RynekInstalacyjny.pl

Projektowanie przewodów spalinowych w kotłowni

Designing of flue gas ducts in boiler plants

Projekt umieszczenia przewodów spalinowych w kotłowni, Fot. Junkers

Projekt umieszczenia przewodów spalinowych w kotłowni, Fot. Junkers

Artykuł zawiera opis procedur obliczeń przewodów spalinowych (do kotłów spalających olej lub gaz) w kotłowniach.

Zobacz także

TAURON Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać...

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać granulatu i wymaga odpowiedniego kotła. Czy takie rozwiązanie grzewcze jest opłacalne? Sprawdzamy, dlaczego warto wybrać piec na pellet i jak zdecydować, który z dostępnych w sprzedaży będzie najlepszy.

Hoval Sp. z o.o. Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej...

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej kotłowni oraz ograniczenia przestrzenne – zabronione jest jej wybudowanie w piwnicy i konieczne staje się jej zlokalizowanie na najwyższej kondygnacji budynku.

RESAN pracownia projektowa W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek? W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo...

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo zaprojektowane i wykonane źródło ciepło jest absolutną podstawą do tego, by ogrzewanie budynku było niezawodne, wydajne i energooszczędne.

Podstawowe definicje

Przewody spalinowe to instalacje odprowadzające produkty spalania z kotłów lub innych urządzeń, np. z wymienników od odzyskiwania ciepła ze spalin w układach kogeneracyjnych. W odniesieniu do kotłowni można mówić o przewodach spalinowych jako instalacjach odprowadzających spaliny do otoczenia zewnętrznego.

Do spalania paliw niezbędny jest tlen zawarty w powietrzu. Powietrze zewnętrzne należy doprowadzić do komory spalania w kotle. Powietrze może być doprowadzone bezpośrednio do palnika lub komory paleniskowej lub pośrednio – przez pomieszczenia kotłowni. W obecnych rozwiązaniach kotłowni nie są stosowane urządzenia odprowadzające spaliny do pomieszczenia (typu A, jak np. kuchnie gazowe). Mamy zatem do czynienia z urządzeniami typu [2, 4]:

 • B – z otwartą komorą spalania – powietrze doprowadzone jest z pomieszczenia kotłowni, spaliny są usuwane na zewnątrz pomieszczenia,
 • C – z zamkniętą komorą spalania – powietrze jest doprowadzone bezpośrednio do komory spalania, spaliny są odprowadzone na zewnątrz. Jeśli przewody spalin i powietrza są zblokowane, takie instalacje nazywane są powietrzno-spalinowymi.

Powietrze do spalania może być doprowadzone do komory spalania bez pomocy wentylatora (palniki atmosferyczne) i z jego pomocą (jako części palnika nadmuchowego). Nie należy utożsamiać kotła z palnikiem nadmuchowym z kotłem z zamkniętą komorą spalania. W przypadku urządzeń typu B powietrze może być doprowadzone do kotłowni systemem nawiewnej wentylacji naturalnej lub mechanicznej (w kotłowniach o dużej mocy).

Wentylacja wywiewna w kotłowni może być tylko naturalna. Elementy wentylacji nawiewno-wywiewnej są stosowane w kotłowniach o dużej mocy, np. w kotłowniach węglowych z kotłami WR lub podobnymi.

Spaliny mogą być odprowadzone bez użycia wentylatora – tzw. ciąg naturalny albo z użyciem wentylatora – ciąg sztuczny. Ciąg sztuczny jest wymagany przy stosowaniu urządzeń oczyszczających spaliny (ze względu na stratę ciśnienia w przewodach i urządzeniach) i w przypadku kotłów kondensacyjnych (zbyt niska temperatura spalin do wywołania ciągu naturalnego).

Przewody spalinowe mogą przebiegać pionowo – są to kominy. Natomiast poziome przewody spalinowe mają historyczną nazwę „czopuch”, ale jest ona zwykle używana w odniesieniu do kotłów na paliwo stałe.

Przewody spalinowe kotłów z palnikami atmosferycznymi mogą być łączone we wspólne odcinki, a przewody spalinowe kotłów z palnikami nadmuchowymi muszą być indywidualne do każdego kotła. Przy ciągu naturalnym zalecane jest stosowanie odrębnych przewodów spalinowych do kotłów z palnikiem atmosferycznym ze względu na niewielką prędkość spalin i duże schłodzenie przy działaniu pojedynczego kotła (zwłaszcza przy niskim obciążeniu cieplnym).

Obliczanie strumienia powietrza niezbędnego do spalania

Podstawowym parametrem do projektowania układów spalinowych kotłowni jest moc kotła. Strumień paliwa (gazowego lub ciekłego) oblicza się zgodnie z zasadami podanymi w szóstej części cyklu „Projektowanie kotłowni wodnych” (RI 6/2013). Przewody spalinowe oblicza się w warunkach nominalnego obciążenia kotłów.

Rzeczywisty strumień objętości powietrza zależy od rodzaju paliwa i rodzaju paleniska (kotła). Teoretyczne zapotrzebowanie na powietrze do spalania zależy od składu chemicznego paliwa.

Przyjmując przeciętne stężenie objętościowe tlenu w powietrzu jako 21%, można podać zapotrzebowanie na powietrze przy spalaniu jednostki masy (paliwa stałe i ciekłe) i jednostki objętości pierwiastka lub związku chemicznego będącego palnym składnikiem paliwa. Zawartość tlenu w paliwie zmniejsza zapotrzebowanie na powietrze. Dane podano w tabeli 1 i 2 [5, 8].

wyznaczenie zapotrzebowania powietrza

Tabela 1. Formuły obliczeniowe do wyznaczenia zapotrzebowania na powietrze do spalania składników paliw stałych i ciekłych

zapotrzebowanie na powietrze

Tabela 2. Formuły obliczeniowe do wyznaczenia zapotrzebowania na powietrze do spalania składników paliw gazowych

Obliczając odpowiednie współczynniki, można otrzymać wzór określający zapotrzebowanie na powietrze do spalania paliw stałych i ciekłych [5]:

zapotrzebowanie na powietrze do spalania paliw

gdzie małe litery oznaczają udział masowy pierwiastków w paliwie.

Wyliczając odpowiednie współczynniki, można otrzymać również wzór określający zapotrzebowanie na powietrze do spalania paliw gazowych [5]:

wzór określający zapotrzebowanie na powietrze do spalania paliw gazowych

gdzie u z odpowiednim indeksem oznacza udział objętościowy danego składnika ­paliwa.

W tabeli 3 podano przeciętny skład oleju opałowego lekkiego [2, 5], a w tabeli 4 przeciętny skład gazu 2E i 2Ls.

skład oleju a udział masowy

Tabela 3. Przeciętny skład oleju opałowego lekkiego [5], gi – udział masowy

skład gazu a objętość

Tabela 4. Przeciętny skład gazu 2E i 2Ls [5], ui – udział objętościowy [1]

Składniki niepalne nie wymagają dostarczenia powietrza.

Rzeczywiste zapotrzebowanie na powietrze oblicza się jako teoretyczne z uwzględnieniem nadmiaru wymaganego do prawidłowego przebiegu reakcji spalania. W nowoczesnych kotłach gazowych i olejowych przyjmuje się, że współczynnik nadmiaru powietrza jest równy 1,2. Zatem:

rzeczywiste zapotrzebowanie na powietrze

gdzie:

Lrz – rzeczywiste zapotrzebowanie na powietrze [m3/kg] lub [m3/m3],
l – współczynnik nadmiaru powietrza równy 1,2.

Strumień objętości powietrza oblicza się ze wzoru:

Strumień objętości powietrza

gdzie:
Va – strumień objętości powietrza do spalania [m3/s],
B – strumień paliwa [kg/s] lub [m3/s].

Przy naturalnym doprowadzeniu powietrza do spalania przez pomieszczenie należy obliczyć opory przepływu powietrza przez elementy nawiewne. Wymagany przepisami przekrój przewodu nawiewnego (patrz kolejny artykuł z cyklu) w przypadku kotła o mocy powyżej 60 kW wynosi 5 cm2 na jednostkę mocy kotła.

Przyjmując przeciętną efektywność kotła 95% i rodzaj gazu 2E, można wyznaczyć prędkość przepływu powietrza w przewodzie (lub w otworze, jeśli układ doprowadzenia powietrze nie zawiera odcinka przewodu). Jest to 0,69 m/s przy temperaturze 20°C i 0,6 m/s przy temperaturze –20°C.

W tabeli 5 przedstawiono wyniki obliczeń strat ciśnienia w przewodzie powietrznym w kotłowni z kotłem o mocy 100 kW. Symbole w nagłówku tabeli obliczeń hydraulicznych wyjaśnione zostały w poprzednich artykułach z cyklu (np. cz. 6, RI 6/2013).

Wyniki obliczeń strat ciśnienia

Tabela 5. Wyniki obliczeń strat ciśnienia w przewodzie powietrznym w kotłowni z kotłem o mocy 100 kW

Strata ciśnienia wynosi ok. 1 Pa. Autor proponuje przyjęcie 1 Pa jako granicznej straty ciśnienia w układach naturalnego doprowadzenia powietrza. Przy układach krótszych można przyjąć mniejszy przekrój przewodu nawiewnego, wówczas autor projektu powinien wykazać na podstawie obliczeń, że strata ciśnienia nie przekracza 1 Pa. Wymiary przewodów powietrznych w urządzeniach typu C należy przyjmować na podstawie danych producenta [9, 10].

Obliczanie strumienia objętości spalin

Teoretyczna objętość spalin przypadająca na jednostkę masy lub objętości spalonego paliwa może zostać określona na podstawie znanych współczynników stechiometrycznych w reakcjach spalania [5].

Wygodnie jest operować jedną formułą obliczeniową do określenia rzeczywistej i teoretycznej objętości spalin. Objętość teoretyczna odpowiada wartości współczynnika nadmiaru powietrza l = 1,0.

W tabeli 6 [5] zestawiono odpowiednie formuły obliczeniowe do określenia objętości poszczególnych składników spalin w przypadku paliw stałych i ciekłych, a w tabeli 7 w przypadku paliw gazowych. Objętość spalin przyjęto dla warunków odniesienia (t = 0°C i p = 1,01325 bar).

obliczenia do objętości spalin

Tabela 6. Formuły obliczeniowe do wyznaczenia rzeczywistej i teoretycznej (λ = 1) objętości spalin powstających ze spalania paliw stałych i ciekłych. Małymi literami oznaczono składniki paliwa. Tlen zawarty w paliwie zmniejsza zapotrzebowanie na powietrze i nie przechodzi do spalin

 objętości spalin z paliw gazowych

Tabela 7. Formuły obliczeniowe do wyznaczenia rzeczywistej i teoretycznej (λ = 1) objętości spalin powstających ze spalania paliw gazowych

Założono stężenie objętościowe pary wodnej w powietrzu doprowadzonym do spalania równe 0,1% (obliczenia przy ekstremalnej temperaturze powietrza zewnętrznego). W drugim wierszu podano źródło powstawania składnika spalin.

Po obliczeniu współczynników liczbowych otrzymamy wzór określający rzeczywistą objętość spalin powstających przy spalaniu paliw stałych i ciekłych:

wzór określający rzeczywistą objętość spalin

gdzie:
V1sp – jednostkowa objętość spalin (w warunkach odniesienia) [m3/kg].

Przyjmując współczynniki podane w tabeli, otrzymamy wzór określający rzeczywistą objętość spalin powstających ze spalania paliw gazowych:

wzór określający rzeczywistą objętość spalin powstających ze spalania paliw gazowych

gdzie:
V1sp – jednostkowa objętość spalin (w warunkach odniesienia) [m3/m3].

Strumień objętości spalin w warunkach odniesienia oblicza się ze wzoru:

Strumień objętości spalin w warunkach odniesienia

gdzie:
Vsp – strumień objętości spalin (w warunkach odniesienia) [m3/s],
B – strumień masy paliwa [kg/s] lub [m3/s].

Strumień objętości spalin w warunkach rzeczywistych (przy temperaturze rzeczywistej) oblicza się ze wzoru:

Strumień objętości spalin w warunkach rzeczywistych

gdzie:
VspT – strumień objętości spalin (w warunkach temperatury rzeczywistej) [m3/s],
Tsp – temperatura spalin [K],
To – temperatura odniesienia równa 273 K.

W obliczeniach pomija się zmianę ciśnienia statycznego.

Dobór średnicy przewodu spalinowego

Poniżej przedstawiono procedurę obliczeń przewodu spalinowego jednego kotła niekondensacyjnego z paleniskiem typu B. W przypadku kotłów kondensacyjnych lub kotłów z zamkniętą komorą spalania wymiary przewodów spalinowych należy przyjmować na podstawie danych producentów [9, 10].

Przepływ spalin w przewodach jest procesem połączonym z wymianą ciepła między spalinami i otoczeniem. W cylindrycznych przewodach spalinowych liniowy współczynnik przenikania ciepła oblicza się ze wzoru:

liniowy współczynnik przenikania ciepła

gdzie:
UL – liniowy współczynnik przenikania ciepła [W/(m K)],
hi – współczynnik przejmowania ciepła po stronie spalin [W/(m2 K)],
he – współczynnik przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (powietrze otoczenia) [W/(m2 K)],
lm – współczynnik przewodzenia ciepła warstwy [W/m K)] w warunkach średniej temperatury,
dm, dm–1 – średnica zewnętrzna i wewnętrzna warstwy [m],
de – średnica zewnętrzna (od strony powietrza) [m],
di – średnica wewnętrzna (od strony spalin) [m].

Współczynnik przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej może być przyjęty jako 23 W/(m2 K), współczynnik przejmowania ciepła od strony spalin można obliczyć ze wzoru Schacka [5]:

współczynnik przejmowania ciepła od strony spalin

gdzie:
wo – prędkość spalin w warunkach odniesie-nia [m/s],
dh – średnica hydrauliczna przewodu [m].

Początkowa temperatura spalin jest przyjmowana na podstawie danych katalogowych udostępnionych przez producenta kotła. Końcową temperaturę spalin oblicza się ze wzoru [5]:

końcowa temperatura spalin

gdzie:
T1 – temperatura początkowa spalin [K],
T2 – temperatura końcowa spalin [K],
To – temperatura otoczenia [K],
L – długość przewodu spalinowego [m].

W przypadku krótkiego przewodu poziomego jako długość można przyjąć wysokość komina.

Stratę ciśnienia przy przepływie spalin przez przewód spalinowy oblicza się na podstawie ogólnych zasad obliczeń hydraulicznych (wzór Darcy–Weisbacha, Colebrooka–White’a, Hagena–Poisseuille’a – patrz poprzednie artykuły z cyklu), przy średniej logarytmicznej temperaturze spalin:

gdzie:
Tlog – średnia logarytmiczna temperatura spalin [K],
pozostałe oznaczenia jak we wzorze (11).

Czynnikiem wywołującym przepływ spalin w przewodach spalinowych w przypadku ciągu naturalnego jest tzw. ciąg kominowy określony wzorem:


gdzie:
pH – ciąg kominowy [Pa],
rsp – gęstość spalin przy średniej (arytmetycznej) temperaturze spalin [kg/m3],
rp – gęstość powietrza w temperaturze otoczenia (minimalnej w warunkach pełnego obciążenia kotła) [kg/m3],
H – wysokość komina mierzona od wlotu do wylotu spalin [m],
g – przyspieszenie ziemskie równe 9,80665 m/s2.

Warunek prawidłowego doboru średnicy przewodu spalinowego określa nierówność [4, 5]:

Warunek prawidłowego doboru średnicy przewodu spalinowego

gdzie:
DpN – straty ciśnienia przy przepływie powietrza do pomieszczenia kotłowni [Pa],
DpK – straty ciśnienia przy przepływie spalin przez kocioł [Pa],
DpPP – straty ciśnienia przy przepływie spalin przez przewód przyłączeniowy (poziomy) [Pa],
DpH – straty ciśnienia przy przepływie spalin przez komin [Pa].

W przypadku kotłów z palnikiem nadmuchowym strata ciśnienia przy przepływie przez kocioł jest równoważona przez spręż wentylatora i nie jest uwzględniona w obliczeniach. Wylot z komina nie powinien mieć ograniczenia w postaci tzw. „czapki” i powinien być ukształtowany w sposób całkowicie eliminujący wpływ ciśnienia dynamicznego wiatru (wiatr o prędkości 3 m/s lub wyższej może istotnie zakłócić działanie naturalnego ciągu).  

Tabela 8 przedstawia obliczenie przewodu odprowadzającego spaliny z kotła o mocy 345 kW z palnikiem nadmuchowym dla gazu 2E.

Obliczenie przewodu odprowadzającego spaliny

Tabela 8. Obliczenie przewodu odprowadzającego spaliny z kotła o mocy 345 kW z palnikiem nadmuchowym, rodzaj gazu: 2E (opracowanie autora) [5]

Literatura

 1. Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe, WN-T, Warszawa 2002.
 2. Nantka M., Ogrzewnictwo i ciepłownictwo, Gliwice 2006.
 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe, PKTSiG, Warszawa 1995.
 4. Zaborowska E., Projektowanie kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe, Gdańsk 2012.
 5. Żarski K., Termodynamika. Zagadnienia praktyczne w ogrzewnictwie i klimatyzacji, Warszawa 2005.
 6. Żarski K., Obiegi wodne i parowe w kotłowniach, Warszawa 2000.
 7. PN-EN 13384-1+A2: 2008 Kominy. Metody obliczeń cieplnych i przepływowych. Cz. 1. Kominy z podłączonym jednym paleniskiem.
 8. PN-C-04750 Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania.
 9. Buderus – katalog produktów.
 10. Viessmann – katalog produktów.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • ws ws, 28.09.2014r., 21:44:19 kotły i kotłownie

Powiązane

Zbigniew A. Tałach, Piotr Cembala Dobór systemu kominowego – zagadnienia montażowe

Dobór systemu kominowego – zagadnienia montażowe Dobór systemu kominowego – zagadnienia montażowe

Jednym z najważniejszych zagadnień przy projektowaniu budynków mieszkalnych jest właściwe zaprojektowanie systemów kominowych i wentylacyjnych. Wynika to m.in. z przepisów prawnych obowiązujących w Polsce,...

Jednym z najważniejszych zagadnień przy projektowaniu budynków mieszkalnych jest właściwe zaprojektowanie systemów kominowych i wentylacyjnych. Wynika to m.in. z przepisów prawnych obowiązujących w Polsce, które kwalifikują kominy jako elementy budynku lub budowli podlegające szczególnemu nadzorowi [8]. W artykule opisano kryteria doboru systemu kominowego, sposoby zabudowy kominów oraz prawidłowy montaż systemów metalowych.

Jerzy Kosieradzki Jak nie łączyć kotła z kominem

Jak nie łączyć kotła z kominem Jak nie łączyć kotła z kominem

Nie wszystkie instalacje łączące kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania z kominem wykonywane są prawidłowo. Przy zastosowaniu takiego kotła ważny jest prawidłowy dopływ świeżego powietrza (nadmiar...

Nie wszystkie instalacje łączące kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania z kominem wykonywane są prawidłowo. Przy zastosowaniu takiego kotła ważny jest prawidłowy dopływ świeżego powietrza (nadmiar powietrza pogarsza kondensację pary wodnej) oraz szczelność przewodu oprowadzającego spaliny.

Jerzy Kosieradzki Kominy – jakie, kiedy i gdzie?

Kominy – jakie, kiedy i gdzie? Kominy – jakie, kiedy i gdzie?

Do niedawna, gdy nie stosowano tak wielu różnych technologii spalania i odprowadzania spalin, wybór komina opierał się na kilku przesłankach. Obecnie jego rodzaj i wymiary zależą od wielu czynników i na...

Do niedawna, gdy nie stosowano tak wielu różnych technologii spalania i odprowadzania spalin, wybór komina opierał się na kilku przesłankach. Obecnie jego rodzaj i wymiary zależą od wielu czynników i na producentach kotłów i kominków spoczywa duża odpowiedzialność za dostarczenie do urządzeń instrukcji umożliwiających prawidłowy dobór i montaż przewodów odprowadzających spaliny.

Redakcja RI Nasady kominowe

Nasady kominowe Nasady kominowe

Częstym problemem w wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) są zaburzenia siły ciągu w kanałach wywiewnych. Powoduje to brak odpowiedniej wymiany powietrza w budynku, a skutkiem tego są zawilgocenia i zła...

Częstym problemem w wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) są zaburzenia siły ciągu w kanałach wywiewnych. Powoduje to brak odpowiedniej wymiany powietrza w budynku, a skutkiem tego są zawilgocenia i zła jakość powietrza, które negatywnie wpływają na samopoczucie i zdrowie mieszkańców. Wraz ze zjawiskiem osłabienia ciągu kominowego występuje często odwracanie kierunku przepływu powietrza w kanałach wywiewnych. Do zapobiegania tym negatywnym zjawiskom stosuje się nasady kominowe.

mgr inż. Maciej Kula Kominy w Polsce – prawo i rynek

Kominy w Polsce – prawo i rynek Kominy w Polsce – prawo i rynek

Wdrożenie do polskiego systemu legislacyjnego dyrektywy 89/106/EEC dot. wyrobów budowlanych [1] spowodowało uporządkowanie rynku produktów stosowanych w budownictwie i ujednoliciło możliwe interpretacje...

Wdrożenie do polskiego systemu legislacyjnego dyrektywy 89/106/EEC dot. wyrobów budowlanych [1] spowodowało uporządkowanie rynku produktów stosowanych w budownictwie i ujednoliciło możliwe interpretacje dopuszczaniach do obrotu. W grupie takich wyrobów znalazły się kominy. Zostały one ujęte w decyzji Komisji Europejskiej 95/467/EC [2] dyrektywy 89/106/EWG [1], a odpowiadający im system oceny zgodności to System 2+, w którym zadaniem producenta jest: przeprowadzenie wstępnych badań typu, zakładowa...

Piotr Cembala Sambud – komin „na raty”

Sambud – komin „na raty” Sambud – komin „na raty”

Rozpoczynając budowę, inwestor nie zawsze jest już zdecydowany na konkretny rodzaj urządzeń grzewczych, które będzie chciał zastosować docelowo do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Rozpoczynając budowę, inwestor nie zawsze jest już zdecydowany na konkretny rodzaj urządzeń grzewczych, które będzie chciał zastosować docelowo do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

dr inż. Zdzisław Gebhardt, Waldemar Joniec Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych

Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziło szereg istotnych zmian w stosowaniu przewodów...

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziło szereg istotnych zmian w stosowaniu przewodów spalinowych i dymowych. Uwzględniają one uwagi od lat zgłaszane przez producentów kotłów gazowych, i to na producentach będzie teraz spoczywała większa odpowiedzialność za dostarczenie do urządzenia instrukcji umożliwiającej prawidłowy dobór i montaż przewodów. Zmiany te powinny być też...

Tomasz Trusewicz Nasada kominowa - sposób na ciąg wsteczny

Nasada kominowa - sposób na ciąg wsteczny Nasada kominowa - sposób na ciąg wsteczny

Najczęstszym problemem w wentylacji naturalnej są zaburzenia siły ciągu w kanałach wywiewnych. Ich skutkiem jest z reguły niewystarczająca wymiana powietrza w budynku, która powoduje zawilgocenia i pogorszenie...

Najczęstszym problemem w wentylacji naturalnej są zaburzenia siły ciągu w kanałach wywiewnych. Ich skutkiem jest z reguły niewystarczająca wymiana powietrza w budynku, która powoduje zawilgocenia i pogorszenie jakości powietrza. Powodem jest osłabienie ciągu kominowego. Niejednokrotnie towarzyszy mu także odwracanie kierunku przepływu powietrza w kanałach wywiewnych. Zjawiskom tym skutecznie zapobiega zamontowanie nasady kominowej.

dr inż. Jacek Zawistowski Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła...

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła – zespół urządzeń umożliwiających przekazanie uzyskanego ciepła czynnikowi pośredniemu (wodzie), transportującemu ciepło do ogrzewanych obiektów; układ sterowania – zespół urządzeń umożliwiających racjonalne prowadzenie ruchu kotła. Podstawą podziału kotłów na charakterystyczne grupy stanowią rozwiązania...

dr inż. Władysław Węgrzyn Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane...

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane zostaną zasady bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego dostosowane do postaci występowania i parametrów fizyko-chemicznych produktu, wyrobu lub odpadu określanego jako biomasa.Jeżeli w procesach technologicznych u wytwórcy produktu, wyrobu lub odpadu technologicznego, który w elektrociepłowni...

Waldemar Joniec Kotłownie na biopaliwa stałe

Kotłownie na biopaliwa stałe Kotłownie na biopaliwa stałe

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane...

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane są przy budowie kotłowni na biopaliwa stałe. Jednak jest wiele różnic pomiędzy tymi paliwami, determinujących wielkość, lokalizację oraz dojazd i dojście do kotłowni, a także ich budowę i aranżację wnętrza.

Jerzy Kosieradzki Jak dobrać kocioł gazowy?

Jak dobrać kocioł gazowy? Jak dobrać kocioł gazowy?

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może...

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może spełnić prośbę klienta? Co musi wiedzieć, aby móc zaprezentować coś z oferty swojej hurtowni? I zrobić to tak, aby klient był zadowolony i szef hurtowni także.

TESTO Analizatory spalin Testo

Analizatory spalin Testo Analizatory spalin Testo

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy...

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy instalatorów i serwisantów jest sprawny i precyzyjny analizator spalin. Umożliwi on szybkie i wiarygodne pomiary, niezbędne do właściwego ustawienia pracy kotła grzewczego.

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie...

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie się rozwijała. Pierwsze kotły kondensacyjne były raczej połączeniem zwykłego kotła atmosferycznego z dodatkowym wymiennikiem ciepła pełniącym funkcję ekonomizera doprowadzającego do dalszego odebrania ciepła od spalin, które opuściły pierwotny wymiennik ciepła. Z uwagi na niską temperaturę spalin...

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90....

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90. Spowodowane to było przede wszystkim wysoką ceną ówczesnych urządzeń, ale także nieufnością inwestorów i instalatorów wobec nowej technologii. Przeszkodą było również stosowanie prawie wyłącznie ogrzewania grzejnikowego oraz powszechne przekonanie, że kocioł kondensacyjny może współpracować tylko z...

Waldemar Joniec, Sławomir Pilarski Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła

Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła

Kotłom na paliwa stałe stawia się duże wymagania – mają zapewnić nie tylko tanią eksploatację i niską emisję, ale i wysoką sprawność. Coraz częściej wymaga się od nich także możliwości współpracy z nowoczesnymi...

Kotłom na paliwa stałe stawia się duże wymagania – mają zapewnić nie tylko tanią eksploatację i niską emisję, ale i wysoką sprawność. Coraz częściej wymaga się od nich także możliwości współpracy z nowoczesnymi instalacjami z zaworami termostatycznymi i jednocześnie z kolektorami słonecznymi lub pompami ciepła, a nawet z instalacjami zasilanymi dodatkowo kotłami olejowymi lub na gaz płynny. Powyższe wymagania mogą być w pełni spełnione w instalacjach zamkniętych. Jednak dotychczas prawo dopuszczało...

Jerzy Kosieradzki Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić?

Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić? Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić?

Od 4 stycznia 2006 r. obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1], wprowadzająca m.in. obowiązek sporządzania świadectw energetycznych...

Od 4 stycznia 2006 r. obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1], wprowadzająca m.in. obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków, wykonywania kontroli kotłów i systemów klimatyzacji. Z ostatnim dniem grudnia br. kończy się okres przejściowy i do stycznia 2009 r. wymagania tej dyrektywy są obowiązkowe. Obowiązek okresowych kontroli kotłów wdrożyła do polskiego prawa zmiana w ustawie Prawo budowlane wprowadzona...

Olgierd Romanowski Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać?

Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać? Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać?

Znowelizowane Prawo budowlane [4] wdraża do polskich przepisów prawnych dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Dyrektywa wprowadza dwa mechanizmy służące zmniejszeniu...

Znowelizowane Prawo budowlane [4] wdraża do polskich przepisów prawnych dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Dyrektywa wprowadza dwa mechanizmy służące zmniejszeniu zużycia energii w budynkach: certyfikację energetyczną budynków i okresową kontrolę kotłów grzewczych, a także jednorazową kontrolą instalacji grzewczych, w których kotły pracują dłużej niż 15 lat. Jednak zawarte w polskich przepisach szczegółowe wymagania są nieprecyzyjne i osoby zobowiązane do ich...

Waldemar Joniec Wymienniki płytowe

Wymienniki płytowe Wymienniki płytowe

Wymienniki płytowe składają się z wielu cienkich metalowych płyt połączonych razem za pomocą ramy ściągającej lub lutowania. Wewnętrzna konfiguracja kanałów wymiennika powoduje, że po jednej stronie płyty...

Wymienniki płytowe składają się z wielu cienkich metalowych płyt połączonych razem za pomocą ramy ściągającej lub lutowania. Wewnętrzna konfiguracja kanałów wymiennika powoduje, że po jednej stronie płyty płynie gorący płyn, a po drugiej – w przeciwprądzie – płyn zimny. Każda płyta wymiennika ma specjalne wytłoczenia, które zwiększają turbulencje obu płynów, co podwyższa wartość współczynników przenikania ciepła.

Jan Bylicki, Grażyna Lechman Uwagi na temat spalania

Uwagi na temat spalania Uwagi na temat spalania

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

dr inż. Jacek Zawistowski, mgr inż. Sławomir Janiszewski Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o.

Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o. Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o.

Ze względu na dostępność surowca podaż kwalifikowanych paliw węglowych w sortymencie groszek dla nowoczesnych kotłów c.o. małej mocy jest ograniczona i tym samym wyznacza naturalną granicę rozwoju produkcji...

Ze względu na dostępność surowca podaż kwalifikowanych paliw węglowych w sortymencie groszek dla nowoczesnych kotłów c.o. małej mocy jest ograniczona i tym samym wyznacza naturalną granicę rozwoju produkcji kotłów na tzw. ekogroszek. Deficyt węgli sortymentu groszek wpłynął na opracowanie palników retortowych nowej generacji do spalania węgla sortymentu miał i węgli o podwyższonej spiekalności. Producenci kotłów i ich użytkownicy powinni uwzględnić te uwarunkowania przed podjęciem decyzji o inwestycjach.

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych

Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych

W poprzednich artykułach [1, 2] opisane zostały podstawy techniki kondensacyjnej oraz rozwiązania optymalizujące pracę kotłów. W niniejszej publikacji omówiono stosowanie kotłów kondensacyjnych w praktyce.

W poprzednich artykułach [1, 2] opisane zostały podstawy techniki kondensacyjnej oraz rozwiązania optymalizujące pracę kotłów. W niniejszej publikacji omówiono stosowanie kotłów kondensacyjnych w praktyce.

Leszek Pacuła Siłownie ORC – ciekawa alternatywa

Siłownie ORC – ciekawa alternatywa Siłownie ORC – ciekawa alternatywa

Ograniczanie emisji do atmosfery wiąże się z unijną polityką wspierania odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE premiowana jest tzw. zielonymi certyfikatami,...

Ograniczanie emisji do atmosfery wiąże się z unijną polityką wspierania odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE premiowana jest tzw. zielonymi certyfikatami, mającymi wymierną wartość rynkową. Kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o biomasę jest atrakcyjną alternatywą dla powszechnych w Polsce kotłowni węglowych, zasilających nieduże organizmy miejskie, osiedla satelickie większych miast czy obiekty przemysłowe, w których generowane...

dr inż. Jacek Zawistowski, mgr inż. Sławomir Janiszewski Kotły z automatycznym podawaniem paliwa

Kotły z automatycznym podawaniem paliwa Kotły z automatycznym podawaniem paliwa

Pierwsze kotły węglowe z automatycznym podawaniem paliwa stałego pojawiły się na polskim rynku dopiero w połowie lat 90. i w początkowym okresie bazowały na zagranicznych rozwiązaniach konstrukcyjnych....

Pierwsze kotły węglowe z automatycznym podawaniem paliwa stałego pojawiły się na polskim rynku dopiero w połowie lat 90. i w początkowym okresie bazowały na zagranicznych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Od tego czasu obserwuje się dynamiczny rozwój produkcji i sprzedaży tych kotłów, skutkujący poprawianiem się ich jakości. W Polsce w eksploatacji znajduje się ok. 250 tys. kotłów z automatycznym podawaniem paliwa o łącznej mocy ok. 5000 MW. To ponad 10% wszystkich eksploatowanych w kraju małych kotłów...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.