RynekInstalacyjny.pl

Charakterystyka energetyczna budynków zamieszkania zbiorowego w perspektywie wymagań 2017–2021

Energy performance of hotel type residential buildings with respect to the requirements in years 2017–2021

Fragment dokumentu charakterystyki energetycznej dla budynku wielorodzinnego/rys. redakcja RI

Fragment dokumentu charakterystyki energetycznej dla budynku wielorodzinnego/rys. redakcja RI

Poniższe opracowanie stanowi drugą część serii artykułów poświęconych analizie charakterystyki energetycznej budynków w perspektywie wymagań 2017–2021. Pierwsza część dotyczyła budynków mieszkalnych wielorodzinnych [13], natomiast część trzecia będzie poświęcona budynkom użyteczności publicznej. Analizą objęto budynki zamieszkania zbiorowego o funkcji hotelowej. Każdy z rozważanych przykładowych obiektów ma taką samą charakterystykę architektoniczno-budowlaną, lecz pełni inną funkcję i podlega odrębnym wymaganiom przepisów prawnych. Podstawowe założenia i rozwiązania techniczne są analogiczne, a różnice wynikają ze specyfiki funkcji pełnionej przez budynek.

Zobacz także

FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami...

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami – musisz o nie zadbać, aby podczas składowania nie straciły swoich właściwości.

ADEY Innovation SAS ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego

ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego

ADEY jest wiodącym producentem filtrów magnetycznych oraz środków chemicznych stosowanych w systemach grzewczych do ich ochrony i poprawy efektywności pracy. Produkty ADEY przyczyniają się jednocześnie...

ADEY jest wiodącym producentem filtrów magnetycznych oraz środków chemicznych stosowanych w systemach grzewczych do ich ochrony i poprawy efektywności pracy. Produkty ADEY przyczyniają się jednocześnie do ochrony środowiska naturalnego, z dużym naciskiem na poprawę jakości powietrza (umożliwiają obniżenie emisji CO2 o ok. 250 kg rocznie z pojedynczego gospodarstwa domowego).

Alfa Laval Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży...

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży poszukują nowych sposobów maksymalizacji wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii i udoskonaleniu swojego wizerunku w zakresie ochrony środowiska. Wyzwania te będą złożone i wieloaspektowe.

Wiele istotnych zmian nastąpiło od czasu wcześniejszej analizy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP budynku hotelowego, wykonanej przez autorkę w początkowej fazie wdrażania krajowego systemu oceny energetycznej budynków [12]. Obejmują one zarówno metodologię obliczeń [9], jak i standardy ochrony cieplnej [2].

Sformułowane w poprzednim artykule ogólne wnioski i kierunki zmian w zakresie systemów technicznych budynków pozostają słuszne, jednak aktualne wymagania dotyczące maksymalnych wartości EP są bardziej rygorystyczne i trudniejsze do spełnienia. Wdrożone z początkiem 2017 roku wymagania są krótkim etapem na drodze do osiągnięcia charakterystyki „budynku o niskim zużyciu energii” [11], zdefiniowanego standardem obowiązującym od 2021 r.

Założenia i metodyka obliczeń

Maksymalna wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 · rok)] określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną stanowi sumę cząstkowych wartości maksymalnych na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W), chłodzenia (∆EPC) oraz oświetlenia wbudowanego (∆EPL). W dyskusji wyników przyjęto oznaczenia odpowiednio: EPH+W,max, EPC,max, EPL,max.

Obowiązujące wartości składowych wskaźnika EP zgodne z warunkami technicznymi [2] dla budynków zamieszkania zbiorowego podano w tab. 1.

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP

Tabela 1. Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP [2]

Redukcja maksymalnego wskaźnika EPH+W następuje stopniowo o ok. 10% w kolejnych latach i jest mniejsza w porównaniu do budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Wymagania w zakresie instalacji chłodzenia pozostają niezmienione od 2014 r. Jedynie wskaźnik ∆EPL ulega radykalnemu obniżeniu o 50% w 2021 r.

Standardom ochrony cieplnej obowiązującym w kolejnych latach i oznaczonym odpowiednio WT2014, WT2017, WT2021 odpowiadają przyjęte do obliczeń maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła przezroczystych i nieprzezroczystych przegród budowlanych według rozporządzenia [2].

Podstawowe założenia metodyki obliczeń zgodne z rozporządzeniem w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku omówiono w pierwszej części serii [13]

Przedmiotem dalszych rozważań jest budynek hotelowy (część noclegowa, bez gastronomii) o architekturze i charakterystyce budowlanej analogicznej do analizowanego uprzednio budynku mieszkalnego wielorodzinnego (porównaj: [13]).

Budynki te różni wyposażenie w instalację chłodzenia. Według PN-B-03421 optymalne wartości temperatury obliczeniowej w strefie chłodzonej wynoszą latem 23–26°C przy małej aktywności fizycznej [4]. Górna granica przedziału jest także zgodna z zaleceniami normy PN-EN 15251 [7]. Podstawową charakterystykę budynku podano w tab. 2.

 • Hotel ma 32 pokoje dwuosobowe z łazienkami.

 • Maksymalna liczba gości hotelowych wynosi 64, co odpowiada jednostkowej powierzchni użytkowej budynku 20 m2 na osobę.

 • Obiekt jest wykorzystywany 365 dni w roku.

Przy wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej, a także mechanicznej nawiewno-wywiewnej działającej ze stałym strumieniem powietrza zewnętrznego podstawowy strumień wentylacji odniesiony do powierzchni strefy ogrzewanej/chłodzonej według rozporządzenia [9] wynosi 0,42 · 10–3 m3/(s m2).

 • Wyznaczony na tej podstawie strumień powietrza w budynku zapewnia 64 użytkownikom ilość świeżego powietrza wynoszącą 30 m3/h na osobę, odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-03430 [5].

 • W pokoju dwuosobowym strumień wynoszący 60 m3/h jest także wystarczający do wentylacji indywidualnej łazienki.

 • Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 15251 minimalny strumień powietrza wentylacyjnego dla każdej osoby wynosi 25 m3/h przy wymaganiach standardowych oraz 36 m3/h przy wymaganiach podwyższonych [1, 7].

 • W odniesieniu do tego drugiego przypadku ilość powietrza wyznaczona na podstawie wskaźnika rozporządzenia [9] byłaby niewystarczająca w czasie obecności założonej liczby użytkowników.

 • Przyjęty sposób eksploatacji instalacji wentylacyjnej odpowiada profilowi użytkowania budynku.

 • W wariancie wyjściowym przyjęto działanie wentylacji 24 h/d bez możliwości regulacji strumienia powietrza. Założono, że w budynku nie przeprowadzono próby szczelności, stąd krotność wymiany powietrza przy różnicy ciśnienia 50 Pa wynosi n50 = 4 h–1 [9]. Średnia roczna sprawność odzysku ciepła w systemie wentylacji nawiewno-wywiewnej wynosi ηOC = 0,5.

Ogólna charakterystyka analizowanego budynku

Tabela 2. Ogólna charakterystyka analizowanego budynku

Zyski ciepła obejmują zyski od nasłonecznienia i zyski wewnętrzne. Zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych [2] współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego wyznaczony jako iloczyn współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia (gn) oraz współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne (fC) w okresie letnim nie może być większy niż 0,35.

Dla wymagań WT2014 i WT2017 przyjęto okna podwójnie szklone o współczynniku gn = 0,75 wraz z białymi żaluzjami nastawnymi o współczynniku fC = 0,46 [2, 8]. Warunki takie mogą być także zapewnione przez okna podwójnie szklone z powłoką selektywną o współczynniku gn = 0,67 wraz z kolorowymi zasłonami o współczynniku fC nie większym niż 0,52.

W celu spełnienia wymagań WT2021 zastosowano okna potrójnie szklone o współczynniku gn = 0,7 wraz z białymi żaluzjami lub kolorowymi zasłonami o współczynniku fC = 0,5 [2, 8]. Równoważne warunki zapewni okno potrójnie szklone z powłoką selektywną o współczynniku przepuszczalności gn = 0,5 w połączeniu z białymi zasłonami lub żaluzjami o współczynniku redukcji fC = 0,7. Obciążenie cieplne pomieszczeń wewnętrznymi zyskami ciepła wynosi 6 W/m2 w okresie użytkowania i 2 W/m2 poza okresem użytkowania [9].

Zgodnie z metodologią wyznaczania charakterystyki energetycznej [9] jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę wynosi 3,75 dm3/(m2·d), a współczynnik korekcyjny uwzględniający przerwy w użytkowaniu wynosi 0,6. W rozważanym budynku odpowiada to zużyciu przez każdego użytkownika 75 dm3/d wody o temperaturze 55°C.

Analizowano sześć prostych systemów technicznych oraz dwa złożone. Są to rozwiązania analogiczne do pierwszej części serii [13]. Wyszczególnienie rozważanych wariantów źródeł ciepła podano w tab. 3.

Poszczególne źródła są zasilane:

 • nieodnawialnymi paliwami kopalnymi,

 • ciepłem sieciowym z kogeneracji,

 • paliwami odnawialnymi,

 • energią słoneczną lub energią elektryczną z sieci elektroenergetycznej systemowej w przypadku sprężarkowej pompy ciepła.

Rozwiązania instalacyjne w zakresie ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej odpowiadają rozwiązaniom zastosowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i opisanym w poprzednim artykule [13].

Wyznaczone sprawności całkowite podano w tab. 4 wraz ze wskaźnikami nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi.

Instalacja chłodzenia budynku ma różne wyposażenie w zależności od systemu wentylacji mechanicznej. W budynku z wentylacją mechaniczną wywiewną przewidziano system chłodzenia zdecentralizowanego z klimatyzatorami w układzie multisplit ze zmiennym przepływem czynnika o średnim współczynniku efektywności energetycznej wytwarzania chłodu SEERref = 4,1 [9].

W przypadku mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej zastosowano agregat do chłodzenia cieczy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem, dla którego średni współczynnik SEERref = 3,8 [9]. Odbiornikami chłodu są chłodnice w centralach wentylacyjnych. Całkowita sprawność systemu chłodzenia scentralizowanego wynosi 3,223.

Zestawienie wariantów wyposażenia budynku w źródła ciepła

Tabela 3. Zestawienie wariantów wyposażenia budynku w źródła ciepła

Obliczenia zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną dla oświetlenia wbudowanego zostały przeprowadzone w oparciu o rozporządzenie [9] oraz metodykę normy PN-EN 15193 [6].

 • Roczna liczba godzin użytkowania oświetlenia w dzień wynosi 755, a w nocy 3260, przy średnim czasie wykorzystania pokoi 11 h/d.

 • Uwzględniono sterowanie ze względu na nieobecność użytkowników (włączanie oświetlenia podczas pobytu gości hotelowych w pokoju za pomocą karty-klucza).

 • Przy założeniu braku możliwości regulacji automatycznej w zakresie wykorzystania światła dziennego i obniżenia natężenia jednostkowa moc oświetlenia nie może przekraczać 12,3 W/m2, jeżeli mają zostać spełnione wymagania WT2014 i WT2017 [∆EPL = 100 kWh/(m2 rok)].

 • Odpowiadający przyjętym założeniom liczbowy wskaźnik energii oświetlenia LENI wynosi 33,3 kWh/(m2 rok).

W odniesieniu do zmian obowiązujących od 2021 r. wymagane będzie wdrożenie istotnych działań energooszczędnych. Szczegóły tych rozwiązań nie były w pracy rozpatrywane; w wariancie WT2021 przyjęto maksymalną wymaganą wartość wskaźnika ∆EPL = 50 kWh/(m2 rok).

Dla każdego standardu ochrony cieplnej, wariantu źródła ciepła wymienionego w tab. 4, przyjętego systemu chłodzenia i oświetlenia rozważano wyszczególnione w tab. 5 warianty w zakresie wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i profilu użytkowania budynku.

Wartości sprawności systemów technicznych

Tabela 4. Zestawienie wartości sprawności całkowitej systemów technicznych oraz współczynników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

Warianty chłodzenia i wentylacji budynku

Tabela 5. Zestawienie wariantów w zakresie chłodzenia i wentylacji budynku

Dyskusja wyników

Całkowite roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną opisanego wyżej budynku hotelowego pokazano na rys. 1a i rys. 1b. Pozwala ono w sposób ogólny ocenić charakterystykę energetyczną budynku i jej dopasowanie do wymagań przepisów techniczno-budowlanych [2]. Wartości obliczeniowe wskaźnika EP odpowiadające różnym źródłom ciepła (opisanym w tab. 3) i różnym standardom ochrony cieplnej uszeregowano malejąco. Linie ciągłe reprezentują graniczne wartości skumulowanego wskaźnika EP obowiązujące w kolejnych latach (patrz: tab. 1).

Poszczególne rysunki przedstawiają dwa standardy wyposażenia budynku, obejmujące instalację wentylacji grawitacyjnej i brak chłodzenia (rys. 1a) oraz instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła o sprawności 50% wraz z systemem chłodzenia (rys. 1b).

W obu przypadkach widoczne są niewielkie zmiany zarówno w zakresie wartości obliczeniowych, jak i wymagań pomiędzy WT2014 a WT2017 oraz istotna redukcja tych wartości w standardzie WT2021. Jak wykazano we wstępie, największy wpływ na tę zmianę ma wskaźnik określający wymagania w zakresie oświetlenia.

Najniższe wartości EP uzyskane przy kotłowni na biomasę drzewną (KD) są niższe od wartości najwyższych przy kotłowni na węgiel (KW) o 48–59% w przypadku (a) oraz o 38–46% w przypadku (b). Wskazuje to na podstawowe znaczenie zastosowanego źródła energii.

Wskaźnik EP a źródła ciepła i ochrona cieplna w budynku bez chłodzenia

Rys. 1a. Wartości wskaźnika EP w zależności od źródła ciepła i standardu ochrony cieplnej przy wentylacji grawitacyjnej w budynku bez chłodzenia

Rys. 1b. Wartości wskaźnika EP w zależności od źródła ciepła i standardu ochrony cieplnej przy wentylacji
nawiewno-wywiewnej w budynku z chłodzeniem

Rys. 1b. Wartości wskaźnika EP w zależności od źródła ciepła i standardu ochrony cieplnej przy wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku z chłodzeniem

Poza kotłowniami na paliwa odnawialne (KB, KD) oraz pompami ciepła wspomaganymi kolektorami słonecznymi (PC+KS50) pozostałe warianty nie sprostały wymaganiom rozporządzenia [2] w budynku wyposażonym w wentylację grawitacyjną. W przypadku wentylacji nawiewno-wywiewnej z chłodzeniem aktualne standardy spełnił także węzeł ciepłowniczy (WC) oraz kondensacyjna kotłownia gazowa z kolektorami słonecznymi (KGK+KS50).

Znalezienie przyczyn przekroczenia skumulowanych wartości maksymalnych oraz sposobów poprawy wymaga analizy składowych wskaźnika EP, obejmujących zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania i wentylacji EPH, przygotowania ciepłej wody użytkowej EPW, chłodzenia EPC oraz oświetlenia EPL.

Dla rozwiązań pokazanych na rys. 1a i rys. 1b określono udziały poszczególnych systemów technicznych w całkowitym zapotrzebowaniu na energię pierwotną budynku. Przykładowe wyniki odpowiadające standardowi wymagań WT2017 pokazano na rys. 2a i rys. 2b. W większości wariantów dominuje oświetlenie z udziałem w zakresie 38–74%, rosnącym wraz ze wzrostem udziału energii odnawialnej lub kogeneracji w źródłach ciepła.

Systemy w zapotrzebowaniu na energię przy wentylacji bez chłodzenia

Rys. 2a. Udział poszczególnych systemów technicznych w całkowitym zapotrzebowaniu na nieodnawialną energię pierwotną dla standardu WT2017 przy wentylacji grawitacyjnej w budynku bez chłodzenia

Systemy w zapotrzebowaniu na energię przy wentylacji z chłodzeniem

Rys. 2b. Udział poszczególnych systemów technicznych w całkowitym zapotrzebowaniu na nieodnawialną energię pierwotną dla standardu WT2017 przy wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku z chłodzeniem

Znaczący wpływ na kształtowanie całkowitego wskaźnika EP ma również przygotowanie ciepłej wody użytkowej z udziałem wynoszącym 13–39%, malejącym wraz z większym wykorzystaniem odnawialnych źródeł ciepła.

Udział potrzeb związanych z ogrzewaniem i wentylacją budynku wynosi maksymalnie 25% przy wentylacji grawitacyjnej oraz 17% przy wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i chłodzeniem. W tym ostatnim przypadku pokrycie potrzeb związanych z chłodzeniem mieści się w zakresie 9–15%.

Opisana sytuacja zmieni się wraz z wprowadzeniem wymagań WT2021. Udział oświetlenia straci na znaczeniu i będzie wynosił:

 • 24–60% przy wentylacji grawitacyjnej

 • oraz 23–43% przy wentylacji nawiewno-wywiewnej z układem chłodzenia,

 • podczas gdy udział przygotowania ciepłej wody użytkowej sięgnie nawet 50%.

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej stanowi dominujący składnik bilansu ciepła budynku zamieszkania zbiorowego.

Jak podano w tab. 6, udział wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową na potrzeby ciepłej wody EUW wynosi 53–76% łącznego zapotrzebowania na energię wraz z ogrzewaniem i wentylacją EUH+W, w zależności od zastosowanego systemu wentylacji i standardu ochrony cieplnej.

Jednostkowe zużycie ciepłej wody jest stosunkowo wysokie w budynkach zamieszkania zbiorowego i wyższe niż w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wzrost izolacyjności cieplnej przegród budowlanych poprawia bilans ciepła do ogrzewania budynku, przy niezmienionych potrzebach w zakresie ciepłej wody użytkowej.

Udział przygotowania c.u.w. EUW w zapotrzebowaniu na energię użytkową

Tabela 6. Udział przygotowania ciepłej wody użytkowej EUW w zapotrzebowaniu na energię użytkową EUH+W

Udział EPW w EPH+W wynosił w omawianym obiekcie 49–75% i miał tendencję rosnącą wraz z wprowadzanymi usprawnieniami i oszczędnością energii w systemie wentylacji.

Najbardziej istotny wpływ na zapotrzebowanie na energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody ma rodzaj źródła ciepła. Sprawność systemu przygotowania ciepłej wody zmienia znacząco zapotrzebowanie na energię końcową EKW, a wskaźnik nakładu wi zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EPW.

Jak pokazano na rys. 3, najniższym zapotrzebowaniem na energię końcową charakteryzuje się sprężarkowa pompa ciepła (PC), jednak w zakresie energii pierwotnej najkorzystniejsza jest kotłownia na biomasę drzewną (KD).

Wartości wskaźników EUW, EKW i EPW przy zasilaniu instalacji c.u.w.

Rys. 3. Wartości wskaźników cząstkowych EUW, EKW i EPW przy zasilaniu instalacji ciepłej wody użytkowej z wybranych źródeł ciepła

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii lub kogeneracji zdecydowanie poprawia wskaźnik EPW. Przykładowo zainstalowanie kolektorów słonecznych pokrywających 50% rocznego zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z kotłownią gazową kondensacyjną (KGK+KS50) spowodowało obniżenie wskaźnika EPW o 48% w porównaniu z rozwiązaniem z samą kotłownią (KGK).

Oszczędności energii pierwotnej na poziomie 17% może przynieść poprawa sprawności przesyłu ciepłej wody z 70 na 85%, jeżeli taką efektywność udałoby się potwierdzić szczegółowymi obliczeniami.

Cząstkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania i wentylacji EPH jest kształtowane przez system wentylacji budynku oraz standard ochrony cieplnej (rys. 4a i rys. 4b).

Najbardziej niekorzystne warunki występują przy pozbawionej możliwości regulacji wentylacji grawitacyjnej (WGr). Zmiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną wywiewną (WW) spowodowała w rozważanym budynku zmniejszenie wskaźnika EPH o 10–21% przy wymaganiach WT2017 (rys. 4a).

Wraz ze zmianą mechanicznej wentylacji wywiewnej na nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła o średniorocznej sprawności 50% (WNWOC50%) EPH zostało zredukowane o 8–16%. Wzrost średniorocznej efektywności odzysku ciepła do 70% przyniósł kolejne 11–25% zysku (WNWOC70%).

Wyjątek od ogólnej reguły stanowią kotłownie na biogaz/drewno (KB/KD), przy których bilans zapotrzebowania na energię pierwotną był w niektórych przypadkach ujemny z uwagi na wpływ energii pomocniczej dostarczanej z sieci elektroenergetycznej przy wentylacji mechanicznej.

Wpływ standardu ochrony cieplnej pokazano na przykładzie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła o skuteczności 50%. Wraz z każdą zmianą wymagań postawionych w warunkach technicznych [2] nastąpiła w analizowanym budynku poprawa wskaźnika EPH o 4–10% (rys. 4b). Porównywalne zmiany wystąpiły przy innych systemach wentylacji.

Wartości wskaźnika EPH przy wybranych źródłach ciepła w standardzie WT2017

Rys. 4a. Wartości wskaźnika EPH przy wybranych źródłach ciepła, odpowiadające różnym systemom wentylacji w standardzie WT2017

Rys. 4b. Wartości wskaźnika EPH przy wybranych źródłach ciepła, odpowiadające różnym standardom
ochrony cieplnej przy mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej

Rys. 4b. Wartości wskaźnika EPH przy wybranych źródłach ciepła, odpowiadające różnym standardom ochrony cieplnej przy mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej

Wpływ systemu wentylacji na łączne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W pokazano na rys. 5a i rys. 5b. Został on częściowo zniwelowany z uwagi na znaczący udział ciepłej wody użytkowej w kształtowaniu tego wskaźnika.

 • Zastąpienie wentylacji grawitacyjnej (WGr) mechaniczną wentylacją wywiewną (WW) spowodowało redukcję zapotrzebowania o 3–11% w zależności od źródła ciepła, w obu standardach ochrony cieplnej (rys. 5a i rys. 5b).

 • Redukcja zapotrzebowania towarzysząca zmianie mechanicznej wentylacji wywiewnej na nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła o skuteczności 50% (WNWOC50%) wyniosła w rozważanym obiekcie 4–5%.

 • Zwiększenie efektywności odzysku ciepła z 50 do 70% przyczyniło się do poprawy o kolejne 5–10%. Wyjątek stanowią kotłownie na biogaz/biomasę (KB/KD), przy których występował wzrost wskaźnika EPH+W spowodowany nakładem pomocniczej energii elektrycznej potrzebnej do napędu wentylatorów.

 • Zróżnicowanie wskaźników EPH+W pomiędzy wariantami WT2017 i WT2021 wynosi 2–4%.

Przy wykorzystaniu kotłowni zasilanych paliwami konwencjonalnymi (KW, KGK) oraz sprężarkowej pompy ciepła (PC) nie zapewniono wymaganej wartości EPH+W w budynku hotelowym wybudowanym w aktualnym standardzie WT2017 (rys. 5a). Ponadto przy kotłowni gazowej wspomaganej kolektorami słonecznymi (KGK+KS50) oraz węźle ciepłowniczym (WC) nie byłoby możliwe zastosowanie wentylacji grawitacyjnej.

W warunkach zaostrzonych wymagań WT2021 wystąpiły przekroczenia EPH+W,max nawet w przypadku źródeł wykorzystujących energię odnawialną lub kogenerację (KGK+KS50, WC, PC+KS50), przy różnych wariantach wentylacji (rys. 5b). Wyniki te są bardziej niekorzystne w porównaniu z analogicznym budynkiem pełniącym funkcję mieszkalnego wielorodzinnego (porównaj: [13]) i wskazują na konieczność zastosowania dodatkowych usprawnień.

Jednym z usprawnień zyskującym na popularności jest zapewnienie wysokiej szczelności budynku, potwierdzonej przeprowadzoną próbą. W wariancie wyjściowym zastosowano krotność wymian n50 = 4 h–1, natomiast wyniki na rys. 6a i rys. 6b pokazują wartości odpowiadające n50 = 1,5 h–1. Dzięki temu zabiegowi uzyskano poprawę wskaźnika EPH+W o 1–10% w zależności od systemu wentylacji i źródła ciepła. W efekcie można by zarekomendować więcej konfiguracji systemów technicznych spełniających wymagane standardy. Jednak tylko źródła ciepła wspomagane przynajmniej energią odnawialną lub kogeneracją byłyby akceptowalne.

Rys. 5a. Wartości wskaźnika EPH+W odpowiadające różnym systemom wentylacji, przy wybranych źródłach ciepła oraz standardzie ochrony cieplnej zgodnie
z wymaganiami WT2017

Rys. 5a. Wartości wskaźnika EPH+W odpowiadające różnym systemom wentylacji, przy wybranych źródłach ciepła oraz standardzie ochrony cieplnej zgodnie z wymaganiami WT2017

Rys. 5b. Wartości wskaźnika EPH+W odpowiadające różnym systemom wentylacji, przy wybranych źródłach ciepła oraz standardzie ochrony cieplnej zgodnie
z wymaganiami WT2021

Rys. 5b. Wartości wskaźnika EPH+W odpowiadające różnym systemom wentylacji, przy wybranych źródłach ciepła oraz standardzie ochrony cieplnej zgodnie z wymaganiami WT2021

Wskaźnik EPH+W przy standardzie ochrony cieplnej WT2017

Rys. 6a. Wartości wskaźnika EPH+W przy n50 = 1,5 h-1, wybranych źródłach ciepła oraz standardzie ochrony cieplnej odpowiadającym wymaganiom WT2017

Wskaźnik EPH+W przy standardzie ochrony cieplnej WT2021

Rys. 6b. Wartości wskaźnika EPH+W przy n50 = 1,5 h-1, wybranych źródłach ciepła oraz standardzie ochrony cieplnej odpowiadającym wymaganiom WT2021

Pozostałe niewielkie deficyty widoczne w niektórych rozwiązaniach mogłyby zostać wyrównane przez wspomaganie energii pomocniczej zasilaniem z systemów fotowoltaicznych.

Skumulowany wpływ usprawnień polegających na zastosowaniu wysokiej szczelności budynku (n50 = 1,5 h–1), wysokiej efektywności odzysku ciepła w systemie wentylacji (ηOC = 70%) oraz wysokiej sprawności przesyłu ciepłej wody użytkowej (ηW,d = 85%) znacząco poprawił zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EPH+W w stosunku do wartości pokazanych na rys. 5a i rys. 5b.

Wszystkie źródła ciepła na rys. 7a i rys. 7b poza kotłownią na węgiel (KW), kotłownią gazową kondensacyjną (KGK) i pompą ciepła (PC) jako samodzielnym źródłem spełniły wymagania przepisów techniczno-budowlanych [2], niezależnie od systemu wentylacji.

W aktualnym standardzie WT2017 odpowiednia byłaby także sprężarkowa pompa ciepła w konfiguracji z wentylacją nawiewno-wywiewną z wysokosprawnym odzyskiem ciepła.

Wskaźnik EPH+W przy standardzie ochrony cieplnej WT2017

Rys. 7a. Wartości wskaźnika EPH+W przy n50 = 1,5 h-1, ηOC = 70%, ηW,d = 85%, przy wybranych źródłach ciepła oraz standardzie ochrony cieplnej odpowiadającym wymaganiom WT2017

Wskaźnik EPH+W przy standardzie ochrony cieplnej WT2021

Rys. 7b. Wartości wskaźnika EPH+W przy n50 = 1,5 h-1, ηOC = 70%, ηW,d = 85%, przy wybranych źródłach ciepła oraz standardzie ochrony cieplnej odpowiadającym wymaganiom WT2021

W dotychczasowych rozważaniach zakładano, że wentylacja mechaniczna działa ze stałym strumieniem 24 h/d, niezależnie od obecności użytkowników. Zastosowanie wentylacji mechanicznej stwarza jednak możliwości sterowania i dostosowania do sposobu użytkowania budynku.

W budynkach hotelowych wyposażonych w wentylację mechaniczną wywiewną standardowym rozwiązaniem jest włączanie jej wraz z oświetleniem w łazience. Przy wentylacji mechanicznej z nawiewem w pokojach i wywiewem w łazienkach istnieje podobna możliwość, w tym z zastosowaniem indywidualnego sterowania przez użytkownika.

Zakładając średnie wykorzystanie pokoi 11 h/d oraz średnie obłożenie pokoi 0,6 (analogicznie do współczynnika nierównomierności użytkowania instalacji ciepłej wody użytkowej), przy niezmienionych pozostałych założeniach wyjściowych, uzyskano wyniki bardziej korzystne w porównaniu z wynikami pokazanymi na rys. 5a i rys. 5b. Zobrazowano je na rys. 8 dla przypadku mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła o skuteczności 50% i regulowanym strumieniu powietrza.

Wartości wskaźnika EPH+W przy wentylacji nawiewno-wywiewnej

Rys. 8. Wartości wskaźnika EPH+W przy wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i regulowanym strumieniem powietrza, wybranych źródłach ciepła oraz standardach ochrony cieplnej WT2017 i WT2021

Aktualne wymagania zgodne ze standardem WT2017 spełniły wszystkie źródła ciepła poza kotłowniami na paliwa konwencjonalne (KW, KGK). Natomiast wymagań budynku o niskim zużyciu energii (WT2021) nie udało się dodatkowo spełnić samodzielnej sprężarkowej pompie ciepła (PC).

Porównywalne wyniki dotyczą mechanicznej wentylacji wywiewnej. Warunkiem zastosowania takiego rozwiązania jest zapewnienie przynajmniej minimalnego strumienia powietrza świeżego wymaganego ze względów higieniczno-sanitarnych w okresie użytkowania pokoi, z ograniczeniem tego strumienia poza tym okresem. Nadmierne oszczędności w zakresie wentylacji mogą bowiem prowadzić do pogorszenia warunków mikroklimatu pomieszczeń z negatywnymi skutkami dla użytkowników i budynku.

Instalację wody chłodzącej uwzględniono tylko w budynku wyposażonym w wentylację mechaniczną.

 • Zakładana temperatura w strefie chłodzenia wynosiła 26°C.

 • Przewidziano system zdecentralizowany z klimatyzatorami przy wentylacji wywiewnej (SEER = 4,1) oraz centralny agregat sprężarkowy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem zasilający chłodnice w centralach przy wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (SEER = 3,2).

 • Przy podstawowym profilu użytkowania (24 h/d) uzyskano w pierwszym przypadku dużo niższe niż wymagane zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do chłodzenia EPC: 8–9 kWh/(m2·rok) przy różnych standardach ochrony cieplnej.

 • W drugim przypadku wartości te mieściły się w przedziale 23–26 kWh/(m2 rok), przekraczając w standardzie WT2021 wartość maksymalną równą 25 kWh/(m2·rok).

Wyższe wartości uzyskane przy wentylacji nawiewno-wywiewnej w porównaniu z wentylacją wywiewną są tylko częściowo wynikiem niższego wskaźnika efektywności wytworzenia chłodu SEER w przyjętych systemach chłodzenia. O wyniku decyduje bowiem bilans strat i zysków ciepła.

Wzrost wartości obliczeniowych EPC towarzyszył także wzrostowi wymagań w zakresie ochrony cieplnej budynku. Prawidłowość ta jest związana z mniejszymi stratami ciepła (wentylacyjnymi/przenikania przez przegrody), wyższym zapotrzebowaniem na chłód użytkowy, wydłużeniem sezonu chłodniczego i w konsekwencji wyższym zapotrzebowaniem na energię końcową do chłodzenia.

Zastosowanie opcji free cooling powodującej wzrost efektywności wytworzenia chłodu lub elementów zacieniających o niższym współczynniku redukcji promieniowania słonecznego pozwala na zniwelowanie niewielkiego przekroczenia wskaźnika EPC.

Wnioski

 • Opracowanie stanowi studium przypadku budynku zamieszkania zbiorowego o funkcji hotelowej i tradycyjnej konstrukcji. Charakterystyka energetyczna budynku ma charakter indywidualny i zależy od przyjmowanych założeń, jednak generalne wnioski, zależności i trendy można uznać za uniwersalne i reprezentatywne dla tej grupy budynków.

 • Strukturę zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku hotelowego kształtuje w dużym stopniu oświetlenie wbudowane z udziałem rosnącym wraz ze wzrostem wykorzystania energii odnawialnej w źródłach ciepła. W warunkach zaostrzonych wymagań 2021 r. konieczne będzie wprowadzenie istotnych działań energo­oszczędnych.

 • Drugim ważnym składnikiem bilansu jest ciepła woda użytkowa. Jej znaczenie rośnie szczególnie przy zasilaniu ze źródeł konwencjonalnych, a także przy wprowadzaniu usprawnień w systemie wentylacji budynku. Ogrzewanie i wentylacja z najmniejszym udziałem w całkowitym bilansie energii pierwotnej daje najwięcej możliwości poprawy.

 • O wynikach osiąganych w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej decyduje przede wszystkim źródło ciepła. Wspomaganie źródeł konwencjonalnych energią odnawialną lub kogeneracją daje znaczące oszczędności, które warto połączyć z wysoką sprawnością przesyłu i akumulacji ciepłej wody.

 • Wpływ systemu wentylacji na zapotrzebowanie na energię pierwotną budynku jest największy przy źródłach zasilanych energią konwencjonalną.

 • Znaczący udział przygotowania ciepłej wody użytkowej redukuje wpływ działań przynoszących oszczędności w systemie wentylacji na wskaźnik EPH+W obejmujący ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

 • Daje się także zauważyć negatywny wpływ zapotrzebowania na energię pomocniczą.

 • Każda zmiana polegająca na zastąpieniu wentylacji grawitacyjnej mechaniczną wywiewną, a tej z kolei wentylacją nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła pozwalała na stopniowe obniżanie zapotrzebowania, maksymalnie o 10%. Podobną poprawę uzyskano dzięki podwyższeniu szczelności budynku.

Alternatywnie znaczącą redukcję zapotrzebowania na energię pierwotną uzyskano przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej o regulowanym strumieniu powietrza, dostosowanym do obecności użytkowników, przy zachowaniu właściwych warunków środowiska wewnętrznego. W każdym proponowanym wariancie niezbędny był udział odnawialnych źródeł energii lub kogeneracji.

Przy zastosowaniu typowych rozwiązań chłodzenia centralnego i zdecentralizowanego nie stwierdzono istotnych problemów ze spełnieniem wymagań przepisów w zakresie wskaźnika EPC. Możliwości poprawy zapotrzebowania na energię do chłodzenia kryją się w:

 • wysokiej sprawności całkowitej systemu chłodzenia,

 • ograniczeniu dostępu promieniowania słonecznego

 • oraz dopasowaniu temperatury w strefie chłodzenia, z zachowaniem wymagań komfortu cieplnego.

Przepisy prawne stawiają wysokie wymagania użytkowanym i wentylowanym całodobowo budynkom charakteryzującym się jednocześnie znaczącym zużyciem ciepłej wody użytkowej. Budynki zamieszkania zbiorowego już obecnie wymagają zastosowania wielu usprawnień w celu utrzymania na właściwym poziomie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Warunki te są trudniejsze do spełnienia w porównaniu do analogicznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Standard budynku o niskim zużyciu energii stanowi kolejne poważne wyzwanie stawiające charakterystykę energetyczną jako nadrzędne kryterium w wyborze rozwiązań technicznych.

Literatura

 1. Nowak B., Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251, „Rynek Instalacyjny” nr 3/2008, s. 32–38.

 2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2015, poz. 1422).

 3. PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

 4. PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

 5. PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

 6. PN-EN 15193:2010 Charakterystyka energetyczna budynków. Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia.

 7. PN-EN 15251:2012 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę.

 8. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.

 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376).

 10. Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków, http://mib.gov.pl/2-Wskazniki_emisji_wartosci_opalowe_paliwa.htm.

 11. Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii” (MP 2015, poz. 614).

 12. Zaborowska E., Analiza zapotrzebowania na energię pierwotną budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, „Instal” nr 2/2011, s. 52–57.

 13. Zaborowska E., Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017–2021, „Rynek Instalacyjny” nr 1–2/2017, s. 52–59.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

 

Charakterystyka energetyczna budynków zamieszkania zbiorowego w perspektywie wymagań 2017–2021

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Piotr Jadwiszczak, dr inż. Wojciech Cepiński Nowoczesne systemy instalacyjne w instalacjach gazowych

Nowoczesne systemy instalacyjne w instalacjach gazowych Nowoczesne systemy instalacyjne w instalacjach gazowych

W artykule można znaleźć odpowiedzi na kwestie czym jest instalacja gazowa i jak ją należałoby projektować, a także informacje o zmianach w instalacjach gazowych jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich...

W artykule można znaleźć odpowiedzi na kwestie czym jest instalacja gazowa i jak ją należałoby projektować, a także informacje o zmianach w instalacjach gazowych jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich 50. lat. A ponadto autorzy piszą o nowoczesnych przewodach instalacji gazowych, technologiach połączeń, zabezpieczeniach przepływu gazu, bezpiecznikach termicznych i urządzeniach sygnalizacyjno-odcinających, gniazdach gazowych oraz monozłączach gazomierzy.

dr Artur Miros Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych

Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych

Autor wskazuje różnice w wymaganiach prawnych dotyczących doboru minimalnej grubości izolacji cieplnej dla instalacji technicznych i przemysłowych i przedstawia własne propozycję ujednolicenia niespójności,...

Autor wskazuje różnice w wymaganiach prawnych dotyczących doboru minimalnej grubości izolacji cieplnej dla instalacji technicznych i przemysłowych i przedstawia własne propozycję ujednolicenia niespójności, a bazując na wymaganiach w odniesieniu do grubości izolacji z przepisów prawnych poddał sprawdzeniu spełnienie wymagań bezpieczeństwa dotyczącego temperatury na powierzchni instalacji rurowej w oparciu o metodę według normy PN-B-20105:2014-09 pozwalającej na obliczanie grubości izolacji termicznej.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

mgr inż. Katarzyna Rybka Wymienniki ciepła

Wymienniki ciepła Wymienniki ciepła

Wysoka efektywność działania systemu grzewczego lub chłodniczego to cel, do którego każdy projektant czy instalator powinien dążyć. Wymiennik ciepła jest urządzeniem, bez którego znaczna większość instalacji...

Wysoka efektywność działania systemu grzewczego lub chłodniczego to cel, do którego każdy projektant czy instalator powinien dążyć. Wymiennik ciepła jest urządzeniem, bez którego znaczna większość instalacji różnego rodzaju, w tym wodnych, nie miałaby prawa działać. Mimo że są to dość proste w obsłudze urządzenia, nawet pozornie nieistotne szczegóły i niedociągnięcia wpływają na spadek ich efektywności.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

Waldemar Joniec Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Instalacje z pompami ciepła - przykłady Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych,...

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych, handlowych, a nawet przemysłowych. Poniżej zaprezentowano wybrane przykłady zastosowań pomp ciepła w instalacjach średnich i dużych.

dr Artur Miros Preizolowane rury giętkie – badania własności

Preizolowane rury giętkie – badania własności Preizolowane rury giętkie – badania własności

Autor omawia zmiany procedur badawczych określania przewodności cieplnej rur preizolowanych oraz nowe wytyczne kontroli ich jakości i wprowadzania na rynek.

Autor omawia zmiany procedur badawczych określania przewodności cieplnej rur preizolowanych oraz nowe wytyczne kontroli ich jakości i wprowadzania na rynek.

mgr inż. Hubert Denda, prof. dr hab. inż. Witold M. Lewandowski, dr inż. Michał Ryms Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody

Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody

Kamery termowizyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie w ocenie budynków. Dotychczas stosowano je do jakościowej kontroli strat ciepła – nowa metoda umożliwia dodatkowe pomiary ilości tych strat. Metoda ta...

Kamery termowizyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie w ocenie budynków. Dotychczas stosowano je do jakościowej kontroli strat ciepła – nowa metoda umożliwia dodatkowe pomiary ilości tych strat. Metoda ta jest prosta, szybka i nie wymaga kosztownych pomiarów. Po ustaleniu się równowagi temperaturowej, co zajmuje kilkanaście minut, oraz wykonaniu i przetworzeniu termogramu uzyskujemy dane badanego obszaru bez konieczności czasochłonnego próbkowania tradycyjnymi miernikami temperatury.

dr inż. Katarzyna Matuszek, mgr inż. Piotr Hrycko Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym

Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym

Liczba eksploatowanych kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi będzie się stopniowo zmniejszać. Rosnąć będzie w tym segmencie udział urządzeń z automatycznym podawaniem paliwa, w tym na biomasę. Szybkość...

Liczba eksploatowanych kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi będzie się stopniowo zmniejszać. Rosnąć będzie w tym segmencie udział urządzeń z automatycznym podawaniem paliwa, w tym na biomasę. Szybkość procesu naturalnej eliminacji paliw stałych z sektora ogrzewnictwa indywidualnego zależeć będzie nie tylko od regulacji prawnych dotyczących emisji, w tym regionalnych, ale też od sytuacji gospodarczej w kraju. Ze względu na wymagania paliwowe automatycznych węglowych kotłów c.o. i możliwości polskich...

dr hab. inż. Paweł Piotrowski, mgr inż. Przemysław Suchecki Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne – Część 2

Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne – Część 2 Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne – Część 2

W artykule zawarto dalszą część analizy statystycznej danych z monitoringu systemu kolektorów słonecznych (cz. 1 w RI 6/2015) oraz wyniki krótkoterminowych prognoz produkcji energii cieplnej.

W artykule zawarto dalszą część analizy statystycznej danych z monitoringu systemu kolektorów słonecznych (cz. 1 w RI 6/2015) oraz wyniki krótkoterminowych prognoz produkcji energii cieplnej.

mgr inż. Piotr Gabryańczyk Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – dobre praktyki

Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – dobre praktyki Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – dobre praktyki

Instalator wykonujący instalację fotowoltaiczną powinien przestrzegać obowiązujących przepisów oraz posiadać wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Z kolei użytkownik powinien przestrzegać zasad prawidłowej...

Instalator wykonujący instalację fotowoltaiczną powinien przestrzegać obowiązujących przepisów oraz posiadać wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Z kolei użytkownik powinien przestrzegać zasad prawidłowej eksploatacji całego systemu i wiedzieć, na co zwracać uwagę podczas odbioru. Dzięki dobrym praktykom stosowanym przez instalatorów i użytkowników instalacja będzie pracowała przez wiele lat, zmniejszając koszty zużycia energii elektrycznej.

Igor Sikończyk Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych

Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych

Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających...

Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających ustanowionych dla nich minimalnych wymagań. Oznacza to, że wszystkie opracowywane obecnie projekty dla obiektów, które będą realizowane dopiero w przyszłym roku, już dziś powinny uwzględniać nowe wymagania.

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Dobrosława Kaczorek Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym

Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym

Standardy energetyczne wynikające z prawa europejskiego oraz przepisów krajowych, wprowadzając wymóg ograniczenia zużycia paliw kopalnych i emisji CO2 do atmosfery, narzucają konieczność stosowania w technice...

Standardy energetyczne wynikające z prawa europejskiego oraz przepisów krajowych, wprowadzając wymóg ograniczenia zużycia paliw kopalnych i emisji CO2 do atmosfery, narzucają konieczność stosowania w technice budowlanej i instalacyjnej coraz nowszych energooszczędnych rozwiązań. W Polsce znaczący udział w zużyciu ciepła ma budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej zasilane z sieci ciepłowniczych. Stąd pomysł wykorzystania energii promieniowania słonecznego do podgrzania ciepłej wody użytkowej...

dr inż. Natalia Fidorów, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument...

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument stabilności temperatury gruntu na dużych głębokościach. Jednak przy ciągłym pobieraniu lub dostarczaniu energii do gruntu jego temperatura zacznie się zmieniać.

dr hab. inż. Paweł Michnikowski, dr inż. Maciej Grzywacz Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników

Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników

W artykule opisano najczęstsze przyczyny błędów w rozliczaniu indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie odczytów podzielników montowanych na grzejnikach. Wskazano problemy lokatorów wynikające z błędnych...

W artykule opisano najczęstsze przyczyny błędów w rozliczaniu indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie odczytów podzielników montowanych na grzejnikach. Wskazano problemy lokatorów wynikające z błędnych rozliczeń lokali w budynkach wielorodzinnych.

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak Kompleksowa termomodernizacja budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej - modernizacja źródła ciepła.

Kompleksowa termomodernizacja budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej - modernizacja źródła ciepła. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej - modernizacja źródła ciepła.

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, mgr inż. Piotr Skowroński Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej? Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

Jerzy Kosieradzki Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody

Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody

Jeszcze nie tak dawno instalacja ciepłej wody użytkowej bez cyrkulacji nie była wcale rzadkością. Kwestia, czy użytkownik będzie musiał długo, czy krótko czekać na ciepłą wodę, nie miała większego znaczenia. Nie...

Jeszcze nie tak dawno instalacja ciepłej wody użytkowej bez cyrkulacji nie była wcale rzadkością. Kwestia, czy użytkownik będzie musiał długo, czy krótko czekać na ciepłą wodę, nie miała większego znaczenia. Nie było programów wspomagających liczenie przepływów w instalacjach, a pompę cyrkulacyjną dobierano raczej „na oko”. Użytkownik nie martwił się również tym, jak dużo wody bezpowrotnie traci, bo nie płacił za jej rzeczywiste zużycie. Dopiero wprowadzenie wodomierzy, zarówno na przewodach...

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 2)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 2) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 2)

W pierwszej części artykułu (RI 6/2014) usystematyzowano metodę obliczeń projektowanego obciążenia cieplnego na poziomie pomieszczenia, budynku i mieszkania według normy PN-EN 12831 i wskazano na brak...

W pierwszej części artykułu (RI 6/2014) usystematyzowano metodę obliczeń projektowanego obciążenia cieplnego na poziomie pomieszczenia, budynku i mieszkania według normy PN-EN 12831 i wskazano na brak implementacji otrzymanych wyników do dalszych obliczeń w instalacji c.o. rozprowadzonej w systemie pionowym. Poniżej zaprezentowano wpływ wyników obliczeń na wymiarowanie instalacji c.o. z rozprowadzeniem mieszkaniowym i zaproponowano właściwą implementację wyników normy poprzez zabudowę odpowiedniej...

Waldemar Joniec Energia z hybryd

Energia z hybryd Energia z hybryd

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami....

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami. Będą one wykorzystywać różne nośniki energii i w coraz większym stopniu energię odnawialną.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

Rafał Różycki Równoważenie małych instalacji c.o.

Równoważenie małych instalacji c.o. Równoważenie małych instalacji c.o.

W opinii wielu instalatorów w przypadku niedużych instalacji centralnego ogrzewania projekt nie jest potrzebny, a samą instalację można bardzo łatwo wykonać. Jednak w takich nieobliczonych instalacjach...

W opinii wielu instalatorów w przypadku niedużych instalacji centralnego ogrzewania projekt nie jest potrzebny, a samą instalację można bardzo łatwo wykonać. Jednak w takich nieobliczonych instalacjach częstym zjawiskiem jest nierówne grzanie grzejników. Najlepiej przeanalizować je na przykładzie małej instalacji, w której nie stosuje się zaworów podpionowych.

Najnowsze produkty i technologie

Automa.Net sp. z o. o. Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność? Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów...

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów może okazać się w tym przypadku kluczowy. Sprawdź, jak najszybciej odszukać potrzebne części w internecie i zamówić je bezpośrednio od dystrybutora z dowolnego miejsca na ziemi.

PHU DAMBAT Falownik czy hydrofor?

Falownik czy hydrofor? Falownik czy hydrofor?

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

ESBE Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji? Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie...

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie kotła montuje się zawór temperaturowy.

merXu Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są...

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są naprawdę ciekawe – zwłaszcza z perspektywy zakupowej.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia? Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio...

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio gorące, trwa tylko kilka miesięcy. Odpowiedź jest prosta – gdy kończy się lato, zaczyna się ogrzewanie klimatyzacją!

VERANO GLOBAL Sp. z o.o. Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest! Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie...

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie funkcje – grzania w zimie oraz chłodzenia w lecie. Niebawem takie urządzenia będą standardową formą ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń biurowych jak i mieszkań prywatnych. Te urządzenia to klimakonwektory.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.