RynekInstalacyjny.pl

Perspektywy dla polskiego ciepłownictwa

Rys. redakcja RI

Rys. redakcja RI

Konieczna jest dyskusja o modernizacji ciepłownictwa w celu wypracowania wizji jego rozwoju do roku 2030, przygotowania planu działań, a także uruchomienia mechanizmów i źródeł ich finansowania. W wyniku wieloletnich zaniechań za 10 lat funkcjonowanie systemów ciepłowniczych będzie zagrożone, jeśli nie zostaną one dostosowane do norm środowiskowych. Konieczne zatem będzie m.in. takie planowanie inwestycji, żeby wykorzystać źródła odnawialne i integrować ciepłownictwo z energetyką.

Zobacz także

FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami...

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami – musisz o nie zadbać, aby podczas składowania nie straciły swoich właściwości.

ADEY Innovation SAS ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego

ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego

ADEY jest wiodącym producentem filtrów magnetycznych oraz środków chemicznych stosowanych w systemach grzewczych do ich ochrony i poprawy efektywności pracy. Produkty ADEY przyczyniają się jednocześnie...

ADEY jest wiodącym producentem filtrów magnetycznych oraz środków chemicznych stosowanych w systemach grzewczych do ich ochrony i poprawy efektywności pracy. Produkty ADEY przyczyniają się jednocześnie do ochrony środowiska naturalnego, z dużym naciskiem na poprawę jakości powietrza (umożliwiają obniżenie emisji CO2 o ok. 250 kg rocznie z pojedynczego gospodarstwa domowego).

Alfa Laval Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży...

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży poszukują nowych sposobów maksymalizacji wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii i udoskonaleniu swojego wizerunku w zakresie ochrony środowiska. Wyzwania te będą złożone i wieloaspektowe.

W artykule:

• Rekomendacje
• Zagrożenia – spirala śmierci (obudów) central?
• Zagrożenia – zahamowanie rozwoju i likwidacja
• Szanse
• Wizja ciepłownictwa 2030
• Propozycja strategii dla ciepłownictwa

Forum Energii podczas konferencji poświęconej transformacji polskiego ciepłownictwa (29 listopada 2017 r. w CZIiTT Politechniki Warszawskiej) zaprezentowało raport pt. Ostatni dzwonek dla ciepłownictwa w Polsce przygotowany przez Jana Rączkę i Andrzeja Rubczyńskiego.

Autorzy podkreślają, że opracowaniem tym chcą rozpocząć w gronie fachowców dyskusję o modernizacji ciepłownictwa w celu wypracowania jego wizji do roku 2030, przygotowania planu działania oraz uruchomienia mechanizmów i źródeł finansowania.

Alarmują oni, że za 10 lat funkcjonowanie systemów ciepłowniczych będzie zagrożone z powodu wieloletnich zaniechań i braku działań zmierzających do ograniczania oddziaływania na środowisko. Ciepłownictwo może liczyć na wsparcie dla modernizacji jedynie w przypadku dostosowania się do norm środowiskowych. Konieczne zatem będzie m.in. takie planowanie inwestycji, aby wykorzystywać źródła odnawialne i integrować ciepłownictwo z energetyką. Poniżej przedstawiono opisywaną przez autorów raportu diagnozę stanu obecnego i propozycję rozwiązań.

Dowiedz się więcej: Szykują się przejęcia w branży ciepłowniczej

Rekomendacje

Autorzy raportu zwracają m.in. uwagę na problemy mniejszych miejscowości. Wymagają one specjalnych rozwiązań, dlatego należy dokonać przeglądu mniejszych systemów ciepłowniczych pod kątem opłacalności modernizacji i identyfikacji sposobów ich transformacji. Kolejna rekomendacja dotyczy upowszechnienia informacji, że blisko 90% systemów ciepłowniczych nie uzyska statusu efektywnych energetycznie bez zmiany technologii produkcji ciepła i wykorzystania kogeneracji oraz źródeł odnawialnych. W przypadku nieuzyskania tego statusu systemy te będą musiały się modernizować bez pomocy publicznej.

Konieczne jest zatem przekonanie decydentów politycznych do sfinansowania transformacji ciepłownictwa m.in. ze środków ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 oraz dostępnych funduszy unijnych i krajowych na przebudowę systemów do standardu efektywnych energetycznie. Wdrażanie technologii OZE wymagać będzie m.in. instalacji kotłów opalanych biomasą, co z kolei pociąga za sobą konieczność dostępu do stabilnych i niedrogich dostaw paliwa z upraw. Konieczne będzie przekierowanie biomasy z elektroenergetyki do ciepłownictwa. Inna rekomendacja dotyczy stosowania zachęt do podłączania nowych i istniejących budynków do sieci ciepłowniczej. Niezbędne jest też opracowanie koncepcji współpracy systemów ciepłowniczych i Krajowego Systemu Energetycznego, tak aby ciepłownictwo mogło wprowadzać do niego energię elektryczną z OZE i kogeneracji.

Zagrożenia – spirala śmierci

Funkcjonowaniu małych systemów ciepłowniczych zagraża m.in. ryzyko wzrostu cen i utraty odbiorców. W roku 2030 upłyną okresy przejściowe dla obiektów od 5 do 50 MW, a źródła od 1 do 5 MW będą musiały spełnić surowe standardy emisyjne zawarte w dyrektywie o średnich obiektach spalania. Od 2030 roku nie będzie darmowych uprawnień, co wpłynie na ceny ciepła. Dotknie to zwłaszcza systemy zaopatrywane przez źródła emitujące dużo CO2 w przeliczeniu na GJ. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. UE 2015 L 313/1) źródła o mocy >1 MW będą musiały do roku 2030 obniżyć poziom emisji pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotu.

Przeczytaj również: Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna "Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym - Materiały i Technologie Energooszczędne"

Będzie to wymagało nakładów na inwestycje w urządzenia wychwytujące pyły i związki chemiczne oraz ich eksploatację. Zagrożeniem dla spadku popytu na ciepło może być proces termomodernizacji budynków publicznych, komercyjnych i mieszkalnych. Ryzyko jest wprawdzie niewielkie przy obecnym tempie modernizacji budynków, ale każdy spadek sprzedaży wpływa na koszty stałe i powoduje wzrost cen ciepła. Kolejne ryzyko to pozyskiwanie odbiorców w nowych budynkach, gdyż w wielu przypadkach ciepło z sieci nie jest atrakcyjne dla deweloperów. Ciepło sieciowe obarczone jest bowiem korzystaniem z węgla i tym samym inwestor ma obowiązek zwiększenia standardu energetycznego budynku poprzez redukcję zapotrzebowania na energię lub korzystanie ze źródeł odnawialnych.

W obliczu tych dodatkowych kosztów indywidualny kocioł gazowy lub na biomasę może być tańszy niż korzystanie z ciepła z sieci. Na sytuację ciepłownictwa wpływa też fakt, że kotły już zainstalowane w gospodarstwach domowych nie są jeszcze objęte wymaganiami w zakresie emisji, a spalanie pozaklasowych paliw zawsze będzie tańsze od ciepła sieciowego. Powyższe zjawiska będą mieć zasadniczy wpływ na poziom cen ciepła. Dla wielu odbiorców korzystniejsze ekonomicznie będzie zastosowanie indywidualnych źródeł ciepła, a to z kolei wpłynie na jeszcze większy wzrost cen ciepła sieciowego i tym samym zwiększy dążenie do zastępowania go indywidualnym źródłem zasilania. Efektem będzie tzw. spirala śmierci, która prowadzi do bankructwa małych systemów ciepłowniczych.

Zagrożenia – zahamowanie rozwoju i likwidacja

Kolejnym zagrożeniem dla małych sieci ciepłowniczych jest ryzyko ich likwidacji z powodu zahamowania rozwoju. Pomoc publiczną na modernizację mogą otrzymywać tylko systemy efektywne energetycznie w rozumieniu dyrektywy o efektywności energetycznej. Osiągnięcie tego statusu jest w praktyce bardzo trudne i oznacza wymianę części mocy na źródła odnawialne, odpadowe lub kogenerację. Inwestycje takie wymagają wielu lat realizacji i pozyskania środków, a mniejsze przedsiębiorstwa ciepłownicze w ogóle ich nie planują. Zatem pomoc publiczna będzie udzielana systemom efektywnym (stanowiącym tylko 10% ogółu systemów ciepłowniczych) – są to sieci ciepłownicze w dużych miastach z blokami kogeneracyjnymi.

Mniejsze przedsiębiorstwa ciepłownicze nie mają dostępu do rynku finansowego, tym bardziej na warunkach takich, jak duże podmioty. Jeśli inwestują, to korzystają ze środków preferencyjnych i własnych, które nie wystarczą na dostosowanie do wymaganego poziomu efektywności energetycznej. Pozyskanie przez nie kredytów od instytucji finansowych jest mało prawdopodobne z uwagi na duże ryzyko spadku popytu na ciepło sieciowe oraz zaostrzanie norm emisji i tym samym wzrost kosztów. Politycy i administracja od lat starają się nie dopuścić do wzrostu cen ciepła, co ogranicza pozyskiwanie środków odtworzenia majątku wytwórczego, rozwój sieci, nie mówiąc już o modernizacji.

Ciepłownictwo napotyka też przeszkody w przepisach planowania przestrzennego i ma problemy z dostępem do gruntów. W efekcie działa na obszarach, które już są wyposażone w sieci ciepłownicze. Efektywność ekonomiczna systemów ciepłowniczych rośnie wraz z ich wielkością. Systemy, które wykorzystują duże źródła i mają rozbudowaną sieć dystrybucyjną, są bardziej efektywne kosztowo. A kogeneracja daje im możliwość sprzedaży ciepła i energii elektrycznej, co zabezpiecza ich rentowność. Powoduje to, że w dużych miastach, z zasobniejszymi portfelami mieszkańców, ciepło sieciowe jest tańsze, a w małych droższe. 

Małe systemy ciepłownicze mogą zbankrutować, a brak możliwości udzielenia pomocy publicznej spowoduje, że nie będzie można zapewnić ich działania. Drastyczne podniesienie taryf tylko przyspieszy rezygnację z usług. Skutki tego procesu będą miały przełożenie m.in. na decyzje wyborcze. Aby złagodzić skutki społeczne, warto rozważyć opracowanie i wdrożenie alternatywnych planów zaopatrzenia w ciepło.

Czytaj też: Modernizacja budynków użyteczności publicznej do standardu niemal zeroenergetycznego – przykłady obiektów norweskich >>> 

Szanse

W ramach przekształcenia części kotłów ciepłowniczych w kogenerację możliwe jest udostępnienie do roku 2030 Operatorowi Systemu Przesyłowego 5–7 GW mocy, tym bardziej że energetyka stoi przed koniecznością wymiany ok. 12 GW bloków energetycznych. Ponadto systemy ciepłownicze mają zdolność magazynowania energii, co można wykorzystać w celu optymalizacji parametrów operacyjnych samego przedsiębiorstwa, ale również poprawy chwilowych bilansów mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Wymaga to jednak budowy akumulatorów ciepła. W Polsce funkcjonuje obecnie tylko kilka takich instalacji, umożliwiających zwiększenie produkcji energii elektrycznej w jednostkach kogeneracyjnych zgodnie z chwilowymi potrzebami KSE i jednoczesne magazynowanie nadwyżek ciepła. Kolejna szansa to zmiana kierunku przepływu energii w okresach nadwyżek energii elektrycznej z OZE (PV, wiatr) i przekształcanie jej w ciepło. Rozwiązanie to jest szczególnie istotne dla osiągnięcia elastyczności Krajowego Systemu Energetycznego wraz z przybywaniem nowych mocy z OZE w perspektywie kolejnych 20 lat.

Wizja ciepłownictwa 2030

Autorzy raportu kreślą dwa scenariusze rozwoju ciepłownictwa. Podkreślają, że ścieżka zachowawcza prowadzi do poważnych problemów po roku 2030, konieczna jest zatem transformacja ciepłownictwa. Ścieżka zachowawcza, czyli 60–70% ciepła wytwarzane z węgla, nie wymaga większych inwestycji. Wysłużone kotły dostosowywane są do wymagań dyrektywy o średnich obiektach energetycznego spalania. Konsekwencją jest staczanie się sektora po równi pochyłej i bankructwo niektórych przedsiębiorstw ze względu na brak środków na inwestycje i niemożność ich pozyskania w formie kredytów i pomocy publicznej ze względu na status systemów „nieefektywnych”. Zwiększa się też ryzyko bankructw przedsiębiorstw o średniej wielkości z powodu rosnących kosztów emisji i nakładów koniecznych do spełnienia wymagań dyrektywy.

Dowiedz się więcej: Instalacje przemysłowe a izolacje oszczędzające ciepło i chłód

Ścieżka transformacyjna to 60–70% ciepła wytwarzane z OZE i w gazowych źródłach kogeneracyjnych. Wymaga podjęcia działań zmierzających do uzyskania statusu systemów efektywnych: małe i średnie przedsiębiorstwa przechodzą na ciepło odpadowe, biomasę i inne OZE; kogeneracja rozwija się tam, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie i technicznie; duże systemy używają w kogeneracji głównie węgla i w mniejszym stopniu biomasy; kogeneracja gazowa wspiera Krajowy System Energetyczny, a elektrociepłownie mają magazyny ciepła, co zwiększa liczbę godzin pracy w skojarzeniu. Dzięki temu ceny ciepła z sieci są umiarkowane, do systemów przyłączane są nowe budynki, a środki pomocowe wykorzystuje się do rozbudowy sieci. Efekt skali pozwala na rozwój.

Propozycja strategii dla ciepłownictwa

Celem strategii jest przekształcenie różnych grup systemów ciepłowniczych w systemy efektywne w rozumieniu dyrektywy o efektywności energetycznej. W dużych miastach stosowane są systemy ciepłownicze zasilane głównie z kogeneracji. Celem dla nich jest budowa magazynów ciepła w elektrociepłowniach, które wydłużą czas pracy w skojarzeniu i umożliwią pracę jednostek niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (generacja wymuszona względami sieciowymi – GWS), lub świadczenie usług systemowych dla operatora sieci przesyłowej. Kogeneracja rozwijana jest tam, gdzie jest to możliwe i ma sens ekonomiczny.

Należy wspierać kogenerację gazową. Rozwój oferty chłodu sieciowego poprawi rentowność produkcji energii w kogeneracji. Następuje stopniowa wymiana zdekapitalizowanych węglowych jednostek kogeneracyjnych na nowe jednostki wykorzystujące gaz i energię odnawialną w perspektywie lat 2030–35. W średnich miastach stosuje się systemy ciepłownicze zasilane głównie z kotłów ciepłowniczych. Dąży się do pełnego wykorzystania możliwości zastąpienia energii pierwotnej z węgla ciepłem odpadowym i OZE (biomasą, energią słoneczną w powiązaniu z pompami ciepła i geotermią).

Konieczne jest przekroczenie progu 50% energii uzyskanej z tych źródeł i przekształcenie systemu w efektywny wg dyrektywy o efektywności energetycznej. Należy budować magazyny ciepła w celu efektywnego wykorzystania ciepła z OZE oraz rozwijać ofertę dostaw c.w.u., co umożliwia rozwój kogeneracji. W małych miastach stosuje się sieci zasilane wyłącznie z kotłów ciepłowniczych. Słabsze systemy przekształcają się w mikrosieci dla osiedli mieszkaniowych lub kwartałów ulic. Zwiększa się sprawność i jakość systemu dzięki zastosowaniu miksu różnych technologii, w tym OZE: panele słoneczne z lokalnymi magazynami ciepła, pompy ciepła i kotły gazowe. 

Przeczytaj również: Charakterystyka energetyczna budynków zamieszkania zbiorowego w perspektywie wymagań 2017–2021

W dużych i średnich miastach pozyskiwać można nowych klientów dzięki likwidacji lokalnych kotłowni węglowych i zastępowaniu ich indywidualnymi węzłami ciepłowniczymi. Konieczna jest też szersza oferta usług – c.w.u. i chłodu oraz ograniczanie strat w sieciach.We wszystkich systemach ciepłowniczych, niezależnie od wielkości, konieczna jest modernizacja jednostek wytwórczych i sieci dystrybucyjnych z uwzględnieniem realnych prognoz zapotrzebowania na ciepło, co pozwoli uniknąć przewymiarowania systemów i ich pracy w warunkach nieoptymalnych, generujących zwiększone straty.

Pełen raport na http://forum-energii.eu/files/file_add/file_add-100.pdf

Czytaj też: Rynek budowlany i instalacyjny w Polsce w 2017 roku >>>

Komentarze

Powiązane

dr inż. Piotr Kubski Energetyczne uwarunkowania określania zasobów energii odnawialnej pobieranej przez pompy ciepła

Energetyczne uwarunkowania określania zasobów energii odnawialnej pobieranej przez pompy ciepła Energetyczne uwarunkowania określania zasobów energii odnawialnej pobieranej przez pompy ciepła

Decyzja Komisji Europejskiej 2013/114/UE z 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych ich technologii...

Decyzja Komisji Europejskiej 2013/114/UE z 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych ich technologii nawiązuje do wymagań zawartych w załączniku VII poprzedniej dyrektywy (2009/28/WE) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa z 2009 r. spowodowała konieczność wprowadzenia do krajowego systemu prawnego ustawy o promocji OZE i rozporządzeń wykonawczych. Jednak mimo że...

Redakcja RI Pompy ciepła w praktyce

Pompy ciepła w praktyce Pompy ciepła w praktyce

Odnawialne i alternatywne źródła energii grzewczej zyskują na popularności, są jednak jeszcze niekiedy traktowane z pewną rezerwą, głównie z powodu braku wiedzy o możliwościach ich praktycznego zastosowania....

Odnawialne i alternatywne źródła energii grzewczej zyskują na popularności, są jednak jeszcze niekiedy traktowane z pewną rezerwą, głównie z powodu braku wiedzy o możliwościach ich praktycznego zastosowania. Do tej grupy nowych technologii należą m.in. pompy ciepła, zwłaszcza urządzenia czerpiące ciepło z powietrza atmosferycznego.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Współpraca gruntowego wymiennika ciepła z solarnymi układami klimatyzacyjnymi

Współpraca gruntowego wymiennika ciepła z solarnymi układami klimatyzacyjnymi Współpraca gruntowego wymiennika ciepła z solarnymi układami klimatyzacyjnymi

W artykule przeanalizowano możliwości współpracy gruntowych wymienników ciepła z systemami solarnymi opartymi na pośrednich wymiennikach wyparnych.

W artykule przeanalizowano możliwości współpracy gruntowych wymienników ciepła z systemami solarnymi opartymi na pośrednich wymiennikach wyparnych.

dr inż. Maciej Robakiewicz Audyty efektywności energetycznej

Audyty efektywności energetycznej Audyty efektywności energetycznej

W przygotowanym do uruchomienia w 2013 r. systemie białych certyfikatów wspierającym oszczędności energetyczne ważną rolę odgrywać będą audyty efektywności energetycznej. W sierpniu br. ukazało się rozporządzenie...

W przygotowanym do uruchomienia w 2013 r. systemie białych certyfikatów wspierającym oszczędności energetyczne ważną rolę odgrywać będą audyty efektywności energetycznej. W sierpniu br. ukazało się rozporządzenie określające ich zawartość i sposób opracowania.

dr inż. Małgorzata Smuczyńska Rynek pomp ciepła w Polsce

Rynek pomp ciepła w Polsce Rynek pomp ciepła w Polsce

Polska jako kraj członkowski UE zobowiązana jest do implementacji do prawodawstwa krajowego wymogów unijnych, między innymi dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych....

Polska jako kraj członkowski UE zobowiązana jest do implementacji do prawodawstwa krajowego wymogów unijnych, między innymi dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Jej głównym celem jest doprowadzenie do wzrostu wykorzystania OZE w całkowitym zużyciu energii do poziomu 15% w 2020 r. Prognozy rozwoju rynku OZE w Polsce i pozostałych krajach Unii wskazują, że znaczącą rolę w wypełnieniu wymagań dyrektywy może odegrać geotermia, zwłaszcza niskotemperaturowa,...

Grzegorz Wiśniewski, Aneta Więcka, Anna Santorska, Maria Nalewajko Rynek kolektorów słonecznych w Polsce

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce Rynek kolektorów słonecznych w Polsce

Szacuje się, że już ponad 100 tysięcy użytkowników w Polsce korzysta ze słonecznych instalacji grzewczych. Polska stała się jednym z liderów w sprzedaży i montażu kolektorów słonecznych, zajmując w europejskim...

Szacuje się, że już ponad 100 tysięcy użytkowników w Polsce korzysta ze słonecznych instalacji grzewczych. Polska stała się jednym z liderów w sprzedaży i montażu kolektorów słonecznych, zajmując w europejskim rankingu czwarte miejsce (za Niemcami, Włochami i Hiszpanią). Rynek kolektorów słonecznych jest jak dotychczas branżą najbardziej przewidywalną i stabilną w dłuższym okresie. Według wstępnych szacunków w 2012 r. zainstalowane zostanie kolejne ponad 200 tys. m2, a łączna wartość skumulowana...

Paweł Ślęzak Pompa ciepła z kominkiem i klimatyzacją

Pompa ciepła z kominkiem i klimatyzacją Pompa ciepła z kominkiem i klimatyzacją

W ostatnich 20 latach bardzo rozwinęła się technika budowy układów sprężarkowych, a od około 5 lat możliwości zastosowania pomp ciepła i ich wydajności są znacząco większe. Dostępność nowych układów automatyki...

W ostatnich 20 latach bardzo rozwinęła się technika budowy układów sprężarkowych, a od około 5 lat możliwości zastosowania pomp ciepła i ich wydajności są znacząco większe. Dostępność nowych układów automatyki i sterowania oraz urządzeń do łączności (komputerów, tabletów i smartfonów) pozwala na jeszcze łatwiejszą obsługę systemu grzewczego i wentylacyjnego przez użytkownika. Rozwój techniki sprawił, że firmy wykonawcze już dziś mogą realizować nawet bardzo nietypowe instalacje z pompami ciepła.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Kierunki rozwoju wyparnego chłodzenia powietrza

Kierunki rozwoju wyparnego chłodzenia powietrza Kierunki rozwoju wyparnego chłodzenia powietrza

Analiza pracy urządzeń opartych na „klasycznych” schematach przepływu umożliwia optymalizację wielostopniowego chłodzenia powietrza. Można dzięki temu wykorzystać zalety poszczególnych systemów i wyeliminować...

Analiza pracy urządzeń opartych na „klasycznych” schematach przepływu umożliwia optymalizację wielostopniowego chłodzenia powietrza. Można dzięki temu wykorzystać zalety poszczególnych systemów i wyeliminować ich niekorzystne cechy poprzez stworzenie układów kombinowanych z przepływem mieszanym. Jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie urządzeń jest obecnie wymiennik oparty na obiegu Maisotsenki (M-cycle).

Waldemar Joniec Montaż rekuperatora w remontowanym domu

Montaż rekuperatora w remontowanym domu Montaż rekuperatora w remontowanym domu

O konieczności oszczędzania energii cieplnej dziś już chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Stare budynki poddajemy termomodernizacji, wymieniamy w nich okna i remontujemy instalację c.o. Warto jeszcze...

O konieczności oszczędzania energii cieplnej dziś już chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Stare budynki poddajemy termomodernizacji, wymieniamy w nich okna i remontujemy instalację c.o. Warto jeszcze zainwestować w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Redakcja RI Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności

Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących różne technologie, ale określanych wspólnym mianem „pomp ciepła”. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań pompy ciepła łączy fakt, że czerpią energię...

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących różne technologie, ale określanych wspólnym mianem „pomp ciepła”. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań pompy ciepła łączy fakt, że czerpią energię z dolnego źródła i przekazują ją (pompują) do źródła górnego. Dolnym źródłem może być powietrze, woda albo grunt, a górne to instalacja c.o. lub c.w.u. Nawet w chłodnym powietrzu i chłodnej wodzie jest dużo energii - problem w tym, jak ją zmusić do przepływu w odwrotnym kierunku, niż się to odbywa...

Waldemar Joniec Pompy ciepła. Niestandardowe zastosowania i nowe urządzenia

Pompy ciepła. Niestandardowe zastosowania i nowe urządzenia Pompy ciepła. Niestandardowe zastosowania i nowe urządzenia

Udział pomp ciepła w instalacjach ogrzewania budynków będzie wzrastał. Decyduje o tym powszechny dostęp do energii zasilającej te urządzenia oraz energii, którą czerpią one z powietrza, gruntu i wód, a...

Udział pomp ciepła w instalacjach ogrzewania budynków będzie wzrastał. Decyduje o tym powszechny dostęp do energii zasilającej te urządzenia oraz energii, którą czerpią one z powietrza, gruntu i wód, a także ciepła odpadowego. Coraz lepsze perspektywy rysują się też przed gazowymi pompami ciepła z uwagi na budowę biogazowni oraz spadek cen gazu ziemnego i jego potencjalnie dużą podaż ze złóż łupkowych.

Tomasz Lenarczyk Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia...

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia grzewczego, liczba włączeń i wyłączeń, straty postojowe i kominowe czy jakość paliwa. Dlatego zastosowane urządzenia zostały opomiarowane – pompę ciepła wyposażono w oddzielne liczniki energii elektrycznej i cieplnej.

Waldemar Joniec Realizacje instalacji z pompami ciepła

Realizacje instalacji z pompami ciepła Realizacje instalacji z pompami ciepła

Coraz więcej budynków w Polsce korzysta z energii grzewczej wytwarzanej przez pompy ciepła. Doświadczenia zebrane w trakcie realizacji poszczególnych inwestycji wskazują, że na ich powodzenie istotny wpływ...

Coraz więcej budynków w Polsce korzysta z energii grzewczej wytwarzanej przez pompy ciepła. Doświadczenia zebrane w trakcie realizacji poszczególnych inwestycji wskazują, że na ich powodzenie istotny wpływ mają staranny i optymalny dobór dolnego i górnego źródła ciepła oraz poprawny montaż instalacji. W artykule opisano kilka różnych realizacji, które mogą być inspiracją zarówno dla inwestorów, jak i projektantów oraz instalatorów.

prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła, mgr Katarzyna Stanisz Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła

Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła

W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulator, izolowany termicznie od otoczenia, stanowi...

W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulator, izolowany termicznie od otoczenia, stanowi dolne źródło ciepła dla pompy, ładowany jest za pomocą absorberów słonecznych i gromadzi ciepło w okresie letnim. Przez pierwszą część sezonu grzewczego budynek ogrzewany jest poprzez wymianę ciepła pomiędzy akumulatorem ciepła a budynkiem bez udziału pompy ciepła. Dopiero w drugiej części sezonu...

Redakcja RI Kotły. Oferta rynkowa

Kotły. Oferta rynkowa Kotły. Oferta rynkowa

Wybór systemu ogrzewania jest niezwykle istotny przy budowie nowego domu, bądź modernizacji instalacji grzewczej w budynku juz istniejącym. Jednym z możliwych do zastosowania źródeł ciepła jest kocioł...

Wybór systemu ogrzewania jest niezwykle istotny przy budowie nowego domu, bądź modernizacji instalacji grzewczej w budynku juz istniejącym. Jednym z możliwych do zastosowania źródeł ciepła jest kocioł grzewczy. Na rynku dostępne sa różnorodne kotły grzewcze: na paliwa płynne, paliwa stałe czy gazowe. Kotły grzewcze można podzielić także ze względu na rodzaj opału na kotły na paliwa węglowe (węgiel, brykiet, ekogroszek) oraz na biomasę (drewno, zrębki, pelet, i in.). Dobierając kocioł właściwy do...

Stanisław Stepniak Zespoły prądotwórcze napędzane gazem z biomasy wysypisk komunalnych

Zespoły prądotwórcze napędzane gazem z biomasy wysypisk komunalnych Zespoły prądotwórcze napędzane gazem z biomasy wysypisk komunalnych

Energia odnawialna elektryczna i cieplna wytwarzana jest w specjalnych zespołach prądotwórczych, napędzanych silnikami gazowymi Otto lub Diesel. Są one dostosowane do zmiennego składu gazu (CH4/CO2 = 1,2–1,5)...

Energia odnawialna elektryczna i cieplna wytwarzana jest w specjalnych zespołach prądotwórczych, napędzanych silnikami gazowymi Otto lub Diesel. Są one dostosowane do zmiennego składu gazu (CH4/CO2 = 1,2–1,5) oraz do wielkości ciśnienia i regulowanego natężenia pompowanego gazu ujmowanego ze złoża odpadów komunalnych, o właściwościach biomasy energetycznej.

Jerzy Kosieradzki Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła – kierunki rozwoju Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola...

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola będzie jednak rosła, bo wykorzystują one powszechnie dostępne w naturze – w powietrzu, gruncie i wodzie – ciepło niskotemperaturowe (od 1 do ok. 40°C), którego nie mogą wykorzystać inne urządzenia, zwłaszcza do zasilania instalacji grzewczych. Duże możliwości stosowania tych pomp dają też odpadowe...

dr inż. Ryszard Śnieżyk Sezonowe wykorzystanie energii słonecznej

Sezonowe wykorzystanie energii słonecznej Sezonowe wykorzystanie energii słonecznej

W artykule przedstawiono możliwości akumulacji latem ciepła słonecznego, w celu wykorzystania go zimą do centralnego ogrzewania, na podstawie doświadczeń z inwestycji zrealizowanych w Niemczech i Kanadzie....

W artykule przedstawiono możliwości akumulacji latem ciepła słonecznego, w celu wykorzystania go zimą do centralnego ogrzewania, na podstawie doświadczeń z inwestycji zrealizowanych w Niemczech i Kanadzie. Szczególnie ciekawy jest kanadyjski projekt Drake Landing Solar Community, w ramach którego z energii słonecznej pozyskano ponad 60% ciepła do ogrzewania osiedla domów jednorodzinnych. W publikacji podano rzeczywiste parametry pracy tego systemu w ciągu roku.

Jerzy Chodura Kolektor dobrej jakości

Kolektor dobrej jakości Kolektor dobrej jakości

Potencjalni użytkownicy instalacji solarnych muszą zdecydować, jakie kolektory słoneczne kupić oraz jak dobrać urządzenia wchodzące w skład zestawu, by uzyskać możliwie szybki zwrot kosztów. Przy wyborze...

Potencjalni użytkownicy instalacji solarnych muszą zdecydować, jakie kolektory słoneczne kupić oraz jak dobrać urządzenia wchodzące w skład zestawu, by uzyskać możliwie szybki zwrot kosztów. Przy wyborze kolektorów niektóre kryteria należy koniecznie uwzględnić, jak np. uzysk energetyczny czy łatwość montażu, z kolei inne przesłanki nie powinny być już dla klientów decydujące.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u.

Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u. Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u.

W artykule przeanalizowano parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, które należy przyjmować do wyliczeń ekonomicznych, opisano również kształtowanie się zapotrzebowania na energię cieplną...

W artykule przeanalizowano parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, które należy przyjmować do wyliczeń ekonomicznych, opisano również kształtowanie się zapotrzebowania na energię cieplną w ciągu roku. Analizie poddano dostawę ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Oszacowano koszty i zużycie energii elektrycznej i węgla oraz ilość powstającego przy tym dwutlenku węgla.

dr inż. Bogusław Maludziński Kolektory słoneczne. Opłacalność stosowania

Kolektory słoneczne. Opłacalność stosowania Kolektory słoneczne. Opłacalność stosowania

Drożejące media energetyczne stawiają przed wieloma inwestorami pytanie o opłacalność instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym kolektory słoneczne. W podjęciu decyzji powinna pomóc...

Drożejące media energetyczne stawiają przed wieloma inwestorami pytanie o opłacalność instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym kolektory słoneczne. W podjęciu decyzji powinna pomóc rzetelna analiza techniczno-ekonomiczna. Materiały reklamowe zawierają różne analizy, lecz nie zawsze są to rzetelne dane. Ponadto na rynku oferowane są kolektory o różnej konstrukcji oraz jakości użytego absorbera. W niektórych kolektorach sprawność pochłaniania promieniowania słonecznego spada już...

Leszek Pacuła Siłownie ORC – ciekawa alternatywa

Siłownie ORC – ciekawa alternatywa Siłownie ORC – ciekawa alternatywa

Ograniczanie emisji do atmosfery wiąże się z unijną polityką wspierania odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE premiowana jest tzw. zielonymi certyfikatami,...

Ograniczanie emisji do atmosfery wiąże się z unijną polityką wspierania odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE premiowana jest tzw. zielonymi certyfikatami, mającymi wymierną wartość rynkową. Kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o biomasę jest atrakcyjną alternatywą dla powszechnych w Polsce kotłowni węglowych, zasilających nieduże organizmy miejskie, osiedla satelickie większych miast czy obiekty przemysłowe, w których generowane...

prof. nzw. dr hab. inż. Zbysław Pluta, dr inż. Ryszard Wnuk Projektowanie dużych instalacji z kolektorami słonecznymi

Projektowanie dużych instalacji z kolektorami słonecznymi Projektowanie dużych instalacji z kolektorami słonecznymi

W artykule zawarto zagadnienia związane z projektowaniem dużych instalacji słonecznych na przykładzie systemu wstępnego podgrzewania wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej Zakładu Energetyki Cieplnej...

W artykule zawarto zagadnienia związane z projektowaniem dużych instalacji słonecznych na przykładzie systemu wstępnego podgrzewania wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej Zakładu Energetyki Cieplnej (ZEC) w Wołominie. Omówiono zasadnicze różnice w opracowaniu koncepcji i konstrukcji „małych” i „dużych” instalacji, a także będące ich konsekwencją różnice w sposobach sterowania, zabezpieczeń i eksploatacji.

Jerzy Kosieradzki Biomasa jako paliwo (cz. 1)

Biomasa jako paliwo (cz. 1) Biomasa jako paliwo (cz. 1)

Dyskusję o zaletach i wadach biomasy jako paliwa powinniśmy zacząć od definicji, czym jest biomasa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych...

Dyskusję o zaletach i wadach biomasy jako paliwa powinniśmy zacząć od definicji, czym jest biomasa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji [1] paliwem jest również biomasa, rozumiana jako produkty składające się w całości lub w części z substancji roślinnych pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa używane w celu odzyskania zawartej w nich energii, a zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.