RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku

Przykładowy rachunek dla pojedynczego mieszkania
arch. autorów
 

Przykładowy rachunek dla pojedynczego mieszkania


arch. autorów


 

Na podstawie indywidualnego rachunku za dostarczoną energię cieplną można dokonać oceny poprawności obliczenia zużycia ciepła w lokalu mieszkalnym i tym samym weryfikacji naliczonych opłat.

Zobacz także

Waldemar Joniec Przed nami powszechna elektryfikacja ogrzewania i samouczące się urządzenia grzewcze

Przed nami powszechna elektryfikacja ogrzewania i samouczące się urządzenia grzewcze Przed nami powszechna elektryfikacja ogrzewania i samouczące się urządzenia grzewcze

Dr inż. Marek Miara jest ekspertem w zakresie pomp ciepła we Fraunhofer Institut for Solar Energy Systems ISE, gdzie obecnie pełni funkcję Business Developer Heat Pumps. Wiele lat prowadził też projekty...

Dr inż. Marek Miara jest ekspertem w zakresie pomp ciepła we Fraunhofer Institut for Solar Energy Systems ISE, gdzie obecnie pełni funkcję Business Developer Heat Pumps. Wiele lat prowadził też projekty związane z monitorowaniem na dużą skalę wydajności pomp ciepła. Nadzoruje również międzynarodowe projekty i działania UE. Jest członkiem komitetów normalizacyjnych VDI, członkiem zarządu Niemieckiego Stowarzyszenia Chłodnictwa (DKV), członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA)...

REGULUS-system Wójcik s.j. Grzejniki do pompy ciepła?

Grzejniki do pompy ciepła? Grzejniki do pompy ciepła?

Jeśli Twój klient zmienia ogrzewanie na pompę ciepła, nie zapomnij zaproponować mu wymiany grzejników na nowoczesne, sterowalne, niskotemperaturowe. Jeśli inwestor nie dokonał gruntownej termomodernizacji...

Jeśli Twój klient zmienia ogrzewanie na pompę ciepła, nie zapomnij zaproponować mu wymiany grzejników na nowoczesne, sterowalne, niskotemperaturowe. Jeśli inwestor nie dokonał gruntownej termomodernizacji swojego domu, pozostawienie dotychczasowych grzejników jest „błędem w sztuce”. Inwestorzy mają potem żal, że nikt ich o tej konieczności nie poinformował.

REGULUS-system Wójcik s.j. Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć...

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć temperaturę czynnika grzewczego.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej w art. 9 pkt 3 „Opomiarowanie” wprowadza od 31 grudnia 2016 r. w państwach członkowskich UE w budynkach wielomieszkaniowych i wielofunkcyjnych z własnym źródłem centralnego ogrzewania/chłodzenia prawny obowiązek zamontowania liczników zużycia energii cieplnej/chłodniczej oraz ciepłej wody dostarczanej do każdego lokalu. Jeśli zastosowanie indywidualnych liczników nie jest technicznie wykonalne lub nie jest opłacalne, do pomiarów zużycia energii cieplnej wykorzystane mają być podzielniki kosztów ciepła montowane na grzejnikach [1].

W wielu publikacjach wskazywano źródła błędów podziału kosztów na podstawie wskazań ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania. Należy do nich przede wszystkim wymiana ciepła pomiędzy sąsiednimi lokalami [2, 3, 4, 5, 6].

W przypadku rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników dodatkowym źródłem błędów są zyski ciepła z rur doprowadzających ciepło do grzejników [7, 8, 9]. Efektem tych błędów jest podział kosztów ogrzewania ograniczający się tylko do rejestracji ciepła z grzejników [10].

W szczególnych przypadkach może się zdarzyć, że 90% ciepła do ogrzania lokalu nie pochodzi z grzejników [11].

Przyczyny problemów związanych z rozliczaniem kosztów ogrzewania lokali w budynku wielorodzinnym na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania przedstawiono w publikacji [12].

Zwrócono w niej także uwagę na trudną sytuację tych użytkowników, którzy korzystają z ciepła z grzejników do utrzymania komfortu zarówno w zakresie temperatury, jak i jakości powietrza. W porównaniu z innymi użytkownikami, utrzymującymi niską temperaturę wewnętrzną i rzadko korzystającymi z wentylacji, mają rachunki zawyżone, opłacając w znacznej części ciepło dostarczane do pomieszczeń wspólnych lub emitowane przez nieopomiarowane grzejniki, np. w łazienkach.

Część użytkowników o nieracjonalnie wysokich rachunkach pozbawiona jest możliwości skutecznej obrony. Sytuacja taka wynika z wielu przyczyn, do których należą m.in.:

  • brak jednoznacznego prawa,
  • mało precyzyjne regulaminy rozliczeń, często niezgodne z przepisami prawa i zasadami logiki,
  • brak kryteriów oceny usług rozliczeniowych na poziomie jednostek rozliczeniowych (budynków),
  • brak kryteriów oceny usług rozliczeniowych na poziomie jednostek użytkowych (lokali).

Jak już opisano w publikacji [12], ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania pojedynczego lokalu jest możliwa na poziomie zarządcy zasobów mieszkaniowych. Warunkiem jednak jest posiadanie pełnej dokumentacji rozliczeniowej.

Celem niniejszego artykułu jest opisanie prostego testu umożliwiającego ocenę sposobu rozliczania kosztów ogrzewania stosowanego przez zarządcę nieruchomości na podstawie rachunku dotyczącego pojedynczego lokalu.

Ocena jakości rozliczenia kosztów ogrzewania na podstawie analizy dokumentacji jednostki rozliczeniowej

Do prawidłowej oceny zmian, jakie nastąpiły w podejściu do sposobów rozliczania kosztów ogrzewania w ostatnich latach, należy wykorzystać przykład niemieckiego rynku budownictwa. Obowiązujące tam przepisy obligują zarządców do powszechnego stosowania rozliczania kosztów ogrzewania według zarejestrowanego zużycia.

Brak możliwości rejestrowania ciepła z przewodów rozprowadzających na terenie byłej NRD spowodował zmianę przepisów dotyczących rozliczania, zawartych w §7 ust. 1 rozporządzenia „o rozliczaniu zgodnym ze zużyciem” [13].

Doprecyzowaniem rozporządzenia są wytyczne Stowarzyszenia Inżynierów Niemieckich (Verein Deutscher Ingenieure – VDI) opublikowane w marcu 2009 roku. Wytyczne te podają trzy kryteria oceny zbiorczego rozliczenia kosztów ogrzewania lokali w jednostce rozliczeniowej, którą może być samodzielny budynek lub grupa budynków zasilanych z jednego źródła ciepła [14].

W wytycznych rozpatrywane są następujące wskaźniki:

  • udział ciepła emitowanego przez grzejniki w całkowitym cieple dostarczonym do budynku rw,
  • odchylenie standardowe wartości znormalizowanego zużycia związanego z ogrzewaną powierzchnią Sv,
  • liczba lokali o niskim zużyciu ciepła γ.

Pierwszy wskaźnik określa ilość ciepła całkowitego dostarczonego do budynku, która zostaje przekazana do ogrzewanych pomieszczeń przez grzejniki. Jako wartość graniczną przyjęto 34%. Oznacza to, że gdy ilość ciepła wyemitowanego do poszczególnych pomieszczeń przez grzejniki z całego wolumenu ciepła dostarczonego do budynku jest mniejsza niż 34%, to rozliczenie kosztów ogrzewania tylko na podstawie rejestracji ciepła z grzejników nie jest prawidłowe.

Drugi wskaźnik określa rozkład poszczególnych wartości zużycia odniesionych do powierzchni na tle średniej wartości zużycia dla całej jednostki rozliczeniowej (budynku). Jest on opisywany przez tzw. odchylenie standardowe, które nie może wynosić więcej niż 0,85.

Trzeci wskaźnik określa udział lokali o małym jednostkowym zużyciu (zużycie ciepła na jednostkę powierzchni) w średnim jednostkowym zużyciu dla całego budynku. Jako małe przyjmuje się zużycie do 15% średniego jednostkowego zużycia dla całego budynku (suma wskazań zużycia przez sumę powierzchni wszystkich lokali opomiarowanych). Jako graniczną liczbę lokali o małym zużyciu przyjmuje się także 15%.

Sposób wyznaczania wskaźników dla prostego przykładu rozliczenia kosztów ogrzewania małej jednostki przedstawiono w publikacji [12].

Ocena rozliczenia kosztów zużycia ciepła dla pojedynczego lokalu

Opisane powyżej wytyczne VDI można wykorzystać do oceny poprawności rozliczenia kosztów ogrzewania całej nieruchomości, czyli wszystkich lokali jednostki rozliczeniowej. Można je stosować także w Polsce, ponieważ jednostki zużycia większości podzielników elektronicznych stosowanych w Polsce można z łatwością przeliczyć na jednostki fizyczne zużytego ciepła (średnio 1 jz = 1 kWh).

Warunkiem stosowania wytycznych do wspomnianej oceny jest posiadanie pełnej dokumentacji rozliczeniowej dla całego węzła ciepłowniczego. W razie braku dostępności takiej dokumentacji, co w przypadku pojedynczego użytkownika jest normą, nie można ich zastosować. Odbiorca mający uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności otrzymanego rozliczenia kosztów ogrzewania swojego lokalu pozostaje bezradny w sporze z zarządcą lub firmą rozliczeniową.

Poniżej przedstawiono prostą metodę oceny indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania na podstawie analizy indywidualnego rachunku użytkownika. Ocena taka jest możliwa do przeprowadzenia przez każdego odbiorcę ciepła w budynku wielorodzinnym pod warunkiem posiadania elementarnej wiedzy matematycznej i fizycznej.

W celu przedstawienia metody oceny rozliczenia kosztów analizie poddano rachunek indywidualny (zobacz: rysunek ilustrujacy publikację). Dotyczy on jednostki użytkowej w budynku 40-lokalowym, 4-klatkowym i 5-kondygnacyjnym.

Budynek ma izolację w postaci warstwy styropianu o grubości 15 cm. Zewnętrzny dostawca ciepła pobiera od odbiorcy opłaty złożone z kosztów stałych (moc zamówiona, opłata przesyłowa) i kosztów zmiennych dostarczonej energii (iloczyn wskazań ciepłomierza i taryfy).

Na przedstawionym rachunku procedurą podziału zostały objęte tylko koszty zmienne dostawcy ciepła.

Wszystkie składniki kosztów stałych dostawcy zostały rozliczone w tzw. zaliczkach miesięcznych i nie podlegały powtórnemu podziałowi (nie są uwzględnione w przedstawionym rachunku).

Zarządca wydzielił z tych kosztów zmiennych 10% i podzielił je według powierzchni, aby uwzględnić w rozliczeniu z indywidualnym użytkownikiem koszty ogrzewania pomieszczeń wspólnych i brak podzielników na grzejnikach w łazienkach. Tę część kosztów zarządca nazwał kosztami stałymi, czego nie należy mylić z kosztami stałymi dostawcy, omówionymi powyżej.

Pozostałe koszty zmienne dostawcy ciepła zostały w 90% rozdzielone w proporcji do znormalizowanych wskazań podzielników, będących iloczynem jednorodnych wskazań podzielników, współczynnika oceny i współczynnika wyrównawczego uwzględniającego położenie lokalu w bryle budynku.

Jak wynika z przedstawionego rachunku, nieruchomość, czyli jednostka rozliczeniowa, zużyła w trakcie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego 593 GJ. Została za ten okres obciążona przez dostawcę ciepła kwotą 41 298,95 zł.

Analizowany lokal o powierzchni 60,84 m2 zużył 1259 znormalizowanych jednostek rozliczeniowych. W tym lokalu współczynnik wyrównawczy wynosił 1.

Stałe koszty ogrzewania wyniosły 114,83 zł, zmienne 2940,73 zł, a koszty rozliczenia 23,10 zł, co łącznie dało 3078,66 zł.

Po uwzględnieniu zaliczki na koszty zmienne wynoszącej 1645,02 zł w lokalu występowała niedopłata na kwotę 1433,64 zł.

Od strony formalnej przedstawione rozliczenie nie budzi wątpliwości. Warto jednak dokonać jego analizy w kontekście wiedzy inżynierskiej.

Przede wszystkim należy przypomnieć, że te 3078,66 zł to tylko część kosztów ogrzewania, która wynika z opłat zmiennych dostawcy ciepła. W większości przypadków koszty zmienne dostawcy wynoszą ok. 60% kosztów całkowitych, a koszty stałe 40%.

Jeżeli przyjmiemy takie proporcje kosztów dla nieruchomości, to całkowite koszty stałe dla tego budynku powinny wynosić ok. 27 533 zł, czyli dla analizowanego lokalu 766 zł.

Ze zsumowania kosztów stałych i zmiennych podanych na rysunku wynika, że całkowite koszty ogrzewania tego lokalu wyniosły 3844 zł, czyli intuicyjnie można je określić jako stosunkowo wysokie. W dalszym ciągu jednak, nie mając żadnych narzędzi oceny, rachunek taki można zaakceptować. Lepiej jednak przeprowadzić jego szczegółową analizę.

Budynek zużył na ogrzanie lokali oraz pomieszczeń wspólnych 593 GJ, czyli 164 722 kWh.

W tym zużyciu mieszczą się także straty ciepła w instalacji od źródła ciepła (węzła) do poszczególnych grzejników.

Analizowanemu lokalowi przypisano, jak wynika z proporcji zawartych na rachunku, zużycie ciepła równe 46,92 GJ (593 GJ×1259 jz/15 913 jz), czyli 13 032 kWh, ponieważ całkowita ilość jednostek zużycia w budynku wyniosła 15 913, a w lokalu użytkownika 1259.

Łatwo wyliczyć, że odbiorca zużył w okresie rozliczeniowym 7,91% (1259/15 913) ciepła dostarczonego do całego budynku, uczestnicząc w 2,78% jego powierzchni (60,84/2188,20). Przynajmniej za zużycie takiej ilości ciepła wystawiono użytkownikowi rachunek i musi za nią zapłacić. Czy możliwe, żeby ten lokal zużył tyle ciepła?

Bilans zużycia ciepła przez lokal został sporządzony przy założeniu, że pewna ilość ciepła, oszacowana przez zarządcę na 10%, została zużyta przez wszystkich użytkowników (pomieszczenia wspólne, straty przesyłu).

Jeżeli zgodnie z założeniami regulaminu 90% całkowitego zużycia ciepła przez budynek, czyli 533,70 GJ, zużyte zostało przez grzejniki w lokalach, to na lokal użytkownika przypadało 42,23 GJ, czyli 11 729 kWh.

Pytanie, jakie trzeba postawić, brzmi: czy instalacja grzewcza w lokalu naszego użytkownika jest w stanie zapewnić taką ilość ciepła?

Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, kolejne pytanie jest następujące: jakie warunki muszą być spełnione, żeby tak się stało?

W analizowanym lokalu zamontowane są cztery grzejniki – ich typ, wielkość oraz wydajność dla parametrów 90/70/20°C podano w tabeli.

Tabela. Zestawienie wydajności grzejników w analizowanym lokalu

Tabela. Zestawienie wydajności grzejników w analizowanym lokalu

Sumaryczna moc grzejników w lokalu wynosi 3908 W. Została ona wyznaczona w oparciu o poradnik [15] dla warunków obliczeniowych, czyli dla parametrów wody grzewczej 90/70/20°C. W ciągu przeciętnego sezonu grzewczego parametry takie nie są osiągane, ponieważ warunki obliczeniowe występują niezmiernie rzadko.

Średnia temperatura zewnętrzna sezonu grzewczego dla III strefy klimatycznej (lokalizacja analizowanego budynku) waha się od 2 do 4°C, co dzięki regulacji pogodowej przekłada się na średnią temperaturę wody grzewczej ok. 50°C.

Wykorzystując ogólnie znane zależności [16] i mając do dyspozycji powyższe dane, można obliczyć teoretyczną ilość ciepła dostarczonego do analizowanego lokalu:

Wzór 1 (1)

Zmiana wydajności grzejnika w zależności od temperatury wody grzewczej opisana jest zależnością:

Wzór 2(2)

gdzie:

  Wzór 3(3)

Użyte w tych zależnościach oznaczenia to:

Qn – ilość ciepła dla warunków obliczeniowych, J;

øn – wydajność grzejnika dla warunków obliczeniowych, W;

Δt – różnica temperatury dla warunków rzeczywistych (2) (średnich warunków sezonu grzewczego),Δtn – różnica temperatury według (3) dla warunków obliczeniowych, °C;

τ – czas, s;

tz – temperatura zasilania, °C;

tp – temperatura powrotu, °C;

tL – temperatura pomieszczenia, °C – przyjęto 20°C;

k – wykładnik potęgowy równania opisującego przepływ ciepła z grzejnika do pomieszczenia – przyjęto 1,3 [17].

Po odpowiednich przekształceniach otrzymano zależność podającą czas działania instalacji grzewczej dla średniej temperatury zewnętrznej sezonu grzewczego:

 Wzór 4 (4)

Podstawiając do równania (4) odpowiednio: za Δtn wartość 60°C dla warunków obliczeniowych (90/70/20°C), za Δt wartość 30°C dla średnich warunków sezonu grzewczego, za Q wartość 11 729 kWh, czyli ilość ciepła wyznaczoną z przeprowadzonej analizy (za taką ilość musiał użytkownik zapłacić), oraz za øn wartość 3908 W, można wyznaczyć czas działania instalacji. Wynosi on 7390 godzin, czyli prawie 308 dni. Jest to okres dłuższy niż sezon grzewczy, który przeciętnie dla III strefy trwa 210 dni.

Żeby instalacja w lokalu użytkownika oddała 42,23 GJ, musiałaby pracować bez przerwy przez 10 miesięcy.

Na analizowanym przykładzie widać, że rachunek za ciepło wystawiony użytkownikowi jest błędnie wyliczony. Instalacja grzewcza w lokalu użytkownika, nawet działając przez pełen sezon grzewczy, nie ma technicznych możliwości dostarczenia tej ilości ciepła, którą przypisano użytkownikowi.

Warto sprawdzić, ile rzeczywiście ciepła dostarczyły grzejniki w tym lokalu.

Według materiałów firmy, która dostarczyła podzielniki do tego budynku i wyznaczyła koszty ogrzewania, 1,144 jednostki zużycia podzielnika (iloczyn jednorodnego wskazania podzielnika i współczynnika oceny) przelicza się na 1 kWh ciepła wyemitowanego przez grzejnik. W tym lokalu, jak wynika z rysunku, zarejestrowano 1259 jz, czyli 1100 kWh (3,96 GJ). Dodając do tego ciepło z grzejnika w łazience pozbawionego podzielnika, wynoszące 0,55 GJ, otrzymamy 4,51 GJ, czyli ponad dziewięć razy mniej. Grzejnik w łazience ma 14% mocy sumy grzejników z podzielnikami (471 W z 3437 W to prawie 14%).

Powyższy przykład przedstawia sposób sprawdzenia, czy dostarczony przez zarządcę rachunek za koszty ogrzewania na podstawie wskazań elektronicznych podzielników jest prawidłowy. Każdy użytkownik może przeprowadzić takie obliczenia we własnym zakresie.

Przyczyny błędów w rozliczeniach kosztów ogrzewania

Wieloletnia praktyka rozliczania kosztów ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych pozwala na sformułowanie przyczyn nieprawidłowych rozliczeń. Łatwiej będzie je zdefiniować w przypadku opisania modelowej procedury rozliczenia kosztów ogrzewania dla pojedynczego lokalu.

Koszty ciepła dostarczanego do jednostki rozliczeniowej poprzez węzeł ciepłowniczy lub z tzw. lokalnego źródła ciepła (kocioł gazowy, olejowy lub na paliwo stałe) muszą być rozdzielone na wszystkich jego użytkowników. Część kosztów rozdzielana jest w oparciu o powierzchnię. Pozostała, związana z ilością zużytego ciepła, rozdzielana jest w oparciu o wskazania urządzeń wskaźnikowych, w tym przypadku podzielników montowanych na wszystkich grzejnikach w lokalach. Czyli koszty ciepła użytkowego w lokalach oraz ciepła pomieszczeń wspólnych i traconego w instalacji rozprowadzającej do grzejników w lokalach rozdzielane są w proporcji do wskazań podzielników na grzejnikach w lokalach.

W tym stwierdzeniu zawarte jest pierwsze źródło błędu, ponieważ użytkownicy niemający wskazań na podzielnikach nie tylko nie płacą za ciepło zużyte w swoich lokalach, ale także za ciepło tracone w budynku oraz pomieszczeniach wspólnych.

Następne źródło błędu wynika z faktu, że ciepło z miejsca jego dostarczenia, czyli np. węzła ciepłowniczego, dopływa do poszczególnych lokali przez przewody instalacyjne (piony) oraz grzejniki. Ciepło dostarczane do lokalu przez piony nie jest opomiarowane. Przewody instalacyjne w lokalach korzystnie położonych w bryle budynku, szczególnie na niższych kondygnacjach, przy obniżonych temperaturach na głowicach termostatycznych, są często jedynym źródłem ciepła w tych pomieszczeniach. Użytkownicy tych lokali nie biorą dzięki temu udziału w pokrywaniu kosztów ciepła dostarczonego do budynku.

Trzecim źródłem błędów w systemie rozliczania kosztów ogrzewania opartym na wskazaniach nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania jest brak skutecznej izolacji pomiędzy sąsiednimi lokalami.

Przepływ ciepła między nimi potęguje dysproporcje pomiędzy minimalnymi i maksymalnymi kosztami ciepła w opłatach zmiennych. Skutkuje to tym, że w jednym budynku wiele jest lokali o tzw. zerowych wskazaniach podzielników, których użytkownicy nie płacą za ciepło w ogóle, a pozostali muszą pokrywać koszty ogrzewania nie tylko swoich lokali, ale także sąsiednich oraz koszty pomieszczeń wspólnych i ciepła traconego w budynku.

Wnioski i podsumowanie

Przedstawione w publikacji obliczenia wykazały, że:

 1.  Na podstawie indywidualnego rachunku za dostarczoną energię cieplną można dokonać oceny poprawności obliczenia zużycia ciepła w lokalu mieszkalnym.
 2. Stosowane parametry czynnika grzewczego, długość sezonu grzewczego i możliwości stosowanych grzejników ograniczają maksymalne zużycie ciepła w lokalu mieszkalnym i umożliwiają weryfikację naliczonych opłat.

W aspekcie mającej nastąpić z końcem 2016 r. implementacji do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, skutkującej obowiązkiem stosowania w budownictwie wielolokalowym rozliczeń kosztów ogrzewania zgodnych ze zużyciem, pilne staje się dostosowanie tych rozliczeń do warunków polskiego budownictwa. Brak działań w tym kierunku pogorszy sytuację indywidualnego użytkownika w jego kontaktach z właścicielem lub gestorem zasobów mieszkaniowych. Może to spowodować niepowetowane straty społeczne w postaci utraty zaufania do wdrażanego prawa oraz skutkować lawinowym wzrostem sporów sądowych dotyczących kosztów ogrzewania.

Literatura

 1.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej (Dz Urz UE L315/1 z 14.11.2012 r.).
 2. Anderson M.A., Energy cost allocation in multifamily buildings using comfort devices, ASHRAE Transactions 99 (1) (1993), p. 899–906.
 3. Siggelsten S., Reallocation of heating costs due to heat transfer between adjacent apartments, „Energy and Buildings” No. 75 (2014), p. 256–263.
 4. Pakanen J., Karjalainen S., Estimating static heat flow in buildings for energy allocation systems, „Energy and Buildings” No. 38 (2006), p. 1044–1052.
 5. Yao Y., Liu S., Lian Z., Key technologies on heating/cooling cost allocation in multifamily housing, „Energy and Buildings” No. 40 (2008), p. 689–696.
 6. Liu L., Fu L., Jiang Y., Guo S., Major issues and solutions in the heat-metering reform in China, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” No. 15 (2011), p. 673–680.
 7. Handbuch zur verbrauchsabhaengiegen Heiz- and Warmwasserkostenabrechnung, VHKA, Bundesamt für Energie, Bern 2004.
 8. Zoellner G., Geisenheimer W.D., Bedeutung der Rohrwaermeabgabe fuer die verbrauchsabhaengige Abrechung, „HLH” No. 6 (2002).
 9. Michnikowski P., Energy consumption for local heating in multifamily building (in Polish), „Rynek Energii” nr 5/2012, s. 81–86.
 10. Michnikowski P., Analytical and measurement method for determining the energy consumption for heating units in multifamily buildings (in Polish), PhD Thesis, Poznan University of Technology, 2012.
 11. Gafsi A., Lefebvre G., Stolen heating or cooling energy evaluation in collective buildings using model inversion techniques, „Energy and Buildings” No. 35 (2003), p. 293–303.
 12. Michnikowski P., Grzywacz M., Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników, „Rynek Instalacyjny” nr 1–2/2015, s. 71–74.
 13. Heizkostenverordnung (Rozporządzenie o zależnym od zużycia rozliczaniu kosztów ogrzewania i ciepłej wody), 8.12.2008.
 14. VDI 2077, Energy consumption accounting for the building services – Method for the consideration of heat loss through Pipes, March 2009, Beuth Verlag Duesseldorf.
 15. Kwiatkowski J., Cholewa L., Centralne ogrzewanie – pomoce projektanta, Arkady, Warszawa 1980.
 16. Recknagel H., Sprenger E., Hoenmann W., Schramek E., Poradnik Ogrzewnictwo i Klimatyzacja, Wydanie 1, EFWE, Gdańsk 1994.
 17. EN 834:2012, Heat cost allocators for the determination of consumption of room heating radiators – Appliances with electrical energy supply.

 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Dorota Anna Krawczyk, dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, prof. PB Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności

Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności

Rozkład zużycia energii w sektorze budowlanym pomiędzy systemy grzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenie i urządzenia elektryczne zależy od warunków klimatycznych, w jakich...

Rozkład zużycia energii w sektorze budowlanym pomiędzy systemy grzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenie i urządzenia elektryczne zależy od warunków klimatycznych, w jakich dany obiekt się znajduje, preferencji i przyzwyczajeń użytkowników oraz uwarunkowań techniczno-ekonomicznych. W Polsce ok. 70% zużycia energii wiąże się z ogrzewaniem budynków [2] – w Wielkiej Brytanii ok. 58–60% [3, 4]. Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia w krajach o ciepłym klimacie,...

mgr inż. Konrad Rodacki, mgr inż. Małgorzata Mieszczak Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii

Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii

Przy badaniu efektywności energetycznej i komfortu nowoczesnych budynków pasywnych lub energooszczędnych uwaga skupiana jest głównie na aspektach związanych z parametrami przegród budowlanych, nawiewno-wywiewnej...

Przy badaniu efektywności energetycznej i komfortu nowoczesnych budynków pasywnych lub energooszczędnych uwaga skupiana jest głównie na aspektach związanych z parametrami przegród budowlanych, nawiewno-wywiewnej instalacji wentylacji czy ogrzewania budynku. Elementy te projektowane są na ogół przez specjalistów z danej dziedziny inżynierii (architektura, konstrukcja, inżynieria sanitarna, ogrzewnictwo) i traktowane osobno. Jednak jedynie całościowe analizowanie wszystkich elementów zintegrowanych...

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, mgr inż. Izabela Łukaszuk Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu...

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu ciepłej wody jego użytkownikom.

Koniec rur przy grzejniku

Koniec rur przy grzejniku Koniec rur przy grzejniku

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

kr Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii...

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii motywują producentów do wytwarzania coraz lepszych, sprawniejszych urządzeń.

mgr inż. Hubert Denda, prof. dr hab. inż. Witold M. Lewandowski, dr inż. Michał Ryms Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody

Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody

Kamery termowizyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie w ocenie budynków. Dotychczas stosowano je do jakościowej kontroli strat ciepła – nowa metoda umożliwia dodatkowe pomiary ilości tych strat. Metoda ta...

Kamery termowizyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie w ocenie budynków. Dotychczas stosowano je do jakościowej kontroli strat ciepła – nowa metoda umożliwia dodatkowe pomiary ilości tych strat. Metoda ta jest prosta, szybka i nie wymaga kosztownych pomiarów. Po ustaleniu się równowagi temperaturowej, co zajmuje kilkanaście minut, oraz wykonaniu i przetworzeniu termogramu uzyskujemy dane badanego obszaru bez konieczności czasochłonnego próbkowania tradycyjnymi miernikami temperatury.

dr inż. Andrzej Górecki Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować...

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować im 50-letnią trwałość oraz komfort użytkowania pomieszczeń, a także prawidłowe rozliczanie kosztów ogrzewania.

dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz, inż. Andrej Goleniewski Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego....

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Autorzy zaprezentowali metodykę obliczania kosztów skumulowanych uwzględnianych w projekcie budynku, analizowane warianty wraz z analizą ich kosztów, nadto przedstawili wyniki obliczeń i wnioski.

REGULUS-system Wójcik s.j. Hybrydowa dystrybucja ciepła

Hybrydowa dystrybucja ciepła Hybrydowa dystrybucja ciepła

Nowoczesne systemy grzewcze muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie komfortu cieplnego. Do ogrzania współczesnych domów wystarczy mała ilość energii cieplnej, bowiem przez większą część doby i sezonu...

Nowoczesne systemy grzewcze muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie komfortu cieplnego. Do ogrzania współczesnych domów wystarczy mała ilość energii cieplnej, bowiem przez większą część doby i sezonu grzewczego w ciepłym, dobrze akumulującym domu, instalacja nie musi grzać w ogóle – zatem instalacja oparta jedynie na samej "podłogówce" nie sprawdzi się.

Waldemar Joniec Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o.

Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o. Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o.

Wytwarzanie ciepła i jego dystrybucja są drogie, towarzyszy im zatem stale poszukiwanie możliwych oszczędności. W wielu wypadkach potencjał oszczędności jest wciąż spory, wymaga to jednak dokładnego opomiarowania...

Wytwarzanie ciepła i jego dystrybucja są drogie, towarzyszy im zatem stale poszukiwanie możliwych oszczędności. W wielu wypadkach potencjał oszczędności jest wciąż spory, wymaga to jednak dokładnego opomiarowania i rozpoznania funkcjonowania sieci i instalacji oraz ich stałego monitorowania. Systemy zdalnego odczytu i sterowanie pracą sieci wprowadzane jest w wielu miastach. Końcowy efekt ma być wynikiem synergii najnowszych osiągnięć technologii, automatyki, informatyki i telekomunikacji do sterowania...

Redakcja RI Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej

Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej

Projektowanie instalacji c.o. nie kończy się na doborze źródła ciepła i grzejników czy przewodów chłodniczych. Gwarancją prawidłowej pracy instalacji jest jej zrównoważenie hydrauliczne.

Projektowanie instalacji c.o. nie kończy się na doborze źródła ciepła i grzejników czy przewodów chłodniczych. Gwarancją prawidłowej pracy instalacji jest jej zrównoważenie hydrauliczne.

dr inż. Tomasz Cholewa, dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL, mgr inż. Rafał Anasiewicz Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych

Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych

Wśród badanych budynków wielorodzinnych najniższe koszty ciepła niezbędnego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej generują obiekty wyposażone w wymiennikownię i dodatkowo w węzły mieszkaniowe....

Wśród badanych budynków wielorodzinnych najniższe koszty ciepła niezbędnego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej generują obiekty wyposażone w wymiennikownię i dodatkowo w węzły mieszkaniowe. Dzięki zastosowaniu mieszkaniowych węzłów cieplnych można znacznie ograniczyć straty ciepła na przesyle czynnika od źródła ciepła do mieszkań.

Kazimierz Zakrzewski Miedź czy tworzywo?

Miedź czy tworzywo? Miedź czy tworzywo?

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych...

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych są bezapelacyjne.

dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Alina Żabnieńska-Góra Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie...

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie różnych wzorów i wartości współczynników oraz nieuwzględnianie temperatury wody.

REGULUS-system Wójcik s.j. Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS-system

Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS-system Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS-system

Zasadniczym elementem modernizacji domu jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację. W tym celu należy ocieplić budynek, wymienić stolarkę okienną, zmniejszyć straty wentylacyjne...

Zasadniczym elementem modernizacji domu jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację. W tym celu należy ocieplić budynek, wymienić stolarkę okienną, zmniejszyć straty wentylacyjne i zlikwidować mostki cieplne. Po remoncie należy ponownie dobrać grzejniki, ich moc powinna być dostosowana do nowych potrzeb grzewczych, które trzeba dokładnie wyliczyć. Unikniemy w ten sposób przewymiarowania źródła ciepła, które wiąże się nie tylko z wyższymi kosztami zakupu instalacji, ale też...

REGULUS-system Wójcik s.j. Bardzo cienkie grzejniki Inspiro

Bardzo cienkie grzejniki Inspiro Bardzo cienkie grzejniki Inspiro

• bardzo cienkie grzejniki – tylko 65 mm • wersja INSPIRO z konwekcją naturalną – wysokość: 300 mm • wersja INSPIRO E-VENT z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem – wysokość: 400 mm • wszystkie dostępne...

• bardzo cienkie grzejniki – tylko 65 mm • wersja INSPIRO z konwekcją naturalną – wysokość: 300 mm • wersja INSPIRO E-VENT z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem – wysokość: 400 mm • wszystkie dostępne kolory wg palety RAL w tej samej cenie

Damian Żabicki Zawory regulacyjne i równoważące

Zawory regulacyjne i równoważące Zawory regulacyjne i równoważące

Zawory regulacyjne (CV – Control Valves) i zawory równoważące (BV – Balancing Valves) znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. i chłodniczych. Te pierwsze zapewniają poprawną regulację temperatury, natomiast...

Zawory regulacyjne (CV – Control Valves) i zawory równoważące (BV – Balancing Valves) znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. i chłodniczych. Te pierwsze zapewniają poprawną regulację temperatury, natomiast zawory równoważące odpowiadają za właściwe równoważenie instalacji.

inż. Michał Jarosiński, Michał Zarębski Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016

Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016 Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016

Wymagania dla nowych budynków są coraz wyższe i popularność zyskują obiekty nisko-, zero-, a nawet plusenergetyczne. Często jednak zapomina się o takich szczególnych budynkach zamieszkania zbiorowego jak...

Wymagania dla nowych budynków są coraz wyższe i popularność zyskują obiekty nisko-, zero-, a nawet plusenergetyczne. Często jednak zapomina się o takich szczególnych budynkach zamieszkania zbiorowego jak domy studenckie, gdzie zużycie mediów czasem kilkukrotnie przekracza akceptowalne wielkości. Studenci Politechniki Warszawskiej przyjrzeli się bliżej poziomowi energii pochłanianej przez „akademiki”, mającemu zasadniczy wpływ na koszty ich eksploatacji. Wnioski z audytu mogą stanowić ważne przesłanki...

Redakcja RI Dlaczego warto stosować zawory równoważące?

Dlaczego warto stosować zawory równoważące? Dlaczego warto stosować zawory równoważące?

Zawory równoważące mają na celu hydrauliczne równoważenie instalacji grzewczych i chłodniczych, co zapewnienia komfort wewnątrz pomieszczeń i pomaga obniżyć koszty eksploatacyjne instalacji.

Zawory równoważące mają na celu hydrauliczne równoważenie instalacji grzewczych i chłodniczych, co zapewnienia komfort wewnątrz pomieszczeń i pomaga obniżyć koszty eksploatacyjne instalacji.

Joanna Ryńska Sterowanie urządzeniami grzewczymi

Sterowanie urządzeniami grzewczymi Sterowanie urządzeniami grzewczymi

Wydajne, niezawodne, energooszczędne, komfortowe i bezobsługowe – takie mają być dzisiejsze urządzenia grzewcze. Optymalna realizacja tych wymagań nie byłaby możliwa bez systemów automatyki – sterowania...

Wydajne, niezawodne, energooszczędne, komfortowe i bezobsługowe – takie mają być dzisiejsze urządzenia grzewcze. Optymalna realizacja tych wymagań nie byłaby możliwa bez systemów automatyki – sterowania i regulacji pracy kotłów, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz układów łączących różne źródła ciepła.

mgr inż. Elżbieta Niemierka, mgr inż. Kamila Kozłowska, dr inż. Piotr Jadwiszczak Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła

Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła

Zastosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła (GRWC) ogranicza zapotrzebowanie budynków na konwencjonalne ciepło i chłód oraz poprawia warunki pracy urządzeń grzewczo-wentylacyjnych. Wariantowa analiza...

Zastosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła (GRWC) ogranicza zapotrzebowanie budynków na konwencjonalne ciepło i chłód oraz poprawia warunki pracy urządzeń grzewczo-wentylacyjnych. Wariantowa analiza parametrów GRWC jest podstawą wyboru najkorzystniejszego rozwiązania oraz uzyskania zakładanych na etapie projektowania efektów, szczególnie w wypadku dużych i złożonych wymienników gruntowych. Modelowanie CFD dostarcza dużo dokładniejszych danych i informacji wspomagających inżyniera niż metody...

dr inż. Adrian Trząski, dr inż. Andrzej Wiszniewski Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych

Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych

Ogrzewanie elektryczne nowych i modernizowanych budynków mieszkalnych mogłoby być konkurencyjne pod względem ekonomicznym i ekologicznym (zwłaszcza w kontekście ograniczania niskiej emisji) w stosunku...

Ogrzewanie elektryczne nowych i modernizowanych budynków mieszkalnych mogłoby być konkurencyjne pod względem ekonomicznym i ekologicznym (zwłaszcza w kontekście ograniczania niskiej emisji) w stosunku do innych rozwiązań, gdyby system energetyczny korzystał w dużej mierze z energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii i nie był obarczony tak wysokim współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej.

dr inż. Bogusław Maludziński Koszty dodatkowego ogrzewania z sieci ciepłowniczej. Zapewnienie komfortu w ramach programu „Ciepło przez cały rok”

Koszty dodatkowego ogrzewania z sieci ciepłowniczej. Zapewnienie komfortu w ramach programu „Ciepło przez cały rok” Koszty dodatkowego ogrzewania z sieci ciepłowniczej. Zapewnienie komfortu w ramach programu „Ciepło przez cały rok”

Węzły cieplne w budynkach zasilanych z miejskiej sieci cieplnej są przygotowane do stałego dostarczania ciepła do mieszkań, szczególnie węzły dwufunkcyjne zasilane przez cały rok. Zapewnienie komfortu...

Węzły cieplne w budynkach zasilanych z miejskiej sieci cieplnej są przygotowane do stałego dostarczania ciepła do mieszkań, szczególnie węzły dwufunkcyjne zasilane przez cały rok. Zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach w okresach spadku temperatur powietrza zewnętrznego poza sezonem grzewczym nie generuje wysokich kosztów i może być z powodzeniem stosowane w budynkach mieszkalnych.

mgr inż. Jacek Karpiesiuk, prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Chyży Wyniki eksperymentalnych badań rozkładu temperatury grzejników płaszczyznowych o lekkiej konstrukcji bez jastrychów

Wyniki eksperymentalnych badań rozkładu temperatury grzejników płaszczyznowych o lekkiej konstrukcji bez jastrychów Wyniki eksperymentalnych badań rozkładu temperatury grzejników płaszczyznowych o lekkiej konstrukcji bez jastrychów

Nietypowe grzejniki płaszczyznowe, które można układać bez jastrychu, mają mały ciężar i wysokość. Można je stosować m.in. w remontowanych obiektach ze stropami o niewielkich nośnościach i wysokościach...

Nietypowe grzejniki płaszczyznowe, które można układać bez jastrychu, mają mały ciężar i wysokość. Można je stosować m.in. w remontowanych obiektach ze stropami o niewielkich nośnościach i wysokościach podłogi. Ich atutem jest też czas wykonania i czystość robót. Nie wymagają skomplikowanych narzędzi i maszyn. Wyniki eksperymentu wskazują, że mają niedużą bezwładność i są wydajne przy niskiej temperaturze zasilania, co pozwala na ich efektywne wykorzystanie przy zasilaniu np. pompami ciepła.

Najnowsze produkty i technologie

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Jednostki ścienne marki LG z bonami Pluxee

Jednostki ścienne marki LG z bonami Pluxee Jednostki ścienne marki LG z bonami Pluxee

Czy znasz już najnowsze jesnostki ścienne od marki LG?? Seria Dualcool Soft Air z innowacyjną funkcją Soft Air™ umożliwia delikatny, pośredni przepływ powietrza, eliminując uczucie intensywnego chłodu....

Czy znasz już najnowsze jesnostki ścienne od marki LG?? Seria Dualcool Soft Air z innowacyjną funkcją Soft Air™ umożliwia delikatny, pośredni przepływ powietrza, eliminując uczucie intensywnego chłodu. Natomiast podwójny nawiew DUAL Vane pozwala na szybką i optymalną regulację temperatury dostosowując kierunek powietrza do potrzeb użytkowników.

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. news Innowacyjne rozwiązanie na rynku: Esybox Line – nowoczesny system hydroforowy

Innowacyjne rozwiązanie na rynku: Esybox Line – nowoczesny system hydroforowy Innowacyjne rozwiązanie na rynku: Esybox Line – nowoczesny system hydroforowy

Esybox Line to rewolucyjna propozycja od firmy DAB, znanej z innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie technologii przepływu wody. Elektroniczne zestawy hydroforowe z przetwornicą częstotliwości nie tylko gwarantują...

Esybox Line to rewolucyjna propozycja od firmy DAB, znanej z innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie technologii przepływu wody. Elektroniczne zestawy hydroforowe z przetwornicą częstotliwości nie tylko gwarantują stałe ciśnienie w instalacji, ale także zapewniają pełną ochronę. Pompy serii Esybox Line są niezwykle, kompaktowe, łatwe w obsłudze i oferują wyjątkowo wysoką wydajność, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem zarówno dla instalatora, jak i użytkownika.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Nowość: Klimatyzatory LG DUALCOOL Soft Air

Nowość: Klimatyzatory LG DUALCOOL Soft Air Nowość: Klimatyzatory LG DUALCOOL Soft Air

Klimatyzator LG DUALCOOL zapewnia komfortowe warunki w pomieszczeniach przez cały rok dzięki nowoczesnym technologiom. Jedną z najnowszych funkcji jest Soft Air™, która umożliwia delikatny, pośredni przepływ...

Klimatyzator LG DUALCOOL zapewnia komfortowe warunki w pomieszczeniach przez cały rok dzięki nowoczesnym technologiom. Jedną z najnowszych funkcji jest Soft Air™, która umożliwia delikatny, pośredni przepływ powietrza, eliminując uczucie intensywnego chłodu. Podwójny nawiew DUAL Vane pozwala na szybką i optymalną regulację temperatury, a jego zaawansowany system dostosowuje kierunek powietrza do potrzeb użytkowników.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Kupuj Hisense – odbierz piłkę EURO 2024

Kupuj Hisense – odbierz piłkę EURO 2024 Kupuj Hisense – odbierz piłkę EURO 2024

W Schiessl Polska rozdajemy piłki Mistrzostw Europy UEFA EURO 2024!

W Schiessl Polska rozdajemy piłki Mistrzostw Europy UEFA EURO 2024!

COMAP POLSKA Sp. z o.o. news Nowe Centrum Logistyczne Aalberts hydronic flow control już otwarte

Nowe Centrum Logistyczne Aalberts hydronic flow control już otwarte Nowe Centrum Logistyczne Aalberts hydronic flow control już otwarte

O rozwoju firmy świadczą nie tylko wprowadzane na rynek nowości, będące odpowiedzią na potrzeby inwestorów czy użytkowników. To przede wszystkim inwestycje, które umożliwiają jeszcze lepszą realizację...

O rozwoju firmy świadczą nie tylko wprowadzane na rynek nowości, będące odpowiedzią na potrzeby inwestorów czy użytkowników. To przede wszystkim inwestycje, które umożliwiają jeszcze lepszą realizację świadczonych usług. Aalberts hydronic flow control otworzyło nowe Centrum Logistyczne, skąd realizowane będą wysyłki produktów marek Flamco, Comap oraz Sentinel do klientów z Polski, Czech, Węgier, krajów bałtyckich i Ukrainy oraz na Bałkany.

ECS PARUSZEWSKI Sp. komandytowo-akcyjna Wentylacja mechaniczna Max-Vent – nowa jakość dystrybucji powietrza

Wentylacja mechaniczna Max-Vent – nowa jakość dystrybucji powietrza Wentylacja mechaniczna Max-Vent – nowa jakość dystrybucji powietrza

Przy projektowaniu i montażu systemu wentylacji mechanicznej kluczową rolę odgrywa dobór odpowiednich materiałów. Rekuperacja jest inwestycją na lata – powinna być przede wszystkim szczelna, antybakteryjna...

Przy projektowaniu i montażu systemu wentylacji mechanicznej kluczową rolę odgrywa dobór odpowiednich materiałów. Rekuperacja jest inwestycją na lata – powinna być przede wszystkim szczelna, antybakteryjna i antygrzybiczna, a cała instalacja trwała i niezawodna.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.