RynekInstalacyjny.pl

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 2)

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacjii
fot. Pixabay
 

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacjii


fot. Pixabay


 

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji w obiektach. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

Istotną rolę w działaniach energooszczędnościowych odgrywa także wyeliminowanie wzajemnego, niekorzystnego oddziaływania instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o. Obniżanie kosztów zużycia energii cieplnej może być także realizowane poprzez jej odzyskiwanie w recyrkulacji lub wymiennikach rekuperacyjnych bądź regeneracyjnych. Znaczenia nabierają również gruntowe wymienniki ciepła oraz pompy ciepła. Istotna jest też jakość stolarki, izolacyjność przegród i stan instalacji technicznych.

Stosowanie kontroli obecności osób w pomieszczeniach

Instalacja klimatyzacji i wentylacji może być załączana i sterowana sygnałem pochodzącym z czujnika obecności osób, nazywanego też czujnikiem ruchu.

Czujniki ruchu znajdują zastosowanie w pomieszczeniach, w których działanie wentylacji wymagane jest podczas przebywania w nich ludzi, a samo pomieszczenie jest okresowo użytkowane. Dzięki zastosowaniu czujników ruchu unika się zbędnego działania instalacji klimatyzacji i wentylacji, podczas gdy pomieszczenia są niewykorzystywane.

W przypadku zastosowania automatyki z regulacją wydajności instalacji sygnalizacja obecności osób w pomieszczeniu może być impulsem do załączenia instalacji na pełną wydajność. Czujniki obecności są stosowane m.in. w układach klimatyzacji – wentylacji sal operacyjnych i wówczas brak sygnału obecności umożliwia pracę instalacji z obniżoną wydajnością.

W instalacjach klimatyzacji i wentylacji sal operacyjnych, w których zastosowanie znajdują czujniki ruchu, funkcja obniżonej wydajności jest wyłączana podczas trwania zabiegów i załączana ze znacznym opóźnieniem po ich wykonaniu [2].

Utrzymywanie zadanych parametrów

Monitoring parametrów klimatycznych wewnątrz pomieszczenia i utrzymywanie parametrów zadanych umożliwiają utrzymanie zużycia energii na racjonalnym poziomie. Utrzymywanie parametrów zadanych przez automatycznie sterowany system instalacji i klimatyzacji zapobiega przegrzewaniu pomieszczeń, nadmiernemu ich ochłodzeniu, zbyt intensywnej wentylacji itp.

Współczesne systemy klimatyzacji i wentylacji wyposażone w układy automatycznej regulacji i sterowania umożliwiają w większości przypadków utrzymywanie parametrów zadanych przez użytkownika z wymaganą przez niego dokładnością.

W zależności od przeznaczenia pomieszczenia i związanych z tym potrzeb instalację klimatyzacji i wentylacji wyposaża się w odpowiednie elementy umożliwiające osiąganie wymaganej jakości powietrza wewnętrznego.

Działanie instalacji klimatyzacji i wentylacji może być uzależnione m.in. od utrzymywania:

  • wymaganej krotności wymian,
  • zadanej temperatury powietrza w pomieszczeniu,
  • zadanej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu,
  • zadanego nadciśnienia względem otoczenia pomieszczenia,
  • zadanego podciśnienia względem otoczenia pomieszczenia,
  • niskiego stężenia zanieczyszczeń w powietrzu pomieszczeń, np. CO2.

Istotnym elementem obniżenia kosztów jest utrzymywanie w pomieszczeniu temperatury zapewniającej komfort cieplny użytkownikom.

Zużycie energii cieplnej w układach klimatyzacji i wentylacji jest ściśle powiązane z ogrzewaniem powietrza dostarczanego do pomieszczeń. Centrale o dużym wydatku zużywają znacznie większe ilości ciepła technologicznego, a zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach to jeden z najważniejszych elementów poczucia komfortu [1].

Niepotrzebne przegrzewanie pomieszczeń powoduje znaczny wzrost kosztów energii. Stosowanie nocnych obniżeń temperatury jak również obniżanie temperatury w okresach niekorzystania z pomieszczeń pozwalają znacząco obniżyć koszty ich ogrzewania.

Strumień ciepła, jaki należy wprowadzić do procesu, można określić na podstawie iloczynu masy strumienia powietrza i różnicy entalpii:

Wzór (1)

lub

Wzór 2(2)

Temperatura wody zasilającej nagrzewnice wodne w instalacjach klimatyzacji i wentylacji jest istotnym parametrem wpływającym na zużycie energii cieplnej.

Często powtarzającym się błędem jest projektowanie instalacji zasilających nagrzewnice wodne, tzw. instalacji ciepła technologicznego, jako instalacji o stałych parametrach, co w praktyce oznacza stałą temperaturę zasilania, np. 95ºC, która umożliwia uzyskanie mocy nagrzewnic wystarczającej do pracy instalacji w ekstremalnych warunkach klimatycznych.

Utrzymywanie wysokiej temperatury w instalacji zasilającej w okresach, kiedy istnieje małe lub wręcz minimalne zapotrzebowanie na moc, powoduje niepotrzebne straty energii cieplnej i znaczne problemy w regulacji mocy nagrzewnic [3].

W naszych warunkach klimatycznych kilkumiesięczne okresy małego zapotrzebowania na moc cieplną w ciągu roku pozwalają na pracę instalacji przy zasilaniu wodą o temperaturze 40–50°C.

Z chłodzeniem powietrza dostarczanego do pomieszczeń ściśle powiązane jest zużycie energii elektrycznej. Podobnie jak w procesie ogrzewania powietrza, podczas ochładzania powietrza w centralach o dużym wydatku zużywa się znacznie większe ilości energii.

W naszych warunkach klimatycznych chłodzenie powietrza odbywa się na ogół w okresie maj–wrzesień.

Intensywność chłodzenia powietrza wentylacyjnego zależy od temperatury powietrza zewnętrznego oraz od zysków ciepła w pomieszczeniu.Strumień ciepła oddany przez powietrze wilgotne płynące w ilości kg powietrza suchego można wyznaczyć z następującej zależności:

Wzór 3 (3)

lub

Wzór 4 (4)

W złożonych systemach klimatyzacji i wentylacji bardzo często zastosowanie znajdują agregaty wody lodowej. Niestety, podobnie jak w układach ciepła technologicznego zaprojektowanych do pracy ze stałą temperaturą zasilania, również w tych przypadkach podczas eksploatacji występują straty. Instalacje wody lodowej projektowane są często dla stałej temperatury wody 6/12°C.

Niejednokrotnie schładzanie wody do tak niskiej temperatury nie jest konieczne, zatem lepszym rozwiązaniem jest dostosowanie temperatury wody lodowej do aktualnego zapotrzebowania systemu klimatyzacji i wentylacji.

Straty te powstają na skutek [3]:

  • zbyt niskiej temperatury wody zasilającej chłodnice w okresach małego zapotrzebowania na moc chłodniczą, powodującej zwiększoną wymianę ciepła między instalacją zasilającą a otoczeniem,
  • konieczności codziennego wychładzania do zbyt niskiej temperatury zładu i metalowych elementów instalacji o dużej pojemności cieplnej.

Zastosowanie odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego

Istnieją zasadniczo dwie możliwości zmniejszenia kosztów zapotrzebowania na ciepło niezbędne podczas wymiany powietrza, a mianowicie [4]:

  • zmniejszenie strumienia świeżego powietrza wentylacyjnego (zmniejszenie przepływu, recyrkulacja),
  • odzyskiwanie
  •  energii z powietrza usuwanego za pomocą wymienników ciepła.

Zastosowanie recyrkulacji

Recyrkulacja jest najprostszą metodą odzysku ciepła w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Dzięki tej metodzie możliwe jest ograniczanie zużycia energii na obróbkę cieplno-wilgotnościową powietrza.

Niestety, jeśli recyrkulacja zwiększałaby w pomieszczeniu stężenie gazów i substancji toksycznych, trujących, chorobotwórczych, palnych oraz wybuchowych, jej stosowanie jest zabronione. Niewskazane jest również stosowanie recyrkulacji w przypadkach gdy w pomieszczeniach emitowane są nieprzyjemne zapachy.

Recyrkulacja znajduje natomiast zastosowanie wszędzie tam, gdzie powietrze usuwane z pomieszczenia jest mniej zanieczyszczone od powietrza zewnętrznego.

W zależności od aktualnej potrzeby proporcja powietrza świeżego i recyrkulacyjnego może być stała lub ulegać zmianom w czasie. W wyniku zmieszania strumieni powietrza powstaje mieszanina o wypadkowych parametrach cieplno-wilgotnościowych. Masa mieszaniny powietrza suchego wynosi:

Wzór 5(5)

Parametry powstałej mieszaniny można wyznaczyć analitycznie na podstawie bilansu wilgoci:

  Wzór 6(6)

Wzór 7(7)

oraz na podstawie bilansu cieplnego:

Wzór 8(8)

 Wzór 9(9)

Należy pamiętać, że w obliczeniach stężenia np. dwutlenku węgla w powietrzu pomieszczenia wentylowanego z zastosowaniem recyrkulacji należy uwzględnić zmniejszenie się krotności wymian powietrzem zewnętrznym (świeżym).

Zastosowanie regeneracji oraz rekuperacji

Stosowanie odzysku ciepła odpadowego z powietrza wywiewanego jest jednym z podstawowych sposobów minimalizacji zużycia energii.

Powietrze wentylacyjne jest nośnikiem ciepła, które występuje w postaci jawnej oraz utajonej (energia cieplna zawarta w powietrzu oraz w parze wodnej).

Jeżeli powietrze wentylacyjne przepływające przez pomieszczenie jest usuwane z pomieszczenia na zewnątrz budynku bez jakiegokolwiek odzyskiwania energii cieplnej w nim zawartej, energia ta jest bezpowrotnie tracona. Jest to sytuacja niekorzystna ekonomicznie – przynosi tym większe straty, im większa jest wydajność instalacji wentylacyjnej, zatem uzasadnione jest stosowanie odzysku ciepła szczególnie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dużych wydajnościach.

Poza odzyskiwaniem energii cieplnej dodatkowym atutem w niektórych urządzeniach jest możliwość odzyskiwania również wilgoci, dzięki czemu zmniejszają się koszty związane z koniecznością doprowadzenia wilgoci do powietrza nawiewanego w procesie jego nawilżania.

W urządzeniach odzysku ciepła przebiegają następujące procesy [4]:

  • rekuperacja – zachodzi wówczas, gdy wymieniające ciepło strumienie nie kontaktują się bezpośrednio ze sobą – proces wymiany ciepła odbywa się przez przeponę. Przykładami rekuperatorów są m. in.: wymiennik płytowy krzyżowy, wymiennik rurowy, wymiennik z cieczą pośredniczącą, np. glikolowy, rurka ciepła;
  • regeneracja – zachodzi wówczas, gdy dwa strumienie powietrza omywają na zmianę tę samą powierzchnię wymiennika – zachodzi wówczas wymiana ciepła jawnego lub ciepła jawnego i wilgoci (ciepła utajonego), inaczej mówiąc wymiana ciepła lub wymiana ciepła i masy, np. regeneracyjny obrotowy wymiennik ciepła z powierzchnią higroskopijną.

Oparty na przeznaczonych do tego celu urządzeniach odzysk ciepła pozwala ograniczyć zużycie energii, jednak należy pamiętać, że jest to efekt częściowy, ponieważ zastosowanie tych urządzeń powoduje wzrost składnika energii niezbędnej na przetłoczenie powietrza. W przypadku wymienników np. z cieczą pośredniczącą (glikolem) zużywana jest dodatkowo energia elektryczna do napędu silnika pompy glikolu.

Wymienniki obrotowe zaleca się stosować wszędzie tam, gdzie jest to możliwe ze względów higienicznych. Z uwagi na możliwość odzyskiwania ciepła utajonego najkorzystniejsze energetycznie są wymienniki z wirnikami wypełnionymi materiałami higroskopijnymi.

Regeneratory są najefektywniejszymi wymiennikami ciepła typu powietrze–powietrze.

Wymienniki krzyżowe zaleca się stosować w instalacjach wentylacyjnych, w których powietrze wywiewane nie zawiera zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia, a które mogłyby przedostać się na stronę nawiewną instalacji.

Zastosowanie wymiennika ciepła płytowo-krzyżowego jest możliwe wówczas, gdy dwa przewody wentylacyjne, nawiewny i wywiewny, przebiegają obok siebie.

Wymienniki przeponowe z cieczą pośredniczącą mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie zabroniony jest kontakt powietrza nawiewanego i wywiewanego z pomieszczenia, np. poprzez infiltrację przez nieszczelności wymiennika.

Każdy wymiennik ciepła charakteryzuje się pewną efektywnością odzysku ciepła, oznaczającą stosunek energii odzyskanej do energii, która zostałaby stracona, gdyby instalacja nie miała odzysku ciepła.

W literaturze tematu można spotkać następujące definicje sprawności ciepła:

  • sprawność temperaturowa:

Wzór 10(10)

gdzie:

t1 – temperatura powietrza zewnętrznego,

t2 – temperatura powietrza nawiewanego,

t3 – temperatura powietrza wywiewanego;

  • sprawność wilgotnościowa:

Wzór 11(11)

gdzie:

x1 – wilgotność powietrza zewnętrznego,

x2 – wilgotność powietrza nawiewanego,x3 – wilgotność powietrza wywiewanego;

  • sprawność całkowita:

Wzór 12 (12)

gdzie:

h1 – entalpia powietrza zewnętrznego,

h2 – entalpia powietrza nawiewanego,

h3 – entalpia powietrza wywiewanego.

Biorąc pod uwagę, że podczas eksploatacji instalacji klimatyzacji i wentylacji trudno o warunki środowiskowe odpowiadające warunkom laboratoryjnym, w których producenci wykonywali badania swoich wymienników, w warunkach rzeczywistych osiągane sprawności będą niższe. Wpływ na sprawność wymiennika ciepła ma m.in. stan powierzchni wymiany ciepła, czyli np. czystość, zaszronienie.

Każdy wymiennik ciepła powinien być chroniony przed zanieczyszczeniami poprzez odpowiednio dobrany filtr, dzięki czemu możliwe jest zatrzymywanie zanieczyszczeń mogących być przyczyną jego uszkodzenia lub zbyt dużego nagromadzenia na powierzchniach wymiany ciepła. W związku z tym wymienniki powinno się regularnie oczyszczać, dzięki czemu nie będzie następowało znaczne obniżenie ich sprawności.

W zimie, przy niskich temperaturach zewnętrznych, temperatura powierzchni wymiennika odbierającego ciepło od powietrza wywiewanego spada poniżej 0ºC. W większości przypadków temperatura ta jest niższa od temperatury punktu rosy dla powietrza wywiewanego, w wyniku czego wykraplająca się z powietrza woda zamarza na powierzchni wymiennika.

Ryzyko występowania szronienia zależy od rodzaju zastosowanej technologii odzysku ciepła. W praktyce stosowane są dwie metody ochrony wymienników przed oszronieniem, a mianowicie:

 • okresowe wyłączanie odzysku ciepła do momentu rozmrażania oszronionego wymiennika przez przepływające ciepłe powietrze usuwane z wentylowanego pomieszczenia. Proces odszraniania uruchamiany jest na ogół przy wzroście spadku ciśnienia na wymienniku, co wskazuje na wzrost oporów przepływu wywołany oszronieniem wymiennika;

 • prowadzenie regulacji wydajności odzysku ciepła, które nie dopuszcza do jego zaszronienia. Jest to metoda profilaktyczna. Wydajność odzysku ograniczana jest do momentu, przy którym temperatura powierzchni wymiennika nie obniża się do wartości powodujących szronienie. Metoda ta również obniża sprawność układu, jednak proces szronienia jest w tym przypadku kontrolowany w sposób ciągły poprzez pomiar temperatury powietrza, powierzchni wymiennika lub czynnika pośredniczącego w wymianie ciepła [3].

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [6]: § 150.1. W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajności 500 m3/h i więcej należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności temperaturowej co najmniej 50% lub recyrkulację, gdy jest to dopuszczalne. W przypadku zastosowania recyrkulacji strumień powietrza zewnętrznego nie może być mniejszy niż wynika to z wymagań higienicznych. Dla wentylacji technologicznej zastosowanie odzysku ciepła powinno wynikać z uwarunkowań technologicznych i rachunku ekonomicznego.

Innym ciekawym rozwiązaniem umożliwiającym wykorzystywanie ciepła zgromadzonego w ziemi jest instalacja klimatyzacji i wentylacji wyposażona w gruntowy wymiennik ciepła.

Przy zastosowaniu GWC w okresie zimowym ciepło z gleby przenika do powietrza wentylacyjnego, dzięki czemu powietrze to jest wstępnie ogrzane, a latem ciepło z powietrza przepływającego przez GWC oddawane jest do gleby.

Gruntowe wymienniki ciepła dzielą się na przeponowe (rurowe) i bezprzeponowe. W pierwszym przypadku powietrze przepływa przewodami umieszczonymi w gruncie, w drugim bezpośrednio przez złoże. Zastosowanie GWC wymaga zagospodarowania określonej powierzchni gruntu sąsiadującego z wentylowanym budynkiem.

Wykorzystywanie ciepła odpadowego z innych instalacji i mieszanie strumieni powietrza pomiędzy strefami

Wykorzystywanie ciepła odpadowego z innych typów instalacji sprzyja obniżaniu kosztów energetycznych. Odzyskiwanie to może odbywać się m.in. poprzez:

 • wymienniki ciepła, które separują dwa strumienie powietrza, pomiędzy którymi zachodzi wymiana ciepła, z których jeden został wcześniej ogrzany ciepłem odpadowym (np. z rurociągów, omywania radiatorów urządzeń elektrycznych, zbiorników, skraplaczy urządzeń chłodniczych, sprężarek powietrza, suszarek). Strumień powietrza może być również wcześniej ochłodzony (chłód odpadowy), dzięki czemu podczas wymiany ciepła obniży się temperatura powietrza nawiewanego;
 • bezpośrednie wprowadzanie powietrza ogrzanego ciepłem odpadowym (np. ze stacji redukcji pary, sprężarkowni) do strumienia powietrza nawiewanego do pomieszczenia. W tym przypadku powietrze wprowadzane do powietrza nawiewanego (mieszanina powietrza świeżego i powietrza ogrzanego ciepłem odpadowym) nie powinno pogarszać jakości powietrza wentylacyjnego;
 • wykorzystywanie ciepła odpadowego do podgrzewania (lub ochładzania) wody technologicznej (lub wody lodowej).

Podobną do ww. sposobów jest metoda umożliwiająca ograniczanie zużycia energii na potrzeby klimatyzacji i wentylacji polegająca na mieszaniu strumieni powietrza pomiędzy różnymi strefami (pomieszczeniami) obiektu. Przepływ powietrza przez poszczególne strefy powinien odbywać się ze stref o powietrzu czystszym do tych o niższej klasie czystości, np. z pomieszczeń stałego przebywania ludzi do toalet, z pomieszczeń biurowych do pomieszczeń technicznych.

Istotną rolę w zastosowaniu tego sposobu ograniczania zużycia energii na potrzeby klimatyzacji i wentylacji odgrywa rodzaj i stężenie zanieczyszczeń powietrza. Metodę tę dyskwalifikuje, podobnie jak przy recyrkulacji, występowanie w powietrzu substancji palnych, wybuchowych, toksycznych i chorobotwórczych.

Wnioski

Koszty energii cieplnej i elektrycznej zależą od warunków pogodowych, szczególnie od temperatury zewnętrznej:

 • koszty energii cieplnej są na ogół największe w styczniu i lutym,
 • koszty wynikające ze zużycia energii elektrycznej w ciągu roku – z wyjątkiem lata – są niemal stałe. W okresie letnim zazwyczaj następuje ich zwiększenie, co wynika z pracy agregatów chłodniczych wykorzystywanych w procesie chłodzenia powietrza.

Dzięki szerokiemu zastosowaniu automatyki w układach klimatyzacji i wentylacji sterowanie tymi systemami jest prostsze.

Automatyczna regulacja parametrów instalacji zasilających wymienniki ciepła stosowane w układach klimatyzacji i wentylacji w zależności od zapotrzebowania na moc cieplną lub chłodniczą przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji tych układów.

Istotną kwestią w obróbce cieplno-wilgotnościowej powietrza jest możliwość płynnej zmiany mocy dostarczanej do nagrzewnicy lub chłodnicy. Dopasowanie mocy chwilowej do aktualnych potrzeb w przypadku instalacji wodnych zależy m.in. od zastosowanego systemu regulacji parametrów, stabilności układu zasilania oraz zaworów regulacyjnych i elementów wykonawczych. Ograniczanie zużycia energii osiąga się również dzięki zastosowaniu krzywych grzewczych w systemach ogrzewania oraz krzywej „chłodniczej” w systemach wody lodowej.

Dzięki planowaniu, uaktualnianiu czasów pracy i parametrów zadanych w zależności od potrzeb można obniżyć koszty eksploatacyjne obiektu [1]. Prowadzenie statystyki zużycia energii przez system wentylacji i klimatyzacji umożliwia planowanie działań oszczędnościowych.

Istotną rolę w działaniach energooszczędnościowych odgrywa wyeliminowanie wzajemnego niekorzystnego oddziaływania instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o. Dotyczy to np. sytuacji, w której jednocześnie instalacja klimatyzacyjna schładza powietrze doprowadzane do pomieszczenia, a instalacja c.o. ogrzewa powietrze w pomieszczeniu. Równie niekorzystne jest otwieranie okien w pomieszczeniu wyposażonym w sprawną instalację wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji.

Obniżanie kosztów wynikających ze zużycia energii cieplnej może być także realizowane poprzez jej odzyskiwanie. Odzyskiwanie energii może się odbywać poprzez zastosowanie recyrkulacji lub rekuperacyjnych bądź regeneracyjnych wymienników ciepła. Obecnie coraz chętniej stosowane są wymienniki ciepła, nawet w małych instalacjach. Znaczenia nabierają również rozwiązania klimatyzacji i wentylacji z GWC, a także z rewersyjną pompą ciepła.

Duży wpływ na koszty energetyczne mają również stan izolacji termicznych oraz szczelność instalacji. Uszkodzenia izolacji są dość powszechne. W miejscach nieciągłości izolacji nie zawsze występują wyłącznie straty ciepła, na zimnych powierzchniach może się również wykraplać wilgoć. Zawilgocenie izolacji powoduje zwiększenie strat cieplnych i odpadanie izolacji na skutek jej większego ciężaru.

Literatura

 1. Kaiser K., Oszczędzanie energii w nowoczesnych systemach klimatyzacji i wentylacji stosowanych w szpitalach. Cz. 1, „TCHiK” nr 6-7/2004, s. 225–231.
 2. Kaiser K., Oszczędzanie energii w nowoczesnych systemach klimatyzacji i wentylacji stosowanych w szpitalach. Cz. 2, „TCHiK” nr 8/2004, s. 267–270.
 3.  Kaiser K., Wolski A., Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach. Teoria i praktyka eksploatacji, Wyd. MASTA, Gdańsk 2007
 4. Kaiser K., Wentylacja i klimatyzacja. Wymagania prawne, projektowanie, eksploatacja, Wyd. MASTA, Gdańsk 2015.
 5. Ullrich H.J., Technika klimatyzacyjna. Poradnik, Wyd. MASTA, Gdańsk 2001.
 6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).
 7. Kaiser K., Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1), „Rynek Instalacyjny” nr 10/2015.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Magorzata Basińska Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym

Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym

Tematem przeprowadzonych badań było mikrobiologiczne skażenie powietrza oraz zróżnicowanie wybranych parametrów klimatycznych w budynku pasywnym oraz jego środowisku zewnętrznym.

Tematem przeprowadzonych badań było mikrobiologiczne skażenie powietrza oraz zróżnicowanie wybranych parametrów klimatycznych w budynku pasywnym oraz jego środowisku zewnętrznym.

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe

Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w układach solarnych umożliwia ich pracę w systemach o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących temperatury i wilgotności względnej nawiewanego powietrza.

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w układach solarnych umożliwia ich pracę w systemach o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących temperatury i wilgotności względnej nawiewanego powietrza.

Igor Sikończyk Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na...

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na koszty eksploatacyjne. Jeśli pozwala na to specyfika obiektu, w ramach optymalizacji rozwiązania układu klimatyzacji warto przeanalizować możliwość zastosowania tzw. chłodzenia adiabatycznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych

Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych

W poprzednich artykułach (RI 12/2012 i 3/2013) zaprezentowano solarne systemy klimatyzacyjne [1] współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła [2], które mogą znaleźć zastosowanie w układach wymagających...

W poprzednich artykułach (RI 12/2012 i 3/2013) zaprezentowano solarne systemy klimatyzacyjne [1] współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła [2], które mogą znaleźć zastosowanie w układach wymagających precyzyjnej obróbki powietrza, szczególnie w zakresie uzyskiwania niskich temperatur i bardzo niskiej wilgotności względnej powietrza nawiewanego. W niniejszej publikacji bardziej szczegółowo porównano pośrednie rekuperatory stosowane w solarnych układach klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

Bartosz Pijawski Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej...

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej stolicy od ponad stu lat. Obie części Stambułu rozdziela cieśnina Bosfor – wymagało to wykonania tunelu o długości ponad 13 km w strefie często nawiedzanej przez trzęsienia ziemi i z natężonym ruchem nawodnym. Tunel znajduje się 60 m poniżej poziomu morza, a jego strop 5 m pod morskim dnem....

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Dariusz Kwiecień Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego....

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego. W przeciwieństwie do innych rozwiązań wykorzystujących to źródło energii (tzw. układów zamkniętych) w systemach SDEC nie ma konieczności stosowania agregatów ziębniczych.

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, dr inż. Dorota Anna Krawczyk, Andrzej Gajewski, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania...

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania i wentylacji, który zagwarantowałby wszystkim osobom w pomieszczeniu poczucie zadowolenia z panujących w nim warunków, należy jednak dążyć do tego, by odsetek niezadowolonych był jak najmniejszy.

Jerzy Kosieradzki Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej...

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej i wentylacji dla budynków, które służą podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Charakter obiektu i jego wielozadaniowość, a także brak sprecyzowanych funkcji, jakie w przyszłości pełnić będą niektóre pomieszczenia w budynkach, wymagały nietypowego...

dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, dr inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, dr inż. Sabina Lesz, mgr inż. Aleksander Kowalski Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali...

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali basenowej wymaga uwzględnienia jednocześnie takich czynników, jak: uzdatnianie powietrza, jego wilgotność oraz środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody basenowej.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

dr inż. Andrzej Bugaj Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji...

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji może zwiększyć efektywność energetyczną budynku i poprawić panujący w nim mikroklimat. Wymieniono również szereg zalet zastosowania podwójnej fasady w budynkach o dużym przeszkleniu, co może zdecydować o wyborze tego rozwiązania. Poniżej omówiono praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie...

dr inż. Anna Bryszewska-Mazurek, dr inż. Wojciech Mazurek, mgr inż. Grzegorz Napolski, mgr inż. Tymoteusz Świeboda Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej...

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest to zawsze opłacalna inwestycja w porównaniu z tradycyjnymi układami chłodniczymi. Wiele zależy bowiem od lokalnych warunków i praktycznie w każdym przypadku konieczna jest ekonomiczna analiza projektu. Z kolei pomiary przeprowadzone dla sprężarkowego urządzenia chłodniczego...

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, dr inż. Piotr Kowalski Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego,...

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego, a także prędkości obrotowej rotora na efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza. Uzyskane wyniki pozwolą sprawdzić możliwość pracy urządzenia w warunkach niskotemperaturowych. Jest to intrygujące zagadnienie, które podejmowano w licznych pracach (m.in. [6−8]), nie tylko w odniesieniu...

dr inż. Anna Charkowska Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji...

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji jako wyposażenia technicznego budynków zmieniono tylko trzy paragrafy i załącznik, jednak waga tych zmian jest duża. Nowe przepisy m.in. dopuszczają nowe rozwiązania, zwiększają też wymagania w zakresie regulacji wydajności wentylatorów i stosowania odzysku ciepła oraz zapobiegania kondensacji...

mgr inż. Demis Pandelidis Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy...

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy chłodnicze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dlatego coraz częściej stosuje się rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną. Pozwala to zredukować koszty eksploatacyjne tego typu systemów. Jedną z możliwości, atrakcyjną zarówno inwestycyjnie, jak i eksploatacyjnie, jest wykorzystanie...

dr inż. Mariusz Adamski, mgr inż. Justyna Siergiejuk Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy...

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych (ok. 80–90% czasu [1]), tak ważne jest, by zapewnić w nich odpowiednią jakość powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego stężenia CO2.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.