RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016

Consumption of utilities in dormitories of Warsaw University of Technology in 2014–2016

Budynek domu studenckiego PW "AKADEMIK", z 1929 r./Fot. J. Sawicki

Budynek domu studenckiego PW "AKADEMIK", z 1929 r./Fot. J. Sawicki

Wymagania dla nowych budynków są coraz wyższe i popularność zyskują obiekty nisko-, zero-, a nawet plusenergetyczne. Często jednak zapomina się o takich szczególnych budynkach zamieszkania zbiorowego jak domy studenckie, gdzie zużycie mediów czasem kilkukrotnie przekracza akceptowalne wielkości. Studenci Politechniki Warszawskiej przyjrzeli się bliżej poziomowi energii pochłanianej przez „akademiki”, mającemu zasadniczy wpływ na koszty ich eksploatacji. Wnioski z audytu mogą stanowić ważne przesłanki w procesie modernizacji istniejących domów studenckich i w projektowaniu nowych.

Zobacz także

REGULUS-system Wójcik s.j. Grzejniki do pompy ciepła?

Grzejniki do pompy ciepła? Grzejniki do pompy ciepła?

Jeśli Twój klient zmienia ogrzewanie na pompę ciepła, nie zapomnij zaproponować mu wymiany grzejników na nowoczesne, sterowalne, niskotemperaturowe. Jeśli inwestor nie dokonał gruntownej termomodernizacji...

Jeśli Twój klient zmienia ogrzewanie na pompę ciepła, nie zapomnij zaproponować mu wymiany grzejników na nowoczesne, sterowalne, niskotemperaturowe. Jeśli inwestor nie dokonał gruntownej termomodernizacji swojego domu, pozostawienie dotychczasowych grzejników jest „błędem w sztuce”. Inwestorzy mają potem żal, że nikt ich o tej konieczności nie poinformował.

REGULUS-system Wójcik s.j. Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć...

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć temperaturę czynnika grzewczego.

REGULUS-system Wójcik s.j. REGULUS-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

streszczenie

Artykuł powstał na podstawie raportu „Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016” opracowanego przez Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej działające przy wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej. W raporcie zestawiono oraz przeanalizowano zużycie energii elektrycznej, wody, ciepła i gazu. Dla lepszego zobrazowania skali problemu zużycie to zostało odniesione do liczby mieszkańców i powierzchni użytkowej oraz porównane z dostępnymi średnimi krajowymi i europejskimi, oraz odpowiednimi normami. W artykule przedstawiono również łączne koszty związane ze zużyciem mediów. Żeby pokazać wpływ na środowisko, wyliczono również zużycie energii pierwotnej oraz emisję dwutlenku węgla. Na podstawie raportu do dalszej analizy wybrane zostały domy studenckie, w których zużycie poszczególnych mediów zdecydowanie przekracza średnią.

abstract

The following article is based on the report „Consumption of utilities in dormitories of Warsaw University of Technology in 2014–2016” developed by Students Association for Unconventional Energy of Warsaw University of Technology, Faculty of Power and Aeronautical Engineering. The report consists of a comparison and an analysis of consumption of electricity, water, heat and natural gas in dormitories of Warsaw University of Technology from 2014 to 2016. To credibly present the scale of a problem, consumption data in relation with population and useful floor area of each dormitory is compared to publicly available Polish and European averages. Costs of each utility and an accumulative cost of building use are shown as well. Included calculations of primary energy and carbon dioxide emissions show an impact on the environment. On the grounds of this report, dormitories which consumption is strikingly above average will be chosen for further analysis.

 

***

Politechnika Warszawska dysponuje ok. 5200 miejscami w dziesięciu domach studenckich na terenie Warszawy. Domy te są bardzo zróżnicowane pod względem wielkości, roku budowy, izolacyjności przegród zewnętrznych oraz standardu instalacji. Konsekwencją tego zróżnicowania są wyraźne różnice w zużyciu mediów. Dodatkowo część domów studenckich jest pod opieką konserwatora zabytków, co znacząco utrudnia prowadzenie w nich zaawansowanych prac modernizacyjnych. Przy okazji remontu jednego z budynków przyjrzano się zużyciu mediów w pozostałych dziewięciu.

Podstawowe informacje o analizowanych domach studenckich podano w tab. 1.

lnformacje o domach studenckich Politechniki Warszawskiej

Tabela 1. lnformacje o domach studenckich Politechniki Warszawskiej

Raport, na podstawie którego powstał artykuł, opisuje zużycie: wody, energii elektrycznej, ciepła i gazu. Dodatkowo podano w nim obliczone zużycie energii pierwotnej i emisję CO2 oraz analizę kosztów związanych ze zużyciem mediów.

Dla lepszego zobrazowania specyfiki użytkowania domów studenckich podane zostały również charakterystyki roczne rozbioru poszczególnych mediów. Prezentowane w artykule dane pochodzą bezpośrednio z rachunków lub zestawień udostępnionych przez kierowników analizowanych obiektów.

Roczne zużycie wody na 1 mieszkańca

Rys. 1. Roczne zużycie wody na 1 mieszkańca
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

W 2016 roku w domach studenckich Politechniki Warszawskiej zużyto łącznie 180 tys. m3 wody. Wszystkie budynki podłączone są do miejskiej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Na rys. 1 przedstawiono zużycie wody w poszczególnych domach w przeliczeniu na mieszkańca. Każdy mieszkaniec zużywa średnio w ciągu roku 41 m3 wody – dla porównania: statystyczny Polak ok. 35 m3 [1].

Warto dodać, że ze względu na wakacje w okresie letnim zużycie wody w domach studenckich PW jest nawet o połowę niższe niż w pozostałych miesiącach. Średnie zużycie wody stanowi 141% normy podanej w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody [2].

Przyczyn tej sytuacji  szukać należy m.in. w złym stanie armatury łazienkowej, częstych przeciekach, ale przede wszystkim w złych nawykach mieszkańców. Nie są oni w żaden sposób rozliczani z ilości wody, jaką zużywają. Gdyby to mieszkańcy musieli płacić rachunki, wydawaliby miesięcznie średnio 34 zł, przy czym w DS „Ustronie” byłoby to jedynie 20 zł, a w DS „Riviera” i DS „Akademik” aż 45 zł (na zużycie wody w „Akademiku” wpływ ma basen znajdujący się w podziemiach budynku).

Roczne wydatki na wodę wynoszą łącznie ok. 1,7 mln zł i stanowią 25% wszystkich wydatków na media.

Dom Studencki Politechniki Warszawskiej AKADEMIK

Fronton Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej AKADEMIK, ul. Akademicka 5
fot. J. Sawicki

Dom Studencki Politechniki Warszawskiej BRATNIAK-MUSZELKA

Fronton Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej BRATNIAK-MUSZELKA, ul. Kopińska 12/16
fot. J. Sawicki

Najtrudniejszym do rozwiązania problemem domów studenckich PW jest nadmierne zużycie energii cieplnej, wynoszące rocznie aż 50 000 GJ. Wszystkie analizowane obiekty podłączone są do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowo DS „Tatrzańska” ma kolektory słoneczne, z których częściowo pokrywane jest zapotrzebowanie na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Na rys. 2 przedstawiono roczne zużycie ciepła w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej.

Zużycie energii cieplnej z uwzględnieniem c.w.u. na 1 m2

Rys. 2. Zużycie energii cieplnej z uwzględnieniem c.w.u. na 1 m2
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

Porównanie zużycia ciepła ze średnią polską (193 kWh/m2) oraz europejską (174 kWh/m2), pozwala podzielić badane budynki na dwie grupy. Do pierwszej należą cztery domy studenckie, w których zużycie ciepła jest wyraźnie niższe niż średnia polska, do drugiej zaś te, które znacznie ją przekraczają.

 O ile niskie zużycie mediów w Domach Studenckich „Mikrus”, „Babilon” oraz „Tatrzańska” łatwo wytłumaczyć przeprowadzoną termomodernizacją, a w DS „Tatrzańska” również wspomnianymi kolektorami słonecznymi, o tyle niskie zużycie ciepła w DS „Akademik” spowodowane jest przede wszystkim olbrzymią powierzchnią, z której jedynie 18% stanowią pokoje.

Duża część tego budynku jest zwyczajnie niedogrzana. Pięć pozostałych domów studenckich notuje zużycie wyższe niż średnia krajowa. Są to budynki dość stare, w których nie została jeszcze wykonana termomodernizacja. Dodatkowo kompleks budynków znajdujący się przy placu Narutowicza, do którego należą Domy Studenckie „Akademik”, „Bratniak-Muszelka” i „Pineska-Tulipan”, objęty jest opieką konserwatorską, co znacząco utrudnia podjęcie prac remontowych.

Fronton Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej PINESKA-TULIPAN

Fronton Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej PINESKA-TULIPAN, ul. Uniwersytecka 5
fot. J. Sawicki

Fronton Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej SEZAM

Fronton Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej SEZAM, ul. Górnośląska 14
fot. J. Sawicki

Dużym problemem dla studentów mieszkających w domach studenckich jest niewystarczająca wentylacja pokojów. Jak łatwo się domyślić, skutkuje to częstym otwieraniem okien, co przyczynia się do znacznego zwiększenia strat ciepła w okresie zimowym. Łączne roczne wydatki na energię cieplną wynoszą ok. 2,7 mln zł i stanowią największą część wydatków spośród wszystkich mediów.

Roczne zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca

Rys. 3. Roczne zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

Kolejnym medium, którego zużycie w domach studenckich znacznie przekracza normy i średnie krajowe, jest energia elektryczna. Łączne roczne zużycie energii elektrycznej we wszystkich analizowanych budynkach wynosi ok. 7 GWh.

Jak widać na rys. 3, średnie zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca wynosi dla domów studenckich ok. 1500 kWh i jest dwukrotnie wyższe od średniej krajowej podanej przez GUS (750 kWh) [1].

We wspomnianym wcześniej kompleksie budynków znajdujących się przy pl. Narutowicza zużycie energii elektrycznej jest aż trzy razy większe od średniej krajowej (ok. 2250 kWh). Taka sytuacja spowodowana jest m.in. dużą oświetlaną powierzchnią (szerokie korytarze, hala sportowa, basen), starym energochłonnym oświetleniem i brakiem sterowania nim.

Dużym problemem występującym w większości domów studenckich jest używanie przez mieszkańców kuchenek elektrycznych starego typu (mimo zakazu ich posiadania w pokojach). Zauważyć można również pewną prawidłowość: budynki, które wyposażone są w kuchenki gazowe, zużywają dużo mniej energii elektrycznej, a ich łączne koszty użytkowania są niższe.

Jedynym budynkiem, w którym zużycie energii elektrycznej jest niższe od średniej krajowej, jest DS „Tatrzańska”. Wymieniono w nim oświetlenie na bardziej energooszczędne, sterowane czujnikami ruchu. Na energię elektryczną domy studenckie wydają łącznie ok. 2,4 mln zł rocznie.

Gaz ziemny wysokometanowy (GZ-50) zużywany jest jedynie w czterech domach studenckich, a znaczne zużycie tego surowca odnotowują jedynie DS „Babilon” oraz „Ustronie”. W pierwszym roczne zużycie w odniesieniu do jednego mieszkańca wynosi ok. 18 m3, w drugim ok. 10 m3.

Wydatki na gaz stanowią jedynie ok. 1% wydatków na pozostałe media. Rocznie domy studenckie przeznaczają na ten cel ok. 100 tys. zł, przy czym zdecydowana większość tej kwoty, bo aż 80 tys., wydawana jest w DS „Babilon”.

Miesięczne zużycie wody w DS „Pineska-Tulipan”

Rys. 4. Miesięczne zużycie wody w DS „Pineska-Tulipan”
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

Żeby dokładnie przedstawić specyficzną charakterystykę zużycia mediów w domach studenckich, raport zawiera również przykładowe roczne przebiegi rozbiorów wody, ciepła oraz energii elektrycznej (rys. 4, rys. 5 i rys. 6) – charakterystyki te sporządzono na podstawie danych zebranych w DS „Pineska-Tulipan”.

Na rys. 4 doskonale widać dość duże różnice w zużyciu wody w poszczególnych miesiącach 2014–2016. Tak spore wahania wynikają z chwilowego obłożenia obiektu. Zależy ono m.in. od rozkładu dni wolnych od nauki czy liczby mieszkańców zostających w budynkach na święta, a ta z kolei jest proporcjonalna do liczby studentów zagranicznych mieszkających w danym roku w „akademiku”. Zużycie w miesiącach wakacyjnych spowodowane jest wynajmem części pokojów na ten okres.

Większą przewidywalnością cechuje się roczny rozkład zużycia ciepła, który jest typowy dla naszej strefy klimatycznej (rys. 5).

O wiele więcej wniosków można wysnuć z przebiegu rocznego poboru energii elektrycznej (rys. 6). Co prawda w miesiącach letnich widać spadek jej zużycia (prawie 70% maksymalnego zużycia), jest on jednak dużo mniejszy niż w przypadku wody (jedynie 40% wartości maksymalnej).

Biorąc pod uwagę brak klimatyzacji, tak wysokie zużycie w miesiącach letnich może wskazywać na duży pobór energii elektrycznej na oświetlenie. Spowodowane jest to niedostatecznym wykorzystaniem światła dziennego, wspomnianym wcześniej złym stanem oświetlenia oraz brakiem automatyki sterującej.

Żeby obiektywnie porównać analizowane budynki z obiektami nowo powstałymi oraz lepiej zobrazować ich wpływ na środowisko naturalne, obliczono zużycie energii pierwotnej i emisję dwutlenku węgla. Obliczenia wykonano zgodnie z rozporządzeniem w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku [3].

W przypadku energii pierwotnej przyjęto następujące wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów:

  • ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej: wh = ww = 0,69 (wg danych podanych przez dostawcę),

  • energii elektrycznej wel = 3 (wg rozporządzenia [3]).

Miesięczne zużycie energii cieplnej w DS „Pineska-Tulipan”

Rys. 5. Miesięczne zużycie energii cieplnej w DS „Pineska-Tulipan”
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

Miesięczne zużycie energii elektrycznej w DS „Pineska-Tulipan”

Rys. 6. Miesięczne zużycie energii elektrycznej w DS „Pineska-Tulipan”
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

Na rys. 7 pokazano łączne zużycie energii pierwotnej odniesione do przestrzeni użytkowej, a na rys. 8 zużycie energii pierwotnej na cele ogrzewania oraz przygotowania c.w.u. Podane wartości porównano również z WT 2014 oraz WT 2017 dla budynków zamieszkania zbiorowego (wymagania te dotyczą obliczeniowego zapotrzebowania na energię pierwotną, dobrze jednak porównać je z faktycznym zużyciem). Jedynie DS „Tatrzańska” oraz DS „Mikrus” spełniają wymagania obowiązujące od początku bieżącego roku. W niektórych budynkach wartości te przekroczone są nawet dwukrotnie.

Do obliczenia emisji dwutlenku węgla przyjęto następujące współczynniki (dane KOBiZE):

  • emisja spowodowana ogrzewaniem oraz przygotowaniem c.w.u.: WeH = WeW = 0,341 kg CO2/kWh

  • emisja spowodowana zużyciem energii elektrycznej: WeL=0,8254 kg CO2/kWh.

Łączna emisja dwutlenku węgla przez domy studenckie wynosi ponad 10 tys. ton rocznie. Emitowaną przez każdy z domów studenckich ilość CO2 przedstawiono na rys. 9.

Roczne zużycie energii pierwotnej na 1 m2

Rys. 7. Roczne zużycie energii pierwotnej na 1 m2
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

Zużycie energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania i c.w.u. na 1 m2

Rys. 8. Zużycie energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania i c.w.u. na 1 m2
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

Najistotniejszym aspektem, zarówno dla zarządzających budynkami, jak i mieszkańców, są opłaty, jakie ponoszą obie strony. Olbrzymie różnice w wydatkach na poszczególne media przekładają się bezpośrednio na silne zróżnicowanie kosztów użytkowania domów studenckich.

Na rys. 10 przedstawiono średnie miesięczne wydatki na media przypadające na mieszkańca w poszczególnych budynkach. Czerwona linia przedstawia średnią, która wynosi 130 zł/miesiąc.

Roczna emisja CO2

Rys. 9. Roczna emisja CO2
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

Biorąc pod uwagę wcześniej przedstawione dane, nie dziwi fakt, że najlepiej w tym zestawieniu wypada DS „Tatrzańska” – 70,50 zł. Z kolei dobra pozycja DS „Babilon” wynika z braku pełnych danych. Najgorzej w zestawieniu wypadają Domy Studenckie „Sezam” – 190 zł (od następnego roku akademickiego nie będzie on już pełnił funkcji domu studenckiego) oraz „Akademik” – 173 zł.

Należy wspomnieć, że przedstawione na wykresie średnie nie uwzględniają niepełnego obłożenia budynków w okresie wakacji.

W obliczu powyższych danych trochę zaskakują ceny wynajmu pokojów w poszczególnych obiektach.

Miejsce w dwuosobowym pokoju kosztuje studentów PW w DS „Tatrzańska” 520 zł, w DS „Akademik” – 405 lub 415 zł (w zależności od tego, czy pokój jest po remoncie). Koszty te są zatem odwrotnie proporcjonalne do kosztów użytkowania.

Miesięczne wydatki na 1 mieszkańca

Rys. 10. Miesięczne wydatki na 1 mieszkańca
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

Jeszcze lepiej dysproporcję tę obrazuje porównanie procentowe: w DS „Tatrzańska” opłaty za media stanowią zaledwie 13,5% kosztów wynajmu, w DS „Akademik” aż 42%. Łączne wydatki związane ze zużyciem mediów we wszystkich domach studenckich wynoszą 7 mln zł rocznie. Udziały procentowe poszczególnych mediów przedstawiono na rys. 11.

 

Rys. 11. Udziały procentowe poszczególnych mediów
w wydatkach rocznych domów studenckich PW

Rys. 11. Udziały procentowe poszczególnych mediów w wydatkach rocznych domów studenckich PW
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

Podstawowym wnioskiem wynikającym z danych przedstawionych w raporcie jest olbrzymie zróżnicowanie zużycia mediów w poszczególnych domach studenckich, a co za tym idzie, znaczne różnice w wydatkach.

Najlepiej w zestawieniu wypada DS „Tatrzańska” – ma najniższe zużycie energii pierwotnej i łączny koszt użytkowania w odniesieniu do liczby mieszkańców. Wynika to z przeprowadzonej niedawno termomodernizacji oraz wykorzystania kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania c.w.u. Obiekt uznawany jest też przez studentów za jeden z bardziej komfortowych.

Zdecydowanie najgorzej, zarówno pod względem kosztów użytkowania, jak i zużycia energii pierwotnej, wypadły: „Riviera”, „Sezam”, „Bratniak-Muszelka”, „Pineska-Tulipan” oraz „Akademik”. Należą one do najstarszych „akademików” PW. Część z nich wpisana jest do Krajowego Rejestru Zabytków, co znacząco utrudnia przeprowadzenie poważnych prac modernizacyjnych, nie dziwi zatem brak izolacji przegród, nieszczelne okna oraz zły stan instalacji.

Najbardziej reprezentatywnym domem studenckim z tej grupy jest DS „Riviera”, dlatego w drugiej części projektu przeprowadzony zostanie jego pełen audyt energetyczny wraz z propozycjami zmian, ich wyceną oraz oszczędnościami z nich wynikającymi.

Dom Studencki Politechniki Warszawskiej RIVIERA

Dom Studencki Politechniki Warszawskiej RIVIERA;
fot. J. Sawicki

Front DS Politechniki Warszawskiej BABILON

Fasada frontalna Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej BABILON
fot. J. Sawicki

Biorąc pod uwagę wysoki łączny koszt użytkowania wszystkich domów studenckich, wynoszący ok. 7 mln zł rocznie, ekonomicznie zasadne staje się dążenie do ograniczenia zużycia energii.

Jednym z najprostszych sposobów zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, które stanowi ponad 36% całkowitych kosztów użytkowania, jest wymiana oświetlenia na bardziej nowoczesne i mniej energochłonne oraz wprowadzenie inteligentnego sterowania nim.

Dużym problemem jest wykorzystywanie w pokojach wbrew zakazom administracji kuchenek elektrycznych.

Zauważyć można, że domy studenckie wyposażone w kuchenki gazowe charakteryzują się niższym zużyciem energii elektrycznej, co biorąc pod uwagę różnicę w cenie obu mediów, skutkuje niższymi wydatkami.

Wysokie wydatki związane z ogrzewaniem wynikać mogą nie tylko ze złej izolacyjności przegród zewnętrznych, ale również z braku dostatecznej wentylacji pokojów.

Fronton Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej USTRONIE

Fronton Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej USTRONIE, ul. Księcia Janusza 39
fot. J. Sawicki

Dom Studencki Politechniki Warszawskiej TATRZAŃSKA

Dom Studencki Politechniki Warszawskiej TATRZAŃSKA, ul. Tatrzańska 7a
fot. J. Sawicki

Podsumowanie

Większość domów studenckich wymaga gruntownej modernizacji. Trudny do zrozumienia jest brak stanowczych działań zarządców tych obiektów zmierzających do ograniczenia wydatków związanych z nadmiernym zużyciem mediów. O ile łatwo zrozumieć brak termomodernizacji, której przeprowadzenie wiąże się z dużym jednorazowym wydatkiem inwestycyjnym oraz ograniczeniami z tytułu ochrony konserwatorskiej, o tyle wymiana oświetlenia czy zamontowanie czujników ruchu są relatywnie tanie, można je wykonywać etapami, a czas zwrotu takich inwestycji jest bardzo krótki. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej do poziomu średniej krajowej pozwoliłoby na zaoszczędzenie ok. 1,3 mln zł rocznie.

Dużą rolę w ograniczaniu zużycia mediów odgrywa propagowanie wśród mieszkańców domów studenckich prawidłowych, oszczędnych zachowań. Nawet w najnowocześniejszym budynku zużycie mediów może być wysokie, jeśli będzie on niewłaściwie użytkowany. Z modernizacją domów studenckich musi się zatem wiązać edukacja mieszkańców w zakresie poprawnego użytkowania budynku.

Fronton Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej MIKRUS

Fronton Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej MIKRUS im. Teodora Klincewicza „Teosia”, ul. Waryńskiego 10
fot. J. Sawicki

Literatura

  1. Matulska-Bachura A. red., Infrastruktura komunalna w 2015 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.

  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (DzU nr 8/2002, poz. 70).

  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • elka elka, 31.07.2017r., 17:40:30 Jak wyglądają koszty ogrzewania? Może warto by było przerzucić się na gaz?

Powiązane

mgr inż. Katarzyna Rybka Aplikacje mobilne dla instalatorów

Aplikacje mobilne dla instalatorów Aplikacje mobilne dla instalatorów

Smartfony oraz tablety początkowo uznawane były za gadżety, jednak z czasem dzięki pojawieniu się nowych aplikacji stały się również narzędziem pracy. Instalatorzy, którzy posiadają urządzenia mobilne...

Smartfony oraz tablety początkowo uznawane były za gadżety, jednak z czasem dzięki pojawieniu się nowych aplikacji stały się również narzędziem pracy. Instalatorzy, którzy posiadają urządzenia mobilne z zainstalowanym systemem Android lub iOS, mogą otrzymać dostęp do wielu funkcji, które usprawnią prace serwisowe lub pomogą dobrać urządzenie na placu budowy.

Redakcja RI Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zawory i regulatory do instalacji c.o. Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

dr inż. Dorota Anna Krawczyk, dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, prof. PB Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności

Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności

Rozkład zużycia energii w sektorze budowlanym pomiędzy systemy grzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenie i urządzenia elektryczne zależy od warunków klimatycznych, w jakich...

Rozkład zużycia energii w sektorze budowlanym pomiędzy systemy grzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenie i urządzenia elektryczne zależy od warunków klimatycznych, w jakich dany obiekt się znajduje, preferencji i przyzwyczajeń użytkowników oraz uwarunkowań techniczno-ekonomicznych. W Polsce ok. 70% zużycia energii wiąże się z ogrzewaniem budynków [2] – w Wielkiej Brytanii ok. 58–60% [3, 4]. Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia w krajach o ciepłym klimacie,...

mgr inż. Konrad Rodacki, mgr inż. Małgorzata Mieszczak Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii

Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii

Przy badaniu efektywności energetycznej i komfortu nowoczesnych budynków pasywnych lub energooszczędnych uwaga skupiana jest głównie na aspektach związanych z parametrami przegród budowlanych, nawiewno-wywiewnej...

Przy badaniu efektywności energetycznej i komfortu nowoczesnych budynków pasywnych lub energooszczędnych uwaga skupiana jest głównie na aspektach związanych z parametrami przegród budowlanych, nawiewno-wywiewnej instalacji wentylacji czy ogrzewania budynku. Elementy te projektowane są na ogół przez specjalistów z danej dziedziny inżynierii (architektura, konstrukcja, inżynieria sanitarna, ogrzewnictwo) i traktowane osobno. Jednak jedynie całościowe analizowanie wszystkich elementów zintegrowanych...

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, mgr inż. Izabela Łukaszuk Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu...

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu ciepłej wody jego użytkownikom.

Koniec rur przy grzejniku

Koniec rur przy grzejniku Koniec rur przy grzejniku

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

kr Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii...

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii motywują producentów do wytwarzania coraz lepszych, sprawniejszych urządzeń.

mgr inż. Hubert Denda, prof. dr hab. inż. Witold M. Lewandowski, dr inż. Michał Ryms Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody

Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody

Kamery termowizyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie w ocenie budynków. Dotychczas stosowano je do jakościowej kontroli strat ciepła – nowa metoda umożliwia dodatkowe pomiary ilości tych strat. Metoda ta...

Kamery termowizyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie w ocenie budynków. Dotychczas stosowano je do jakościowej kontroli strat ciepła – nowa metoda umożliwia dodatkowe pomiary ilości tych strat. Metoda ta jest prosta, szybka i nie wymaga kosztownych pomiarów. Po ustaleniu się równowagi temperaturowej, co zajmuje kilkanaście minut, oraz wykonaniu i przetworzeniu termogramu uzyskujemy dane badanego obszaru bez konieczności czasochłonnego próbkowania tradycyjnymi miernikami temperatury.

dr inż. Andrzej Górecki Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować...

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować im 50-letnią trwałość oraz komfort użytkowania pomieszczeń, a także prawidłowe rozliczanie kosztów ogrzewania.

dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz, inż. Andrej Goleniewski Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego....

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Autorzy zaprezentowali metodykę obliczania kosztów skumulowanych uwzględnianych w projekcie budynku, analizowane warianty wraz z analizą ich kosztów, nadto przedstawili wyniki obliczeń i wnioski.

REGULUS-system Wójcik s.j. Hybrydowa dystrybucja ciepła

Hybrydowa dystrybucja ciepła Hybrydowa dystrybucja ciepła

Nowoczesne systemy grzewcze muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie komfortu cieplnego. Do ogrzania współczesnych domów wystarczy mała ilość energii cieplnej, bowiem przez większą część doby i sezonu...

Nowoczesne systemy grzewcze muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie komfortu cieplnego. Do ogrzania współczesnych domów wystarczy mała ilość energii cieplnej, bowiem przez większą część doby i sezonu grzewczego w ciepłym, dobrze akumulującym domu, instalacja nie musi grzać w ogóle – zatem instalacja oparta jedynie na samej "podłogówce" nie sprawdzi się.

Waldemar Joniec Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o.

Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o. Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o.

Wytwarzanie ciepła i jego dystrybucja są drogie, towarzyszy im zatem stale poszukiwanie możliwych oszczędności. W wielu wypadkach potencjał oszczędności jest wciąż spory, wymaga to jednak dokładnego opomiarowania...

Wytwarzanie ciepła i jego dystrybucja są drogie, towarzyszy im zatem stale poszukiwanie możliwych oszczędności. W wielu wypadkach potencjał oszczędności jest wciąż spory, wymaga to jednak dokładnego opomiarowania i rozpoznania funkcjonowania sieci i instalacji oraz ich stałego monitorowania. Systemy zdalnego odczytu i sterowanie pracą sieci wprowadzane jest w wielu miastach. Końcowy efekt ma być wynikiem synergii najnowszych osiągnięć technologii, automatyki, informatyki i telekomunikacji do sterowania...

Redakcja RI Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej

Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej

Projektowanie instalacji c.o. nie kończy się na doborze źródła ciepła i grzejników czy przewodów chłodniczych. Gwarancją prawidłowej pracy instalacji jest jej zrównoważenie hydrauliczne.

Projektowanie instalacji c.o. nie kończy się na doborze źródła ciepła i grzejników czy przewodów chłodniczych. Gwarancją prawidłowej pracy instalacji jest jej zrównoważenie hydrauliczne.

dr inż. Tomasz Cholewa, dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL, mgr inż. Rafał Anasiewicz Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych

Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych

Wśród badanych budynków wielorodzinnych najniższe koszty ciepła niezbędnego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej generują obiekty wyposażone w wymiennikownię i dodatkowo w węzły mieszkaniowe....

Wśród badanych budynków wielorodzinnych najniższe koszty ciepła niezbędnego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej generują obiekty wyposażone w wymiennikownię i dodatkowo w węzły mieszkaniowe. Dzięki zastosowaniu mieszkaniowych węzłów cieplnych można znacznie ograniczyć straty ciepła na przesyle czynnika od źródła ciepła do mieszkań.

dr hab. inż. Paweł Michnikowski Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku

Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku

Na podstawie indywidualnego rachunku za dostarczoną energię cieplną można dokonać oceny poprawności obliczenia zużycia ciepła w lokalu mieszkalnym i tym samym weryfikacji naliczonych opłat.

Na podstawie indywidualnego rachunku za dostarczoną energię cieplną można dokonać oceny poprawności obliczenia zużycia ciepła w lokalu mieszkalnym i tym samym weryfikacji naliczonych opłat.

Kazimierz Zakrzewski Miedź czy tworzywo?

Miedź czy tworzywo? Miedź czy tworzywo?

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych...

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych są bezapelacyjne.

dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Alina Żabnieńska-Góra Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie...

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie różnych wzorów i wartości współczynników oraz nieuwzględnianie temperatury wody.

REGULUS-system Wójcik s.j. Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS-system

Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS-system Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS-system

Zasadniczym elementem modernizacji domu jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację. W tym celu należy ocieplić budynek, wymienić stolarkę okienną, zmniejszyć straty wentylacyjne...

Zasadniczym elementem modernizacji domu jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację. W tym celu należy ocieplić budynek, wymienić stolarkę okienną, zmniejszyć straty wentylacyjne i zlikwidować mostki cieplne. Po remoncie należy ponownie dobrać grzejniki, ich moc powinna być dostosowana do nowych potrzeb grzewczych, które trzeba dokładnie wyliczyć. Unikniemy w ten sposób przewymiarowania źródła ciepła, które wiąże się nie tylko z wyższymi kosztami zakupu instalacji, ale też...

REGULUS-system Wójcik s.j. Bardzo cienkie grzejniki Inspiro

Bardzo cienkie grzejniki Inspiro Bardzo cienkie grzejniki Inspiro

• bardzo cienkie grzejniki – tylko 65 mm • wersja INSPIRO z konwekcją naturalną – wysokość: 300 mm • wersja INSPIRO E-VENT z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem – wysokość: 400 mm • wszystkie dostępne...

• bardzo cienkie grzejniki – tylko 65 mm • wersja INSPIRO z konwekcją naturalną – wysokość: 300 mm • wersja INSPIRO E-VENT z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem – wysokość: 400 mm • wszystkie dostępne kolory wg palety RAL w tej samej cenie

Damian Żabicki Zawory regulacyjne i równoważące

Zawory regulacyjne i równoważące Zawory regulacyjne i równoważące

Zawory regulacyjne (CV – Control Valves) i zawory równoważące (BV – Balancing Valves) znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. i chłodniczych. Te pierwsze zapewniają poprawną regulację temperatury, natomiast...

Zawory regulacyjne (CV – Control Valves) i zawory równoważące (BV – Balancing Valves) znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. i chłodniczych. Te pierwsze zapewniają poprawną regulację temperatury, natomiast zawory równoważące odpowiadają za właściwe równoważenie instalacji.

Redakcja RI Dlaczego warto stosować zawory równoważące?

Dlaczego warto stosować zawory równoważące? Dlaczego warto stosować zawory równoważące?

Zawory równoważące mają na celu hydrauliczne równoważenie instalacji grzewczych i chłodniczych, co zapewnienia komfort wewnątrz pomieszczeń i pomaga obniżyć koszty eksploatacyjne instalacji.

Zawory równoważące mają na celu hydrauliczne równoważenie instalacji grzewczych i chłodniczych, co zapewnienia komfort wewnątrz pomieszczeń i pomaga obniżyć koszty eksploatacyjne instalacji.

Joanna Ryńska Sterowanie urządzeniami grzewczymi

Sterowanie urządzeniami grzewczymi Sterowanie urządzeniami grzewczymi

Wydajne, niezawodne, energooszczędne, komfortowe i bezobsługowe – takie mają być dzisiejsze urządzenia grzewcze. Optymalna realizacja tych wymagań nie byłaby możliwa bez systemów automatyki – sterowania...

Wydajne, niezawodne, energooszczędne, komfortowe i bezobsługowe – takie mają być dzisiejsze urządzenia grzewcze. Optymalna realizacja tych wymagań nie byłaby możliwa bez systemów automatyki – sterowania i regulacji pracy kotłów, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz układów łączących różne źródła ciepła.

mgr inż. Elżbieta Niemierka, mgr inż. Kamila Kozłowska, dr inż. Piotr Jadwiszczak Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła

Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła

Zastosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła (GRWC) ogranicza zapotrzebowanie budynków na konwencjonalne ciepło i chłód oraz poprawia warunki pracy urządzeń grzewczo-wentylacyjnych. Wariantowa analiza...

Zastosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła (GRWC) ogranicza zapotrzebowanie budynków na konwencjonalne ciepło i chłód oraz poprawia warunki pracy urządzeń grzewczo-wentylacyjnych. Wariantowa analiza parametrów GRWC jest podstawą wyboru najkorzystniejszego rozwiązania oraz uzyskania zakładanych na etapie projektowania efektów, szczególnie w wypadku dużych i złożonych wymienników gruntowych. Modelowanie CFD dostarcza dużo dokładniejszych danych i informacji wspomagających inżyniera niż metody...

dr inż. Adrian Trząski, dr inż. Andrzej Wiszniewski Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych

Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych

Ogrzewanie elektryczne nowych i modernizowanych budynków mieszkalnych mogłoby być konkurencyjne pod względem ekonomicznym i ekologicznym (zwłaszcza w kontekście ograniczania niskiej emisji) w stosunku...

Ogrzewanie elektryczne nowych i modernizowanych budynków mieszkalnych mogłoby być konkurencyjne pod względem ekonomicznym i ekologicznym (zwłaszcza w kontekście ograniczania niskiej emisji) w stosunku do innych rozwiązań, gdyby system energetyczny korzystał w dużej mierze z energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii i nie był obarczony tak wysokim współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej.

Najnowsze produkty i technologie

FLOP SYSTEM Sp. z o.o. Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie...

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie dróg oddechowych oraz inne schorzenia o podłożu środowiskowym. Zmieniające sięwarunki środowiskowe (zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego, smog, hałas miejski) oraz wzrastające oczekiwania użytkowników mieszkań, jakie można zaobserwować w ostatnich latach w Polsce, stawiają przed inwestorami...

MOBILBOX POLSKA SP. Z O. O. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju? Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić...

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić znacznych kosztów wynajmu powierzchni, gdyż technologia kontenerowa zapewnia dokładnie te same wygody w znacznie niższej cenie. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

NIBE-BIAWAR SP. Z O.O. news Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów...

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów jego działalności jest kształcenie specjalistów w zakresie projektowania i instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła marki NIBE. Kompleksowe szkolenia techniczne, których organizatorem na polskim rynku jest NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., służą poszerzeniu wiedzy, podniesieniu kwalifikacji oraz przygotowaniu...

AFL MOTORS EUROPE news AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024! AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi...

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi silnikami EC, skonsultować z ekspertami technicznymi oraz skorzystać z szybkiego doboru.

KM-STUDIO Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy...

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy dywany, może całkowicie odmienić jego charakter. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na głębokie sprzątanie, wymianę tekstyliów, czy na renowację mebli, jak rattanowe fotele czy stare szafy, istotne jest zastosowanie sprawdzonych i wygodnych sposobów na osiągnięcie zamierzonych efektów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.