RynekInstalacyjny.pl

Wsparcie dla małych i średnich ciepłowni

Efektywne systemy ciepłownicze i walka ze smogiem

Wyzwania stojące przed sektorem ciepłowniczym stanowią szansę na przeprowadzenie modernizacji prowadzącej do trwałej poprawy stanu technicznego polskich ciepłowni lokalnych
Fot. pixabay.com

Wyzwania stojące przed sektorem ciepłowniczym stanowią szansę na przeprowadzenie modernizacji prowadzącej do trwałej poprawy stanu technicznego polskich ciepłowni lokalnych


Fot. pixabay.com

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie niosą za sobą regulacje dotyczące emisji i efektywności energetycznej, KAPE rozwija autorski program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw energetyki cieplnej rozważających modernizację źródeł wytwórczych. Celem programu jest doprowadzenie źródła ciepła do stanu spełniającego założenia efektywnego systemu ciepłowniczego i wymagań dyrektywy MCP lub IED.

Zobacz także

FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami...

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami – musisz o nie zadbać, aby podczas składowania nie straciły swoich właściwości.

ADEY Innovation SAS ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego

ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego

ADEY jest wiodącym producentem filtrów magnetycznych oraz środków chemicznych stosowanych w systemach grzewczych do ich ochrony i poprawy efektywności pracy. Produkty ADEY przyczyniają się jednocześnie...

ADEY jest wiodącym producentem filtrów magnetycznych oraz środków chemicznych stosowanych w systemach grzewczych do ich ochrony i poprawy efektywności pracy. Produkty ADEY przyczyniają się jednocześnie do ochrony środowiska naturalnego, z dużym naciskiem na poprawę jakości powietrza (umożliwiają obniżenie emisji CO2 o ok. 250 kg rocznie z pojedynczego gospodarstwa domowego).

Alfa Laval Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży...

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży poszukują nowych sposobów maksymalizacji wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii i udoskonaleniu swojego wizerunku w zakresie ochrony środowiska. Wyzwania te będą złożone i wieloaspektowe.

W artykule:

• Wyzwania i wymagania
• Stan i struktura
• Program KAPE wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ciepłowniczych

Problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce dotyka zarówno dużych aglomeracji, jak i małych miejscowości [1]. Jednym ze sposobów walki ze smogiem jest rozwój ciepłownictwa lokalnego jako alternatywy dla indywidualnych sposobów ogrzewania gospodarstw domowych. 

Wyzwania i wymagania

Ciepłownictwo musi się jednak zmierzyć z konkurencyjnością cen ciepła ogrzewnictwa indywidualnego. Średnia cena ciepła sieciowego w Polsce kształtuje się obecnie na poziomie 39,37 zł/GJ. Dodatkowo należy doliczyć stawkę za usługi przesyłowe w wysokości średnio 17,29 zł/GJ [2]. Ceny wytwarzania oraz przesyłu ciepła są uzależnione w znaczącym stopniu od województwa oraz stosowanego w lokalnej ciepłowni paliwa. Znaczenie ma również fakt, czy ciepło wytwarzane jest w kogeneracji. Cena ciepła nieprodukowanego w skojarzeniu jest o ok. 15,5% wyższa od tego z kogeneracji. Dla porównania: koszt ogrzewania budynku mieszkalnego z wykorzystaniem indywidualnego kotła gazowego wyniesie ok. 47 zł/GJ (zakładając cenę gazu na poziomie 0,15 zł/kWh [3] – opłata za paliwo i opłata zmienna z VAT oraz sprawność kotła gazowego 90%), natomiast koszt ogrzewania węglem kamiennym kształtuje się na poziomie ok. 35 zł/GJ (zakładając cenę węgla 750 zł/t [4], wartość opałową 26 GJ/t oraz sprawność kotła węglowego 82%). 

Oprócz niekonkurencyjnych cen ciepła w porównaniu z ogrzewaniem indywidualnym ciepłownictwo lokalne musi w najbliższym czasie zmierzyć się z szeregiem wyzwań związanych z koniecznością modernizacji źródeł ciepła – niezbędnych dla ich dalszego funkcjonowania. Uzyskanie pomocy finansowej na rozwój sieci ciepłowniczych z systemowych mechanizmów wsparcia uzależnione jest od dostosowania źródła ciepła do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego [6], czyli takiego, w którym do produkcji ciepła wykorzystuje się:

 1. w 50% energię z odnawialnych źródeł energii, lub
 2. w 50% ciepło odpadowe, lub
 3. w 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub
 4. w 50% połączenie energii i ciepła, o których mowa w pkt 1–3.

Kolejnym wyzwaniem są wymagania zawarte w dyrektywach w sprawie emisji zanieczyszczeń. Dyrektywa UE 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (dyrektywa MCP) [7] obejmuje wszystkie obiekty energetycznego spalania o mocy od 1 do 50 MW oraz określa maksymalne wielkości emisji SO2, NOx oraz pyłów. Dopuszczalne wielkości emisji ujęte w dyrektywie nie mogą zostać przekroczone: 

 • od 1 stycznia 2025 r. – dla istniejącego źródła o nominalnej mocy cieplnej większej niż 5 MW,
 • od 1 stycznia 2030 r. – dla istniejącego źródła o nominalnej mocy cieplnej nie większej niż 5 MW,
 • od 20 grudnia 2018 r. – dla nowego źródła.

Stan i struktura

Źródła spalania o mocy 50 MW i większej obowiązują zapisy zawarte w dyrektywie UE 2010/75 w sprawie emisji przemysłowych (dyrektywa IED) [10]. Dyrektywa ta, oprócz wszystkich substancji wymienionych w dyrektywie MCP, określa także maksymalne wielkości emisji CO, metali ciężkich, dioksyn, HCl i HF. Obiekty objęte dyrektywą IED obowiązują również konkluzje BAT, formułujące wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla tych obiektów oraz wielkości emisji z nimi związanych.

Liczba koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych (o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 5 MW lub 5 MW mocy zamówionej przez odbiorców ciepła dla przesyłu, dystrybucji i obrotu) w Polsce wynosiła 412 w roku 2017. Łączna moc zainstalowana w tych przedsiębiorstwach to 54 911,8 MW. Sprzedaż ciepła osiągnęła 380 195,6 TJ, natomiast ilość ciepła dostarczona do odbiorców przyłączonych do sieci 242 527,3 TJ. Ilość ta pozwala na zaspokojenie ok. 41% zapotrzebowania na ciepło w Polsce [8]. Przedsiębiorstwa dysponowały siecią o długości 21 084,8 km. Ponad 53% wszystkich przedsiębiorstw ciepłowniczych stanowiły te o mocy do 50 MW, ok. 38% o mocy od 50 MW i więcej. Pozostałe przedsiębiorstwa prowadziły działalność związaną jedynie z przesyłem i sprzedażą ciepła. Struktura przedsiębiorstw według mocy została przedstawiona na rys. 1.

Struktura przedsiębiorstw

Rys. 1. Struktura przedsiębiorstw ciepłowniczych według mocy zainstalowanej w źródłach ciepła [2]

Struktura wytwarzania ciepła wg paliw zaprezentowana została na rys. 2. Ponad 70% ciepła w Polsce produkowane jest z węgla kamiennego. Jego udział jest wciąż znaczny, mimo że powoli, ale systematycznie, się zmniejsza. Nieco ponad 7% przypada na produkcję z gazu oraz biomasy, udział pozostałych paliw jest nadal nieduży. W kogeneracji produkowane jest ok. 61% ciepła. Jedynie 30,6% przedsiębiorstw produkuje ciepło z energią elektryczną w skojarzeniu, co stanowi stosunkowo niski odsetek.

Struktura wytwarzania ciepła

Rys. 2. Struktura wytwarzania ciepła według stosowanych paliw [2]

Wizyty studyjne w kilku przedsiębiorstwach energetyki cieplnej (PEC) pozwoliły zidentyfikować szereg wyzwań stojących przed sektorem ciepłowniczym oraz przeszkód uniemożliwiających rozwój PEC-ów i ich modernizację. Najwięcej wyzwań stoi niewątpliwie przed przedsiębiorstwami, w których produkcja oparta jest na węglu. Spalanie tego paliwa charakteryzuje się stosunkowo wysokim poziomem emisji substancji, które należy ograniczyć zgodnie z dyrektywami MCP i IED. Większość przedsiębiorstw jest dobrze przygotowanych do spełnienia tych wymagań poprzez montaż filtrów pyłu, co nie wiąże się z poniesieniem wysokich nakładów inwestycyjnych, natomiast nie rozwiązuje problemu niedostosowania źródła do standardu efektywnego systemu ciepłowniczego. Wyklucza to możliwość ubiegania się o jakiekolwiek dofinansowanie na rozwój sieci ciepłowniczej w przyszłości. Małe i średnie PEC-e nie dysponują również środkami wystarczającymi na wkład własny konieczny do zaciągnięcia zobowiązania w postaci kredytu na warunkach komercyjnych. Częste ograniczenie przy zaciąganiu zobowiązań stanowi także zadłużenie właściciela (miasta lub gminy).

Niejednokrotnie sporym wyzwaniem staje się określenie kierunku rozwoju przedsiębiorstwa ciepłowniczego. W wyniku postępującej tendencji do oszczędzania energii przez odbiorców w ostatnich kilku latach można było bardzo często zaobserwować zmniejszenie sprzedaży ciepła, co powoduje zmniejszanie stopnia wykorzystania majątku produkcyjnego i w konsekwencji pogarszanie wyników ekonomicznych PEC-ów. Pozyskiwanie nowych klientów ograniczone jest do obszaru znajdującego się w pobliżu sieci ciepłowniczej i najczęściej nie kompensuje spadku sprzedaży ciepła spowodowanego postępującą termomodernizacją, szczególnie budynków wielorodzinnych. Przyłączanie domów jednorodzinnych niejednokrotnie staje się nieopłacalne ze względu na koszt przyłącza, którego prosty okres zwrotu sięga kilkunastu lat.

Program KAPE wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ciepłowniczych

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) rozwija obecnie autorski program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw energetyki cieplnej. Program skierowany jest do PEC-ów, które rozważają modernizację źródeł wytwórczych, natomiast nie są w stanie takich modernizacji przeprowadzić samodzielnie ze względu na opisane wcześniej wyzwania. Celem programu jest doprowadzenie źródła ciepła do stanu spełniającego założenia efektywnego systemu ciepłowniczego oraz wymagania dyrektywy MCP lub IED.

W ramach programu KAPE oferuje przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac przedinwestycyjnych prowadzących do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy oraz możliwość pozyskania 90% dofinansowania na tę część prac. Schemat dofinansowania przedstawiony został na rys. 3. Program obejmuje również montaż finansowy inwestycji we współpracy z instytucją finansującą oraz monitorowanie uzyskanych efektów energetycznych i ekologicznych po zakończeniu inwestycji.

Schemat dofinansowania

Rys. 3. Schemat dofinansowania prac przedinwestycyjnych przy całkowitych nakładach inwestycyjnych w wysokości 10 mln zł (Oprac. własne)

W ramach programu przeprowadzono szereg pilotażowych analiz oraz studiów wykonalności modernizacji systemów ciepłowniczych w wybranych PEC-ach. Analizy wskazują, że przykładowym optymalnym rozwiązaniem, pozwalającym na dostosowanie systemu do wymagań emisyjnych i efektywności, jest oparcie źródła ciepła na kogeneracji gazowej, która zaspokajałaby zapotrzebowanie na moc cieplną w podstawie, latem i zimą. Bilans mógłby zostać uzupełniony o produkcję ciepła z wysokotemperaturowego kotła biomasowego. Nie wyklucza się również uwzględnienia w bilansie istniejących kotłów węglowych, ale jedynie jako źródeł szczytowych, o niewielkim udziale w całkowitej produkcji ciepła. Taki miks jest oczywiście mocno uwarunkowany dostępnością paliwa gazowego oraz biomasy w rozważanej lokalizacji. 

W przypadku zaprezentowanego miksu okres zwrotu z inwestycji może wynieść do 15 lat. Wskaźniki rentowności inwestycji są najbardziej wrażliwe na wahania cen sprzedaży ciepła i energii elektrycznej. Te dwa parametry stanowią czynnik najbardziej istotny. Stosunkowo duży wpływ ma również cena paliwa gazowego. Nakłady inwestycyjne oraz cena biomasy nie mają natomiast znacznego wpływu na wskaźniki rentowności inwestycji. Należy jednak szerzej spojrzeć na kontekst powyższej analizy. Opracowanie nie uwzględnia zmian zewnętrznych kosztów związanych z emisją substancji szkodliwych. Nie uwzględniono również potencjalnych kar wynikających z nieprzystosowania źródła ciepła do wymagań dyrektyw.

Element zachęty mogą stanowić zapisy ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji [11]. O premię kogeneracyjną na całkowitą ilość wyprodukowanej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej może starać się producent, który wprowadził do publicznej sieci ciepłowniczej nie mniej niż 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji. W przypadku gdy ilość ciepła wprowadzonego do sieci stanowi mniej niż 70%, premia kogeneracyjna dotyczy wyprodukowanej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej w ilości odpowiadającej procentowemu udziałowi ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji, wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej. Wyjątek stanowi energia elektryczna wyprodukowana w jednostkach o mocy mniejszej niż 1 MW – premia gwarantowana może objąć całkowitą ilość wyprodukowanej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej, niezależnie od ilości ciepła wprowadzonego do sieci ciepłowniczej.

Wyzwania stojące przed sektorem ciepłowniczym stanowią jednocześnie szansę na przeprowadzenie modernizacji o niespotykanej dotąd skali, prowadzącej do trwałej poprawy stanu technicznego polskich ciepłowni lokalnych. Kompleksowość działań i ich koncepcja, prowadząca do umożliwienia PEC-om skutecznego konkurowania o odbiorców i zwiększenia ich możliwości rozwoju, przyczyni się do popularyzacji ciepła systemowego. Zwiększanie udziału ciepła sieciowego w krajowej produkcji ciepła oraz dostosowanie instalacji spalania do wymogów dyrektyw doprowadzi w dłuższej perspektywie do redukcji emisji zanieczyszczeń i ograniczenia coraz bardziej naglącego problemu smogu. Inwestycje w ciepłownictwo, istotne z punktu widzenia gospodarki i społeczeństwa, powinny być podejmowane z rozwagą i poprzedzone przemyślaną, dogłębną analizą każdego przypadku, zwłaszcza w kontekście szacowania przyszłego popytu na ciepło w danym regionie. Analizy te pozwolą na dobór optymalnego rozwiązania, prowadzącego do zaspokojenia potrzeb wszystkich zainteresowanych stron, z uwzględnieniem problemów środowiskowych i systemowych.

Literatura

 1. Air quality in Europe – 2018 report, European Environment Agency, Luxembourg 2018.
 2. Energetyka cieplna w liczbach – 2017, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2018.
 3. http://pgnig.pl/dla-domu/taryfa (dostęp: styczeń 2018).
 4. http://www.czw.com.pl/pl/ (dostęp: styczeń 2018).
 5. Zewnętrzne koszty zdrowotne emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo-komunalnego, raport Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Warszawa 2018.
 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (DzU nr 54/1997, poz. 348).
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dz.Urz. UE L 313/1).
 8. https://www.euroheat.org (dostęp: styczeń 2018).9. Krajowy bilans emisji SO2, NOX, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2015–2016 w układzie klasyfikacji SNAP, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Warszawa 2018.
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.Urz. UE L 334/17).
 10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (DzU 2019, poz. 42).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Piotr Jadwiszczak Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o.

Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o. Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o.

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego zmienia termiczne i hydrauliczne warunki pracy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Dotychczasowa moc cieplna, układ ciśnień, regulacja i równoważenie...

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego zmienia termiczne i hydrauliczne warunki pracy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Dotychczasowa moc cieplna, układ ciśnień, regulacja i równoważenie hydrauliczne stają się nieaktualne i nieskuteczne. Wymagane są zmiany dostosowujące c.o. do pracy w nowych warunkach. Dla zapewnienia poprawnej, komfortowej i energooszczędnej pracy konieczne jest ponowne równoważenie hydrauliczne istniejącej instalacji c.o.

dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, dr inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, dr inż. Sabina Lesz, mgr inż. Aleksander Kowalski Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali...

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali basenowej wymaga uwzględnienia jednocześnie takich czynników, jak: uzdatnianie powietrza, jego wilgotność oraz środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody basenowej.

mgr inż. Katarzyna Rybka Efektywne energetycznie pompy

Efektywne energetycznie pompy Efektywne energetycznie pompy

Energooszczędność to pożądana cecha urządzeń stosowanych w instalacjach wodnych. Nowe wymagania dla pomp bezdławnicowych wyprą z rynku stałoobrotowe pompy obiegowe i cyrkulacyjne, robiąc miejsce dla urządzeń...

Energooszczędność to pożądana cecha urządzeń stosowanych w instalacjach wodnych. Nowe wymagania dla pomp bezdławnicowych wyprą z rynku stałoobrotowe pompy obiegowe i cyrkulacyjne, robiąc miejsce dla urządzeń mogących dostosować pracę do zmiennych parametrów instalacji.

REGULUS-system Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 2)Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne spożytkowanie uzysków ciepła

Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 2)Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne spożytkowanie uzysków ciepła Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 2)Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne spożytkowanie uzysków ciepła

Temperatura wnętrza musi być bezpieczna dla zdrowia długoterminowo. Nasz dom nie może nam szkodzić! Czy każdy domownik, w każdym wieku i w każdym stanie zdrowia określa taką samą temperaturę jako komfortową...

Temperatura wnętrza musi być bezpieczna dla zdrowia długoterminowo. Nasz dom nie może nam szkodzić! Czy każdy domownik, w każdym wieku i w każdym stanie zdrowia określa taką samą temperaturę jako komfortową dla siebie? Czy taka sama temperatura powinna panować w domu w porze relaksu, zajęć wymagających aktywności fizycznej, aktywności umysłowej, czy też podczas snu? Czy taka sama temperatura powinna panować w każdym pomieszczeniu, w całym domu, podczas całego sezonu grzewczego?

Ilario Vigani Kogeneracja z zastosowaniem bezolejowych mikroturbin

Kogeneracja z zastosowaniem bezolejowych mikroturbin Kogeneracja z zastosowaniem bezolejowych mikroturbin

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, nazywane również kogeneracją, jest jednoczesną produkcją dwóch rodzajów energii – ciepła i energii elektrycznej – z jednego źródła paliwa. Wytwarzanie...

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, nazywane również kogeneracją, jest jednoczesną produkcją dwóch rodzajów energii – ciepła i energii elektrycznej – z jednego źródła paliwa. Wytwarzanie dwóch rodzajów energii z jednego źródła jest wydajne, oszczędne i korzystne dla środowiska. Bezolejowe mikroturbiny pozwalają na zmianę natężenia zasilania w cyklu dzień-noc oraz lato-zima, co jest zaletą w porównaniu do standardowych silników stosowanych w branży hotelarskiej i spa.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Instalacje centralnego ogrzewania w procesie termomodernizacji budynków

Instalacje centralnego ogrzewania w procesie termomodernizacji budynków Instalacje centralnego ogrzewania w procesie termomodernizacji budynków

Termomodernizacja budynku powinna kompleksowo obejmować wszystkie aspekty związane z jego energochłonnością. Niestety w praktyce często ogranicza się jedynie do zwiększenia izolacyjności cieplnej przegród...

Termomodernizacja budynku powinna kompleksowo obejmować wszystkie aspekty związane z jego energochłonnością. Niestety w praktyce często ogranicza się jedynie do zwiększenia izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych i wymiany stolarki okiennej, bez ingerencji w źródło ciepła i instalację centralnego ogrzewania. Jest to działanie niewłaściwe, niepełne, a nawet szkodliwe z energetycznego punktu widzenia. Jakość pracy instalacji nie poprawia się, a w określonych przypadkach nawet pogarsza. Zużycie...

Bartłomiej Adamski Certyfikacja Euroventu – komu i do czego jest ona potrzebna?

Certyfikacja Euroventu – komu i do czego jest ona potrzebna? Certyfikacja Euroventu – komu i do czego jest ona potrzebna?

Postawione w tytule pytanie pewnie łatwo można byłoby zbyć jednym słowem, ale nim się na nie zdecydujemy, warto poświęcić chwilę na zastanowienie.

Postawione w tytule pytanie pewnie łatwo można byłoby zbyć jednym słowem, ale nim się na nie zdecydujemy, warto poświęcić chwilę na zastanowienie.

Redakcja RI Etykiety dla klimatyzatorów

Etykiety dla klimatyzatorów Etykiety dla klimatyzatorów

Współczesne klimatyzatory osiągają tak wysoką efektywność, że konieczna była zmiana ich klasyfikacji energetycznej. Nowe systemy etykietowania obowiązują od stycznia 2013 r. Zmiany te nie tylko dają precyzyjniejszą...

Współczesne klimatyzatory osiągają tak wysoką efektywność, że konieczna była zmiana ich klasyfikacji energetycznej. Nowe systemy etykietowania obowiązują od stycznia 2013 r. Zmiany te nie tylko dają precyzyjniejszą wiedzę o urządzeniach, mają też przynieść oszczędności energii elektrycznej rzędu 11 TWh rocznie do 2020 r.

dr inż. Jacek Biskupski Wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u. i c.o. przy zastosowaniu automatyki BMS

Wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u. i c.o. przy zastosowaniu automatyki BMS Wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u. i c.o. przy zastosowaniu automatyki BMS

Wnioski z kilkunastu lat pracy kilku zestawów kolektorów słonecznych, zarówno płaskich, jak i rurowych, wskazują, że osiągnięcie teoretycznych parametrów pracy podawanych w danych katalogowych jest w praktyce...

Wnioski z kilkunastu lat pracy kilku zestawów kolektorów słonecznych, zarówno płaskich, jak i rurowych, wskazują, że osiągnięcie teoretycznych parametrów pracy podawanych w danych katalogowych jest w praktyce niemożliwe, gdyż odnoszą się one do samego kolektora, a nie całej instalacji – wymaga to uwzględniania przez projektantów przy doborze urządzeń i projektowaniu instalacji. Wraz z rozwojem budownictwa niskoenergetycznego rosnąć będzie znaczenie instalacji solarnych wspomagających pracę układów...

Anna Santorska, Maria Kamińska, Aneta Więcka UrbanSol+. Wykorzystanie kolektorów słonecznych na obszarach miejskich

UrbanSol+. Wykorzystanie kolektorów słonecznych na obszarach miejskich UrbanSol+. Wykorzystanie kolektorów słonecznych na obszarach miejskich

Budynki usługowe i mieszkalne w krajach UE są odpowiedzialne za zużycie ponad 40% energii, co sprawia, że jest to obecnie najbardziej energochłonny sektor gospodarki Europy. Przewiduje się, że do 2025...

Budynki usługowe i mieszkalne w krajach UE są odpowiedzialne za zużycie ponad 40% energii, co sprawia, że jest to obecnie najbardziej energochłonny sektor gospodarki Europy. Przewiduje się, że do 2025 r. gospodarstwa domowe oraz budynki biurowe, magazynowe i użyteczności publicznej zużywać będą większość światowych zasobów energii – więcej niż transport i przemysł ogółem.

Igor Sikończyk Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na...

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na koszty eksploatacyjne. Jeśli pozwala na to specyfika obiektu, w ramach optymalizacji rozwiązania układu klimatyzacji warto przeanalizować możliwość zastosowania tzw. chłodzenia adiabatycznego.

dr inż. Maciej Robakiewicz Audyty efektywności energetycznej

Audyty efektywności energetycznej Audyty efektywności energetycznej

W przygotowanym do uruchomienia w 2013 r. systemie białych certyfikatów wspierającym oszczędności energetyczne ważną rolę odgrywać będą audyty efektywności energetycznej. W sierpniu br. ukazało się rozporządzenie...

W przygotowanym do uruchomienia w 2013 r. systemie białych certyfikatów wspierającym oszczędności energetyczne ważną rolę odgrywać będą audyty efektywności energetycznej. W sierpniu br. ukazało się rozporządzenie określające ich zawartość i sposób opracowania.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni zasilanej gazem Cz. 6. Najkrótsza sieć ciepłownicza

Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni zasilanej gazem Cz. 6. Najkrótsza sieć ciepłownicza Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni zasilanej gazem Cz. 6. Najkrótsza sieć ciepłownicza

Tematem kolejnej części cyklu jest sposób wyznaczania tras i średnic przewodów w przypadku budowy nowej dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej prowadzącej ze źródła ciepła do każdego z budynków.

Tematem kolejnej części cyklu jest sposób wyznaczania tras i średnic przewodów w przypadku budowy nowej dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej prowadzącej ze źródła ciepła do każdego z budynków.

dr inż. Małgorzata Smuczyńska Rynek pomp ciepła w Polsce

Rynek pomp ciepła w Polsce Rynek pomp ciepła w Polsce

Polska jako kraj członkowski UE zobowiązana jest do implementacji do prawodawstwa krajowego wymogów unijnych, między innymi dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych....

Polska jako kraj członkowski UE zobowiązana jest do implementacji do prawodawstwa krajowego wymogów unijnych, między innymi dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Jej głównym celem jest doprowadzenie do wzrostu wykorzystania OZE w całkowitym zużyciu energii do poziomu 15% w 2020 r. Prognozy rozwoju rynku OZE w Polsce i pozostałych krajach Unii wskazują, że znaczącą rolę w wypełnieniu wymagań dyrektywy może odegrać geotermia, zwłaszcza niskotemperaturowa,...

dr inż. Ryszard Śnieżyk Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni zasilanej gazem Cz. 5. Osiedlowa sieć ciepłownicza – wariant podstawowy

Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni zasilanej gazem Cz. 5. Osiedlowa sieć ciepłownicza – wariant podstawowy Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni zasilanej gazem Cz. 5. Osiedlowa sieć ciepłownicza – wariant podstawowy

Do budowy kotłowni osiedlowej można wykorzystać sieć łączącą poszczególnych odbiorców z nowym źródłem ciepła. Znajomość warunków pracy układu przygotowania ciepłej wody użytkowej pozwala na optymalne wykorzystanie...

Do budowy kotłowni osiedlowej można wykorzystać sieć łączącą poszczególnych odbiorców z nowym źródłem ciepła. Znajomość warunków pracy układu przygotowania ciepłej wody użytkowej pozwala na optymalne wykorzystanie kotłów gazowych do wytwarzania ciepła na potrzeby chwilowe.

prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik Analiza rozwiązań źródła ciepła dla domu jednorodzinnego

Analiza rozwiązań źródła ciepła dla domu jednorodzinnego Analiza rozwiązań źródła ciepła dla domu jednorodzinnego

Z punktu widzenia inwestora budującego dom jednorodzinny ważną kwestią jest zasilanie budynku w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. Od przyjętego rozwiązania zależą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane...

Z punktu widzenia inwestora budującego dom jednorodzinny ważną kwestią jest zasilanie budynku w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. Od przyjętego rozwiązania zależą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane z ogrzewaniem oraz przygotowaniem i rozprowadzaniem ciepłej wody.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni zasilanej gazem Cz. 3. Parametry pracy kotłowni osiedlowej

Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni zasilanej gazem Cz. 3. Parametry pracy kotłowni osiedlowej Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni zasilanej gazem Cz. 3. Parametry pracy kotłowni osiedlowej

W poprzednich częściach cyklu (RI 6 i 7–8/2012) przedstawiono pokrótce ideę obniżenia kosztów zaopatrzenia budynków w ciepło z kotłowni gazowych. Sprowadza się ona do zastąpienia wielu kotłowni jedną dwupaliwową...

W poprzednich częściach cyklu (RI 6 i 7–8/2012) przedstawiono pokrótce ideę obniżenia kosztów zaopatrzenia budynków w ciepło z kotłowni gazowych. Sprowadza się ona do zastąpienia wielu kotłowni jedną dwupaliwową [1] oraz szczegółowej analizy zapotrzebowania na ciepło w budynkach poddanych termomodernizacji [2]. W poniższym artykule opisano pracę kotłowni z centralnym węzłem c.w.u. Znajomość warunków pracy tego układu umożliwi najlepsze dostosowanie wielkości produkcji ciepła do potrzeb.

Waldemar Joniec Ogrzewanie podłogowe - najczęściej zadawane pytania

Ogrzewanie podłogowe - najczęściej zadawane pytania Ogrzewanie podłogowe - najczęściej zadawane pytania

Decydując się na instalację ogrzewania podłogowego w domu, warto odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań, dzięki którym poznamy wady i zalety takiego sposobu ogrzewania oraz znajdziemy rozwiązanie idealne...

Decydując się na instalację ogrzewania podłogowego w domu, warto odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań, dzięki którym poznamy wady i zalety takiego sposobu ogrzewania oraz znajdziemy rozwiązanie idealne do naszych potrzeb.

prof. Bjarne W. Olesen, prof. Michele de Carli Wyznaczanie średniej rocznej efektywności energetycznej systemów grzewczych (cz. 2)

Wyznaczanie średniej rocznej efektywności energetycznej systemów grzewczych (cz. 2) Wyznaczanie średniej rocznej efektywności energetycznej systemów grzewczych (cz. 2)

W artykule (cz. 1 w RI 6/2012) przedstawiono metodę wyznaczania efektywności energetycznej systemu grzewczego na podstawie dyrektywy EPBD i norm z nią związanych. Podano ponadto przykładowe obliczenia...

W artykule (cz. 1 w RI 6/2012) przedstawiono metodę wyznaczania efektywności energetycznej systemu grzewczego na podstawie dyrektywy EPBD i norm z nią związanych. Podano ponadto przykładowe obliczenia charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego, biurowego i przemysłowego w trzech różnych lokalizacjach.

prof. Bjarne W. Olesen, prof. Michele de Carli Wyznaczanie średniej rocznej efektywności energetycznej systemów grzewczych (cz. 1)

Wyznaczanie średniej rocznej efektywności energetycznej systemów grzewczych (cz. 1) Wyznaczanie średniej rocznej efektywności energetycznej systemów grzewczych (cz. 1)

W artykule przedstawiono metodę wyznaczania efektywności energetycznej systemu grzewczego na podstawie dyrektywy EPBD i norm z nią związanych. Podano ponadto przykładowe obliczenia charakterystyki energetycznej...

W artykule przedstawiono metodę wyznaczania efektywności energetycznej systemu grzewczego na podstawie dyrektywy EPBD i norm z nią związanych. Podano ponadto przykładowe obliczenia charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego, biurowego oraz przemysłowego w trzech różnych lokalizacjach.

prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral Efektywność energetyczna w Polsce

Efektywność energetyczna w Polsce Efektywność energetyczna w Polsce

Niedobory energii elektrycznej w Polsce stają się coraz bardziej realne. Będą one wynikiem zarówno wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, jak i starzejącej się (żeby nie powiedzieć: sypiącej)...

Niedobory energii elektrycznej w Polsce stają się coraz bardziej realne. Będą one wynikiem zarówno wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, jak i starzejącej się (żeby nie powiedzieć: sypiącej) bazy wytwórczej, wymagającej pilnego odtworzenia lub gruntownej rewitalizacji.

Tomasz Lenarczyk Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia...

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia grzewczego, liczba włączeń i wyłączeń, straty postojowe i kominowe czy jakość paliwa. Dlatego zastosowane urządzenia zostały opomiarowane – pompę ciepła wyposażono w oddzielne liczniki energii elektrycznej i cieplnej.

Adam Ruciński Bezpieczniej z termowizją

Bezpieczniej z termowizją Bezpieczniej z termowizją

Jednym z najważniejszych zadań producentów (niezależnie od profesji) jest utrzymanie wysokiego poziomu ciągłości wytwarzania przy możliwie jak najniższych kosztach własnych i wysokim stopniu bezpieczeństwa.

Jednym z najważniejszych zadań producentów (niezależnie od profesji) jest utrzymanie wysokiego poziomu ciągłości wytwarzania przy możliwie jak najniższych kosztach własnych i wysokim stopniu bezpieczeństwa.

Stanisław Sowa Nowe sprawności energetyczne silników pomp dławnicowych

Nowe sprawności energetyczne silników pomp dławnicowych Nowe sprawności energetyczne silników pomp dławnicowych

16 czerwca 2011 r. rozpocznie się pierwszy etap wdrażania harmonogramu podwyższania sprawności energetycznej silników elektrycznych. Stanowi to realizację postanowień rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich...

16 czerwca 2011 r. rozpocznie się pierwszy etap wdrażania harmonogramu podwyższania sprawności energetycznej silników elektrycznych. Stanowi to realizację postanowień rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 640/2009, które jest aktem powiązanym z dyrektywą 2005/32/WE zwaną EuP (ang. Energy using Products) oraz dyrektywą 2009/125/WE zwaną ErP (ang. Energy related Products). Rozporządzenie ustanawia nowe normy sprawności nominalnej dla silników elektrycznych stosowanych również w pompach dławnicowych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.