie 19 tys. odbiorców (budynków), 15 tys. węzłów, 8700 komór, 1700 km sieci cieplnych, 3 elektrociepłownie i 2 ciepłownie – o całkowitej mocy cieplnej ok. 4600 MW i elektrycznej ok. 870 MW. Węzły te zostały opomiarowane i wdrażany jest system monitoringu i analizy danych.

Wśród przesłanek wyboru technologii odczytu i przesyłu danych oraz konfiguracji systemu warto mieć na względzie zarówno aspekty techniczne, jak i ekonomiczne.

Z doświadczeń zakładów, które wdrażały systemy opomiarowania i przesyłu danych, wynika, że koszt inwestycyjny nie powinien odgrywać głównej roli przy wyborze. Ponadto rozwiązania nie mogą się zdezaktualizować w ciągu najbliższych lat, należy zatem stawiać na technologie nowoczesne. Otwarta architektura powinna umożliwić etapowe wdrażanie rozwiązań i ich nieograniczoną rozbudowę w przyszłości.

Jeszcze parę lat temu nie rozpatrywano np. możliwości tworzenia spójnego modelu informacyjnego, z którego korzystałyby różne aplikacje.

Przy wyborze systemu zbierania danych warto też uwzględnić specyfikę danego przedsiębiorstwa, jego warunki terenowe, stan rozproszenia i skupienia miejsc pomiaru na wydzielonych obszarach (czyli odległości pomiędzy nimi). Istotne jest, czy informacje będą przekazywane przewodowo, drogą radiową, czy poprzez sieć telefonii komórkowej GSM – każde z tych rozwiązań ma swoje zalety.

Jak będzie się odbywał odczyt i w jakich odstępach czasu oraz czy możliwe jest wysyłanie szybkich informacji ułatwiających zlokalizowanie ewentualnych usterek lub awarii. Ważne jest też bezpieczeństwo danych, ochrona przed ich utratą, okres archiwizacji i miejsce przechowywania. Systemy mogą też informować o alarmach, np. o próbach demontażu, zaniku sygnału i poziomie naładowania baterii.

Przy wyborze systemu warto zwracać uwagę na prostotę obsługi oraz kompatybilność z innymi urządzeniami i systemami do przetwarzania danych. W pracy z danymi ważne jest m.in. to, czy można je prezentować graficznie i analizować w dowolnych okresach i zakresach. Dostępne są programy, które przechodzą na własność użytkownika wraz z urządzeniami, dostawca urządzeń oferować też może usługę zbierania i przygotowania danych oraz powiadamiania o sytuacjach awaryjnych.

To, czy zakład może przetwarzać dane w posiadanych programach i sam je analizować, czy wykonuje to firma zewnętrzna, może być istotne dla optymalizacji eksploatacji i dbania o stan sieci. Z drugiej strony są też producenci oprogramowania, którzy stale doskonalą narzędzia do analizy i oferują coraz nowsze funkcje.

Literatura

  1.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (DzU UE L 315/1 z 14.11.2012 r.)
  2.  Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG (DzU UE L 114/64 PL z 27.04.2006 r.)
  3. Projekt Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 11.12.2015 r., wersja 1.25 na https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/226993/227027/227028/dokument203098.pdf, dostęp 4.01.2016 r.
  4. Uzasadnienie do projektu ustawy o efektywności energetycznej, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/226993/227033/227034/dokument139786.pdf, dostęp 4.01.2016 r.
  5. Rybka K., Smart metering ciepła, „Rynek Instalacyjny” nr 1–2/2015.
  6.  Materiały firm: Antap, Apator PoWoGaz, BMeters, Diehl Metering, Ecomess, Enbra, Itron, Minol Zenner.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Katarzyna Rybka Aplikacje mobilne dla instalatorów

Aplikacje mobilne dla instalatorów Aplikacje mobilne dla instalatorów

Smartfony oraz tablety początkowo uznawane były za gadżety, jednak z czasem dzięki pojawieniu się nowych aplikacji stały się również narzędziem pracy. Instalatorzy, którzy posiadają urządzenia mobilne...

Smartfony oraz tablety początkowo uznawane były za gadżety, jednak z czasem dzięki pojawieniu się nowych aplikacji stały się również narzędziem pracy. Instalatorzy, którzy posiadają urządzenia mobilne z zainstalowanym systemem Android lub iOS, mogą otrzymać dostęp do wielu funkcji, które usprawnią prace serwisowe lub pomogą dobrać urządzenie na placu budowy.

Redakcja RI Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zawory i regulatory do instalacji c.o. Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

dr inż. Dorota Anna Krawczyk, dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, prof. PB Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności

Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności

Rozkład zużycia energii w sektorze budowlanym pomiędzy systemy grzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenie i urządzenia elektryczne zależy od warunków klimatycznych, w jakich...

Rozkład zużycia energii w sektorze budowlanym pomiędzy systemy grzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenie i urządzenia elektryczne zależy od warunków klimatycznych, w jakich dany obiekt się znajduje, preferencji i przyzwyczajeń użytkowników oraz uwarunkowań techniczno-ekonomicznych. W Polsce ok. 70% zużycia energii wiąże się z ogrzewaniem budynków [2] – w Wielkiej Brytanii ok. 58–60% [3, 4]. Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia w krajach o ciepłym klimacie,...

mgr inż. Konrad Rodacki, mgr inż. Małgorzata Mieszczak Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii

Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii

Przy badaniu efektywności energetycznej i komfortu nowoczesnych budynków pasywnych lub energooszczędnych uwaga skupiana jest głównie na aspektach związanych z parametrami przegród budowlanych, nawiewno-wywiewnej...

Przy badaniu efektywności energetycznej i komfortu nowoczesnych budynków pasywnych lub energooszczędnych uwaga skupiana jest głównie na aspektach związanych z parametrami przegród budowlanych, nawiewno-wywiewnej instalacji wentylacji czy ogrzewania budynku. Elementy te projektowane są na ogół przez specjalistów z danej dziedziny inżynierii (architektura, konstrukcja, inżynieria sanitarna, ogrzewnictwo) i traktowane osobno. Jednak jedynie całościowe analizowanie wszystkich elementów zintegrowanych...

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, mgr inż. Izabela Łukaszuk Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu...

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu ciepłej wody jego użytkownikom.

Koniec rur przy grzejniku

Koniec rur przy grzejniku Koniec rur przy grzejniku

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

kr Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii...

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii motywują producentów do wytwarzania coraz lepszych, sprawniejszych urządzeń.

mgr inż. Hubert Denda, prof. dr hab. inż. Witold M. Lewandowski, dr inż. Michał Ryms Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody

Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody

Kamery termowizyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie w ocenie budynków. Dotychczas stosowano je do jakościowej kontroli strat ciepła – nowa metoda umożliwia dodatkowe pomiary ilości tych strat. Metoda ta...

Kamery termowizyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie w ocenie budynków. Dotychczas stosowano je do jakościowej kontroli strat ciepła – nowa metoda umożliwia dodatkowe pomiary ilości tych strat. Metoda ta jest prosta, szybka i nie wymaga kosztownych pomiarów. Po ustaleniu się równowagi temperaturowej, co zajmuje kilkanaście minut, oraz wykonaniu i przetworzeniu termogramu uzyskujemy dane badanego obszaru bez konieczności czasochłonnego próbkowania tradycyjnymi miernikami temperatury.

dr inż. Andrzej Górecki Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować...

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować im 50-letnią trwałość oraz komfort użytkowania pomieszczeń, a także prawidłowe rozliczanie kosztów ogrzewania.

dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz, inż. Andrej Goleniewski Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego....

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Autorzy zaprezentowali metodykę obliczania kosztów skumulowanych uwzględnianych w projekcie budynku, analizowane warianty wraz z analizą ich kosztów, nadto przedstawili wyniki obliczeń i wnioski.

REGULUS-system Wójcik s.j. Hybrydowa dystrybucja ciepła

Hybrydowa dystrybucja ciepła Hybrydowa dystrybucja ciepła

Nowoczesne systemy grzewcze muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie komfortu cieplnego. Do ogrzania współczesnych domów wystarczy mała ilość energii cieplnej, bowiem przez większą część doby i sezonu...

Nowoczesne systemy grzewcze muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie komfortu cieplnego. Do ogrzania współczesnych domów wystarczy mała ilość energii cieplnej, bowiem przez większą część doby i sezonu grzewczego w ciepłym, dobrze akumulującym domu, instalacja nie musi grzać w ogóle – zatem instalacja oparta jedynie na samej "podłogówce" nie sprawdzi się.

Redakcja RI Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej

Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej

Projektowanie instalacji c.o. nie kończy się na doborze źródła ciepła i grzejników czy przewodów chłodniczych. Gwarancją prawidłowej pracy instalacji jest jej zrównoważenie hydrauliczne.

Projektowanie instalacji c.o. nie kończy się na doborze źródła ciepła i grzejników czy przewodów chłodniczych. Gwarancją prawidłowej pracy instalacji jest jej zrównoważenie hydrauliczne.

dr inż. Tomasz Cholewa, dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL, mgr inż. Rafał Anasiewicz Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych

Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych

Wśród badanych budynków wielorodzinnych najniższe koszty ciepła niezbędnego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej generują obiekty wyposażone w wymiennikownię i dodatkowo w węzły mieszkaniowe....

Wśród badanych budynków wielorodzinnych najniższe koszty ciepła niezbędnego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej generują obiekty wyposażone w wymiennikownię i dodatkowo w węzły mieszkaniowe. Dzięki zastosowaniu mieszkaniowych węzłów cieplnych można znacznie ograniczyć straty ciepła na przesyle czynnika od źródła ciepła do mieszkań.

dr hab. inż. Paweł Michnikowski Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku

Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku

Na podstawie indywidualnego rachunku za dostarczoną energię cieplną można dokonać oceny poprawności obliczenia zużycia ciepła w lokalu mieszkalnym i tym samym weryfikacji naliczonych opłat.

Na podstawie indywidualnego rachunku za dostarczoną energię cieplną można dokonać oceny poprawności obliczenia zużycia ciepła w lokalu mieszkalnym i tym samym weryfikacji naliczonych opłat.

Kazimierz Zakrzewski Miedź czy tworzywo?

Miedź czy tworzywo? Miedź czy tworzywo?

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych...

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych są bezapelacyjne.

dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Alina Żabnieńska-Góra Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie...

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie różnych wzorów i wartości współczynników oraz nieuwzględnianie temperatury wody.

REGULUS-system Wójcik s.j. Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS-system

Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS-system Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS-system

Zasadniczym elementem modernizacji domu jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację. W tym celu należy ocieplić budynek, wymienić stolarkę okienną, zmniejszyć straty wentylacyjne...

Zasadniczym elementem modernizacji domu jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację. W tym celu należy ocieplić budynek, wymienić stolarkę okienną, zmniejszyć straty wentylacyjne i zlikwidować mostki cieplne. Po remoncie należy ponownie dobrać grzejniki, ich moc powinna być dostosowana do nowych potrzeb grzewczych, które trzeba dokładnie wyliczyć. Unikniemy w ten sposób przewymiarowania źródła ciepła, które wiąże się nie tylko z wyższymi kosztami zakupu instalacji, ale też...

REGULUS-system Wójcik s.j. Bardzo cienkie grzejniki Inspiro

Bardzo cienkie grzejniki Inspiro Bardzo cienkie grzejniki Inspiro

• bardzo cienkie grzejniki – tylko 65 mm • wersja INSPIRO z konwekcją naturalną – wysokość: 300 mm • wersja INSPIRO E-VENT z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem – wysokość: 400 mm • wszystkie dostępne...

• bardzo cienkie grzejniki – tylko 65 mm • wersja INSPIRO z konwekcją naturalną – wysokość: 300 mm • wersja INSPIRO E-VENT z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem – wysokość: 400 mm • wszystkie dostępne kolory wg palety RAL w tej samej cenie

Damian Żabicki Zawory regulacyjne i równoważące

Zawory regulacyjne i równoważące Zawory regulacyjne i równoważące

Zawory regulacyjne (CV – Control Valves) i zawory równoważące (BV – Balancing Valves) znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. i chłodniczych. Te pierwsze zapewniają poprawną regulację temperatury, natomiast...

Zawory regulacyjne (CV – Control Valves) i zawory równoważące (BV – Balancing Valves) znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. i chłodniczych. Te pierwsze zapewniają poprawną regulację temperatury, natomiast zawory równoważące odpowiadają za właściwe równoważenie instalacji.

inż. Michał Jarosiński, Michał Zarębski Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016

Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016 Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016

Wymagania dla nowych budynków są coraz wyższe i popularność zyskują obiekty nisko-, zero-, a nawet plusenergetyczne. Często jednak zapomina się o takich szczególnych budynkach zamieszkania zbiorowego jak...

Wymagania dla nowych budynków są coraz wyższe i popularność zyskują obiekty nisko-, zero-, a nawet plusenergetyczne. Często jednak zapomina się o takich szczególnych budynkach zamieszkania zbiorowego jak domy studenckie, gdzie zużycie mediów czasem kilkukrotnie przekracza akceptowalne wielkości. Studenci Politechniki Warszawskiej przyjrzeli się bliżej poziomowi energii pochłanianej przez „akademiki”, mającemu zasadniczy wpływ na koszty ich eksploatacji. Wnioski z audytu mogą stanowić ważne przesłanki...

Redakcja RI Dlaczego warto stosować zawory równoważące?

Dlaczego warto stosować zawory równoważące? Dlaczego warto stosować zawory równoważące?

Zawory równoważące mają na celu hydrauliczne równoważenie instalacji grzewczych i chłodniczych, co zapewnienia komfort wewnątrz pomieszczeń i pomaga obniżyć koszty eksploatacyjne instalacji.

Zawory równoważące mają na celu hydrauliczne równoważenie instalacji grzewczych i chłodniczych, co zapewnienia komfort wewnątrz pomieszczeń i pomaga obniżyć koszty eksploatacyjne instalacji.

Joanna Ryńska Sterowanie urządzeniami grzewczymi

Sterowanie urządzeniami grzewczymi Sterowanie urządzeniami grzewczymi

Wydajne, niezawodne, energooszczędne, komfortowe i bezobsługowe – takie mają być dzisiejsze urządzenia grzewcze. Optymalna realizacja tych wymagań nie byłaby możliwa bez systemów automatyki – sterowania...

Wydajne, niezawodne, energooszczędne, komfortowe i bezobsługowe – takie mają być dzisiejsze urządzenia grzewcze. Optymalna realizacja tych wymagań nie byłaby możliwa bez systemów automatyki – sterowania i regulacji pracy kotłów, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz układów łączących różne źródła ciepła.

mgr inż. Elżbieta Niemierka, mgr inż. Kamila Kozłowska, dr inż. Piotr Jadwiszczak Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła

Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła

Zastosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła (GRWC) ogranicza zapotrzebowanie budynków na konwencjonalne ciepło i chłód oraz poprawia warunki pracy urządzeń grzewczo-wentylacyjnych. Wariantowa analiza...

Zastosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła (GRWC) ogranicza zapotrzebowanie budynków na konwencjonalne ciepło i chłód oraz poprawia warunki pracy urządzeń grzewczo-wentylacyjnych. Wariantowa analiza parametrów GRWC jest podstawą wyboru najkorzystniejszego rozwiązania oraz uzyskania zakładanych na etapie projektowania efektów, szczególnie w wypadku dużych i złożonych wymienników gruntowych. Modelowanie CFD dostarcza dużo dokładniejszych danych i informacji wspomagających inżyniera niż metody...

dr inż. Adrian Trząski, dr inż. Andrzej Wiszniewski Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych

Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych

Ogrzewanie elektryczne nowych i modernizowanych budynków mieszkalnych mogłoby być konkurencyjne pod względem ekonomicznym i ekologicznym (zwłaszcza w kontekście ograniczania niskiej emisji) w stosunku...

Ogrzewanie elektryczne nowych i modernizowanych budynków mieszkalnych mogłoby być konkurencyjne pod względem ekonomicznym i ekologicznym (zwłaszcza w kontekście ograniczania niskiej emisji) w stosunku do innych rozwiązań, gdyby system energetyczny korzystał w dużej mierze z energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii i nie był obarczony tak wysokim współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej.

Najnowsze produkty i technologie

FLOP SYSTEM Sp. z o.o. Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie...

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie dróg oddechowych oraz inne schorzenia o podłożu środowiskowym. Zmieniające sięwarunki środowiskowe (zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego, smog, hałas miejski) oraz wzrastające oczekiwania użytkowników mieszkań, jakie można zaobserwować w ostatnich latach w Polsce, stawiają przed inwestorami...

MOBILBOX POLSKA SP. Z O. O. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju? Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić...

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić znacznych kosztów wynajmu powierzchni, gdyż technologia kontenerowa zapewnia dokładnie te same wygody w znacznie niższej cenie. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

NIBE-BIAWAR SP. Z O.O. news Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów...

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów jego działalności jest kształcenie specjalistów w zakresie projektowania i instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła marki NIBE. Kompleksowe szkolenia techniczne, których organizatorem na polskim rynku jest NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., służą poszerzeniu wiedzy, podniesieniu kwalifikacji oraz przygotowaniu...

AFL MOTORS EUROPE news AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024! AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi...

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi silnikami EC, skonsultować z ekspertami technicznymi oraz skorzystać z szybkiego doboru.

KM-STUDIO Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy...

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy dywany, może całkowicie odmienić jego charakter. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na głębokie sprzątanie, wymianę tekstyliów, czy na renowację mebli, jak rattanowe fotele czy stare szafy, istotne jest zastosowanie sprawdzonych i wygodnych sposobów na osiągnięcie zamierzonych efektów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.