RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Niezawodność i trwałość instalacji chłodniczych i pomp ciepła

W pracach teoretycznych oraz w wielu dokumentach normalizacyjnych podawane są różne definicje pojęcia niezawodności i trwałości
tab. Autor

W pracach teoretycznych oraz w wielu dokumentach normalizacyjnych podawane są różne definicje pojęcia niezawodności i trwałości


tab. Autor

Projektowanie układów chłodniczych i pomp ciepła zależy m.in. od postępu technicznego w dziedzinie konstrukcji ich elementów składowych i systemów sterowania oraz ograniczeń prawnych i normatywnych. Duża liczba ogniw w instalacjach różniących się budową i właściwościami oraz synergia zachodzących w nich procesów cieplno-przepływowych przebiegających w warunkach wysokiego ciśnienia i zmiennej temperatury wymagają zwrócenia uwagi na niezawodność i trwałość projektowanych instalacji.

Zobacz także

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

Mastervent Tomasz Miliński Skuteczność odpylania jako istotny aspekt bezpieczeństwa pracy

Skuteczność odpylania jako istotny aspekt bezpieczeństwa pracy Skuteczność odpylania jako istotny aspekt bezpieczeństwa pracy

Emisja pyłów powstających w procesach technologicznych jest jednym z poważniejszych problemów stwarzających zagrożenie dla osób przebywających w ich otoczeniu. Głównymi źródłami pyłów są procesy cięcia...

Emisja pyłów powstających w procesach technologicznych jest jednym z poważniejszych problemów stwarzających zagrożenie dla osób przebywających w ich otoczeniu. Głównymi źródłami pyłów są procesy cięcia materiałów, transportowania, szlifowania i polerowania. Pyły są nie tylko zagrożeniem zdrowotnym, ale również mogą być przyczyną wybuchu.

Mastervent Tomasz Miliński Urządzenia do pochłaniania zanieczyszczeń i obliczanie ilości powietrza odciąganego

Urządzenia do pochłaniania zanieczyszczeń i obliczanie ilości powietrza odciąganego Urządzenia do pochłaniania zanieczyszczeń i obliczanie ilości powietrza odciąganego

Skuteczny odciąg zanieczyszczonego powietrza to problem wielu zakładów produkcyjnych. Źle wykonana wentylacja miejscowa w miejscu obróbki materiałów może powodować gromadzenie się pyłu na stanowisku pracy...

Skuteczny odciąg zanieczyszczonego powietrza to problem wielu zakładów produkcyjnych. Źle wykonana wentylacja miejscowa w miejscu obróbki materiałów może powodować gromadzenie się pyłu na stanowisku pracy oraz w jego okolicach, co w konsekwencji może doprowadzić do powstania tzw. obłoku pyłowego, a niewielkie zaiskrzenie mechaniczne lub otwarty ogień mogą spowodować wybuch.

W artykule:

• Informacje ogólne
• Agregaty sprężarkowe
• Wymienniki ciepła

Instalacje chłodnicze i pompy ciepła, których zadaniem jest transport ciepła z niższego poziomu temperatury na wyższy, są obiektami złożonymi z wielu elementów o różnej niezawodności i trwałości eksploatacyjnej.

Niezawodność (Reliability) jest jedną z najważniejszych cech każdego obiektu technicznego, a zatem i instalacji chłodniczych oraz pomp ciepła. Badania i analizy tej cechy urządzeń to przedmiot dyscypliny naukowej – teorii niezawodności.

Teoria niezawodności, oparta głównie na teorii prawdopodobieństwa i teorii procesów losowych (stochastycznych), jest obecnie rozwiniętą dyscypliną naukową o szeroko rozbudowanym aparacie matematycznym. Teoria niezawodności najlepiej rozwinęła się w elektronice i energetyce, a najwolniej i z największymi oporami przyjmowana jest w technice instalacyjnej. Przyczyną jest stosunkowo duża liczba ogniw w instalacjach, różniących się budową i właściwościami, oraz synergia zachodzących w nich procesów cieplno-przepływowych, przebiegających w warunkach wysokiego ciśnienia i zmiennej temperatury. Utrudnia to zastosowanie analizy statystycznej, tym bardziej, że brakuje dostatecznej liczby wiarygodnych informacji na temat awaryjności instalacji.

Między innymi ze względu na dążenie do ograniczenia liczby awarii powszechnie stosuje się metodę projektowania instalacji „na pierwsze uszkodzenie ogniwa”. Aby jednak ograniczyć skutki awarii i koszt ich usuwania, w instalacji wprowadza się celowo słabe ogniwa w formie urządzeń zabezpieczających (zawory bezpieczeństwa i elementy zabezpieczające presostaty, termostaty itp.). Elementy te chronią instalację, a właściwe jej elementy, przed przekroczeniem dopuszczalnych wartości parametrów roboczych (ciśnienia lub temperatury), które mogłyby doprowadzić do niebezpiecznych awarii.

Niezawodność i trwałość instalacji lub jej elementu to uzyskanie żądanego prawdopodobieństwa niezawodnej pracy w warunkach zadanego obciążenia w okresie nie krótszym niż założony lub gwarantowany przez producenta urządzenia albo wykonawcę instalacji.

W pracach teoretycznych oraz w wielu dokumentach normalizacyjnych podawane są różne definicje pojęcia niezawodności i trwałości. Definicje te można podzielić na dwie grupy.

Pierwszą grupę stanowią określenia utożsamiające niezawodność z jedną z jej liczbowych miar. W takim przypadku pod pojęciem niezawodności należy rozumieć stopień pewności, że urządzenie (instalacja lub jej element) spełni postawione przed nim zadanie, polegające na właściwym wykonywaniu przez urządzenie określonych funkcji w określonym czasie i określonych warunkach eksploatacji [1].

Jako miarę niezawodności przyjmuje się prawdopodobieństwo spełnienia tego zadania R, które opisywane jest zależnością:

 (1)

gdzie:

l – prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia urządzenia (układu, elementu) w jednostce czasu, niekiedy nazywane intensywnością uszkodzeń,

l(t) – funkcja intensywności występowania uszkodzeń w zależności od czasu.

Każdy obiekt, a więc i instalacja, jest na ogół złożony z wielu elementów o różnej niezawodności, które mogą być połączone szeregowo lub równolegle. Jeżeli niezawodność poszczególnych elementów składowych wynosi Ri, to niezawodność całego obiektu oblicza się z zależności:

 • połączenie szeregowe:

 (2)

 • połączenie równoległe:

 (3)

Ze wzorów (2) i (3) wynika, że przy szeregowym połączeniu elementów niezawodność układu będzie mniejsza niż niezawodność jego elementów składowych Ro < Ri, natomiast przy połączeniu równoległym większa: Ro > Ri.

A zatem żeby zwiększać niezawodność układu, należy stosować elementy o możliwie dużej niezawodności lub elementy o małej niezawodności łączyć równolegle.

W praktyce stosowane jest również węższe pojęcie – niezawodność eksploatacyjna, która jest zdefiniowana jako prawdopodobieństwo, że urządzenie znajdujące się w stanie przydatności w chwili rozpoczęcia eksploatacji będzie pracowało bezawaryjnie w czasie T1, jeżeli uszkodzenia będą mogły być usunięte w czasie T2 dopuszczalnej przerwy w funkcjonowaniu. A więc w tym przypadku miarą niezawodności jest czas; jest to pojęcie niezawodności zaliczane do drugiej grupy jej definicji.

Do tej drugiej grupy należą określenia traktujące niezawodność urządzeń jako cechę – właściwość. W tym przypadku niezawodność oznacza zdolność urządzenia do zachowania przydatności w określonych warunkach pracy i w określonym czasie. Niezawodność według tego określenia to zdolność urządzenia (lub jego elementu) do wykonywania określonych funkcji w określonych warunkach eksploatacyjnych.

Sformułowania terminów należące do drugiej grupy wydają się słuszniejsze i bardziej przydatne w praktyce, ponieważ określają niezawodność w sposób ogólniejszy, pozostawiając swobodę w zakresie wyboru jej miary i wskaźnika zależnie od badanej właściwości, przy czym jest ona najczęściej wyrażana w jednostkach czasu.

W technicznym rozumieniu w pojęciu niezawodności mieszczą się też inne cechy urządzenia, jak np.: bezawaryjność, naprawialność, podatność naprawcza [1, 2].

Właściwość urządzenia polegająca na ciągłym zachowywaniu stanu przydatności w określonym przedziale czasu nazywana jest bezawaryjnością urządzenia, a właściwość polegająca na przechodzeniu urządzenia do stanu przydatności po dokonaniu naprawy (wymiany) elementów niezdatnych nazywana jest naprawialnością.

Właściwość obiektu technicznego nazywana niezawodnością ujawnia się w formie powstawania uszkodzeń (zakłóceń). Uszkodzenie jest zdarzeniem losowym zachodzącym w urządzeniu lub instalacji (np. jej rozhermetyzowanie połączone na ogół z wypływem czynnika, pogorszenie właściwości eksploatacyjnych w wyniku korozji i erozji itp.), doprowadzającym do utraty możliwości spełniania przez urządzenie określonych i wymaganych funkcji; np. uszkodzeniem instalacji nazywa się zdarzenie losowe polegające na utracie przez nią sprawności wskutek uszkodzenia jej elementów składowych.

Przyczynami uszkodzeń mogą być:

 • błędy konstrukcyjne,
 • wady technologiczne,
 • błędy eksploatacyjne,
 • starzenie się (zużywanie) instalacji.

Niezawodność to zatem zdolność instalacji lub jej elementu do spełniania wymaganych funkcji i utrzymania wskaźników eksploatacyjnych (np. temperatury w obiektach chłodzonych lub ogrzewanych i zużycia energii) w zadanych przedziałach i określonych warunkach eksploatacji w ciągu wymaganego czasu.

Stosując definicje niezawodności należące do drugiej grupy, niezawodność R sprężarki, podstawowego elementu instalacji chłodniczej i pompy ciepła, można zdefiniować wzorem:

 (4)

gdzie:

Trem – okres pracy między dwoma kolejnymi remontami spowodowanymi zakłóceniami,

ΣT – czas pracy sprężarki.

Oprócz niezawodności instalację chłodniczą lub pompę ciepła charakteryzuje także trwałość.

Trwałość (okres życia – LC /ang. Life Cycle/ lub długowieczność) to właściwość instalacji lub jej elementu charakteryzująca się pozostawaniem w stanie przydatności do właściwej pracy (z określoną sprawnością) z koniecznymi przerwami na obsługę techniczną i remonty, aż do granicznego stanu określonego w dokumentacji technicznej. Trwałość jest niekiedy określana jako resurs techniczny urządzenia.

W analizach dotyczących trwałości instalacji lub jej elementów wprowadza się pojęcie obliczeniowego okresu użytkowania TN. Jest to okres użytkowania elementu wykorzystywany do obliczeń trwałości instalacji lub urządzeń oraz analiz ekonomicznych.

Według VDI 2061 oraz Wytycznych PORT PC [5, 6, 7] wartość obliczeniowego okresu użytkowania TN nie musi odpowiadać okresowi trwałości technicznej. Może być ona mniejsza, gdy pojawi się oszczędniejsze rozwiązanie techniczne, a zatem uzasadniona może być wymiana instalacji lub jej elementów na nowsze. Taka zasada może być zastosowana również wtedy, gdy zmienią się uwarunkowania prawne lub stan techniki.

Obliczeniowy okres użytkowania TN stanowi wartość empiryczną i rozpoczyna się w chwili przekazania instalacji do eksploatacji. Faktyczny okres użytkowania może być dłuższy lub krótszy niż założony. W zasadzie obliczeniowy okres użytkowania kończy się wtedy, gdy koszty remontu i naprawy oraz koszty odtworzenia elementu instalacji są tak wysokie, że działania te są całkowicie nieopłacalne w porównaniu z kosztem zakupu nowego elementu.

W powyższej definicji koszt odtworzenia instalacji lub jej elementu oznacza inwestycję odtworzeniową, która jest konieczna z uwagi na starzenie się, uszkodzenie instalacji lub postęp techniczny i technologiczny [7].

Należy pamiętać, że odtworzenie dotyczy składnika aktywów w całości. Tylko tego rodzaju aktywa mogą być traktowane i ujmowane jako koszty odtworzenia. W przypadku odtworzenia częściowego należy uwzględnić późniejsze nakłady na odtworzenie pozostałej części instalacji. Ponadto należy odróżnić pojęcie odtworzenie od naprawy, która ma na celu bieżące utrzymanie gotowości eksploatacyjnej urządzenia lub instalacji, przy czym jako naprawę należy rozumieć działania podejmowane w celu przywrócenia stanu sprawności instalacji lub urządzenia (nie obejmują one udoskonaleń).

Trwałość określana jest na podstawie wyników badań statystycznych i podawana przez producenta urządzenia lub wykonawcę instalacji; trwałość urządzenia jest wyznaczana na podstawie znormalizowanych procedur.

Trwałość podstawowego elementu instalacji chłodniczej lub pompy ciepła, np. sprężarki hermetycznej, określa wzór:

(5)

gdzie:

ΣT – czas pracy sprężarki,

ΣTP – łączny czas postoju sprężarki.

Wartość TN nie musi odpowiadać okresowi trwałości technicznej elementu lub instalacji. Może być ona znacznie krótsza, gdy na rynku pojawi się oszczędniejsze rozwiązanie techniczne, a zatem celowa będzie wymiana elementu, np. silników elektrycznych wentylatorów lub całych zespołów pompowych. Ta sama zasada obowiązuje, gdy zmienią się uwarunkowania prawne (np. konieczność stosowania czynników chłodniczych o wartości GWP < 150) lub wymagania dotyczące efektywności energetycznej.

Istnieje zasadnicza różnica między pojęciem niezawodności i trwałości. Niezawodność bowiem zapewnia normalne funkcjonowanie urządzenia w każdym przypadku jego zastosowania. Trwałość zaś zapewnia długotrwałe zachowanie niezawodności i możliwość wykorzystania urządzenia. Im większa niezawodność urządzenia, tym mniejsze prawdopodobieństwo jego uszkodzenia, a w razie wystąpienia uszkodzenia daje się ono możliwie łatwo i szybko naprawić. Trwałe natomiast jest takie urządzenie, które można możliwie długo użytkować zgodnie z przeznaczeniem, niezależnie od liczby uszkodzeń, jakie wystąpią w czasie użytkowania i mogą zostać łatwo usunięte.

Informacje ogólne

Instalację chłodniczą tworzą następujące elementy: półhermetyczny lub hermetyczny agregat sprężarkowy; parowacz (powierzchniowa chłodnica powietrza z wentylatorem lub bez) stanowiący wyposażenie mebli chłodniczych, komór przechowalniczych; w przypadku wytwornic wody lodowej jest to przeponowy wymiennik ciepła (płaszczowo-rurowy lub płytowy), w którym chłodzony jest nośnik chłodu; skraplacz, najczęściej chłodzony powietrzem; elementy rozprężne (rurki kapilarne lub zawory rozprężne – termostatyczne, elektroniczne lub pływakowe); system rurociągów z urządzeniami pomocniczymi (filtry – odwilżacze, odolejacze, zawory odcinające itp.); czynnik chłodniczy poddawany przemianom termodynamicznym w celu transportu ciepła z niższego poziomu temperatury na wyższy oraz sterowniki z funkcjami ostrzegawczymi (alarmowymi), diagnostycznymi i rejestrującymi.

Elementy składowe tworzące instalację połączone są szeregowo, tworząc zamknięty obieg, w którym krąży czynnik chłodniczy. Zgodnie z wyrażeniem (2) niezawodność instalacji determinowana jest przez element o najmniejszej niezawodności (słabe ogniwo), przy czym niezawodność instalacji jest na ogół od niego mniejsza.

W celu zwiększenia niezawodności i trwałości instalacji prowadzone są zarówno działania jednostkowe (w odniesieniu do poszczególnych elementów – ogniw), jak i kompleksowe w odniesieniu do całych urządzeń (np. sprężarek) i całej instalacji. Działania te zmierzają do zwiększenia odporności elementów urządzeń i instalacji na wpływy czynników powodujących uszkodzenie i wymuszających starzenie, tzn. słabe ogniwo instalacji „eliminuje się”, zwiększając jego niezawodność różnymi sposobami. Na przykład w przypadku sprężarek polega to na ograniczeniu liczby elementów ruchomych, zmniejszeniu tarcia w wyniku poprawy smarowania lub zastępowania łożysk tocznych łożyskami magnetycznymi, ograniczeniu drgań i wibracji itp. W przypadku wymienników i rurociągów ogranicza się wpływ starzenia spowodowany procesami korozji i erozji, stosując nowe, odporne materiały, pokrycia ochronne, nowe technologie połączeń itp.

Wpływ słabego ogniwa na niezawodność instalacji ogranicza się, zwiększając jego niezawodność różnymi metodami. W tym celu projektant instalacji lub urządzenia może stosować tzw. rezerwowanie, przy czym może ono być:

 • parametryczne – polega na przyjmowaniu odpowiednio dużych współczynników bezpieczeństwa przy doborze mocy urządzeń,
 • funkcjonalne – polega na zaplanowaniu w strukturze instalacji dodatkowego układu, który jest gotowy do uruchomienia lub do wymiany (znajduje się w magazynie i w razie awarii może być szybko zamontowany). Dotyczy to głównie elementów mechanicznych instalacji, tj. sprężarek, pomp i wentylatorów, które w obieg czynnika w instalacji włączane są równolegle. Wtedy, analizując wzór (3), można stwierdzić, że niezawodność instalacji Ro > Ri (niezawodność elementu).

Rezerwowanie umożliwia zatem praktycznie przekraczanie barier niezawodnościowych. Nadmiar stosowanych urządzeń lub elementów w stosunku do niezbędnego minimum nazywany jest redundancją (Redundancy). Jednak ten sposób poprawy niezawodności jest kosztowny i stosuje się go w szczególnych przypadkach, np. w układach chłodzenia serwerowni wymagana jest 100-proc. redundancja mocy chłodniczej, co sprowadza się do instalowania dwóch niezależnych urządzeń pokrywających całkowite zapotrzebowanie na moc chłodniczą.

W ograniczonym zakresie redundancja stosowana jest w wytwornicach wody lodowej, które wyposażane są w kilka sprężarek i w kilka obiegów czynnika chłodniczego, najczęściej dwa. To rozwiązanie zwiększa wprawdzie niezawodność urządzenia w wyniku ograniczenia czasu pracy sprężarek, lecz nie zwiększa jego mocy, ale poprawia właściwości regulacyjne. Podobne rezerwowanie stosowane jest w układach pompowych.

Szczególny wpływ na niezawodność urządzeń chłodniczych ma automatyzacja sterowania (sterowniki) z rejestracją pomiarów i przebiegu eksploatacji, blokadami zabezpieczającymi oraz systemami autodiagnostyki.

Obecnie przedmiotem szczególnego zainteresowania są instalacje i urządzenia chłodnicze w sklepach wielkopowierzchniowych i galeriach handlowych. Jest to spowodowane dużą liczbą tych obiektów i specyficznymi warunkami eksploatacji urządzeń (praca ciągła przez cały rok). W tego rodzaju pomieszczeniach występuje zapotrzebowanie na chłód/ciepło o różnych poziomach temperatury (mroźnie, magazyny chłodzone, meble i lady chłodnicze, klimatyzacja/ogrzewanie) [4].

Urządzenia chłodnicze stanowiące wyposażenie mebli lub instalacje chłodnicze w centrach dystrybucyjnych albo większych obiektach handlowych zasilające w chłód zespół mebli są pod względem niezawodności i trwałości obiektami złożonymi z szeregu elementów, na ogół o różnych właściwościach niezawodnościowych. Elementy te tworzą łańcuch, w ramach którego mogą być traktowane jak poszczególne ogniwa. Jak stwierdzono wcześniej, niezawodność i trwałość tego łańcucha (obiektu złożonego) jest zdeterminowana przez właściwości ogniwa najsłabszego. W obiekcie złożonym (instalacje) uszkodzenie ogniwa nie oznacza automatycznie, że cały obiekt natychmiast zawodzi. Ta sytuacja odpowiada zjawiskom rozprzestrzeniania się uszkodzeń w obiektach prostych, w których pewna liczba może zawieść, zanim obiekt zawiedzie jako całość. Zasada ta nie dotyczy kluczowych ogniw, np. sprężarki w instalacji chłodniczej, gdyż awaria sprężarki powoduje unieruchomienie całej instalacji.

W zwykle spotykanych sytuacjach, gdy stosowane są obiekty złożone, wymagane jest, by działanie instalacji zawierało się w pewnych określonych warunkach. Ponieważ uszkodzenie ogniwa zawsze powoduje pewne przesunięcie w zakresie działania, najbardziej pożądane rozwiązanie instalacji wyklucza uszkodzenie najsłabszego ogniwa w wymaganym okresie trwałości (np. zastosowanie sprężarki o dużej trwałości i niezawodności lub zapewnienie odpowiedniej rezerwy). W tym przypadku okres trwałości instalacji liczy się do uszkodzenia pierwszego ogniwa. Obliczenia tego czasu dokonuje się, badając instalację, ogniwo po ogniwie, pod kątem oczekiwanego okresu trwałości. Oczekiwany okres trwałości instalacji będzie więc najkrótszym z przewidywanych okresów trwałości wszystkich ogniw. Ze względu na stosunkowo dużą liczbę ogniw w rzeczywistych instalacjach nie ma na ogół możliwości zastosowania analizy statystycznej. Z tego powodu powszechnie stosuje się metodę projektowania „na pierwsze uszkodzenie ogniwa”.

Agregaty sprężarkowe

Sprężarki są głównym elementem instalacji chłodniczej lub pompy ciepła decydującym o niezawodności i trwałości instalacji oraz zużyciu energii napędowej. Obecnie do napędu sprężarek zarówno o małej, jak i dużej wydajności stosowane są silniki z regulacją inwerterową; silniki prądu przemiennego – AC INVERTER i prądu stałego – DC INVERTER. Silniki elektryczne DC mają wiele zalet w porównaniu do silników AC.

W początkowej fazie rozwoju techniki chłodniczej stosowane były głównie sprężarki tłokowe, ze względu na zasadę działania zaliczane do grupy sprężarek wyporowych. Są one jeszcze wykorzystywane w małych i średnich urządzeniach chłodniczych oraz pompach ciepła. Kolejna generacja to sprężarki rotacyjne. Szczytowe osiągnięcie w technologii sprężarek rotacyjnych stanowią sprężarki spiralne (scroll). Cechują się one wysoką niezawodnością i dużą trwałością eksploatacyjną w warunkach zmiennego obciążenia chłodniczego. Ich wadą jest duża wrażliwość na zanieczyszczenia mechaniczne.

W instalacjach o większym zapotrzebowaniu na chłód (np. centra dystrybucyjne i obiekty handlowe z centralnym zasilaniem mebli chłodniczych, hotele, szpitale) stosowane są półhermetyczne agregaty chłodnicze ze sprężarkami śrubowymi. Sprężarki śrubowe zaliczane są do grupy sprężarek rotacyjnych i charakteryzują się małymi rozmiarami, bardzo dobrym wyważeniem i dużą trwałością.

Kolejnym elementem sprężarek, szczególnie szybkoobrotowych, który w ostatnich czasach został zmodernizowany, jest łożyskowanie. Nowa technologia łożyskowania magnetycznego polega na tym, że tradycyjne poprzeczne i wzdłużne łożyska mechaniczne zostały zastąpione przez łożyska magnetyczne. Dzięki temu wszystkie problemy związane z tradycyjnymi łożyskami zostały wyeliminowane.

Trwałość eksploatacyjna sprężarek deklarowana przez producentów wyznaczana jest w wyniku testów fabrycznych uwzględniających warunki eksploatacji w instalacji. Warunki te uwzględniają zmienność obciążenia i parametrów pracy, liczbę startów, parametry rozruchu, czas postoju itp. Badania wykonywane są w ramach testów: DART – Development and Reliability Test oraz CFM – Copeland Failure Mode Test.

W tabeli 1 podano trwałość sprężarek chłodniczych w zależności od rodzaju instalacji (zastosowania), rodzaju sprężarki i jej producenta. Oczekiwaną trwałość sprężarki określono, przyjmując czas pracy 20 h/dobę. W tabeli tej podano również wartość obliczeniowego okresu użytkowania TN wg [7].

Wymienniki ciepła

Wymienniki ciepła stosowane w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła powinny być trwałe, odporne na działanie zmiennej temperatury i ciśnienia oraz szczelne. Trwałość wymienników ciepła, które są urządzeniami statycznymi, zależy przede wszystkim od funkcji, jaką pełnią one w instalacji, i sposobu przepływu oraz rodzaju nośników chłodu (powietrza lub cieczy). Trwałość skraplaczy z naturalnym przepływem powietrza jest zbliżona do okresu trwałości rurociągów i wynosi ok. 40 lat, natomiast trwałość chłodnic powietrza z bezpośrednim odparowaniem czynnika (parowaczy) jest o ok. 10 lat krótsza i wynosi ok. 30 lat.

Elementy rozprężne

W meblach chłodniczych z własnym agregatem do dławienia czynnika stosowane są najczęściej rurki kapilarne. Mają one prostą budowę, niski koszt wykonania i dużą niezawodność działania oraz wysoką trwałość równą trwałości przewodów chłodniczych. Ale niosą za sobą ryzyko zatkania rurki kapilarnej produktami korozji, brudem, nagarem olejowym itd. Nie są zalecane do urządzeń mających dużą zmienność pracy.

W urządzeniach o większej mocy chłodniczej stosowane są zawory rozprężne – termostatyczne oraz elektroniczne (silnikowe lub impulsowe). W przypadku mebli chłodniczych z wbudowanymi agregatami chłodniczymi zawory są elementami zamontowanymi fabrycznie. Meble z zaworami termostatycznymi są tańsze, lecz ich koszty eksploatacyjne są wyższe niż mebli z zaworami elektronicznymi.

Termostatyczne zawory rozprężne mają prostą konstrukcję mechaniczną i pracują względnie dobrze przy stosunkowo stałej temperaturze otoczenia, co ma miejsce w przypadku mebli chłodniczych z wbudowanym agregatem. Ewolucją termostatycznych zaworów rozprężnych są zawory sterowane elektronicznie – z silnikiem krokowym (rozprężne zawory silnikowe o działaniu proporcjonalnym) lub z zaworem elektromagnetycznym (impulsowe zawory rozprężne). Nie ma istotnych różnic między tymi rodzajami sterowania, jeśli analiza obejmie długi czas obserwacji, jednak w zakresie precyzji lepsze jest działanie proporcjonalne.

Rurociągi czynnika chłodniczego

Trudne warunki pracy rurociągów, spowodowane drganiami pochodzącymi od sprężarek, uderzeniami hydraulicznymi, zmiennością ciśnienia i temperatury, erozyjnym i chemicznym oddziaływaniem czynnika chłodniczego i oleju na wewnętrzne powierzchnie ścianek, a na powierzchnie zewnętrzne agresywnego środowiska zewnętrznego (korozja atmosferyczna), wymuszają wykonanie instalacji z rur wytwarzanych z odpowiednich materiałów oraz pewnych, szczelnych i trwałych połączeń. Najsłabszym ogniwem w systemie rurowym są na ogół połączenia. Instalacje chłodnicze wykonywane są głównie z chłodniczych rur miedzianych. Rurociągi chłodnicze o większych średnicach wykonywane są ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.

Czynniki chłodnicze

Do niedawna głównymi kryteriami doboru czynników chłodniczych były: bezpieczeństwo użytkowników, poziom zużycia energii oraz wpływ na środowisko. Obecnie kolejność tych kryteriów uległa zmianie i w pierwszej kolejności uwzględniane są kryteria środowiskowe. W prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej instalacji wpływ właściwości czynnika na jej niezawodność i trwałość jest drugorzędny. Natomiast istotne stają się inne właściwości eksploatacyjne, takie jak palność, wybuchowość i toksyczność czy wysokie ciśnienie robocze.

Urządzenia sterujące

Współczesne urządzenia chłodnicze i pompy ciepła, zarówno o małej, jak i dużej wydajności, wyposażone są w sterowniki bezprzewodowe lub przewodowe, które umożliwiają w zasadzie bezobsługową eksploatację. Stanowią one integralny element urządzeń i odpowiadają za niezawodną, bezpieczną i ekonomiczną eksploatację instalacji dzięki ciągłej kontroli i regulacji parametrów roboczych.

Literatura

 1. Adamkiewicz Wiktor, Wstęp do racjonalnego wykorzystania urządzeń technicznych, WKŁ, Warszawa 1982.
 2. Lundquist Per G., Najnowsze trendy w urządzeniach chłodniczych supermarketów, „Chłodnictwo” 11/2000.
 3. Rubik Marian, Tendencje rozwoju konstrukcji sprężarek chłodniczych, „Chłodnictwo & Klimatyzacja” 5/2005.
 4. Sterowniki serii IDPlus firmy Eliwell. Prostota jest kluczem do sukcesu, „Chłodnictwo & Klimatyzacja” 5/2014.
 5. Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część 4 – Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda, PORT PC, Kraków 2014.
 6. Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część 5 – Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda, PORT PC, Kraków 2014.
 7. Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część 6 – Efektywność ekonomiczna instalacji technicznych w budynkach, PORT PC, Kraków 2014.

Pełny, obszerny tekst poświęcony niezawodności i trwałości instalacji chłodniczych oraz pomp ciepła w ujęciu nie tylko teoretycznym, ale szeroko omówionym aspekcie praktycznym w procesie projektowania stanowić będzie jeden z nowych rozdziałów drugiego wydania książki dr. inż. Mariana Rubika pt. „Chłodnictwo i pompy ciepła”. W nowym wydaniu znajdzie się też rozdział poświęcony aspektom wymiany ciepła w przeponowych wymiennikach urządzeń chłodniczych i pomp ciepła. Od wymienników tych (obok sprężarek) zależą bezpośrednio współczynniki efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych i pomp ciepła – EER i COP. Drugie wydanie książki już w maju w ofercie m.in. ksiegarniatechnicza.com.pl.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Joanna Ryńska Wentylacja budynków edukacyjnych – problemy z jakością powietrza wewnętrznego

Wentylacja budynków edukacyjnych – problemy z jakością powietrza wewnętrznego Wentylacja budynków edukacyjnych – problemy z jakością powietrza wewnętrznego

Każdego roku we wrześniu do intensywnej pracy ruszają zastępy przedszkolaków, uczniów i nauczycieli. Wszyscy oni powinni mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy, nauki, zabawy i rozwoju – a jednym z...

Każdego roku we wrześniu do intensywnej pracy ruszają zastępy przedszkolaków, uczniów i nauczycieli. Wszyscy oni powinni mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy, nauki, zabawy i rozwoju – a jednym z podstawowych wskazań higienicznych jest odpowiednia jakość powietrza w salach i klasach. Tymczasem jej zapewnienie to ogromne wyzwanie.

mgr inż. Artur Miszczuk Ograniczenie zużycia energii na wentylację w domach jednorodzinnych

Ograniczenie zużycia energii na wentylację w domach jednorodzinnych Ograniczenie zużycia energii na wentylację w domach jednorodzinnych

Jedynie kompleksowa termomodernizacja domów jednorodzinnych znacząco ogranicza energochłonność i tym samym niską emisję oraz zwiększa komfort cieplny przy mniejszych kosztach użytkowania. Ocieplenie budynku...

Jedynie kompleksowa termomodernizacja domów jednorodzinnych znacząco ogranicza energochłonność i tym samym niską emisję oraz zwiększa komfort cieplny przy mniejszych kosztach użytkowania. Ocieplenie budynku i wymiana stolarki pociągają za sobą zmiany w systemie wentylacji. W obecnie termomodernizowanych budynkach jednorodzinnych należy odchodzić od wentylacji grawitacyjnej na rzecz wentylacji hybrydowej lub mechanicznej. Zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w...

jr Szafy klimatyzacji precyzyjnej

Szafy klimatyzacji precyzyjnej Szafy klimatyzacji precyzyjnej

Choć wymagania dotyczące temperatury i wilgotności w centrach danych zostały w ostatnich latach znacznie złagodzone, to nie zmalało znaczenie stosowanych w nich systemów chłodniczych. Do typowych zadań...

Choć wymagania dotyczące temperatury i wilgotności w centrach danych zostały w ostatnich latach znacznie złagodzone, to nie zmalało znaczenie stosowanych w nich systemów chłodniczych. Do typowych zadań szaf klimatyzacji precyzyjnej – wydajnego, niezawodnego i ciągłego odprowadzania zysków ciepła – doszedł też wymóg energooszczędnej pracy.

Air-Com Pneumatyka Instalacja sprężonego powietrza – tych błędów unikaj!

Instalacja sprężonego powietrza – tych błędów unikaj! Instalacja sprężonego powietrza – tych błędów unikaj!

Wskazujemy 7 najczęstszych błędów, jakich należy unikać na etapie projektu i wykonania instalacji sprężonego powietrza. Jak im przeciwdziałać?

Wskazujemy 7 najczęstszych błędów, jakich należy unikać na etapie projektu i wykonania instalacji sprężonego powietrza. Jak im przeciwdziałać?

Joanna Ryńska Adiabatyczne systemy chłodzenia w budynkach przemysłowych

Adiabatyczne systemy chłodzenia w budynkach przemysłowych Adiabatyczne systemy chłodzenia w budynkach przemysłowych

Rozpatrując kwestię zapewnienia właściwych warunków cieplno-wilgotnościowych w obiektach przemysłowych, inwestorzy i zarządcy skupiają się najczęściej na ogrzewaniu budynków. Jednak przez coraz większą...

Rozpatrując kwestię zapewnienia właściwych warunków cieplno-wilgotnościowych w obiektach przemysłowych, inwestorzy i zarządcy skupiają się najczęściej na ogrzewaniu budynków. Jednak przez coraz większą część roku wysoka temperatura powietrza zewnętrznego sprawia, że poszukiwane są także ekonomiczne rozwiązania chłodnicze. Te sprężarkowe są skuteczne, ale zwykle energochłonne. Można jednak wspomóc – a w pewnych warunkach nawet zastąpić – ich działanie, stosując systemy chłodzenia wyparnego.

mgr inż. Monika Załuska, dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, prof. PB Analiza stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w domu jednorodzinnym

Analiza stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w domu jednorodzinnym Analiza stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w domu jednorodzinnym

Dom jest miejscem, w którym oprócz pracy spędzamy najwięcej czasu w ciągu doby, dlatego niezwykle ważną kwestią jest jakość powietrza, jakim oddychają domownicy. Zanieczyszczenie pyłami PM10 i PM2,5, w tym...

Dom jest miejscem, w którym oprócz pracy spędzamy najwięcej czasu w ciągu doby, dlatego niezwykle ważną kwestią jest jakość powietrza, jakim oddychają domownicy. Zanieczyszczenie pyłami PM10 i PM2,5, w tym pochodzącymi z własnych urządzeń grzewczych, jest niebezpieczne, ponieważ znacząco obniża jakość powietrza i prowadzi do niekorzystnych skutków zdrowotnych. W celu zredukowania ilości zanieczyszczeń pyłowych w domach jednorodzinnych można zastosować oczyszczacz powietrza lub wentylację mechaniczną...

mgr inż. Bartłomiej Adamski Integracja HVAC – nowy kierunek rozwoju urządzeń klimatyzacyjnych, ogrzewczych i wentylacji?

Integracja HVAC – nowy kierunek rozwoju urządzeń klimatyzacyjnych, ogrzewczych i wentylacji? Integracja HVAC – nowy kierunek rozwoju urządzeń klimatyzacyjnych, ogrzewczych i wentylacji?

Wymóg stosowania odzysku ciepła w systemach wentylacji mieszkań wielorodzinnych wymaga innych rozwiązań technicznych niż do tej pory. Konieczne jest zatem szukanie nowych, innowacyjnych, kompaktowych rozwiązań...

Wymóg stosowania odzysku ciepła w systemach wentylacji mieszkań wielorodzinnych wymaga innych rozwiązań technicznych niż do tej pory. Konieczne jest zatem szukanie nowych, innowacyjnych, kompaktowych rozwiązań systemów łączących wentylację, ogrzewanie i chłodzenie.

dr inż. Marian Rubik Bezpośrednie systemy ogrzewania i chłodzenia obiektów – układy VRF

Bezpośrednie systemy ogrzewania i chłodzenia obiektów – układy VRF Bezpośrednie systemy ogrzewania i chłodzenia obiektów – układy VRF

Systemy bezpośredniego chłodzenia budynków lub poszczególnych pomieszczeń w budynkach (systemy zdecentralizowane) są w Polsce coraz częściej stosowane. Wśród nich jest system VRF (VRV), który wyróżnia...

Systemy bezpośredniego chłodzenia budynków lub poszczególnych pomieszczeń w budynkach (systemy zdecentralizowane) są w Polsce coraz częściej stosowane. Wśród nich jest system VRF (VRV), który wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną, łatwością prowadzenia przewodów czynnika chłodniczego oraz elastycznym współdziałaniem z systemami BMS. Systemy takie są jednak droższe inwestycyjnie i mają pewne ograniczenia stosowania spowodowane głównie warunkami bezpieczeństwa użytkowników.

Joanna Ryńska Integracja systemów HVAC z systemem sterowania budynków

Integracja systemów HVAC z systemem sterowania budynków Integracja systemów HVAC z systemem sterowania budynków

Systemy HVAC stają się coraz częściej elementami centralnych systemów zarządzania budynkiem (Building Management Systems). Producenci wyposażają urządzenia w rozwiązania umożliwiające ich integrację z BMS,...

Systemy HVAC stają się coraz częściej elementami centralnych systemów zarządzania budynkiem (Building Management Systems). Producenci wyposażają urządzenia w rozwiązania umożliwiające ich integrację z BMS, przybywa też instalacji łączących niezależne systemy regulacji i sterowania.

Redakcja RI Sklepy online dla instalatora

Sklepy online dla instalatora Sklepy online dla instalatora

Prezentujemy listę sklepów dla instalatorów, w których można zrobić zakupy przez internet.

Prezentujemy listę sklepów dla instalatorów, w których można zrobić zakupy przez internet.

Flowair Świat zmienia się na naszych oczach, a wsparcie klienta na każdym etapie współpracy nabiera nowego znaczenia

Świat zmienia się na naszych oczach, a wsparcie klienta na każdym etapie współpracy nabiera nowego znaczenia Świat zmienia się na naszych oczach, a wsparcie klienta na każdym etapie współpracy nabiera nowego znaczenia

Wybranie odpowiedniego rozwiązania grzewczo-wentylacyjnego do obiektu może wydawać się skomplikowane. Rozpiętość ofert producentów, a także ilość komunikatów marketingowych, która do nas dociera każdego...

Wybranie odpowiedniego rozwiązania grzewczo-wentylacyjnego do obiektu może wydawać się skomplikowane. Rozpiętość ofert producentów, a także ilość komunikatów marketingowych, która do nas dociera każdego dnia jest bardzo duża. Jak nie pogubić się w tym natłoku i jednocześnie wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do naszych potrzeb? Czy przy wyborze kierować się samymi parametrami produktów czy może warto zwrócić uwagę na coś jeszcze? Na te i inne nurtujące Was pytania odpowiada FLOWAIR i jego program...

Waldemar Joniec Wentylacja garaży zamkniętych

Wentylacja garaży zamkniętych Wentylacja garaży zamkniętych

Rośnie zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla samochodów osobowych w budynkach mieszkalnych i handlowych. Na drogich i atrakcyjnych terenach powstają budynki wielokondygnacyjne z wielopoziomowymi podziemnymi...

Rośnie zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla samochodów osobowych w budynkach mieszkalnych i handlowych. Na drogich i atrakcyjnych terenach powstają budynki wielokondygnacyjne z wielopoziomowymi podziemnymi parkingami. Z czasem będą w nich parkować samochody z różnym napędem – z silnikami spalinowymi z zapłonem iskrowym, wysokoprężnymi, silnikami na LPG i CNG oraz ogniwami paliwowymi, akumulatorami elektrycznymi, a może nawet napędzane wodorem. Projektując garaż i jego wentylację, warto uwzględniać...

Waldemar Joniec Wentylacja wspomagana energią z gruntu

Wentylacja wspomagana energią z gruntu Wentylacja wspomagana energią z gruntu

Wentylacja mechaniczna staje się nieodzowna z uwagi na wysoką szczelność budynków. Z kolei wymagania przepisów budowlanych dotyczące energoefektywności budynków sprzyjają stosowaniu mechanicznej wentylacji...

Wentylacja mechaniczna staje się nieodzowna z uwagi na wysoką szczelność budynków. Z kolei wymagania przepisów budowlanych dotyczące energoefektywności budynków sprzyjają stosowaniu mechanicznej wentylacji regulowanej i odzysku energii z powietrza wywiewanego z budynków, a także korzystaniu z energii gruntu.

Andrzej Romanowski Regulacja ciśnienia i strumienia powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Regulacja ciśnienia i strumienia powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Regulacja ciśnienia i strumienia powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

W systemach regulacji automatycznej instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obok podstawowych obwodów regulacji, jakimi są temperatura i wilgotność, istotne znaczenie mają obwody odzysku ciepła, a...

W systemach regulacji automatycznej instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obok podstawowych obwodów regulacji, jakimi są temperatura i wilgotność, istotne znaczenie mają obwody odzysku ciepła, a także regulacja ciśnienia i strumienia powietrza. Jednym z warunków prawidłowej pracy instalacji jest uzyskanie wymaganych strumieni powietrza we wszystkich jej przewodach i urządzeniach przy możliwie niskim zużyciu energii.

Joanna Ryńska Osuszanie budynków podczas budowy lub w przypadku awarii

Osuszanie budynków podczas budowy lub w przypadku awarii Osuszanie budynków podczas budowy lub w przypadku awarii

Za prawidłową wilgotność w pomieszczeniach powinien odpowiadać sprawnie działający system wentylacji. Jednak w sytuacjach tymczasowych czy awaryjnych konieczne jest zastosowanie dodatkowych urządzeń służących...

Za prawidłową wilgotność w pomieszczeniach powinien odpowiadać sprawnie działający system wentylacji. Jednak w sytuacjach tymczasowych czy awaryjnych konieczne jest zastosowanie dodatkowych urządzeń służących do szybkiego osuszania pomieszczeń.

Joanna Ryńska Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów SARS-CoV-2 w pomieszczeniach. Zalecenia eksploatacyjne i urządzenia do uzdatniania powietrza wentylacyjnego

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów SARS-CoV-2 w pomieszczeniach. Zalecenia eksploatacyjne i urządzenia do uzdatniania powietrza wentylacyjnego Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów SARS-CoV-2 w pomieszczeniach. Zalecenia eksploatacyjne i urządzenia do uzdatniania powietrza wentylacyjnego

W powietrzu wewnętrznym, którym oddychamy w pomieszczeniach, nie brakuje patogenów – m.in. zarodników grzybów, bakterii i wirusów. W dobie pandemii choroby COVID-19, kiedy cały świat szuka odpowiedzi na pytanie,...

W powietrzu wewnętrznym, którym oddychamy w pomieszczeniach, nie brakuje patogenów – m.in. zarodników grzybów, bakterii i wirusów. W dobie pandemii choroby COVID-19, kiedy cały świat szuka odpowiedzi na pytanie, jak radzić sobie z rozprzestrzenianiem powodującego ją wirusa SARS-CoV-2, ze zdwojoną siłą powraca dyskusja o znaczeniu prawidłowej wentylacji, klimatyzacji i uzdatniania powietrza wewnętrznego dla czystości mikrobiologicznej pomieszczeń.

Waldemar Joniec Sensory i detektory gazów w systemach wentylacji

Sensory i detektory gazów w systemach wentylacji Sensory i detektory gazów w systemach wentylacji

Parkingi i zamknięte garaże są w nowych budynkach standardem, a różne rodzaje silników i stosowanych do nich paliw powodują konieczność wyposażania tych miejsc w systemy wentylacji wraz z instalacjami...

Parkingi i zamknięte garaże są w nowych budynkach standardem, a różne rodzaje silników i stosowanych do nich paliw powodują konieczność wyposażania tych miejsc w systemy wentylacji wraz z instalacjami do detekcji gazów szkodliwych i wybuchowych. Sercem tych systemów są sensory użyte w detektorach. Do detekcji trującego CO oraz wybuchowych LPG i CNG można stosować różne sensory. Standardem są proste w obsłudze systemy działające automatycznie z detektorami progowymi sygnalizującymi przekroczenie stężeń...

Joanna Ryńska Uzdatnianie powietrza a dezynfekcja pomieszczeń

Uzdatnianie powietrza a dezynfekcja pomieszczeń Uzdatnianie powietrza a dezynfekcja pomieszczeń

Stan epidemii powoduje, że mieszkańcy, użytkownicy i zarządcy budynków zwracają coraz większą uwagę na jakość powietrza wewnętrznego. Na rynku dostępne są rozwiązania zarówno do bieżącej higienizacji powietrza...

Stan epidemii powoduje, że mieszkańcy, użytkownicy i zarządcy budynków zwracają coraz większą uwagę na jakość powietrza wewnętrznego. Na rynku dostępne są rozwiązania zarówno do bieżącej higienizacji powietrza w pomieszczeniu, jak i do dezynfekcji pomieszczeń po pobycie w nich osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

mgr inż. Bartłomiej Adamski Bezprzewodowe systemy wentylacji i klimatyzacji – konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań

Bezprzewodowe systemy wentylacji i klimatyzacji – konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań Bezprzewodowe systemy wentylacji i klimatyzacji – konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań

Wprowadzone przez WT 2021 ograniczenia dotyczące zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej nakładają na strony zaangażowane w proces budowalny obowiązek poszukiwania nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań,...

Wprowadzone przez WT 2021 ograniczenia dotyczące zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej nakładają na strony zaangażowane w proces budowalny obowiązek poszukiwania nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań, umożliwiających redukcję zużycia energii przez budynki i ich wpływu na środowisko. Bez nowego spojrzenia na zagadnienia związane z systemami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia powietrza w obiektach nie jest możliwy dalszy rozwój segmentu instalacji HVAC w budynkach mieszkalnych,...

Redakcja RI zaFrapuj się na lepsze powietrze w szkołach i niższe zużycie energii w blokach

zaFrapuj się na lepsze powietrze w szkołach i niższe zużycie energii w blokach zaFrapuj się na lepsze powietrze w szkołach i niższe zużycie energii w blokach

Jakość powietrza to jeden z kluczowych czynników wpływających na zdrowie i dobre samopoczucie. Dużo mówi się o kwestii zanieczyszczeń na zewnątrz, jednak to, czym oddychamy w domu czy szkole, ma na nas...

Jakość powietrza to jeden z kluczowych czynników wpływających na zdrowie i dobre samopoczucie. Dużo mówi się o kwestii zanieczyszczeń na zewnątrz, jednak to, czym oddychamy w domu czy szkole, ma na nas największy wpływ. Z badań wynika, że w wielu budynkach wielorodzinnych i placówkach edukacyjnych jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. Dlatego programy ODDECH DLA SPÓŁDZIELNI i ODDECH DLA SZKÓŁ skupiają się na rozwiązaniu problemu jakości powietrza wewnętrznego i efektywności energetycznej...

Marcin Gasiński Budynki mieszkalne wielorodzinne – jak je wentylować w zgodzie z WT 2021?

Budynki mieszkalne wielorodzinne – jak je wentylować w zgodzie z WT 2021? Budynki mieszkalne wielorodzinne – jak je wentylować w zgodzie z WT 2021?

Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków wpływają pośrednio również na wymagania dotyczące wentylacji, w tym nowych i remontowanych budynków wielorodzinnych. Możliwe jest zastosowanie...

Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków wpływają pośrednio również na wymagania dotyczące wentylacji, w tym nowych i remontowanych budynków wielorodzinnych. Możliwe jest zastosowanie różnych rozwiązań, jednak dostarczenie wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego do mieszkań wiąże się nie tylko z kwestiami technicznymi, ale i uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi.

Joanna Ryńska Chłodzenie adiabatyczne budynków przemysłowych

Chłodzenie adiabatyczne budynków przemysłowych Chłodzenie adiabatyczne budynków przemysłowych

Chłodzenie budynków jest procesem wymagającym. Z jednej strony konieczne jest zapewnienie warunków odpowiednich dla procesów technologicznych oraz osób pracujących w tych budynkach, z drugiej – mocny nacisk...

Chłodzenie budynków jest procesem wymagającym. Z jednej strony konieczne jest zapewnienie warunków odpowiednich dla procesów technologicznych oraz osób pracujących w tych budynkach, z drugiej – mocny nacisk kładzie się na ekonomikę stosowanych urządzeń i instalacji. Inwestorzy i projektanci budynków produkcyjnych, magazynowych czy centrów danych poszukują więc rozwiązań technicznych spełniających obydwa te wymagania.

Joanna Rucińska Techniczne aspekty związane z nowelizacją przepisów dotyczących ochrony cieplnej budynków wielorodzinnych

Techniczne aspekty związane z nowelizacją przepisów dotyczących ochrony cieplnej budynków wielorodzinnych Techniczne aspekty związane z nowelizacją przepisów dotyczących ochrony cieplnej budynków wielorodzinnych

Spełnienie wymagań WT 2021 w budynkach wielorodzinnych jest możliwe przy zastosowaniu dostępnych rozwiązań materiałowych i technicznych, ale ich wybór wymaga od projektantów dokładnej analizy. Jak wynika...

Spełnienie wymagań WT 2021 w budynkach wielorodzinnych jest możliwe przy zastosowaniu dostępnych rozwiązań materiałowych i technicznych, ale ich wybór wymaga od projektantów dokładnej analizy. Jak wynika z symulacji, poprawa wyłącznie izolacyjności cieplnej nie spowoduje znaczącego obniżenia wskaźnika EP budynku. Potrzebna jest także analiza możliwych do zastosowania systemów wentylacji z uwzględnieniem potrzebnej energii pomocniczej.

Joanna Ryńska Energooszczędne chłodzenie centrów danych

Energooszczędne chłodzenie centrów danych Energooszczędne chłodzenie centrów danych

Znaczna energochłonność systemów chłodzenia centrów danych jest postrzegana jako cena ich niezawodności i pewności działania w niemal każdych okolicznościach zewnętrznych. Dążeniom do zmniejszania ilości...

Znaczna energochłonność systemów chłodzenia centrów danych jest postrzegana jako cena ich niezawodności i pewności działania w niemal każdych okolicznościach zewnętrznych. Dążeniom do zmniejszania ilości zużywanej na chłodzenie energii zawsze towarzyszy pytanie, czy można tego dokonać bez wpływu na najważniejsze funkcjonalności klimatyzacji centrów danych? Na to pytanie od lat próbują odpowiedzieć praktycy, niezależne instytucje, naukowcy, a nawet ekolodzy.

Najnowsze produkty i technologie

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce! Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także...

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także intensywna obecność online i w mediach społecznościowych, zostały zaplanowane na gorący okres piłkarskiego szaleństwa EURO 2024, którego marka Hisense jest Oficjalnym partnerem.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.