RynekInstalacyjny.pl

Jak zabezpieczyć duże powierzchnie przed skutkami pożaru

Jak zabezpieczyć duże powierzchnie przed skutkami pożaru Jak zabezpieczyć duże powierzchnie przed skutkami pożaru

Grupa Aliaxis Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich

Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich

Budownictwo mieszkalne jest niemal równoważne z pojawieniem się pierwszych ludzi na Ziemi. Od najwcześniejszych lat ludzie potrzebowali miejsca schronienia, przestrzeni do bezpiecznego życia umożliwiającego...

Budownictwo mieszkalne jest niemal równoważne z pojawieniem się pierwszych ludzi na Ziemi. Od najwcześniejszych lat ludzie potrzebowali miejsca schronienia, przestrzeni do bezpiecznego życia umożliwiającego rozwój oraz realizację potrzeb, po prostu dachu nad głową. By ów dach nie spadł mieszkańcom na głowę, na przestrzeni lat zaczęto coraz większą wagę przykładać do jego kształtu, funkcjonalności oraz kwestii odprowadzenia wody deszczowej, która stanowi dodatkowe obciążenie dla połaci dachowych.

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Instalacja wentylacji pożarowej w obiekcie wielofunkcyjnym

Plac Unii Lubelskiej
fot. wikipedia

Plac Unii Lubelskiej


fot. wikipedia

W poprzednim wydaniu prezentowaliśmy projekt instalacji
went-klim wykonany dla kompleksu budynków wielofunkcyjnych zlokalizowanego przy
ulicy Puławskiej w Warszawie. W tym numerze przyjrzymy się instalacji
wentylacji pożarowej, którą zaprojektowała pracownia projektowa Pol-Con
Consulting Sp. z o.o. z Warszawy (patrz: „Wentylacja i klimatyzacja w budynku wielofunkcyjnym”, RI nr 3/2016, s.27).

W  budynku zaprojektowano instalację mechanicznej wentylacji pożarowej, której zadaniem jest:

  • zapobieganie zadymieniu klatek schodowych i przedsionków przeciwpożaro­wych,
  • zabezpieczenie przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych,
  • zapobieganie zadymieniu szybu dźwigu dla ekip ratowniczych,

Plac Unii to kompleks biurowo-handlowy składający się z trzech budynków (A, B i C) zlokalizowany blisko pl. Unii Lubelskiej w Warszawie. Projekt architektoniczny został wyłoniony w konkursie i powstał w pracowni APA Kuryłowicz & Associates.
Obiekt oferuje blisko 57 tys. m2 powierzchni do wynajęcia, w tym 41 tys. m2 w części biurowej i 15 tys. m2 w centrum handlowym.
W budynku A znajduje się ok. 24 tys. m2 powierzchni biurowej, w B ok. 11 tys. m2, a w C ok. 5,8 tys. m2.
W części podziemnej ulokowano parking i pomieszczenia techniczne (na kondygnacjach od –4 do –2) oraz strefę handlowo-usługową (na kondygnacjach od –1 do +1).
Powierzchnie biurowe o klasie A+ znajdują się na kondygnacjach od +2 do +21 w trzech budynkach.
Budynki są rozdzielone pasażami przykrytymi szklanym dachem. Najwyższy z nich to 90-metrowa wieża.

  • zapobieganie zadymieniu szybów wind osobowych,
  • oddymianie garaży podziemnych,
  • zapobieganie rozprzestrzenianiu się dymu pomiędzy strefami pożarowymi,
  • oddymianie pasaży i atrium.

Jako rozwiązanie zapobiegające zadymieniu poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku wysokim przy projektowaniu systemu wentylacji pożarowej wykorzystano elementy rozwiązań zawartych w wytycznych ITB nr 378/2002 „Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych”.

Każda klatka schodowa wyposażona jest w nawiew zapewniający przy zamkniętych drzwiach nadciśnienie ok. 20–80 Pa w stosunku do poziomych dróg ewakuacyjnych. Prędkość przepływu powietrza z klatki schodowej do przedsionka w otwartych drzwiach powinna wynosić 0,5 m/s (przy założeniu, że drzwi danej klatki schodowej zostały otwarte w strefie pożarowej, w której wystąpił alarm pożarowy, oraz na parterze).

Każdy przedsionek ewakuacyjny ma niezależny nawiew zlokalizowany pod sufitem (dolna krawędź kratki nawiewnej ulokowana jest nie niżej niż 1,8 m nad poziomem podłogi).

Na nawiewie do każdego przedsionka zainstalowano klapę pożarową w klasie EI 120 AA z siłownikiem (typ BLE/BE).

W razie alarmu pożarowego powietrze nawiewane jest do wszystkich przedsionków przyległych do danej strefy pożarowej.

Prędkość przepływu powietrza z przedsionka na poziomie drogi ewakuacyjnej przy otwartych drzwiach powinna wynosić 1 m/s (przy założeniu, że otwarte zostały wszystkie drzwi pomiędzy klatką a przedsionkiem oraz pomiędzy przedsionkiem a poziomą drogą ewakuacyjną w strefie pożarowej, w której wystąpił alarm).

W przegrodzie pomiędzy każdym przedsionkiem a przylegającą do niego poziomą drogą ewakuacyjną, nad podłogą, zainstalowana jest pożarowa klapa transferowa umożliwiająca przepływ powietrza pomiędzy przedsionkiem a poziomą drogą ewakuacyjną z prędkością nie większą niż 5 m/s przy zamkniętych drzwiach. Minimalny przekrój czynny klapy wynosi 0,2 m2. Górna krawędź kratki transferowej powinna się znajdować na wysokości większej niż 0,8 m nad poziomem podłogi (ze względów montażowych, dla zachowania minimalnej odległości dolnej krawędzi klapy od podłogi wykończonej, maks. 10 cm). Transferowe klapy pożarowe wyposażone są w krańcówki do monitorowania stanu położenia (obu stanów krańcowych klap – otwarcia i zamknięcia) oraz wyzwalacz termiczny.

Na kondygnacji parkingu podziemnego jako klapy zastosowano zestawy złożone z kurtynowej klapy pożarowej (stale otwartej) oraz przepustnicy wielopłaszczyznowej wyposażonej w siłownik typu BLE/BE. Siłowniki w trybie pracy bytowej instalacji pozostają w stanie zamkniętym, a otwierają się dopiero w przypadku alarmu pożarowego w strefie przylegającej do danego przedsionka.

Uzupełnianie powietrza wyciąganego odbywa się przez napływ powietrza z przedsionków ewakuacyjnych, klatek schodowych i szachtów wind osobowych (utrzymywanych w nadciśnieniu).

Ze względu na obniżenie czynników wpływających na siłę otwarcia drzwi ilość powietrza wywiewanego jest o 10% większa od nawiewanego uzupełniającego i jednocześnie nie mniejsza niż 10 wymian powietrza na godzinę w oddymianej przestrzeni (zgodnie z 270.1 WT). Jednym z czynników mających znaczenie przy ustalaniu wartości siły potrzebnej do otwarcia drzwi jest stopień podciśnienia po stronie poziomych dróg ewakuacyjnych (przy szczelnych fasadach zewnętrznych) oraz samozamykacz montowany na drzwiach.

Szyb dźwigu dla ekip ratowniczych wyposażony jest w niezależną instalację napowietrzania, zapewniającą przy zamkniętych drzwiach nadciśnienie ok. 50 Pa. Dodatkowo wszystkie szyby dźwigów osobowych wyposażone są w niezależne instalacje napowietrzania, zapewniające przy wszystkich zamkniętych drzwiach nadciśnienie ok. 40 Pa. Zastosowane rozwiązanie ma uniemożliwić rozprzestrzenienie się dymu w budynku.

W skład każdego z systemów oddymiania wchodzą: wentylatory oddymiające zlokalizowane na dachach lub w maszynowniach wentylacyjnych oraz piony (szachty) i poziomy oddymiające na poszczególnych kondygnacjach.

Wentylacja pożarowa parkingów podziemnych

Każda kondygnacja parkingu podziemnego stanowi oddzielną strefę pożarową i na każdej z nich wprowadzono podział na dwie strefy pożarowe. Każdą strefę obsługują trzy szachty żelbetowe zakończone wentylatorami oddymiającymi, do których podłączone są wentylatory wywiewne. Ukierunkowanie przepływu powietrza zapewnia sterowanie klapami w klasie EIS120 z siłownikami typu BF (wywiew) i w klasie EIS120 AA z siłownikami typu BE (oddymianie).

Najważniejszym zadaniem wentylacji pożarowej jest bezpieczna ewakuacja ludzi w razie pożaru. Wyprowadzenie ich z zagrożonych stref wymaga zapewnienia ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych realizowanej poprzez utrzymywanie nadciśnienia na pionowych drogach ewakuacyjnych (klatki schodowe) oraz oddymianie na poziomych drogach ewakuacyjnych (wydzielone korytarze). Włączenie się wentylacji oddymiającej i wentylacji podającej świeże powietrze zmienia układ ciśnień panujący w normalnych warunkach na układ awaryjny, który, jeśli się o tym zapomni, może całkowicie zmienić strefy nadciśnieniowe na podciśnieniowe. A to z kolei może utrudnić lub wręcz uniemożliwić otwarcie drzwi awaryjnych. Dlatego bardzo ważna jest analiza ciśnienia w pomieszczeniach w warunkach normalnych i w warunkach pożarowych. Ma to szczególne znaczenie w budynkach wielofunkcyjnych, w których trzeba uwzględnić różne przeznaczenie pomieszczeń i ich różne zagrożenie pożarowe.

mgr inż. Adam Caliński
Pol-Con Consulting Sp. z o.o.

Na każdej kondygnacji z szachtu wyprowadzone są odnogi kanałów pod stropem o funkcji wywiewno-oddymiającej oraz oddzielne odnogi prowadzone do kratek nad podłogą. W przypadku alarmu pożarowego na danej kondygnacji zamykane są klapy ppoż. na odnogach prowadzących nad podłogę, a otwierane są lub pozostają otwarte klapy na odnogach pod stropem na danej kondygnacji. Na pozostałych kondygnacjach zamykane są wszystkie klapy ppoż. na wyjściu z danego szachtu na kanałach prowadzących do wentylatora wywiewnego, otwarte są klapy na kanałach do wentylatora oddymiającego.

Ilość powietrza usuwanego jest nie mniejsza niż 10 wymian na godzinę w oddymianej przestrzeni. Powietrze usuwane jest kompensowane napływającym powietrzem z klatek schodowych oraz przedsionków, a także wpływającym grawitacyjnie powietrzem świeżym. Szachty wyposażone są w zestawy klap ppoż. w klasie EIS120 AA z siłownikiem typu BE zamontowane nad podłogą.

Klapy te w trybie bytowym są w stanie NZ, otwierają się w danej strefie pożarowej w przypadku detekcji dymu. Reszta klap pozostaje zamknięta. W przypadku alarmu pożarowego instalacje wentylacji bytowej są wyłączane. W instalacjach zastosowano osiowe wentylatory oddymiające w klasie odporności ogniowej 400/120 min.

 Fragment rzutu poziomu 6 w budynku C

 Rys. Fragment rzutu poziomu 6 w budynku C; rys. archiwum autora


 

Wentylacja pożarowa kondygnacji handlowo­‑usługowych

W pasażu handlowym oddymianie realizowane jest przez zespoły oddymiających wentylatorów dachowych ustawionych bezpośrednio nad pasażem, na szklanym świetliku.

Sklepy o powierzchni ≥ 900 m2 na jednej z kondygnacji wyposażone są w indywidualną, kanałową instalację oddymiającą wyprowadzoną z najbliżej położonych szachtów wentylacji parkingu.

Kanały poziome wykonane są ze stali w klasie E600S.

Na kanałach zamontowane są klapy ppoż. w klasie EIS120 AA z siłownikami typu BE.

Wszystkie lokale usługowo-handlowe położone na trzech kondygnacjach zaliczone są do jednej strefy pożarowej. W strefie tej wydzielone zostały osobne strefy dymowe.

Powietrze usuwane kompensowane jest z trzech źródeł dostarczania powietrza.

  • Pierwszym jest powietrze napływające z klatek schodowych oraz przedsionków (włączone systemy napowietrzania).
  • Drugim – powietrze dostarczane przez trzy centrale nawiewne do pasażu, części nawiewne central przystosowane są do pracy w trybie pożarowym.

Powietrze dostarczane jest na pierwszy poziom części usługowej.

Odpowiednie wysterowanie klap i włączenie central może spowodować, że powietrze dostarczane jest przez systemy nieprzechodzące bezpośrednio przez strefę dymową, w której wykryto pożar.

Wydajność pojedynczych systemów mechanicznej kompensacji powietrza na pierwszym poziomie usługowym w stosunku do maksymalnej wydajności systemu oddymiania (oddymianie przez pasaż – wydajność 400 000 m3/h) wynosi ok. 4%. Dlatego niewłączenie konkretnego systemu nie wpływa w znaczący sposób na wydajność oddymiania pasażu, ponieważ powietrze wpływać będzie nadal w sposób grawitacyjny.

  • Trzecim źródłem jest świeże powietrze wpływające przez otwierane automatycznie drzwi wejściowe do budynku.

Oprócz podstawowych systemów oddymiania sklepów opartych na wentylatorach oddymiających parking podziemny, zaprojektowano dodatkowe wentylatory oddymiające podłączone do pionowych kanałów wywiewnych z przestrzeni handlowych bądź przedłużonych kanałów oddymiających z biur, które mogą być dodatkowo użyte w czasie oddymiania. W instalacjach zastosowano osiowe i dachowe wentylatory oddymiające w klasie odporności ogniowej 400/120 min.

Wentylacja pożarowa kondygnacji biurowych

W przypadku układu typu open space instalacja będzie spełniała funkcję kompensacji powietrza napływającego z obszarów nadciśnieniowych. Ze względu na minimalizację czynników wpływających na siłę otwarcia drzwi ilość powietrza wywiewanego jest o 10% większa od ilości nawiewanego powietrza uzupełniającego i jednocześnie jest nie mniejsza niż 10 wymian powietrza na godzinę w oddymianej przestrzeni. W instalacjach zastosowano osiowe wentylatory oddymiające w klasie odporności ogniowej 400/120 min.

Wentylacja napowietrzająca przedsionki klatek schodowych

W czasie alarmu pożarowego ochronie przed zadymieniem podlegają pionowe drogi ewakuacyjne oraz przedsionki do nich przyległe.

Przedsionki zasilane są wentylatorami osiowymi czerpiącymi świeże powietrze z czerpni i dostarczającymi je do pionowych szachtów prowadzonych przy przedsionkach.

Na każdym piętrze z szachtu wyprowadzony jest kanał uzbrojony w klapę pożarową w klasie EIS120 AA z siłownikiem typu BLE/BE. W przypadku pożaru otwarciu ulega klapa w przedsionku na poziomie z wykrytym alarmem pożarowym.

Ochrona przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych – klatek schodowych

Klatki schodowe w budynkach są napowietrzane w celu zabezpieczenia przed zadymieniem. Zaprojektowano systemy złożone z wentylatorów nawiewnych, falowników, przetworników oraz czujników ciśnienia, a także klap upustowo-nadciśnieniowych. Czujniki ciśnienia zamontowane w obrębie klatki schodowej niwelują skutki występującego ciągu kominowego, zmniejszając lub zwiększając wydatek wentylatora.

W obrębie klatki schodowej powinno być utrzymywane nadciśnienie w granicach 20–80 Pa w stosunku do poziomych dróg ewakuacyjnych przy zamkniętych wszystkich drzwiach na klatce schodowej.

Przed wzrostem ciśnienia chronią klapy upustowo-nadciśnieniowe.

W budynkach zastosowano klapy w wersji dachowej oraz ściennej. Oprócz elementów mechanicznych wyposażone są w przepustnicę wielopłaszczyznową z siłownikiem i krańcówkami do monitorowania stanu położenia. Siłownik ze sprężyną zwrotną zapobiega wnikaniu zimnego powietrza w obręb klatki schodowej, będąc w trybie bytowym w stanie NZ.

Powietrze dostarczane jest przez wentylatory do pionowych szachtów prowadzonych przy klatkach schodowych. Powietrze wpływa do kubatury klatki poprzez otwory w ścianie zlokalizowane co 2–3 kondygnacje. Otwory uzbrojone są w kratki wentylacyjne wyposażone w elementy regulacyjne (przepustnice).

Ochrona przed zadymieniem szybów wind ratowniczych i osobowych

Szyby wind ratowniczych wyposażono w instalacje napowietrzające. Windy wyposażone są w dwoje drzwi otwieranych na dwie strony. W trybie pracy bytowej otwierają się one na stronę holu windowego, natomiast w trybie pożarowym – na stronę przedsionka klatki schodowej.

Szachty windowe zasilane są wentylatorami osiowymi czerpiącymi świeże powietrze z czerpni i dostarczającymi je punktowo wprost do szachtów windowych na dwóch poziomach – najniższym i najwyższym.

Wentylatory wyposażone są w falowniki sterowane czujkami ciśnienia umieszczonymi w szachtach windowych.

Szyby wind osobowych wyposażone są w instalacje napowietrzające. Wentylatory osiowe czerpią świeże powietrze z czerpni i dostarczają je punktowo wprost do szachtów windowych. Podejścia kanałów do szachtów uzbrojone są w klapy ppoż. w klasie EIS120 AA z siłownikiem BLE/BE, które w trybie bytowym są w stanie NZ.

Wentylatory zlokalizowane na dachu zabezpieczają przed przenikaniem zimna przez kanał bezpośrednio do wnętrza budynku. Odcinki pomiędzy klapą a wejściem w szacht powinny być zaizolowane termicznie.

Zakres monitorowania instalacji

Klapy pożarowe i klapy transferowe – monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamknięcia i awarii. Urządzenia instalacji wentylacji przeciwpożarowej – monitorowanie stanu gotowości, stanu pracy, stanów niewłaściwych, stanu serwisowania. Wszystkie klapy odcinające oraz oddymiające podlegają sterowaniu z systemu SAP budynku.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Jerzy Kosieradzki Jak projektować klimatyzację? Uwagi praktyczne

Jak projektować klimatyzację? Uwagi praktyczne Jak projektować klimatyzację? Uwagi praktyczne

W jednym z artykułów poświęconych klimatyzacji zapytałem projektantów tych instalacji, dlaczego przy obecnym poziomie wiedzy i szerokim wyborze bardzo dobrych urządzeń w wielu dużych centrach handlowych...

W jednym z artykułów poświęconych klimatyzacji zapytałem projektantów tych instalacji, dlaczego przy obecnym poziomie wiedzy i szerokim wyborze bardzo dobrych urządzeń w wielu dużych centrach handlowych mamy uczucie dyskomfortu, gdyż temperatura jest wysoka przy nadmiernej wilgotności. Zawinił zły projekt, wykonanie czy eksploatacja?

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji wody ziębniczej (cz. 2.)

Wymiarowanie instalacji wody ziębniczej (cz. 2.) Wymiarowanie instalacji wody ziębniczej (cz. 2.)

W pierwszej części artykułu (RI 6/08, s. 92.) zaprezentowano wytyczne dotyczące prawidłowego wymiarowania elementów istotnych w odniesieniu do bezpieczeństwa funkcjonowania systemów wody ziębniczej. Omówiono...

W pierwszej części artykułu (RI 6/08, s. 92.) zaprezentowano wytyczne dotyczące prawidłowego wymiarowania elementów istotnych w odniesieniu do bezpieczeństwa funkcjonowania systemów wody ziębniczej. Omówiono zagadnienia związane z doborem wzbiorczych naczyń przeponowych i zbiorników buforowych oraz celowości ich zastosowania w systemie z pośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego. W drugiej i ostatniej części artykułu zostaną przedstawione aspekty związane z doborem zaworów bezpieczeństwa, filtrów...

dr inż. Anna Charkowska Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1)

Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1) Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1)

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte...

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte informacje o materiałach stosowanych obecnie do wykonania filtrów powietrza, a także o budowie filtrów powietrza oraz podstawowe wymagania dotyczące odbioru instalacji zawierających filtry powietrza.

dr inż. Anna Charkowska Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.)

Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.) Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.)

W poprzednim numerze Rynku Instalacyjnego (3/08, s. 51.) opublikowano pierwszą część artykułu, w której zawarto zagadnienia prawne, a także kwestie dotyczące zanieczyszczeń oraz kontroli czystości instalacji...

W poprzednim numerze Rynku Instalacyjnego (3/08, s. 51.) opublikowano pierwszą część artykułu, w której zawarto zagadnienia prawne, a także kwestie dotyczące zanieczyszczeń oraz kontroli czystości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W drugiej i ostatniej części opisano metody czyszczenia oraz rozwiązania dotyczące eksploatacji i konserwacji tych systemów. W artykule zachowano ciągłość numeracji rysunków oraz tabel.

dr inż. Anna Charkowska Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.) Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają...

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają we wnętrzu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych lub są przenoszone do pomieszczeń. Osiadłe w instalacjach zanieczyszczenia stałe, namnażające się drobnoustroje świadczą o stanie higienicznym instalacji, który wpływa na czystość oraz jakość powietrza nawiewanego do wentylowanych lub klimatyzowanych...

dr inż. Bogdan Nowak Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251 Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego,...

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego, które uwzględniane są przy projektowaniu instalacji oraz podczas oceny efektywności energetycznej budynków wynikającej z dyrektywy EPBD (energy performance of buildings directive) [2].

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.)

Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.) Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.)

W niniejszym artykule przedstawione są dodatkowe informacje na temat projektowania rurociągów instalacji chłodniczych. Po obliczeniu średnic rurociągów instalacji chłodniczej i ustaleniu ich odpowiednich...

W niniejszym artykule przedstawione są dodatkowe informacje na temat projektowania rurociągów instalacji chłodniczych. Po obliczeniu średnic rurociągów instalacji chłodniczej i ustaleniu ich odpowiednich długości oraz po narysowaniu podstawowego schematu ich przebiegu należy przemyśleć szczegóły rozwiązania instalacji. Dodatkowe informacje zamieszczone poniżej przydadzą się podczas tej fazy projektowania...

Maciej Danielak SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia...

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne jest coraz ważniejszym aspektem doboru urządzeń.

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski Klasyczne projektowanie a modelowanie budynku. Rozpoczęcie prac projektowych

Klasyczne projektowanie a modelowanie budynku. Rozpoczęcie prac projektowych Klasyczne projektowanie a modelowanie budynku. Rozpoczęcie prac projektowych

Coraz częściej w publikacjach pojawia się zagadnienie zintegrowanego projektowania budynków. W większości z nich sygnalizowane są niewątpliwe korzyści ze stosowania tej metody. Na pierwszym miejscu wymieniana...

Coraz częściej w publikacjach pojawia się zagadnienie zintegrowanego projektowania budynków. W większości z nich sygnalizowane są niewątpliwe korzyści ze stosowania tej metody. Na pierwszym miejscu wymieniana jest, wynikająca ze specyfiki projektowania w formie przestrzennej (3D), eliminacja kolizji. Inne zalety to poprawa organizacji, skrócenie czasu realizacji i wynikające z tego obniżenie kosztów inwestycji oraz istotne dla użytkownika udogodnienia.

bryg. dr Paweł Janik Odbiory instalacji wentylacji pożarowej - projekt i wykonanie a przepisy

Odbiory instalacji wentylacji pożarowej - projekt i wykonanie a przepisy Odbiory instalacji wentylacji pożarowej - projekt i wykonanie a przepisy

O skuteczności zaprojektowanego w obiekcie systemu ochrony przeciwpożarowej decydują detale, dlatego bardzo ważne jest wypracowanie koncepcji odpowiadającej miejscowym uwarunkowaniom. Wentylacja pożarowa...

O skuteczności zaprojektowanego w obiekcie systemu ochrony przeciwpożarowej decydują detale, dlatego bardzo ważne jest wypracowanie koncepcji odpowiadającej miejscowym uwarunkowaniom. Wentylacja pożarowa jest jednym z ważnych, niekiedy wręcz kluczowych ogniw takiej koncepcji, dlatego warto zadbać, by była zaprojektowana i wykonana oraz użytkowana w sposób gwarantujący spełnienie przez nią swojej funkcji na wypadek pożaru. Tylko co to za funkcja?

mgr inż. Filip Pawlak Radiacyjne podłogi chłodzące

Radiacyjne podłogi chłodzące Radiacyjne podłogi chłodzące

Radiacyjne podłogi chłodzące są szczególnie skuteczne, gdy duża część zysków ciepła pochodzi od promieniowania słonecznego – w pomieszczeniach o dużym stopniu przeszklenia. Ich zastosowanie pozwala ograniczyć...

Radiacyjne podłogi chłodzące są szczególnie skuteczne, gdy duża część zysków ciepła pochodzi od promieniowania słonecznego – w pomieszczeniach o dużym stopniu przeszklenia. Ich zastosowanie pozwala ograniczyć liczbę instalacji technicznego wyposażenia budynków poprzez połączenie funkcji grzewczej i chłodniczej w jednej instalacji rurowej. Tak jak inne systemy płaszczyznowe usuwa ona z pomieszczenia zyski ciepła jawnego, natomiast zyski ciepła utajonego muszą zostać odprowadzone za pomocą odrębnego...

Redakcja RI Charakterystyka energetyczna budynków - przewodnik dla projektanta

Charakterystyka energetyczna budynków - przewodnik dla projektanta Charakterystyka energetyczna budynków - przewodnik dla projektanta

Projektant wykonując obliczenia zapotrzebowania na energię dla budynku może to robić bez głowy - czyli na siłę poustawiać wszystko tak w programie, aby na koniec wyszła odpowiednia wartość EP. Albo z głową...

Projektant wykonując obliczenia zapotrzebowania na energię dla budynku może to robić bez głowy - czyli na siłę poustawiać wszystko tak w programie, aby na koniec wyszła odpowiednia wartość EP. Albo z głową - czyli mając świadomość tego co liczy i wiedząc gdzie są luki i jak je naprawić, tak aby projekt był zgodny ze sztuką inżynierską. To samo tyczy się obliczeń instalacji. Przedstawiamy materiał, który jest zbiorem informacji przydatnych w codziennej pracy zebranych w artykułach publikowanych w...

Redakcja RI Aplikacje mobilne HVAC - 5 typów

Aplikacje mobilne HVAC - 5 typów Aplikacje mobilne HVAC - 5 typów

Powstanie aplikacji mobilnych wiąże się z rozwojem automatyki budynkowej i systemu BMS w inteligentnym budynku.

Powstanie aplikacji mobilnych wiąże się z rozwojem automatyki budynkowej i systemu BMS w inteligentnym budynku.

Redakcja RI Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej

Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej

Projektowanie instalacji c.o. nie kończy się na doborze źródła ciepła i grzejników czy przewodów chłodniczych. Gwarancją prawidłowej pracy instalacji jest jej zrównoważenie hydrauliczne.

Projektowanie instalacji c.o. nie kończy się na doborze źródła ciepła i grzejników czy przewodów chłodniczych. Gwarancją prawidłowej pracy instalacji jest jej zrównoważenie hydrauliczne.

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski BIM a architektura w ujęciu praktycznym

BIM a architektura w ujęciu praktycznym BIM a architektura w ujęciu praktycznym

W swoim traktacie „O architekturze ksiąg dziesięć” Witruwiusz pisał: Wiedza architekta łączy w sobie wiele nauk i różnorodnych umiejętności i dopiero na jej podstawie można ocenić dzieła wchodzące w zakres...

W swoim traktacie „O architekturze ksiąg dziesięć” Witruwiusz pisał: Wiedza architekta łączy w sobie wiele nauk i różnorodnych umiejętności i dopiero na jej podstawie można ocenić dzieła wchodzące w zakres wszystkich innych sztuk. Dynamiczny rozwój budownictwa spowodował, że w wielu przypadkach architekt nie jest już w stanie uwzględnić uwarunkowań płynących z ogromnej gamy możliwości branż inżynierskich. W efekcie powstaje konieczność znacznie wcześniejszego, już na etapie wstępnej koncepcji, włączenia...

kr Projektowanie i serwisowanie za pomocą smartfona

Projektowanie i serwisowanie za pomocą smartfona Projektowanie i serwisowanie za pomocą smartfona

Aplikacje mobilne oraz programy komputerowe wspierające projektowanie instalacji HVAC to narzędzia, bez których coraz trudniej obejść się przy projektowaniu instalacji, doborze urządzeń lub wykonawstwie....

Aplikacje mobilne oraz programy komputerowe wspierające projektowanie instalacji HVAC to narzędzia, bez których coraz trudniej obejść się przy projektowaniu instalacji, doborze urządzeń lub wykonawstwie. Także użytkownicy końcowi, korzystając z odpowiedniej aplikacji, mogą wpływać na funkcjonowanie budynku, w którym mieszkają czy pracują.

Redakcja RI Praktyka wdrażania BIM

Praktyka wdrażania BIM Praktyka wdrażania BIM

Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku zagranicznym i inwestują w oprogramowania BIM. Z biegiem czasu modelowanie budynków będzie codziennością. Jednakże wprowadzenie i rozpowszechnienie...

Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku zagranicznym i inwestują w oprogramowania BIM. Z biegiem czasu modelowanie budynków będzie codziennością. Jednakże wprowadzenie i rozpowszechnienie projektowania w oprogramowaniu BIM wciąż wiąże się z pokonaniem pewnych przeszkód.

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski BIM – konsultacje sejmowe

BIM – konsultacje sejmowe BIM – konsultacje sejmowe

Pod koniec maja 2016 r. odbyły się w Sejmie RP konsultacje na temat aktualnego stanu wdrażania i stosowania w Polsce Building Information Modeling. Ich efektem jest interpelacja do Ministra Infrastruktury...

Pod koniec maja 2016 r. odbyły się w Sejmie RP konsultacje na temat aktualnego stanu wdrażania i stosowania w Polsce Building Information Modeling. Ich efektem jest interpelacja do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Paweł Bocian Właściwa wentylacja hali basenowej

Właściwa wentylacja hali basenowej Właściwa wentylacja hali basenowej

Podajemy zasady projektowania i doboru, kluczowe zagadnienia, dostępne rozwiązania dotyczące projektowania odpowiedniej wentylacji hal pływalni.

Podajemy zasady projektowania i doboru, kluczowe zagadnienia, dostępne rozwiązania dotyczące projektowania odpowiedniej wentylacji hal pływalni.

myloview Jak dobrać odpowiednią fototapetę do wnętrza?

Jak dobrać odpowiednią fototapetę do wnętrza? Jak dobrać odpowiednią fototapetę do wnętrza?

Efektowna fototapeta 3d to znakomity sposób na błyskawiczną metamorfozę wnętrza, którą przeprowadzimy w zaledwie jedno popołudnie. Wytrzymałe materiały, spektakularne wzory i bardzo prosty montaż to przepis...

Efektowna fototapeta 3d to znakomity sposób na błyskawiczną metamorfozę wnętrza, którą przeprowadzimy w zaledwie jedno popołudnie. Wytrzymałe materiały, spektakularne wzory i bardzo prosty montaż to przepis na aranżacyjny sukces. Dzięki temu, że współcześnie ścienne dekoracje są odporne na promienie UV, wodę oraz wilgoć, taka ozdoba będzie nam służyć przez wiele długich lat. Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób wybrać najlepszą dla siebie fototapetę i czym się kierować, by zyskać doskonały efekt....

REDRO Stylowe fototapety - sposób na termiczne i wizualne ocieplenie wnętrza

Stylowe fototapety - sposób na termiczne i wizualne ocieplenie wnętrza Stylowe fototapety - sposób na termiczne i wizualne ocieplenie wnętrza

Gdy budujemy nasz dom od podstaw, możemy dopilnować tego, by sięgnąć po jak najlepsze materiały i technologie, które zapewnią nam znakomicie ocieploną nieruchomość. Jednak gdy kupujemy gotowy apartament...

Gdy budujemy nasz dom od podstaw, możemy dopilnować tego, by sięgnąć po jak najlepsze materiały i technologie, które zapewnią nam znakomicie ocieploną nieruchomość. Jednak gdy kupujemy gotowy apartament nie mamy wpływu na to, jakie rozwiązania wybrał deweloper. Mieszkamy w klimacie, w którym przez większą część roku jest chłodno, dlatego właściwa izolacja mieszkania jest niezwykle istotna. Co możemy zrobić, gdy w grę nie wchodzi gruntowny remont, a czujemy, że temperatura ucieka przez nasze ściany?...

mgr inż. Jerzy Żurawski Etykietowanie energetyczne w praktyce projektowania i budowy budynków

Etykietowanie energetyczne w praktyce projektowania i budowy budynków Etykietowanie energetyczne w praktyce projektowania i budowy budynków

Zagadnienia związane z prawidłowym określaniem energochłonności budynków powinny być istotnym elementem polityki energetycznej i ekologicznej naszego kraju. Właściwa energochłonność to nadrzędny interes...

Zagadnienia związane z prawidłowym określaniem energochłonności budynków powinny być istotnym elementem polityki energetycznej i ekologicznej naszego kraju. Właściwa energochłonność to nadrzędny interes narodowy, wspólny dla obywateli oraz wszelkich struktur państwowych i samorządowych, a także organizacji społecznych – swego rodzaju energetyczna racja stanu. Niestety brakuje świadomości znaczenia, jaką ocena energetyczna budynku ma w skali makro – energetycznej, zdrowotnej i ekologicznej.

mgr inż. Tomasz Kułakowski, mgr inż. Kamil Różycki, inż. Dominik Stępień Poprawa efektywności energetycznej budynków biurowych i użyteczności publicznej poprzez optymalizację pracy automatyki budynkowej

Poprawa efektywności energetycznej budynków biurowych i użyteczności publicznej poprzez optymalizację pracy automatyki budynkowej Poprawa efektywności energetycznej budynków biurowych i użyteczności publicznej poprzez optymalizację pracy automatyki budynkowej

Połączenie systemów budynku w jeden układ umożliwia zapewnienie komfortu w wybranych pomieszczeniach w określonym czasie i wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Samo posiadanie systemu BMS nie...

Połączenie systemów budynku w jeden układ umożliwia zapewnienie komfortu w wybranych pomieszczeniach w określonym czasie i wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Samo posiadanie systemu BMS nie jest wystarczające – powinien on zostać zoptymalizowany oraz dopasowany do profilu i sposobu użytkowania budynku. Wnikliwy commissioning lub audyt energetyczny pozwala na wychwycenie nie tylko niesprawnych elementów, ale i całych systemów zaprojektowanych lub zaprogramowanych nieoptymalnie, których...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.