RynekInstalacyjny.pl

Efektywność działania wentylacji naturalnej i możliwości jej usprawnienia

The effectiveness of natural ventilation and the potential for improvement

Efektywność działania wentylacji naturalnej i możliwości jej usprawnienia
fot. freeimages.com

Efektywność działania wentylacji naturalnej i możliwości jej usprawnienia


fot. freeimages.com

Wyniki badań wentylacji naturalnej w nowych budynkach wskazują, że nie działa ona poprawnie. Różnice między wymaganym strumieniem wentylacyjnym a rzeczywistym sięgają niejednokrotnie 100% – czyli praktycznie nie ma żadnej wentylacji. W obecnie projektowanych i wznoszonych budynkach należy odchodzić od wentylacji grawitacyjnej na rzecz hybrydowej lub mechanicznej.

Zobacz także

Damian Kubera Zmiana wymagań dla przewodów wentylacyjnych

Zmiana wymagań dla przewodów wentylacyjnych Zmiana wymagań dla przewodów wentylacyjnych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, porządkuje wymagania...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, porządkuje wymagania dla przewodów wentylacji bytowej, łagodząc ich dotychczasową klasę reakcji na ogień.

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

Jednym z podstawowych kryteriów komfortu użytkowania lokali mieszkalnych są warunki wewnętrzne. Decydują o nich przede wszystkim właściwie zaprojektowane i wykonane przegrody budowlane (w tym stolarka okienna) czy odpowiednio dobrana i wykonana instalacja grzewcza i wentylacyjna.

We wznoszonych budynkach mieszkalnych stosuje się najczęściej wentylację grawitacyjną. Prawidłowo zaprojektowana oraz wykonana [1] powinna zapewniać ciągłą wymianę powietrza.

Przepływ powietrza wywoływany jest różnicą ciśnień powstającą na skutek różnicy temperatury na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz działania wiatru. Niestety coraz częściej w nowych budynkach mieszkalnych wentylacja grawitacyjna nie działa prawidłowo. Konsekwencją są takie zjawiska, jak kondensacja powierzchniowa i pleśń, niekorzystnie wpływające na komfort życia i zdrowie mieszkańców. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o przyczynę tej sytuacji oraz możliwości rozwiązania problemu.

Analizie poddano zespół mieszkalnych budynków komunalno-socjalnych z funkcją usługowo-handlową zaprojektowany w 2009 roku. W jego skład wchodzi pięć obiektów zaprojektowanych w tej samej technologii (oznaczonych na potrzeby artykułu jako F, G, H, J i K).

Wszystkie budynki są podpiwniczone. Każdy ma cztery kondygnacje nadziemne (parter i trzy pietra). Na parterze, piętrach pierwszym, trzecim i czwartym znajdują się cztery lokale mieszkalne, a na drugim piętrze – trzy. Większość lokali ma balkony. Przegrody zewnętrzne budynków zostały wykonane z bloczków silikatowych ocieplonych styropianem. Niewielkie fragmenty ścian zewnętrznych mają konstrukcję żelbetową, także ocieploną styropianem.

Analiza skarg mieszkańców

Przed wykonaniem badań przeprowadzono analizę zgłaszanych przez mieszkańców skarg. Głównym problemem jest parowanie szyb w oknach oraz obecność w mieszkaniu pleśni spowodowana dużą wilgocią. Zgłaszane problemy oraz liczba skarg w danym budynku zostały przedstawione na wykresie (rys. 1).

Analiza skarg mieszkańców

Rys. 1. Najczęściej zgłaszane przez mieszkańców lokali skargi


 

Po pojawieniu się skarg w lokalach zamontowano nawiewniki okienne, których wcześniej nie było. Niestety opinie kominiarskie potwierdziły, że wentylacja grawitacyjna nadal nie działa prawidłowo pomimo zastosowania tych urządzeń.

Ocena dokumentacji projektowej

Ocena zgodności zastosowanych rozwiązań z obowiązującymi w roku 2009 przepisami przeprowadzona została na podstawie udostępnionej dokumentacji. Stwierdzono, że zarówno projekt wykonawczy, jak i dokumentacja powykonawcza nie zawierają projektu wentylacji, pomimo że obowiązek projektowania wentylacji grawitacyjnej został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W rozporządzeniu tym czytamy, że wprowadza się następujące zmiany: w § 11 w ust. 2: a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych – założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz innych przepisów w tym zakresie,

b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami“.

Ponadto stwierdzono, że odcinki kanałów wentylacyjnych są prowadzone częściowo poziomo, a dopuszcza się jedynie odchylenie przewodu od pionu o kąt 30 stopni zgodnie z normą PN-89/B-10425 [2]. Z kolei usytuowanie wylotów kanałów wentylacyjnych wywiewnych jest niezgodne z przepisami WT [7], które przywołują rozwiązania zawarte w normie PN-B-10425 [2] (rys. 2).

Usytuowanie wylotów komina

Rys. 2. Prawidłowe usytuowanie wylotów komina wg PN-B-10425:1989 [2]; rys. arch. autorów


 

Przy usytuowaniu kominów obok przeszkody, przy dachach wgłębionych, do prawidłowego działania ich wyloty powinny się znajdować co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (dla kominów usytuowanych w odległości od 1,5 do 3,0 m od tej przeszkody). Analizowane budynki mają stropodach płaski zwieńczony attyką. Część wylotów kominów znajduje się w odległości 2,48 m od ścianki attykowej, ich wyloty znajdują się 0,48 m poniżej górnej krawędzi tej ścianki.

Jak stwierdzono na podstawie analizy dostępnej dokumentacji i inwentaryzacji, wyloty kominów wentylacyjnych nie spełniają wymagań normy PN-B-10425:1989 [2]. W celu usunięcia tej niezgodności w „Projekcie usprawnienia wentylacji grawitacyjnej” z września 2014 zaproponowano przebudowę kominów. Miała ona polegać na ich podwyższeniu o 1 m oraz dodaniu nasad typu Turbowent dla najkrótszych kanałów obsługujących lokale na najwyższej kondygnacji. Zaproponowane rozwiązanie usuwa niezgodność z normą, lecz nie przyczynia się do znaczącej poprawy działania wentylacji grawitacyjnej w budynku. Przeprowadzone pomiary oraz obliczenia udowodniły, że również dla dłuższych kanałów wywiewnych ciąg jest niewystarczający i nie zapewnia uzyskania wymaganych normą PN-83/B-03430 [3] strumieni powietrza wentylacyjnego. Przebudowę taką należy uznać za bezcelową i zastosować inne rozwiązanie gwarantujące, że wentylacja będzie działać prawidłowo.

Wymagana i obliczeniowa wydajność systemu wentylacji

W celu analizy obecnej sytuacji oraz zaproponowania rozwiązania usprawniającego działanie wentylacji wykonano obliczenia teoretyczne oraz badania rzeczywistej wydajności wentylacji grawitacyjnej w budynkach.

Etapem przygotowawczym było określenie wymaganych strumieni powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych lokali. Strumień określono jako maksymalną wartość z sumy:

a) strumieni powietrza wywiewanego zgodnie z PN 83/B-03430:Az 2000 [3] (norma wycofana, jednak obowiązująca w chwili projektowania budynków). Pomieszczeniami, z których powietrze jest usuwane, w analizowanych lokalach są: wydzielona łazienka oraz wydzielona kuchnia z oknem i kuchnią elektryczną;

b) strumieni powietrza nawiewanego. Strumień przypadający na 1 osobę – w przypadku osób niepalących – to 20 m3/h.

Wartość ta wynosi od 80 do 200 m3/h. Średnie wartości dla poszczególnych mieszkań zostały przedstawione w tab. 1.

Obliczenia polegały na:

  • określeniu teoretycznej wielkości strumienia powietrza usuwanego przez pionowe kanały wentylacyjne wykonane z kształtek ceramicznych o średnicy 0,15 m, wielkość ta zależy głównie od wysokości czynnej kanałów,
  • obliczeniu wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego dla układu nawiewniki, kratki i kanał wentylacyjny, obliczenia te wykonano na podstawie równania Bernoulliego z uwzględnieniem miejscowych strat ciśnienia występujących na nawiewnikach (przyjęto x = 2,0), kratkach i kolankach oraz strat liniowych występujących w kanałach.
Tabela wymagań normowych wentylacji

Tabela 1. Wymagania normowe dotyczące wentylacji pomieszczeń użytkowych – średnie wartości dla poszczególnych mieszkań


 

Kalkulację przeprowadzono dla temperatury powietrza zewnętrznego 12°C, temperatury powietrza w kuchni 20°C i temperatury w łazience 24°C.

Wyniki przeprowadzonych obliczeń oraz porównanie strumienia teoretycznego z obliczeniowym podano w tab. 2.

Jak widać, strumień obliczeniowy jest około pięciokrotnie mniejszy od teoretycznego. Porównanie wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego (tab. 1) z obliczeniowym pokazuje, że brakująca ilość powietrza wynosi od 65 do 91%. Można zatem stwierdzić, że w żadnym z lokali istniejący system wentylacji grawitacyjnej nie jest w stanie zapewnić wymaganej wydajności dla warunków obliczeniowych.

Zestawienie strumieni powietrza

Tabela 2. Zestawienie teoretycznego oraz obliczeniowego strumienia powietrza wentylacyjnego


 

Badania wydajności systemu wentylacji

Badania przeprowadzone w lokalach obejmowały:

  • określenie strumienia powietrza usuwanego przez kanały wywiewne grawitacyjne (tab. 3) – pomiary wykonywano przy oknach zamkniętych i wszystkich nawiewnikach w pozycji otwartej,
  • określenie panujących wewnątrz lokali parametrów powietrza wewnętrznego – temperatury i wilgotności względnej,
  • określenie liczby i sposobu użytkowania nawiewników,
  • określenie skuteczności przepływu powietrza w lokalu mieszkalnym – szczeliny pod drzwiami, kratki wyrównawcze,
  • ocenę drożności i sposobu wykonania kanałów wentylacyjnych i kratek,
  • dokumentację niekorzystnych zjawisk powstałych w lokalach mieszkalnych.
Zestawienie średnich wartości strumienia powietrza

Tabela 3. Zestawienie średnich wartości strumienia powietrza wywiewanego określonych na podstawie badań rzeczywistych poszczególnych lokali mieszkalnych


 

Przeprowadzone badania pokazały, że w żadnym z lokali wentylacja grawitacyjna nie działała prawidłowo.

Porównanie wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego (tab. 1) ze strumieniem zmierzonym pokazuje, że brakująca ilość powietrza wynosi od 54 do 82%.

Uzyskana różnica jest zbliżona do różnicy obliczeniowej wynoszącej 65–91%.

Przyczyny niesprawności wentylacji

Dla prawidłowego działania systemu wentylacji grawitacyjnej konieczne jest spełnienie trzech warunków.

  • Dopływ powietrza przez otwory wentylacyjne

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz analizy dostępnej dokumentacji stwierdzono następujące wady:

liczba zastosowanych nawiewników okiennych jest niewystarczająca dla zapewnienia wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego. W przypadku jednego lokalu stwierdzono całkowity brak nawiewników; mieszkańcy okresowo zamykają nawiewniki, co znacząco ogranicza przepływ powietrza. Przeprowadzone badania ankietowe wskazują, że robi tak połowa mieszkańców; w wielu przypadkach stwierdzono, że otwory wylotowe nawiewników są zasłonięte przez rolety wewnętrzne, co skutkuje brakiem przepływu powietrza przez nawiewniki.

  • Dopływ powietrza do pomieszczeń, z których jest ono usuwane

Badania i analiza dokumentacji umożliwiły stwierdzenie następujących wad:

 1. w części lokali szczeliny pod drzwiami wewnętrznymi są zbyt małe. Zgodnie z normą PN-83 B-03430:Az2000 [3] „Powietrze z pokojów mieszkalnych powinno być odprowadzane przez otwory wyrównawcze umieszczone ponad drzwiami lub w ich górnej części lub przez otwory wywiewne. Dopuszcza się odprowadzanie powietrza przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić co najmniej 80 cm2.” Dla skrzydła o szerokości 0,8 m szczelina pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą powinna mieć min. 1 cm wysokości;
 2. wielkość kratek w drzwiach do łazienek jest czasami zbyt mała. Dotyczy to w szczególności drzwi, które zostały wymienione przez mieszkańców (fot. 1). Powierzchnia otworu lub szczeliny w drzwiach do łazienki powinna wynosić co najmniej 200 cm2. Zbyt małe otwory utrudniają dopływ powietrza do łazienek.
Otwory w drzwiach do łazienki

Fot. 1. Otwory w drzwiach do łazienki [4] niespełniające wymagania dotyczącego minimalnej powierzchni – 200 cm2; fot. arch. autorów

  • Uzyskanie odpowiedniego ciągu wentylacyjnego

Badania i analiza dokumentacji umożliwiły stwierdzenie następujących wad:

długość i przekrój kanałów wentylacyjnych wywiewnych są zbyt małe dla zapewnienia odpowiedniego ciągu wentylacyjnego. Dotyczy to w szczególności kanałów w lokalach na ostatniej kondygnacji – ich długość wynosi jedynie 0,45 m; wyloty kominów są usytuowane niezgodnie z normą, co przy silnym wietrze powoduje powstawanie turbulencji zaburzających ciąg; poziome odcinki kanałów wywiewnych zwiększają opory przepływu powietrza, co prowadzi do zmniejszenia ciągu wentylacyjnego; część kratek wywiewnych w kuchniach i łazienkach jest wyposażona w siatki, na których osadzają się zabrudzenia. Niektóre są całkowicie niedrożne, co uniemożliwia usuwanie powietrza (fot. 2). Część mieszkańców zainstalowała wentylatory wywiewne lub podłączyła okapy wywiewne w kuchni (do pojedynczego kanału wentylacyjnego znajdującego się w pomieszczeniu). Takie rozwiązania również utrudniają usuwanie powietrza w momencie, gdy wentylatory lub okapy nie pracują.

Niespełnienie nawet jednego z powyższych warunków może spowodować, że wentylacja grawitacyjna nie będzie działać prawidłowo.

Kratka wentylacyjna

Fot. 2. Zapchana kratka wentylacyjna w łazience [4]; fot. arch. autorów


 

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz obliczeń można wnioskować, że wentylacja grawitacyjna wykonywana nawet zgodnie z aktualnymi wymaganiami nie działa poprawnie. Różnice między strumieniem wentylacyjnym wymaganym a rzeczywistym sięgają niejednokrotnie 100% (wentylacja jest w takim przypadku niesprawna w 100%). Bardzo dużym problemem wynikającym z braku działania wentylacji jest występowanie dużej wilgotności powietrza wewnętrznego (sięgającej nawet ponad 80%). Na skutek tak wysokiej wilgotności występuje bardzo duże ryzyko powstania powierzchniowej oraz międzywarstwowej kondensacji pary wodnej. Prowadzi to do powstawania i rozwoju pleśni.

Usprawnienie działania wentylacji grawitacyjnej w istniejących budynkach mieszkalnych jest możliwe na różne sposoby. Do najprostszych rozwiązań można zaliczyć:

  • zwiększenie efektywności istniejącej wentylacji grawitacyjnej,
  • wprowadzenie mechanicznej wentylacji wywiewnej,
  • zastosowanie wentylacji hybrydowej.

Zwiększenie efektywności istniejącej wentylacji grawitacyjnej jest możliwe, ale wiązałoby się z koniecznością zastosowania rozwiązań trudnych do wprowadzenia ze względów technicznych. Jak wykazały badania i obliczenia, ciąg kominowy jest zbyt słaby dla zapewnienia odpowiedniego strumienia powietrza wentylacyjnego. Żeby go zwiększyć, konieczne byłoby wydłużenie istniejących kominów. Niestety nawet dla kondygnacji, na której długość kominów wynosi ok. 9,65 m, ciąg jest niewystarczający, należałoby też wprowadzić dodatkowe nawiewniki. Teoretycznie, żeby wentylacja mogła działać przy różnicy 10 Pa, należy zainstalować dodatkowo 1–5 nawiewników na lokal. Większa liczba nawiewników byłaby trudna do zamontowania, szczególnie w lokalach mających tylko dwa okna.

Zastosowanie wentylacji mechanicznej pozwoliłoby na uzyskanie wymaganych strumieni powietrza wentylacyjnego. Rozwiązanie takie może się jednak wiązać z koniecznością wykonania nowych kanałów wywiewnych w całym budynku – wyższe wymagania dotyczące szczelności kanałów. Wentylacja pracowałaby również przy większej różnicy ciśnień niż naturalna, co mogłoby spowodować „wianie z nawiewników”. W przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej byłaby ona jednak niezależna od warunków pogodowych. Zastosowanie wentylacji mechanicznej wiąże się z dodatkowym zużyciem energii przez wentylatory i ryzykiem wystąpienia hałasów od wentylatorów.

Wentylacja hybrydowa stanowi połączenie wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną, zapewniając w budynku odpowiednią jakość powietrza, niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych. Podstawowymi zaletami wentylacji hybrydowej są:

  • niezależność od warunków pogodowych – wentylacja hybrydowa zapewnia usuwanie wymaganego strumienia powietrza przez cały rok;
  • niski koszt eksploatacji – w nasadach hybrydowych stosuje się energooszczędne wentylatory, które działają okresowo – wspomagają uzyskanie różnicy ciśnienia tylko w sytuacji, gdy ciąg naturalny jest za słaby. W przeciwieństwie do wentylacji mechanicznej wytwarzana jest jedynie niewielka różnica ciśnienia, na poziomie 10 Pa;
  • możliwość montażu w istniejącym budynku – system wentylacji hybrydowej można wprowadzić w istniejącym budynku bez potrzeby wykonywania nowych lub dodatkowych kanałów wentylacyjnych.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w obecnie projektowanych i wznoszonych budynkach należy odchodzić od wentylacji grawitacyjnej na rzecz wentylacji hybrydowej lub mechanicznej. Zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w połączeniu z wysoką szczelnością powietrzną budynku może także procentować wyższym standardem energetycznym budynku [5, 6].

Literatura

 1. Firląg S., Miszczuk A., Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje, „Rynek Instalacyjny” nr 4/2015, s. 56–62.
 2. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
 3. PN-83 B-03430:Az2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
 4. Opracowanie własne.
 5. Miszczuk A., Żmijewski K., Analiza budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię, „Materiały Budowlane” nr 1/2015,, s. 24–27.
 6. Węglarz A., Budownictwo energooszczędne w Polsce, „Rynek Instalacyjny” nr 11/2009, s. 24–27.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Igor Sikończyk Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na...

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na koszty eksploatacyjne. Jeśli pozwala na to specyfika obiektu, w ramach optymalizacji rozwiązania układu klimatyzacji warto przeanalizować możliwość zastosowania tzw. chłodzenia adiabatycznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych

Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych

W poprzednich artykułach (RI 12/2012 i 3/2013) zaprezentowano solarne systemy klimatyzacyjne [1] współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła [2], które mogą znaleźć zastosowanie w układach wymagających...

W poprzednich artykułach (RI 12/2012 i 3/2013) zaprezentowano solarne systemy klimatyzacyjne [1] współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła [2], które mogą znaleźć zastosowanie w układach wymagających precyzyjnej obróbki powietrza, szczególnie w zakresie uzyskiwania niskich temperatur i bardzo niskiej wilgotności względnej powietrza nawiewanego. W niniejszej publikacji bardziej szczegółowo porównano pośrednie rekuperatory stosowane w solarnych układach klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

Bartosz Pijawski Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej...

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej stolicy od ponad stu lat. Obie części Stambułu rozdziela cieśnina Bosfor – wymagało to wykonania tunelu o długości ponad 13 km w strefie często nawiedzanej przez trzęsienia ziemi i z natężonym ruchem nawodnym. Tunel znajduje się 60 m poniżej poziomu morza, a jego strop 5 m pod morskim dnem....

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Dariusz Kwiecień Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego....

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego. W przeciwieństwie do innych rozwiązań wykorzystujących to źródło energii (tzw. układów zamkniętych) w systemach SDEC nie ma konieczności stosowania agregatów ziębniczych.

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, dr inż. Dorota Anna Krawczyk, Andrzej Gajewski, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania...

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania i wentylacji, który zagwarantowałby wszystkim osobom w pomieszczeniu poczucie zadowolenia z panujących w nim warunków, należy jednak dążyć do tego, by odsetek niezadowolonych był jak najmniejszy.

Jerzy Kosieradzki Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej...

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej i wentylacji dla budynków, które służą podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Charakter obiektu i jego wielozadaniowość, a także brak sprecyzowanych funkcji, jakie w przyszłości pełnić będą niektóre pomieszczenia w budynkach, wymagały nietypowego...

dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, dr inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, dr inż. Sabina Lesz, mgr inż. Aleksander Kowalski Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali...

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali basenowej wymaga uwzględnienia jednocześnie takich czynników, jak: uzdatnianie powietrza, jego wilgotność oraz środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody basenowej.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

dr inż. Andrzej Bugaj Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji...

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji może zwiększyć efektywność energetyczną budynku i poprawić panujący w nim mikroklimat. Wymieniono również szereg zalet zastosowania podwójnej fasady w budynkach o dużym przeszkleniu, co może zdecydować o wyborze tego rozwiązania. Poniżej omówiono praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie...

dr inż. Anna Bryszewska-Mazurek, dr inż. Wojciech Mazurek, mgr inż. Grzegorz Napolski, mgr inż. Tymoteusz Świeboda Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej...

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest to zawsze opłacalna inwestycja w porównaniu z tradycyjnymi układami chłodniczymi. Wiele zależy bowiem od lokalnych warunków i praktycznie w każdym przypadku konieczna jest ekonomiczna analiza projektu. Z kolei pomiary przeprowadzone dla sprężarkowego urządzenia chłodniczego...

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, dr inż. Piotr Kowalski Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego,...

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego, a także prędkości obrotowej rotora na efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza. Uzyskane wyniki pozwolą sprawdzić możliwość pracy urządzenia w warunkach niskotemperaturowych. Jest to intrygujące zagadnienie, które podejmowano w licznych pracach (m.in. [6−8]), nie tylko w odniesieniu...

dr inż. Anna Charkowska Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji...

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji jako wyposażenia technicznego budynków zmieniono tylko trzy paragrafy i załącznik, jednak waga tych zmian jest duża. Nowe przepisy m.in. dopuszczają nowe rozwiązania, zwiększają też wymagania w zakresie regulacji wydajności wentylatorów i stosowania odzysku ciepła oraz zapobiegania kondensacji...

mgr inż. Demis Pandelidis Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy...

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy chłodnicze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dlatego coraz częściej stosuje się rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną. Pozwala to zredukować koszty eksploatacyjne tego typu systemów. Jedną z możliwości, atrakcyjną zarówno inwestycyjnie, jak i eksploatacyjnie, jest wykorzystanie...

dr inż. Mariusz Adamski, mgr inż. Justyna Siergiejuk Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy...

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych (ok. 80–90% czasu [1]), tak ważne jest, by zapewnić w nich odpowiednią jakość powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego stężenia CO2.

mgr inż. Zuzanna Babicz, mgr inż. Ewa Żołnierska, dr inż. Jerzy Sowa Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy...

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy zaprojektować system wentylacji i klimatyzacji, który podoła dużej dynamice zmian środowiska wewnętrznego i uwzględni zyski ciepła i wilgoci oraz emisję biozanieczyszczeń generowanych przez użytkowników.

dr inż. Andrzej Górka, dr inż. Radosław Górzeński Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków

Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków

W artykule opisano wyniki dwumiesięcznych pomiarów parametrów pracy urządzenia do bezpośredniego chłodzenia wyparnego (adiabatycznego, ewaporacyjnego) budynku. Na podstawie tych wyników wykonano obliczenia...

W artykule opisano wyniki dwumiesięcznych pomiarów parametrów pracy urządzenia do bezpośredniego chłodzenia wyparnego (adiabatycznego, ewaporacyjnego) budynku. Na podstawie tych wyników wykonano obliczenia dla typowych letnich parametrów klimatycznych w kilku miastach Polski.

mgr inż. Nikola Szeszycka, dr inż. Maria Kostka Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca? Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi...

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi nie jest wynajmowana, umożliwi on redukcję kosztów eksploatacji i krótki okres zwrotu dodatkowych wydatków inwestycyjnych w porównaniu do instalacji ze stałym strumieniem powietrza.

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Webinar „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”

Webinar „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych” Webinar „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”

Panasonic zaprasza na webinar pt. „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”. Wydarzenie online rozpocznie się już w najbliższy wtorek,...

Panasonic zaprasza na webinar pt. „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”. Wydarzenie online rozpocznie się już w najbliższy wtorek, 13 grudnia 2022 r., o godz. 10:00.

FLOWAIR, Aleksandra Gołąbek LEO HP ready – nagrzewnice współpracujące z pompami ciepła

LEO HP ready – nagrzewnice współpracujące z pompami ciepła LEO HP ready – nagrzewnice współpracujące z pompami ciepła

Wykorzystywanie niskotemperaturowych źródeł ciepła do ogrzewania obiektów jest rozwiązaniem, które w obecnych czasach coraz bardziej zyskuje na popularności – zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach...

Wykorzystywanie niskotemperaturowych źródeł ciepła do ogrzewania obiektów jest rozwiązaniem, które w obecnych czasach coraz bardziej zyskuje na popularności – zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach europejskich. Wiąże się z tym wzrost sprzedaży między innymi pomp ciepła typu powietrze-woda, które w takim przypadku stanowią serce instalacji centralnego ogrzewania budynków.

TIM Przewody instalacyjne i sposoby ich łączenia: szybkie, bezpieczne i trwałe

Przewody instalacyjne i sposoby ich łączenia: szybkie, bezpieczne i trwałe Przewody instalacyjne i sposoby ich łączenia: szybkie, bezpieczne i trwałe

Czasem zdarza się, że wybrany przez Ciebie przewód elektryczny okazuje się zbyt krótki. Co robić w takiej sytuacji? Przewody instalacyjne możesz ze sobą połączyć, łatwo je w ten sposób wydłużając. Zainwestuj...

Czasem zdarza się, że wybrany przez Ciebie przewód elektryczny okazuje się zbyt krótki. Co robić w takiej sytuacji? Przewody instalacyjne możesz ze sobą połączyć, łatwo je w ten sposób wydłużając. Zainwestuj w podstawowe narzędzia i zrób to samodzielnie!

e-instalator.pl Gdzie kupić pompę ciepła i urządzenia do jej instalacji? Nowy e-sklep dla instalatorów

Gdzie kupić pompę ciepła i urządzenia do jej instalacji? Nowy e-sklep dla instalatorów Gdzie kupić pompę ciepła i urządzenia do jej instalacji? Nowy e-sklep dla instalatorów

Pompa ciepła to coraz bardziej popularny na polskim rynku wydajny sposób zarządzania i kontrolowania temperatury w pomieszczeniach i systemie wodnym. Jest to jednak stosunkowo nowy system w branży ogrzewania,...

Pompa ciepła to coraz bardziej popularny na polskim rynku wydajny sposób zarządzania i kontrolowania temperatury w pomieszczeniach i systemie wodnym. Jest to jednak stosunkowo nowy system w branży ogrzewania, dlatego może być trudno dostępny. Gdzie można kupić pompę ciepła w Internecie i urządzenia do instalacji całego systemu?

Bricoman Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu

Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu

Od kilku lat rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija. Instalacje fotowoltaiczne są nie tylko ekologicznym źródłem energii elektrycznej, ale stanowią również sposób na ograniczenie rachunków za prąd....

Od kilku lat rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija. Instalacje fotowoltaiczne są nie tylko ekologicznym źródłem energii elektrycznej, ale stanowią również sposób na ograniczenie rachunków za prąd. Rosnące ceny energii elektrycznej stanowią jeden z powodów, dla których inwestycja w tego typu technologie staje się coraz bardziej atrakcyjna. Nowy system rozliczeń instalacji fotowoltaicznych stwarza kolejne możliwości. W jaki sposób właściciel instalacji rozlicza się z nadwyżki produkcji? Czym jest...

BH-Res Mędrek i Wspólnicy Sp. J. Nowe tłumiki SILENTVER z płyt Climaver

Nowe tłumiki SILENTVER z płyt Climaver Nowe tłumiki SILENTVER z płyt Climaver

Kolejne badania naukowe dowodzą negatywnego wpływu hałasu na ludzki organizm. Regularne wystawianie się na działanie tego czynnika prowadzi do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia, powoduje rozdrażnienie,...

Kolejne badania naukowe dowodzą negatywnego wpływu hałasu na ludzki organizm. Regularne wystawianie się na działanie tego czynnika prowadzi do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia, powoduje rozdrażnienie, zdenerwowanie, agresję, a nawet zaburzenia psychiczne, dlatego coraz więcej uwagi przykłada się do ochrony mieszkań, domów i miejsc pracy właśnie przed hałasem. W rozporządzeniach i normach wprowadzane są coraz niższe dopuszczalne poziomy dźwięku dla budynków w zależności od ich przeznaczenia.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.