RynekInstalacyjny.pl

Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła

Pompa ciepła
Viessmann

Pompa ciepła


Viessmann

W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulator, izolowany termicznie od otoczenia, stanowi dolne źródło ciepła dla pompy, ładowany jest za pomocą absorberów słonecznych i gromadzi ciepło w okresie letnim. Przez pierwszą część sezonu grzewczego budynek ogrzewany jest poprzez wymianę ciepła pomiędzy akumulatorem ciepła a budynkiem bez udziału pompy ciepła. Dopiero w drugiej części sezonu grzewczego, gdy temperatura wody w akumulatorze się obniża, do ogrzewania włączona zostaje pompa ciepła. Pozwala to osiągnąć bardzo wysoki średni współczynnik wydajności pompy (COP) – 6,37.

Zobacz także

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora...

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora dokonującego adaptacji zabytkowego budynku na nowoczesną, specjalistyczną klinikę medyczną. Powstało innowacyjne, ale przede wszystkim niezawodne, samowystarczalne i zrównoważone pod względem środowiskowym źródło energii elektrycznej, ciepła i chłodu, które w ciągu zaledwie kilku lat zacznie przynosić...

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Pochodząca od słońca energia cieplna zmagazynowana w ziemi, wodzie lub w powietrzu ma zbyt niską temperaturę, aby mogła być bezpośrednio stosowana do ogrzewania budynków. Do korzystania z ciepła zawartego w ciałach o niskiej temperaturze potrzebne są pompy ciepła. Zadaniem tych pomp jest pobranie z otoczenia niskotemperaturowego ciepła i jego transport przy użyciu energii elektrycznej do ogrzewanych pomieszczeń.

Współczynnik wydajności pompy ciepła, a co za tym idzie, jej koszty eksploatacyjne w bardzo dużym stopniu zależą od temperatury dolnego źródła ciepła. Wybranie dolnego źródła o możliwie wysokiej temperaturze wydatnie zwiększa wydajność pompy.

Zapotrzebowanie budynku na ciepło

Na podstawie wykresu temperatur zewnętrznych [1] przyjęto, że sezon grzewczy trwa od 7 października (279. dzień roku) do 24 kwietnia (115. dzień następnego roku), czyli 202 dni. Na rys. 1 przedstawiono określony na podstawie pomiarów, aproksymowany sinusoidą, przebieg zmian temperatury powietrza zewnętrznego w sezonie grzewczym dla rozpatrywanego budynku jednorodzinnego.Obliczenia przeprowadzono dla budynku mieszkalnego o powierzchni 140 m2. Zapotrzebowanie na ciepło dla jego jednostkowej powierzchni grzewczej w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego przedstawia rys. 2. Natomiast na rys. 3 pokazano kształtowanie się jednostkowej mocy cieplnej dopływającej do budynku w  poszczególnych miesiącach sezonu grzewczego.

Temperatury zewnętrzne w sezonie grzewczym

Rys. 1. Temperatury zewnętrzne w sezonie grzewczym w miejscu lokalizacji rozpatrywanego budynku

 Zapotrzebowanie na ciepło

Rys. 2. Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania jednostkowej powierzchni budynku w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego

 Zapotrzebowanie na moc cieplną

Rys. 3. Zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzania jednostkowej powierzchni opisywanego budynku w sezonie grzewczym

Przyjęte na podstawie norm jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplną w trakcie całego sezonu grzewczego wynosi 3800 W/m2, zatem średnie dobowe zapotrzebowanie na moc cieplną to 19 W/m2. Jeżeli przyjmiemy, że sezon grzewczy trwa 2424 godzin, jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło wynosi 46 kWh/m2/rok. Taka wartość zapotrzebowania na energię klasyfikuje budynek jako niskoenergetyczny. Rozpatrywany budynek ma 140 m2, zatem całkowite zapotrzebowanie na ciepło potrzebne do jego ogrzania wynosi 6440 kWh/rok.

Określenie objętości akumulatora ciepła

Budynek ogrzewany jest za pomocą pompy ciepła, której dolnym źródłem ciepła jest zbiornik akumulacyjny. W akumulatorze w sezonie letnim woda podgrzewana jest za pomocą kolektorów słonecznych. Ponieważ nie można dopuścić, by woda w zbiorniku osiągnęła stan wrzenia, przyjęto, że górna granica temperatury wody w magazynie ciepła nie może przekroczyć 90°C [2]. Bilans ciepła dla absorberów, akumulatora ciepła i odbiorników określa równanie:

Wzór 1

gdzie:

qps – lokalne zasoby energii słońca,

h – sprawność absorbera, czyli stosunek energii promieniowania słońca do ciepła dostarczanego przez absorber,

qstr – ciepło tracone na skutek rozproszenia na przewodach i w akumulatorze,

qbp – zapotrzebowanie budynku na ciepło dla celów grzewczych oraz do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Znajomość tych wielkości pozwala określić qak, czyli wielkość ciepła dostarczoną do akumulatora. Na rys. 4 pokazano obniżanie się temperatury wody w akumulatorach ciepła o różnej objętości na skutek poboru ciepła do celów grzewczych, bez uwzględnienia strat do otoczenia. Jak widać, spadek temperatury wody uzależniony jest od wielkości akumulatora.

 

Wykres temperatury wody

Rys. 4. Spadek temperatury wody w zbiornikach akumulacyjnych o różnych objętościach na skutek poboru ciepła do celów grzewczych, bez uwzględnienia strat do otoczenia

Temperatura wody w akumulatorze obniża się nie tylko w następstwie poboru ciepła przez pompę do celów grzewczych, ale również w wyniku strat ciepła do otoczenia. Straty te są uzależnione od współczynnika przenikania ciepła przez ściany akumulatora. Na rys. 5 pokazano obniżanie się temperatury wody w zbiorniku akumulacyjnym o objętości 110 m3 i różnych współczynnikach przenikania ciepła U przez ścianki – bez poboru ciepła, czyli jedynie na skutek strat ciepła do otoczenia.

Spadek temperatury wody

Rys. 5. Spadek temperatury wody w zbiorniku akumulacyjnym o objętości 110 m3 i różnych współczynnikach przenikania ciepła U przez ścianki, bez poboru ciepła, czyli jedynie w wyniku strat do otoczenia

Na podstawie zmian bieżącego zapotrzebowania na ciepło ogrzewanego obiektu, czyli poboru ciepła z akumulatora oraz strat ciepła do otoczenia, określono przebieg obniżania się temperatury w akumulatorze ciepła o objętości 110 m3, będącego dolnym źródłem ciepła (rys. 6).

 Proces obniżania się temperatury w akumulatorze

Rys. 6. Proces obniżania się temperatury w akumulatorze o pojemności 110 m3 w całym sezonie grzewczym na skutek strat i poboru ciepła

Rys. 7 przedstawia zależność objętości akumulatora ciepła od współczynnika przenikania ciepła przez jego ściany, niezbędnej do zgromadzenia wymaganej ilości ciepła do celów grzewczych rozpatrywanego budynku. W tab. 1 podano parametry techniczne różnych akumulatorów ciepła. Magazyny ciepła mają takie objętości i współczynniki przenikania ciepła przez ściany, aby mogły zmagazynować i utrzymać ciepło wystarczające na cały sezon grzewczy danego budynku.Dla rozpatrywanego obiektu wybrano wodny akumulator ciepła o objętości 110 m3 i współczynniku przenikania ciepła przez ścianki U wynoszącym 0,1. Akumulator o takich parametrach może zgromadzić 11 450 kWh (39 600 000 kJ) ciepła w wodzie o temperaturze początkowej, tzn. przed rozpoczęciem akumulacji, wynoszącej 5°C (woda została schłodzona do tej temperatury na skutek poboru ciepła przez pompę ciepła podczas poprzedniego sezonu grzewczego). Ilość zakumulowanego ciepła jest większa od rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania. Jest to konieczne ze względu na straty do otoczenia, które w tym wypadku wynoszą ok. 4500 kWh.

Wykres zależności objętości od współczynnika przenikania ciepła

Rys. 7. Zależność wymaganej objętości akumulatora ciepła od współczynnika przenikania ciepła przez jego ściany

Określenie zapotrzebowania na energię elektryczną do zasilania pompy ciepła

Ilość zgromadzonego w akumulatorze ciepła pozwala przez blisko połowę sezonu grzewczego ogrzewać obiekt bez udziału pompy ciepła, korzystając z wymiany ciepła pomiędzy akumulatorem a ogrzewanym obiektem, wymuszonej tylko pompą obiegową. Mniej więcej w połowie sezonu grzewczego technika ogrzewania obiektu ulegnie zmianie. Temperatura wody w akumulatorze na tyle się obniży, że do procesu ogrzewania obiektu włączona zostanie pompa ciepła, dla której akumulator będzie dolnym źródłem ciepła.

Zmiany w wydajności pompy ciepła COP (rys. 8) [3] można określić na podstawie analizy przebiegu obniżania się temperatury wody w akumulatorze ciepła (krzywa czerwona na rys. 6) oraz za pomocą następującego wzoru:

Wzór 2

gdzie:

Tg – temperatura górnego źródła ciepła,

Td – temperatura dolnego źródła ciepła.

Współczynnik COP jest tym wyższy, im mniejsza jest różnica temperatur pomiędzy źródłem dolnym i górnym [3]. Dlatego najlepszą wydajność można osiągnąć, stosując pompy ciepła w niskotemperaturowych układach grzewczych, w których temperatura źródła górnego jest możliwie najniższa, jak np. ogrzewanie podłogowe.

Wydajność pompy ciepła

Rys. 8. Wydajność pompy ciepła w trakcie ogrzewania obiektu z wykorzystaniem pompy ciepła (w drugiej części sezonu grzewczego)


 

Pokazany na rys. 8 przebieg wydajności pompy ciepła rozpoczyna się około połowy sezonu grzewczego, czyli w momencie włączenia tego urządzenia do procesu grzewczego. Średnia wartość współczynnika COP w okresie, w którym pracuje pompa, to 6,37. Jest to bardzo wysoki wynik, gdyż zazwyczaj, kiedy dolnym źródłem ciepła jest grunt lub otwarty zbiornik wodny, pompy ciepła osiągają sprawności rzędu 2,5–4,5.Mając określony przebieg zapotrzebowania na ciepło ogrzewanego obiektu oraz zmian wydajności pompy ciepła, z poniższego wzoru można określić przebieg zapotrzebowania na energię elektryczną w kolejnych dniach sezonu grzewczego [3]:

Wzór 3

Zmienne zapotrzebowanie na energię elektryczną do zasilania pompy ciepła w czasie sezonu grzewczego pokazano na rys. 9. Zapotrzebowanie to wynosi dla całego sezonu grzewczego ok. 1011 kWh. Dotychczasowe obliczenia rozszerzono również na budynki o innym metrażu. Rys. 10 obrazuje zmienne zapotrzebowanie na energię elektryczną dla pompy ciepła w zależności od metrażu budynku i wskaźnika zapotrzebowania na ciepło (klasy budynku).

 Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Rys. 9. Zapotrzebowanie na energię elektryczną do zasilania pompy ciepła w sezonie grzewczym

Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla pompy ciepła

Rys. 10. Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla pompy ciepła w zależności od metrażu budynku i wskaźnika zapotrzebowania na ciepło

Podsumowanie i wnioski

Wykorzystanie do ogrzewania budynku pompy ciepła współpracującej z izolowanym termicznie i odpowiednio dobranym wodnym akumulatorem ciepła pozwala w pierwszej połowie sezonu grzewczego ogrzewać obiekt jedynie dzięki wymianie ciepła pomiędzy ogrzewanym obiektem a akumulatorem.

Zasilania energią elektryczną wymaga w tym wypadku tylko pompa obiegowa transportująca ciepło z akumulatora do obiektu za pośrednictwem cieczy przepływającej przez wymienniki w akumulatorze i w budynku. Dopiero w drugiej połowie sezonu grzewczego do procesu musi zostać włączona pompa ciepła. Współpraca pompy z odpowiednim wodnym akumulatorem ciepła pozwala osiągnąć bardzo wysoką średnią wartość współczynnika jej wydajności (COP), wynoszącą 6,37.

W ciągu całego sezonu grzewczego pompa obiegowa wykorzystała 210 dni × 24 godz. × 0,2 kW = 1008 kWh energii elektrycznej, a pompa ciepła: ciepło dostarczone [kWh]/COP = 6440 kWh/6,37 = 1011 kWh energii elektrycznej. Całkowity koszt ogrzewania wyniósł: wykorzystana energia elektryczna [kWh] × cena jednostkowa [zł/kWh] = 2019 kWh × 0,4 zł/kWh = 808 zł, a 1 kWh ciepła wykorzystanego do ogrzewania obiektu kosztowała: koszt energii elektrycznej [zł]/ilość wykorzystanych kWh ciepła = 808 zł/ 6440 kWh = 0,12 zł kWh = 0,000033 zł kJ = 33 zł GJ.Dla porównania ciepło sprzedawane w miejskim przedsiębiorstwie energii cieplnej kosztuje od 30 do 60 zł/GJ.

Literatura

  1. Gumuła S., Stanisz K., Warianty rozwiązań technicznych zapotrzebowania na energię elektryczną budynku niezależnego energetycznie, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, s. Konferencje, z. 26, Warszawa 2009.
  2. Kaiser H., Wykorzystanie energii słonecznej, Wydawnictwo AGH, Kraków 1995.
  3. Dlaczego i dla kogo pompy ciepła?, www.budujemydom.pl.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Grzegorz Bartnicki, dr inż. Bogdan Nowak Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego

Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego

W artykule przedstawiono przypadek, w którym pomimo podejmowanych przez lokatorów działań mających na celu ograniczenie zużycia ciepła, opłaty za ogrzewanie są wysokie. Stosunkowo duża różnica pomiędzy...

W artykule przedstawiono przypadek, w którym pomimo podejmowanych przez lokatorów działań mających na celu ograniczenie zużycia ciepła, opłaty za ogrzewanie są wysokie. Stosunkowo duża różnica pomiędzy sumą wskazań liczników mieszkaniowych a energią chemiczną zawartą w zakupionym paliwie wskazuje na niesatysfakcjonującą sprawność źródła ciepła i instalacji przesyłowych. Nie można tego wytłumaczyć niedokładnością wskazań mierników – przyczyną jest raczej brak właściwej eksploatacji systemu.

dr inż. Bogdan Nowak Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251 Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego,...

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego, które uwzględniane są przy projektowaniu instalacji oraz podczas oceny efektywności energetycznej budynków wynikającej z dyrektywy EPBD (energy performance of buildings directive) [2].

Materiały PR Jak chronić instalację przed korozją?

Jak chronić instalację przed korozją? Jak chronić instalację przed korozją?

Złożoność i różnorodność rozwiązań oraz różne wymagania wobec instalacji skłaniają projektantów i użytkowników do dbałości o ich niezawodność i żywotność. Największym zagrożeniem dla instalacji jest korozja....

Złożoność i różnorodność rozwiązań oraz różne wymagania wobec instalacji skłaniają projektantów i użytkowników do dbałości o ich niezawodność i żywotność. Największym zagrożeniem dla instalacji jest korozja. Wynalezienie stali nierdzewnej i nierdzewnych stopów dawało przekonanie, że problem ten został rozwiązany. Okazało się jednak, że korozja atakuje bez wyjątku wszystkie metale, a nawet tworzywa.

Jerzy Kosieradzki Woda jako źródło ciepła dla pomp

Woda jako źródło ciepła dla pomp Woda jako źródło ciepła dla pomp

W większości artykułów poświęconych pompom ciepła autorzy szczegółowo analizują zalety pompy ciepła, pokazując, jak szczególne jest to urządzenie, bo pozwala z 1 kW zainstalowanej mocy uzyskać nawet 4...

W większości artykułów poświęconych pompom ciepła autorzy szczegółowo analizują zalety pompy ciepła, pokazując, jak szczególne jest to urządzenie, bo pozwala z 1 kW zainstalowanej mocy uzyskać nawet 4 kW mocy grzewczej. Rzadko spotyka się informacje o tym, że aby te 4 kW mocy grzejnej uzyskać po stronie skraplacza (to on grzeje), trzeba je wcześniej po stronie parownika móc odebrać (to on ciepło ze źródła pobiera). Niestety, wielu zapomina o tym, że w fizyce wszystko musi się zgadzać.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u.

Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u. Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u.

W artykule przeanalizowano parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, które należy przyjmować do wyliczeń ekonomicznych, opisano również kształtowanie się zapotrzebowania na energię cieplną...

W artykule przeanalizowano parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, które należy przyjmować do wyliczeń ekonomicznych, opisano również kształtowanie się zapotrzebowania na energię cieplną w ciągu roku. Analizie poddano dostawę ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Oszacowano koszty i zużycie energii elektrycznej i węgla oraz ilość powstającego przy tym dwutlenku węgla.

Jerzy Kosieradzki Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła – kierunki rozwoju Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola...

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola będzie jednak rosła, bo wykorzystują one powszechnie dostępne w naturze – w powietrzu, gruncie i wodzie – ciepło niskotemperaturowe (od 1 do ok. 40°C), którego nie mogą wykorzystać inne urządzenia, zwłaszcza do zasilania instalacji grzewczych. Duże możliwości stosowania tych pomp dają też odpadowe...

Piotr Leszek Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła

Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła

Artykuł omawia zagadnienie doboru dolnego źródła dla pomp ciepła na podstawie ogólnych zasad projektowych stosowanych w Niemczech i Szwajcarii oraz doświadczeń firmy Energie Odnawialne Dorsystem.

Artykuł omawia zagadnienie doboru dolnego źródła dla pomp ciepła na podstawie ogólnych zasad projektowych stosowanych w Niemczech i Szwajcarii oraz doświadczeń firmy Energie Odnawialne Dorsystem.

Tomasz Lenarczyk Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia...

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia grzewczego, liczba włączeń i wyłączeń, straty postojowe i kominowe czy jakość paliwa. Dlatego zastosowane urządzenia zostały opomiarowane – pompę ciepła wyposażono w oddzielne liczniki energii elektrycznej i cieplnej.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Gazowe pompy ciepła

Gazowe pompy ciepła Gazowe pompy ciepła

Zasada pracy gazowej pompy ciepła opiera się na lewobieżnym obiegu termodynamicznym. Dzięki pracy mechanicznej, niezbędnej do napędu sprężarki, zwiększana jest temperatura w górnym źródle ciepła. Do napędu...

Zasada pracy gazowej pompy ciepła opiera się na lewobieżnym obiegu termodynamicznym. Dzięki pracy mechanicznej, niezbędnej do napędu sprężarki, zwiększana jest temperatura w górnym źródle ciepła. Do napędu sprężarek wykorzystuje się najczęściej energię elektryczną – to rozwiązanie nazywane jest w dalszej części artykułu „klasyczną pompą ciepła”.

Redakcja RI Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności

Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących różne technologie, ale określanych wspólnym mianem „pomp ciepła”. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań pompy ciepła łączy fakt, że czerpią energię...

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących różne technologie, ale określanych wspólnym mianem „pomp ciepła”. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań pompy ciepła łączy fakt, że czerpią energię z dolnego źródła i przekazują ją (pompują) do źródła górnego. Dolnym źródłem może być powietrze, woda albo grunt, a górne to instalacja c.o. lub c.w.u. Nawet w chłodnym powietrzu i chłodnej wodzie jest dużo energii - problem w tym, jak ją zmusić do przepływu w odwrotnym kierunku, niż się to odbywa...

Waldemar Joniec Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ

Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ

Zarówno projektant, jak i inwestor przy wyborze pompy ciepła nie mogą stawiać sobie pytania, jaką pompę ciepła by chcieli, ale jaką mogą w danych warunkach zastosować. Sukces, czyli oszczędna, tania eksploatacja,...

Zarówno projektant, jak i inwestor przy wyborze pompy ciepła nie mogą stawiać sobie pytania, jaką pompę ciepła by chcieli, ale jaką mogą w danych warunkach zastosować. Sukces, czyli oszczędna, tania eksploatacja, zależy bowiem nie tyle od samego urządzenia, ile od wyboru właściwej koncepcji całego systemu ogrzewania budynku.

Waldemar Joniec Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła

Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła

W Polsce brakuje wytycznych i standardów dotyczących wyboru i wykonywania dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła. Branża korzysta z wytycznych niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Duża liczba...

W Polsce brakuje wytycznych i standardów dotyczących wyboru i wykonywania dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła. Branża korzysta z wytycznych niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Duża liczba zmiennych i tym samym ryzyko uzyskania z wymienników gruntowych niedostatecznej ilości energii dla pomp ciepła zmuszają do bardzo starannego projektowania i budowy takich instalacji.

Rafał Kowalski Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między...

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między pompą ciepła a sondą cyrkuluje solanka, która przepływając odbiera ciepło od gruntu. Aby zoptymalizować działanie instalacji, niezbędne jest zapewnienie możliwości regulacji i odcięcia poszczególnych obiegów solanki między rozdzielaczem a sondami gruntowymi.

mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, mgr inż. Piotr Skowroński Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej? Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

dr inż. Jacek Biskupski Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą...

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą ciepła przeprowadzono w 1945 r. w USA (nie licząc Szwajcarii w latach 30.). Dlaczego pozyskiwanie energii do ogrzewania budynków z otaczającego powietrza nie znalazło szerokiego zastosowania aż przez 70 lat?

Redakcja RI Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej...

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej i korzystania z energii odnawialnej. Za kilka lat pompy ciepła mogą być najczęściej stosowanymi urządzeniami do zasilania instalacji c.o. i c.w.u. w nowych obiektach.

dr inż. Natalia Fidorów, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument...

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument stabilności temperatury gruntu na dużych głębokościach. Jednak przy ciągłym pobieraniu lub dostarczaniu energii do gruntu jego temperatura zacznie się zmieniać.

Michał Dobrzyński Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami...

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami legislacja europejska "zdublowała" nas w tym zakresie – od stycznia br. obowiązuje bowiem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Redakcja RI Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej,...

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej, które nie wymagały już tak wielkich nakładów pracy i środków pieniężnych, jak tradycyjne systemy domowej inteligencji.

Waldemar Joniec Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Instalacje z pompami ciepła - przykłady Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych,...

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych, handlowych, a nawet przemysłowych. Poniżej zaprezentowano wybrane przykłady zastosowań pomp ciepła w instalacjach średnich i dużych.

mgr inż. Eligiusz Huk, mgr inż. Małgorzata Jakubiak, mgr inż. Paweł Krupicz Pompy ciepła w IKEA

Pompy ciepła w IKEA Pompy ciepła w IKEA

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono...

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono koszty eksploatacji systemu grzewczego.

Redakcja RI 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych...

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych obiektach przemysłowych.

mgr inż. Katarzyna Rybka, Waldemar Joniec Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych....

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych. Wraz z rozwojem tego kierunku wzrastać będzie też zainteresowanie pozyskiwaniem ciepła odpadowego w różnych procesach. Spory potencjał w tej dziedzinie mają pompy ciepła. W artykule zaprezentowano przykłady niestandardowych instalacji z pompami ciepła w górnictwie i rolnictwie oraz gospodarce komunalnej.

Redakcja RI Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja

Nowoczesne instalacje to miks wielu materiałów podlegających różnym zjawiskom, w tym korozji elektrochemicznej i biologicznej. Efektywna praca i trwałość takich instalacji zależą od zastosowanych rozwiązań...

Nowoczesne instalacje to miks wielu materiałów podlegających różnym zjawiskom, w tym korozji elektrochemicznej i biologicznej. Efektywna praca i trwałość takich instalacji zależą od zastosowanych rozwiązań technicznych i środków ochrony antykorozyjnej. Kluczowym czynnikiem dla instalacji grzewczych są parametry wody. Nie może ona zawierać związków wywołujących proces odkładania się osadów wapniowych i przyspieszających korozję przewodów, armatury i wymienników, nie powinno w niej być rozpuszczonego...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.