RynekInstalacyjny.pl

Gazowe przepływowe ogrzewacze wody z zamkniętą komorą spalania

Ekonomiczne aspekty stosowania

Gazowy przepływowy podgrzewacz wody z zamkniętą komorą spalania/Vaillant

Gazowy przepływowy podgrzewacz wody z zamkniętą komorą spalania/Vaillant

Do przygotowania c.w.u. powszechnie stosuje się w Polsce urządzenia gazowe. Mimo że coraz częściej wykorzystywane są do tego celu również kotły dwufunkcyjne, to jednak gazowe przepływowe ogrzewacze wody wciąż są najpopularniejsze. Od niedawna oferowane są ogrzewacze z zamkniętą komorą spalania. Stosowanie tych urządzeń eliminuje możliwość pojawienia się w pomieszczeniu produktów spalania mogących zawierać toksyczny tlenek węgla, a ich dodatkowym atutem jest wyższa efektywność energetyczna.

Zobacz także

GASPOL S.A. Sieć gazowa LPG – wygodne i czyste ogrzewanie gazem płynnym

Sieć gazowa LPG – wygodne i czyste ogrzewanie gazem płynnym Sieć gazowa LPG – wygodne i czyste ogrzewanie gazem płynnym

Budujesz domy jednorodzinne, domy w zabudowie szeregowej lub bloki w niskiej zabudowie, a może planujesz wymianę starego ogrzewania? Obecnie nie masz możliwości podłączenia gazu z sieci lub skorzystania...

Budujesz domy jednorodzinne, domy w zabudowie szeregowej lub bloki w niskiej zabudowie, a może planujesz wymianę starego ogrzewania? Obecnie nie masz możliwości podłączenia gazu z sieci lub skorzystania z miejskiej ciepłowni? Jest na to rada – zastosuj ogrzewanie gazem płynnym. Sieć gazowa LPG pozwala ogrzać nawet całe osiedle, a dodatkowo służy do przygotowania ciepłej wody użytkowej i zasila kuchenki gazowe.

Grupa Armatura Super Euro FPGS w ofercie przyłączy gazowych Grupy Armatura

Super Euro FPGS w ofercie przyłączy gazowych Grupy Armatura Super Euro FPGS w ofercie przyłączy gazowych Grupy Armatura

Elastyczny przewód stalowy Super Euro FPGS to nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie przyłączy gazowych proponowane przez Grupę Armatura. Materiały, z których został wykonany, a także jego specyficzna struktura...

Elastyczny przewód stalowy Super Euro FPGS to nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie przyłączy gazowych proponowane przez Grupę Armatura. Materiały, z których został wykonany, a także jego specyficzna struktura zapewniają najwyższą jakość, bezpieczne użytkowanie i wygodę w utrzymaniu.

Grupa Armatura Bezpieczna instalacja gazowa z zaworami kulowymi Grupy Armatura

Bezpieczna instalacja gazowa z zaworami kulowymi Grupy Armatura Bezpieczna instalacja gazowa z zaworami kulowymi Grupy Armatura

Zawór gazowy jest jednym z najistotniejszych elementów sieci instalacyjnej. Od jego niezawodności i szczelności zależy prawidłowy przepływ gazu. Ma on także kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa danego...

Zawór gazowy jest jednym z najistotniejszych elementów sieci instalacyjnej. Od jego niezawodności i szczelności zależy prawidłowy przepływ gazu. Ma on także kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa danego obiektu, gdyż pozwala na szybkie odcięcie gazu w sytuacji awaryjnej. Decydując się na wybór tak ważnego akcesorium montażowego, należy brać pod uwagę tylko produkty najwyższej jakości.

Przeprowadzono analizę mającą na celu sprawdzenie, czy zastosowanie gazowych urządzeń z zamkniętą komorą spalania do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych jest uzasadnione ekonomicznie. W analizie ujęto:

 • koszty eksploatacyjne,

 • koszty inwestycyjne i czas zwrotu nakładów.

Przy podejmowaniu decyzji o sposobie zapewnienia c.w.u. w mieszkaniu należy przeanalizować kilka czynników, tj. potrzeby domowników, komfort użytkowania, możliwości techniczne i aspekty ekonomiczne. Ważne jest, przy pomocy jakiego nośnika energii będzie podgrzewana woda. W razie braku możliwości zaopatrywania w ciepłą wodę z centralnej kotłowni lub węzła cieplnego do wyboru pozostaje wykorzystanie gazu ziemnego, lub energii elektrycznej. Jeśli tylko istnieją możliwości techniczne zainstalowania urządzeń gazowych, to są one chętniej wykorzystywane, gdyż energia cieplna uzyskiwana z gazu ziemnego jest tańsza niż z wykorzystaniem elektryczności.

Koszty eksploatacyjne

Porównano koszty uzyskania 1 m3 c.w.u.:

 • z sieci ciepłowniczej,

 • przy użyciu elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody,

 • za pomocą gazowego przepływowego ogrzewacza wody z otwartą komorą spalania,

 • za pomocą gazowego przepływowego ogrzewacza wody z zamkniętą komorą spalania.

W analizie nie uwzględniono wytwarzania c.w.u. przez gazowe kotły dwufunkcyjne, gdyż ze względu na ich zbliżoną sprawność do przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania koszty są podobne. Dla wytypowanych metod zestawiono koszty wytwarzania 1 m3 c.w.u., a także koszty jej wytwarzania w cyklu miesięcznym i rocznym. Analizę wykonano dla przykładowego mieszkania w budynku wielokondygnacyjnym w Krakowie, zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę. Przyjęto następujące założenia:

 • zużycie ciepłej wody przypadające na jednego mieszkańca: 70 dm3/dobę,

 • temperatura niepodgrzanej wody: 10°C,

 • temperatura ciepłej wody: 55°C,

 • wartość opałowa gazu wysokometanowego (grupa E): 34 000 kJ/m3.

Ceny nośników energii

Jedną z analizowanych metod uzyskiwania c.w.u. w budynkach wielokondygnacyjnych jest jej dostarczanie z miejskiej sieci ciepłowniczej. Na podstawie danych uzyskanych z jednej z krakowskich spółdzielni mieszkaniowych (pozyskującej ciepło z MPC) ustalono, że:

 • cena 1 m3 zimnej wody wynosi 5,45 zł,

 • koszt podgrzania 1 m3 zimnej wody wynosi 10,80 zł (stan na czerwiec 2008 r.).

Całkowity koszt 1 m3 c.w.u. podgrzanej przez sieć ciepłowniczą wynosi 16,25 zł. Dla potrzeb kolejnego analizowanego przypadku, czyli wytwarzania c.w.u. przy użyciu elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody, przyjęto dla gospodarstwa domowego grupę taryfową G11. Charakteryzuje się ona wartością mocy umownej mniejszą od 40 kW, a cena 1 kWh kształtuje się na poziomie 0,43 zł (dane uzyskane z ZE Kraków – stan na czerwiec 2008 r.).

W przypadku stosowania gazowego przepływowego ogrzewacza wody nośnikiem energii jest gaz ziemny pozyskiwany od zakładu gazowniczego również stosującego różne taryfy. Taryfy używane do rozliczania gospodarstw domowych stosowane przez Karpacką Spółkę Gazowniczą przedstawiono w tabeli 1. W budynkach wielokondygnacyjnych, w których gaz ziemny używany jest najczęściej do przygotowywania posiłków i c.w.u., stosowane są dwie pierwsze taryfy. Do dalszych obliczeń przyjęto grupę taryfową W-2.

Grupy taryfowe gazu ziemnego

Tabela 1. Grupy taryfowe gazu ziemnego dla gospodarstw domowych (VI 2008)
Źródło: arch. autora

Charakterystyka urządzeń

Do analizy wybrano następujące urządzenia:

 • elektryczny ogrzewacz wody,

 • gazowy ogrzewacz wody z otwartą komorą spalania,

 • gazowy ogrzewacz wody z zamkniętą komorą spalania.

Wszystkie analizowane urządzenia charakteryzują się podobną znamionową mocą cieplną mieszczącą się w granicach 18–19,5 kW, natomiast dość znacznie różnią się ceną (tab. 2).

Charakterystyka analizowanych urządzeń

Tabela 2. Podstawowa charakterystyka analizowanych urządzeń (VI 2008)

Metodyka obliczania ceny wytworzenia 1 m3 c.w.u.

Ciepło Q potrzebne do ogrzania 1 m3 wody od temperatury t1 (10°C) do temperatury t2 (55°C) obliczono na podstawie wzoru:

gdzie:
m – masa wody [kg],
ρ – gęstość wody [kg/m3],
V – objętość wody [m3],
cw – ciepło właściwe wody [kJ/kg×°C],
t1 – temperatura na wylocie z urządzenia [°C],
t2 – temperatura na wlocie do urządzenia [°C].

Ilość energii elektrycznej zużytej na podgrzanie wody przez elektryczny przepływowy ogrzewacz wody wyznaczono z zależności:

gdzie:
ηe – sprawność urządzenia elektrycznego.

Jednostkowy koszt wytworzenia ciepłej wody użytkowej Kwe przez urządzenia elektryczne obliczono następująco:

Kwe = ke x E + kw  [zł/m3]                           (3)

gdzie:
ke – jednostkowy koszt 1 kWh energii elektrycznej [zł/kWh],
kw – koszt 1 m3 zimnej wody [zł/m3].

Objętość gazu ziemnego zużytego przez przepływowy ogrzewacz do podgrzania wody obliczono na podstawie wzoru:

gdzie: Hop – wartość opałowa gazu [kJ/m3],
ηg – sprawność urządzenia gazowego.

Jednostkowy koszt wytworzenia ciepłej wody użytkowej przez urządzenia gazowe Kwg wyznaczono ze wzoru:

Kwg = kg x Vg +kw  [zł/m3]    (5)

gdzie:
kg – jednostkowy koszt 1 m3 gazu [zł/m3].

Koszty wytwarzania c.w.u.

W tabeli 3 i na rysunku 1 zestawiono ze sobą koszty uzyskania 1 m3 c.w.u. przy pomocy rozpatrywanych metod jej wytwarzania.

Uzyskane wyniki obliczeń należy traktować jako orientacyjne, gdyż ceny poszczególnych nośników energii różnią się od siebie w zależności od lokalizacji na terenie Polski, ponadto parametry urządzeń do wytwarzania c.w.u. mogą odbiegać od dobranych do obliczeń przykładowych ogrzewaczy. Podgrzewacz elektryczny charakteryzuje się zdecydowanie najwyższym kosztem wytwarzania c.w.u., jest on większy o ponad 40% od kosztów wytworzenia takiej samej ilości wody pozostałymi sposobami. Koszty wytwarzania c.w.u. dla pozostałych przypadków można uznać za zbliżone, jednak należy podkreślić, że najniższą cenę 1 m3 c.w.u. uzyskano dla gazowego ogrzewacza wody z zamkniętą komorą spalania.

Tabela 3. Elementy składowe kosztów uzyskania c.w.u. dla różnych sposobów jej
wytwarzania

Tabela 3. Elementy składowe kosztów uzyskania c.w.u. dla różnych sposobów jej wytwarzania

Koszty wytworzenia c.w.u.

Rys. 1. Porównanie kosztów wytworzenia analizowanymi metodami 1 m3 c.w.u.

Różnica pomiędzy urządzeniem gazowym z otwartą i zamkniętą komorą spalania wynosi ok. 3%. Rozbieżność ta byłaby większa, gdyby do obliczeń wykorzystać parametry nie ogrzewacza nowego (charakteryzującego się dość wysoką sprawnością 87%), ale urządzenia starszego typu z otwartą komorą spalania, których tysiące eksploatowane jest nadal w budynkach mieszkalnych. Interesujące jest zestawienie kosztów wytwarzania c.w.u. w ciągu miesiąca i roku dla statystycznej 4-osobowej rodziny (tabela 4).

Zastąpienie gazowego przepływowego ogrzewacza wody z otwartą komorą spalania urządzeniem z zamkniętą komorą daje roczną oszczędność rzędu 50 zł. Wartość tę należy traktować jako minimalną różnicę pomiędzy obydwoma urządzeniami, gdyż przy zastosowaniu koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych sprawność urządzenia z zamkniętą komorą spalania może być wyższa od przyjętych 91% [3, 4].

Tabela 4. Porównanie miesięcznych i rocznych kosztów c.w.u. dla różnych sposobów
jej wytwarzania

Tabela 4. Porównanie miesięcznych i rocznych kosztów c.w.u. dla różnych sposobów jej wytwarzania

Ponieważ koszty uzyskania c.w.u. przez urządzenia gazowe zależą od taryfy, dokonano również porównania tych kosztów dla ogrzewaczy z otwartą i zamkniętą komorą spalania. Uzyskane wyniki przedstawiono na rysunku 2, na którym dodatkowo zaznaczono czerwoną linią koszt c.w.u. z sieci ciepłowniczej.

Wytwarzanie c.w.u. przez urządzenia gazowe jest konkurencyjne w porównaniu do sieci ciepłowniczej taryfy W-2 i wyższych, natomiast różnica kosztów 1 m3 c.w.u. pomiędzy urządzeniem z otwartą i zamkniętą komorą spalania zmniejsza się wraz ze spadkiem wysokości taryfy.

Ponieważ kaloryczność gazu ziemnego wysokometanowego grupy E dostarczanego do użytkownika przez Zakład Gazowniczy może się wahać (przyjęto przedział 33–35 MJ/m3), na rysunku 3 przedstawiono koszt uzyskania 1m3 c.w.u. w zależności od wartości opałowej gazu dostarczanego do odbiorcy.

Rys. 2. Zestawienie kosztów wytwarzania ciepłej wody użytkowej przez urządzenia gazowe
w zależności od zastosowanej taryfy gazowej

Rys. 2. Zestawienie kosztów wytwarzania ciepłej wody użytkowej przez urządzenia gazowe w zależności od zastosowanej taryfy gazowej

Rys. 3. Zestawienie kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej przez urządzenia gazowe
w zależności od wartości opałowej gazu

Rys. 3. Zestawienie kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej przez urządzenia gazowe w zależności od wartości opałowej gazu

Kaloryczność stosowanego gazu wpływa na koszt uzyskania c.w.u., a graniczną wartością opałową, przy której jej produkcja jest bardziej opłacalna od sieci ciepłowniczej, jest 34 MJ/m3.

Jak już wspomniano, gazowe ogrzewacze wody przepływowej z zamkniętą komorą spalania charakteryzują się wysoką sprawnością. Często parametr ten jest wyższy niż przyjęta do obliczeń wartość 91%, np. przy zastosowaniu koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych. Z kolei użytkowane od wielu lat ogrzewacze z otwartą komorą spalania mają często sprawność na poziomie ok. 80%. Dlatego dokonano też obliczeń wpływu sprawności na koszt wytworzenia 1 m3 c.w.u przez urządzenia gazowe (rys. 4).

Różnica między kosztami uzyskania 1 m3 c.w.u. w urządzeniach gazowych w skrajnych przypadkach (możliwych w rzeczywistości) wynosi ok. 11% i jest bardzo znacząca. Zastosowanie urządzenia o sprawności powyżej 90% jest ekonomicznie opłacalne, porównując z c.w.u. wytworzoną dzięki sieci ciepłowniczej.

Cena wyprodukowania c.w.u. a sprawność urządzenia gazowego

Rys. 4. Zależność ceny wyprodukowania ciepłej wody od sprawności urządzenia gazowego

Koszty inwestycyjne oraz czas zwrotu nakładów

Podstawową barierą dla szerokiego zastosowania gazowych przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania jest konieczność adaptacji istniejących instalacji w budynkach wielokondygnacyjnych. Przy podejmowaniu decyzji o inwestycji istotna jest też informacja o czasie zwrotu poniesionych nakładów.

Do koniecznych nakładów inwestycyjnych oprócz wymiany starego urządzenia na nowe należy także doliczyć koszt zakupu przewodów powietrzno-spalinowych i ich instalacji. Stąd całkowity koszt instalacji Kc gazowych przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania dla typowego budynku wielokondygnacyjnego można wyliczyć ze wzoru:

Kc = (Ku + Kk +Ka) n   [zł]                          (6)

gdzie:
Ku – koszt wymiany gazowego urządzenia do przygotowania ciepłej wody użytkowej [zł],
Kk – koszt wymiany systemu kominowego [zł],
Ka – koszt prac adaptacyjnych i instalacyjnych [zł],
n – liczba mieszkań.

Do obliczeń przyjęto jako przykład standardowy wielokondygnacyjny budynek mieszkalny z 40 mieszkaniami. Wyliczono poszczególne składniki kosztu zastosowania instalacji:
Ku = 2600 zł,
Kk = 1100 zł,
Ka = 1000 zł,
n = 40.

Dla tego przypadku całkowity koszt Kc wynosić będzie 188 000 zł, a w odniesieniu do pojedynczego mieszkania nakłady wyniosą 4700 zł. W obliczeniach czasu zwrotu poniesionych nakładów należy uwzględnić zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz wartość kredytu na sfinansowanie inwestycji. Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych wynika ze:

 • zmniejszenia zużycia gazu dzięki wyższej sprawności urządzenia z zamkniętą komorą spalania,

 • zmniejszenia strat ciepła związanych z ograniczeniem ilości powietrza potrzebnej do wentylacji pomieszczenia z urządzeniem gazowym typu C.

Czas zwrotu nakładów k dla 4-osobowej rodziny można w uproszczony sposób wyliczyć ze wzoru:

gdzie:
Kc – całkowity koszt związany z instalacją nowego urządzenia gazowego i modernizacją układu powietrzno-spalinowego [zł], przyjęto 4700 zł,
Kk – miesięczny koszt kredytu [zł/miesiąc],
Ke – zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych [zł], które wyznaczyć można na podstawie wzoru:

Ke =  Zg x  Cg + Kw     (8)

gdzie:
Kw – miesięczna oszczędność z powodu zmniejszenia ilości powietrza wentylacyjnego [zł],
Cg – cena gazu [zł/m3] – przyjęto 1,69 zł/m3,
Zg – zmniejszenie zużycia gazu dzięki zastosowaniu urządzenia gazowego z zamkniętą komorą spalania spowodowane wyższą efektywnością energetyczną [m3/miesiąc].

Zg = Zd - Z  [zł]           (9)

gdzie:
Zd – zużycie gazu przez urządzenie gazowe z otwartą komorą spalania dla 4-osobowej rodziny [m3/miesiąc],
Zw – zużycie gazu po wymianie urządzeń na ogrzewacz z zamkniętą komorą spalania dla 4-osobowej rodziny [m3/miesiąc].

Oszczędności spowodowane zmniejszeniem ilości powietrza potrzebnego do wentylacji obliczono dla mieszkania ogrzewanego przy pomocy urządzenia gazowego, stąd:

Kw =  Zw x  Cg      [zł]          (10)

gdzie:
Zw – zmniejszenie zużycia gazu do ogrzewania powietrza wentylacyjnego [m3/miesiąc].

Z kolei zmniejszenie zużycia gazu Zw potrzebnego do ogrzewania powietrza wentylacyjnego obliczono z następującej zależności:

gdzie:
Vwp – zmniejszenie ilości powietrza wentylacyjnego [m3/miesiąc] – przyjęto 30 dni×24 h ×32 m3/h, co daje 23 040 m3/miesiąc,
cp – ciepło właściwe powietrza [KJ/m3×°C],
tw – temperatura powietrza wewnętrznego [°C] – przyjęto 20°C,
tz – temperatura powietrza zewnętrznego [°C] – przyjęto 7°C (średnia roczna temperatura w Polsce),
Hop – wartość opałowa gazu [kJ/m3] – przyjęto 34 000 kJ/m3,
hg – sprawność urządzenia gazowego – przyjęto 0,90.

Miesięczny koszt kredytu Kk obliczono na podstawie wzoru:

Kk = Kw x Sk     [zł]                       (12)

gdzie:
Sk – stopa procentowa kredytu [%/miesiąc],

Przyjęto oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego w wysokości 12% rocznie. Istnieje możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, np. na cele termomodernizacyjne lub remontowe, w takim wypadku oprocentowanie wyniesie ok. 6,5–7%, a dodatkowo uzyskać można premię termomodernizacyjną polegającą na anulowaniu 20% kwoty kredytu.

Czas zwrotu nakładów dla inwestycji obliczono dla dwóch przypadków. W pierwszym z nich założono sprawność urządzeń na poziomie 87% dla ogrzewacza z otwartą komorą spalania i 91% – z zamkniętą komorą. Natomiast przypadek drugi dotyczy częstej sytuacji wymiany starego urządzenia o sprawności 80% na nowy ogrzewacz z zamkniętą komorą spalania podłączony do koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego z odzyskiem ciepła i sprawnością na poziomie 95%. Wyniki przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Czasy zwrotu nakładów instalacji gazowego przepływowego ogrzewacza
wody z zamkniętą komorą spalania

Tabela 5. Czasy zwrotu nakładów instalacji gazowego przepływowego ogrzewacza wody z zamkniętą komorą spalania

Przy nieuwzględnianiu kosztów kredytu czas zwrotu poniesionych nakładów w latach (dla przyjętych założeń i ceny gazu) dla 4-osobowej rodziny zamieszkałej w budynku wielokondygnacyjnym wynosi dla pierwszego wariantu 15,6, a dla drugiego – 10,7. Jeśli uwzględni się koszt kredytu komercyjnego, inwestycja nigdy się nie zwróci, gdyż miesięczny koszt kredytu będzie większy od uzyskanych oszczędności – wynika to z wysokich stawek oprocentowania. Sytuacja wygląda lepiej w przypadku wykorzystania preferencyjnego kredytu termomodernizacyjnego, ale uzyskane czasy zwrotu nakładów są długie. Przypadek drugi wypada zdecydowanie lepiej – czas zwrotu jest ponad trzykrotnie krótszy,  jednak ciągle dość wysoki.

Powyższe obliczenia czasu zwrotu nakładów dla całkowitych kosztów poniesionych przy instalacji systemów wykorzystujących ogrzewacze z zamkniętą komorą spalania nie odzwierciedlają sytuacji występujących w rzeczywistości. Inwestor często zmuszony jest do wymiany urządzeń gazowych, które mają nawet po kilkanaście lat. Ponadto ze względu na stan układów odprowadzania spalin w Polsce zaleca się również instalację nowego systemu kominowego. W takim wypadku jako podstawę do obliczania czasu zwrotu nakładów powinno się uwzględniać niecałkowity koszt instalacji, ale różnice kosztów, jakie należałoby ponieść, gdyby instalowano gazowe przepływowe ogrzewacza z otwartą lub z zamkniętą komorą spalania. Dla tej sytuacji poszczególne składniki kosztu wdrożenia takiej instalacji wynosić będą:

Założono sprawność urządzeń na poziomie 87% dla nowego ogrzewacza z otwartą komorą spalania i 91% – z zamkniętą komorą. Czas zwrotu nakładów obliczono dla dwóch przypadków, tj. gdy przy zastosowaniu ogrzewacza z otwartą komorą spalania przeprowadza się również renowację systemu kominowego (a koszt jej będzie mniej więcej taki jak dla systemu z zamkniętą komorą spalania) oraz bez renowacji (tabela 6).

Tabela 6. Czasy zwrotu różnicy poniesionych nakładów na instalację gazowego
przepływowego ogrzewacza wody z otwartą i zamkniętą komorą spalania

Tabela 6. Czasy zwrotu różnicy poniesionych nakładów na instalację gazowego przepływowego ogrzewacza wody z otwartą i zamkniętą komorą spalania

W przypadku traktowania jako podstawy do obliczeń różnicy kosztów pomiędzy systemami z otwartą i zamkniętą komorą spalania otrzymywane czasy zwrotu nakładów są znacznie korzystniejsze. Szczególnie przy renowacji systemu spalinowego czasy zwrotu nakładów są bardzo korzystne (3,2 lat przy wykorzystaniu kredytu termomodernizacyjnego i 5,5 lat przy kredycie komercyjnym). W wariancie drugim uzyskane wyniki nie są już tak dobre, ale czas zwrotu bez wykorzystania kredytu można uznać za zadowalający (10,3 lat). Na korzyść  instalacji przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania przemawiają ich zazwyczaj wyższe sprawności od założonej do obliczeń.

Należy podkreślić, że przy powyższych kalkulacjach nie brano pod uwagę bezpieczeństwa użytkowników urządzeń gazowych. Nie sposób ocenić wartości życia i zdrowia ludzkiego, a zastosowanie urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania zapewnia niemalże stuprocentowe bezpieczeństwo ich użytkownikom. Ponadto ceny nośników energii ciągle rosną, co będzie poprawiało efektywność ekonomiczną takiego przedsięwzięcia. Wydaje się jednak, że bez wsparcia instytucjonalnego szersze zastosowanie tego typu rozwiązań będzie ograniczone, co wynika z konieczności poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych, które jednak mają szanse się zwrócić. Należy dodać, że obowiązek wystawiania certyfikatów energetycznych dla nowo budowanych i sprzedawanych mieszkań wymuszać będzie stosowanie coraz efektywniejszych energetycznie urządzeń cieplnych, co dodatkowo sprzyjać będzie stosowaniu gazowych przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania. Artykuł powstał w ramach badań własnych AGH 10.10.210.52

Literatura

 1. Czerski G., Strugała A., Gebhardt Z., Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania do przygotowania c.w.u. – wymagania i metody, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 10/2007.

 2. Czerski G., Gebhardt Z., Zastosowanie gazowych przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą, „Rynek Instalacyjny” nr 6/2008.

 3. Czerski G., Gebhardt Z., Badania eksploatacyjne urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania do przygotowania ciepłej wody użytkowej, „COW” nr 11/2007.

 4. Czerski G., Gebhardt Z., Badania gazowych przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania podłączonych do różnych systemów kominowych, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 6/2008.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Joanna Ryńska Zasady doboru i eksploatacji glikoli w instalacjach

Zasady doboru i eksploatacji glikoli w instalacjach Zasady doboru i eksploatacji glikoli w instalacjach

W instalacjach takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne czy narażone na zamarzanie instalacje grzewcze stosuje się sporządzane z wykorzystaniem glikoli płyny instalacyjne, które nie zamarzają w temperaturze...

W instalacjach takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne czy narażone na zamarzanie instalacje grzewcze stosuje się sporządzane z wykorzystaniem glikoli płyny instalacyjne, które nie zamarzają w temperaturze poniżej 0°C. Na rynku jest wiele ofert płynów opartych o glikole. Kryterium wyboru glikoli powinien być rodzaj i wielkość instalacji. Chodzi zarówno o zastosowanie płynu najlepszego pod względem technicznym, jak i bezpiecznego dla użytkownika w przypadku ewentualnego wycieku.

Redakcja RI Sposoby na energooszczędny i zdrowy dom. Poradnik

Sposoby na energooszczędny i zdrowy dom. Poradnik Sposoby na energooszczędny i zdrowy dom. Poradnik

Polacy, budując swoje domy lub kupując mieszkania, coraz częściej zwracają uwagę na energooszczędność i ekologię, dlatego świadomie wybierają rozwiązania, które pomagają ograniczyć zużycie energii i sprawiają,...

Polacy, budując swoje domy lub kupując mieszkania, coraz częściej zwracają uwagę na energooszczędność i ekologię, dlatego świadomie wybierają rozwiązania, które pomagają ograniczyć zużycie energii i sprawiają, że dom staje się ciepły, zdrowy oraz niedrogi w eksploatacji. Dotyczy to oczywiście nowych inwestycji, ale problemem pozostają budynki wniesione kilkadziesiąt lat temu, z których znaczna część jest źle zaizolowana, ma przestarzałe instalacje grzewcze, a także słabą wentylację, która niejednokrotnie...

Joanna Ryńska Wymienniki ciepła – tłoczenia i materiały

Wymienniki ciepła – tłoczenia i materiały Wymienniki ciepła – tłoczenia i materiały

Płytowe wymienniki ciepła to urządzenia o stosunkowo prostej konstrukcji, w których ważne są detale i sprawdzone rozwiązania technologiczne. Muszą bowiem pracować w coraz bardziej wymagających instalacjach,...

Płytowe wymienniki ciepła to urządzenia o stosunkowo prostej konstrukcji, w których ważne są detale i sprawdzone rozwiązania technologiczne. Muszą bowiem pracować w coraz bardziej wymagających instalacjach, ze zmiennym przepływem i temperaturami oraz przy zastosowaniu różnych mediów – od wody po ciecze agresywne.

Joanna Ryńska Modernizacja instalacji c.o. – płyny instalacyjne i inhibitory korozji

Modernizacja instalacji c.o. – płyny instalacyjne i inhibitory korozji Modernizacja instalacji c.o. – płyny instalacyjne i inhibitory korozji

Instalacje grzewcze narażone są na szereg zagrożeń wynikających z jakości wody. Znajdujące się w niej jony wchodzą w reakcje między sobą (co jest przyczyną powstawania np. kamienia kotłowego) i z metalami...

Instalacje grzewcze narażone są na szereg zagrożeń wynikających z jakości wody. Znajdujące się w niej jony wchodzą w reakcje między sobą (co jest przyczyną powstawania np. kamienia kotłowego) i z metalami tworzącymi elementy instalacji – rury i złączki.

Joanna Ryńska Rola pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w energooszczędności budynku

Rola pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w energooszczędności budynku Rola pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w energooszczędności budynku

Ostatnie miesiące obfitują w informacje nt. inicjatyw wspomagających walkę ze smogiem. Mamy programy gminne, rządowe i międzynarodowe, które mają poprawiać jakość powietrza i zmniejszać zużycie energii....

Ostatnie miesiące obfitują w informacje nt. inicjatyw wspomagających walkę ze smogiem. Mamy programy gminne, rządowe i międzynarodowe, które mają poprawiać jakość powietrza i zmniejszać zużycie energii. Ogromną rolę odgrywają tu instalacje budowlane, w których do osiągnięcia efektu ekologicznego konieczna jest współpraca i synergia wszystkich, choćby najdrobniejszych elementów. W przypadku instalacji grzewczej istotna jest też rola pomp obiegowych i cyrkulacyjnych.

dr inż. Andrzej Górecki Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować...

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować im 50-letnią trwałość oraz komfort użytkowania pomieszczeń, a także prawidłowe rozliczanie kosztów ogrzewania.

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, mgr inż. Izabela Łukaszuk Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu...

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu ciepłej wody jego użytkownikom.

Waldemar Joniec Energia z hybryd

Energia z hybryd Energia z hybryd

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami....

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami. Będą one wykorzystywać różne nośniki energii i w coraz większym stopniu energię odnawialną.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Dostawa ciepłej wody zasilanej gazowym kotłem kondensacyjnym

Dostawa ciepłej wody zasilanej gazowym kotłem kondensacyjnym Dostawa ciepłej wody zasilanej gazowym kotłem kondensacyjnym

Główną ideą przedsięwzięcia było maksymalne wykorzystanie gazu ziemnego za pomocą kotła kondensacyjnego [1]. W artykule [2] opisano dostawę ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w tym obiekcie.

Główną ideą przedsięwzięcia było maksymalne wykorzystanie gazu ziemnego za pomocą kotła kondensacyjnego [1]. W artykule [2] opisano dostawę ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w tym obiekcie.

dr inż. Edyta Dudkiewicz Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2

Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2 Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2

Zastosowanie promiennika wysokiej jakości, spełniającego wymagania normy dotyczące racjonalnego zużycia energii, wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi. Jednak efekty ogrzewania, jakie można uzyskać...

Zastosowanie promiennika wysokiej jakości, spełniającego wymagania normy dotyczące racjonalnego zużycia energii, wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi. Jednak efekty ogrzewania, jakie można uzyskać dzięki wysokiej sprawności radiacyjnej promiennika, będą procentować na etapie eksploatacji.

dr inż. Alina Żabnieńska-Góra Komputerowe zarządzanie energią w halach przemysłowych

Komputerowe zarządzanie energią w halach przemysłowych Komputerowe zarządzanie energią w halach przemysłowych

Konieczna jest poprawa efektywności wykorzystania energii przez użytkowników końcowych nowoczesnych hal przemysłowych, niewynikająca ze zmiany technologii na bardziej efektywną, ale z wprowadzenia zmian...

Konieczna jest poprawa efektywności wykorzystania energii przez użytkowników końcowych nowoczesnych hal przemysłowych, niewynikająca ze zmiany technologii na bardziej efektywną, ale z wprowadzenia zmian w istniejących instalacjach HVAC i systemach BEMS (Building Energy Management Systems). Zaobserwowano bowiem, że niedoceniane są możliwości ograniczenia zużycia energii na cele nieprodukcyjne, związane z energochłonnością i funkcjonalnością budynku jako całości.

Redakcja RI Pompy ciepła w praktyce

Pompy ciepła w praktyce Pompy ciepła w praktyce

Odnawialne i alternatywne źródła energii grzewczej zyskują na popularności, są jednak jeszcze niekiedy traktowane z pewną rezerwą, głównie z powodu braku wiedzy o możliwościach ich praktycznego zastosowania....

Odnawialne i alternatywne źródła energii grzewczej zyskują na popularności, są jednak jeszcze niekiedy traktowane z pewną rezerwą, głównie z powodu braku wiedzy o możliwościach ich praktycznego zastosowania. Do tej grupy nowych technologii należą m.in. pompy ciepła, zwłaszcza urządzenia czerpiące ciepło z powietrza atmosferycznego.

Ilario Vigani Kogeneracja z zastosowaniem bezolejowych mikroturbin

Kogeneracja z zastosowaniem bezolejowych mikroturbin Kogeneracja z zastosowaniem bezolejowych mikroturbin

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, nazywane również kogeneracją, jest jednoczesną produkcją dwóch rodzajów energii – ciepła i energii elektrycznej – z jednego źródła paliwa. Wytwarzanie...

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, nazywane również kogeneracją, jest jednoczesną produkcją dwóch rodzajów energii – ciepła i energii elektrycznej – z jednego źródła paliwa. Wytwarzanie dwóch rodzajów energii z jednego źródła jest wydajne, oszczędne i korzystne dla środowiska. Bezolejowe mikroturbiny pozwalają na zmianę natężenia zasilania w cyklu dzień-noc oraz lato-zima, co jest zaletą w porównaniu do standardowych silników stosowanych w branży hotelarskiej i spa.

Maciej Danielak Akustyka w aspekcie komfortu wewnętrznego

Akustyka w aspekcie komfortu wewnętrznego Akustyka w aspekcie komfortu wewnętrznego

Obok komfortu termicznego oraz właściwego oświetlenia bardzo ważnym parametrem kształtującym właściwe samopoczucie użytkownika jest akustyka danego pomieszczenia. Poziom ciśnienia akustycznego wywoływany...

Obok komfortu termicznego oraz właściwego oświetlenia bardzo ważnym parametrem kształtującym właściwe samopoczucie użytkownika jest akustyka danego pomieszczenia. Poziom ciśnienia akustycznego wywoływany różnymi źródłami hałasu nie może przekroczyć zdefiniowanej wartości, zależnej m.in. od przeznaczenia pomieszczenia.

Wolfgang Heinl Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w dużych obiektach Opis przypadku

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w dużych obiektach Opis przypadku Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w dużych obiektach Opis przypadku

Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe w dużych obiektach wymaga zaprojektowania układu hydraulicznego, który rozprowadzi różne ilości wody, a także szybko poradzi sobie ze zmianami obciążeń hydraulicznych. Istotnym...

Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe w dużych obiektach wymaga zaprojektowania układu hydraulicznego, który rozprowadzi różne ilości wody, a także szybko poradzi sobie ze zmianami obciążeń hydraulicznych. Istotnym elementem takich instalacji jest rozdzielacz równomiernie zaopatrujący wszystkie przyłączone obiegi, pomimo że mają one różne właściwości hydrauliczne.

dr inż. Kazimierz Żarski Projektowanie ścieżki gazowej i olejowej w kotłowni

Projektowanie ścieżki gazowej i olejowej w kotłowni Projektowanie ścieżki gazowej i olejowej w kotłowni

Artykuł zawiera opis procedur doboru ścieżki paliwowej (olejowej lub gazowej) zasilającej palniki kotłów.

Artykuł zawiera opis procedur doboru ścieżki paliwowej (olejowej lub gazowej) zasilającej palniki kotłów.

Jerzy Kosieradzki Regulatory i sterowniki

Regulatory i sterowniki Regulatory i sterowniki

Sterowniki i regulatory mają w instalacjach ogrzewania podobne zadanie – zapewnienie oszczędności energii i komfortu w pomieszczeniach i budynkach.

Sterowniki i regulatory mają w instalacjach ogrzewania podobne zadanie – zapewnienie oszczędności energii i komfortu w pomieszczeniach i budynkach.

dr inż. Edmund Nowakowski Rozkład zużycia i źródła ciepła w obiektach basenowych

Rozkład zużycia i źródła ciepła w obiektach basenowych Rozkład zużycia i źródła ciepła w obiektach basenowych

Obiekty basenowe należą do zakładów zużywających duże ilości ciepła, dlatego powinno się w nich prowadzić racjonalną gospodarkę energią. Oprócz różnych form odzyskiwania ciepła jedną z najważniejszych...

Obiekty basenowe należą do zakładów zużywających duże ilości ciepła, dlatego powinno się w nich prowadzić racjonalną gospodarkę energią. Oprócz różnych form odzyskiwania ciepła jedną z najważniejszych kwestii jest taki dobór urządzeń grzewczych, aby działały z wysoką sprawnością eksploatacyjną. Niezbędna jest do tego znajomość rozkładu zużycia ciepła w obiekcie nie tylko w ciągu doby, ale także w trakcie roku.

dr inż. Kazimierz Żarski Projektowanie kotłowni wodnej. Bilans cieplny kotłowni wodnej

Projektowanie kotłowni wodnej. Bilans cieplny kotłowni wodnej Projektowanie kotłowni wodnej. Bilans cieplny kotłowni wodnej

Wydany w 1986 r. leksykon ciepłownictwa [1] liczy sobie już blisko 30 lat i reprezentuje stan wiedzy z lat 50.–80. Szereg pojęć i definicji pozostało aktualnych, jednak wiele terminów zdezaktualizowało...

Wydany w 1986 r. leksykon ciepłownictwa [1] liczy sobie już blisko 30 lat i reprezentuje stan wiedzy z lat 50.–80. Szereg pojęć i definicji pozostało aktualnych, jednak wiele terminów zdezaktualizowało się z powodu rozwoju ciepłownictwa i ogrzewnictwa, a także dziedziny odnawialnych źródeł ciepła i energii.

prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik Analiza rozwiązań źródła ciepła dla domu jednorodzinnego

Analiza rozwiązań źródła ciepła dla domu jednorodzinnego Analiza rozwiązań źródła ciepła dla domu jednorodzinnego

Z punktu widzenia inwestora budującego dom jednorodzinny ważną kwestią jest zasilanie budynku w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. Od przyjętego rozwiązania zależą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane...

Z punktu widzenia inwestora budującego dom jednorodzinny ważną kwestią jest zasilanie budynku w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. Od przyjętego rozwiązania zależą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane z ogrzewaniem oraz przygotowaniem i rozprowadzaniem ciepłej wody.

Norbert Winogrodzki Systemy sterowania w kotłach kondensacyjnych

Systemy sterowania w kotłach kondensacyjnych Systemy sterowania w kotłach kondensacyjnych

Nowoczesne systemy grzewcze oparte są na wysokosprawnych urządzeniach grzewczych i instalacjach oddających ciepło do pomieszczeń ogrzewanych. Coraz większego znaczenia nabiera inteligentna automatyka sterująca...

Nowoczesne systemy grzewcze oparte są na wysokosprawnych urządzeniach grzewczych i instalacjach oddających ciepło do pomieszczeń ogrzewanych. Coraz większego znaczenia nabiera inteligentna automatyka sterująca układem grzewczym, która reguluje pracę kotłów i obiegów grzewczych w sposób ilościowy i jakościowy. Stosowane obecnie w instalacjach c.o. kotły kondensacyjne mają dużo mniejsze pojemności wodne niż kotły żeliwne i stalowe. Duża pojemność cieplna pozwala magazynować ciepło i powoduje wydłużenie...

TESTO Analizator spalin testo 330 LL

Analizator spalin testo 330 LL Analizator spalin testo 330 LL

Analizator spalin testo 330 LL z rozszerzonym menu pomiarowym umożliwia przeprowadzenie szybkiej i łatwej analizy systemu grzewczego.

Analizator spalin testo 330 LL z rozszerzonym menu pomiarowym umożliwia przeprowadzenie szybkiej i łatwej analizy systemu grzewczego.

dr inż. Michał Strzeszewski, mgr inż. Piotr Wereszczyński, mgr inż. Jakub Pogocki Obliczanie obciążenia cieplnego budynków wspomagane komputerowo

Obliczanie obciążenia cieplnego budynków wspomagane komputerowo Obliczanie obciążenia cieplnego budynków wspomagane komputerowo

W praktyce projektowej obliczenia mocy szczytowej do ogrzewania budynków wykonywane są obecnie z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2009...

W praktyce projektowej obliczenia mocy szczytowej do ogrzewania budynków wykonywane są obecnie z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2009 r. obowiązku określania mocy w oparciu o metodykę podaną w normie europejskiej PN-EN 12831:2006 [7], oprogramowanie to jest odpowiednio dostosowywane do nowego sposobu prowadzenia obliczeń. Praktyczne wykonywanie obliczeń zostanie omówione na przykładzie popularnego programu Audytor OZC.

Jacek Kowalski Ogrzewanie powietrzne hali przemysłowej

Ogrzewanie powietrzne hali przemysłowej Ogrzewanie powietrzne hali przemysłowej

W artykule przedstawiono projekt ogrzewania hali przemysłowej, w której zastosowano gazowe nagrzewnice powietrza oraz tzw. destratyfikatory, których zadaniem jest wtłaczanie powietrza ciepłego z górnej...

W artykule przedstawiono projekt ogrzewania hali przemysłowej, w której zastosowano gazowe nagrzewnice powietrza oraz tzw. destratyfikatory, których zadaniem jest wtłaczanie powietrza ciepłego z górnej do dolnej strefy hali. Urządzenia te nie są jeszcze często stosowane. W celu popularyzacji tych rozwiązań poniżej omówiono projekt autorstwa mgr. inż. Krzysztofa Kotlarskiego z firmy PROBAD-BIS z Warszawy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.