RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zastosowanie energooszczędnego systemu ogrzewania budynku fermy drobiu

Ferma drobiuFot. Balex Metal

Ferma drobiu
Fot. Balex Metal

W hodowli przemysłowej drobiu duże znaczenie ma bezpieczeństwo zdrowotne produkowanej żywności oraz stosowanie efektywnych energetycznie procesów technologicznych. Jednym z nich jest innowacyjny system grzewczy budynku fermy drobiu wykorzystujący promienniki podczerwieni, zintegrowany z systemem wentylacji mechanicznej. Umożliwia on uzyskanie większych przyrostów masy ptaków w korzystniejszych warunkach mikroklimatycznych oraz oszczędność energii o 40–50% w porównaniu z innymi systemami grzewczymi.

Zobacz także

Systema Polska Rooftop – profesjonalne rozwiązanie Systema Polska dla dużych kubatur

Rooftop – profesjonalne rozwiązanie Systema Polska dla dużych kubatur Rooftop – profesjonalne rozwiązanie Systema Polska dla dużych kubatur

Zastosowanie aparatów grzewczo-wentylacyjnych typu Rooftop do ogrzewania i wentylacji średnich i wielkokubaturowych obiektów przemysłowych zapewnia komfort cieplny pracy ludzi oraz minimalizuje wysokie...

Zastosowanie aparatów grzewczo-wentylacyjnych typu Rooftop do ogrzewania i wentylacji średnich i wielkokubaturowych obiektów przemysłowych zapewnia komfort cieplny pracy ludzi oraz minimalizuje wysokie koszty utrzymania obiektu.

VTS Polska Sp. z o.o. VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

Królewska jakość Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika. Możesz wybrać między prostym w obsłudze i tanim w zakupie silnikiem AC a energooszczędnym, przynoszącym...

Królewska jakość Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika. Możesz wybrać między prostym w obsłudze i tanim w zakupie silnikiem AC a energooszczędnym, przynoszącym korzyści finansowe w trakcie eksploatacji, nowoczesnym silnikiem EC.

VTS Polska Sp. z o.o. Nagrzewnica wodna VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

Nagrzewnica wodna VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena Nagrzewnica wodna VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika.

Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika.

W artykule:

 • Priorytety energooszczędności w optymalizacji ogrzewania budynków ferm drobiu; słuszność odpowiednich rozwiązań projektowych i właściwego skoordynowania działania systemów ogrzewania i wentylacji

 • Modułowy sposób hodowli drobiu

 • Badania okapu z promiennikiem ciepła

Jednym z priorytetów polityki energetycznej Unii Europejskiej jest racjonalizacja wykorzystania energii m.in. poprzez poprawę efektywności energetycznej procesów technologicznych w różnych sektorach gospodarki, w tym w rolnictwie. W swojej polityce gospodarczej Komisja Europejska udziela znaczącego wsparcia finansowego kompleksowi rolno-przemysłowemu (rys. 1). Fundusze te mogą być również przeznaczane na działania, które posłużą poprawie efektywności wykorzystania energii w sektorze rolniczym.

Finanse na wsparcie trwałego wzrostu gospodarczego

Rys. 1. Środki finansowe przeznaczone na wsparcie trwałego wzrostu gospodarczego w zakresie zasobów naturalnych, w tym w szczególności sektora rolniczego, w krajach Unii Europejskiej w 2016 roku [1]

Udział w budżecie Unii Europejskiej środków finansowych skierowanych do sektora rolniczego, w tym na wsparcie produkcji bezpiecznej i zdrowej żywności, innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, wydajnego i zrównoważonego użytkowania zasobów, wyniósł w 2016 roku 40,2% [1]. W roku 2017 była to również znacząca część budżetu UE, bo ok. 37% [2]. Z kolei w Polsce udział sektora rolniczego w wytworzeniu PKB stanowił w 2016 roku 2,4% [3], przy czym na jego powstanie zużyto 5,4% krajowej energii finalnej [4].

Średni wskaźnik zużycia energii w sektorze rolnym w krajach UE kształtuje się na poziomie 2,2% [5]. Dlatego tym bardziej należy szukać możliwości zmiany tej sytuacji i zbliżenia się w zakresie energochłonności rolnictwa do poziomu europejskiego. Działania, które mogą się przyczynić do zracjonalizowania zużycia energii w sektorze rolnym, wychodzą również naprzeciw jednemu z priorytetów UE, jakim jest zrównoważenie wykorzystania zasobów, w tym i energii. W pracy [6] stwierdzono, że aby polskie rolnictwo było efektywne na tle innych krajów UE, należy między innymi ograniczyć o 61% zużycie energii.

W zakresie produkcji hodowlanej Unia Europejska przywiązuje ogromne znaczenie do bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej żywności oraz poprawy i utrzymania odpowiedniego stanu zwierząt [7, 8]. W polskiej ustawie o ochronie zwierząt [9] znajdują się m.in. zapisy mówiące o konieczności zapewnienia zwierzętom hodowlanym opieki i właściwych warunków bytowania, wykluczających głód i pragnienie, niewygody związane z dyskomfortem, bólem, urazami i chorobami oraz umożliwiających normalne zachowanie, bez stresu i strachu.

W przypadku hodowli drobiu należy zadbać o zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, temperaturowo-wilgotnościowych i wymiany powietrza, oświetlenia pomieszczenia inwentarskiego, zagęszczenia ptaków w klatkach i in.

Warunki mikroklimatyczne panujące w pomieszczeniu inwentarskim (tab. 1) mają znaczący wpływ na właściwe funkcjonowanie organizmów ptaków, ich stan zdrowia, a w konsekwencji na rezultat jakościowy i rentowność produkcji.

Wymagania temperaturowe w pomieszczeniach inwentarskich

Tab. 1. Wymagania temperaturowe w pomieszczeniach inwentarskich dla wybranych gatunków drobiu [10]

System ogrzewania w połączeniu z systemem wentylacji powinien zapewnić odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach inwentarskich. W przypadku niewłaściwego działania tego układu, przy wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności powietrza następuje wysuszenie błon śluzowych górnych dróg oddechowych ptaków, co prowadzi do zapaleń płuc.

Przy niskiej wilgotność powietrza pióra stają się bardziej łamliwe, a w pomieszczeniu zwiększa się ilość pyłów podrażniających drogi oddechowe. Suche powietrze może również przyczynić się do powstania mykoplazmozy [10].

W pomieszczeniach z niską temperaturą i wysoką wilgotnością powietrza może dochodzić do nadmiernego ochłodzenia organizmu ptaków, które zmuszone są do wzmożonej produkcji ciepła w celu wyregulowania temperatury ciała. Pióra stają się wilgotne i tracą właściwości izolacyjne. Takie warunki skutkują obniżeniem odporności, wystąpieniem chorób układu oddechowego, wzrostem zużycia paszy przy małych przyrostach masy ciała ptaków.

Regulację temperatury w kurniku zapewnia się poprzez odpowiednie dopasowanie rozwiązań projektowych i właściwe skoordynowanie działania systemów ogrzewania i wentylacji (tab. 2). W kurnikach o dużej kubaturze stosowane może być ogrzewanie:

 • miejscowe lub całej kubatury budynku,

 • bezpośrednie (gazowe, podłogowe, przestrzenne),

 • pośrednie (gazowe, podłogowe, przestrzenne) [10].

W okresach letnich stosowane może być chłodzenie, poprzez rozpylanie wody lub np. spryskiwanie dachu [10].

Zalecana prędkość przepływu powietrza w pomieszczeniu kurnika wynosi, w zależności od rodzaju ptaków:

 • kurczęta: 0,2–0,3 m/s,

 • brojlery: zimą 0,1−0,3 m/s, latem do 1,0 m/s,

 • kury dorosłe: zimą 0,3 m/s, latem 1,0 m/s [10].

Wskaźniki z tab. 2 należy uzyskać w przypadku występowania skrajnych temperatur powietrza zewnętrznego. Standardowo przyjmuje się, że wentylacja powinna zapewnić w większości budynków inwentarskich dostarczenie 3,6 m3 świeżego powietrza w ciągu godziny na 1 kg masy ciała ptaka.

Niedostateczna wydajność systemu wentylacyjnego może doprowadzić do wykraplania się pary wodnej na powierzchniach ścian i suficie oraz zawilgocenia ściółki. Wzrasta również w tym przypadku stężenie szkodliwych gazów (amoniaku, dwutlenku węgla, siarkowodoru) i wilgotność powietrza, co z kolei działa stresogennie i wpływa na obniżenie przyrostu masy ciała ptaków oraz może się przyczynić do zatruć ich organizmów [10].

W całkowitym bilansie energetycznym obszarów wiejskich udział ciepła kształtuje się na poziomie ok. 90% całkowitego zużycia energii. Znacząca jego część jest zużywana w hodowli zwierząt, w tym hodowli drobiu w warunkach przemysłowych. Celem danej publikacji jest zaprezentowanie systemu zaopatrzenia w ciepło budynku brojlerni i zaproponowanie nowego rozwiązania zapewniającego poprawę efektywności energetycznej tego typu obiektów.

Zadaniem nowoczesnego systemu ogrzewania i wentylacji pomieszczeń kurników jest sterowanie i utrzymanie wymaganych parametrów temperaturowych, co przyczynia się do uzyskania wysokiej wydajności produkcji drobiu przy zoptymalizowaniu zużycia energii.

Wśród nowoczesnych systemów zaopatrzenia w ciepło budynków przeznaczonych do hodowli drobiu szeroko stosowane w wielu krajach europejskich są systemy ogrzewania powietrznego zintegrowane z systemem wentylacyjnym oraz układem automatycznego sterowania tymi systemami.

Wymiana powietrza w pomieszczeniach dla wybranych gatunków ptaków

Tab. 2. Wymiana powietrza w pomieszczeniach inwentarskich dla wybranych gatunków ptaków [10]

System ogrzewania powietrznego kurnika (rys. 2) jest wykorzystywany zarówno do chowu ściółkowego, jak i klatkowego [11]. Jego podstawowymi elementami są wyciągowe wentylatory okienne, montowane w odpowiedniej ilości w otworach okiennych na całej długości budynku, oraz nawiewne wentylatory dachowe lub izolowane kanały, w przypadku gdy nawiew mechaniczny jest zbędny.

Powyższy system grzewczy działa zgodnie ze schematem „nawiew powietrza przez dach – wywiew przez otwory okienne”. W efekcie działania takiego systemu świeże powietrze miesza się ze wstępnie podgrzanym powietrzem pod sufitem [12, 13], co zapewnia w miarę równomierne ogrzewanie całej przestrzeni budynku.

System ogrzewania i wentylacji budynku fermy drobiowej

Rys. 2. System ogrzewania i wentylacji budynku fermy drobiowej:
1 – wentylator wyciągowy w oknie; 2 – wentylator nawiewny; 3 – nagrzewnica powietrza; 4 – centrala sterowania systemem wentylacji [11]

Modułowy sposób hodowli drobiu

Działanie systemu ogrzewania powietrznego w hodowli, w klatkach modułowych polega na zapewnieniu niezbędnych warunków temperaturowych w pomieszczeniu przy utrzymywaniu intensywnej wymiany powietrza. Skutkuje to zwiększonym obciążeniem cieplnym systemu wentylacyjnego. Ponadto taki system dostarczania ciepła sprzyja rozprzestrzenianiu się infekcji w kurniku, co jest zjawiskiem niepożądanym w chowie drobiu.

Dlatego zaproponowany został nowy system ogrzewania budynku przeznaczonego do hodowli modułowej drobiu, zakładający korzystniejsze, lokalne ogrzewanie kurnika. System ten jest w stanie zapewnić niezbędne wymagania higieniczne dla zwierząt w lokalnych strefach, w których przebywają ptaki, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie rozprzestrzenia infekcji w przestrzeni kurnika. Ponadto system, stwarzając odpowiednie warunki temperaturowe i mikroklimat wynikający z wymagań zootechnicznych hodowli drobiu, zapewnia efektywne wykorzystanie energii w ekonomicznie opłacalnym okresie normalnej eksploatacji [14, 15, 16].

Ptaki są umieszczone w modułowej klatce od pierwszego dnia hodowli. Proces technologiczny chowu drobiu trwa 60 dni. Pod koniec cyklu produkcyjnego średnia waga żywych brojlerów kształtuje się na poziomie 1,2–1,4 kg.

Moduł jest ogrzewany za pomocą elektrycznego promiennika podczerwieni, który zapewnia ptakom niezbędne warunki temperaturowe, w szczególności w pierwszych dniach ich życia. Dodatkowo promiennik podczerwieni tworzy dynamicznie kształtowany mikroklimat, który jest dopasowywany do wymaganych parametrów w miarę wzrostu ptaków. Nad promiennikiem podczerwieni znajduje się wywiew przeznaczony do usuwania zanieczyszczonego powietrza z modułu. Przez okap usuwana jest również część ciepła konwekcyjnego z promiennika.

System ogrzewania i wentylacji budynku fermy drobiowej

Rys. 3. System ogrzewania i wentylacji budynku fermy drobiowej:
1 – promiennik podczerwieni; 2 – okap wyciągowy; 3 – rozdzielacz powietrza; 4 – sekcja modułowa hodowli drobiu; 5 – komora ciśnienia statycznego; 6 – kanał nawiewny; 7 – kanał powietrza wywiewanego; 8 – centrala wentylacyjna z rekuperatorem

W przyszłości planuje się, że to użyteczne ciepło zostanie wykorzystane do ogrzania powietrza nawiewanego dzięki zastosowaniu rekuperatora w centrali wentylacji nawiewno-wywiewnej. Powietrze nawiewane przepływa przez komorę ciśnienia statycznego i dystrybutor powietrza do modułu, zapewniając w ten sposób równomierne rozdzielenie świeżego powietrza, dopływającego z prędkością dopuszczalną od 0,1 do 0,3 m/s (rys. 3).

Dzięki zastosowaniu w hodowli drobiu zaproponowanego systemu można przy większej liczbie ptaków osiągnąć większy przyrost ich masy, ponieważ podczas całego procesu technologicznego ptaki znajdują się w jednym miejscu, w korzystnych warunkach mikroklimatycznych. Promieniowanie podczerwone pozytywnie wpływa na wzrost ptaków, ponieważ zapewnia wymagane warunki zootechniczne bezpośrednio w strefie technologicznej, co jest bardzo ważne szczególnie w pierwszych dniach życia ptaków.

Z ekonomicznego punktu widzenia: dzięki zastosowaniu promienników podczerwieni oszczędność energii wynosi od 40 do 50% w porównaniu z innymi systemami grzewczymi. Zastosowanie nad promiennikiem podczerwieni okapu, jako elementu systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, znacznie zmniejsza zużycie energii na ogrzanie powietrza nawiewanego.

Badania okapu z promiennikiem ciepła

Konstrukcja okapu z promiennikiem podczerwieni została opatentowana [17]. Poglądowy schemat konstrukcji okapu zamieszczono na rys. 4.

Po włączeniu urządzenia z powierzchni prostokątnej płytki ceramicznej promiennika podczerwieni {1} emitowany jest strumień ciepła. Równocześnie okap {2}, znajdujący się nad promiennikiem, wciąga zanieczyszczone powietrze z otoczenia ptaków i usuwa przez rurę wywiewną {3}, która jest połączona z układem wentylacji wyciągowej.

Przeprowadzono badania efektywności działania okapu wywiewnego zintegrowanego z promiennikiem podczerwieni. Ich rezultatem są m.in. wyniki w postaci wykresów prędkości względnej   powietrza wywiewanego, na podstawie których dokonano oceny strefy oddziaływania okapu i rozkładu prędkości w kilku przekrojach poprzecznych okapu (rys. 5).

Schemat konstrukcyjny okapu z promiennikiem podczerwieni

Rys. 4. Schemat konstrukcyjny okapu z promiennikiem podczerwieni:
1 – promiennik podczerwieni; 2 – okap wyciągowy; 3 – połączenie z układem wywiewnym

Względne prędkości powietrza wpływającego do okapu wyciągowego

Rys. 5. Wykresy względnych prędkości powietrza wpływającego do okapu wyciągowego, w przekrojach 1–1, 2–2, 3–3, 4–4 na rys. 4

     (1)

gdzie:
νxy – prędkość w punkcie o współrzędnych x i y, m/s;
ν0 – prędkość przy wlocie do okapu, m/s.

Stwierdzono, że zaproponowana konstrukcja promiennika podczerwieni z okapem wyciągowym efektywniej usuwa zanieczyszczone powietrze, a w konsekwencji i ciepło, w wyniku zwiększonego zasięgu strefy ssania. Zaobserwowano dla tego przypadku bardziej równomierny rozkład izotach wzdłuż obwodu otworu ssącego.

Wyniki badań eksperymentalnych przedstawiono w sposób graficzny (rys. 6). Moc strumienia ciepła usuwanego przez okap określana jest w zależności od mocy cieplnej promiennika Qpromien [W] i strumienia wywiewanego powietrza Lokap [m3/h].

Wartość mocy strumienia ciepła usuwanego przez wyciąg Qwywiew [W] może być określona z zależności na natężenie przepływu powietrza wywiewanego [m3/h] przy określonej mocy promiennika podczerwieni Qpromien [W].

Dla promiennika o mocy 400 W zależność na moc strumienia usuwanego ciepła przyjmuje postać:

   (2)

przy mocy grzewczej nagrzewnicy 800 W:

  (3)

a przy mocy grzewczej nagrzewnicy 1200 W:

  (4)

Największą moc strumienia ciepła usuwanego przez okap stwierdzono przy maksymalnej mocy cieplnej promiennika i maksymalnej ilości wyciąganego powietrza, co ma miejsce przy maksymalnym przekroju poprzecznym dyszy zasysającej wentylatora.

Wyniki badań eksperymentalnych można uogólnić graficznie, uzyskując aproksymowaną zależność:

  (5)

Moc strumienia usuwanego ciepła a mocy promiennika podczerwieni

Rys. 6. Zależność mocy strumienia usuwanego ciepła Qwywiew od mocy cieplnej promiennika podczerwieni Qpromien i strumienia zasysanego powietrza Lokap

W danej zależności przyjęto następujące przedziały wartości parametrów:

 • Qwywiew [W] przy mocy 400 W ≤ Qpromien ≤ 1200 W,

 • 700 m3/h ≤ Lokap ≤ 880 m3/h.

Wynika z niej, że moc cieplna promiennika Qpromien ma największy wpływ na ilość ciepła usuwanego przez okap.

Znak „plus” wskazuje na to, że im większa moc promiennika podczerwieni znajdującego się pod okapem, tym większa ilość ciepła przejmowana jest przez okap. Przy stałych wartościach strumienia powietrza wywiewanego i przy wzroście mocy cieplnej promiennika z 800 do 1200 W ilość odzyskanego ciepła praktycznie się podwaja.

Wnioski

W artykule uzasadniono możliwość zastosowania energooszczędnych technologii opartych na promieniowaniu podczerwonym do ogrzewania budynków ferm drobiowych. Potwierdzona została skuteczność modułu klatkowego do hodowli drobiu z elektrycznym promiennikiem podczerwieni zintegrowanym z systemem wentylacji mechanicznej.

W warunkach rzeczywistych zbadano i określono strefę oddziaływania okapu wyciągowego zintegrowanego z promiennikiem podczerwieni. Ustalono, że działanie okapu nie wpływa niekorzystnie na ogólny rozkład przepływu powietrza w module klatkowym, ponieważ promień strumienia zasysanego powietrza wynosi 0,16 m przy maksymalnym przepływie powietrza wywiewanego 880 m3/h.

Na podstawie przeprowadzonych badań efektywności działania okapu ustalono, że moc strumienia ciepła wywiewanego wraz z wyciąganym powietrzem wynosi ok. 30% mocy cieplnej promiennika podczerwieni.

Literatura

 1. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego. Sprawozdanie roczne na temat zarządzania budżetem UE i jego wyników za 2016 r., Strasburg 2017.

 2. Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors, 2017 Annual Management and Performance Report for the EU Budget, Brussels 2018.

 3. Polska – wskaźniki makroekonomiczne, GUS, Warszawa 2018.

 4. Efektywność wykorzystania energii w latach 2006–2016. Informacje sygnalne GUS, Warszawa 2018.

 5. Wysokiński M., Trębska P., Gromada A., Energochłonność polskiego rolnictwa na tle innych sektorów gospodarki, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2017, t. XIX, zeszyt 4.

 6. Baran J., Efektywność polskiego rolnictwa na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, „Wieś i Rolnictwo” 3(172), 2016.

 7. Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt hodowlanych (Dz.Urz. L 221 z 8.08.1998).

 8. Dyrektywa Rady 2007/43/WE w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa (Dz.Urz. L 183 z 12.07.2007).

 9. Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (DzU 2017, poz. 1840; DzU 2018, poz. 650 i 663).

 10. Kajdan-Zysnarska I., Warunki utrzymywania drobiu w świetle obowiązujących przepisów, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2013.

 11. Clausen G., Delmote C., Ventilation, good indoor air quality and rational use of energy. Urban Air, Indoor Environment & Human Exposure. European collaborative action. Report nr 23, Eur. 2003.

 12. Piotrowski J., Faryniak L., The Application of Chromatography Method in the Research into Infiltration Heat Losses, Institute of Heating and Ventilating Warsaw University of Technology, Warsaw 1994, p. 111–114.

 13. CEN draft standard prEN 13779, Ventilation for buildings. Perfomance requirements for ventilation and air-conditioning systems, CEN Technical committee 156, Working group 7, Draft, CEN – Brussels 2001.

 14. ДБН В.1.2-11-2008. Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії: Державні будівельні норми України – Київ, Мінрегіонбуд України, 2008.

 15. Aerts J.M., Berckmans D.A., Virtual Chicken for Climate Control design: Static and Dynamic Simulations of Heat Losses, „Transactions of the ASAE”, 2004, Vol. 47, No. 5, p. 1765–1772.

 16. Conserving energy with infrared heating, „Plant Eng.” Barrington, Ill. United States: Journal Vol. 31, No. 8, 1977, p. 155–156.

 17. Желих В.М., Сподинюк Н.А., Патент України на корисну модель №32437. Нагрівальний пристрій для пташників. Заявка 12.05.2008, Опубл, 12.05.2008, Бюл. №9, 2008.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Waldemar Joniec Nietypowe grzejniki płaszczyznowe

Nietypowe grzejniki płaszczyznowe Nietypowe grzejniki płaszczyznowe

Autor publikacji opisał kilka obecnych na rynku rozwiązań nietypowych grzejników płaszczyznowych.

Autor publikacji opisał kilka obecnych na rynku rozwiązań nietypowych grzejników płaszczyznowych.

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021 Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji,...

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji, gdyż to w nich tkwi największy potencjał osiągnięcia standardu budynków około zeroenergetycznych. Największe efekty można osiągnąć poprzez łączenie różnych działań dających kilkuprocentowe oszczędności, a skumulowany zysk pozwala zredukować zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do poziomu...

dr inż. Alina Żabnieńska-Góra, dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz Miedź w instalacjach solarnych

Miedź w instalacjach solarnych Miedź w instalacjach solarnych

Autorki publikacji omawiają rodzaje systemów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej i dobór poszczególnych elementów instalacji oraz zwracają uwagę na możliwości wykorzystania miedzi w instalacjach...

Autorki publikacji omawiają rodzaje systemów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej i dobór poszczególnych elementów instalacji oraz zwracają uwagę na możliwości wykorzystania miedzi w instalacjach solarnych.

dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz Wykorzystanie ciepła odpadowego ze spalin rurowych promienników gazowych

Wykorzystanie ciepła odpadowego ze spalin rurowych promienników gazowych Wykorzystanie ciepła odpadowego ze spalin rurowych promienników gazowych

Sezonowe zapotrzebowanie na paliwo w obiektach wielkokubaturowych jest tak duże, że warto analizować możliwości zastosowania różnych technologii ogrzewania oraz odzysku ciepła. Każdą inwestycję należy...

Sezonowe zapotrzebowanie na paliwo w obiektach wielkokubaturowych jest tak duże, że warto analizować możliwości zastosowania różnych technologii ogrzewania oraz odzysku ciepła. Każdą inwestycję należy rozpatrywać indywidualnie, na opłacalność zastosowanej technologii ogrzewania oraz odzysku ciepła wpływa bowiem wiele czynników.

dr inż. Marcin Malicki Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy

Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy

Możliwości zastosowania prostych technologii poprawy efektywności energetycznej wyczerpują się i wdrażane są bardziej zaawansowane rozwiązania. Szczególne miejsce w obszarze poprawy efektywności energetycznej...

Możliwości zastosowania prostych technologii poprawy efektywności energetycznej wyczerpują się i wdrażane są bardziej zaawansowane rozwiązania. Szczególne miejsce w obszarze poprawy efektywności energetycznej zajmują źródła ciepła niskotemperaturowego traktowanego jako ciepło odpadowe. Implementacja technologii konwersji ciepła nieużytecznego i odpadowego na ciepło użyteczne może prowadzić do znacznego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Jedną z takich technologii są absorpcyjne pompy ciepła.

Marcin Klimczak , mgr inż. Daria Sztuka Analiza pracy sieci ciepłowniczej po termomodernizacji odbiorów ciepła

Analiza pracy sieci ciepłowniczej po termomodernizacji odbiorów ciepła Analiza pracy sieci ciepłowniczej po termomodernizacji odbiorów ciepła

Z perspektywy firmy ciepłowniczej jako dostawcy ciepła termomodernizacja oznacza przede wszystkim zmniejszenie przychodów z jego sprzedaży. W latach 2001–2010 m.in. ze względu na intensywną modernizację...

Z perspektywy firmy ciepłowniczej jako dostawcy ciepła termomodernizacja oznacza przede wszystkim zmniejszenie przychodów z jego sprzedaży. W latach 2001–2010 m.in. ze względu na intensywną modernizację budynków zużycie ciepła sieciowego w Polsce zmniejszyło się o 18%. A jak termomodernizacja wpływa na wielkość strat ciepła w sieciach?

dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Alina Żabnieńska-Góra Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie...

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie różnych wzorów i wartości współczynników oraz nieuwzględnianie temperatury wody.

Redakcja RI Ciepło dla budynków XXI wieku

Ciepło dla budynków XXI wieku Ciepło dla budynków XXI wieku

Wraz z rozwojem technologii izolowania termicznego i kontrolowanej mechanicznej wentylacji oraz pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych rosnąć będzie udział elektrycznych systemów grzewczych...

Wraz z rozwojem technologii izolowania termicznego i kontrolowanej mechanicznej wentylacji oraz pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych rosnąć będzie udział elektrycznych systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych.

mgr inż. Katarzyna Rybka Węzły cieplne w budynkach nowych i modernizowanych

Węzły cieplne w budynkach nowych i modernizowanych Węzły cieplne w budynkach nowych i modernizowanych

Stosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w nowym budownictwie wielorodzinnym jest coraz częstsze. Z kolei w modernizowanych obiektach przy okazji zewnętrznego docieplenia wymienia...

Stosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w nowym budownictwie wielorodzinnym jest coraz częstsze. Z kolei w modernizowanych obiektach przy okazji zewnętrznego docieplenia wymienia się instalację grzewczą – to dobry pretekst, żeby doposażyć układ grzewczy w dodatkowe źródło, czyli energię z OZE.

mgr inż. Agnieszka Chmielewska, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa, dr inż. Grzegorz Bartnicki, prof. nzw. dr hab. inż. Jan Danielewicz Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym

Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym

Artykuł traktuje o parametrach do obliczania zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u.: jej zużycia, temperatury wody wodociągowej i sprawności systemu c.w.u. Wykazano w nim, że pomiędzy analizami...

Artykuł traktuje o parametrach do obliczania zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u.: jej zużycia, temperatury wody wodociągowej i sprawności systemu c.w.u. Wykazano w nim, że pomiędzy analizami wykonanymi zgodnie z założeniami rozporządzenia oraz analizami opartymi na rzeczywistym zużyciu wody w budynku oraz zmiennej temperaturze wody wodociągowej występują rozbieżności zarówno roczne, jak i miesięczne.

Waldemar Joniec Efektywna wymiana ciepła i chłodu – wymienniki płytowe

Efektywna wymiana ciepła i chłodu – wymienniki płytowe Efektywna wymiana ciepła i chłodu – wymienniki płytowe

Aktualne wymagania dla instalacji i obiektów w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania wysokoefektywnych i energooszczędnych rozwiązań. Raz wprowadzona do instalacji lub...

Aktualne wymagania dla instalacji i obiektów w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania wysokoefektywnych i energooszczędnych rozwiązań. Raz wprowadzona do instalacji lub obiektu energia nie może być marnowana – powinna być przekazywana prawie bez strat i odzyskiwana tam, gdzie to tylko możliwe. Rola wymienników w instalacjach stale rośnie, zwłaszcza że współczesne instalacje są zasilane z wielu źródeł i wymagają precyzyjnego transportu energii.

dr Artur Miros Izolacje techniczne w obiektach zabytkowych

Izolacje techniczne w obiektach zabytkowych Izolacje techniczne w obiektach zabytkowych

Priorytetem we wszystkich działaniach remontowych dotyczących obiektów zabytkowych jest zachowanie ich historycznych walorów. Wybór izolacji instalacji technicznych decyduje o ochronie obiektu zabytkowego...

Priorytetem we wszystkich działaniach remontowych dotyczących obiektów zabytkowych jest zachowanie ich historycznych walorów. Wybór izolacji instalacji technicznych decyduje o ochronie obiektu zabytkowego przed uszkodzeniami związanymi z wprowadzeniem nowych elementów, jego ochronie przeciwpożarowej, a także optymalizacji kosztów eksploatacyjnych.

mgr inż. Michał Drozdowicz, dr inż. Marta Laska Termomodernizacja zabytkowych kamienic

Termomodernizacja zabytkowych kamienic Termomodernizacja zabytkowych kamienic

Artykuł omawia proces termomodernizacji budynków zabytkowych w zakresie przepisów budowlanych i analizuje różne warianty rozwiązań technicznych dla zabytkowych kamienic.

Artykuł omawia proces termomodernizacji budynków zabytkowych w zakresie przepisów budowlanych i analizuje różne warianty rozwiązań technicznych dla zabytkowych kamienic.

inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy

Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy

Wiele pomp ciepła powietrze/woda wyposażanych jest obecnie w sprężarki z inwerterem. Ich zaletą jest możliwość dopasowania mocy urządzenia do chwilowych potrzeb grzewczych budynku. Przeprowadzenie analizy...

Wiele pomp ciepła powietrze/woda wyposażanych jest obecnie w sprężarki z inwerterem. Ich zaletą jest możliwość dopasowania mocy urządzenia do chwilowych potrzeb grzewczych budynku. Przeprowadzenie analizy SCOP pompy ciepła regulowanej poprzez zmianę prędkości sprężarki przy użyciu inwertera częstotliwości wymaga pozyskania informacji na temat COP urządzenia w warunkach obciążenia częściowego, a te nie zawsze są łatwo dostępne.

kr Wybór pompy obiegowej

Wybór pompy obiegowej Wybór pompy obiegowej

Sercem każdej instalacji wodnej, zarówno grzewczej, jak i chłodniczej, jest pompa. Odpowiedni dobór oraz prawidłowa eksploatacja zapewnią jej długą żywotność. Nowe pompy, które pojawiają się obecnie na...

Sercem każdej instalacji wodnej, zarówno grzewczej, jak i chłodniczej, jest pompa. Odpowiedni dobór oraz prawidłowa eksploatacja zapewnią jej długą żywotność. Nowe pompy, które pojawiają się obecnie na rynku, to głównie energooszczędne bezdławnicowe pompy elektroniczne, kilkubiegowe lub z płynną regulacją obrotów.

mgr inż. Joanna Jaskulska, dr inż. Renata Jaskulska Wpływ standardów energetycznych i rodzaju zaopatrzenia w ciepło na emisję zanieczyszczeń oraz koszty ekonomiczne

Wpływ standardów energetycznych i rodzaju zaopatrzenia w ciepło na emisję zanieczyszczeń oraz koszty ekonomiczne Wpływ standardów energetycznych i rodzaju zaopatrzenia w ciepło na emisję zanieczyszczeń oraz koszty ekonomiczne

Spalanie w kotle niesortymentowanego węgla lub odpadów drzewnych czy komunalnych zwiększa emisję do atmosfery wysokotoksycznych związków oraz awaryjność urządzenia, obniża też jego sprawność. Na zapewnienie...

Spalanie w kotle niesortymentowanego węgla lub odpadów drzewnych czy komunalnych zwiększa emisję do atmosfery wysokotoksycznych związków oraz awaryjność urządzenia, obniża też jego sprawność. Na zapewnienie płynnej i ekonomicznie opłacalnej pracy kotła istotny wpływ ma m.in. jego dostosowanie do rodzaju spalanego paliwa.

dr inż. Maciej Knapik Analiza i wybór źródła grzewczego przygotowującego ciepłą wodę z wykorzystaniem energii odnawialnej

Analiza i wybór źródła grzewczego przygotowującego ciepłą wodę z wykorzystaniem energii odnawialnej Analiza i wybór źródła grzewczego przygotowującego ciepłą wodę z wykorzystaniem energii odnawialnej

Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody może być pokryte w budynkach niskoenergetycznych w dużej mierze dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej. Uzyskanie korzyści ekologicznych...

Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody może być pokryte w budynkach niskoenergetycznych w dużej mierze dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej. Uzyskanie korzyści ekologicznych i eksploatacyjnych wymaga jednak odpowiednich nakładów inwestycyjnych. Wyboru źródła energii dokonuje ostatecznie użytkownik, kierując się głównie kryteriami ekonomicznymi i komfortem eksploatacji.

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, inż. Maciej Załuska, mgr inż. Rafał Tomaszewicz Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda

Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania dodatkowych źródeł energii odnawialnej w układzie technologicznym pracy pompy ciepła typu solanka/woda, która zainstalowana jest w budynku...

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania dodatkowych źródeł energii odnawialnej w układzie technologicznym pracy pompy ciepła typu solanka/woda, która zainstalowana jest w budynku jednorodzinnym. Pompa ciepła o zmierzonej średniej mocy grzewczej 9,53 kW i mocy chłodniczej 7,8 kW pracuje w układzie monowalentnym na cele grzewcze i podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Kazimierz Zakrzewski Miedź czy tworzywo?

Miedź czy tworzywo? Miedź czy tworzywo?

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych...

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych są bezapelacyjne.

r k Kompletne systemy sterowania nagrzewnicami

Kompletne systemy sterowania nagrzewnicami Kompletne systemy sterowania nagrzewnicami

Obiekty wielkokubaturowe i wielkopowierzchniowe wymagają specjalistycznych rozwiązań, które zapewnią komfort oraz możliwie energooszczędną pracę.

Obiekty wielkokubaturowe i wielkopowierzchniowe wymagają specjalistycznych rozwiązań, które zapewnią komfort oraz możliwie energooszczędną pracę.

Redakcja RI Kotły na paliwa stałe – rynek i wymagania

Kotły na paliwa stałe – rynek i wymagania Kotły na paliwa stałe – rynek i wymagania

Prognozy wskazują, że liczba eksploatowanych kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi będzie stopniowo maleć na rzecz urządzeń korzystających z paliw gazowych i energii elektrycznej. W segmencie kotłów...

Prognozy wskazują, że liczba eksploatowanych kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi będzie stopniowo maleć na rzecz urządzeń korzystających z paliw gazowych i energii elektrycznej. W segmencie kotłów na paliwa stałe przewagę – kosztem urządzeń zasypowych, które stanowią obecnie blisko 80% ogółu – zyskiwać będą kotły z automatycznym podawaniem paliw: węgla kwalifikowanego i biomasy. Przebieg tego procesu będzie zależeć od regulacji prawnych na szczeblu krajowym oraz od decyzji organów lokalnych w...

Stefan Żuchowski Kotły kondensacyjne – nowe rozwiązania i kierunki rozwoju

Kotły kondensacyjne – nowe rozwiązania i kierunki rozwoju Kotły kondensacyjne – nowe rozwiązania i kierunki rozwoju

Rynek kotłów kondensacyjnych odnotowuje stały dynamiczny rozwój. Coraz nowsze konstrukcje są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby użytkowników i wymagania budownictwa. Zmieniają się również systemy...

Rynek kotłów kondensacyjnych odnotowuje stały dynamiczny rozwój. Coraz nowsze konstrukcje są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby użytkowników i wymagania budownictwa. Zmieniają się również systemy sterowania. Coraz częściej kotły stają się częścią systemów hybrydowych i wielopaliwowych.

Jerzy Chodura Kwestia równoważności kolektorów słonecznych w przetargach publicznych

Kwestia równoważności kolektorów słonecznych w przetargach publicznych Kwestia równoważności kolektorów słonecznych w przetargach publicznych

W procedurze przetargowej przy zamówieniach publicznych spotkać się można często z wymaganiem zastosowania kolektora o parametrach podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub równoważnego.

W procedurze przetargowej przy zamówieniach publicznych spotkać się można często z wymaganiem zastosowania kolektora o parametrach podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub równoważnego.

inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda

Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda

W artykule wykorzystano model obliczania SCOP według wytycznych normy [3] do analizy wpływu danych klimatycznych wybranych miejscowości w Polsce oraz przyjętego punktu biwalentnego na roczny wskaźnik efektywności...

W artykule wykorzystano model obliczania SCOP według wytycznych normy [3] do analizy wpływu danych klimatycznych wybranych miejscowości w Polsce oraz przyjętego punktu biwalentnego na roczny wskaźnik efektywności energetycznej przykładowej pompy ciepła powietrze/woda, zasilającej dom jednorodzinny o projektowym obciążeniu cieplnym 9,5 kW oraz opisano aspekty związane z analizą pracy pomp ciepła powietrze/woda pracujących w trybie grzewczym.

Najnowsze produkty i technologie

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Majówka z Hisense Easy Smart

Majówka z Hisense Easy Smart Majówka z Hisense Easy Smart

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.