RynekInstalacyjny.pl

Stabilność produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej – wpływ dystrybucji przestrzennej

Stability of energy generation from a photovoltaic installation – spatial distribution impact

Stabilność produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej – wpływ dystrybucji przestrzennej
fot. Pixabay.com

Stabilność produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej – wpływ dystrybucji przestrzennej


fot. Pixabay.com

W nachodzących latach dojdzie do znacznego wzrostu udziału energetyki słonecznej w polskim systemie elektroenergetycznym. Przy budowie energetyki solarnej i smart grids należy dążyć do takiego rozmieszczenia źródeł energii, które zmniejszy podatność odbiorcy na wpływ lokalnych warunków atmosferycznych.

Zobacz także

PVGE Fotowoltaika Sp. z o.o. BuyPV. Dajemy dobrą energię

BuyPV. Dajemy dobrą energię BuyPV. Dajemy dobrą energię

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga...

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga konkurencyjna – coraz więcej firm dąży do zrównoważonego rozwoju, podejmując działania na rzecz ochrony środowiska. Dla takich Klientów powstała marka BuyPV.

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

AS ENERGY RUCKZUCK BIZ SP. Z O.O. Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd”

Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd” Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd”

15 kwietnia ruszył nabór wniosków do najpopularniejszego programu wspierania fotowoltaiki „Mój Prąd”. Tym razem maksymalne dofinansowanie wyniesie ponad 20 tys. zł.

15 kwietnia ruszył nabór wniosków do najpopularniejszego programu wspierania fotowoltaiki „Mój Prąd”. Tym razem maksymalne dofinansowanie wyniesie ponad 20 tys. zł.

Docierająca do powierzchni Ziemi ilość promieniowania słonecznego jest zmienna w zależności od pory roku, warunków klimatycznych panujących w danej szerokości geograficznej, a w znacznie krótszej skali (minuty, sekundy) od przemieszczających się po nieboskłonie chmur.

Systemy pozyskujące energię elektryczną w oparciu o efekt fotowoltaiczny z roku na rok zyskują coraz większe poparcie zarówno ze strony rządów, jak i pojedynczych odbiorców energii elektrycznej, których coraz częściej zaczyna się nazywać prosumentami. Termin ten ma oddawać fakt, że część energii wygenerowanej z instalacji fotowoltaicznej (PV) będzie wykorzystana na własne potrzeby użytkowników, a powstające nadwyżki zostaną przesłane do sieci. Warunki klimatyczne, a w szczególności średnie roczne sumy nasłonecznienia docierającego na płaszczyznę horyzontalną, są głównymi determinantami ekonomicznej opłacalności wspomnianych systemów PV.

W niektórych krajach europejskich (m.in. Hiszpania, Włochy, Cypr) koszt energii elektrycznej wygenerowanej z PV osiągnął już tzw. parytet sieci, należy mieć jednak na uwadze, że dotyczy to cen energii, w jakich kupują ją gospodarstwa domowe. W 2014 r. osiągnięto parytet dla cen energii elektrycznej kupowanej przez zakłady przemysłowe w Niemczech, Włoszech czy Hiszpanii [1]. Co więcej, nakłady inwestycyjne na systemy PV systematycznie maleją. Wynika to głównie z rosnących zdolności produkcyjnych zakładów wytwarzających moduły fotowoltaiczne, usprawnień oraz wprowadzania na rynek nowych rozwiązań, np. w postaci modułów cienkowarstwowych. Przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie w latach 1998–2011 odnotowywano spadek kosztów instalacji PV na poziomie 5–7% rocznie [2].

Przytoczone powyżej przykłady są dobrymi przesłankami, by twierdzić, że w pewnym momencie rozwój energetyki solarnej nie będzie już napędzany różnymi formami wsparcia ze strony państwa, a stanie się jedynie efektem rachunku ekonomicznego przeprowadzanego przez każdego z odbiorców energii. Należy przy tym zauważyć, że system fotowoltaiczny niewyposażony w odpowiedni układ magazynowania energii nie może być postrzegany jako źródło pozwalające na zapewnienie autonomii w zakresie zasilenia odbiornika w energię elektryczną.

Wynika to ze wspomnianej wcześniej czasowej zmienności dostępnej energii promieniowania słonecznego, która może zostać przekształcona w energię elektryczną. Teoretyczne nasłonecznienie może zostać bardzo dokładnie określone na podstawie modeli czystego nieba, które precyzyjnie oddają tę zmienność na przestrzeni roku. Jednak dające się prognozować jedynie w ograniczonym zakresie warunki atmosferyczne zniekształcają gładką krzywą uzysku energii. Tym samym źródło energii, jakim jest PV, staje się niestabilne i prawdopodobieństwo utraty zasilania odbiornika rośnie.

Z punktu widzenia gospodarstwa domowego podłączonego do sieci przesyłowej zmienność nasłonecznienia nie ma wpływu na stabilność zasilania. Natomiast krajowy system elektroenergetyczny musi być przygotowany na nagłe skoki wartości zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej rynku energii elektrycznej. Rosnący udział odnawialnych i jednocześnie w znacznym stopniu nieprzewidywalnych źródeł energii, do których zalicza się energetykę wiatrową oraz słoneczną, w koszyku energetycznym kraju wymusza budowę nowych magazynów energii oraz utrzymywanie goręcej rezerwy.

Wykres zmian nasłonecznienia

Rys. 1. Zmienność nasłonecznienia; źródło: oprac. własne


 

Na rys. 1 przedstawiono zmienność wartości nasłonecznienia promieniowania słonecznego z krokiem czasowym wynoszącym 5 min dla czterech kolejnych dni czerwca 2005 r. w Krakowie. Ilość energii promieniowania słonecznego, która dotarła w tych dniach na powierzchnię jednego metra kwadratowego nachyloną pod kątem 35°, to odpowiednio: 0,73; 1,96; 3,45 oraz 7,68 kWh.

Obserwowana w takich krótkich odstępach czasu zmienność wynika z przemieszczających się chmur, natomiast wyraźnie widać, że na przestrzeni czterech dni ilość docierającej energii zwiększyła się przeszło dziesięciokrotnie, tak by trzynastego dnia krzywa nasłonecznienia była bliska modelowanej.

Mała chmura przemieszczająca się nad instalacją PV może spowodować, że na powierzchnię ogniw przestanie docierać bezpośrednie promieniowanie słoneczne. W efekcie generowana przez instalację moc elektryczna w ciągu kilkunastu sekund znacząco spadnie, a następnie wróci do stanu wyjściowego. Zmienność ta może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu energetycznego.

Problem ten został poruszony po raz pierwszy w 1992 r., kiedy to wielu autorów zaczęło się zastanawiać nad wpływem rosnącego udziału PV w rynku energetycznym [3, 4, 5].

W odniesieniu do energetyki wiatrowej oraz słonecznej zastosowano więc odnoszący się pierwotnie do elektrowni zawodowych termin szybkości narastania (ramp rate) – załączane lub wyłączane są one w zależności od popytu. W związku z tym w przeprowadzonym badaniu dążono do zbadania współczynnika korelacji pomiędzy wartościami nasłonecznienia w wybranych lokalizacjach na obszarze Polski oraz wpływu rozmieszczenia przestrzennego instalacji na wygładzenie krzywej produkcji energii elektrycznej.

Metoda i dane

W badaniu wykorzystano dane dotyczące nasłonecznienia dla 87 miast leżących na terytorium Polski, pochodzące z platformy www.soda-is.com [6]. Założono, że liczba mieszkańców analizowanych miast powinna przekraczać 50 tysięcy. Dane dotyczące nasłonecznienia obejmowały rok 2005, natomiast krok czasowy pomiędzy kolejnymi rekordami wynosił 10 minut. Na wstępie surowe dane poddano obróbce w celu wyeliminowania wartości brakujących oraz usunięcia pomiarów dla godzin nocnych, które sztucznie zawyżyłyby wartości współczynnika korelacji. Za koniec godzin nocnych uznano moment, w którym nastąpił pierwszy odczyt powyżej zera w dowolnym mieście, natomiast za początek moment pojawienia się ostatniej wartości powyżej zera w trakcie jednej doby.

W pierwszym etapie badania zbudowano macierz odległości pomiędzy poszczególnymi miastami w oparciu o ich współrzędne geograficzne i odległość sferyczną. Następnie korzystając ze zgromadzonych danych o nasłonecznieniu, stworzono macierz korelacji dla wszystkich możliwych par miast. Kolejnym krokiem było nałożenie na siebie tak powstałych macierzy, czego rezultatem było otrzymanie 3740 punktów, które opisywane były przez wartość współczynnika korelacji oraz odległości między miastami.

W ramach drugiego etapu porównane zostały wartości nasłonecznienia jednego miasta z sumarycznym profilem nasłonecznienia dla wszystkich lokalizacji w ciągu dwóch kolejnych dni. Badania zakończono zestawieniem ilościowym wartości bezwzględnych zmian nasłonecznienia dla dwóch wariantów instalacji: w jednej lokalizacji oraz równomiernie rozdystrybuowanej przestrzennie. Obliczenia oraz analizy przeprowadzono w oparciu o narzędzia dostępne w programach Matlab, Statistica oraz MS Excel.

Wyniki

Wyniki badań wpływu odległości na wartość współczynnika korelacji przedstawiono na rys. 2.

Zgodnie z oczekiwaniami oraz wynikami obserwacji przeprowadzonych w pracy [4] wraz ze wzrostem odległości maleje wartość współczynnika korelacji.

Współczynnik korelacji

Rys. 2. Współczynnik korelacji w funkcji odległości [7]


 

Na wykresie można zaobserwować liczną grupę punktów, dla których wartość współczynnika korelacji jest bardzo wysoka i przekracza 0,9. Związane jest to z założeniem dotyczącym minimalnej populacji miast, które wzięto pod uwagę, w rezultacie w analizie uwzględniono znaczącą liczbę miast Górnego Śląska, które zlokalizowane są na stosunkowo niewielkiej powierzchni. Założenie to wiąże się z sytuacją, że przy znaczącym rozwoju systemów fotowoltaicznych występowałyby nadwyżki energii elektrycznej, która musiałaby zostać przesłana na znaczne odległości do odbiorców, co związane jest z powstawaniem strat na przesyle. Założono więc, że miasto liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców gwarantuje stały odbiór generowanej mocy. Gdyby nie zmienność wartości nasłonecznienia, która wynika z chwilowych warunków atmosferycznych, współczynnik korelacji pomiędzy analizowanymi lokalizacjami wynosiłby 1.

Należy stwierdzić, że spadek współczynnika korelacji wraz z odległością jest zjawiskiem korzystnym. Pozwala w znacznym stopniu ograniczyć występowanie wartości skrajnych, które miałyby miejsce, gdyby system PV zlokalizowany był wyłącznie w jednym miejscu. Warunkiem jest jednak rozdzielenie planowanej mocy instalacji proporcjonalnie do liczby planowanych lokalizacji.

W analizie posłużono się następującym założeniem: decydent zamierza zbudować instalację fotowoltaiczną o powierzchni modułów wynoszącej 87 metrów kwadratowych. Do wyboru ma jedną z 87 lokalizacji lub może się zdecydować na równomierne rozmieszczenie mocy instalacji we wszystkich lokalizacjach. Założenie to jest znacznie oderwane od rzeczywistości, ma ono jednak na celu zobrazowanie wpływu dystrybucji przestrzennej na wygląd krzywej nasłonecznienia, a w efekcie uzysk energii elektrycznej. W obliczeniach przyjęto, że decydent zamierza zrealizować instalację na terenie Krakowa, tym samym wartość nasłonecznienia (w 10-minutowym kroku czasowym) padającego na płaszczyznę 1 mzostała pomnożona przez 87.

Na rys. 3 zobrazowano krzywą nasłonecznienia dla pojedynczej instalacji oraz grupy instalacji o jednostkowej powierzchni jednego metra kwadratowego dla dwóch następujących po sobie dni czerwca 2005 r. Wyraźnie widoczne jest wygładzenie krzywej nasłonecznienia. Efektem będzie redukcja nagłych skoków generowanej energii, a tym samym możliwe jest założenie, że o danej godzinie wygenerowana zostanie pewna ilość energii elektrycznej. Co więcej, rozmieszczenie instalacji w 87 lokalizacjach doprowadziło do wzrostu ilości docierającej do powierzchni instalacji w ciągu dwóch dni z ok. 476 do 830 kWh. Tak znaczny wzrost był jednak obserwowany tylko w wypadku pojedynczych dni, w skali całego roku na powierzchnię rozdystrybuowanej instalacji padło o ok. 7% więcej energii promieniowania słonecznego.

Wykres nasłonecznienia

Rys. 3. Nasłonecznienie dla pojedynczej instalacji oraz rozmieszczonej w 87 lokalizacjach; źródło: oprac. własne


 

Podobną analizę przeprowadzono dla całego roku. Badano, o ile zmienia się wartość nasłonecznienia wraz z upływającym czasem. Obliczenia te sprowadzały się do wyznaczenia bezwzględnej różnicy pomiędzy nasłonecznieniem w chwili t–1 i t. W wypadku instalacji o powierzchni 87 m2 zlokalizowanej w Krakowie łączna suma przyrostów oraz spadków wartości nasłonecznienia wynosiła 9,2 MWh przy odchyleniu standardowym wynoszącym 0,53 MWh. Dla instalacji rozmieszczonej równomiernie we wspomnianych 87 lokalizacjach wartość ta była mniejsza o ok. 56% i wyniosła 5,2 MWh przy odchyleniu standardowym 0,15 MWh. Należy również zaznaczyć, że w wypadku instalacji znajdującej się w jednym punkcie odnotowano ponad 600 zmian, których wartość przekraczała 2 kWh, natomiast dla instalacji rozmieszczonej przestrzennie wszystkie obserwowane zmiany były mniejsze bądź równe 1 kWh, a 96% było mniejszych niż 0,5 kWh. Łącznie wykonano 29 230 pomiarów zmian nasłonecznienia.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wraz z rosnącą odległością pomiędzy instalacjami PV będzie malała wartość współczynnika korelacji, który opisuje zależność pomiędzy odpowiadającymi im zmianami w zakresie generowanej energii elektrycznej. Niski współczynnik korelacji jest w tym wypadku korzystny, gdyż pozwala na takie rozmieszczenie źródeł energii, które zmniejszy podatność odbiorcy na wpływ lokalnych warunków atmosferycznych. Ponadto rozdzielenie systemu fotowoltaicznego o zadanej powierzchni X na grupę instalacji o liczności Y, tak by powierzchnia pojedynczego systemu z grupy rozproszonych wynosiła X/Y, pozwala na wygładzenie krzywej uzysku energii elektrycznej.

Malejące nakłady inwestycyjne na instalacje fotowoltaiczne oraz rosnące ceny energii ze źródeł konwencjonalnych, wspierane zwiększającą się troską społeczeństw o środowisko naturalne, mogą w ciągu nachodzących lat doprowadzić do znacznego wzrostu udziału energetyki słonecznej w polskim systemie elektroenergetycznym. Tym samym już na początku tej drogi konieczne jest podjęcie działań, które pozwolą uniknąć niekorzystnych konsekwencji zmienności warunków atmosferycznych.

Literatura

  1.  Neue Studie: Gewerbliche Photovoltaik-Anlagen haben in Deutschland, Italien und Spanien Netzparität erreicht, www.solarserver.de, 29 marca 2014.
  2. Feldman D. i in., Photovoltaic (PV) Pricing Trend: Historical, Recent, and Near-Term Projections, „Technical Report” DOE/GO-102012-3839, listopad 2012.
  3. Kleissl J., Solar Energy Forecasting and Resource Assessment, Elsevier, San Diego 2013.
  4.  Hoff T.E., Perez R., Quantifying PV power Output Variability, „Solar Energy” Vol. 84, No. 8, 2010.
  5.  Perez M., Fthenakis V., Quantifying Long Time Scale Solar Resource Variability, materiały konferencyjne World Renewable Energy Forum, Denver, CO, 2010.
  6. www.soda-is.com (SODA), 30.04.2015.
  7. Jurasz J., Mikulik J., Wpływ dystrybucji przestrzennej na stabilność źródeł fotowoltaicznych, w: „Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska”, Kotowski A. et al. [red.], Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Alina Żabnieńska-Góra, dr inż. Edyta Dudkiewicz Miedź w instalacjach solarnych

Miedź w instalacjach solarnych Miedź w instalacjach solarnych

Autorki publikacji omawiają rodzaje systemów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej i dobór poszczególnych elementów instalacji oraz zwracają uwagę na możliwości wykorzystania miedzi w instalacjach...

Autorki publikacji omawiają rodzaje systemów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej i dobór poszczególnych elementów instalacji oraz zwracają uwagę na możliwości wykorzystania miedzi w instalacjach solarnych.

dr inż. Edyta Dudkiewicz Wykorzystanie ciepła odpadowego ze spalin rurowych promienników gazowych

Wykorzystanie ciepła odpadowego ze spalin rurowych promienników gazowych Wykorzystanie ciepła odpadowego ze spalin rurowych promienników gazowych

Sezonowe zapotrzebowanie na paliwo w obiektach wielkokubaturowych jest tak duże, że warto analizować możliwości zastosowania różnych technologii ogrzewania oraz odzysku ciepła. Każdą inwestycję należy...

Sezonowe zapotrzebowanie na paliwo w obiektach wielkokubaturowych jest tak duże, że warto analizować możliwości zastosowania różnych technologii ogrzewania oraz odzysku ciepła. Każdą inwestycję należy rozpatrywać indywidualnie, na opłacalność zastosowanej technologii ogrzewania oraz odzysku ciepła wpływa bowiem wiele czynników.

dr inż. Marcin Malicki Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy

Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy

Możliwości zastosowania prostych technologii poprawy efektywności energetycznej wyczerpują się i wdrażane są bardziej zaawansowane rozwiązania. Szczególne miejsce w obszarze poprawy efektywności energetycznej...

Możliwości zastosowania prostych technologii poprawy efektywności energetycznej wyczerpują się i wdrażane są bardziej zaawansowane rozwiązania. Szczególne miejsce w obszarze poprawy efektywności energetycznej zajmują źródła ciepła niskotemperaturowego traktowanego jako ciepło odpadowe. Implementacja technologii konwersji ciepła nieużytecznego i odpadowego na ciepło użyteczne może prowadzić do znacznego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Jedną z takich technologii są absorpcyjne pompy ciepła.

Marcin Klimczak , mgr inż. Daria Sztuka Analiza pracy sieci ciepłowniczej po termomodernizacji odbiorów ciepła

Analiza pracy sieci ciepłowniczej po termomodernizacji odbiorów ciepła Analiza pracy sieci ciepłowniczej po termomodernizacji odbiorów ciepła

Z perspektywy firmy ciepłowniczej jako dostawcy ciepła termomodernizacja oznacza przede wszystkim zmniejszenie przychodów z jego sprzedaży. W latach 2001–2010 m.in. ze względu na intensywną modernizację...

Z perspektywy firmy ciepłowniczej jako dostawcy ciepła termomodernizacja oznacza przede wszystkim zmniejszenie przychodów z jego sprzedaży. W latach 2001–2010 m.in. ze względu na intensywną modernizację budynków zużycie ciepła sieciowego w Polsce zmniejszyło się o 18%. A jak termomodernizacja wpływa na wielkość strat ciepła w sieciach?

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Alina Żabnieńska-Góra Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie...

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie różnych wzorów i wartości współczynników oraz nieuwzględnianie temperatury wody.

Redakcja RI Ciepło dla budynków XXI wieku

Ciepło dla budynków XXI wieku Ciepło dla budynków XXI wieku

Wraz z rozwojem technologii izolowania termicznego i kontrolowanej mechanicznej wentylacji oraz pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych rosnąć będzie udział elektrycznych systemów grzewczych...

Wraz z rozwojem technologii izolowania termicznego i kontrolowanej mechanicznej wentylacji oraz pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych rosnąć będzie udział elektrycznych systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych.

mgr inż. Katarzyna Rybka Węzły cieplne w budynkach nowych i modernizowanych

Węzły cieplne w budynkach nowych i modernizowanych Węzły cieplne w budynkach nowych i modernizowanych

Stosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w nowym budownictwie wielorodzinnym jest coraz częstsze. Z kolei w modernizowanych obiektach przy okazji zewnętrznego docieplenia wymienia...

Stosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w nowym budownictwie wielorodzinnym jest coraz częstsze. Z kolei w modernizowanych obiektach przy okazji zewnętrznego docieplenia wymienia się instalację grzewczą – to dobry pretekst, żeby doposażyć układ grzewczy w dodatkowe źródło, czyli energię z OZE.

mgr inż. Agnieszka Chmielewska, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa, dr inż. Grzegorz Bartnicki, prof. nzw. dr hab. inż. Jan Danielewicz Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym

Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym

Artykuł traktuje o parametrach do obliczania zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u.: jej zużycia, temperatury wody wodociągowej i sprawności systemu c.w.u. Wykazano w nim, że pomiędzy analizami...

Artykuł traktuje o parametrach do obliczania zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u.: jej zużycia, temperatury wody wodociągowej i sprawności systemu c.w.u. Wykazano w nim, że pomiędzy analizami wykonanymi zgodnie z założeniami rozporządzenia oraz analizami opartymi na rzeczywistym zużyciu wody w budynku oraz zmiennej temperaturze wody wodociągowej występują rozbieżności zarówno roczne, jak i miesięczne.

Waldemar Joniec Efektywna wymiana ciepła i chłodu – wymienniki płytowe

Efektywna wymiana ciepła i chłodu – wymienniki płytowe Efektywna wymiana ciepła i chłodu – wymienniki płytowe

Aktualne wymagania dla instalacji i obiektów w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania wysokoefektywnych i energooszczędnych rozwiązań. Raz wprowadzona do instalacji lub...

Aktualne wymagania dla instalacji i obiektów w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania wysokoefektywnych i energooszczędnych rozwiązań. Raz wprowadzona do instalacji lub obiektu energia nie może być marnowana – powinna być przekazywana prawie bez strat i odzyskiwana tam, gdzie to tylko możliwe. Rola wymienników w instalacjach stale rośnie, zwłaszcza że współczesne instalacje są zasilane z wielu źródeł i wymagają precyzyjnego transportu energii.

dr Artur Miros Izolacje techniczne w obiektach zabytkowych

Izolacje techniczne w obiektach zabytkowych Izolacje techniczne w obiektach zabytkowych

Priorytetem we wszystkich działaniach remontowych dotyczących obiektów zabytkowych jest zachowanie ich historycznych walorów. Wybór izolacji instalacji technicznych decyduje o ochronie obiektu zabytkowego...

Priorytetem we wszystkich działaniach remontowych dotyczących obiektów zabytkowych jest zachowanie ich historycznych walorów. Wybór izolacji instalacji technicznych decyduje o ochronie obiektu zabytkowego przed uszkodzeniami związanymi z wprowadzeniem nowych elementów, jego ochronie przeciwpożarowej, a także optymalizacji kosztów eksploatacyjnych.

mgr inż. Michał Drozdowicz, dr inż. Marta Laska Termomodernizacja zabytkowych kamienic

Termomodernizacja zabytkowych kamienic Termomodernizacja zabytkowych kamienic

Artykuł omawia proces termomodernizacji budynków zabytkowych w zakresie przepisów budowlanych i analizuje różne warianty rozwiązań technicznych dla zabytkowych kamienic.

Artykuł omawia proces termomodernizacji budynków zabytkowych w zakresie przepisów budowlanych i analizuje różne warianty rozwiązań technicznych dla zabytkowych kamienic.

inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy

Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy

Wiele pomp ciepła powietrze/woda wyposażanych jest obecnie w sprężarki z inwerterem. Ich zaletą jest możliwość dopasowania mocy urządzenia do chwilowych potrzeb grzewczych budynku. Przeprowadzenie analizy...

Wiele pomp ciepła powietrze/woda wyposażanych jest obecnie w sprężarki z inwerterem. Ich zaletą jest możliwość dopasowania mocy urządzenia do chwilowych potrzeb grzewczych budynku. Przeprowadzenie analizy SCOP pompy ciepła regulowanej poprzez zmianę prędkości sprężarki przy użyciu inwertera częstotliwości wymaga pozyskania informacji na temat COP urządzenia w warunkach obciążenia częściowego, a te nie zawsze są łatwo dostępne.

kr Wybór pompy obiegowej

Wybór pompy obiegowej Wybór pompy obiegowej

Sercem każdej instalacji wodnej, zarówno grzewczej, jak i chłodniczej, jest pompa. Odpowiedni dobór oraz prawidłowa eksploatacja zapewnią jej długą żywotność. Nowe pompy, które pojawiają się obecnie na...

Sercem każdej instalacji wodnej, zarówno grzewczej, jak i chłodniczej, jest pompa. Odpowiedni dobór oraz prawidłowa eksploatacja zapewnią jej długą żywotność. Nowe pompy, które pojawiają się obecnie na rynku, to głównie energooszczędne bezdławnicowe pompy elektroniczne, kilkubiegowe lub z płynną regulacją obrotów.

mgr inż. Joanna Jaskulska, dr inż. Renata Jaskulska Wpływ standardów energetycznych i rodzaju zaopatrzenia w ciepło na emisję zanieczyszczeń oraz koszty ekonomiczne

Wpływ standardów energetycznych i rodzaju zaopatrzenia w ciepło na emisję zanieczyszczeń oraz koszty ekonomiczne Wpływ standardów energetycznych i rodzaju zaopatrzenia w ciepło na emisję zanieczyszczeń oraz koszty ekonomiczne

Spalanie w kotle niesortymentowanego węgla lub odpadów drzewnych czy komunalnych zwiększa emisję do atmosfery wysokotoksycznych związków oraz awaryjność urządzenia, obniża też jego sprawność. Na zapewnienie...

Spalanie w kotle niesortymentowanego węgla lub odpadów drzewnych czy komunalnych zwiększa emisję do atmosfery wysokotoksycznych związków oraz awaryjność urządzenia, obniża też jego sprawność. Na zapewnienie płynnej i ekonomicznie opłacalnej pracy kotła istotny wpływ ma m.in. jego dostosowanie do rodzaju spalanego paliwa.

dr inż. Maciej Knapik Analiza i wybór źródła grzewczego przygotowującego ciepłą wodę z wykorzystaniem energii odnawialnej

Analiza i wybór źródła grzewczego przygotowującego ciepłą wodę z wykorzystaniem energii odnawialnej Analiza i wybór źródła grzewczego przygotowującego ciepłą wodę z wykorzystaniem energii odnawialnej

Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody może być pokryte w budynkach niskoenergetycznych w dużej mierze dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej. Uzyskanie korzyści ekologicznych...

Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody może być pokryte w budynkach niskoenergetycznych w dużej mierze dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej. Uzyskanie korzyści ekologicznych i eksploatacyjnych wymaga jednak odpowiednich nakładów inwestycyjnych. Wyboru źródła energii dokonuje ostatecznie użytkownik, kierując się głównie kryteriami ekonomicznymi i komfortem eksploatacji.

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, inż. Maciej Załuska, mgr inż. Rafał Tomaszewicz Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda

Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania dodatkowych źródeł energii odnawialnej w układzie technologicznym pracy pompy ciepła typu solanka/woda, która zainstalowana jest w budynku...

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania dodatkowych źródeł energii odnawialnej w układzie technologicznym pracy pompy ciepła typu solanka/woda, która zainstalowana jest w budynku jednorodzinnym. Pompa ciepła o zmierzonej średniej mocy grzewczej 9,53 kW i mocy chłodniczej 7,8 kW pracuje w układzie monowalentnym na cele grzewcze i podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Kazimierz Zakrzewski Miedź czy tworzywo?

Miedź czy tworzywo? Miedź czy tworzywo?

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych...

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych są bezapelacyjne.

r k Kompletne systemy sterowania nagrzewnicami

Kompletne systemy sterowania nagrzewnicami Kompletne systemy sterowania nagrzewnicami

Obiekty wielkokubaturowe i wielkopowierzchniowe wymagają specjalistycznych rozwiązań, które zapewnią komfort oraz możliwie energooszczędną pracę.

Obiekty wielkokubaturowe i wielkopowierzchniowe wymagają specjalistycznych rozwiązań, które zapewnią komfort oraz możliwie energooszczędną pracę.

Redakcja RI Kotły na paliwa stałe – rynek i wymagania

Kotły na paliwa stałe – rynek i wymagania Kotły na paliwa stałe – rynek i wymagania

Prognozy wskazują, że liczba eksploatowanych kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi będzie stopniowo maleć na rzecz urządzeń korzystających z paliw gazowych i energii elektrycznej. W segmencie kotłów...

Prognozy wskazują, że liczba eksploatowanych kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi będzie stopniowo maleć na rzecz urządzeń korzystających z paliw gazowych i energii elektrycznej. W segmencie kotłów na paliwa stałe przewagę – kosztem urządzeń zasypowych, które stanowią obecnie blisko 80% ogółu – zyskiwać będą kotły z automatycznym podawaniem paliw: węgla kwalifikowanego i biomasy. Przebieg tego procesu będzie zależeć od regulacji prawnych na szczeblu krajowym oraz od decyzji organów lokalnych w...

Stefan Żuchowski Kotły kondensacyjne – nowe rozwiązania i kierunki rozwoju

Kotły kondensacyjne – nowe rozwiązania i kierunki rozwoju Kotły kondensacyjne – nowe rozwiązania i kierunki rozwoju

Rynek kotłów kondensacyjnych odnotowuje stały dynamiczny rozwój. Coraz nowsze konstrukcje są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby użytkowników i wymagania budownictwa. Zmieniają się również systemy...

Rynek kotłów kondensacyjnych odnotowuje stały dynamiczny rozwój. Coraz nowsze konstrukcje są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby użytkowników i wymagania budownictwa. Zmieniają się również systemy sterowania. Coraz częściej kotły stają się częścią systemów hybrydowych i wielopaliwowych.

Jerzy Chodura Kwestia równoważności kolektorów słonecznych w przetargach publicznych

Kwestia równoważności kolektorów słonecznych w przetargach publicznych Kwestia równoważności kolektorów słonecznych w przetargach publicznych

W procedurze przetargowej przy zamówieniach publicznych spotkać się można często z wymaganiem zastosowania kolektora o parametrach podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub równoważnego.

W procedurze przetargowej przy zamówieniach publicznych spotkać się można często z wymaganiem zastosowania kolektora o parametrach podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub równoważnego.

inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda

Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda

W artykule wykorzystano model obliczania SCOP według wytycznych normy [3] do analizy wpływu danych klimatycznych wybranych miejscowości w Polsce oraz przyjętego punktu biwalentnego na roczny wskaźnik efektywności...

W artykule wykorzystano model obliczania SCOP według wytycznych normy [3] do analizy wpływu danych klimatycznych wybranych miejscowości w Polsce oraz przyjętego punktu biwalentnego na roczny wskaźnik efektywności energetycznej przykładowej pompy ciepła powietrze/woda, zasilającej dom jednorodzinny o projektowym obciążeniu cieplnym 9,5 kW oraz opisano aspekty związane z analizą pracy pomp ciepła powietrze/woda pracujących w trybie grzewczym.

dr hab. inż. Mariusz Filipowicz, mgr inż. Paweł Wajss, dr inż. Maciej Duraczyński Wykorzystanie skoncentrowanego promieniowania słonecznego do celów oświetleniowych

Wykorzystanie skoncentrowanego promieniowania słonecznego do celów oświetleniowych Wykorzystanie skoncentrowanego promieniowania słonecznego do celów oświetleniowych

Autorzy artykułu ukazali sposób użycia skupionego światła słonecznego przetransmitowanego za pomocą światłowodów. Zaprezentowali analizę widma światła odbitego od koncentratora i przetransmitowanego za...

Autorzy artykułu ukazali sposób użycia skupionego światła słonecznego przetransmitowanego za pomocą światłowodów. Zaprezentowali analizę widma światła odbitego od koncentratora i przetransmitowanego za pomocą światłowodu o zmiennej długości oraz wyniki symulacji komputerowych układu transportującego skupione światło za pomocą światłowodów. W przeprowadzonym eksperymencie wykazali, że skoncentrowane promieniowanie słoneczne może być zastosowane na potrzeby oświetleniowe. Wykonali symulacje natężenia...

dr inż. Jan Wrona Wybrane aspekty projektowania urządzeń pracujących w obiegu Stirlinga

Wybrane aspekty projektowania urządzeń pracujących w obiegu Stirlinga Wybrane aspekty projektowania urządzeń pracujących w obiegu Stirlinga

Produkowane obecnie urządzenia Stirlinga mogą być alternatywą dla stosowanych powszechnie silników cieplnych ze spalaniem wewnętrznym oraz chłodziarek realizujących obieg Lindego.

Produkowane obecnie urządzenia Stirlinga mogą być alternatywą dla stosowanych powszechnie silników cieplnych ze spalaniem wewnętrznym oraz chłodziarek realizujących obieg Lindego.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.