RynekInstalacyjny.pl

Woda kotłowa i korozja instalacji

Wybrane zalecenia projektowe i eksploatacyjne

Kryteria doboru materiałów w wodnych instalacjach ogrzewczych

Kryteria doboru materiałów w wodnych instalacjach ogrzewczych

Na szybkość osadzania się kamienia kotłowego wpływają: jakość wody, objętość instalacji, ilość wody uzupełniającej oraz temperatura powierzchni wymiennika. Wraz ze wzrostem temperatury wymiennika i twardości wody rośnie ryzyko osadzania się kamienia kotłowego. Z kolei na korozję wpływ mają także materiały, z jakich wykonana jest instalacja.

Zobacz także

TAURON Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać...

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać granulatu i wymaga odpowiedniego kotła. Czy takie rozwiązanie grzewcze jest opłacalne? Sprawdzamy, dlaczego warto wybrać piec na pellet i jak zdecydować, który z dostępnych w sprzedaży będzie najlepszy.

Hoval Sp. z o.o. Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej...

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej kotłowni oraz ograniczenia przestrzenne – zabronione jest jej wybudowanie w piwnicy i konieczne staje się jej zlokalizowanie na najwyższej kondygnacji budynku.

RESAN pracownia projektowa W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek? W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo...

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo zaprojektowane i wykonane źródło ciepło jest absolutną podstawą do tego, by ogrzewanie budynku było niezawodne, wydajne i energooszczędne.

Instalacje centralnego ogrzewania są coraz częściej zasilane źródłami niskotemperaturowymi, co w pewnym stopniu obniża ryzyko powstania kamienia kotłowego w instalacji, ale go nie eliminuje. Wymienniki nadal muszą pracować z odpowiednio wysoką temperaturą ze względu na zasilanie instalacji c.w.u. i jej okresową dezynfekcję termiczną.

Występuje wyraźna zależność pomiędzy twardością całkowitą i zawartością pierwiastków ziem rzadkich (m.in. wapń i magnez) a skłonnością do osadzania się kamienia kotłowego. Zmiękczanie wody trwale usuwa jony wapnia i magnezu, a ochronę przed korozją zapewniają inhibitory korozji zawarte w płynach instalacyjnych.

Wśród możliwych na etapie projektowania instalacji działań zapobiegających powstawaniu kamienia kotłowego jest zapewnienie: jak najniższej temperatury i jej równomiernego rozkładu na ściankach wymiennika po stronie wody grzewczej, odpowiednio dużych powierzchni wymiany ciepła, równomiernych warunków przepływu wody oraz regulacji mocy źródła ciepła – tak aby nie dochodziło m.in. do szybkiego wzrostu temperatury wymiennika. Ponadto zaleca się podział na sekcje za pomocą zaworów odcinających, żeby nie opróżniać całej instalacji z wody podczas napraw. Wprawdzie nie ma prawnych wymagań dotyczących wody w instalacji dla źródeł ciepła poniżej 50 kW, zaleca się jednak, aby wodę w nich zmiękczać, gdy stężenie pierwiastków jest większe niż 3 milimole/litr (3,0 mol/m3), oraz zastosować filtr lub separator zanieczyszczeń (odmulacz). Ilość wody uzupełniającej powinna być jak najmniejsza (szczelność instalacji), a woda pozbawiona tlenu (odpowietrzniki). Polskie wymagania dla wody pitnej wodociągowej stanowią, że minimalna wartość CaCO3/l wynosi 0,6 milimoli Ca, co daje 3,4° niem. (dH), a maksymalna nie może przekraczać 5 milimoli Ca, czyli 28° niem. (dH). I w tym przedziale wartości wapnia wodociągi powinny dostarczać wodę pitną i publikować wyniki jej pozostałych badań. Czytelne i praktyczne porady dot. wody kotłowej w systemach niskotemperaturowych znajdują się w Wytycznych PORT PC cz. 4 i 5. Zostały tam omówione kwestie projektowe i eksploatacyjne.

W instalacjach niskotemperaturowych, zwłaszcza z kotłami kondensacyjnymi, mamy kilkanaście różnych materiałów, przepływy są wymuszane przez pompy, przewody mają małe średnice, a armatura jest precyzyjna i delikatna. Wiele kotłów kondensacyjnych ma bardzo ściśle określone wymagania dot. jakości wody użytej do napełniania i uzupełniania instalacji c.o. Należy to sprawdzić w dokumentacji technicznej kotła i ściśle przestrzegać. Jeśli się wody nie uzdatni i nie zmiękczy do wymaganego poziomu, nowy kocioł kondensacyjny może w bardzo niekorzystnych warunkach zużyć się nawet 10-krotnie szybciej i już po 2–3 sezonach będzie wyeksploatowany tak jak po 25 latach pracy.

Pierwszym symptomem wskazującym, że nie zadbano o jakość wody i doszło do zakamienienia głównego wymiennika ciepła, jest hałas z kotła – szumy i piski mogą być podobne jak w przypadku zakamienionego czajnika. Na wczesnym etapie można ratować urządzenie poprzez płukanie chemiczne i regenerację wymiennika. Ale jeśli narasta kamień, kocioł może się awaryjnie wyłączyć, co często oznacza trwałe uszkodzenie ścianki wymiennika. Nie zawsze te objawy występują i dojść może do całkowitego uszkodzenia wymiennika bez sygnałów ostrzegawczych. Producenci i serwis nie uznają szkód powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad eksploatacji i nawet jeśli kocioł jest jeszcze objęty gwarancją, nie zostanie ona uznana, gdy doszło do zakamieniania wymiennika. Główny wymiennik jest drogim elementem kotłów kondensacyjnych i koszt jego wymiany jest bardzo wysoki. Znacznie niższe są koszty zakupu odpowiedniej armatury chroniącej przed wprowadzeniem osadów do instalacji i do zmiękczania wody.

Zanieczyszczenia krążące w systemach c.o. mogą powodować nadmierne zużycie przewodów i kształtek oraz przedwczesne awarie pomp, zaworów i wymienników ciepła. Niektórzy producenci filtroodmulników sięgnęli po doświadczenia branży motoryzacyjnej z filtrowania instalacji. Urządzenie jest pozycjonowane w płaszczyźnie 360 stopni i może być montowane nawet w trudno dostępnych miejscach, ciasnych przestrzeniach i przy każdej pozycji rur (jak pod maską samochodu), a montaż zajmuje tylko kilka minut. Mocny magnes wychwytuje zanieczyszczenia nawet w przypadku dużej szybkości przepływu. Filtr ma nieblokującą się, wolną od wycieków konstrukcję połączoną z układami filtracji magnetycznej. Serwis jest prosty i szybki: spłukiwanie zanieczyszczeń przez zawór spustowy zajmuje kilka sekund, można też zdemontować kołnierz, by wizualnie sprawdzić obecność zanieczyszczeń i następnie je usunąć. Do demontażu kołnierza niepotrzebne są żadne specjalne narzędzia, a uszczelki nie wymagają wymiany.

Korozja w instalacjach grzewczych ma wpływ na ich trwałość i należy chronić przed nią wszystkie elementy – od przewodów i kształtek po armaturę i wymienniki. W instalacjach spotykamy miks materiałów, głównie żelaza, miedzi, aluminium, tworzyw oraz różnych stopów metali. Wskaźnikiem korozyjności wody są jony siarczanowe (SO42–) i chlorkowe (Cl). Norma PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody zaleca, aby instalacje obiegu zamkniętego ze stali z grzejnikami stalowymi, żeliwnymi lub aluminiowymi nie miały więcej jonów agresywnych Cl– i SO42– niż 150 mg/l, w tym 100 Cl. A instalacje obiegu otwartego ze stali z grzejnikami żeliwnymi lub aluminiowymi oraz instalacje wykonane z materiałów mieszanych stal/miedź – nie więcej Cl– i SO42– niż 50 mg/l, w tym 30 Cl–. Jeśli jest ich więcej, norma zaleca stosowanie inhibitorów (blokerów) korozji – środków chemicznych dodawanych do instalacji c.o. w celu zdezaktywowania substancji agresywnych powodujących korozję.

Kryteria doboru materiałów i ochrony inhibitorami na podstawie oceny jakości wody zawiera tabela (wg Górecki A., „RI” 10/2015). Pod terminem „stal” kryją się stale niestopowe wg PN-EN 10020:2003, a określenie „stal stopowa” to stale stopowe odporne na korozję. Określenie „tworzywo sztuczne ograniczające przenikanie tlenu” – to przewody jednorodne lub warstwowe (z barierą tlenową lub bez), do wnętrza których nie przenika w ciągu doby więcej niż 0,1 g tlenu na 1 m3 wody w przewodzie, a te, do których przenika więcej, to „tworzywo sztuczne nieograniczające przenikania tlenu”. Suma zawartości jonów w tabeli podana jest wg wymagań normy PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. W instalacjach c.o. z grzejnikami wykonanymi ze stopów aluminium pH wody instalacyjnej należy ograniczyć do wartości 8,5, natomiast w instalacjach, w których przewody, grzejniki albo kotły (wymienniki ciepła) wykonane są z miedzi (stopów miedzi), zawartość amoniaku należy ograniczyć do wartości odpowiadającej 0,5 mgNNH+/l.

Inhibitory dodaje się według indywidualnych ustaleń, zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi dawki. Inhibitor raz dodany musi być w instalacji stale obecny – konieczne jest więc jego ciągłe uzupełnianie po badaniu za pomocą testera stężenia. Wartość stężenia inhibitora w wodzie kotłowej wskazuje jego producent. Na rynku dostępne są inhibitory działające według różnych mechanizmów (anodowe i katodowe). Często stosuje się inhibitory mieszane, dzięki czemu efekt antykorozyjny jest spotęgowany.

Kryteria doboru materiałów

Tabela. Kryteria doboru materiałów i ochrony inhibitorowej

W instalacjach niskotemperaturowych, zwłaszcza pracujących w temperaturze 35–40°C, też jest ryzyko powstawania biofilmu. Procesy biologiczne w instalacjach są różnorodne i w praktyce trudno je opanować. Na przykład z czasem w warstwie styku z metalem rozwijają się bakterie beztlenowe wykorzystujące w procesach metabolicznych elektrony bezpośrednio z metali i kilkudziesięciokrotnie przyspieszające procesy korozyjne. Biofilm powoduje zwężenie przekrojów rur, zaburzenie przepływu, a nawet całkowite zaburzenie krążenia. Każda instalacja wymaga indywidualnego podejścia.

Rolą inhibitorów jest zapobieganie korozji, a nie czyszczenie czy „naprawianie” instalacji. Do czyszczenia instalacji stosowane są specjalne środki, które po cyrkulacji w nawet chłodnej instalacji, przy w pełni otwartych zaworach, oczyszczają ją już po paru godzinach. Oferowane są także preparaty o szerokim zakresie działania – do chemicznego usuwania osadów kamienia wodnego z wymienników ciepła, kotłów wodnych i parowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz układów chłodzenia w instalacjach.

Do aplikacji takich środków oferowane są przyrządy dozujące z pętlą do płukania. Dostępne są też dodatki uszczelniające drobne wycieki w instalacjach c.o., kompatybilne z innymi produktami do zapobiegania korozji.

W założeniu chronienie instalacji jest bardzo proste: przed uruchomieniem przepłucz ją, aby usunąć zanieczyszczenia i produkty korozji. Następnie użyj dobrej jakości inhibitora korozji chroniącego różne metale i upewnij się, że wprowadziłeś odpowiednią dawkę, oraz pilnuj jej stężenia, czyść filtry i zmiękczaj wodę przed wprowadzeniem do instalacji. Ale czy w praktyce zawsze sumiennie tego przestrzegamy?

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 4)

Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 4) Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 4)

Wraz ze wzrostem wiedzy na temat szkodliwego wpływu ubocznych produktów dezynfekcji na zdrowie kąpiących się osób, zwłaszcza małych dzieci, pływaków czy pracowników pływalni, wzrasta zainteresowanie rozwojem...

Wraz ze wzrostem wiedzy na temat szkodliwego wpływu ubocznych produktów dezynfekcji na zdrowie kąpiących się osób, zwłaszcza małych dzieci, pływaków czy pracowników pływalni, wzrasta zainteresowanie rozwojem i unowocześnianiem metod dezynfekcji wody.

Redakcja RI Uzdatnianie wody w instalacji domowej

Uzdatnianie wody w instalacji domowej Uzdatnianie wody w instalacji domowej

Dobór urządzeń uzdatniających wodę w domu należy zacząć od jej analizy. To niewielki koszt, a daje konkretną wiedzę o barwie, mętności, zapachu, odczynie, twardości, ilości azotanów, amoniaku, manganu...

Dobór urządzeń uzdatniających wodę w domu należy zacząć od jej analizy. To niewielki koszt, a daje konkretną wiedzę o barwie, mętności, zapachu, odczynie, twardości, ilości azotanów, amoniaku, manganu i żelaza. Kolejnym krokiem powinno być oszacowanie zużycia wody oraz jej przepływu godzinnego i dobowego.

dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 1)

Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 1) Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 1)

Procesy i sposób oczyszczania wody obiegowej powinny uniemożliwiać kumulowanie się zanieczyszczeń wprowadzanych do basenu przez użytkowników oraz zapewniać taką dawkę dezynfektanta, która pozwala na usunięcie...

Procesy i sposób oczyszczania wody obiegowej powinny uniemożliwiać kumulowanie się zanieczyszczeń wprowadzanych do basenu przez użytkowników oraz zapewniać taką dawkę dezynfektanta, która pozwala na usunięcie mikroorganizmów z wody w niecce. Układy oczyszczania wody basenowej na miarę XXI wieku opierają się na nowoczesnych systemach zarządzania, kontroli oraz sterowania procesami jednostkowymi.

dr inż. Przemysław Muszyński Ozonowanie wody basenowej w pływalniach

Ozonowanie wody basenowej w pływalniach Ozonowanie wody basenowej w pływalniach

W artykule omówiono właściwości dezynfekcyjne i utleniające ozonu, sposoby jego dozowania oraz wady i zalety stosowania tego gazu do dezynfekcji wody basenowej. Podano również zalecenia i wymagania dotyczące...

W artykule omówiono właściwości dezynfekcyjne i utleniające ozonu, sposoby jego dozowania oraz wady i zalety stosowania tego gazu do dezynfekcji wody basenowej. Podano również zalecenia i wymagania dotyczące projektowania instalacji ozonowania.

dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot, dr inż. Florian Piechurski Jakość wody basenowej a systemy cyrkulacji

Jakość wody basenowej a systemy cyrkulacji Jakość wody basenowej a systemy cyrkulacji

W artykule porównano jakość wody pochodzącej z ośmiu wybranych niecek basenowych, w których zastosowano poziome i pionowe systemy hydrauliczne. Scharakteryzowano analizowane baseny, zamontowane w nich...

W artykule porównano jakość wody pochodzącej z ośmiu wybranych niecek basenowych, w których zastosowano poziome i pionowe systemy hydrauliczne. Scharakteryzowano analizowane baseny, zamontowane w nich systemy przepływu wody i układy jej oczyszczania. Niezależnie od zastosowanego systemu hydraulicznego jakość wody basenowej odpowiadała wymaganiom obowiązujących przepisów, z wyjątkiem obecności chloru związanego we wszystkich badanych basenach i chloru wolnego w dwóch obiektach.

dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot Mikrobiologiczne wskaźniki jakości wody w pływalniach

Mikrobiologiczne wskaźniki jakości wody w pływalniach Mikrobiologiczne wskaźniki jakości wody w pływalniach

W artykule scharakteryzowano mikroorganizmy wskaźnikowe, których pojawienie się w wodach basenowych stanowi ostrzeżenie przed zakażeniami. Zaprezentowano wyniki analiz jakości wody w siedmiu krytych pływalniach....

W artykule scharakteryzowano mikroorganizmy wskaźnikowe, których pojawienie się w wodach basenowych stanowi ostrzeżenie przed zakażeniami. Zaprezentowano wyniki analiz jakości wody w siedmiu krytych pływalniach. Na podstawie wielkości parametrów mikrobiologicznych, uzupełnionych o parametry fizyczno-chemiczne określono przydatność wody basenowej do kąpieli.

dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot System dezynfekcji wody basenowej wspomagany naświetlaniem promieniami UV

System dezynfekcji wody basenowej wspomagany naświetlaniem promieniami UV System dezynfekcji wody basenowej wspomagany naświetlaniem promieniami UV

W artykule porównano wartości wskaźników fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych jakości wody basenowej uzdatnianej w układzie: filtracja wstępna/koagulacja powierzchniowa/naświetlanie wody promieniami...

W artykule porównano wartości wskaźników fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych jakości wody basenowej uzdatnianej w układzie: filtracja wstępna/koagulacja powierzchniowa/naświetlanie wody promieniami UV i chlorowanie końcowe za pomocą NaOCl z wartościami wskaźników jakości wody uzdatnianej w układzie z wyłączonymi lampami UV.

dr inż. Jacek Zawistowski Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła...

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła – zespół urządzeń umożliwiających przekazanie uzyskanego ciepła czynnikowi pośredniemu (wodzie), transportującemu ciepło do ogrzewanych obiektów; układ sterowania – zespół urządzeń umożliwiających racjonalne prowadzenie ruchu kotła. Podstawą podziału kotłów na charakterystyczne grupy stanowią rozwiązania...

dr inż. Władysław Węgrzyn Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane...

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane zostaną zasady bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego dostosowane do postaci występowania i parametrów fizyko-chemicznych produktu, wyrobu lub odpadu określanego jako biomasa.Jeżeli w procesach technologicznych u wytwórcy produktu, wyrobu lub odpadu technologicznego, który w elektrociepłowni...

Waldemar Joniec Kotłownie na biopaliwa stałe

Kotłownie na biopaliwa stałe Kotłownie na biopaliwa stałe

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane...

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane są przy budowie kotłowni na biopaliwa stałe. Jednak jest wiele różnic pomiędzy tymi paliwami, determinujących wielkość, lokalizację oraz dojazd i dojście do kotłowni, a także ich budowę i aranżację wnętrza.

Jerzy Kosieradzki Jak dobrać kocioł gazowy?

Jak dobrać kocioł gazowy? Jak dobrać kocioł gazowy?

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może...

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może spełnić prośbę klienta? Co musi wiedzieć, aby móc zaprezentować coś z oferty swojej hurtowni? I zrobić to tak, aby klient był zadowolony i szef hurtowni także.

TESTO Analizatory spalin Testo

Analizatory spalin Testo Analizatory spalin Testo

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy...

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy instalatorów i serwisantów jest sprawny i precyzyjny analizator spalin. Umożliwi on szybkie i wiarygodne pomiary, niezbędne do właściwego ustawienia pracy kotła grzewczego.

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie...

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie się rozwijała. Pierwsze kotły kondensacyjne były raczej połączeniem zwykłego kotła atmosferycznego z dodatkowym wymiennikiem ciepła pełniącym funkcję ekonomizera doprowadzającego do dalszego odebrania ciepła od spalin, które opuściły pierwotny wymiennik ciepła. Z uwagi na niską temperaturę spalin...

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90....

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90. Spowodowane to było przede wszystkim wysoką ceną ówczesnych urządzeń, ale także nieufnością inwestorów i instalatorów wobec nowej technologii. Przeszkodą było również stosowanie prawie wyłącznie ogrzewania grzejnikowego oraz powszechne przekonanie, że kocioł kondensacyjny może współpracować tylko z...

Waldemar Joniec, Sławomir Pilarski Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła

Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła

Kotłom na paliwa stałe stawia się duże wymagania – mają zapewnić nie tylko tanią eksploatację i niską emisję, ale i wysoką sprawność. Coraz częściej wymaga się od nich także możliwości współpracy z nowoczesnymi...

Kotłom na paliwa stałe stawia się duże wymagania – mają zapewnić nie tylko tanią eksploatację i niską emisję, ale i wysoką sprawność. Coraz częściej wymaga się od nich także możliwości współpracy z nowoczesnymi instalacjami z zaworami termostatycznymi i jednocześnie z kolektorami słonecznymi lub pompami ciepła, a nawet z instalacjami zasilanymi dodatkowo kotłami olejowymi lub na gaz płynny. Powyższe wymagania mogą być w pełni spełnione w instalacjach zamkniętych. Jednak dotychczas prawo dopuszczało...

Jerzy Kosieradzki Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić?

Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić? Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić?

Od 4 stycznia 2006 r. obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1], wprowadzająca m.in. obowiązek sporządzania świadectw energetycznych...

Od 4 stycznia 2006 r. obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1], wprowadzająca m.in. obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków, wykonywania kontroli kotłów i systemów klimatyzacji. Z ostatnim dniem grudnia br. kończy się okres przejściowy i do stycznia 2009 r. wymagania tej dyrektywy są obowiązkowe. Obowiązek okresowych kontroli kotłów wdrożyła do polskiego prawa zmiana w ustawie Prawo budowlane wprowadzona...

Olgierd Romanowski Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać?

Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać? Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać?

Znowelizowane Prawo budowlane [4] wdraża do polskich przepisów prawnych dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Dyrektywa wprowadza dwa mechanizmy służące zmniejszeniu...

Znowelizowane Prawo budowlane [4] wdraża do polskich przepisów prawnych dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Dyrektywa wprowadza dwa mechanizmy służące zmniejszeniu zużycia energii w budynkach: certyfikację energetyczną budynków i okresową kontrolę kotłów grzewczych, a także jednorazową kontrolą instalacji grzewczych, w których kotły pracują dłużej niż 15 lat. Jednak zawarte w polskich przepisach szczegółowe wymagania są nieprecyzyjne i osoby zobowiązane do ich...

Waldemar Joniec Wymienniki płytowe

Wymienniki płytowe Wymienniki płytowe

Wymienniki płytowe składają się z wielu cienkich metalowych płyt połączonych razem za pomocą ramy ściągającej lub lutowania. Wewnętrzna konfiguracja kanałów wymiennika powoduje, że po jednej stronie płyty...

Wymienniki płytowe składają się z wielu cienkich metalowych płyt połączonych razem za pomocą ramy ściągającej lub lutowania. Wewnętrzna konfiguracja kanałów wymiennika powoduje, że po jednej stronie płyty płynie gorący płyn, a po drugiej – w przeciwprądzie – płyn zimny. Każda płyta wymiennika ma specjalne wytłoczenia, które zwiększają turbulencje obu płynów, co podwyższa wartość współczynników przenikania ciepła.

Jan Bylicki, Grażyna Lechman Uwagi na temat spalania

Uwagi na temat spalania Uwagi na temat spalania

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

dr inż. Jacek Zawistowski, mgr inż. Sławomir Janiszewski Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o.

Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o. Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o.

Ze względu na dostępność surowca podaż kwalifikowanych paliw węglowych w sortymencie groszek dla nowoczesnych kotłów c.o. małej mocy jest ograniczona i tym samym wyznacza naturalną granicę rozwoju produkcji...

Ze względu na dostępność surowca podaż kwalifikowanych paliw węglowych w sortymencie groszek dla nowoczesnych kotłów c.o. małej mocy jest ograniczona i tym samym wyznacza naturalną granicę rozwoju produkcji kotłów na tzw. ekogroszek. Deficyt węgli sortymentu groszek wpłynął na opracowanie palników retortowych nowej generacji do spalania węgla sortymentu miał i węgli o podwyższonej spiekalności. Producenci kotłów i ich użytkownicy powinni uwzględnić te uwarunkowania przed podjęciem decyzji o inwestycjach.

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych

Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych

W poprzednich artykułach [1, 2] opisane zostały podstawy techniki kondensacyjnej oraz rozwiązania optymalizujące pracę kotłów. W niniejszej publikacji omówiono stosowanie kotłów kondensacyjnych w praktyce.

W poprzednich artykułach [1, 2] opisane zostały podstawy techniki kondensacyjnej oraz rozwiązania optymalizujące pracę kotłów. W niniejszej publikacji omówiono stosowanie kotłów kondensacyjnych w praktyce.

Leszek Pacuła Siłownie ORC – ciekawa alternatywa

Siłownie ORC – ciekawa alternatywa Siłownie ORC – ciekawa alternatywa

Ograniczanie emisji do atmosfery wiąże się z unijną polityką wspierania odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE premiowana jest tzw. zielonymi certyfikatami,...

Ograniczanie emisji do atmosfery wiąże się z unijną polityką wspierania odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE premiowana jest tzw. zielonymi certyfikatami, mającymi wymierną wartość rynkową. Kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o biomasę jest atrakcyjną alternatywą dla powszechnych w Polsce kotłowni węglowych, zasilających nieduże organizmy miejskie, osiedla satelickie większych miast czy obiekty przemysłowe, w których generowane...

dr inż. Zdzisław Gebhardt, Waldemar Joniec Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych

Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziło szereg istotnych zmian w stosowaniu przewodów...

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziło szereg istotnych zmian w stosowaniu przewodów spalinowych i dymowych. Uwzględniają one uwagi od lat zgłaszane przez producentów kotłów gazowych, i to na producentach będzie teraz spoczywała większa odpowiedzialność za dostarczenie do urządzenia instrukcji umożliwiającej prawidłowy dobór i montaż przewodów. Zmiany te powinny być też...

dr inż. Jacek Zawistowski, mgr inż. Sławomir Janiszewski Kotły z automatycznym podawaniem paliwa

Kotły z automatycznym podawaniem paliwa Kotły z automatycznym podawaniem paliwa

Pierwsze kotły węglowe z automatycznym podawaniem paliwa stałego pojawiły się na polskim rynku dopiero w połowie lat 90. i w początkowym okresie bazowały na zagranicznych rozwiązaniach konstrukcyjnych....

Pierwsze kotły węglowe z automatycznym podawaniem paliwa stałego pojawiły się na polskim rynku dopiero w połowie lat 90. i w początkowym okresie bazowały na zagranicznych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Od tego czasu obserwuje się dynamiczny rozwój produkcji i sprzedaży tych kotłów, skutkujący poprawianiem się ich jakości. W Polsce w eksploatacji znajduje się ok. 250 tys. kotłów z automatycznym podawaniem paliwa o łącznej mocy ok. 5000 MW. To ponad 10% wszystkich eksploatowanych w kraju małych kotłów...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.