RynekInstalacyjny.pl

Wykorzystanie generatorów termoelektrycznych do lokalnego wytwarzania energii pomocniczej w systemach cieplnych

The technology of thermoelectric generators for the local production of auxiliary energy in heating systems

Schemat budowy półprzewodnikowego generatora termoelektrycznego/rys. autorzy

Schemat budowy półprzewodnikowego generatora termoelektrycznego/rys. autorzy

W ciągu kilku najbliższych lat ciepłownictwo będzie się musiało zmierzyć ze sporymi wyzwaniami. Coraz bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące czystości produkcji energii oraz alternatywy w postaci odnawialnych źródeł energii sprawiają, że należy poszukiwać sposobów, które umożliwią utrzymanie konkurencyjności klasycznych form wytwarzania energii cieplnej. Jedną z możliwości, jakie daje współczesna technologia, jest wykorzystanie generatorów termoelektrycznych do lokalnego wytwarzania energii pomocniczej dla systemów cieplnych.

Zobacz także

FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami...

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami – musisz o nie zadbać, aby podczas składowania nie straciły swoich właściwości.

ADEY Innovation SAS ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego

ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego

ADEY jest wiodącym producentem filtrów magnetycznych oraz środków chemicznych stosowanych w systemach grzewczych do ich ochrony i poprawy efektywności pracy. Produkty ADEY przyczyniają się jednocześnie...

ADEY jest wiodącym producentem filtrów magnetycznych oraz środków chemicznych stosowanych w systemach grzewczych do ich ochrony i poprawy efektywności pracy. Produkty ADEY przyczyniają się jednocześnie do ochrony środowiska naturalnego, z dużym naciskiem na poprawę jakości powietrza (umożliwiają obniżenie emisji CO2 o ok. 250 kg rocznie z pojedynczego gospodarstwa domowego).

Alfa Laval Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży...

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży poszukują nowych sposobów maksymalizacji wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii i udoskonaleniu swojego wizerunku w zakresie ochrony środowiska. Wyzwania te będą złożone i wieloaspektowe.

Współczesne wymagania dotyczące efektywności i czystości wytwarzania energii cieplnej stanowią wyzwanie, z którym branża ciepłownicza i grzewcza mierzy się każdego dnia. Coraz ostrzejsze standardy wymagają podjęcia działań, które w przyszłości zapewnią ograniczenie zużycia paliw kopalnych oraz pozwolą wytwarzać energię efektywnie, z jak najmniejszym obciążeniem środowiska. Cele te mogą zostać osiągnięte poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii paliw konwencjonalnych, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystanie ciepła odpadowego.

Współczesne systemy cieplne (źródła ciepła, sieci dystrybucji, elementy napędowe, odbiorniki ciepła itd.) wymagają zasilania pomocniczą energią elektryczną. W Polsce energia elektryczna, poza nielicznymi wyjątkami, pochodzi z krajowego systemu energetycznego i wytwarzana jest ze spalania paliw kopalnych ze sprawnością rzędu 40% [1]. Skutecznym sposobem ograniczenia zużycia konwencjonalnej energii elektrycznej pomocniczej z jednoczesnym zwiększeniem efektywności systemów grzewczych jest lokalne wytwarzanie energii elektrycznej z ciepła odpadowego, odnawialnego lub innego strumienia ciepła i jej lokalne wykorzystanie jako energii pomocniczej.

Popularne metody generowanie energii elektrycznej z ciepła opierają się na wykorzystaniu Organicznego Obiegu Rankine’a (ORC) [3, 4], silników Stirlinga [2] oraz generatorów termoelektrycznych (TEG, ang. thermoelectric generator) [7]. Sposób produkcji energii elektrycznej w każdym z tych urządzeń jest inny, inna jest technologia i złożoność systemów (rys. 1), różny jest również potencjał ich stosowania w systemach cieplnych. Najbardziej korzystne z punktu widzenia zastosowania w systemach cieplnych wydają się generatory termoelektryczne.

Główną zaletą TEG, w odróżnieniu od pozostałych rozwiązań, jest możliwość bezpośredniej konwersji energii cieplnej w elektryczną i maksymalne uproszczenie procesu generowania energii elektrycznej. Konwersja jest dokonywana bezpośrednio w generatorze i nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń. Dzięki temu uzyskuje się większą niezawodność całego procesu i ogranicza straty energii na poszczególnych elementach systemu.

Rys. 1. Schemat produkcji energii elektrycznej z ciepła dla układów: a) z turbiną ORC, b) z silnikiem Stirlinga,
c) z generatorem termoelektrycznym; rys. archiwum autorów (M. Sidorczyk, P. Jadwiszczak)

Rys. 1. Schemat produkcji energii elektrycznej z ciepła dla układów:
a) z turbiną ORC, b) z silnikiem Stirlinga, c) z generatorem termoelektrycznym
rys. archiwum autorów (M. Sidorczyk, P. Jadwiszczak)

Kolejnym atutem jest budowa TEG typu Solid State. Typowe ogniwo TEG ma kształt kwadratowej płytki o wymiarach około 5×5 cm oraz grubości kilku milimetrów. Składa się z wielu połączonych ze sobą par elementów półprzewodnikowych, które odpowiadają za generowanie stałego prądu elektrycznego. W ogniwach TEG nie ma ruchomych części, dzięki czemu są one bezobsługowe i działają bezawaryjnie. Żywotność ogniw producenci określają na 200 tys. godzin ciągłej pracy.

U podstaw działania generatorów termoelektrycznych leży tzw. zjawisko Seebecka. Siłą napędową tego procesu jest różnica temperatur między stroną ciepłą i zimną termogeneratora (rys. 2).

Energia pomocnicza systemów cieplnych

Atrakcyjnym obszarem takich działań są indywidualne źródła ciepła oraz systemy cieplne oparte na odnawialnych źródłach energii. Ogromna liczba tego rodzaju źródeł, zapewniająca efekt skali, skłania do podjęcia poszukiwań lokalnego źródła energii pomocniczej.

Schemat budowy półprzewodnikowego generatora termoelektrycznego

Rys. 2. Schemat budowy półprzewodnikowego generatora termoelektrycznego
rys. autorzy (M. Sidorczyk, P. Jadwiszczak)

Każdy współczesny system cieplny do prawidłowej pracy wymaga dostarczenia z zewnątrz energii pomocniczej. Najczęściej jest nią energia elektryczna do zasilania sterowników, elementów automatyki, pomp obiegowych, wentylatorów i innych urządzeń niezbędnych do efektywnej pracy urządzenia czy systemu cieplnego.

Rys. 3. Strumienie energii w konwencjonalnym systemie
cieplnym; rys. archiwum autorów (M. Sidorczyk, P. Jadwiszczak)

Rys. 3. Strumienie energii w konwencjonalnym systemie cieplnym
rys. archiwum autorów (M. Sidorczyk, P. Jadwiszczak)

Badania przeprowadzone w [5] wykazały, że w systemach cieplnych wykorzystujących współczesne gazowe kotły kondensacyjne stosunek maksymalnej pobieranej mocy elektrycznej do maksymalnej mocy cieplnej wynosi 1:500. Oznacza to, że urządzenie o mocy cieplnej 20 kW do pracy potrzebuje zasilania 40 W mocy elektrycznej. Energia pomocnicza jest tu niezbędna do zasilania palnika, wentylatora nadmuchowego, pompy obiegowej oraz sterownika. Stosunek ten zachęca do wykorzystania lokalnego ciepła do generowania energii elektrycznej w celu pokrycia lokalnego zapotrzebowania na energię pomocniczą.

Technologia TEG łączy strumienie ciepła i energii elektrycznej w lokalnym systemie cieplnym. Na rys. 3 przedstawiono strumienie energii pierwotnej zawartej w paliwie, pomocniczej energii elektrycznej, ciepła użytecznego i ciepła odpadowego w konwencjonalnym systemie cieplnym jako środowisku umożliwiającym zastosowanie ogniw TEG.

Na rys. 4, rys. 5 i rys. 6 przedstawiono ideę wykorzystania generatorów termoelektrycznych w wybranych konfiguracjach typowego systemu cieplnego.

W każdym przypadku możliwe jest uzyskanie w systemie cieplnym dodatniego bilansu energetycznego.

W systemie przedstawionym na rys. 4 ogniwa TEG wykorzystują odpadową energię cieplną do generowania energii elektrycznej na pokrycie lokalnych potrzeb systemu cieplnego. Przy prawidłowo zaprojektowanym module ogniw TEG rozwiązanie to umożliwia całkowicie lokalne zasilanie systemu cieplnego w wymaganą energię pomocniczą. Możliwe jest osiągnięcie samowystarczalności elektrycznej systemu.

Moduł termoelektryczny charakteryzuje się sprawnością rzędu kilku procent, jednak energia cieplna nieprzekształcona w TEG w energię elektryczną może zostać z powrotem wprowadzona do systemu cieplnego lub wykorzystana do innych celów. Ze względu na lokalne wytwarzanie pomocniczej energii elektrycznej eliminuje się konieczność jej przesyłu i towarzyszące temu straty.

W sprzyjających warunkach energetycznych w systemie cieplnym możliwe jest uzyskanie w odpowiednio zwymiarowanym module ogniw TEG produkcji energii elektrycznej przewyższającej lokalne potrzeby systemu (rys. 5). Umożliwia to produkcję dodatkowej porcji energii elektrycznej, która może być wykorzystana do innych celów lub sprzedana. Także tutaj energia cieplna, która nie zostanie wykorzystana do konwersji na energię elektryczną, może zostać ponownie wprowadzona do systemu.

Mniej korzystnym, ale w określonych wypadkach uzasadnionym rozwiązaniem jest wykorzystanie do lokalnej produkcji energii elektrycznej w TEG ciepła użytecznego generowanego przez system cieplny (rys. 6). Umożliwia to uzyskanie niezależności zasilania systemu w energię elektryczną kosztem jego efektywności cieplnej.

Wykorzystanie generatorów termoelektrycznych w systemie cieplnym

Rys. 4. Idea wykorzystania generatorów termoelektrycznych w systemie cieplnym przy zastosowaniu ciepła odpadowego do zasilania TEG
rys. archiwum autorów (M. Sidorczyk, P. Jadwiszczak)

Rys. 5. Idea wykorzystania generatorów termoelektrycznych
w systemie cieplnym przy zastosowaniu ciepła
odpadowego do zasilania TEG z nadmiarową
produkcją energii elektrycznej; rys. archiwum autorów (M. Sidorczyk, P. Jadwiszczak)

Rys. 5. Idea wykorzystania generatorów termoelektrycznych w systemie cieplnym przy zastosowaniu ciepła odpadowego do zasilania TEG z nadmiarową produkcją energii elektrycznej
rys. archiwum autorów (M. Sidorczyk, P. Jadwiszczak)

Wykorzystanie generatorów termoelektrycznych w systemie cieplnym

Rys. 6. Idea wykorzystania generatorów termoelektrycznych w systemie cieplnym przy zastosowaniu ciepła użytecznego do zasilania TEG
rys. archiwum autorów (M. Sidorczyk, P. Jadwiszczak)

Wymiarowanie termoelektrycznych zespołów zasilających

Zastosowanie generatorów termoelektrycznych do lokalnego wytwarzania pomocniczej energii elektrycznej dla systemów cieplnych wymaga ich szczegółowego doboru, z uwzględnieniem parametrów pracy systemu cieplnego i charakterystyki podaży energii elektrycznej przez określony termogenerator.

Podstawą doboru jest charakterystyka pracy termogeneratorów, która wiąże cieplne i elektryczne parametry pracy ogniw TEG. Wydajność elektryczna termogeneratorów zmienia się w zależności od parametrów ciepła przepływającego przez ich okładki oraz obciążenia po stronie odbioru energii elektrycznej.

Parametry ciepła zasilającego TEG opisane są względną i bezwzględną (wysokość temperatury) różnicą temperatury między okładkami generatora oraz strumieniami przepływu czynnika w obiegu grzewczym i chłodzącym.

Parametry elektryczne obejmują napięcie, prąd i moc elektryczną uzyskiwaną przy danych parametrach zasilania ciepłem okładek ogniwa.

Ogólne i szczegółowe charakterystyki ogniw TEG są podstawą doboru rodzaju i liczby ogniw w zestawie zasilającym. Ścieżkę doboru termoelektrycznego systemu zasilającego zaprezentowano w tab. 1.

Zgodnie z tym schematem przedstawiono przykładowy dobór termoelektrycznego modułu TEG dla wodnego systemu cieplnego.

Metodyka doboru została opracowana na podstawie badań i testów przeprowadzonych przez autorów.

Analizowany system cieplny jest systemem wodnym pompowym o wymuszonym obiegu czynnika, obejmującym źródło i odbiorniki ciepła. Moduł TEG zostanie zamontowany między obiegiem źródła ciepła (obieg grzewczy) i obiegiem odbiorników ciepła (obieg chłodzący).

Dobór termoelektrycznego modułu zasilającego TEG

Tabela 1. Dobór termoelektrycznego modułu zasilającego TEG do lokalnego wytwarzania energii pomocniczej dla systemu cieplnego

W obiegu grzewczym woda ma temperaturę th = 90°C i przepływ Vh = 0,6 m3/h, w obiegu chłodzącym tc = 30°C i  Vc = 0,4 m3/h. Założono, że energia elektryczna z TEG ma pokryć lokalne zapotrzebowanie na energię pomocniczą, które wynosi 40 W przy napięciu prądu stałego 12 V. Pozwoli to zasilać system automatycznego sterowania i napędy. Odnosząc podane parametry do rzeczywistego systemu cieplnego, przyjmuje się, że rozważania dotyczą instalacji centralnego ogrzewania zasilanej kotłem stałopalnym oraz wyposażonej w obieg grzewczy z podmieszaniem (ogrzewanie podłogowe). Ciepło dostarczane jest do ogniw z zasilania kotła, a odbiór następuje z wykorzystaniem czynnika z powrotu obiegu ogrzewania podłogowego.

Wyboru modelu ogniwa TEG i wstępnego określenia ich wymaganej liczby dokonuje się na podstawie charakterystyk cieplno-elektrycznych TEG, porównując je z zadanymi parametrami pracy. Na rys. 7 przedstawiono, sporządzoną przez autorów, zbiorczą charakterystykę elektryczną dla sześciu modeli ogniw TEG i stałej różnicy temperatur między okładkami termogeneratorów wynoszącej 60°C [6]. Dla parametrów analizowanego systemu cieplnego wybrano najbardziej wydajne ogniwo TEG: model TEC1-12730.

Wydajność ogniw TEG zmienia się w funkcji zasilania cieplnego i obciążenia elektrycznego. Na podstawie szczegółowych charakterystyk elektrycznych określa się parametry elektryczne TEG jako funkcję dostępnych parametrów cieplnych systemu. Wyznacza się wpływ parametrów pracy systemu cieplnego na charakterystykę podaży prądu elektrycznego generowanego przez ogniwo dla określonej różnicy temperatur między okładkami generatora termoelektrycznego (rys. 8), położenia różnicy temperatur na skali temperatur (rys. 9) oraz strumieni przepływu czynnika w obiegu grzewczym i chłodzącym (rys. 10). W zależności od zastosowania określa się również bezwładność generatora w warunkach rozruchu (rys. 11).

Charakterystyka ogniw TEG przy różnicy temperatur ΔT = 60°C

Rys. 7. Zbiorcza charakterystyka elektryczna ogniw TEG przy różnicy temperatur ΔT = 60°C
rys. archiwum autorów (M. Sidorczyk, P. Jadwiszczak)

Pełna charakterystyka elektryczna generatora TEC1-12730 przy tem. 30°C

Rys. 8. Pełna charakterystyka elektryczna generatora TEC1-12730 przy temperaturze w obiegu chłodzącym równej 30°C i różnych temperaturach w obiegu grzewczym

Charakterystyki elektryczne przy różnicy temperatur czynnika

Rys. 9. Charakterystyki elektryczne przy różnicy temperatur czynnika między obiegiem grzewczym i chłodzącym równej 60°C i różnych temperaturach czynnika w obiegu chłodzącym
rys. archiwum autorów (M. Sidorczyk, P. Jadwiszczak)

Rys. 10. Charakterystyka elektryczna generatora TEC1-12730 przy różnicy temperatur między obiegami równej 60°C dla wybranych przepływów czynnika w obiegach wodnych, w kolejności przepływu w obiegu
chłodzącym, przepływ w obiegu grzewczym w m<sup>3</sup>/.

Rys. 10. Charakterystyka elektryczna generatora TEC1-12730 przy różnicy temperatur między obiegami równej 60°C dla wybranych przepływów czynnika w obiegach wodnych, w kolejności przepływu w obiegu chłodzącym, przepływ w obiegu grzewczym w m3/h
rys. archiwum autorów (M. Sidorczyk, P. Jadwiszczak)

Charakterystyki elektryczne generatora TEC1-12730

Rys. 11. Charakterystyki elektryczne generatora TEC1-12730 przy badaniu bezwładności dla temperatur w obiegach grzewczym oraz chłodzącym odpowiednio 90°C oraz 30°C. Pomiary po 10, 60 oraz 120 sekundach od podania czynnika do obiegów
rys. archiwum autorów (M. Sidorczyk, P. Jadwiszczak)

Przy doborze ogniw można też skorzystać z opracowanej przez autorów zależności matematycznej wiążącej parametry pracy systemu cieplnego (temperatury i strumienie przepływu w obiegach grzewczym i chłodzącym oraz napięcie zasilania urządzeń pomocniczych) z natężeniem generowanego prądu elektrycznego:

gdzie:
th – temperatura czynnika w obiegu dostarczającym ciepło do generatora,
tc – temperatura czynnika w obiegu odbierającym ciepło z generatora,
Vh – strumień przepływu czynnika w obiegu dostarczającym ciepło do generatora,
Vc – strumień przepływu czynnika w obiegu odbierającym ciepło z generatora,
U – napięcie pracy urządzeń pomocniczych systemu cieplnego.

Aby wyznaczyć moc generowanego prądu elektrycznego przy danym napięciu, należy powyższą zależność pomnożyć przez wartość napięcia prądu elektrycznego:

Uwzględniając ograniczoną wydajność pojedynczego ogniwa TEG, zależnie od potrzeb termoelektryczny zespół zasilający musi się składać z zespołu ogniw. Modułowa budowa wymaga określenia zmiany temperatury czynnika w obiegu grzewczym i chłodzącym po przejściu przez kolejne moduły termoelektryczne. W opisywanym przypadku zależność ta przyjmuje postać:

Korzystając z powyższych zależności, autorzy stworzyli arkusz umożliwiający szybki dobór liczby oraz sposobu połączenia generatorów termoelektrycznych przy założonych parametrach cieplnych pracy systemu oraz określonych wymaganiach elektrycznych. Wyniki doboru dla rozpatrywanego układu przedstawiono w tab. 2.

Wyniki doboru termoelektrycznego systemu zasilającego

Tabela 2. Wyniki doboru termoelektrycznego systemu zasilającego

Po wprowadzeniu danych wejściowych (parametrów pracy systemu cieplnego oraz wymaganego napięcia zasilania i mocy elektrycznej) algorytm dokonuje doboru liczby ogniw zależnie od sposobu ich połączenia w module oraz połączenia między modułami. Jako podsumowanie podawana jest rzeczywista moc elektryczna uzyskiwana z tak dobranego zespołu ogniw.

W analizowanym systemie cieplnym wymagana różnica temperatury na okładkach TEG zostanie wytworzona przy zastosowaniu wymienników ciepła woda/TEG po stronie obiegu grzewczego i TEG/woda po stronie obiegu chłodzącego. W celu zapewnienia uniwersalności i skalowalności autorzy opracowali rozwiązanie modułowe. Każdy moduł składa się z dwóch ogniw TEG, przyłącza wodnego i elektrycznego (rys. 12 i rys. 13). Taka budowa umożliwia ograniczenie strat ciepła oraz ułatwia połączenie hydrauliczne modułu.

Elementy podstawowe zespołu termoelektrycznego

Rys. 12. Elementy podstawowe zespołu termoelektrycznego
rys. archiwum autorów (M. Sidorczyk, P. Jadwiszczak)

Rys. 13. Widok kompletnego termoelektrycznego modułu
zasilającego TEG z podłączeniami hydraulicznymi
i elektrycznymi; rys. archiwum autorów (M. Sidorczyk, P. Jadwiszczak)

Rys. 13. Widok kompletnego termoelektrycznego modułu zasilającego TEG z podłączeniami hydraulicznymi i elektrycznymi
rys. archiwum autorów (M. Sidorczyk, P. Jadwiszczak)

Modułowa budowa zmienia jednak parametry czynnika (wody) zasilającego kolejne ogniwa TEG, co wpływa na ich działanie. Na podstawie powyższych zależności określono temperaturę czynnika w obiegu grzewczym i chłodzącym po przejściu przez kolejne moduły termoelektryczne oraz parametry generowanego przez kolejne ogniwa prądu (tab. 3). Pozwalają one zweryfikować dobór termoelektrycznego zespołu zasilającego od strony elektrycznej i wskazują dane temperaturowe, dzięki czemu możliwe jest określenie wpływu implementacji zespołu na pracę systemu cieplnego.

Dobrany zespół TEG będzie lokalnie całkowicie pokrywał zapotrzebowanie na pomocniczą energię elektryczną w analizowanym wodnym systemie cieplnym. Oznacza to całkowite uniezależnienie się od dostaw energii z zewnątrz oraz ograniczenie zużycia energii ze spalania paliw kopalnych. Jest to możliwe dzięki niskiemu zapotrzebowaniu na pomocniczą energię elektryczną we współczesnych systemach cieplnych wyposażonych w energooszczędne urządzenia elektryczne, zasilaniu ich prądem stałym oraz bardzo małemu „zużyciu” ciepła w ogniwach. Rozwiązanie to może być z powodzeniem wdrażane w popularnych instalacjach grzewczych w budynkach o różnym przeznaczeniu.

Tabela 3. Parametry temperaturowe i prądowe dla każdego z ogniw wchodzących w skład dobranego
zespołu termoelektrycznego

Tabela 3. Parametry temperaturowe i prądowe dla każdego z ogniw wchodzących w skład dobranego zespołu termoelektrycznego

Wnioski

Przedstawiona powyżej metodyka doboru pozwala na zaprojektowanie termoelektrycznego systemu zasilającego dopasowanego do możliwości i potrzeb danego systemu cieplnego. Została ona stworzona w oparciu o szerokie i szczegółowe badania laboratoryjne i prototypowe. Może być z powodzeniem stosowana na poziomie inżynierskim do wymiarowania termoelektrycznych zespołów zasilających.

Ograniczona efektywność współczesnych ogniw generatorów termoelektrycznych wiąże się z koniecznością wymiarowania dużych i rozbudowanych zespołów zawierających wiele ogniw. Stały rozwój w dziedzinie nanomateriałów daje pewność, że w najbliższej przyszłości sprawność modułów TEG wzrośnie. Przy takim założeniu wykorzystanie generatorów termoelektrycznych stanie się nie tylko korzystne z ekologicznego punktu widzenia, ale także uzasadnione ekonomicznie.

Literatura

  1. Zaporowski B., Technologie wytwarzania energii elektrycznej dla polskiej elektroenergetyki, „Polityka Energetyczna” 2015, 18.

  2. Song Z., Chen J., Yang L., Heat transfer enhancement in tubular heater of Stirling engine for waste heat recovery from flue gas using steel wool, „Appl Therm Eng.” 2015, 8/5, 87, p. 499–504.

  3. Lecompte S., Huisseune H., van den Broek M., Vanslambrouck B., De Paepe M., Review of organic Rankine cycle (ORC) architectures for waste heat recovery, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” 2015, 7, 47, p. 448–61.

  4. Muhammad U., Imran M., Lee D.H., Park B.S., Design and experimental investigation of a 1 kW organic Rankine cycle system using R245fa as working fluid for low-grade waste heat recovery from steam, „Energy Conversion and Management” 2015, 10, 103, p. 1089–1100.

  5. Sidorczyk M., Wykorzystanie ciepła do lokalnego wytwarzania energii pomocniczej dla systemów cieplnych, rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, 2016.

  6. Jadwiszczak P., Sidorczyk M., Produkcja energii elektrycznej z ciepła za pomocą ogniw TEG, „Rynek Instalacyjny” nr 4/2016.

  7. Brazdil M., Pospisil J., Thermoelectric Power Generation Utilizing the Waste Heat from a Biomass Boiler, „J Electron Mater.” 2013, 42(7), p. 2198–202.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz, inż. Andrej Goleniewski Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego....

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Autorzy zaprezentowali metodykę obliczania kosztów skumulowanych uwzględnianych w projekcie budynku, analizowane warianty wraz z analizą ich kosztów, nadto przedstawili wyniki obliczeń i wnioski.

mgr inż. Jakub Jurasz, dr hab. inż. Jerzy Mikulik Stabilność produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej – wpływ dystrybucji przestrzennej

Stabilność produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej – wpływ dystrybucji przestrzennej Stabilność produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej – wpływ dystrybucji przestrzennej

W nachodzących latach dojdzie do znacznego wzrostu udziału energetyki słonecznej w polskim systemie elektroenergetycznym. Przy budowie energetyki solarnej i smart grids należy dążyć do takiego rozmieszczenia...

W nachodzących latach dojdzie do znacznego wzrostu udziału energetyki słonecznej w polskim systemie elektroenergetycznym. Przy budowie energetyki solarnej i smart grids należy dążyć do takiego rozmieszczenia źródeł energii, które zmniejszy podatność odbiorcy na wpływ lokalnych warunków atmosferycznych.

dr inż. Piotr Jadwiszczak, dr inż. Wojciech Cepiński Nowoczesne systemy instalacyjne w instalacjach gazowych

Nowoczesne systemy instalacyjne w instalacjach gazowych Nowoczesne systemy instalacyjne w instalacjach gazowych

W artykule można znaleźć odpowiedzi na kwestie czym jest instalacja gazowa i jak ją należałoby projektować, a także informacje o zmianach w instalacjach gazowych jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich...

W artykule można znaleźć odpowiedzi na kwestie czym jest instalacja gazowa i jak ją należałoby projektować, a także informacje o zmianach w instalacjach gazowych jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich 50. lat. A ponadto autorzy piszą o nowoczesnych przewodach instalacji gazowych, technologiach połączeń, zabezpieczeniach przepływu gazu, bezpiecznikach termicznych i urządzeniach sygnalizacyjno-odcinających, gniazdach gazowych oraz monozłączach gazomierzy.

dr Artur Miros Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych

Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych

Autor wskazuje różnice w wymaganiach prawnych dotyczących doboru minimalnej grubości izolacji cieplnej dla instalacji technicznych i przemysłowych i przedstawia własne propozycję ujednolicenia niespójności,...

Autor wskazuje różnice w wymaganiach prawnych dotyczących doboru minimalnej grubości izolacji cieplnej dla instalacji technicznych i przemysłowych i przedstawia własne propozycję ujednolicenia niespójności, a bazując na wymaganiach w odniesieniu do grubości izolacji z przepisów prawnych poddał sprawdzeniu spełnienie wymagań bezpieczeństwa dotyczącego temperatury na powierzchni instalacji rurowej w oparciu o metodę według normy PN-B-20105:2014-09 pozwalającej na obliczanie grubości izolacji termicznej.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

mgr inż. Katarzyna Rybka Wymienniki ciepła

Wymienniki ciepła Wymienniki ciepła

Wysoka efektywność działania systemu grzewczego lub chłodniczego to cel, do którego każdy projektant czy instalator powinien dążyć. Wymiennik ciepła jest urządzeniem, bez którego znaczna większość instalacji...

Wysoka efektywność działania systemu grzewczego lub chłodniczego to cel, do którego każdy projektant czy instalator powinien dążyć. Wymiennik ciepła jest urządzeniem, bez którego znaczna większość instalacji różnego rodzaju, w tym wodnych, nie miałaby prawa działać. Mimo że są to dość proste w obsłudze urządzenia, nawet pozornie nieistotne szczegóły i niedociągnięcia wpływają na spadek ich efektywności.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

Waldemar Joniec Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Instalacje z pompami ciepła - przykłady Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych,...

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych, handlowych, a nawet przemysłowych. Poniżej zaprezentowano wybrane przykłady zastosowań pomp ciepła w instalacjach średnich i dużych.

dr Artur Miros Preizolowane rury giętkie – badania własności

Preizolowane rury giętkie – badania własności Preizolowane rury giętkie – badania własności

Autor omawia zmiany procedur badawczych określania przewodności cieplnej rur preizolowanych oraz nowe wytyczne kontroli ich jakości i wprowadzania na rynek.

Autor omawia zmiany procedur badawczych określania przewodności cieplnej rur preizolowanych oraz nowe wytyczne kontroli ich jakości i wprowadzania na rynek.

mgr inż. Hubert Denda, prof. dr hab. inż. Witold M. Lewandowski, dr inż. Michał Ryms Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody

Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody

Kamery termowizyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie w ocenie budynków. Dotychczas stosowano je do jakościowej kontroli strat ciepła – nowa metoda umożliwia dodatkowe pomiary ilości tych strat. Metoda ta...

Kamery termowizyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie w ocenie budynków. Dotychczas stosowano je do jakościowej kontroli strat ciepła – nowa metoda umożliwia dodatkowe pomiary ilości tych strat. Metoda ta jest prosta, szybka i nie wymaga kosztownych pomiarów. Po ustaleniu się równowagi temperaturowej, co zajmuje kilkanaście minut, oraz wykonaniu i przetworzeniu termogramu uzyskujemy dane badanego obszaru bez konieczności czasochłonnego próbkowania tradycyjnymi miernikami temperatury.

dr inż. Katarzyna Matuszek, mgr inż. Piotr Hrycko Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym

Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym

Liczba eksploatowanych kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi będzie się stopniowo zmniejszać. Rosnąć będzie w tym segmencie udział urządzeń z automatycznym podawaniem paliwa, w tym na biomasę. Szybkość...

Liczba eksploatowanych kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi będzie się stopniowo zmniejszać. Rosnąć będzie w tym segmencie udział urządzeń z automatycznym podawaniem paliwa, w tym na biomasę. Szybkość procesu naturalnej eliminacji paliw stałych z sektora ogrzewnictwa indywidualnego zależeć będzie nie tylko od regulacji prawnych dotyczących emisji, w tym regionalnych, ale też od sytuacji gospodarczej w kraju. Ze względu na wymagania paliwowe automatycznych węglowych kotłów c.o. i możliwości polskich...

dr hab. inż. Paweł Piotrowski, mgr inż. Przemysław Suchecki Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne – Część 2

Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne – Część 2 Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne – Część 2

W artykule zawarto dalszą część analizy statystycznej danych z monitoringu systemu kolektorów słonecznych (cz. 1 w RI 6/2015) oraz wyniki krótkoterminowych prognoz produkcji energii cieplnej.

W artykule zawarto dalszą część analizy statystycznej danych z monitoringu systemu kolektorów słonecznych (cz. 1 w RI 6/2015) oraz wyniki krótkoterminowych prognoz produkcji energii cieplnej.

mgr inż. Piotr Gabryańczyk Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – dobre praktyki

Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – dobre praktyki Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – dobre praktyki

Instalator wykonujący instalację fotowoltaiczną powinien przestrzegać obowiązujących przepisów oraz posiadać wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Z kolei użytkownik powinien przestrzegać zasad prawidłowej...

Instalator wykonujący instalację fotowoltaiczną powinien przestrzegać obowiązujących przepisów oraz posiadać wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Z kolei użytkownik powinien przestrzegać zasad prawidłowej eksploatacji całego systemu i wiedzieć, na co zwracać uwagę podczas odbioru. Dzięki dobrym praktykom stosowanym przez instalatorów i użytkowników instalacja będzie pracowała przez wiele lat, zmniejszając koszty zużycia energii elektrycznej.

Igor Sikończyk Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych

Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych

Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających...

Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających ustanowionych dla nich minimalnych wymagań. Oznacza to, że wszystkie opracowywane obecnie projekty dla obiektów, które będą realizowane dopiero w przyszłym roku, już dziś powinny uwzględniać nowe wymagania.

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Dobrosława Kaczorek Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym

Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym

Standardy energetyczne wynikające z prawa europejskiego oraz przepisów krajowych, wprowadzając wymóg ograniczenia zużycia paliw kopalnych i emisji CO2 do atmosfery, narzucają konieczność stosowania w technice...

Standardy energetyczne wynikające z prawa europejskiego oraz przepisów krajowych, wprowadzając wymóg ograniczenia zużycia paliw kopalnych i emisji CO2 do atmosfery, narzucają konieczność stosowania w technice budowlanej i instalacyjnej coraz nowszych energooszczędnych rozwiązań. W Polsce znaczący udział w zużyciu ciepła ma budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej zasilane z sieci ciepłowniczych. Stąd pomysł wykorzystania energii promieniowania słonecznego do podgrzania ciepłej wody użytkowej...

dr inż. Natalia Fidorów, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument...

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument stabilności temperatury gruntu na dużych głębokościach. Jednak przy ciągłym pobieraniu lub dostarczaniu energii do gruntu jego temperatura zacznie się zmieniać.

dr hab. inż. Paweł Michnikowski, dr inż. Maciej Grzywacz Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników

Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników

W artykule opisano najczęstsze przyczyny błędów w rozliczaniu indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie odczytów podzielników montowanych na grzejnikach. Wskazano problemy lokatorów wynikające z błędnych...

W artykule opisano najczęstsze przyczyny błędów w rozliczaniu indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie odczytów podzielników montowanych na grzejnikach. Wskazano problemy lokatorów wynikające z błędnych rozliczeń lokali w budynkach wielorodzinnych.

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak Kompleksowa termomodernizacja budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej - modernizacja źródła ciepła.

Kompleksowa termomodernizacja budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej - modernizacja źródła ciepła. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej - modernizacja źródła ciepła.

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, mgr inż. Piotr Skowroński Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej? Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

Jerzy Kosieradzki Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody

Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody

Jeszcze nie tak dawno instalacja ciepłej wody użytkowej bez cyrkulacji nie była wcale rzadkością. Kwestia, czy użytkownik będzie musiał długo, czy krótko czekać na ciepłą wodę, nie miała większego znaczenia. Nie...

Jeszcze nie tak dawno instalacja ciepłej wody użytkowej bez cyrkulacji nie była wcale rzadkością. Kwestia, czy użytkownik będzie musiał długo, czy krótko czekać na ciepłą wodę, nie miała większego znaczenia. Nie było programów wspomagających liczenie przepływów w instalacjach, a pompę cyrkulacyjną dobierano raczej „na oko”. Użytkownik nie martwił się również tym, jak dużo wody bezpowrotnie traci, bo nie płacił za jej rzeczywiste zużycie. Dopiero wprowadzenie wodomierzy, zarówno na przewodach...

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 2)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 2) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 2)

W pierwszej części artykułu (RI 6/2014) usystematyzowano metodę obliczeń projektowanego obciążenia cieplnego na poziomie pomieszczenia, budynku i mieszkania według normy PN-EN 12831 i wskazano na brak...

W pierwszej części artykułu (RI 6/2014) usystematyzowano metodę obliczeń projektowanego obciążenia cieplnego na poziomie pomieszczenia, budynku i mieszkania według normy PN-EN 12831 i wskazano na brak implementacji otrzymanych wyników do dalszych obliczeń w instalacji c.o. rozprowadzonej w systemie pionowym. Poniżej zaprezentowano wpływ wyników obliczeń na wymiarowanie instalacji c.o. z rozprowadzeniem mieszkaniowym i zaproponowano właściwą implementację wyników normy poprzez zabudowę odpowiedniej...

Waldemar Joniec Energia z hybryd

Energia z hybryd Energia z hybryd

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami....

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami. Będą one wykorzystywać różne nośniki energii i w coraz większym stopniu energię odnawialną.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.