RynekInstalacyjny.pl

Projektowanie kotłowni wodnej. Bilans cieplny kotłowni wodnej

Thermal balance of water boiler plant

Kotłownia wodna
Fot. J. Nowak

Kotłownia wodna


Fot. J. Nowak

Wydany w 1986 r. leksykon ciepłownictwa [1] liczy sobie już blisko 30 lat i reprezentuje stan wiedzy z lat 50.–80. Szereg pojęć i definicji pozostało aktualnych, jednak wiele terminów zdezaktualizowało się z powodu rozwoju ciepłownictwa i ogrzewnictwa, a także dziedziny odnawialnych źródeł ciepła i energii.

Zobacz także

TAURON Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać...

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać granulatu i wymaga odpowiedniego kotła. Czy takie rozwiązanie grzewcze jest opłacalne? Sprawdzamy, dlaczego warto wybrać piec na pellet i jak zdecydować, który z dostępnych w sprzedaży będzie najlepszy.

Hoval Sp. z o.o. Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej...

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej kotłowni oraz ograniczenia przestrzenne – zabronione jest jej wybudowanie w piwnicy i konieczne staje się jej zlokalizowanie na najwyższej kondygnacji budynku.

RESAN pracownia projektowa W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek? W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo...

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo zaprojektowane i wykonane źródło ciepło jest absolutną podstawą do tego, by ogrzewanie budynku było niezawodne, wydajne i energooszczędne.

Podstawowe pojęcia w ogrzewnictwie i ciepłownictwie – próba uporządkowania 

Niektóre nazwy stanowiące niefortunne tłumaczenia terminów rosyjskich lub niemieckich wyszły już z użycia. Współczesnym odpowiednikiem „ogrzewania zdalaczynnego” jest „ogrzewanie scentralizowane”. Podobnie rozmyte są pojęcia „ciepłowni”, „centrali cieplnej” itp.

Wyraźnego rozróżnienia wymaga także pojęcie „ciepła” i „energii”, zwłaszcza że jest mylone w przepisach prawnych. „Energia cieplna” – termin powszechnie obecny w przepisach i literaturze – jest pojęciem prawidłowym, ale oznacza energię kinetyczną cząsteczek lub atomów związaną z ich średnią prędkością poruszania się. Używanie tego pojęcia w kontekście ciepła dostarczonego do budynku jest błędne i nieuprawnione.

Energia może przyjmować różne formy, są to:

 • energia cieplna (termiczna) – energia ruchu cząsteczek, której miarą jest temperatura. W termodynamice nosi nazwę energii wewnętrznej. Uprawnione jest używanie terminu energia „geotermalna” lub energia „geotermiczna”, ale tylko w kontekście energii związanej z temperaturą skał lub wody podziemnej. Korzysta się z energii geotermalnej, ale do budynków dostarczane jest ciepło pochodzące z procesu zmiany energii wewnętrznej ośrodka (układu termodynamicznego);
 • energia chemiczna wiązania chemicznego atomów pierwiastków – w ogrzewnictwie rzadko stosowana;
 • energia chemiczna spalania, czyli egzotermicznej, gwałtownie przebiegającej reakcji utleniania substancji zwanych paliwami;
 • energia elektryczna – energia wyzwalana w wyniku przepływu prądu elektrycznego.

Pojęcie ciepła jest bardzo trudno definiowalne. Spotykane są w literaturze różne definicje, ale żadna nie jest prawidłowa pod względem logicznym. Ciepło nie jest substancją, nie jest procesem, nie jest też oddziaływaniem. Można mówić precyzyjnie o przepływie ciepła, w wyniku którego zmienia się energia wewnętrzna układu i otoczenia albo grupy układów termodynamicznych.

Z przepływem ciepła mamy w fizyce do czynienia w dwóch przypadkach: gdy istnieje różnica temperatury w czasie lub przestrzeni albo gdy zmienia się stan skupienia substancji. Precyzyjnie można zdefiniować strumień cieplny, inaczej zwany mocą cieplną, gdy punktem odniesienia jest źródło, lub zapotrzebowanie na moc cieplną, gdy strumień cieplny odnosi się do odbiornika, np. ogrzewanego budynku.

Strumieniem ciepła nazywamy stosunek ciepła do czasu, w którym ciepło przepłynęło (w ujęciu chwilowym lub średnim – w stanie ustalonym).

Centrala cieplna to zespół urządzeń do wytwarzania lub wymiany (transformacji) ciepła wraz z urządzeniami pomocniczymi (peryferyjnymi) i systemem przewodów. Pojęcie to również oznacza pomieszczenie (zespół pomieszczeń), w którym te urządzenia zostały zamontowane.

Energia może ulec konwersji w ciepło. W tym przypadku można mówić o wytwarzaniu ciepła. Zatem wytwarzanie ciepła może zachodzić w wyniku konwersji energii termicznej, energii chemicznej wiązania, energii chemicznej spalania i energii elektrycznej.

Kocioł to urządzenie, w którym następuje konwersja energii chemicznej spalania paliw w ciepło. Tak więc wielkością wejściową jest energia chemiczna spalania, a wielkością wyjściową ciepło. Używana powszechnie przez monterów instalacji ogrzewania nazwa „piec” jest nieprawidłowa. Piec to urządzenie przemysłowe lub grzejnik konwekcyjny, w którym spala się paliwo, np. piec ceramiczny z wykładziną z kafli.

Urządzenie, w którym następuje konwersja energii elektrycznej w ciepło, może nosić nazwę podgrzewacza czy grzałki, ale nie powinno być nazywane kotłem. Nazwa „kocioł elektryczny” jest błędna.

Kotłownia to zespół urządzeń do wytwarzania ciepła w wyniku konwersji energii chemicznej spalania w ciepło (kotłów) wraz z układem połączeń za pomocą przewodów oraz innymi urządzeniami. Kotłownią może być także nazywane pomieszczenie (zespół pomieszczeń), w którym zainstalowane są kotły.

Zamiennie z pojęciem „centrala cieplna” używa się określenia „ciepłownia” [1, 6], oznacza ono jednak w języku zawodowym ciepłowników raczej dużą kotłownię. Autor skłonny byłby zrezygnować z tego pojęcia jako zamiennego dla „centrali cieplnej”.

Przez transformację albo wymianę ciepła rozumieć będziemy przekazywanie ciepła od jednego czynnika termodynamicznego do drugiego. Nie jest to wytwarzanie ciepła, a tylko zmiana jego parametrów, czasem w postaci zmiany temperatury tego samego czynnika, czasem jako przekazanie ciepła do innego czynnika, np. z pary wodnej do wody lub z wody do wodnego roztworu glikolu.

Zatem „centrala cieplna”, jako pojęcie szersze, obejmować będzie m.in. następujące obiekty:

 • kotłownia,
 • centrala cieplna z podgrzewaczami elektrycznymi,
 • centrala cieplna geotermalna lub geotermiczna (według autora powinno się pozostać wyłącznie przy terminie „geotermalna”),
 • centrala cieplna z pompami ciepła,
 • centrala cieplna z kolektorami słonecznymi,
 • blok ciepłowniczy elektrociepłowni (także jądrowej),
 • węzeł cieplny w systemie ciepłowniczym (scentralizowanym),
 • węzeł cieplny w układzie odzyskiwania ciepła,
 • węzeł cieplny do pozyskiwania ciepła z gruntu,
 • węzeł cieplny do pozyskiwania ciepła odpadowego (wentylacja, przemysł, energetyka).

Wymienione elementy mogą być połączone, np. kotłownia z zespołem pomp ciepła lub kolektorów słonecznych do ogrzewania albo przygotowywania ciepłej wody.

Tematem cyklu artykułów będzie wyłącznie pierwsza kategoria central cieplnych, tj. kotłownie.

Klasyfikacja kotłowni (kotłów)

Kotłownie podzielić można według wielu kryteriów [4, 6]. Jednym z nich jest wytwarzany nośnik ciepła (w przeszłości zwany „czynnikiem grzejnym”) i w tym wypadku rozróżnia się:

 • kotłownie wodne,
 • kotłownie parowe,
 • kotłownie z innymi czynnikami (np. olej termalny, powietrze, roztwór glikolu itp.).

Kotłownie wodne dzieli się z kolei na:

 • niskotemperaturowe (o najwyższej temperaturze nośnika ciepła 100°C),
 • wysokotemperaturowe (o najwyższej temperaturze nośnika ciepła ponad 100°C).

Ze względu na rodzaj paliwa [4, 6] kotłownie podzielić można na:

 • kotłownie na paliwo stałe,
 • kotłownie na paliwo ciekłe,
 • kotłownie na paliwo gazowe.

Zastosowanie mogą mieć układy łączone, nawet w tym samym kotle (palniki na kilka mediów).

Ze względu na pełnione funkcje (rodzaj potrzeb cieplnych) [4, 6] wyróżnia się kotłownie:

 • do centralnego ogrzewania (c.o.),
 • do przygotowania ciepłej wody,
 • do podgrzewania powietrza w układach wentylacji i klimatyzacji,
 • do celów technologicznych.
 • Najczęściej występują połączenia funkcji, np. centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody.

Ze względu na moc cieplną (i związane z tym wymagania) kotłownie na paliwo stałe [4] dzielą się na:

 • kotłownie o mocy do 10 kW,
 • kotłownie o mocy 10–25 kW,
 • kotłownie o mocy 25–2000 kW,
 • kotłownie o mocy powyżej 2000 kW.

Ze względu na moc cieplną (i związane z tym wymagania) kotłownie na paliwo płynne (ciekłe lub gazowe) [4] dzielimy na:

 • kotłownie o mocy do 30 kW,
 • kotłownie o mocy 30–60 kW,
 • kotłownie o mocy 60–2000 kW,
 • kotłownie o mocy powyżej 2000 kW.

Ze względu na położenie kotłowni względem ogrzewanego budynku (obiektu) rozróżnia się kotłownie:

 • wbudowane (w ogrzewanym budynku),
 • wolnostojące (w oddzielnym budynku).

Zgodnie z przepisami [4] kotłownie o mocy powyżej 2000 kW mogą być wykonane wyłącznie jako wolnostojące. W świetle przepisów dotyczących ochrony przed pożarem za odrębny budynek można uważać część budynku oddzieloną pożarowo od pozostałych części, tj. stanowiącą odrębną strefę pożarową.

Kotły podzielić można identycznie jak powyżej, a dodatkowo ze względu na sposób doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzenia spalin na:

 • kotły typu B (doprowadzenie powietrza z pomieszczenia, odprowadzenie spalin na zewnątrz),
 • kotły typu C (doprowadzenie powietrza z zewnątrz, odprowadzenie spalin na zewnątrz).

Ze względu na rodzaj palnika kotły dzielą się na urządzenia:

 • z palnikiem atmosferycznym (inżektorowym),
 • z palnikiem nadmuchowym (wentylatorowym).

Z uwagi na sposób regulacji palnika wyróżnia się:

 • kotły z palnikiem jednostopniowym,
 • kotły z palnikiem dwustopniowym,
 • kotły z palnikiem trójstopniowym (duże kotły),
 • kotły z palnikiem modulowanym (płynnie regulowanym).

Natomiast ze względu na wykorzystanie ciepła skraplania pary wodnej zawartej w spalinach kotły dzielą się na:

 • kondensacyjne (kondensujące),
 • niekondensacyjne (niekondensujące).

Bilans cieplny kotłowni

Sporządzenie bilansu cieplnego ma na celu precyzyjne określenie wielkości zapotrzebowania na moc cieplną i ciepło do odpowiednich funkcji kotłowni (potrzeb cieplnych). Jest to najważniejszy etap projektu, gdyż od prawidłowości sporządzenia bilansu cieplnego zależy racjonalny dobór jednostek kotłowych decydujący o uzasadnionych kosztach eksploatacji obiektu. Bilans cieplny sporządza się jako chwilowy, mający charakter maksymalny, i jako bilans roczny. Ten pierwszy – do celów projektowania kotłowni – prowadzi do wyznaczenia parametrów technicznych wszystkich urządzeń, drugi służy do określenia kosztów eksploatacji kotłowni.

Bilans cieplny kotłowni do celów projektowych

Bilans ciepła sporządza się na potrzeby centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, podgrzewania powietrza wentylacyjnego i na potrzeby technologiczne. Nie zawsze w jednej kotłowni występują wszystkie funkcje.

Bilans cieplny kotłowni na potrzeby centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie na moc cieplną do centralnego ogrzewania należy przyjmować zgodnie z projektem instalacji c.o. Mając na uwadze, że norma PN-EN ISO 12831 [14] nie uwzględnia zysków ciepła w stanach obliczeniowych, a także wyznacza nadwyżkę mocy na rozgrzanie budynku po okresie osłabienia ogrzewania, nie ma uzasadnienia do zwiększania zapotrzebowania na moc cieplną budynku ponad wielkość projektowego obciążenia cieplnego.

Przy znacznej odległości kotłowni od ogrzewanych budynków (głównie w istniejących systemach ciepłowniczych) można uwzględnić sprawność przesyłu ciepła, np. na podstawie określonych strat mocy cieplnej systemu przesyłowego:

gdzie:

Φcok – moc cieplna kotłowni do celów c.o. [kW],

ΣΦprojco – suma projektowego obciążenia cieplnego budynków [kW], określonego zgodnie z normą PN-EN ISO 12831 w warunkach obliczeniowej temperatury powietrza zewnętrznego,

ηd – sprawność przesyłu ciepła w warunkach obliczeniowych (obliczeniowej temperatury powietrza zewnętrznego) określona na podstawie danych systemu przesyłowego.

Bilans cieplny kotłowni na potrzeby podgrzania powietrza wentylacyjnego

W przypadku kompletnych danych w projekcie instalacji wentylacyjnej należy przyjąć określony przez projektanta wentylacji strumień ciepła jako moc jednocześnie działających nagrzewnic wentylacyjnych z uwzględnieniem sprawności przesyłu. Inny charakter ma zasilanie nagrzewnic wstępnych, a inny nagrzewnic wtórnych w układach klimatyzacyjnych. Te wielkości zapotrzebowania nie występują jednocześnie. Zwykle większą wartość ma suma zapotrzebowania na moc cieplną do zasilania nagrzewnic wstępnych.

Projektant kotłowni nie powinien sam określać niezbędnych strumieni ciepła (mocy cieplnej) w układach wentylacji, gdyż ich wielkość może zależeć od wielu czynników, takich jak np. sposób zabezpieczenia wymienników do odzyskiwania ciepła przed krzepnięciem wody wewnątrz wymiennika (potocznie – przed „zamrożeniem”). Jeśli przyjęty sposób projektowania utrudnia współpracę projektanta kotłowni z projektantem wentylacji (klimatyzacji), to projektant kotłowni powinien uzyskać kompletne dane o mocy cieplnej do wentylacji od zamawiającego. Przyjmowanie mocy intuicyjnie, na podstawie nieprecyzyjnych danych może prowadzić do nieprawidłowego doboru (niedowymiarowania lub przewymiarowania) urządzeń w kotłowni.

Moc cieplna w kotłowni na potrzeby wentylacji może być określona ze wzoru:

gdzie:

Φwentk – miarodajna moc kotłowni do wentylacji [kW],

Φprojwent – moc potrzebna do podgrzania powietrza wentylacyjnego [kW],

ηd – sprawność przesyłu ciepła w warunkach obliczeniowych (obliczeniowej temperatury powietrza zewnętrznego) określona na podstawie danych systemu przesyłowego.

Strumień ciepła (moc cieplna) do podgrzania powietrza wentylacyjnego w nagrzewnicy wstępnej to:

gdzie:

ΦwentNI – moc potrzebna do podgrzania powietrza wentylacyjnego w nagrzewnicy wstępnej [kW],

V – strumień objętości powietrza wentylacyjnego [m3/s],

cp – ciepło właściwe powietrza [kJ/(m3K)],

θe – obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego [°C],

θn – temperatura powietrza nawiewanego [°C],

ηoc – sprawność temperaturowa odzyskiwania ciepła w warunkach temperatury obliczeniowej,

ηGWC – sprawność temperaturowa gruntowego wymiennika ciepła odniesiona do temperatury powietrza nawiewanego.

Moc nagrzewnicy wtórnej określa się na podstawie parametrów powietrza przed i za nagrzewnicą. Dane te muszą być podane w projekcie klimatyzacji.

Bilans cieplny kotłowni na potrzeby przygotowania ciepłej wody

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę można określić w różnych jednostkach czasu jako:

 • średnie godzinowe msrh [kg/h],
 • maksymalne godzinowe mmaxh [kg/h],
 • maksymalne 20-minutowe m20 [kg/h],
 • maksymalne minutowe m1 [kg/h],
 • chwilowe q [kg/s (dm3/s)].

W miarę zmniejszania przedziału czasu wzrasta wielkość zapotrzebowania na c.w.u.

Do obliczeń cieplnych sekcji przygotowania c.w. w kotłowni zalecane jest (propozycja autora [7]) przyjęcie 20-minutowego zapotrzebowania. Do bilansu cieplnego kotłowni należy przyjąć średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę.

Średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę oblicza się ze wzoru:

gdzie:

md – maksymalne dobowe zapotrzebowanie na c.w. [kg/d], w budownictwie mieszkaniowym przyjmowane w odniesieniu do 1 mieszkańca: 50–60 kg/d [2, 3].

Maksymalne 20-minutowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę oblicza się ze wzoru:

gdzie:

m20 – maksymalne 20-minutowe zapotrzebowanie na c.w. [kg/h],

N20 – współczynnik 20-minutowej nierównomierności zapotrzebowania na c.w. w budynkach mieszkalnych określony ze wzoru [7]:

gdzie:

LM – liczba mieszkań.

Interpretację graficzną współczynnika nierównomierności 20-minutowej pokazano na rys. 1.

wspolczynnik zapotrzebowania na ciepłą wodę

Rys. 1. Współczynnik 20-minutowy nierównomierności zapotrzebowania na ciepłą wodę [7]

W przypadku większej niż 1600 liczby mieszkań proponuje się przyjmować wartość 2. W budownictwie niemieszkalnym zaleca się także przyjmowanie współczynnika nierównomierności 20-minutowej (np. mycie po zmianie w zakładach pracy). Podobnie można przyjąć w szpitalach, przy czym współczynnik nierównomierności dwudziestominutowej będzie wynikał z wyposażenia w urządzenia ciepłej wody i z reżimu ich użytkowania.

Przyjęcie okresu 20-minutowego umożliwia lepszą korelację strumienia c.w. z liczbą przyborów (mieszkań). Przy braku precyzyjnych danych można przyjąć 20-minutowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę jako 40% wartości chwilowego zapotrzebowania (q).

Chwilowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę w przeszłości obliczano według PN-B-01706:1992 [10]. Norma ta została wycofana bez zastąpienia, tj. nie może być materiałem pomocniczym do projektowania instalacji wewnętrznych wody zimnej i ciepłej nawet w sytuacji jej powołania w rozporządzeniach. Zgodnie z normą PN-EN 806 [11–13] chwilowy strumień objętości ciepłej (także zimnej) wody oblicza się według wzoru:

gdzie:

q – chwilowe zapotrzebowanie na c.w. [dm3/s],

ΣLU – suma charakterystycznych jednostek obciążenia punktów poboru, 1 LU odpowiada 0,1 dm3/s,

d, e – współczynniki, np. przy LUmax = 4 (wanna) d = 0,256, e = 0,321.

Autor zaleca [5] przyjmowanie następujących wartości jednostek obciążenia, z jed­noczesnym zastosowaniem współczynników

d = 0,256, e = 0,321 do SLU £ 300

i d = 0,0482, e = 0,614 powyżej 300:

 • wanna, natrysk – LU = 2,
 • zlewozmywak – LU = 1,5,
 • umywalka, bidet – LU = 1.

W bilansie zapotrzebowania autor proponuje [5] nie uwzględniać pralek i zmywarek (przeważnie są zasilane zimną wodą, ale występują wyjątki). Wyniki obliczeń według tej metody dają wielkości zbliżone do obliczanych według [10].

Strumień ciepła (moc cieplna) do podgrzania wody oblicza się ze wzoru:

gdzie:

Φcw – miarodajna moc cieplna do przygotowania c.w. [kW],

mcw – strumień masy c.w. (w przyjętej jednostce czasu) [kg/s],

cp – ciepło właściwe wody zależne od temperatury [kJ/(kgK)],

θcw – temperatura c.w. [°C],

θwz – temperatura wody zimnej [°C].

 

Moc do wymiarowania sekcji ciepłej wody (wymienników) w układzie bez zasobnika ciepłej wody oblicza się ze wzoru:

gdzie:

Φcw – moc cieplna do przygotowania c.w. [kW],

Φ20 – strumień ciepła do podgrzania wody w przedziale 20-minutowym [kW],

αc – względne straty mocy cieplnej układu cyrkulacji c.w. (w nowoczesnych kotłowniach 0,10−0,20).

W układzie z zasobnikiem ciepłej wody (układ odrębnego zasobnika lub połączenie wymiennika przepływowego z zasobnikiem – tzw. wymiennik pojemnościowy) wielkością miarodajną do doboru wymiennika jest zredukowane zapotrzebowanie na moc cieplną równe:

gdzie:

Φzr – moc cieplna zredukowana do przygotowania c.w. [kW],

β – współczynnik redukcji obliczony ze ­wzoru:

gdzie:

φ – współczynnik akumulacji obliczany ze wzoru [6]:

gdzie:

Vz – rzeczywista pojemność zasobnika c.w. [dm3],

V100 – pojemność zasobnika odpowiadająca pełnej akumulacyjności [dm3].

Pełna akumulacyjność (j = 1) to pojemność, przy której dopływ strumienia ciepła do zasobnika ma charakter średni godzinowy. W budynkach mieszkalnych autor proponuje przyjęcie formuły:

gdzie:

Vd – dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę [dm3],

Lm – liczba mieszkańców.

W budynkach o innym przeznaczeniu niż mieszkalne proponuje się przyjmowanie pełnej akumulacyjności jako 2–3-krotności zapotrzebowania 20-minutowego, np. przy zapotrzebowaniu 20-minutowym 1200 kg/h pełna akumulacyjność wyniesie ok. 3600 dm3 (z dokładnością do gęstości).

Do bilansu cieplnego kotłowni (doboru kotłów) w przypadku priorytetu przygotowania ciepłej wody (nad potrzebami centralnego ogrzewania) przyjmujemy:

gdzie:

Φcwk – miarodajna moc cieplna kotłowni do przygotowania c.w. [kW],

Φsrh – strumień ciepła do podgrzania wody w warunkach średnich godzinowych [kW].

W przypadku węzłów ciepłej wody znajdujących się poza kotłownią należy uwzględnić straty przesyłu nośnika ciepła w warunkach sezonu grzewczego i warunkach letnich. W przypadku węzła cieplnego ciepłej wody w kotłowni należy uwzględnić schłodzenie ciepłej wody przy przesyle z kotłowni do bardziej oddalonych odbiorników.

Przy braku priorytetu (np. na potrzeby wyłącznie wentylacji – ogrzewania powietrznego) miarodajna moc kotłowni powinna zostać określona ze wzoru (9) po powiększeniu o straty przesyłu.

Do wymiarowania hydraulicznego obiegu ciepłej wody (i zimnej) należy przyjąć chwilowy strumień q obliczony na podstawie normy [11–13].

Bilans cieplny kotłowni na potrzeby technologii

W układach przemysłowych dane o zapotrzebowaniu na ciepłą wodę należy uzyskać od technologa procesu. Zapotrzebowanie należy ustalić w formie harmonogramu godzinowego, a także uwzględnić krótkotrwałe szczytowe wartości poboru.

Potrzeby technologiczne to między innymi podgrzewanie wody w basenach kąpielowych (krytych i otwartych). W bilansie mocy cieplnej stacji uzdatniania wody basenowej należy uwzględnić:

 • dopływ świeżej wody i cyrkulację wody przez stację uzdatniania, gdzie temperatura wody również spada,
 • stan napełnienia basenu w założonym (sensownym) czasie.

Należy wybrać większą z dwóch obliczonych wartości. Napełnianie niecki basenowej nie musi przypadać na okres obliczeniowej temperatury zewnętrznej i wówczas moc szczytową węzła cieplnego określa się z uwzględnieniem zmniejszenia zapotrzebowania na moc cieplną w sekcji c.o. i podgrzewania powietrza wentylacyjnego.

Strumień ciepła (moc cieplną) do podgrzania wody w układach technologicznych oblicza się ze wzoru:

gdzie:

Φtk – moc cieplna do technologii [kW],

mt – strumień masy wody technologicznej (w przyjętej jednostce czasu) [kg/s],

cp – ciepło właściwe wody zależne od temperatury [kJ/(kgK)],

θ1 – temperatura początkowa wody technologicznej [°C],

θ2 – temperatura końcowa wody technologicznej [°C],

pozostałe oznaczenia – jak we wcześniejszych wzorach.

Łączne zapotrzebowanie na moc cieplną kotłowni

Łączne zapotrzebowanie na moc cieplną kotłowni należy przyjąć jako sumę wielkości zapotrzebowania na poszczególne potrzeby z uwzględnieniem jednoczesności występowania maksymalnego zapotrzebowania (dotyczy zwłaszcza technologii).

gdzie:

Φk – łączna moc cieplna kotłowni [kW],

Φcok – moc cieplna kotłowni do centralnego ogrzewania [kW],

Φwentk – moc cieplna kotłowni do podgrzania powietrza wentylacyjnego [kW],

Φcwk – moc cieplna kotłowni do przygotowania c.w. [kW],

Φtk – moc cieplna kotłowni do technologii [kW].

Roczny bilans cieplny kotłowni

Roczny bilans ciepła kotłowni sporządza się stosownie do funkcji (potrzeb cieplnych). Oznaczenia wielkości fizycznych przyjęto zgodnie z [9].

Roczny bilans cieplny kotłowni do celów centralnego ogrzewania

Roczne zużycie ciepła użytkowego do ogrzewania QH,nd należy obliczyć zgodnie z procedurą określania charakterystyki energetycznej budynku [8, 9] jako bilans przepływów miesięcznych strat i zysków ciepła. Ciepło końcowe (na granicy osłony bilansowej budynku) należy wyznaczyć przy uwzględnieniu sprawności regulacji i wykorzystania, transportu i akumulacji ciepła ze wzoru:

gdzie:

QKH – ciepło (energia końcowa) do ogrzewania [GJ],

QH,nd – ciepło użytkowe do ogrzewania [GJ] [8, 9],

ηe – sprawność regulacji i wykorzystania ciepła [8, 9],

ηdi – sprawność przesyłu ciepła w instalacji [8, 9],

ηs – sprawność akumulacji ciepła [8, 9].

W rocznym zapotrzebowaniu na ciepło w kotłowni QKHk należy uwzględnić stratę przesyłu:

gdzie:

ηds – sprawność przesyłu ciepła w sieci ciepłowniczej (od kotłowni do odbiorników).

Roczny bilans cieplny kotłowni do wentylacji

Podobnie jak w przypadku ciepła do ogrzewania roczne zużycie ciepła użytkowego do wentylacji (nagrzewnice wstępne) QVEI,nd [GJ] należy obliczyć zgodnie z procedurą określania charakterystyki energetycznej budynku [8, 9] jako sumę miesięcznych strumieni ciepła bez uwzględnienia zysków ciepła – te są uwzględnione w ogrzewaniu:

gdzie:

HVE – współczynnik strat ciepła do wentylacji [W/m] [8, 9],

θint – średnia temperatura wewnętrzna strefy ogrzewanej [°C],

θem – średnia miesięczna temperatura powietrza zewnętrznego [°C] ze zbioru danych meteorologicznych,

tm – liczba sekund w miesiącu.

W przypadku nagrzewnic wtórnych w układach klimatyzacyjnych roczne zużycie ciepła należy określić ze wzoru:

gdzie:

QVEII,nd – roczne zużycie ciepła do nagrzewnic wtórnych w układach klimatyzacji [GJ],

mps – łączny strumień masy powietrza suchego [kg/s],

h1 – średnia (w okresie eksploatacji) entalpia powietrza przed nagrzewnicą wtórną [kJ/kg],

h2 – średnia (w okresie eksploatacji) entalpia powietrza przed nagrzewnicą wtórną [kJ/kg],

te – czas eksploatacji w roku [s].

W rocznym zapotrzebowaniu na ciepło w kotłowni QVEk należy uwzględnić stratę przesyłu w instalacji i sieci ciepłowniczej:

gdzie:

QVE – roczne zużycie ciepła do wentylacji [GJ],

ηdi – sprawność przesyłu ciepła w instalacji ciepła wentylacyjnego,

ηds – sprawność przesyłu ciepła w sieci ciepłowniczej (od kotłowni do odbiorników).

Roczny bilans cieplny kotłowni do celów przygotowania ciepłej wody

Ciepło użytkowe do przygotowania ciepłej wody oblicza się zgodnie z [9] ze wzoru:

gdzie:

QW,nd – ciepło użytkowe do przygotowania ciepłej wody [GJ],

Vcw – jednostkowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę [dm3/(dobę j.o.)], j.o. – jednostka odniesienia,

l – liczba jednostek odniesienia,

cw – ciepło właściwe wody w zakresie temperatury Jwz–Jcw [kJ/(kgK)],

ρ – gęstość wody [kg/dm3],

θcw – temperatura ciepłej wody, standardowo 55°C,

θwz – temperatura wody zimnej, standardowo 10°C,

tuz – czas użytkowania instalacji ciepłej wody [s].

 

 

W rocznym zapotrzebowaniu na ciepło w kotłowni QKWk należy uwzględnić stratę przesyłu w sieci ciepłowniczej oraz roczne straty ciepła w systemie cyrkulacji ciepłej wody:

gdzie:

αc – względne roczne straty ciepła układu cyrkulacji c.w.,

ηds – średnioroczna sprawność przesyłu ciepła w sieci ciepłowniczej (od kotłowni do odbiorników).

Roczny bilans cieplny kotłowni do celów technologicznych

Ciepło użytkowe do celów technologicznych Qt,nd [GJ] oblicza się ze wzoru:

gdzie:

Φt  max – maksymalna moc cieplna do technologii [kW],

φ – współczynnik obciążenia,

te – czas eksploatacji [s].

Wielkość wchodzącą do bilansu kotłowni należy powiększyć o straty ciepła przy przesyle:

gdzie:

Qtk – składowa rocznego zapotrzebowania na ciepło do technologii przyjęta do bilansu ciepła kotłowni [GJ],

ηds – średnioroczna sprawność przesyłu ciepła w sieci ciepłowniczej (od kotłowni do odbiorników).

Łączne roczne zapotrzebowanie na ciepło w kotłowni

Łączne roczne zapotrzebowanie na ciepło w kotłowni Qtotk stanowi sumę zapotrzebowania na określone potrzeby (funkcje kotłowni):

Literatura

 1. Kołodziejczyk L., Ciepłownictwo. Leksykon, PZITS, Warszawa 1986.
 2. Nejranowski J., Szaflik W., Zmienność poboru ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyposażonych w wodomierze mieszkaniowe, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” nr 1/99.
 3. Nowakowski E., Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych. Wybór metody, „Rynek Instalacyjny” nr 4/2011.
 4. Zaborowska E., Projektowanie kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2012
 5. Żarski K., Nakielska M., Porównanie metod obliczeniowych wymiarowania instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” nr 9/2012.
 6. Żarski K., Obiegi wodne i parowe w kotłowniach, Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Warszawa 2000.
 7. Żarski K., Propozycja procedur obliczeniowych dwufunkcyjnych węzłów ciepłowniczych, „Instal” nr 9/2009.
 8. Żarski K., Charakterystyka energetyczna budynków, Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Warszawa 2010.
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno­‑użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU nr 201/2008, poz. 1240).
 10. PN-92/B-01706/A1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – norma wycofana bez zastąpienia.
 11. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.
 12. PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 2: Projektowanie (oryg.).
 13. PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 3: Wymiarowanie przewodów. Metody uproszczone (oryg.).
 14. PN-EN ISO 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • se se, 28.09.2014r., 21:50:21 kotły i kotłownie

Powiązane

mgr inż. Rafał Radajewski, mgr inż. Łukasz Młynarz, mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, dr hab. inż. Aniela Kamińska Sterowanie ogrzewaniem w systemie KNX/EIB

Sterowanie ogrzewaniem w systemie KNX/EIB Sterowanie ogrzewaniem w systemie KNX/EIB

Obecnie istnieje wiele inteligentnych systemów budynkowych. Jednym ze standardów tych systemów rozpowszechnionym w Europie jest KNX/EIB, który pozwala na automatyczną kontrolę temperatury w pomieszczeniu...

Obecnie istnieje wiele inteligentnych systemów budynkowych. Jednym ze standardów tych systemów rozpowszechnionym w Europie jest KNX/EIB, który pozwala na automatyczną kontrolę temperatury w pomieszczeniu w zależności od jego rodzaju, pory dnia i innych warunków zewnętrznych oraz określonych przez użytkownika.

Henryk Sitek Grzejniki na miarę

Grzejniki na miarę Grzejniki na miarę

Firma Zehnder ma w swojej ofercie różne typy grzejników. Dużą część asortymentu stanowią grzejniki na miarę. Wśród nich wyróżniają się Stratos – najmocniejszy stalowy grzejnik konwektorowy i Charleston...

Firma Zehnder ma w swojej ofercie różne typy grzejników. Dużą część asortymentu stanowią grzejniki na miarę. Wśród nich wyróżniają się Stratos – najmocniejszy stalowy grzejnik konwektorowy i Charleston – kreatywne „żeberka”.

dr inż. Jacek Zawistowski Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła...

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła – zespół urządzeń umożliwiających przekazanie uzyskanego ciepła czynnikowi pośredniemu (wodzie), transportującemu ciepło do ogrzewanych obiektów; układ sterowania – zespół urządzeń umożliwiających racjonalne prowadzenie ruchu kotła. Podstawą podziału kotłów na charakterystyczne grupy stanowią rozwiązania...

dr inż. Edmund Nowakowski Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej

Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej

Zastosowane przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego oraz wprowadzone nowe ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy [3] wywarły wpływ na wydane dla zakładów opieki zdrowotnej wymagania, jakim powinny...

Zastosowane przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego oraz wprowadzone nowe ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy [3] wywarły wpływ na wydane dla zakładów opieki zdrowotnej wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej. Rozpatrzmy ważniejsze z tych wymagań odnoszących się do instalacji sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej.

dr inż. Grzegorz Bartnicki, dr inż. Bogdan Nowak Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego

Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego

W artykule przedstawiono przypadek, w którym pomimo podejmowanych przez lokatorów działań mających na celu ograniczenie zużycia ciepła, opłaty za ogrzewanie są wysokie. Stosunkowo duża różnica pomiędzy...

W artykule przedstawiono przypadek, w którym pomimo podejmowanych przez lokatorów działań mających na celu ograniczenie zużycia ciepła, opłaty za ogrzewanie są wysokie. Stosunkowo duża różnica pomiędzy sumą wskazań liczników mieszkaniowych a energią chemiczną zawartą w zakupionym paliwie wskazuje na niesatysfakcjonującą sprawność źródła ciepła i instalacji przesyłowych. Nie można tego wytłumaczyć niedokładnością wskazań mierników – przyczyną jest raczej brak właściwej eksploatacji systemu.

dr inż. Paweł Sulik Dom energooszczędny

Dom energooszczędny Dom energooszczędny

Powszechne przekonanie, że koszt eksploatacji dobrze ocieplonego domu jest znacznie niższy niż porównywalnego kubaturą i bryłą, ale gorzej izolowanego termicznie budynku jest jak najbardziej uzasadnione.

Powszechne przekonanie, że koszt eksploatacji dobrze ocieplonego domu jest znacznie niższy niż porównywalnego kubaturą i bryłą, ale gorzej izolowanego termicznie budynku jest jak najbardziej uzasadnione.

dr inż. Bogdan Nowak Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251 Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego,...

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego, które uwzględniane są przy projektowaniu instalacji oraz podczas oceny efektywności energetycznej budynków wynikającej z dyrektywy EPBD (energy performance of buildings directive) [2].

Materiały PR Jak chronić instalację przed korozją?

Jak chronić instalację przed korozją? Jak chronić instalację przed korozją?

Złożoność i różnorodność rozwiązań oraz różne wymagania wobec instalacji skłaniają projektantów i użytkowników do dbałości o ich niezawodność i żywotność. Największym zagrożeniem dla instalacji jest korozja....

Złożoność i różnorodność rozwiązań oraz różne wymagania wobec instalacji skłaniają projektantów i użytkowników do dbałości o ich niezawodność i żywotność. Największym zagrożeniem dla instalacji jest korozja. Wynalezienie stali nierdzewnej i nierdzewnych stopów dawało przekonanie, że problem ten został rozwiązany. Okazało się jednak, że korozja atakuje bez wyjątku wszystkie metale, a nawet tworzywa.

dr inż. Władysław Węgrzyn Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane...

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane zostaną zasady bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego dostosowane do postaci występowania i parametrów fizyko-chemicznych produktu, wyrobu lub odpadu określanego jako biomasa.Jeżeli w procesach technologicznych u wytwórcy produktu, wyrobu lub odpadu technologicznego, który w elektrociepłowni...

Waldemar Joniec Kotłownie na biopaliwa stałe

Kotłownie na biopaliwa stałe Kotłownie na biopaliwa stałe

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane...

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane są przy budowie kotłowni na biopaliwa stałe. Jednak jest wiele różnic pomiędzy tymi paliwami, determinujących wielkość, lokalizację oraz dojazd i dojście do kotłowni, a także ich budowę i aranżację wnętrza.

Jerzy Kosieradzki Jak dobrać kocioł gazowy?

Jak dobrać kocioł gazowy? Jak dobrać kocioł gazowy?

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może...

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może spełnić prośbę klienta? Co musi wiedzieć, aby móc zaprezentować coś z oferty swojej hurtowni? I zrobić to tak, aby klient był zadowolony i szef hurtowni także.

TESTO Analizatory spalin Testo

Analizatory spalin Testo Analizatory spalin Testo

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy...

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy instalatorów i serwisantów jest sprawny i precyzyjny analizator spalin. Umożliwi on szybkie i wiarygodne pomiary, niezbędne do właściwego ustawienia pracy kotła grzewczego.

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie...

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie się rozwijała. Pierwsze kotły kondensacyjne były raczej połączeniem zwykłego kotła atmosferycznego z dodatkowym wymiennikiem ciepła pełniącym funkcję ekonomizera doprowadzającego do dalszego odebrania ciepła od spalin, które opuściły pierwotny wymiennik ciepła. Z uwagi na niską temperaturę spalin...

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90....

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90. Spowodowane to było przede wszystkim wysoką ceną ówczesnych urządzeń, ale także nieufnością inwestorów i instalatorów wobec nowej technologii. Przeszkodą było również stosowanie prawie wyłącznie ogrzewania grzejnikowego oraz powszechne przekonanie, że kocioł kondensacyjny może współpracować tylko z...

Waldemar Joniec, Sławomir Pilarski Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła

Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła

Kotłom na paliwa stałe stawia się duże wymagania – mają zapewnić nie tylko tanią eksploatację i niską emisję, ale i wysoką sprawność. Coraz częściej wymaga się od nich także możliwości współpracy z nowoczesnymi...

Kotłom na paliwa stałe stawia się duże wymagania – mają zapewnić nie tylko tanią eksploatację i niską emisję, ale i wysoką sprawność. Coraz częściej wymaga się od nich także możliwości współpracy z nowoczesnymi instalacjami z zaworami termostatycznymi i jednocześnie z kolektorami słonecznymi lub pompami ciepła, a nawet z instalacjami zasilanymi dodatkowo kotłami olejowymi lub na gaz płynny. Powyższe wymagania mogą być w pełni spełnione w instalacjach zamkniętych. Jednak dotychczas prawo dopuszczało...

Jerzy Kosieradzki Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić?

Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić? Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić?

Od 4 stycznia 2006 r. obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1], wprowadzająca m.in. obowiązek sporządzania świadectw energetycznych...

Od 4 stycznia 2006 r. obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1], wprowadzająca m.in. obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków, wykonywania kontroli kotłów i systemów klimatyzacji. Z ostatnim dniem grudnia br. kończy się okres przejściowy i do stycznia 2009 r. wymagania tej dyrektywy są obowiązkowe. Obowiązek okresowych kontroli kotłów wdrożyła do polskiego prawa zmiana w ustawie Prawo budowlane wprowadzona...

Olgierd Romanowski Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać?

Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać? Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać?

Znowelizowane Prawo budowlane [4] wdraża do polskich przepisów prawnych dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Dyrektywa wprowadza dwa mechanizmy służące zmniejszeniu...

Znowelizowane Prawo budowlane [4] wdraża do polskich przepisów prawnych dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Dyrektywa wprowadza dwa mechanizmy służące zmniejszeniu zużycia energii w budynkach: certyfikację energetyczną budynków i okresową kontrolę kotłów grzewczych, a także jednorazową kontrolą instalacji grzewczych, w których kotły pracują dłużej niż 15 lat. Jednak zawarte w polskich przepisach szczegółowe wymagania są nieprecyzyjne i osoby zobowiązane do ich...

Waldemar Joniec Wymienniki płytowe

Wymienniki płytowe Wymienniki płytowe

Wymienniki płytowe składają się z wielu cienkich metalowych płyt połączonych razem za pomocą ramy ściągającej lub lutowania. Wewnętrzna konfiguracja kanałów wymiennika powoduje, że po jednej stronie płyty...

Wymienniki płytowe składają się z wielu cienkich metalowych płyt połączonych razem za pomocą ramy ściągającej lub lutowania. Wewnętrzna konfiguracja kanałów wymiennika powoduje, że po jednej stronie płyty płynie gorący płyn, a po drugiej – w przeciwprądzie – płyn zimny. Każda płyta wymiennika ma specjalne wytłoczenia, które zwiększają turbulencje obu płynów, co podwyższa wartość współczynników przenikania ciepła.

Jan Bylicki, Grażyna Lechman Uwagi na temat spalania

Uwagi na temat spalania Uwagi na temat spalania

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

dr inż. Jacek Zawistowski, mgr inż. Sławomir Janiszewski Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o.

Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o. Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o.

Ze względu na dostępność surowca podaż kwalifikowanych paliw węglowych w sortymencie groszek dla nowoczesnych kotłów c.o. małej mocy jest ograniczona i tym samym wyznacza naturalną granicę rozwoju produkcji...

Ze względu na dostępność surowca podaż kwalifikowanych paliw węglowych w sortymencie groszek dla nowoczesnych kotłów c.o. małej mocy jest ograniczona i tym samym wyznacza naturalną granicę rozwoju produkcji kotłów na tzw. ekogroszek. Deficyt węgli sortymentu groszek wpłynął na opracowanie palników retortowych nowej generacji do spalania węgla sortymentu miał i węgli o podwyższonej spiekalności. Producenci kotłów i ich użytkownicy powinni uwzględnić te uwarunkowania przed podjęciem decyzji o inwestycjach.

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych

Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych

W poprzednich artykułach [1, 2] opisane zostały podstawy techniki kondensacyjnej oraz rozwiązania optymalizujące pracę kotłów. W niniejszej publikacji omówiono stosowanie kotłów kondensacyjnych w praktyce.

W poprzednich artykułach [1, 2] opisane zostały podstawy techniki kondensacyjnej oraz rozwiązania optymalizujące pracę kotłów. W niniejszej publikacji omówiono stosowanie kotłów kondensacyjnych w praktyce.

Leszek Pacuła Siłownie ORC – ciekawa alternatywa

Siłownie ORC – ciekawa alternatywa Siłownie ORC – ciekawa alternatywa

Ograniczanie emisji do atmosfery wiąże się z unijną polityką wspierania odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE premiowana jest tzw. zielonymi certyfikatami,...

Ograniczanie emisji do atmosfery wiąże się z unijną polityką wspierania odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE premiowana jest tzw. zielonymi certyfikatami, mającymi wymierną wartość rynkową. Kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o biomasę jest atrakcyjną alternatywą dla powszechnych w Polsce kotłowni węglowych, zasilających nieduże organizmy miejskie, osiedla satelickie większych miast czy obiekty przemysłowe, w których generowane...

dr inż. Zdzisław Gebhardt, Waldemar Joniec Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych

Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziło szereg istotnych zmian w stosowaniu przewodów...

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziło szereg istotnych zmian w stosowaniu przewodów spalinowych i dymowych. Uwzględniają one uwagi od lat zgłaszane przez producentów kotłów gazowych, i to na producentach będzie teraz spoczywała większa odpowiedzialność za dostarczenie do urządzenia instrukcji umożliwiającej prawidłowy dobór i montaż przewodów. Zmiany te powinny być też...

dr inż. Jacek Zawistowski, mgr inż. Sławomir Janiszewski Kotły z automatycznym podawaniem paliwa

Kotły z automatycznym podawaniem paliwa Kotły z automatycznym podawaniem paliwa

Pierwsze kotły węglowe z automatycznym podawaniem paliwa stałego pojawiły się na polskim rynku dopiero w połowie lat 90. i w początkowym okresie bazowały na zagranicznych rozwiązaniach konstrukcyjnych....

Pierwsze kotły węglowe z automatycznym podawaniem paliwa stałego pojawiły się na polskim rynku dopiero w połowie lat 90. i w początkowym okresie bazowały na zagranicznych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Od tego czasu obserwuje się dynamiczny rozwój produkcji i sprzedaży tych kotłów, skutkujący poprawianiem się ich jakości. W Polsce w eksploatacji znajduje się ok. 250 tys. kotłów z automatycznym podawaniem paliwa o łącznej mocy ok. 5000 MW. To ponad 10% wszystkich eksploatowanych w kraju małych kotłów...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.