RynekInstalacyjny.pl

Charakterystyka energetyczna budynku według nowych wymagań prawnych

Energy performance of a building according to the new legal requirements

Fot. Photoexpress

Fot. Photoexpress

W styczniu 2014 zaczęły obowiązywać nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, natomiast w lipcu br. opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku (świadectw charakterystyki energetycznej budynku). We wrześniu 2014 r. Prezydent RP „rzutem na taśmę” podpisał ustawę o charakterystyce energetycznej budynków, która zacznie obowiązywać za kilka miesięcy – trzeba będzie w związku z tym ponownie opublikować wspomniane rozporządzenie. Czy jest jeszcze szansa, żeby w nim coś poprawić?

Zobacz także

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

W warunkach technicznych [1] wprowadzono nowe wymagania w zakresie izolacyjności termicznej przegród budowlanych, tzw. wymagania szczegółowe (głównie UMAX) oraz wymagania ogólne (EP) dotyczące nieodnawialnej energii pierwotnej.

Wymagania graniczne w zakresie EP dla części budynków są opisane wadliwie, co już skutkuje trudnościami w projektowaniu takich budynków jak: hale sportowe, baseny, hale produkcyjne, drukarnie.

Wszystko na opak

Logika tworzenia prawa wymaga, żeby najpierw zatwierdzić akty nadrzędne – ustawy, a później akty wykonawcze, czyli rozporządzenia. Warunki techniczne, które powinny być spełnione przy budowie, przebudowie lub remoncie każdego budynku, opublikowane zostały w lipcu 2013 r., a zaczęły obowiązywać od stycznia 2014.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectw charakterystyki energetycznej opublikowana została 2 lipca 2014 r., a odpowiednia ustawa w sprawie charakterystyki energetycznej budynku właśnie się pojawiła. Stan ten rodzi wiele problemów i trudności.

Trudności projektowe

Aktualnie obowiązujące akty prawne stwarzają szereg bardzo poważnych problemów, z którymi projektanci nie zawsze będą mogli sobie poradzić. W obecnej sytuacji prawnej projektanci:

  • mają problemy ze spełnieniem wymagań prawnych w zakresie EP i z zakończeniem procesów projektowych w terminie,
  • tracą czas na poszukiwanie rozwiązań pozwalających spełnić nieosiągalne w żaden sposób wymagania prawne w zakresie EP,
  • są posądzani przez inwestorów o brak niezbędnych umiejętności projektowych, co skutkuje niepotrzebnymi napięciami,
  • zmuszeni są zgłaszać do ministerstwa wnioski o odstępstwo, co znacznie wydłuża proces projektowy i w ostateczności nie gwarantuje pozytywnej opinii,
  • ze względu na wydłużony proces projektowy mogą być pociągnięci przez inwestora do odpowiedzialności finansowej (kary umowne).

Błędy legislacyjne mogą doprowadzić do utraty wiarygodności projektantów i biur projektowych, a nawet do ich bankructwa. Wnioski są następujące:

  • zawsze starać się o odstępstwa, co powoduje znaczne wydłużenie procesu projektowego
  • lub inteligentnie oszukiwać przy opracowaniu charakterystyki energetycznej!

Nigdy nie wiadomo, jakie będą losy inwestycji, dlatego drugi wniosek jest dość wątpliwy i działanie takie może się obrócić przeciwko projektantom i uczestnikom procesu inwestycyjnego. Dziwne, że autorzy zmian prawnych nie chcą tego zauważyć.

Trudności, na jakie natrafiają inwestorzy

Problemy mają też inwestorzy, którzy:

  • zmuszeni są do wydłużenia procesu projektowego,
  • są obciążani dodatkowymi kosztami wynikającymi z przedłużającego się procesu inwestycyjnego,
  • z powodu przedłużającego się procesu inwestycyjnego mogą być narażeni na utratę np. dotacji,
  • zmuszeni są do wycofywania się z realizacji zaplanowanych inwestycji.

Konsekwencje błędnie przyjętych regulacji prawnych są już odczuwalne, a oceny ustanowionych wymagań są w większości negatywne.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [2] może początkowo stwarzać wrażenie, że pozwoli wyeliminować występujące obecnie trudności w projektowaniu. Czy rzeczywiście tak będzie?

Nowa metodologia sporządzania charakterystyki energetycznej też jest pełna błędnych założeń i niedopowiedzeń. Pierwsze bardziej skomplikowane testy procedur wykazały, że autorzy nowelizacji nie sprawdzili dobrze przyjętych wartości i metod obliczeniowych.

W niektórych przypadkach obliczenie charakterystyki energetycznej prowadzi do nieuzasadnionego wzrostu wartości zużycia energii, a w innych do nieuzasadnianego jej ograniczenia. Już dziś można powiedzieć, że jest to poważny błąd.

Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku

Nowa metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego zawarta w rozporządzeniu z 3 czerwca br. [2] zaczęła obowiązywać 3 października br. Pobieżna lektura pozwala odnieść wrażenie, że wprowadzono bardzo wiele drobnych zmian. Jednak po dokładniejszym ich przeanalizowaniu okazuje się, że są one bardzo istotne i wpływają na zasady projektowania oraz opracowywania charakterystyki energetycznej budynków.

Nowe regulacje nie są spójne z całym procesem projektowym, a wręcz są sprzeczne z aktualnie obowiązującymi innymi aktami prawnymi, normami oraz ogólnie przyjętymi zasadami i wiedzą techniczną. Duże wątpliwości budzą m.in.:

  • definicja podziału na strefy ogrzewane i chłodzone,
  • definicja powierzchni występujących w budynku i ich wpływ na końcową ocenę budynku,
  • brak działu poświęconego wyznaczaniu sprawności instalacji chłodniczych,
  • pominięcie wpływu automatyki na zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie,
  • przyjęcie zaniżonych lub zawyżonych wskaźników zużycia ciepłej wody,
  • przyjęcie zaniżonych, tj. znacznie poniżej minimalnych dopuszczalnych prawem wymagań higienicznych, wymian powierza w pomieszczeniach.

Test wartości przyjętych w rozporządzaniu w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [2] rozpocznijmy od najczęściej projektowanych budynków jedno- i wielorodzinnych.

Analizy energetyczne wykonano dla budynków: wielorodzinnego projektowanego aktualnie we Wrocławiu oraz jednorodzinnego projektowanego w Krakowie. Do wykonania charakterystyki energetycznej przyjęto budynki o stosunkowo zwartej zabudowie, co oznacza mały wpływ kształtu budynku na jego charakterystykę energetyczną:

  • charakterystykę geometryczną budynku jednorodzinnego i wielorodzinnego opisano w tabeli 1,
  • warunki graniczne EP dla projektowanych budynków zamieszczono w tabeli 2.

Projektowany budynek wielorodzinny charakteryzuje się dużą zwartością: A/Ve = 0,36 m–1. Dla tak zaprojektowanego obiektu maksymalna dopuszczalna prawem wartość EP wg wymagań prawnych z 2008 r. jest niższa niż obowiązująca do stycznia 2014 r.

Geometria budynków mieszkalnych

Tabela 1. Geometria projektowanych budynków mieszkalnych


 

Wartości graniczne EP wg warunków technicznych z 2008 r

Tabela 2. Wartości graniczne EP wg warunków technicznych z 2008 r. i aktualnie obowiązujące dla budynku jedno- i wielorodzinnego


 

Zdarza się nierzadko, że projektowane budynki charakteryzują się bardziej zwartą zabudową niż w omawianych przykładach. Dla przykładu budynek trzyklatkowy dziesięciokondygnacyjny charakteryzuje się wskaźnikiem: A/Ve = 0,22 m–1. Wartość graniczna EP wg wymagań z 2008 r. wynosi EPWT2008 = 81,5 kWh/(m2 rok) i jest dużo niższa od aktualnie obowiązujących wymagań prawnych – EPWT2013 = 105 kWh/(m2 rok).

Dla budynków jednorodzinnych o stosunkowo zwartej zabudowie, gdzie A/Ve = 0,65 m–1, nowe graniczne wymagania prawne dotyczące EP są bardziej rygorystyczne.

Budynki zwarte wielorodzinne zaprojektowane według wymagań prawnych z 2008 r. powinny zużywać mniej energii, zatem powinny się charakteryzować niższą wartością EP niż nowoprojektowane. Pojawia się pytanie: dlaczego projektanci nie zgłaszali uwag i sprzeciwu do tak rygorystycznych wymagań?

Obowiązujące w latach 2009–2013 Prawo budowlane pozwalało opracowywać charakterystyki energetyczne budynku w odniesieniu do wskaźnika EP lub parametrów szczegółowych, głównie izolacji termicznej przegród budowlanych.

Projektanci wykorzystywali prostszą i mniej pracochłonną metodę oceny energetycznej budynku w oparciu jedynie o parametry szczegółowe. Przykłady zaprojektowania budynków w oparciu o minimalne wymagania izolacyjności termicznej przegród oraz izolacyjność instalacji c.o. i c.w.u. budynków podano w tabeli 3.

 Przykładowa energochłonność budynków

Tabela 3. Przykładowa energochłonność budynków zaprojektowanych tak, by spełnić wymagania szczegółowe zamieszczone w warunkach technicznych z 2008 r. [3]

Powstałe w ten sposób budynki są energochłonne i już w 2017 r. będą się nadawały do termomodernizacji. Przygotowywane są obecnie założenia i definicje głębokiej termomodernizacji, która na pewno obejmować będzie budynki wykonane w latach 2009–2013. Z audytorskiego punktu widzenia – może to i dobrze.

Projektowane w ten sposób budynki są energochłonne. Należy jednak podkreślić, że minimalne wymagania prawne w zakresie EP były tak sformułowane, że w przypadku budynków zwartych nawet znaczące poprawienie parametrów izolacyjnych przegród i instalacji grzewczych nie pozwalało spełnić wymagań granicznych EPWT2008.

Z tego powodu stosowano różne zabiegi, tak aby wykazać, że nowe budynki są energooszczędne.

Analiza wymagań WT2013 i metodologii obliczania charakterystyki energetycznej

Do przeprowadzenia analizy wymagań zawartych w obu rozporządzeniach [1, 2] przyjęto parametry graniczne izolacyjności termicznej przegród tak, by spełniały minimalne wymagania prawne. Zaprojektowano przegrody budynków, a wyniki zamieszczono w tabeli 4.

 Parametry izolacyjne przegród budowlanych

Tabela 4. Parametry izolacyjne przegród budowlanych wg WT2013 dla okresu grzewczego


 

Do obliczenia charakterystyki przyjęto następujące założenia:

  • budynki zlokalizowane we Wrocławiu,
  • projektowana liczba użytkowników w budynku wielorodzinnym – 275 osób, określona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy projektowaniu,
  • w budynku jednorodzinnym liczba użytkowników – 4 osoby, określona zgodnie z ustaleniami z inwestorem,
  • obliczeniowe zużycie ciepłej wody dla budynku wielorodzinnego wg WT2008 – 38,5 l/osobę,
  • obliczeniowe zużycie ciepłej wody dla budynku jednorodzinnego wg WT2008 – 35 l/osobę,
  • w budynku wielorodzinnym wentylacja mechaniczna wyciągowa realizowana przez nawiewniki o całkowitej wymianie zgodnie z minimalnymi wymaganiami higienicznymi 100 m3/h, z nocnym ograniczeniem do 60% projektowanej wymiany,
  • cztery mieszkania z garderobą 115 m3/h z nocnym ograniczeniem jw.,
  • w budynku jednorodzinnym wentylacja mechaniczna wyciągowa, łączna wymiana zgodnie z projektem wentylacji – określono na poziomie 287,01 m3/h,
  • szczelność powietrzna obu budynków n50 = 2,9 1/h,
  • ogrzewanie wody dla c.o. i c.w.u. realizowane za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego o optymalnej sprawności systemu grzewczego.

Podstawowe wartości wg metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku z 2008 r. [3] oraz wg przepisów tegorocznych [2] zamieszczono w tabeli 5.

 Porównanie istotnych wskaźników

Tabela 5. Porównanie istotnych wskaźników wynikających z rozporządzeń [3] i [2]


 

Na podstawie analiz dwóch rozporządzeń: z 2014 oraz z 2008 r. zaobserwowano istotne zmiany podejścia, mające zasadniczy wpływ na wyniki końcowe. Na czym one polegają?

W odniesieniu do budynków mieszkaniowych jedno- i wielorodzinnych można zauważyć, że:

  • w metodologii opisanej w rozporządzeniu z 2014 r. [2] pominięto liczbę użytkowników, a zapotrzebowanie na c.w.u. przyjmować należy w odniesieniu do powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza. Ma to duży wpływ na obliczoną wg nowych zasad charakterystykę energetyczną budynku. Budynki będą zużywać „na papierze” czasami mniej energii, a czasami więcej, jednak rzadko tyle, ile wynika z projektu,
  • wentylację naturalną i mechaniczną wyciągową należy określać w oparciu o wskaźniki powierzchniowe w odniesieniu do powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza,
  • zmieniły się nieznacznie wartości wewnętrznych zysków ciepła, które wpływają w istotny sposób na obliczeniowe zmniejszenie zużycia energii.

System przygotowania c.w.u.

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania c.w.u. QW,nd wyznacza się według wzoru:

Wzór 1, kWh/rok

gdzie:

VWi – jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, dm3/m2 · dzień;

cW – ciepło właściwe wody, cw = 4,19 kJ/kg K;

Af – powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana), m2;

rW – gęstość wody, rw = 1 g/dm3;

qW – obliczeniowa temperatura ciepłej wody użytkowej w zaworze czerpalnym, qW = 55°C;

q0 – obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem, q0 = 10°C;

tR – współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej;

kR – liczba dni w roku, kR = 365.

Wzór 2

Wartość VWi dla budynków wynosi 2,0 dm3/(m2 · dzień) w przypadku rozliczenia ryczałtowego oraz 1,6 dm3/(m2 · dzień) w przypadku indywidualnego opomiarowania mieszkań. Dla domów jednorodzinnych należy przyjmować wartość 1,6 dm3/(m2 · dzień). Współczynnik korekcyjny tR ze względu na przerwy w użytkowaniu c.w.u. w obu przypadkach wynosi 0,9. Co to oznacza?

Mieszkania i domy o małej powierzchni będą się charakteryzowały niskim zużyciem ciepłej wody, a duże mieszkania i domy nadmiernym. Dom 200 m2 użytkowany przez czteroosobową rodzinę zużywać będzie wg metodologii z 2014 r. [2] 70 l/osobę, a mieszkanie o pow. użytkowej 35 m2, zajmowane także przez rodzinę czteroosobową, zużywać będzie ok. 25 l/osobę.

Nie wiadomo, dlaczego przyjęto metodę aż trzykrotnie różnicującą jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej liczone na osobę. Przyjęte wytyczne są nieprawidłowe i będą generować różnego rodzaju problemy.

Wentylacja

Przyjęta metodologia uwzględniania w charakterystykach energetycznych wentylacji wymaga poświęcenia jej osobnych rozważań. Jednak na potrzeby artykułu przeanalizowano wstępnie jedynie wentylację naturalną i mechaniczną wywiewną działającą okresowo. W metodologii z 2014 r. [2] przyjmowana do obliczeń wymiana powietrza zależna jest od wskaźnika powierzchniowego.

Całkowitą ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w n-tym miesiącu roku wyznacza się ze wzoru:

Wzór 3, kWh/m-c

Wzór 4,     W/K

gdzie:

Hve,s – współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację ze strefy ogrzewanej;

qint,s,H – średnia temperatura wewnętrzna w strefie ogrzewanej wyznaczona wg PN dotyczącej energetycznych właściwości użytkowych budynków – obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia, °C;

qe,n – średnia miesięczna temperatura powietrza zewnętrznego według danych klimatycznych z najbliższej lokalizacji budynku stacji meteorologicznej, podawanych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, °C;

tM – liczba godzin w miesiącu, -;

ra – pojemność cieplna powietrza, ra = 1200 J/(m3 · K);

bve,k – czynnik korekty temperatury dla strumienia powietrza zewnętrznego k wyznaczony zgodnie z pkt 5.5.1 albo według Polskiej Normy dotyczącej energetycznych właściwości użytkowych budynków – obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia;

Vve,k,n – uśredniony w czasie strumień powietrza zewnętrznego k w strefie ogrzewanej, identyfikator strumienia powietrza zewnętrznego, m3/s.

Warto przeczytać: Wpływ otoczenia na bilans energetyczny budynku energooszczędnego >>

Uśredniony w czasie strumień powietrza zewnętrznego k w strefie ogrzewanej Vve,k,n dla wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej wywiewnej wyznacza się według wzoru:

Wzór 5

gdzie:

Vve,1,s – podstawowy strumień powietrza zewnętrznego w okresie użytkowania budynku odniesiony do powierzchni strefy ogrzewanej, m3/s;

Af,s – powierzchnia strefy ogrzewanej, m2.

Wartości podstawowego strumienia powietrza zewnętrznego w okresie użytkowania budynku odniesione do powierzchni strefy ogrzewanej Vve,1,s, m3/(s · m2), w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wyposażonym w wentylację grawitacyjną lub wentylację mechaniczną wywiewną albo w lokalu mieszkalnym w takim budynku określono w metodologii z 2014 r. [2] dla:

  • lokali mieszkalnych w przypadku wentylacji:
   - ciągłej – 0,32 · 10–3 m3/(s · m2),
   - mechanicznej z osłabieniem w nocy – 0,28 · 10–3 m3/(s · m2);
  • klatek schodowych w budynkach wybudowanych przed 1990 r., w których nie przeprowadzono termomodernizacji:
   - bez wiatrołapu – 0,43 · 10–3 m3/(s · m2),
   - z wiatrołapem – 0,22 · 10–3 m3/(s · m2);
  • klatek schodowych w budynkach innych niż wymienione powyżej:
   - bez wiatrołapu – 0,22 · 10–3 m3/(s · m2),
   - z wiatrołapem – 0,07 · 10–3 m3/(s · m2).

Przyjęte wartości są z punktu widzenia wymagań higienicznych niewystarczające (tabela 6). W związku z tym pojawiają się następujące wnioski:

  • projektowanie ze względu na wymagania higieniczne nie ma nic wspólnego z projektowaną charakterystyką energetyczną budynku,
  • zaprojektowany budynek spełniający nadrzędne wymagania higieniczne zużywać będzie więcej energii, niż to wynika z obliczeń wykonanych na podstawie metodologii z 2014 r. [2],
  • takie samie budynki wyposażone w wentylację naturalną i mechaniczną będą charakteryzowały się znacząco różnymi wartościami EP.

Podstawowy strumień powietrza zewnętrznego w okresie użytkowania budynku odniesiony do powierzchni strefy ogrzewanej Vve,1,s w budynkach wyposażonych w wentylację nawiewno-wywiewną wyznacza się ze wzoru:

Wzór 6, m3/s

gdzie:

Vve,1,s,n – strumień powietrza zewnętrznego odpowiadający przyjętemu w budowlanej dokumentacji technicznej sposobowi użytkowania strefy budynku obsługiwanej przez wentylację nawiewno-wywiewną, m3/s;

rn – stopień zmniejszenia strumienia powietrza zewnętrznego w n-tym miesiącu roku.

W przypadku wentylacji nawiewno-wywiewnej działającej ze stałym strumieniem powietrza zewnętrznego wartość rn równa jest 1. W przypadku wentylacji działającej z regulowanym ręcznie lub automatycznie strumieniem powietrza zewnętrznego wartość rn ustala się, uwzględniając sposób regulacji tego strumienia oraz sposób użytkowania strefy budynku obsługiwanej przez wentylację nawiewno-wywiewną. W przypadku braku takich danych przyjmuje się rn = 0,75.

Wartość stopnia zmniejszenia strumienia powietrza zewnętrznego jest niezgodna z dotychczas obwiązującymi zasadami redukcji strumienia wentylacji dla pomieszczeń mieszkalnych, które umożliwiają zmniejszenie strumienia wentylacyjnego do 60% wymaganej wymiany w okresie od 22.00 do 6.00. Oznacza to że rn = 0,86, a nie, jak proponuje autor rozporządzenia, 0,75.

Podsumowanie

Na bardziej szczegółowe i dalej idące wnioski jest jeszcze za wcześnie, jednak wprowadzenie zmian w zakresie ciepłej wody, wentylacji oraz wewnętrznych zysków zmienia w istotny sposób wyniki końcowe obliczeń charakterystyki energetycznej budynków. Porównanie wyników obliczeń charakterystyki energetycznej dla domu jedno- i wielorodzinnego zamieszczone w tabeli 7 nasuwa ciekawe spostrzeżenia:

Porównanie charakterystyki energetycznej budynków

Tabela 7. Porównanie obliczonej charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego i wielorodzinnego wg metodologii z 2008 r. [3] i z 2014 r. [2]


 

Spełnienie nowych wymagań prawnych nie powinno sprawić większych problemów projektowych, ale obliczona w ten sposób charakterystyka energetyczna budynku nie będzie miała wiele wspólnego z projektem budowlanym spełniającym inne wymagania warunków technicznych.

Obliczenia charakterystyki energetycznej mogą nie mieć nic wspólnego ze spełnieniem innych wymagań prawnych obowiązujących w procesie projektowym, którego np. nadrzędnym zadaniem jest zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych.

Jeżeli minimalne wymagania higieniczne są przyjęte błędnie, to najpierw powinny zostać zmienione i na tej podstawie należy określić wartości minimalnych wymian powietrza. Zaskakujące jest, że dla wentylacji mechanicznej należy przyjmować wymiany odpowiadające wymaganiom higienicznym.

Stanowisko takie jest raczej nie do przyjęcia i można by rzec, że jest manipulowaniem wynikami, a nie promowaniem budownictwa zdrowego i energooszczędnego. Dla wielu „specjalistów” manipulowanie wskaźnikami nie stwarza żadnego problemu, przez sprytne żonglowanie wartościami uzyskują na papierze korzystne wyniki, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistą pracą budynku.

Dla osiągnięcia fikcyjnego (papierowego) zmniejszenia zużycia energii nie można radykalnie obniżać wymiany powietrza czy ciepłej wody użytkowej.

Trudno powiedzieć, czy jest inne uzasadnienie dla niemal dwukrotnego zwiększenia zysków ciepła w domach jednorodzinnych niż potrzeba osiągnięcia oczekiwanych wyników.

Wprowadzenie nowych zasad oceny energetycznej budynków narzucać będzie preferowanie budowy obiektów mieszkalnych o niedużych powierzchniach.

Przy tak przyjętych wskaźnikach stosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno­‑wywiewnej nie będzie miało uzasadnienia energetycznego i ekonomicznego.

Jednorodzinne domy obliczone wg metodologii z 2014 r. [2] przy tych samych parametrach przegród charakteryzują się o ok. 15% zmniejszonym obliczeniowym zużyciem energii EP w stosunku do tego samego budynku zaprojektowanego i obliczonego poprawnie wg zasad ujętych w odpowiednich normach.

Domy wielorodzinne obliczone wg metodologii z 2014 r. [2] przy tych samych parametrach przegród charakteryzują się o ok. 30% zmniejszonym obliczeniowym zużyciem energii EP w stosunku do tego samego budynku zaprojektowanego i obliczonego poprawnie wg zasad ujętych w odpowiednich normach.

Przyjęta w rozporządzeniu metodologia budziła w trakcie procesu legislacji wiele emocji. Pomimo licznych uwag do projektu rozporządzenia nie wprowadzono praktycznie żadnych zmian. Wcześniejsze doświadczenia uczą, że konsultacje społeczne są potrzebne chyba tylko po to, by można było stwierdzić, że się odbyły.

Próby dzielenia się doświadczeniem w ostatnich siedmiu latach nie przynosiły żadnych zmian prawnych. Inne akty prawne są konsultowane, a zupełnie inne wdrażane. Trochę to dziwna praktyka w demokratycznym kraju UE.

Po wstępnym zapoznaniu się ze znowelizowanymi rozporządzeniami w sprawie metodologii opracowania charakterystyki energetycznej [2] oraz w sprawie warunków technicznych [1] będącymi częścią całościowej polskiej polityki efektywności energetycznej uważamy, że energooszczędność jest oddzielną dziedziną polityki i podlega jej prawom, a nie prawom fizyki, których, jak powszechnie wiadomo, nie da się zmienić czy pominąć.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2004, poz. 888).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno­‑użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU nr 201/2008, poz. 1240).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU 2012, poz. 462).
 5. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń.
 6. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia.
 7. PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania.
 8. PN-EN ISO 10211 Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe.
 9. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia ciepl­nego.
 10. PN-EN ISO 13789 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania.
 11. PN-EN-ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła.
 12. PN-83 B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
 13. PN-EN 308 Wymienniki ciepła. Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze–powietrze i powietrze–gazy spalinowe.
 14. PN-EN 13829 Właściwości cieplne budynków. Określanie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.
 15. PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
 16. PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.
 17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (DzU 2014, poz. 1200).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • AdamG AdamG, 20.11.2014r., 09:20:03 Z tekstu nie wynika w jaki sposób nowe zasady są sprzeczne ze starymi uregulowaniami. Że prowadzą do innych wyników - być może, ale sprzeczności w nich nie widzę. W akapicie Wszystko na opak" brak jest jakiegoś związku logicznego. Autor pisze dalej: Błędy legislacyjne mogą doprowadzić do utraty wiarygodności projektantów i biur projektowych, a nawet do ich bankructwa. Wnioski są następujące : Wnioski wyciąga się po przeprowadzeniu dowodu, którego w tekście brak. Właśnie dlatego, że twierdzenie o sprzeczności między przepisami nie ma uzasadnienia. Co innego prowadzenie do błędnych wyników - co innego sprzeczność.
 • dr inż. Andrzej Zuska dr inż. Andrzej Zuska, 21.11.2014r., 12:23:27 Tak to prawda. Nie należy utożsamiać złego prawa ze sprzecznym prawem. Autor tego nie rozumie i bez dowodu narzuca taką optykę.
 • Robert Robert, 04.12.2014r., 14:16:41 Moim zdaniem przesada. Istotą tekstu jest wykazanie głupoty wprowadzonych przepisów, a czy zwał to jak czy inaczej ma drugorzędne znaczenie.
 • wjoniec wjoniec, 04.12.2014r., 14:59:03 Większość nowych regulacji rodzi dyskusje i często odmienne zdania. Są różne zadania także nt. nowych wymagań dot. charakterystyki energetycznej, jak też dotychczasowej praktyki ich spełniania. Ten artykuł to jeden z głosów w dyskusji. Są też - i planujemy inne - na łamach czasopisma RI. <a href="/artykul/id3776">Zachęcam do ich lektury - np. art. w RI 11/2014 Pani Karoliny Kurtz-Oreckiej redaktor</a>
 • AdamG AdamG, 05.12.2014r., 11:27:12 Polecam ten drugi artykuł, bardzo ciekawy
 • stokrotka stokrotka, 23.07.2015r., 14:17:03 Dr inż. Andrzej Zuska swoją wypowiedzią raczył wkroczyć na ścieżkę wojenną tak z konstytucjonalistami jak i uczciwymi obywatelami. Nie ma takiej sprzeczności prawnej, która byłaby dobra no chyba, że dla złodzieja, mordercy i oszusta. Wówczas nie można by było ani stwierdzić jego czynu ani go ukarać ponieważ subsumpcja prawa nie byłaby możliwa, tym bardziej skuteczna. Najwidoczniej dr inż. Andrzej Zuska na własnym przykładzie opiera swoje dywagacje i zapomina czym jest prawo i przede wszystkim czemu służy ...

Powiązane

VTS Sp. z o. o. WING - nowa jakość w technologii kurtyn powietrznych

WING - nowa jakość w technologii kurtyn powietrznych WING - nowa jakość w technologii kurtyn powietrznych

Strefa wejściowa we współczesnym budownictwie ma znaczenie nie tylko funkcjonalne, ale przede wszystkim reprezentacyjne. Estetyka wnętrza i komfort osób przebywających w holu wejściowym nowoczesnego biurowca,...

Strefa wejściowa we współczesnym budownictwie ma znaczenie nie tylko funkcjonalne, ale przede wszystkim reprezentacyjne. Estetyka wnętrza i komfort osób przebywających w holu wejściowym nowoczesnego biurowca, banku, apartamentowca, urzędu lub innego obiektu użyteczności publicznej stanowią więc jedne z najbardziej istotnych cech tej części budynku.

dr hab. inż. Paweł Michnikowski Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku

Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku

Na podstawie indywidualnego rachunku za dostarczoną energię cieplną można dokonać oceny poprawności obliczenia zużycia ciepła w lokalu mieszkalnym i tym samym weryfikacji naliczonych opłat.

Na podstawie indywidualnego rachunku za dostarczoną energię cieplną można dokonać oceny poprawności obliczenia zużycia ciepła w lokalu mieszkalnym i tym samym weryfikacji naliczonych opłat.

Materiały PR Co to jest kocioł pulsacyjny?

Co to jest kocioł pulsacyjny? Co to jest kocioł pulsacyjny?

Kocioł pulsacyjny to wysokiej klasy gazowe urządzenie grzewcze, pracujące w technologii połączenia kondensacji z pulsacyjnym systemem spalania. Kocioł pulsacyjny, czyli pulsator zamiast tradycyjnego palnika...

Kocioł pulsacyjny to wysokiej klasy gazowe urządzenie grzewcze, pracujące w technologii połączenia kondensacji z pulsacyjnym systemem spalania. Kocioł pulsacyjny, czyli pulsator zamiast tradycyjnego palnika ma komorę spalania, do której doprowadzona jest mieszanka gazowo-powietrzna. Czym się różni pulsator od tradycyjnych kotłów grzewczych?

Materiały PR Jakie są wady i zalety wentylacji mechanicznej?

Jakie są wady i zalety wentylacji mechanicznej? Jakie są wady i zalety wentylacji mechanicznej?

Każdy budynek musi mieć odpowiednią wentylację. Jej zadanie polega na filtrowaniu i wymianie zużytego powietrza na nowe, co jest konieczne przy oddychaniu osób przebywających w danych budynku. Co więcej,...

Każdy budynek musi mieć odpowiednią wentylację. Jej zadanie polega na filtrowaniu i wymianie zużytego powietrza na nowe, co jest konieczne przy oddychaniu osób przebywających w danych budynku. Co więcej, wentylacja potrzebna jest także wszystkim sprzętom znajdującym się w pomieszczeniu, aby mogły prawidłowo funkcjonować. Dlatego wentylacja musi dobrze spełniać swoje zadanie. System wentylacji mechanicznej zapewnia niezależne od warunków pogodowych stałe dostarczanie świeżego powietrza do pomieszczeń...

dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, prof. dr hab. Halina Koczyk Zapotrzebowanie na moc cieplną i energię użytkową do podgrzania ciepłej wody użytkowej – metody obliczeń

Zapotrzebowanie na moc cieplną i energię użytkową do podgrzania ciepłej wody użytkowej – metody obliczeń Zapotrzebowanie na moc cieplną i energię użytkową do podgrzania ciepłej wody użytkowej – metody obliczeń

Celem artykułu jest omówienie i porównanie najczęściej stosowanych metod obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną i energię użytkową do podgrzania ciepłej wody wymagających różnych danych wyjściowych, takich...

Celem artykułu jest omówienie i porównanie najczęściej stosowanych metod obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną i energię użytkową do podgrzania ciepłej wody wymagających różnych danych wyjściowych, takich jak: ilość i rodzaj armatury w punktach poboru, liczba mieszkańców czy normatywne ilości wody dla różnych punktów poboru.

dr inż. Anna Życzyńska, mgr inż. Grzegorz Dyś Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju...

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju budynku przepisy wymagają uwzględnienia tylko potrzeb na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody (budynki mieszkalne bez chłodzenia) albo dodatkowo energii na potrzeby oświetlenia wbudowanego (budynki inne niż mieszkalne) oraz energii na chłodzenie, jeżeli takie zapotrzebowanie występuje.

mgr inż. Katarzyna Rybka Wymienniki ciepła

Wymienniki ciepła Wymienniki ciepła

Wysoka efektywność działania systemu grzewczego lub chłodniczego to cel, do którego każdy projektant czy instalator powinien dążyć. Wymiennik ciepła jest urządzeniem, bez którego znaczna większość instalacji...

Wysoka efektywność działania systemu grzewczego lub chłodniczego to cel, do którego każdy projektant czy instalator powinien dążyć. Wymiennik ciepła jest urządzeniem, bez którego znaczna większość instalacji różnego rodzaju, w tym wodnych, nie miałaby prawa działać. Mimo że są to dość proste w obsłudze urządzenia, nawet pozornie nieistotne szczegóły i niedociągnięcia wpływają na spadek ich efektywności.

Jerzy Chodura Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 11

Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 11 Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 11

W XI części cyklu publikacji autor pisze o instalacjach do przygotowywania ciepłej wody użytkowej (standardowym schemacie instalacji, instalacjach solarnych z z dwoma zasobnikami i z buforem ciepła) oraz...

W XI części cyklu publikacji autor pisze o instalacjach do przygotowywania ciepłej wody użytkowej (standardowym schemacie instalacji, instalacjach solarnych z z dwoma zasobnikami i z buforem ciepła) oraz o instalacjach do przygotowywania c.w.u. i wspomagania ogrzewania (warunkach brzegowych ogrzewania solarnego i rozwiązaniach technologicznych).

dr inż. Andrzej Górecki Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować...

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować im 50-letnią trwałość oraz komfort użytkowania pomieszczeń, a także prawidłowe rozliczanie kosztów ogrzewania.

Grupa Armatura Koniec rur przy grzejniku

Koniec rur przy grzejniku Koniec rur przy grzejniku

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

Redakcja RI Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej...

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej i korzystania z energii odnawialnej. Za kilka lat pompy ciepła mogą być najczęściej stosowanymi urządzeniami do zasilania instalacji c.o. i c.w.u. w nowych obiektach.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, inż. Agata Taudul Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach cz. 2.Obliczenia słonecznych zysków ciepła

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach cz. 2.Obliczenia słonecznych zysków ciepła Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach cz. 2.Obliczenia słonecznych zysków ciepła

Przy określaniu charakterystyki energetycznej budynku słoneczne zyski ciepła obliczane są jedynie dla przezroczystych elementów zbierających obudowy, z pominięciem wpływu powierzchni nieprzezroczystych....

Przy określaniu charakterystyki energetycznej budynku słoneczne zyski ciepła obliczane są jedynie dla przezroczystych elementów zbierających obudowy, z pominięciem wpływu powierzchni nieprzezroczystych. Przy przyjęciu miesięcznego kroku obliczeniowego może to prowadzić do znacznego niedoszacowania zapotrzebowania na energię do celów chłodzenia.

mgr inż. Ilona Czerkawska, mgr inż. Bartosz Cyba Nocne obniżenia temperatury w halach basenowych

Nocne obniżenia temperatury w halach basenowych Nocne obniżenia temperatury w halach basenowych

W wielu obiektach basenowych stosuje się nocne obniżenia temperatury, co w okresie zimowym może powodować wzrost ryzyka wykraplania się wilgoci na zimnych przegrodach. Ryzyko to minimalizuje się, stosując...

W wielu obiektach basenowych stosuje się nocne obniżenia temperatury, co w okresie zimowym może powodować wzrost ryzyka wykraplania się wilgoci na zimnych przegrodach. Ryzyko to minimalizuje się, stosując nawiew szczelinowy ciepłym powietrzem, który tworzy kurtynę osłaniającą przegrody. Korzystniejsze z punktu widzenia wystąpienia ryzyka kondensacji jest obniżenie wilgotności względnej w okresie nocnym. Natomiast względy eksploatacyjne (koszty uzdatniania powietrza) przemawiają za utrzymywaniem...

dr inż. Ryszard Śnieżyk Praca centralnego ogrzewania w mieszkaniu zasilanym gazowym kotłem kondensacyjnym

Praca centralnego ogrzewania w mieszkaniu zasilanym gazowym kotłem kondensacyjnym Praca centralnego ogrzewania w mieszkaniu zasilanym gazowym kotłem kondensacyjnym

W artykule przeanalizowano sprawność eksploatacyjną dostawy ciepła do instalacji c.o. z gazowego kotła kondensacyjnego obliczoną na podstawie pomiarów wykonanych w lokalu zamieszkałym przez trzy osoby....

W artykule przeanalizowano sprawność eksploatacyjną dostawy ciepła do instalacji c.o. z gazowego kotła kondensacyjnego obliczoną na podstawie pomiarów wykonanych w lokalu zamieszkałym przez trzy osoby. Na podstawie dostępnych informacji nie można było ocenić zmiennych potrzeb przygotowania c.w.u. oraz wahania zapotrzebowania na energię instalacji c.o. Charakter pracy gazowego kotła kondensacyjnego wymaga dostosowania chwilowej mocy do zmiennego zapotrzebowania. Ważnym aspektem jest również dobór...

dr inż. Łukasz Amanowicz, prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak Ilościowy opis równomierności rozdziału powietrza w wielorurowych gruntowych wymiennikach ciepła

Ilościowy opis równomierności rozdziału powietrza w wielorurowych gruntowych wymiennikach ciepła Ilościowy opis równomierności rozdziału powietrza w wielorurowych gruntowych wymiennikach ciepła

Gruntowe wymienniki ciepła będą coraz częściej stosowane jako elementy instalacji wentylacji mechanicznej pozwalające na wstępne podgrzanie powietrza wentylacyjnego zimą i schłodzenie latem [4, 5, 7, 9]....

Gruntowe wymienniki ciepła będą coraz częściej stosowane jako elementy instalacji wentylacji mechanicznej pozwalające na wstępne podgrzanie powietrza wentylacyjnego zimą i schłodzenie latem [4, 5, 7, 9]. Już obecnie stosowanie GWC jest w niektórych przypadkach konieczne, np. w celu spełnienia wymagań stawianym inwestycjom ubiegającym się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przeznaczonych na budowę domów energooszczędnych [6, 10]. W projektowaniu i doborze wielorurowych GWC istotną rolę odgrywa równomierność...

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) Rynek biomasy stałej w UE (2011-2012). Raport

Rynek biomasy stałej w UE (2011-2012). Raport Rynek biomasy stałej w UE (2011-2012). Raport

W latach 2011-2012 ilość wykorzystanej energii pierwotnej zawartej w biomasie stałej zaczęła ponownie wzrastać, osiągając poziom 82,3 miliona ton oleju ekwiwalentnego (Mtoe), czyli o 4,2 Mtoe więcej w...

W latach 2011-2012 ilość wykorzystanej energii pierwotnej zawartej w biomasie stałej zaczęła ponownie wzrastać, osiągając poziom 82,3 miliona ton oleju ekwiwalentnego (Mtoe), czyli o 4,2 Mtoe więcej w porównaniu do roku ubiegłego. W 2011 roku wyjątkowo łagodna zima przyczyniła się do znacznego zmniejszenia ilości wykorzystanej biomasy, co zahamowało niezakłócony od 1999 roku rozwój tego rynku. Rok 2012 przyniósł poprawę koniunktury we wszystkich sektorach wykorzystujących biomasę stałą do produkcji...

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, dr inż. Dorota Anna Krawczyk, Andrzej Gajewski, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 2. Eksperyment

Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 2. Eksperyment Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 2. Eksperyment

Komfort cieplny w pomieszczeniach definiowany jest jako stan, w którym człowiek przebywający w pomieszczeniu nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. W poprzednim artykule (RI 10/2013) opisano parametry komfortu,...

Komfort cieplny w pomieszczeniach definiowany jest jako stan, w którym człowiek przebywający w pomieszczeniu nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. W poprzednim artykule (RI 10/2013) opisano parametry komfortu, poniżej omówione zostały wyniki badań parametrów jakości powietrza wewnętrznego w obiekcie szkolnym: temperatury, wilgotności względnej i stężenia CO2.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o.

Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o. Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o.

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego zmienia termiczne i hydrauliczne warunki pracy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Dotychczasowa moc cieplna, układ ciśnień, regulacja i równoważenie...

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego zmienia termiczne i hydrauliczne warunki pracy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Dotychczasowa moc cieplna, układ ciśnień, regulacja i równoważenie hydrauliczne stają się nieaktualne i nieskuteczne. Wymagane są zmiany dostosowujące c.o. do pracy w nowych warunkach. Dla zapewnienia poprawnej, komfortowej i energooszczędnej pracy konieczne jest ponowne równoważenie hydrauliczne istniejącej instalacji c.o.

Ilario Vigani Kogeneracja z zastosowaniem bezolejowych mikroturbin

Kogeneracja z zastosowaniem bezolejowych mikroturbin Kogeneracja z zastosowaniem bezolejowych mikroturbin

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, nazywane również kogeneracją, jest jednoczesną produkcją dwóch rodzajów energii – ciepła i energii elektrycznej – z jednego źródła paliwa. Wytwarzanie...

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, nazywane również kogeneracją, jest jednoczesną produkcją dwóch rodzajów energii – ciepła i energii elektrycznej – z jednego źródła paliwa. Wytwarzanie dwóch rodzajów energii z jednego źródła jest wydajne, oszczędne i korzystne dla środowiska. Bezolejowe mikroturbiny pozwalają na zmianę natężenia zasilania w cyklu dzień-noc oraz lato-zima, co jest zaletą w porównaniu do standardowych silników stosowanych w branży hotelarskiej i spa.

dr inż. Jacek Biskupski Wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u. i c.o. przy zastosowaniu automatyki BMS

Wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u. i c.o. przy zastosowaniu automatyki BMS Wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u. i c.o. przy zastosowaniu automatyki BMS

Wnioski z kilkunastu lat pracy kilku zestawów kolektorów słonecznych, zarówno płaskich, jak i rurowych, wskazują, że osiągnięcie teoretycznych parametrów pracy podawanych w danych katalogowych jest w praktyce...

Wnioski z kilkunastu lat pracy kilku zestawów kolektorów słonecznych, zarówno płaskich, jak i rurowych, wskazują, że osiągnięcie teoretycznych parametrów pracy podawanych w danych katalogowych jest w praktyce niemożliwe, gdyż odnoszą się one do samego kolektora, a nie całej instalacji – wymaga to uwzględniania przez projektantów przy doborze urządzeń i projektowaniu instalacji. Wraz z rozwojem budownictwa niskoenergetycznego rosnąć będzie znaczenie instalacji solarnych wspomagających pracę układów...

Waldemar Joniec Rynek pomp ciepłaWyniki i trendy

Rynek pomp ciepłaWyniki i trendy Rynek pomp ciepłaWyniki i trendy

Europejski rynek pomp ciepła w latach 2005–2008 rozwijał się w tempie od 10 do 30% rocznie. Po kryzysie w 2009 r. odnotowano spadek o ok. 12% i niewielkie wzrosty w następnych latach. Jaka jest obecnie...

Europejski rynek pomp ciepła w latach 2005–2008 rozwijał się w tempie od 10 do 30% rocznie. Po kryzysie w 2009 r. odnotowano spadek o ok. 12% i niewielkie wzrosty w następnych latach. Jaka jest obecnie sytuacja tego segmentu rynku i co przyniesie mu przyszłość?

dr inż. Michał Strzeszewski Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 PN-EN 12831:2006

Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 PN-EN 12831:2006 Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 PN-EN 12831:2006

Norma PN-EN 12831:2006 [14] zastąpiła w katalogu Polskich Norm dotychczasową normę PN-B-03406:1994 [8]. Norma PN-EN 12831:2006 jest tłumaczeniem „bez wprowadzania jakichkolwiek zmian” normy europejskiej...

Norma PN-EN 12831:2006 [14] zastąpiła w katalogu Polskich Norm dotychczasową normę PN-B-03406:1994 [8]. Norma PN-EN 12831:2006 jest tłumaczeniem „bez wprowadzania jakichkolwiek zmian” normy europejskiej EN 12831:2003 [12]. Norma europejska w wielu miejscach znacząco zmienia dotychczasową metodykę obliczania zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania budynków, jak również może prowadzić do innych wyników obliczeń. Zmianę tę trudno – zdaniem autora – uzasadnić zdecydowaną przewagą nowego sposobu...

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych

Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych

W poprzednich artykułach [1, 2] opisane zostały podstawy techniki kondensacyjnej oraz rozwiązania optymalizujące pracę kotłów. W niniejszej publikacji omówiono stosowanie kotłów kondensacyjnych w praktyce.

W poprzednich artykułach [1, 2] opisane zostały podstawy techniki kondensacyjnej oraz rozwiązania optymalizujące pracę kotłów. W niniejszej publikacji omówiono stosowanie kotłów kondensacyjnych w praktyce.

Jerzy Chodura Prawidłowy montaż instalacji solarnej

Prawidłowy montaż instalacji solarnej Prawidłowy montaż instalacji solarnej

W artykule zamieszczono praktyczne rady dotyczące montażu kolektorów słonecznych, pozwalające uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

W artykule zamieszczono praktyczne rady dotyczące montażu kolektorów słonecznych, pozwalające uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.