RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności

Technical condition of HVAC system of the WSiIŚ before thermal modernization and possibility of its improvement

Osłony przy grzejnikach członowych żeliwnych
Fot. D. Krawczyk

Osłony przy grzejnikach członowych żeliwnych


Fot. D. Krawczyk

Rozkład zużycia energii w sektorze budowlanym pomiędzy systemy grzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenie i urządzenia elektryczne zależy od warunków klimatycznych, w jakich dany obiekt się znajduje, preferencji i przyzwyczajeń użytkowników oraz uwarunkowań techniczno-ekonomicznych. W Polsce ok. 70% zużycia energii wiąże się z ogrzewaniem budynków [2] – w Wielkiej Brytanii ok. 58–60% [3, 4]. Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia w krajach o ciepłym klimacie, gdzie zużycie energii w większym stopniu dotyczy pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych [5].

Zobacz także

REGULUS-system Wójcik s.j. Grzejniki do pompy ciepła?

Grzejniki do pompy ciepła? Grzejniki do pompy ciepła?

Jeśli Twój klient zmienia ogrzewanie na pompę ciepła, nie zapomnij zaproponować mu wymiany grzejników na nowoczesne, sterowalne, niskotemperaturowe. Jeśli inwestor nie dokonał gruntownej termomodernizacji...

Jeśli Twój klient zmienia ogrzewanie na pompę ciepła, nie zapomnij zaproponować mu wymiany grzejników na nowoczesne, sterowalne, niskotemperaturowe. Jeśli inwestor nie dokonał gruntownej termomodernizacji swojego domu, pozostawienie dotychczasowych grzejników jest „błędem w sztuce”. Inwestorzy mają potem żal, że nikt ich o tej konieczności nie poinformował.

REGULUS-system Wójcik s.j. Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć...

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć temperaturę czynnika grzewczego.

REGULUS-system Wójcik s.j. REGULUS-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Wybór rodzaju systemu grzewczego, wentylacyjnego czy klimatyzacyjnego w danym obiekcie zależy od wielu czynników. Nierozerwalnie związany jest z zastosowanym źródłem ciepła i chłodu, które wpływa na rodzaj (woda/powietrze) i parametry (temperatura/schłodzenie) czynnika. Mamy obecnie do dyspozycji wiele rozwiązań technicznych, różniących się pod względem materiałowym i regulacyjnym [6].

W trakcie kompleksowej termomodernizacji obiektów jednym z elementów, którego sprawność może ulec znacznej poprawie, jest system grzewczo-wentylacyjny. Wybór odpowiedniego systemu wentylacji dużych obiektów użyteczności publicznej powinien uwzględniać szereg czynników, między innymi:

  • rodzaj pomieszczeń i ich funkcje,
  • wymagane parametry powietrza zewnętrznego doprowadzanego do określonych pomieszczeń,
  • typ urządzeń do odzyskiwania ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń,
  • warunki techniczne, jakie muszą spełniać przewody i urządzenia instalacji wentylacyjnej.

Projekt instalacji wentylacyjnej obiektów użyteczności publicznej stanowi podstawę do określenia nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych. Nakłady inwestycyjne na system wentylacji mogą stanowić nawet 30% ogólnych nakładów, zatem konieczne jest zoptymalizowanie układów instalacyjnych.

Nieprawidłowo zaprojektowana instalacja wentylacyjna w dużym obiekcie nie będzie spełniać swojej funkcji, może natomiast generować dodatkowe koszty eksploatacyjne wynikające z konieczności jej utrzymania, konserwacji i użytkowania.

Strumień powietrza dostarczanego do pomieszczenia zależeć będzie od przyjętego sposobu wentylacji i metody obliczeń [7]. W celu wybrania sposobu ogrzewania i chłodzenia najlepiej wykonać bilans cieplny obiektu [8].

Bardzo częstym problemem w salach dydaktycznych jest zbyt duże stężenie dwutlenku węgla. Dopuszczalne stężenie w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak sale dydaktyczne, wynosi 1000 ppm [9, 10, 11].

Ogólnie rzecz ujmując, dwutlenek węgla w salach dydaktycznych jest produktem przemiany materii ludzi. To gaz nietrujący, ale wysoki poziom CO2 wpływa bezpośrednio na chwilowy lub długotrwały stan zdrowia użytkowników pomieszczeń i znacząco obniża ich sprawność umysłową (zmęczenie, senność, rozkojarzenie) [12].

Charakterystyka obiektu

Budynek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej składa się obecnie z dwóch części: dwupiętrowej A oraz parterowej B [18, 19]. Kubatura całkowita obiektu wynosi ok. 63 tys. m3 [13]. Powierzchnia ogrzewana części A to 8058 m2, kubatura 24 266 m3, bloku B odpowiednio 7187 m2 i 22 091 m3 [14].

Zgodnie z wykonanymi według obowiązujących norm obliczeniami projektowe obciążenie cieplne budynku w stanie istniejącym wynosi ok. 638 kW, a sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w sezonie standardowym bez uwzględnienia wentylacji mechanicznej i sprawności systemu grzewczego to blisko 3000 GJ/rok. Po uwzględnieniu sprawności systemu grzewczego teoretyczne zużycie energii wzrasta do ok. 4800 GJ [13]. Zakres planowanej termomodernizacji opisano w [18, 19].

Charakterystyka istniejącego systemu grzewczego

Instalacja centralnego ogrzewania w części A została zaprojektowana ponad trzydzieści lat temu [15] jako instalacja dwururowa pompowa z rozdziałem dolnym o parametrach 95/70°C. Przewody wykonano z rur stalowych czarnych. W piwnicy są one prowadzone pod stropami pomieszczeń w otulinie z waty szklanej w płaszczu gipsowo-klejowym (fot. 1).

Izolacja przewodów w piwnicy

Fot. 1. Izolacja przewodów w piwnicy


Źródło: D. Krawczyk

W większości pomieszczeń znajdują się grzejniki członowe żeliwne osłonięte obudowami drewnianymi (fot. 2). W czasie funkcjonowania obiektu instalacja była częściowo modernizowana. Większość grzejników na parterze oraz w kilku pomieszczeniach na drugim piętrze obiektu została wymieniona na płytowe (fot. 3). Sieć odpowietrzającą zastąpiono odpowietrznikami automatycznymi montowanymi w najwyższych punktach pionów na drugim piętrze. Przy grzejnikach zamontowane zostały zawory termostatyczne. Na klatkach schodowych i korytarzach zastosowano grzejniki rurowe ożebrowane (fot. 4).

W części B instalacja c.o. została wykonana kilka lat później, jednak od początku jej funkcjonowania pojawiały się problemy z niedogrzewaniem części pomieszczeń. Zastosowano tu grzejniki płytowe i rury stalowe.

Grzejniki członowe żeliwne

Fot. 2. Osłony przy grzejnikach członowych żeliwnych


Źródło: D. Krawczyk

Nowe grzejniki płytowe

Fot. 3. Nowe grzejniki płytowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi na II piętrze budynku


Źródło: D. Krawczyk

 Grzejniki rurowe ożebrowane

Fot. 4. Grzejniki rurowe ożebrowane na korytarzu na II piętrze budynku


Źródło: D. Krawczyk

Charakterystyka istniejącej wentylacji

Obecnie w części B budynku WBiIŚ wentylacja mechaniczna składa się z 23 układów nawiewno-wywiewnych z oddzielnymi centralami umieszczonymi w dwóch maszynowniach zlokalizowanych w wysokich piwnicach, żaden z układów nie ma odzysku ciepła. Ponadto w obiekcie tym znajduje się sześć układów nawiewnych z odciągami miejscowymi w laboratoriach specjalistycznych, trzy układy wywiewne z sanitariatów i jeden układ nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła w auli [16].

Ze względu na zbliżający się kompleksowy remont system wentylacji mechanicznej obiektu nie był poddawany konserwacjom. Niesprawne są obecnie silniki niektórych wentylatorów, odcięte części instalacji lub przemarznięte nagrzewnice, co spowodowało wyłączanie układów wentylacyjnych zimą i w okresach przejściowych.

W auli budynku A zainstalowano w 2012 r. wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, a w salach wykładowych na piętrach znajduje się wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wykonana podczas budowy obiektu, obecnie niesprawna. W pokojach nauczycieli i w sekretariatach oraz w salach laboratoryjnych, w których nie są używane odczynniki chemiczne ani biologiczne, funkcjonuje jedynie wentylacja grawitacyjna.

Na fot. 5 widać przekrój poprzeczny kanału w demontowanej obecnie instalacji – jego zanieczyszczenia i deformacje. W komorze kurzowej z sekcją filtrów (od zwężki do wentylatora – fot. 6) na ściankach przewodu jest zbita warstwa kurzu i innych zanieczyszczeń grubości ok. 1,5 mm. Na fot. 7 pokazano zanieczyszczenia na elemencie stropu podwieszanego pod kratką wywiewną.

Przekrój poprzeczny kanału

Fot. 5. Przekrój poprzeczny kanału w obecnie demontowanej instalacji


Źródło: K. Gładyszewska-Fiedoruk

Komora kurzowa

Fot. 6. Komora kurzowa z sekcją filtrów


Źródło: K. Gładyszewska-Fiedoruk

Element stropu podwieszanego

Fot. 7. Element stropu podwieszanego pod kratką wywiewną


Źródło: K. Gładyszewska-Fiedoruk

Planowana termomodernizacja

W przypadku instalacji centralnego ogrzewania w części A planowana jest wymiana starych grzejników członowych żeliwnych i rurowych ożebrowanych na płytowe, przy zachowaniu parametrów pracy instalacji, która w dalszym ciągu będzie zasilana z węzła cieplnego w piwnicy budynku. Jest to spowodowane wcześniejszą wymianą części grzejników na parterze, przy przyjęciu parametrów pracy 95/70°C.

Wszystkie grzejniki będą wyposażone w zawory termostatyczne. Istniejące obudowy drewniane zostaną zdemontowane. Wymiana leżaków w piwnicach powinna zostać wykonana z wykorzystaniem dotychczasowych tras przewodów. Wszystkie przewody zostaną zaizolowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Taki zakres termomodernizacji zwiększy efektywność przesyłu i przekazywania ciepła do pomieszczeń oraz możliwości regulacji [17].

W części B instalacja po modernizacji będzie zasilana ze zmodernizowanego węzła cieplnego współpracującego z gruntową pompą ciepła (pionowe wymienniki gruntowe). W związku z obniżeniem parametrów instalacji wszystkie grzejniki zostaną wymienione. W części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze planuje się wykonanie ogrzewania podłogowego z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego i aluminium. Instalacja wyposażona zostanie w zawory regulacyjne, częściowo z głowicami programowalnymi.

W ramach termomodernizacji wymienione zostaną wszystkie istniejące układy wentylacyjne, łącznie z przewodami instalacji wentylacyjnej. Jest to wskazane ze względów higienicznych i ekonomicznie uzasadnione. Czyszczenie i konserwacja oraz zmiana położenia istniejących kanałów jest nieopłacalna, dlatego stare kanały zostaną zdemontowane, a w ich miejsce wykonane nowe.

Koszt kanałów stanowi ok. 10% kosztów inwestycji. Wentylacja mechaniczna realizowana będzie za pomocą central nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła w większości posadowionych na dachu, co umożliwi wykorzystanie pomieszczeń na inne cele, zgodnie z obecnymi potrzebami użytkownika obiektu. W projektowanych układach wentylacyjnych znajdować się będzie pięć różnych wymienników:

  • rurowy gruntowy,
  • płytowy gruntowy,
  • obrotowy,
  • przeciwprądowy,
  • krzyżowy w centrali wewnątrz budynku (bez rurek ciepła ze względu na ich wysokie koszty).

W przyszłości będą na nich przeprowadzane badania porównawcze. Wentylacja mechaniczna miejscowa zostanie częściowo zmodernizowana z wykorzystaniem istniejących wentylatorów dachowych – nie starszych niż 5 lat, wymienione też zostaną stare, wyeksploatowane lub niesprawne odciągi.

Planowane jest również zamontowanie urządzeń do odzysku ciepła we wszystkich centralach nawiewno-wywiewnych oraz automatyczne sterowanie w zależności od chwilowych potrzeb.

W największych centralach strumień powietrza kierowany będzie na podstawie stężenia CO2 w pomieszczeniu – zastosowany zostanie system kontrolowanej wentylacji (DCV), tzw. „wentylacji na żądanie”. Pozwoli on zmniejszyć zużycie energii na uzdatnianie powietrza. Stały monitoring stężenia dwutlenku węgla umożliwi zmniejszenie liczby wymian powietrza w pomieszczeniu, a tym samym zużycia energii.

W przypadku szkół potencjał oszczędności szacuje się na 10–50%, w porównaniu do takich samych pomieszczeń z systemem HVAC bez kontroli CO2.

Podsumowanie

Zaplanowane przedsięwzięcia modernizacyjne w obrębie instalacji centralnego ogrzewania umożliwią wyeliminowanie problemów z niedogrzewaniem części obiektu przy jednoczesnym przegrzewaniu innych pomieszczeń. Modernizacja w obrębie źródeł ciepła, wymiana grzejników, części przewodów, ich izolacji termicznej, pełna regulacja systemu pozwoli zwiększyć sprawności cząstkowe (wytwarzania, regulacji, dystrybucji i wykorzystania ciepła), a co za tym idzie sprawność całkowitą i obniżyć koszty eksploatacyjne.

Przy stosunkowo niewielkich nakładach inwestycyjnych (ok. 1 800 000 zł) modernizacja systemu wentylacyjnego powinna przynieść obniżenie kosztów eksploatacyjnych o ok. 32,8% i znacznie poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach. Dzięki zastosowaniu odzysku ciepła znacznie obniży się energochłonność instalacji wentylacyjnych, a tym samym budynku. Czas zwrotu kosztów inwestycji szacuje się na ok. 8–9 lat.

Praca finansowana w ramach prac statutowych Politechniki Białostockiej S/WBIiŚ/4/2014 oraz realizowana w ramach projektu „Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.B – DO-120.362/40/14

Literatura

 1.  Krawczyk D.A., Theoretical and real effect of thermal modernization – a case study, „Energy and Buildings” No. 81, 2014
 2.  Stolarski M., Krzyżaniak M., Graban Ł., Evoluation of energy-related and economic aspects of heating a family house with dendromass in North-east Poland, „Energy and Building” No. 43, 2010.
 3.  Liao Z., Dexter A.L., An experimental study on an inferential control scheme for optimizing the control of boilers in multi-zone heating system, „Energy and Buildings” No. 37, 2005.
 4.  Zhang T., Siebers P.O., Aickelin U., A three-dimensional model of residential energy consumer archetypes for local energy policy design in the UK, „Energy Policy” No. 47, 2012.
 5. Rosas-Flores A., Rosas-Flores D., Galvez A.M., Saturation, energy consumption, CO2 emission and energy efficiency from urban and rural households appliances in Mexico, „Energy and Buildings” No. 43, 2011.
 6. Krawczyk D.A., Instalacje c.o. w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, „Polski Instalator” nr 3/2013.
 7. Jargiło J., Gładyszewska-Fiedoruk K., Porównanie dwóch technologii kanałów wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym, „Rynek Instalacyjny” nr 6/2014.
 8.  Katalog firmy DLK.
 9. ASHRAE Standard 62-1989 Ventilation for acceptable Indoor Air Quality, Atlanta 1989.
 10. The Right to Healthy lndoor Air, Report on a WHO Meeting, Bilthoven 2000.
 11. PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 12. Gładyszewska-Fiedoruk K., Krawczyk D.A., Jakość powietrza w gabinetach lekarskich a zużycie energii, „COW” nr 6/2013.
 13. Sadowska B., Piotrowska-Woroniak J., Audyt energetyczny budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej, NAPE S.A., Białystok 2012.
 14. Projekt wykonawczy. Zakres: przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i instalacji zimnej wody, SOLARSYSTEM s.c. M. Łapa, Białystok 2014.
 15. Projekt techniczny instalacji c.o. Budynek A. Instytut Budownictwa Lądowego, Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDPOL, Warszawa 1979.
 16.  Projekt wykonawczy. Zakres: przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej, SOLARSYSTEM s.c. M. Łapa, Białystok 2014.
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2008 nr 201, poz. 1238, z późn zm.).
 18. Sadowska B., Święcicki A., Sarosiek W., Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚ. Cz. 1. Stan istniejący na podstawie dokumentacji archiwalnej i pomiarów, „Rynek Instalacyjny” nr 10/2014.
 19. Święcicki A., Sadowska B., Sarosiek W., Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚ. Cz. 2. Plan inwestycji z analizą potencjału efektów termomodernizacji, „Rynek Instalacyjny” nr 11/2014.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zawory i regulatory do instalacji c.o. Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

mgr inż. Konrad Rodacki, mgr inż. Małgorzata Mieszczak Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii

Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii

Przy badaniu efektywności energetycznej i komfortu nowoczesnych budynków pasywnych lub energooszczędnych uwaga skupiana jest głównie na aspektach związanych z parametrami przegród budowlanych, nawiewno-wywiewnej...

Przy badaniu efektywności energetycznej i komfortu nowoczesnych budynków pasywnych lub energooszczędnych uwaga skupiana jest głównie na aspektach związanych z parametrami przegród budowlanych, nawiewno-wywiewnej instalacji wentylacji czy ogrzewania budynku. Elementy te projektowane są na ogół przez specjalistów z danej dziedziny inżynierii (architektura, konstrukcja, inżynieria sanitarna, ogrzewnictwo) i traktowane osobno. Jednak jedynie całościowe analizowanie wszystkich elementów zintegrowanych...

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, mgr inż. Izabela Łukaszuk Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu...

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu ciepłej wody jego użytkownikom.

Koniec rur przy grzejniku

Koniec rur przy grzejniku Koniec rur przy grzejniku

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

kr Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii...

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii motywują producentów do wytwarzania coraz lepszych, sprawniejszych urządzeń.

mgr inż. Hubert Denda, prof. dr hab. inż. Witold M. Lewandowski, dr inż. Michał Ryms Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody

Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody

Kamery termowizyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie w ocenie budynków. Dotychczas stosowano je do jakościowej kontroli strat ciepła – nowa metoda umożliwia dodatkowe pomiary ilości tych strat. Metoda ta...

Kamery termowizyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie w ocenie budynków. Dotychczas stosowano je do jakościowej kontroli strat ciepła – nowa metoda umożliwia dodatkowe pomiary ilości tych strat. Metoda ta jest prosta, szybka i nie wymaga kosztownych pomiarów. Po ustaleniu się równowagi temperaturowej, co zajmuje kilkanaście minut, oraz wykonaniu i przetworzeniu termogramu uzyskujemy dane badanego obszaru bez konieczności czasochłonnego próbkowania tradycyjnymi miernikami temperatury.

dr inż. Andrzej Górecki Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować...

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować im 50-letnią trwałość oraz komfort użytkowania pomieszczeń, a także prawidłowe rozliczanie kosztów ogrzewania.

dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz, inż. Andrej Goleniewski Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego....

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Autorzy zaprezentowali metodykę obliczania kosztów skumulowanych uwzględnianych w projekcie budynku, analizowane warianty wraz z analizą ich kosztów, nadto przedstawili wyniki obliczeń i wnioski.

REGULUS-system Wójcik s.j. Hybrydowa dystrybucja ciepła

Hybrydowa dystrybucja ciepła Hybrydowa dystrybucja ciepła

Nowoczesne systemy grzewcze muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie komfortu cieplnego. Do ogrzania współczesnych domów wystarczy mała ilość energii cieplnej, bowiem przez większą część doby i sezonu...

Nowoczesne systemy grzewcze muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie komfortu cieplnego. Do ogrzania współczesnych domów wystarczy mała ilość energii cieplnej, bowiem przez większą część doby i sezonu grzewczego w ciepłym, dobrze akumulującym domu, instalacja nie musi grzać w ogóle – zatem instalacja oparta jedynie na samej "podłogówce" nie sprawdzi się.

Waldemar Joniec Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o.

Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o. Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o.

Wytwarzanie ciepła i jego dystrybucja są drogie, towarzyszy im zatem stale poszukiwanie możliwych oszczędności. W wielu wypadkach potencjał oszczędności jest wciąż spory, wymaga to jednak dokładnego opomiarowania...

Wytwarzanie ciepła i jego dystrybucja są drogie, towarzyszy im zatem stale poszukiwanie możliwych oszczędności. W wielu wypadkach potencjał oszczędności jest wciąż spory, wymaga to jednak dokładnego opomiarowania i rozpoznania funkcjonowania sieci i instalacji oraz ich stałego monitorowania. Systemy zdalnego odczytu i sterowanie pracą sieci wprowadzane jest w wielu miastach. Końcowy efekt ma być wynikiem synergii najnowszych osiągnięć technologii, automatyki, informatyki i telekomunikacji do sterowania...

Redakcja RI Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej

Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej

Projektowanie instalacji c.o. nie kończy się na doborze źródła ciepła i grzejników czy przewodów chłodniczych. Gwarancją prawidłowej pracy instalacji jest jej zrównoważenie hydrauliczne.

Projektowanie instalacji c.o. nie kończy się na doborze źródła ciepła i grzejników czy przewodów chłodniczych. Gwarancją prawidłowej pracy instalacji jest jej zrównoważenie hydrauliczne.

dr inż. Tomasz Cholewa, dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL, mgr inż. Rafał Anasiewicz Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych

Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych

Wśród badanych budynków wielorodzinnych najniższe koszty ciepła niezbędnego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej generują obiekty wyposażone w wymiennikownię i dodatkowo w węzły mieszkaniowe....

Wśród badanych budynków wielorodzinnych najniższe koszty ciepła niezbędnego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej generują obiekty wyposażone w wymiennikownię i dodatkowo w węzły mieszkaniowe. Dzięki zastosowaniu mieszkaniowych węzłów cieplnych można znacznie ograniczyć straty ciepła na przesyle czynnika od źródła ciepła do mieszkań.

dr hab. inż. Paweł Michnikowski Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku

Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku

Na podstawie indywidualnego rachunku za dostarczoną energię cieplną można dokonać oceny poprawności obliczenia zużycia ciepła w lokalu mieszkalnym i tym samym weryfikacji naliczonych opłat.

Na podstawie indywidualnego rachunku za dostarczoną energię cieplną można dokonać oceny poprawności obliczenia zużycia ciepła w lokalu mieszkalnym i tym samym weryfikacji naliczonych opłat.

Kazimierz Zakrzewski Miedź czy tworzywo?

Miedź czy tworzywo? Miedź czy tworzywo?

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych...

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych są bezapelacyjne.

dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Alina Żabnieńska-Góra Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie...

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie różnych wzorów i wartości współczynników oraz nieuwzględnianie temperatury wody.

REGULUS-system Wójcik s.j. Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS-system

Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS-system Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS-system

Zasadniczym elementem modernizacji domu jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację. W tym celu należy ocieplić budynek, wymienić stolarkę okienną, zmniejszyć straty wentylacyjne...

Zasadniczym elementem modernizacji domu jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację. W tym celu należy ocieplić budynek, wymienić stolarkę okienną, zmniejszyć straty wentylacyjne i zlikwidować mostki cieplne. Po remoncie należy ponownie dobrać grzejniki, ich moc powinna być dostosowana do nowych potrzeb grzewczych, które trzeba dokładnie wyliczyć. Unikniemy w ten sposób przewymiarowania źródła ciepła, które wiąże się nie tylko z wyższymi kosztami zakupu instalacji, ale też...

REGULUS-system Wójcik s.j. Bardzo cienkie grzejniki Inspiro

Bardzo cienkie grzejniki Inspiro Bardzo cienkie grzejniki Inspiro

• bardzo cienkie grzejniki – tylko 65 mm • wersja INSPIRO z konwekcją naturalną – wysokość: 300 mm • wersja INSPIRO E-VENT z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem – wysokość: 400 mm • wszystkie dostępne...

• bardzo cienkie grzejniki – tylko 65 mm • wersja INSPIRO z konwekcją naturalną – wysokość: 300 mm • wersja INSPIRO E-VENT z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem – wysokość: 400 mm • wszystkie dostępne kolory wg palety RAL w tej samej cenie

Damian Żabicki Zawory regulacyjne i równoważące

Zawory regulacyjne i równoważące Zawory regulacyjne i równoważące

Zawory regulacyjne (CV – Control Valves) i zawory równoważące (BV – Balancing Valves) znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. i chłodniczych. Te pierwsze zapewniają poprawną regulację temperatury, natomiast...

Zawory regulacyjne (CV – Control Valves) i zawory równoważące (BV – Balancing Valves) znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. i chłodniczych. Te pierwsze zapewniają poprawną regulację temperatury, natomiast zawory równoważące odpowiadają za właściwe równoważenie instalacji.

inż. Michał Jarosiński, Michał Zarębski Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016

Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016 Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016

Wymagania dla nowych budynków są coraz wyższe i popularność zyskują obiekty nisko-, zero-, a nawet plusenergetyczne. Często jednak zapomina się o takich szczególnych budynkach zamieszkania zbiorowego jak...

Wymagania dla nowych budynków są coraz wyższe i popularność zyskują obiekty nisko-, zero-, a nawet plusenergetyczne. Często jednak zapomina się o takich szczególnych budynkach zamieszkania zbiorowego jak domy studenckie, gdzie zużycie mediów czasem kilkukrotnie przekracza akceptowalne wielkości. Studenci Politechniki Warszawskiej przyjrzeli się bliżej poziomowi energii pochłanianej przez „akademiki”, mającemu zasadniczy wpływ na koszty ich eksploatacji. Wnioski z audytu mogą stanowić ważne przesłanki...

Redakcja RI Dlaczego warto stosować zawory równoważące?

Dlaczego warto stosować zawory równoważące? Dlaczego warto stosować zawory równoważące?

Zawory równoważące mają na celu hydrauliczne równoważenie instalacji grzewczych i chłodniczych, co zapewnienia komfort wewnątrz pomieszczeń i pomaga obniżyć koszty eksploatacyjne instalacji.

Zawory równoważące mają na celu hydrauliczne równoważenie instalacji grzewczych i chłodniczych, co zapewnienia komfort wewnątrz pomieszczeń i pomaga obniżyć koszty eksploatacyjne instalacji.

Joanna Ryńska Sterowanie urządzeniami grzewczymi

Sterowanie urządzeniami grzewczymi Sterowanie urządzeniami grzewczymi

Wydajne, niezawodne, energooszczędne, komfortowe i bezobsługowe – takie mają być dzisiejsze urządzenia grzewcze. Optymalna realizacja tych wymagań nie byłaby możliwa bez systemów automatyki – sterowania...

Wydajne, niezawodne, energooszczędne, komfortowe i bezobsługowe – takie mają być dzisiejsze urządzenia grzewcze. Optymalna realizacja tych wymagań nie byłaby możliwa bez systemów automatyki – sterowania i regulacji pracy kotłów, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz układów łączących różne źródła ciepła.

mgr inż. Elżbieta Niemierka, mgr inż. Kamila Kozłowska, dr inż. Piotr Jadwiszczak Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła

Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła

Zastosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła (GRWC) ogranicza zapotrzebowanie budynków na konwencjonalne ciepło i chłód oraz poprawia warunki pracy urządzeń grzewczo-wentylacyjnych. Wariantowa analiza...

Zastosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła (GRWC) ogranicza zapotrzebowanie budynków na konwencjonalne ciepło i chłód oraz poprawia warunki pracy urządzeń grzewczo-wentylacyjnych. Wariantowa analiza parametrów GRWC jest podstawą wyboru najkorzystniejszego rozwiązania oraz uzyskania zakładanych na etapie projektowania efektów, szczególnie w wypadku dużych i złożonych wymienników gruntowych. Modelowanie CFD dostarcza dużo dokładniejszych danych i informacji wspomagających inżyniera niż metody...

dr inż. Adrian Trząski, dr inż. Andrzej Wiszniewski Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych

Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych

Ogrzewanie elektryczne nowych i modernizowanych budynków mieszkalnych mogłoby być konkurencyjne pod względem ekonomicznym i ekologicznym (zwłaszcza w kontekście ograniczania niskiej emisji) w stosunku...

Ogrzewanie elektryczne nowych i modernizowanych budynków mieszkalnych mogłoby być konkurencyjne pod względem ekonomicznym i ekologicznym (zwłaszcza w kontekście ograniczania niskiej emisji) w stosunku do innych rozwiązań, gdyby system energetyczny korzystał w dużej mierze z energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii i nie był obarczony tak wysokim współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej.

dr inż. Bogusław Maludziński Koszty dodatkowego ogrzewania z sieci ciepłowniczej. Zapewnienie komfortu w ramach programu „Ciepło przez cały rok”

Koszty dodatkowego ogrzewania z sieci ciepłowniczej. Zapewnienie komfortu w ramach programu „Ciepło przez cały rok” Koszty dodatkowego ogrzewania z sieci ciepłowniczej. Zapewnienie komfortu w ramach programu „Ciepło przez cały rok”

Węzły cieplne w budynkach zasilanych z miejskiej sieci cieplnej są przygotowane do stałego dostarczania ciepła do mieszkań, szczególnie węzły dwufunkcyjne zasilane przez cały rok. Zapewnienie komfortu...

Węzły cieplne w budynkach zasilanych z miejskiej sieci cieplnej są przygotowane do stałego dostarczania ciepła do mieszkań, szczególnie węzły dwufunkcyjne zasilane przez cały rok. Zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach w okresach spadku temperatur powietrza zewnętrznego poza sezonem grzewczym nie generuje wysokich kosztów i może być z powodzeniem stosowane w budynkach mieszkalnych.

Najnowsze produkty i technologie

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce! Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także...

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także intensywna obecność online i w mediach społecznościowych, zostały zaplanowane na gorący okres piłkarskiego szaleństwa EURO 2024, którego marka Hisense jest Oficjalnym partnerem.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.