RynekInstalacyjny.pl

Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia

The draft of The Guidelines for design, construction, commissioning and preventive maintenance of ventilation and air conditioning systems in healthcare facilities

System wentylacji i klimatyzacji w sali operacyjnej, Fot. freeimages.com

System wentylacji i klimatyzacji w sali operacyjnej, Fot. freeimages.com

W wyniku prac prowadzonych w 2015 i 2016 roku przez grupę osób na co dzień zajmujących się problematyką wentylacji i klimatyzacji w obiektach służby zdrowia powstał projekt wytycznych wielokierunkowo omawiający zagadnienia wynikające ze stosowania wentylacji i klimatyzacji w obiektach służby zdrowia „Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. W artykule opisano najważniejsze założenia i rozwiązania przedstawione w tym dokumencie.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

Wydane w 1984 roku „Wytyczne projektowania szpitali ogólnych – wentylacja i klimatyzacja” [5] były w tamtym czasie dokumentem nowatorskim, opartym na bieżących wymaganiach mających na celu zapewnienie czystości powietrza i komfortu cieplnego. Zostały w nich przedstawione stosowane na świecie nowoczesne rozwiązania systemów wentylacji i klimatyzacji.

W tym samym roku dla projektantów stały się one (na mocy decyzji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej) materiałem pomocniczym obowiązującym przy projektowaniu nowych szpitali i zalecanym przy podejmowaniu prac modernizacyjno-remontowych w istniejących szpitalach.

Z upływem czasu dokument ten się niestety zestarzał oraz zdezaktualizował i z tego powodu został oficjalnie wycofany. Większość zamieszczonych w nim zaleceń i wymagań nie odpowiada bowiem obecnym oczekiwaniom, technice wentylacyjnej oraz bieżącej wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z przepływem powietrza niedostatecznie oczyszczonego i/lub o niewłaściwych parametrach fizycznych.

Zakres stosowania

W odróżnieniu od poprzedniego dokumentu [5], projekt wytycznych [1] nie został ograniczony tylko do problematyki projektowania wentylacji i klimatyzacji, uwzględnia także zagadnienia związane z wykonaniem, odbiorami i eksploatacją systemów.

Zawarte w nich informacje można odnieść do różnorodnych pomieszczeń w obiektach, w których przeprowadzana jest działalność lecznicza rozumiana jako badanie i leczenie pacjentów, czyli w szpitalach, szpitalach jednodniowych, gabinetach lekarskich i zabiegowych w przychodniach, oraz w pomieszczeniach im towarzyszącym (pomocniczych).

Należą do nich:

 • bloki operacyjne (sale operacyjne, pomieszczenia przygotowania lekarza, pomieszczenia przygotowania pacjenta, śluzy dla personelu, śluzy dla pacjenta, śluzy materiałowe, szatnie personelu, pomieszczenia porządkowe, magazyny czystej bielizny, magazyny brudnej bielizny, magazyny aparatury, korytarze czyste i brudne),
 • sale pooperacyjne,
 • sale intensywnej opieki medycznej,
 • sale łóżkowe chorych,
 • izolatki,
 • separatki,
 • gabinety lekarskie i zabiegowe,
 • pomieszczenia diagnostyki obrazowej,
 • pomieszczenia pro morte i prosektoria,
 • pomieszczenia odpadów medycznych i brudowniki,
 • sterylizatornie.

„Wytyczne...” [1], które w założeniu autorów nie miały być obszernym podręcznikiem, nie objęły swoimi zapisami wszystkich problemów projektowych mogących się pojawić w obiektach służby zdrowia. Nie dotyczą zatem:

 • instalacji elektrycznych,
 • instalacji gazów medycznych,
 • instalacji wentylacji oddymiającej i pożarowej

oraz pozostałych instalacji sanitarnych i regulacji automatycznej niezwiązanych z systemem wentylacji i klimatyzacji.

Projekt wytycznych zamieszczono na 76 stronach, a podzielony został na 9 rozdziałów. Zawiera cztery załączniki (zalecana częstotliwość pomiarów w pomieszczeniach klasy S1, zalecane parametry projektowe i przykładowe mierniki funkcjonalności dla pomieszczenia klasy S1, zalecany skład komisji odbiorowych, słowniczek terminów i definicji przedstawiający 36 pojęć używanych w tekście) oraz wykaz literatury obejmujący 42 pozycji (rozporządzenia, krajowe i zagraniczne normy oraz artykuły, książki).

Zagadnienia omówione w projekcie

W „Wytycznych…” [1] omówiono następujące zagadnienia:

 • Założenia projektowe i zalecenia dotyczące projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji w zależności od klasy pomieszczenia.
 • Czystość pyłowa i mikrobiologiczna powietrza – wymagania i metody pomiarowe.
 • Parametry mikroklimatu (m.in. wymagane zakresy wartości temperatury i wilgotności względnej powietrza wewnętrznego, różnica temperatury pomiędzy temperaturą powietrza w pomieszczeniu i powietrza nawiewanego, prędkość powietrza nawiewanego w odległości 30 cm od powierzchni stropu laminarnego i na wysokości stołu operacyjnego – dla wentylacji laminarnej i mieszającej, dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego), wymagane strumienie powietrza wentylacyjnego i/lub krotności wymian powietrza, układ ciśnienia powietrza.
 • Budowa i działanie elementów systemu rozdziału powietrza (stropy laminarne, nawiewniki skośne i nawiewniki z wypływem turbulentnym, wywiewniki).
 • Budowa i działanie elementów systemu wentylacji i klimatyzacji (m.in. centrale i szafy klimatyzacyjne w wykonaniu higieniczny, filtry powietrza, nagrzewnice, chłodnice, urządzenia do odzysku ciepła, nawilżacze, wentylatory, tłumiki, przewody wentylacyjne, otwory rewizyjne, system automatycznej regulacji).
 • Problem recyrkulacji powietrza.
 • Dokumentacja projektowa.
 • Odbiór instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 • Zalecenia dotyczące eksploatacji instalacji.
 • Szczelność przewodów wentylacyjnych.
 • Czystość instalacji
  - częstotliwość kontroli poszczególnych elementów instalacji,
  - dopuszczalne ilości zanieczyszczeń pyłowych w pyle pobranym z wnętrza przewodów wentylacyjnych,
  - akceptowana ilość zanieczyszczeń po czyszczeniu w użytkowanych i nowych instalacjach,
  - dopuszczalne stężenie drobnoustrojów w pyle pobranym z wnętrza przewodów wentylacyjnych,
  - lokalizacja otworów rewizyjnych.

Wybór rozwiązania przepływu powietrza wentylacyjnego

W projekcie wytycznych [1] w zależności od przeznaczenia pomieszczenia zaproponowano stosowanie wentylacji laminarnej lub mieszającej. W budynkach, w których wykonywana jest działalność lecznicza, należy ze szczególną troską rozważyć kierunek oraz burzliwość (lub raczej jej ograniczenie) przepływającego powietrza wentylacyjnego, gdyż wpływa to istotnie na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń oraz zwiększenie ich emisji w porównaniu z mniej burzliwym ruchem powietrza.

Szczególnego znaczenia ten problem nabiera w pomieszczeniach i obszarach czystych, w których ze względu na zdrowie ludzi niezbędne jest ograniczenie do minimum obecności zanieczyszczeń (przede wszystkim drobnoustrojów) w powietrzu wewnętrznym.

W salach operacyjnych za podstawowe źródło zanieczyszczeń (przy założeniu, że powietrze dostarczane przez instalację klimatyzacyjną jest bardzo dobrze oczyszczone, a w pomieszczeniu zastosowano materiały budowlane i materiały wykończeniowe o niskim poziomie emisji zanieczyszczeń do otaczającego powietrza) uważa się ludzi (personel medyczny oraz pacjent).

Wzmożony ruch powietrza powoduje większe wydzielanie zanieczyszczeń z odsłoniętej skóry oraz z powierzchni odzieży medycznej i ich rozprzestrzenienie w pomieszczeniu.

W obiektach służby zdrowia powinna być stosowana, stosując nazewnictwo zamieszczone w [14], wentylacja niejednokierunkowa (mieszająca, turbulentna) albo jednokierunkowa (quasi-laminarna, laminarna, niskoturbulentna).

Przepływ burzliwy (turbulentny), realizowany za pomocą wentylacji mieszającej, charakteryzuje się ruchem współbieżnym, któremu towarzyszą nieregularne zawirowania związane z przekazywaniem momentu pomiędzy warstwami płynu [9]. Jest to wentylacja rozcieńczająca [6] polegająca na wymieszaniu powietrza nawiewanego z powietrzem wewnętrznym, czego efektem jest uśrednienie i obniżenie stężeń zanieczyszczeń powietrza w przestrzeni wentylowanej lub klimatyzowanej.

Stosując natomiast wentylację przemieszczającą (zgodnie z nazewnictwem w [6]), polegającą na bezpośrednim wprowadzeniu powietrza nawiewanego do strefy przebywania ludzi, wykorzystuje się tłokowe działanie napływającego powietrza do wypierania powietrza zanieczyszczonego, czego skutkiem jest utrzymanie niskich stężeń zanieczyszczeń w tej strefie. Uzyskuje się kontrolowany przepływ powietrza o stałej prędkości i w przybliżeniu równoległych liniach prądu [1].

Zastosowane w wytycznych nazewnictwo – przepływ laminarny, wentylacja laminarna, strop laminarny – jest pewnym uproszczeniem, gdyż idealny ruch laminarny, bez występujących w rzeczywistym pomieszczeniu przeszkód i źródeł ciepła zakłócających równoległy układ bardzo drobnych strug powietrza (np. lampy operacyjne, ludzie, aparatura medyczna znajdująca się w strumieniu powietrza nawiewanego), realizowany jest jedynie w warunkach laboratoryjnych.

Na deformację równoległego układu strug laminarnego strumienia powietrza ma także wpływ lokalizacja otworów wywiewnych, intensywne przemieszczanie się mas powietrza podczas otwierania i zamykania drzwi albo przemieszczanie się pracowników.

Dodatkowo ze względu na indukcję powietrza z otoczenia na obrzeżach nawiewanego strumienia tworzą się strefy mieszania o zwiększonej w stosunku do niezaburzonej części strumienia turbulencji, prowadząc do przewężenia strumienia laminarnego [2]. Jednak ze względu na zwyczajowe stosowanie w Polsce przymiotnika „laminarny” pozostawiono go w projekcie wytycznych, pamiętając jednak o opisanej powyżej nieścisłości.

Zjawisko rzeczywistego przewężenia strumienia laminarnego stało się natomiast argumentem za zdefiniowaniem wymaganej powierzchni chronionej strumieniem powietrza nawiewanego przez strop laminarny.

Klasyfikacja pomieszczeń

Ze względu na wymagania pomieszczenia podzielono na cztery klasy, nazywając je S1, S2, S3 i S4. Najwyższą z klas, S1, podzielono na trzy podklasy w zależności od przeznaczenia i typów wykonywanych operacji): S1a, S1b, S1c.

Klasyfikację pomieszczeń przeprowadzono w oparciu o wymaganą czystość mikrobiologiczną i pyłową powietrza, zalecenia dotyczące komfortu cieplnego oraz wymagania dotyczące nadciśnienia lub podciśnienia powietrza.

Czystość mikrobiologiczna została ustalona ze względu na liczbę drobnoustrojów zawieszonych w powietrzu i wyrażana jest jako ilość jednostek tworzących kolonie w 1 m3 powietrza.

Czystość pyłowa, związana z liczbą cząstek stałych zawieszonych w powietrzu, została określona z wykorzystaniem zapisów normy PN-EN ISO 14644-1:2016-03E [14] jako klasa N ISO i definiowana poprzez podanie maksymalnego dopuszczalnego stężenia ilościowego pyłów o wymiarach ≥ 0,5 µm w 1 m3 powietrza.

Oba te pojęcia odnoszą się do stref lub pomieszczeń czystych, gdyż sale operacyjne traktowane i rozważane są jako pomieszczenia czyste, czyli pomieszczenia o szczególnych wymaganiach dotyczących jakości powietrza, w których można wytworzyć ściśle kontrolowane warunki w zakresie czystości (pyłowej, mikrobiologicznej i gazowej), temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia i prędkości powietrza regulowane zgodnie ze zdefiniowanymi wymaganiami [6]. Muszą to być jednocześnie pomieszczenia szczelne pod względem budowlano-instalacyjnym (nowe) oraz użytkowane w sposób minimalizujący wprowadzenie, generowanie i osadzanie cząstek pyłów [15].

Wprowadzono następującą klasyfikację pomieszczeń:

 • Klasa S1– sale operacyjne:

S1a – przykładowe zastosowanie:
- ortopedia i traumatologia narządu ruchu (złamania kończyn, protezy stawu biodrowego),
- neurochirurgia (operacje kręgosłupa, operacje krwiaków wewnątrzczaszkowych),
- transplantologia kliniczna (przeszczepy nerek, wątroby, serca),
- kardiochirurgia (wszczepienie rozruszników, pomostowanie naczyń wieńcowych, leczenie wad serca),
- chirurgia ogólna (operacje pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, przepuklin);

S1b – przykładowe zastosowanie:
- położnictwo i ginekologia (sale cięć cesarskich),
- urologia (operacje kamicy dróg moczowych),
- chirurgia szczękowo-twarzowa (operacje złamania kości twarzy, korekta zgryzu),
- otorynolaryngologia (operacje zatok, przegrody nosowej),
- okulistyka (operacje zaćmy, korekcja wad wzroku),
- chirurgia plastyczna (wszczepienia implantów);

S1c:
- sale przeznaczone do pozostałych zabiegów operacyjnych (np. wprowadzenie małych implantów),
- chirurgia plastyczna;

 • Klasa S2 – pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w tym izolatki ochronne;
 • Klasa S3 – separatki (izolacja pacjenta);
 • Klasa S4 – pozostałe pomieszczenia medyczne, np. sale chorych, gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, przebieralnie chirurgów, centrum dializ, pomieszczenie rentgena, rezonansu magnetycznego i tomografu, brudowniki, pomieszczenia pro morte, prosektoria, pomieszczenia obszaru brudnego bloku operacyjnego.

Konsekwencją klasyfikacji pomieszczeń są nie tylko wymagania dotyczące wymaganej czystości powietrza, lecz także wynikające z tego różne zasady projektowania systemu wentylacji i klimatyzacji.

W projekcie wytycznych w celu zdefiniowania wymagań zależnie od obszaru sali operacyjnej rozróżniono:

 • Obszar ściśle chroniony, czyli przestrzeń operacyjną, strefę centralną w sali operacyjnej, znajdującą się pod stropem laminarnym, obejmującą zasięgiem stanowisko operacyjne lub zabiegowe, miejsca pracy zespołu operacyjnego w jałowej odzieży medycznej, stolik narzędziowy na sterylne narzędzia oraz obszar przeznaczony na pokrycia sterylne (prześcieradła i chusty chirurgiczne);
 • Obszar chroniony – obszar w sali operacyjnej poza obszarem ściśle chronionym, w którym konieczne są utrzymanie nadciśnienia i kontrola emisji zanieczyszczeń przy zachowaniu warunków komfortu cieplnego personelu.

Zasady projektowania systemu wentylacji i klimatyzacji

Im wyższe wymagania w zakresie czystości powietrza, tym większe wymagania związane z projektowaniem, wykonaniem, odbiorem i obsługą systemów wentylacji i klimatyzacji, co zostało szeroko omówione w projekcie wytycznych. Poniżej odniesiono się do wybranych problemów w nich przedstawionych.

Zgodnie z [1] dopuszcza się stosowanie recyrkulacji powietrza, jeśli zostaną spełnione przedstawione w dokumencie wymagania, dotyczące m.in. zakresu stosowania recyrkulacji oraz obowiązku doprowadzenia strumienia powietrza zewnętrznego w ilości co najmniej minimalnej.

Recyrkulacja może być stosowana, jeżeli powietrze usuwane z sali operacyjnej do niej powróci, niewymieszane z powietrzem z innych pomieszczeń, o innym przeznaczeniu i stopniu zanieczyszczenia, czyli, inaczej mówiąc, realizowana jest recyrkulacja (cyrkulacja) powietrza w obrębie tego samego pomieszczenia.

Żeby rozróżnić ten sposób recyrkulacji od recyrkulacji powietrza obejmującej grupę różnych pomieszczeń, nawiązując do nazewnictwa zastosowanego w normie PN-EN 13779:2012P [10], należałoby raczej stosować jeszcze mało popularną nazwę: powietrze wtórne, a nie recyrkulacyjne czy cyrkulacyjne.

Bazując na dostępnych obecnie rozwiązaniach technicznych (choć w [1] nie wykluczono stosowania nowych rozwiązań, które będą spełniać wymagania, od których nie można odstąpić), recyrkulacja powietrza w sali operacyjnej może być realizowana poprzez zintegrowany ze stropem laminarnym moduł recyrkulacyjny lub odrębny ścienny moduł recyrkulacyjny. Wymagane byłoby poddanie powietrza obiegowego skutecznej filtracji:

 • w miejscu pobierania go z sali operacyjnej – filtr o klasie minimum F7,
 • a przed ponownym wprowadzeniem do sali operacyjnej – filtr o klasie minimum H13, zamieszczony bezpośrednio w nawiewniku.

W celu zagwarantowania obniżenia stężenia zanieczyszczeń w powietrzu proponuje się doprowadzenie co najmniej minimalnego strumienia powietrza zewnętrznego, określonego ze względu na konieczność rozcieńczenia gazów anestezyjnych i innych zanieczyszczeń obecnych w powietrzu wewnętrznym.

W salach operacyjnych klasy S1a proponuje się zastosować laminarny strop nawiewny o powierzchni ≥ 9 m2, natomiast w salach operacyjnych klasy S1b strop laminarny powinien mieć wymiary od 3,6 do 9,0 m2.

W obu przypadkach minimalny strumień powietrza zewnętrznego powinien wynieść 2400 m3/h.

W salach klasy S1c proponuje się stosować wentylację mieszającą, np. z nawiewnikami skośnymi, a strumień powietrza zewnętrznego nie może być mniejszy niż 1200 m3/h oraz musi zapewnić zachowanie wymaganego nadciśnienia powietrza.

Wszystkie typy nawiewników muszą być wyposażone w filtry wysokoskuteczne klasy co najmniej H13 (PN-EN 1822-1:2009E [12]), będące trzecim stopniem filtracji (lub czwartym w rejonie o bardzo dużym zanieczyszczeniu powietrza zewnętrznego). Stosowane urządzenia wentylacyjne (m.in. nawiewniki, wywiewniki, centrale i szafy klimatyzacyjne) muszą być w wykonaniu higienicznym.

Niezależnie od klasy sali operacyjnej utrzymywane nadciśnienie powietrza powinno wynosić 10 Pa.

W salach operacyjnych, w których stosowany jest podtlenek azotu, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w rozporządzeniu [16], konieczne jest usuwanie 20% strumienia powietrza ze strefy podsufitowej i 80% strumienia powietrza ze strefy przypodłogowej.

Ścienne kratki wywiewne powinny być rozlokowane w pomieszczeniu możliwie równomiernie w taki sposób, aby zapewniać stabilizację strugi laminarnej, umieszczając je np. w czterech narożnikach pomieszczenia lub w ich pobliżu, po dwie kratki w jednej lokalizacji – pod sufitem i nad podłogą.

Lokalizacja górnych kratek wywiewnych nie powinna powodować zjawiska bezpośredniego podsysania powietrza nawiewanego (tzw. zjawisko krótkiego spięcia).

Kratki, szczególnie w przypadku stosowania recyrkulacji powietrza, powinny być wyposażone w filtry o klasie co najmniej M5 (PN-EN 779:2012E [13]) oraz tzw. separatory kłaczków (siatki ochronne) i przepustnice regulacyjne.

Czystość powietrza wewnętrznego

Czystość powietrza w salach o specjalnych wymaganiach (klasa S1) została rozpatrzona w zależności od etapu użytkowania pomieszczeń: podczas odbioru instalacji lub w szczególnych przypadkach podczas rozruchu oraz po dłuższych przerwach w jej pracy, a także podczas użytkowania pomieszczeń.

Zależnie od etapu kontrolowana byłaby liczba cząstek pyłu o wymiarach ≥ 0,5 µm lub w przypadku drobnoustrojów liczba jednostek tworzących kolonie. W obu przypadkach wyniki powinny być odniesione do 1 m3 powietrza.

W celu potwierdzenia uzyskania wymaganej czystości pyłowej powietrza podczas odbioru instalacji należałoby wykonać testy takie, jak w pomieszczeniach czystych, opisane w normie PN-EN 14644-3:2006E [15], czyli m.in.: test czystości pyłowej powietrza i test regeneracji (oba dotyczą obszaru ściśle chronionego dla sal klasy S1a i S1b oraz obszaru chronionego dla sal klasy S1c), test szczelności zamocowania i integralności filtrów wysokoskutecznych (ocena jednorodności materiału filtracyjnego).

tabeli 1 zamieszczono maksymalne dopuszczalne stężenia cząstek pyłu w powietrzu w salach operacyjnych.

stężenie cząstek pyłu o wymiarach ≥ 0,5 μm w 1 m3 powietrza

Tabela 1. Maksymalne dopuszczalne stężenie cząstek pyłu o wymiarach ≥ 0,5 μm w 1 m3 powietrza w salach operacyjnych

Testy mikrobiologiczne powietrza w bloku operacyjnym wykonuje się w celu oceny stopnia obciążenia sali operacyjnej mikroorganizmami zdolnymi do rozmnażania (potwierdzenia uzyskania odpowiedniej czystości mikrobiologicznej powietrza) i przeprowadza się przede wszystkim podczas trwania operacji. Powinno się je wykonywać okresowo w następujących sytuacjach:

 • w trakcie eksploatacji,
 • po każdej wymianie filtrów wysokoskutecznych,
 • tuż po upływie 2 lat (lub na krótko przed końcem tego czasu) od wymiany filtrów wysokoskutecznych – w celu potwierdzenia możliwości wydłużenia czasu ich eksploatacji,
 • po zdarzeniach losowych powodujących dłuższy przestój pracy instalacji,
 • w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym.

tabeli 2 przedstawiono dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń mikrobiologicznych w powietrzu w pomieszczeniach klasy S1 podczas rutynowego użytkowania.

stężenie zanieczyszczeń mikrobiologicznych w salach operacyjnych

Tabela 2. Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń mikrobiologicznych w powietrzu w salach operacyjnych (pomieszczeniach klasy S1) podczas rutynowego użytkowania

„Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla pod miotów wykonujących działalność leczniczą” uzyskały rekomendację Ministerstwa Zdrowia do stosowania jako materiał pomocniczy przy projektowaniu i modernizacji infrastruktury podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wytyczne można pobrać ze strony: www.gov.pl.

Ze względu na wagę poruszanych problemów oraz  w celu zwrócenia uwagi całej branży went-klim na wyniki prac dot. problematyki wentylacji i klimatyzacji w obiektach służby zdrowia artykuł publikowany jest jednocześnie w czasopismach „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, „Ciepłownictwo. Ogrzewnictwo. Wentylacja” i „Rynek Instalacyjny”.

Ciąg dalszy w Rynku Instalacyjnym nr 9/2016

Literatura

 1. Charkowska A., Różycki A., Lenarski R., Sobierajska A., Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą – projekt, 2016.
 2. Charkowska A., Stropy laminarne vs. instalacja centralnego ogrzewania w salach operacyjnych, „Instal” nr 1/2012, s. 21-24.
 3. DIN 1946-4:2008:12 Raumlufttechnik – Teil 4: Raumlufttechnische Anlagen in Gebäuden und Raumen des Gesundheitswesens.
 4. Heating and ventilation systems – Health Technical Memorandum 03-01: Specialised ventilation for healthcare premises, Part A: Design and validation.
 5. Kruczkowski P., Wytyczne projektowania szpitali ogólnych. Instalacje sanitarne, Zeszyt 5. Wentylacja i klimatyzacja, Biuro Projektów Służby Zdrowia, 1984.
 6. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia (norma wycofana 15.08.2004).
 7. PN-EN 12237:2005P Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym.
 8. PN-EN 12599:2013-04E Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 9. PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.
 10. PN-EN 13779:2008P Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 11. PN-EN 1507:2007P Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności.
 12. PN-EN 1822-1:2009EWysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA). Część 1: Klasyfikacja, badanie parametrów, znakowanie.
 13. PN-EN 779:2012E Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Określanie parametrów filtracyjnych.
 14. PN-EN ISO 14644-1:2016-03E Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza na podstawie stężenia cząstek.
 15. PN-EN ISO 14644-3:2006E Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Część 3: Metody badań.
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (DzU 2012, poz. 739).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe

Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w układach solarnych umożliwia ich pracę w systemach o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących temperatury i wilgotności względnej nawiewanego powietrza.

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w układach solarnych umożliwia ich pracę w systemach o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących temperatury i wilgotności względnej nawiewanego powietrza.

Igor Sikończyk Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na...

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na koszty eksploatacyjne. Jeśli pozwala na to specyfika obiektu, w ramach optymalizacji rozwiązania układu klimatyzacji warto przeanalizować możliwość zastosowania tzw. chłodzenia adiabatycznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych

Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych

W poprzednich artykułach (RI 12/2012 i 3/2013) zaprezentowano solarne systemy klimatyzacyjne [1] współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła [2], które mogą znaleźć zastosowanie w układach wymagających...

W poprzednich artykułach (RI 12/2012 i 3/2013) zaprezentowano solarne systemy klimatyzacyjne [1] współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła [2], które mogą znaleźć zastosowanie w układach wymagających precyzyjnej obróbki powietrza, szczególnie w zakresie uzyskiwania niskich temperatur i bardzo niskiej wilgotności względnej powietrza nawiewanego. W niniejszej publikacji bardziej szczegółowo porównano pośrednie rekuperatory stosowane w solarnych układach klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

Bartosz Pijawski Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej...

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej stolicy od ponad stu lat. Obie części Stambułu rozdziela cieśnina Bosfor – wymagało to wykonania tunelu o długości ponad 13 km w strefie często nawiedzanej przez trzęsienia ziemi i z natężonym ruchem nawodnym. Tunel znajduje się 60 m poniżej poziomu morza, a jego strop 5 m pod morskim dnem....

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Dariusz Kwiecień Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego....

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego. W przeciwieństwie do innych rozwiązań wykorzystujących to źródło energii (tzw. układów zamkniętych) w systemach SDEC nie ma konieczności stosowania agregatów ziębniczych.

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, dr inż. Dorota Anna Krawczyk, Andrzej Gajewski, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania...

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania i wentylacji, który zagwarantowałby wszystkim osobom w pomieszczeniu poczucie zadowolenia z panujących w nim warunków, należy jednak dążyć do tego, by odsetek niezadowolonych był jak najmniejszy.

Jerzy Kosieradzki Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej...

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej i wentylacji dla budynków, które służą podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Charakter obiektu i jego wielozadaniowość, a także brak sprecyzowanych funkcji, jakie w przyszłości pełnić będą niektóre pomieszczenia w budynkach, wymagały nietypowego...

dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, dr inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, dr inż. Sabina Lesz, mgr inż. Aleksander Kowalski Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali...

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali basenowej wymaga uwzględnienia jednocześnie takich czynników, jak: uzdatnianie powietrza, jego wilgotność oraz środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody basenowej.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

dr inż. Andrzej Bugaj Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji...

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji może zwiększyć efektywność energetyczną budynku i poprawić panujący w nim mikroklimat. Wymieniono również szereg zalet zastosowania podwójnej fasady w budynkach o dużym przeszkleniu, co może zdecydować o wyborze tego rozwiązania. Poniżej omówiono praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie...

dr inż. Anna Bryszewska-Mazurek, dr inż. Wojciech Mazurek, mgr inż. Grzegorz Napolski, mgr inż. Tymoteusz Świeboda Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej...

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest to zawsze opłacalna inwestycja w porównaniu z tradycyjnymi układami chłodniczymi. Wiele zależy bowiem od lokalnych warunków i praktycznie w każdym przypadku konieczna jest ekonomiczna analiza projektu. Z kolei pomiary przeprowadzone dla sprężarkowego urządzenia chłodniczego...

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, dr inż. Piotr Kowalski Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego,...

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego, a także prędkości obrotowej rotora na efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza. Uzyskane wyniki pozwolą sprawdzić możliwość pracy urządzenia w warunkach niskotemperaturowych. Jest to intrygujące zagadnienie, które podejmowano w licznych pracach (m.in. [6−8]), nie tylko w odniesieniu...

dr inż. Anna Charkowska Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji...

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji jako wyposażenia technicznego budynków zmieniono tylko trzy paragrafy i załącznik, jednak waga tych zmian jest duża. Nowe przepisy m.in. dopuszczają nowe rozwiązania, zwiększają też wymagania w zakresie regulacji wydajności wentylatorów i stosowania odzysku ciepła oraz zapobiegania kondensacji...

mgr inż. Demis Pandelidis Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy...

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy chłodnicze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dlatego coraz częściej stosuje się rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną. Pozwala to zredukować koszty eksploatacyjne tego typu systemów. Jedną z możliwości, atrakcyjną zarówno inwestycyjnie, jak i eksploatacyjnie, jest wykorzystanie...

dr inż. Mariusz Adamski, mgr inż. Justyna Siergiejuk Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy...

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych (ok. 80–90% czasu [1]), tak ważne jest, by zapewnić w nich odpowiednią jakość powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego stężenia CO2.

mgr inż. Zuzanna Babicz, mgr inż. Ewa Żołnierska, dr inż. Jerzy Sowa Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy...

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy zaprojektować system wentylacji i klimatyzacji, który podoła dużej dynamice zmian środowiska wewnętrznego i uwzględni zyski ciepła i wilgoci oraz emisję biozanieczyszczeń generowanych przez użytkowników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.