RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Ograniczenie zużycia energii na wentylację w domach jednorodzinnych

Schemat działania wentylacji grawitacyjnej

Schemat działania wentylacji grawitacyjnej

Jedynie kompleksowa termomodernizacja domów jednorodzinnych znacząco ogranicza energochłonność i tym samym niską emisję oraz zwiększa komfort cieplny przy mniejszych kosztach użytkowania. Ocieplenie budynku i wymiana stolarki pociągają za sobą zmiany w systemie wentylacji. W obecnie termomodernizowanych budynkach jednorodzinnych należy odchodzić od wentylacji grawitacyjnej na rzecz wentylacji hybrydowej lub mechanicznej. Zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w termomodernizowanych domach może skutkować osiągnięciem znaczących oszczędności energii. Daje to również możliwość osiągnięcia standardu niemal zeroenergetycznego.

Zobacz także

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

Mastervent Tomasz Miliński Skuteczność odpylania jako istotny aspekt bezpieczeństwa pracy

Skuteczność odpylania jako istotny aspekt bezpieczeństwa pracy Skuteczność odpylania jako istotny aspekt bezpieczeństwa pracy

Emisja pyłów powstających w procesach technologicznych jest jednym z poważniejszych problemów stwarzających zagrożenie dla osób przebywających w ich otoczeniu. Głównymi źródłami pyłów są procesy cięcia...

Emisja pyłów powstających w procesach technologicznych jest jednym z poważniejszych problemów stwarzających zagrożenie dla osób przebywających w ich otoczeniu. Głównymi źródłami pyłów są procesy cięcia materiałów, transportowania, szlifowania i polerowania. Pyły są nie tylko zagrożeniem zdrowotnym, ale również mogą być przyczyną wybuchu.

Mastervent Tomasz Miliński Urządzenia do pochłaniania zanieczyszczeń i obliczanie ilości powietrza odciąganego

Urządzenia do pochłaniania zanieczyszczeń i obliczanie ilości powietrza odciąganego Urządzenia do pochłaniania zanieczyszczeń i obliczanie ilości powietrza odciąganego

Skuteczny odciąg zanieczyszczonego powietrza to problem wielu zakładów produkcyjnych. Źle wykonana wentylacja miejscowa w miejscu obróbki materiałów może powodować gromadzenie się pyłu na stanowisku pracy...

Skuteczny odciąg zanieczyszczonego powietrza to problem wielu zakładów produkcyjnych. Źle wykonana wentylacja miejscowa w miejscu obróbki materiałów może powodować gromadzenie się pyłu na stanowisku pracy oraz w jego okolicach, co w konsekwencji może doprowadzić do powstania tzw. obłoku pyłowego, a niewielkie zaiskrzenie mechaniczne lub otwarty ogień mogą spowodować wybuch.

Książka pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków jednorodzinnych” omawia zagadnienia termomodernizacji – od wyjaśnienia celowości i podstawowych pojęć, przez kwestie prowadzenia termomodernizacji, aż po analizę potencjalnych zysków. Jej celem jest zachęcanie właścicieli budynków jednorodzinnych do podejmowania kompleksowych działań termomodernizacyjnych, a uczestników tego procesu – m.in. projektantów, wykonawców i instalatorów – wyposażenie w niezbędną wiedzę.

Jednym z zagadnień, które omówiono w książce, jest wentylacja w domach jednorodzinnych. Wentylacja ma w procesie termomodernizacji kluczowe znaczenie, gdyż jednym z podstawowych kryteriów komfortu użytkowania jednorodzinnych budynków mieszkalnych są warunki wewnętrzne. O warunkach tych decydują przede wszystkim właściwie zaprojektowane i wykonane przegrody budowlane oraz odpowiednio dobrana i wykonana instalacja grzewcza i wentylacyjna. Wentylacja jest projektowanym, zamierzonym, mniej (grawitacyjna) lub bardziej (mechaniczna) kontrolowanym procesem wymiany powietrza. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana powinna zapewniać ciągłą wymianę powietrza wewnątrz budynku.

Przepływ powietrza w budynku powinien mieć charakter ukierunkowany. Świeże powietrze doprowadzane jest bezpośrednio do sypialni, pokojów dziennych, pokojów gościnnych itp. W pomieszczeniach tych powinny być umiejscowione nawiewniki świeżego powietrza. Zanieczyszczone powietrze usuwane jest głównie z kuchni i łazienek, gdzie umieszczone są kratki wywiewne. Przepisy krajowe (wycofana norma PN-B-03430:1983/Az3:2000) wskazują, że minimalny poziom powietrza usuwanego powinien wynosić odpowiednio dla:

 • kuchni z kuchenką gazową: 70 m3/h;
 • kuchni z kuchenką elektryczną: 50 m3/h;
 • łazienki: 50 m3/h;
 • wydzielonej toalety: 30 m3/h;
 • pomieszczenia bez okien: 15 m3/h.

Umożliwia to zapewnienie w budynku ukierunkowanego przepływu powietrza. Świeże powietrze dociera najpierw do głównych pomieszczeń mieszkalnych, następnie przepływa przez strefę pośrednią do pomieszczeń wilgotnych, w których panuje relatywnie wysoka krotność wymian, co pozwala na np. szybkie wysychanie mokrych ręczników. Dzięki zasadzie ukierunkowanego przepływu świeże powietrze jest wykorzystane w optymalny sposób. W celu prawidłowego działania wentylacji niezbędna jest możliwość przepływu powietrza pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami.

Zgodnie z wycofaną normą (nie ma nowej) PN-B-03430:1983/Az3:2000: „Powietrze z pokojów mieszkalnych powinno być odprowadzane przez otwory wyrównawcze umieszczone ponad drzwiami lub w ich górnej części lub przez otwory wywiewne. Dopuszcza się odprowadzanie powietrza przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić co najmniej 80 cm2”. W drzwiach do łazienki powierzchnia otworu lub szczeliny powinna wynosić co najmniej 200 cm2.

Nieprawidłowo zaprojektowana oraz wykonana wentylacja powoduje m.in. występowanie dużej wilgotności względnej powietrza wewnętrznego (sięgającej nawet ponad 80%). Na skutek tak wysokiej wilgotności zachodzi bardzo duże ryzyko wystąpienia powierzchniowej (np. parowanie szyb w oknach) oraz międzywarstwowej kondensacji pary wodnej. Prowadzi to do powstania i rozwoju pleśni, co niekorzystnie wpływa na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców [1].

Objawem złej pracy systemu wentylacyjnego mogą być: zmęczenie, podrażnione błony śluzowe, choroby układu oddechowego czy częste bóle głowy. Zapewnienie skutecznej wentylacji to aspekt bardzo istotny również ze względu na duży udział (dochodzący do 68% [2]) strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego w całkowitych stratach ciepła w budynku.

W budynkach jednorodzinnych stosowany jest najczęściej jeden z trzech dostępnych systemów wentylacji: grawitacyjny, hybrydowy lub mechaniczny.

Czytaj też: Wentylacja budynków edukacyjnych – problemy z jakością powietrza wewnętrznego >>

Wentylacja grawitacyjna

To najczęściej wykorzystywany rodzaj wentylacji w istniejących domach jednorodzinnych. Jej działanie opiera się na zasadzie ruchu powietrza w pionowym przewodzie kominowym wywoływanego przez różnicę temperatur pomiędzy wnętrzem a środowiskiem zewnętrznym oraz różnicy ciśnień wywołanej wiatrem. Do prawidłowego działania wentylacji (rys. 1) konieczne jest zapewnienie stałego dopływu niezbędnej ilości powietrza z zewnątrz (np. przez nawiewniki zamontowane w ramach okiennych). Strumień nawiewanego świeżego powietrza jest niekontrolowany i uzależniony głównie od warunków atmosferycznych (temperatury, prędkości i kierunku wiatru).
Zaletami wentylacji grawitacyjnej są:

 • niski koszt wykonania, jeśli projekt domu pozwala na zgrupowanie kanałów wentylacyjnych w jednym lub dwóch kominach;
 • niski koszt eksploatacji, ze względu na fakt, że nie wykorzystuje ona żadnych urządzeń mechanicznych, które potrzebują energii (niepotrzebna jest energia elektryczna do ich zasilania);
 • brak urządzeń, które mogą się psuć lub hałasować.
Schemat działania wentylacji grawitacyjnej

Rys. 1. Schemat działania wentylacji grawitacyjnej

Największą jednak wadą wentylacji naturalnej jest brak kontroli strumienia powietrza wentylacyjnego podczas jej działania. Objawia się to:

 • słabym działaniem wentylacji w trakcie lata – jest to skutek niewystarczającej lub odwrotnej różnicy temperatury między wnętrzem budynku a jego otoczeniem;
 • bardzo intensywnym działaniem wentylacji w okresie występowania bardzo niskich temperatur podczas zimy, co może prowadzić do nadmiernego wychładzania pomieszczeń;
 • możliwością występowania odwróconego ciągu w przewodach wywiewnych, co jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym szczególnie w razie stosowania urządzeń z otwartą komorą spalania (kuchenki i podgrzewacze gazowe, kominki, kotły c.o.).

Do najczęściej popełnianych błędów projektowo-wykonawczych oraz użytkowych w przypadku wentylacji grawitacyjnej można zaliczyć:

1. Brak dostatecznego dopływu świeżego powietrza przez nawiewniki. Jest to spowodowane:

 • wykonaniem niedostatecznej liczby lub brakiem nawiewników okiennych niezbędnych do zapewnienia wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego;
 • okresowym zamykaniem przez mieszkańców nawiewników, co znacząco ogranicza przepływ powietrza;
 • zamykaniem w sposób szczelny okien niewyposażonych w nawiewniki;
 • nieświadomym zasłanianiem (np. roletami wewnętrznymi) przez mieszkańców otworów wylotowych nawiewników, co skutkuje brakiem przepływu powietrza.

2. Brak przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami, do których napływa świeże powietrze, a pomieszczeniami, z których jest ono usuwane. Jest to spowodowane brakiem lub wykonaniem zbyt małych kratek wyrównawczych lub szczelin pod drzwiami wewnętrznymi.

3. Brak odpowiedniego ciągu wentylacyjnego. Do najczęściej występujących błędów można zaliczyć:

 • nieprawidłowo wyprowadzone wyloty kominów, co powoduje powstanie (przy silnym wietrze) turbulencji zaburzających ciąg. Wysokość wyniesienia komina ponad powierzchnię dachu uzależnione jest od typu dachu (dach płaski/skośny) oraz rodzaju jego pokrycia (rys. 2a, b, c). Przy usytuowaniu kominów obok przeszkody, przy dachach wgłębionych (rys. 2d), do prawidłowego ich działania wyloty powinny się znajdować co najmniej 0,3 m nad poziomem górnej krawędzi przeszkody (dla kominów usytuowanych w odległości do 1,5 m od tej przeszkody), w przypadku odległości większej niż 3,0 m wysokość komina może być mniejsza;
 • zbyt małą długość i przekrój kanałów wentylacyjnych wywiewnych. Problem ten dotyczy w szczególności kanałów w pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji, np. poddaszu, których długość bardzo często wynosi jedynie kilkadziesiąt centymetrów;
 • prowadzenie odcinków kanałów wentylacyjnych częściowo poziomo (dopuszcza się jedynie odchylenie przewodu od pionu o kąt 30 stopni zgodnie z normą PN-89/B-10425), co powoduje zwiększenie oporów przepływu powietrza;
 • wyposażenie kratek wywiewnych w siatki, na których osadzają się zabrudzenia. Na skutek braku dbałości o ich czystość może to prowadzić do ich całkowitej niedrożności, co uniemożliwia przepływ powietrza (fot. 1);
 • instalowanie, w przypadku gdy tylko jeden kanał wentylacyjny występuje w pomieszczeniu, wentylatorów wywiewnych (działających okresowo) lub podłączanie okapów w kuchni. Działanie to utrudnia usuwanie powietrza w momencie, gdy wentylatory lub okapy nie pracują.
Prawidłowe usytuowanie wylotów komina

Rys. 2. Prawidłowe usytuowanie wylotów komina wg PN-B-10425-1989 [3]

Występowanie nawet jednego z powyższych warunków może spowodować, że wentylacja grawitacyjna nie będzie działać prawidłowo. W przypadku nieprawidłowo działającej wentylacji grawitacyjnej istnieje możliwość jej usprawnienia na różne sposoby. Do najprostszych rozwiązań można zaliczyć:

 • zwiększenie efektywności istniejącej wentylacji grawitacyjnej poprzez eliminację występujących błędów (wymienionych powyżej), np. montaż odpowiedniej liczby nawiewników okiennych w sytuacji, gdy okna są nowe i ich nie posiadają;
 • zastosowanie wentylacji hybrydowej;
 • wprowadzenie mechanicznej wentylacji wywiewnej.
Zapchana kratka wentylacyjna

Fot. 1. Zapchana kratka wentylacyjna w łazience; Fot. A. Miszczuk

Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w istniejącym budynku polegająca na zastosowaniu wentylacji mechanicznej może się wiązać z koniecznością wykonania nowych kanałów wywiewnych w już istniejącym budynku ze względu na wyższe wymagania dotyczące szczelności kanałów. Wentylacja mechaniczna pracuje również przy większej różnicy ciśnień niż naturalna, co może wywoływać „wianie z nawiewników”. Zastosowanie wentylacji mechanicznej wiąże się również z dodatkowym zużyciem energii przez wentylatory i ryzykiem wystąpienia hałasów od wentylatorów.

Wentylacja mechaniczna wywiewna i hybrydowa

Wentylacja wywiewna ma na celu usprawnianie działania wentylacji grawitacyjnej poprzez zastosowanie wentylatora (wentylatora w danym pomieszczeniu, hybrydowej nasady kominowej bądź centralnego wentylatora wywiewnego dla wszystkich kanałów wentylacyjnych), wymuszającego ruch powietrza w kanałach kominowych służących do usuwania zużytego powietrza. Tak samo jak w przypadku wentylacji grawitacyjnej, do prawidłowego działania niezbędne jest doprowadzenie do pomieszczeń powietrza z zewnątrz, w ilości odpowiadającej objętości powietrza wywiewanego.

System wentylacji mechanicznej wywiewnej (rys. 3) ma wiele zalet w stosunku do wentylacji grawitacyjnej.

Przede wszystkim zapewnia stałą wymaganą wymianę powietrza niezależnie od warunków atmosferycznych, dzięki której możliwe jest zachowanie odpowiedniej wilgotności powietrza (poniżej 45%). Odpowiednia wilgotność powietrza ogranicza np. rozmnażanie się roztoczy zimą i pozytywnie wpływa na kondycję środowiska wewnętrznego.

Wentylacja hybrydowa stanowi połączenie wentylacji grawitacyjnej z wentylacją mechaniczną (rys. 4), zapewniając w budynku odpowiednią jakość powietrza niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych. Podstawowymi zaletami wentylacji hybrydowej są:

 • niezależność od warunków pogodowych – wentylacja hybrydowa zapewnia uzyskanie wymaganego strumienia powietrza przez cały rok;
 • niski koszt eksploatacji – w nasadach hybrydowych stosuje się energooszczędne wentylatory, które działają jedynie okresowo – wspomagają uzyskanie różnicy ciśnienia tylko w sytuacji, gdy ciąg naturalny jest za słaby. W przeciwieństwie do wentylacji mechanicznej wytwarzana jest tylko niewielka różnica ciśnienia – na poziomie 10 Pa;
 • możliwość montażu w istniejącym budynku – system wentylacji hybrydowej można wprowadzić w istniejącym budynku bez potrzeby wykonywania nowych lub dodatkowych kanałów wentylacyjnych.
Schemat działania wentylacji mechanicznej

Rys. 3. Schemat działania wentylacji mechanicznej wywiewnej

Schemat wentylacji hybrydowej

Rys. 4. Schemat działania wentylacji hybrydowej

Czytaj też: Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym >>

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła (rys. 5) jest odmianą wentylacji mechanicznej i pozwala na znaczne ograniczenie strat ciepła na wentylację. W skład takiej instalacji wchodzi czerpnia świeżego powietrza, kanały nawiewne (doprowadzające świeże powietrze do pokoi), kanały wywiewne (odprowadzające zanieczyszczone powietrze z łazienek, kuchni i pomieszczeń niewyposażonych w okna), wyrzutnia powietrza oraz centrala wentylacyjna z filtrami powietrza, wentylatorami oraz jednym lub kilkoma wymiennikami ciepła (rys. 6) [4].

Działanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

Rys. 5. Schemat działania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła

Schemat działania rekuperatora

Rys. 6. Schemat działania rekuperatora

Wymiennik ciepła zbudowany jest najczęściej z kilku ułożonych równolegle płyt, między którymi przepływają dwa strumienie powietrza – ciepły wywiewany i zimny nawiewany do budynku. Płyty wymiennika przewodzą ciepło między strumieniami powietrza. Efektywność energetyczna instalacji wentylacyjnej zależy w największym stopniu od sprawności odzysku ciepła z powietrza wywiewanego (dostępne na rynku centrale pozwalają na odzyskanie od 65 do 95% ciepła [5]) i ilości energii elektrycznej zużywanej przez centralę. Na rynku dostępne są centrale wentylacyjne z wymiennikami: krzyżowymi, przeciwprądowymi, krzyżowo-przeciwprądowymi oraz obrotowymi. Do najczęściej stosowanych, w szczególności w budynkach jednorodzinnych, należą wymienniki przeciwprądowe, które różnią się między sobą budową, a co za tym idzie, również sprawnością odzysku ciepła (rys. 7).

Rodzaje wymienników przeciwprądowych

Rys. 7. Rodzaje wymienników przeciwprądowych

Wymiennik ciepła zastosowany w rekuperatorze może działać w dwie strony: zimą ogrzewać, a latem schładzać powietrze doprowadzane do pomieszczeń. Wentylacja zapewnia stałe doprowadzanie do budynku świeżego powietrza zewnętrznego i usuwanie zużytego powietrza wewnętrznego. Decydujący wpływ na komfort użytkowania budynku ma stała wymiana powietrza (niezależnie od panujących warunków atmosferycznych), ponieważ nie prowadzi to do nadmiernego wzrostu stężeń zanieczyszczeń gazowych, takich jak dwutlenek węgla czy para wodna. Dodatkowo centrale wentylacyjne z reguły mają kilka prędkości obrotowych wentylatorów, pozwala to na zmianę wydajności zgodnie z potrzebami. Gdy potrzebna jest wyższa wydajność, wystarczy włączenie wyższego biegu – ręcznie lub automatycznie. Zwiększenie wydajności zaleca się, gdy w domu powstaje więcej zanieczyszczeń, na przykład podczas gotowania, kąpieli, suszenia, prania lub wizyty gości. Dzięki zastosowaniu elektronicznych programatorów można ustawić kilka cykli pracy centrali przewidzianych na różne pory dnia. Automatyka sterująca może być podłączona do różnego rodzaju czujników badających parametry powietrza wewnątrz budynku (np. stężenie CO2 lub wilgotności powietrza).

Wykorzystywane w centrali wentylacyjnej filtry umożliwiają eliminację z powietrza nawiewanego do pomieszczeń zanieczyszczeń mikrobiologicznych, np. zarodników grzybów pleśniowych oraz zanieczyszczeń pyłowych, np. kurzu, zmniejszając tym samym ryzyko alergii.

Wadą wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest możliwość występowania hałasu emitowanego przez wentylatory oraz zbyt szybki przepływ powietrza w kanałach i nawiewnikach, jak również możliwość przedostawania się dźwięków pomiędzy pomieszczeniami za pośrednictwem systemu wentylacji. Aby zapobiec temu zjawisku, należy stosować tłumiki pomiędzy pomieszczeniami oraz przed i za centralą wentylacyjną. Jeżeli system wentylacji jest prawidłowo zaprojektowany (odpowiednio dobrane prędkości powietrza oraz przekroje kanałów) i wykonany (odpowiednio dobrane mocowania kanałów wentylacyjnych), instalacja nie będzie źródłem dodatkowego hałasu w budynku.

W zależności od rodzaju budynku oraz jego przeznaczenia system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła można zrealizować w różny sposób. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych stosuje się najczęściej system indywidualny. Oznacza to, że każdy dom wyposażony jest we własną centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła.

Jednym z dodatkowych elementów systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła może być gruntowy wymiennik ciepła. Wykorzystuje on zakumulowane w gruncie ciepło do podgrzania w zimie powietrza zewnętrznego do temperatury ok. 0°C. Latem przepływające przez gruntowy wymiennik ciepła powietrze jest chłodzone o od 10 do 15°C, co daje efekt zbliżony do instalacji klimatyzacyjnej. W najprostszym wykonaniu funkcję wymiennika pełni rura z tworzywa sztucznego o średnicy 150–200 mm i długości 30–50 m, ułożona na głębokości 1,5–2 m pod powierzchnią gruntu.

Zakres prac i koszty

Zalety wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (głównie możliwość ograniczenia do minimum straty ciepła na wentylację) powodują, że instalacje te wykorzystywane są w procesie głębokiej termomodernizacji budynków.

Straty energii ze względu na wykorzystywaną wentylację zależą od przyjętego rozwiązania. Największe występują w przypadku wentylacji grawitacyjnej. W celu oszacowania wielkości zapotrzebowania na energię niezbędną do podgrzania powietrza wentylacyjnego przyjęto do analizy istniejący dwukondygnacyjny budynek jednorodzinny o powierzchni 107 m2. Obiekt wyposażony jest w wentylację grawitacyjną. Zmiana systemu wentylacji wiąże się z nakładami finansowymi.

W przypadku zmiany w istniejącym budynku wentylacji z grawitacyjnej na hybrydową – należy dokonać montażu:

 • nawiewników okiennych,
 • kominowych nasad hybrydowych,
 • sterownika i stabilerów.

W przypadku zastosowania wentylacji hybrydowej przyjęto średnie zmniejszenie strumienia powietrza wentylacyjnego o 20% w stosunku do wentylacji naturalnej. Szacunkowy koszt modernizacji to 4650 zł. Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą wyniesie 40 kWh/rok [6].

Czytaj też: Urządzenia do kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła >>

W razie zmiany wentylacji na mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła należy dokonać montażu:

 • nawiewników i wywiewników wraz z kanałami wentylacyjnymi,
 • centrali rekuperacyjnej,
 • czerpni i wyrzutni,
 • sterownika.

W przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej przyjęto średnią sprawność odzysku ciepła z wentylacji na poziomie 90% w stosunku do wentylacji naturalnej. Szacunkowy koszt modernizacji to 25 000 zł. Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą wyniesie 394,2 kWh [6]. Wykorzystując wentylację hybrydową, redukcja zapotrzebowania na energię użytkową ze względu na podgrzanie powietrza wentylacyjnego mieści się w przedziale 4–10% w odniesieniu do wentylacji grawitacyjnej. Przy zastosowaniu wentylacji z odzyskiem ciepła oszczędność jest wyższa i wynosi od 10 do 50%.

Podsumowując, można stwierdzić, że w obecnie termomodernizowanych budynkach należy odchodzić od wentylacji grawitacyjnej na rzecz wentylacji hybrydowej lub mechanicznej. Zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w połączeniu z podwyższeniem szczelności powietrznej przegród [7], uzyskanym podczas ich docieplenia, może skutkować osiągnięciem znaczących oszczędności energii. Daje to również możliwość przeprowadzenia termomodernizacji do standardu niemal zeroenergetycznego i znaczącego ograniczenia wpływu budynku na środowisko naturalne [8].

Literatura

 1. Firląg Szymon, Miszczuk Artur, Działanie wentylacji grawitacyjnej w ocenie mieszkańców, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” nr 8/2017, s. 340–344.
 2. Firląg Szymon, Miszczuk Artur, Efektywność działania wentylacji naturalnej i możliwości jej usprawnienia, „Rynek Instalacyjny” nr 6/2016, s. 68–72.
 3. PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania.
 4. Grygier Grzegorz, Szyperski Paweł, Wytyczne dla instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła (systemu rekuperacji) w domach jednorodzinnych, Stowarzyszenie Polska Wentylacja, 2011.
 5. Miszczuk Artur, Identyfikacja i charakterystyka niekontrolowanego przepływu powietrza w budynkach energooszczędnych, rozprawa doktorska, 2018.
 6. Firląg Szymon, Raport BPIE, Określenie wymagań dla termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych do standardu NZEB w warunkach polskich.
 7. Firląg Szymon, Miszczuk Artur, Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje, „Rynek Instalacyjny” nr 4/2015, s. 56–62.
 8. Król Piotr, Firląg Szymon, Węglarz Arkadiusz, Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko, „Rynek Instalacyjny” nr 9/2013, s. 20–25.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Joanna Ryńska Wentylacja budynków edukacyjnych – problemy z jakością powietrza wewnętrznego

Wentylacja budynków edukacyjnych – problemy z jakością powietrza wewnętrznego Wentylacja budynków edukacyjnych – problemy z jakością powietrza wewnętrznego

Każdego roku we wrześniu do intensywnej pracy ruszają zastępy przedszkolaków, uczniów i nauczycieli. Wszyscy oni powinni mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy, nauki, zabawy i rozwoju – a jednym z...

Każdego roku we wrześniu do intensywnej pracy ruszają zastępy przedszkolaków, uczniów i nauczycieli. Wszyscy oni powinni mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy, nauki, zabawy i rozwoju – a jednym z podstawowych wskazań higienicznych jest odpowiednia jakość powietrza w salach i klasach. Tymczasem jej zapewnienie to ogromne wyzwanie.

jr Szafy klimatyzacji precyzyjnej

Szafy klimatyzacji precyzyjnej Szafy klimatyzacji precyzyjnej

Choć wymagania dotyczące temperatury i wilgotności w centrach danych zostały w ostatnich latach znacznie złagodzone, to nie zmalało znaczenie stosowanych w nich systemów chłodniczych. Do typowych zadań...

Choć wymagania dotyczące temperatury i wilgotności w centrach danych zostały w ostatnich latach znacznie złagodzone, to nie zmalało znaczenie stosowanych w nich systemów chłodniczych. Do typowych zadań szaf klimatyzacji precyzyjnej – wydajnego, niezawodnego i ciągłego odprowadzania zysków ciepła – doszedł też wymóg energooszczędnej pracy.

Air-Com Pneumatyka Instalacja sprężonego powietrza – tych błędów unikaj!

Instalacja sprężonego powietrza – tych błędów unikaj! Instalacja sprężonego powietrza – tych błędów unikaj!

Wskazujemy 7 najczęstszych błędów, jakich należy unikać na etapie projektu i wykonania instalacji sprężonego powietrza. Jak im przeciwdziałać?

Wskazujemy 7 najczęstszych błędów, jakich należy unikać na etapie projektu i wykonania instalacji sprężonego powietrza. Jak im przeciwdziałać?

Joanna Ryńska Adiabatyczne systemy chłodzenia w budynkach przemysłowych

Adiabatyczne systemy chłodzenia w budynkach przemysłowych Adiabatyczne systemy chłodzenia w budynkach przemysłowych

Rozpatrując kwestię zapewnienia właściwych warunków cieplno-wilgotnościowych w obiektach przemysłowych, inwestorzy i zarządcy skupiają się najczęściej na ogrzewaniu budynków. Jednak przez coraz większą...

Rozpatrując kwestię zapewnienia właściwych warunków cieplno-wilgotnościowych w obiektach przemysłowych, inwestorzy i zarządcy skupiają się najczęściej na ogrzewaniu budynków. Jednak przez coraz większą część roku wysoka temperatura powietrza zewnętrznego sprawia, że poszukiwane są także ekonomiczne rozwiązania chłodnicze. Te sprężarkowe są skuteczne, ale zwykle energochłonne. Można jednak wspomóc – a w pewnych warunkach nawet zastąpić – ich działanie, stosując systemy chłodzenia wyparnego.

mgr inż. Monika Załuska, dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, prof. PB Analiza stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w domu jednorodzinnym

Analiza stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w domu jednorodzinnym Analiza stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w domu jednorodzinnym

Dom jest miejscem, w którym oprócz pracy spędzamy najwięcej czasu w ciągu doby, dlatego niezwykle ważną kwestią jest jakość powietrza, jakim oddychają domownicy. Zanieczyszczenie pyłami PM10 i PM2,5, w tym...

Dom jest miejscem, w którym oprócz pracy spędzamy najwięcej czasu w ciągu doby, dlatego niezwykle ważną kwestią jest jakość powietrza, jakim oddychają domownicy. Zanieczyszczenie pyłami PM10 i PM2,5, w tym pochodzącymi z własnych urządzeń grzewczych, jest niebezpieczne, ponieważ znacząco obniża jakość powietrza i prowadzi do niekorzystnych skutków zdrowotnych. W celu zredukowania ilości zanieczyszczeń pyłowych w domach jednorodzinnych można zastosować oczyszczacz powietrza lub wentylację mechaniczną...

mgr inż. Bartłomiej Adamski Integracja HVAC – nowy kierunek rozwoju urządzeń klimatyzacyjnych, ogrzewczych i wentylacji?

Integracja HVAC – nowy kierunek rozwoju urządzeń klimatyzacyjnych, ogrzewczych i wentylacji? Integracja HVAC – nowy kierunek rozwoju urządzeń klimatyzacyjnych, ogrzewczych i wentylacji?

Wymóg stosowania odzysku ciepła w systemach wentylacji mieszkań wielorodzinnych wymaga innych rozwiązań technicznych niż do tej pory. Konieczne jest zatem szukanie nowych, innowacyjnych, kompaktowych rozwiązań...

Wymóg stosowania odzysku ciepła w systemach wentylacji mieszkań wielorodzinnych wymaga innych rozwiązań technicznych niż do tej pory. Konieczne jest zatem szukanie nowych, innowacyjnych, kompaktowych rozwiązań systemów łączących wentylację, ogrzewanie i chłodzenie.

dr inż. Marian Rubik Bezpośrednie systemy ogrzewania i chłodzenia obiektów – układy VRF

Bezpośrednie systemy ogrzewania i chłodzenia obiektów – układy VRF Bezpośrednie systemy ogrzewania i chłodzenia obiektów – układy VRF

Systemy bezpośredniego chłodzenia budynków lub poszczególnych pomieszczeń w budynkach (systemy zdecentralizowane) są w Polsce coraz częściej stosowane. Wśród nich jest system VRF (VRV), który wyróżnia...

Systemy bezpośredniego chłodzenia budynków lub poszczególnych pomieszczeń w budynkach (systemy zdecentralizowane) są w Polsce coraz częściej stosowane. Wśród nich jest system VRF (VRV), który wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną, łatwością prowadzenia przewodów czynnika chłodniczego oraz elastycznym współdziałaniem z systemami BMS. Systemy takie są jednak droższe inwestycyjnie i mają pewne ograniczenia stosowania spowodowane głównie warunkami bezpieczeństwa użytkowników.

Joanna Ryńska Integracja systemów HVAC z systemem sterowania budynków

Integracja systemów HVAC z systemem sterowania budynków Integracja systemów HVAC z systemem sterowania budynków

Systemy HVAC stają się coraz częściej elementami centralnych systemów zarządzania budynkiem (Building Management Systems). Producenci wyposażają urządzenia w rozwiązania umożliwiające ich integrację z BMS,...

Systemy HVAC stają się coraz częściej elementami centralnych systemów zarządzania budynkiem (Building Management Systems). Producenci wyposażają urządzenia w rozwiązania umożliwiające ich integrację z BMS, przybywa też instalacji łączących niezależne systemy regulacji i sterowania.

Redakcja RI Sklepy online dla instalatora

Sklepy online dla instalatora Sklepy online dla instalatora

Prezentujemy listę sklepów dla instalatorów, w których można zrobić zakupy przez internet.

Prezentujemy listę sklepów dla instalatorów, w których można zrobić zakupy przez internet.

Flowair Świat zmienia się na naszych oczach, a wsparcie klienta na każdym etapie współpracy nabiera nowego znaczenia

Świat zmienia się na naszych oczach, a wsparcie klienta na każdym etapie współpracy nabiera nowego znaczenia Świat zmienia się na naszych oczach, a wsparcie klienta na każdym etapie współpracy nabiera nowego znaczenia

Wybranie odpowiedniego rozwiązania grzewczo-wentylacyjnego do obiektu może wydawać się skomplikowane. Rozpiętość ofert producentów, a także ilość komunikatów marketingowych, która do nas dociera każdego...

Wybranie odpowiedniego rozwiązania grzewczo-wentylacyjnego do obiektu może wydawać się skomplikowane. Rozpiętość ofert producentów, a także ilość komunikatów marketingowych, która do nas dociera każdego dnia jest bardzo duża. Jak nie pogubić się w tym natłoku i jednocześnie wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do naszych potrzeb? Czy przy wyborze kierować się samymi parametrami produktów czy może warto zwrócić uwagę na coś jeszcze? Na te i inne nurtujące Was pytania odpowiada FLOWAIR i jego program...

Waldemar Joniec Wentylacja garaży zamkniętych

Wentylacja garaży zamkniętych Wentylacja garaży zamkniętych

Rośnie zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla samochodów osobowych w budynkach mieszkalnych i handlowych. Na drogich i atrakcyjnych terenach powstają budynki wielokondygnacyjne z wielopoziomowymi podziemnymi...

Rośnie zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla samochodów osobowych w budynkach mieszkalnych i handlowych. Na drogich i atrakcyjnych terenach powstają budynki wielokondygnacyjne z wielopoziomowymi podziemnymi parkingami. Z czasem będą w nich parkować samochody z różnym napędem – z silnikami spalinowymi z zapłonem iskrowym, wysokoprężnymi, silnikami na LPG i CNG oraz ogniwami paliwowymi, akumulatorami elektrycznymi, a może nawet napędzane wodorem. Projektując garaż i jego wentylację, warto uwzględniać...

Waldemar Joniec Wentylacja wspomagana energią z gruntu

Wentylacja wspomagana energią z gruntu Wentylacja wspomagana energią z gruntu

Wentylacja mechaniczna staje się nieodzowna z uwagi na wysoką szczelność budynków. Z kolei wymagania przepisów budowlanych dotyczące energoefektywności budynków sprzyjają stosowaniu mechanicznej wentylacji...

Wentylacja mechaniczna staje się nieodzowna z uwagi na wysoką szczelność budynków. Z kolei wymagania przepisów budowlanych dotyczące energoefektywności budynków sprzyjają stosowaniu mechanicznej wentylacji regulowanej i odzysku energii z powietrza wywiewanego z budynków, a także korzystaniu z energii gruntu.

Andrzej Romanowski Regulacja ciśnienia i strumienia powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Regulacja ciśnienia i strumienia powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Regulacja ciśnienia i strumienia powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

W systemach regulacji automatycznej instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obok podstawowych obwodów regulacji, jakimi są temperatura i wilgotność, istotne znaczenie mają obwody odzysku ciepła, a...

W systemach regulacji automatycznej instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obok podstawowych obwodów regulacji, jakimi są temperatura i wilgotność, istotne znaczenie mają obwody odzysku ciepła, a także regulacja ciśnienia i strumienia powietrza. Jednym z warunków prawidłowej pracy instalacji jest uzyskanie wymaganych strumieni powietrza we wszystkich jej przewodach i urządzeniach przy możliwie niskim zużyciu energii.

Joanna Ryńska Osuszanie budynków podczas budowy lub w przypadku awarii

Osuszanie budynków podczas budowy lub w przypadku awarii Osuszanie budynków podczas budowy lub w przypadku awarii

Za prawidłową wilgotność w pomieszczeniach powinien odpowiadać sprawnie działający system wentylacji. Jednak w sytuacjach tymczasowych czy awaryjnych konieczne jest zastosowanie dodatkowych urządzeń służących...

Za prawidłową wilgotność w pomieszczeniach powinien odpowiadać sprawnie działający system wentylacji. Jednak w sytuacjach tymczasowych czy awaryjnych konieczne jest zastosowanie dodatkowych urządzeń służących do szybkiego osuszania pomieszczeń.

Joanna Ryńska Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów SARS-CoV-2 w pomieszczeniach. Zalecenia eksploatacyjne i urządzenia do uzdatniania powietrza wentylacyjnego

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów SARS-CoV-2 w pomieszczeniach. Zalecenia eksploatacyjne i urządzenia do uzdatniania powietrza wentylacyjnego Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów SARS-CoV-2 w pomieszczeniach. Zalecenia eksploatacyjne i urządzenia do uzdatniania powietrza wentylacyjnego

W powietrzu wewnętrznym, którym oddychamy w pomieszczeniach, nie brakuje patogenów – m.in. zarodników grzybów, bakterii i wirusów. W dobie pandemii choroby COVID-19, kiedy cały świat szuka odpowiedzi na pytanie,...

W powietrzu wewnętrznym, którym oddychamy w pomieszczeniach, nie brakuje patogenów – m.in. zarodników grzybów, bakterii i wirusów. W dobie pandemii choroby COVID-19, kiedy cały świat szuka odpowiedzi na pytanie, jak radzić sobie z rozprzestrzenianiem powodującego ją wirusa SARS-CoV-2, ze zdwojoną siłą powraca dyskusja o znaczeniu prawidłowej wentylacji, klimatyzacji i uzdatniania powietrza wewnętrznego dla czystości mikrobiologicznej pomieszczeń.

Waldemar Joniec Sensory i detektory gazów w systemach wentylacji

Sensory i detektory gazów w systemach wentylacji Sensory i detektory gazów w systemach wentylacji

Parkingi i zamknięte garaże są w nowych budynkach standardem, a różne rodzaje silników i stosowanych do nich paliw powodują konieczność wyposażania tych miejsc w systemy wentylacji wraz z instalacjami...

Parkingi i zamknięte garaże są w nowych budynkach standardem, a różne rodzaje silników i stosowanych do nich paliw powodują konieczność wyposażania tych miejsc w systemy wentylacji wraz z instalacjami do detekcji gazów szkodliwych i wybuchowych. Sercem tych systemów są sensory użyte w detektorach. Do detekcji trującego CO oraz wybuchowych LPG i CNG można stosować różne sensory. Standardem są proste w obsłudze systemy działające automatycznie z detektorami progowymi sygnalizującymi przekroczenie stężeń...

Joanna Ryńska Uzdatnianie powietrza a dezynfekcja pomieszczeń

Uzdatnianie powietrza a dezynfekcja pomieszczeń Uzdatnianie powietrza a dezynfekcja pomieszczeń

Stan epidemii powoduje, że mieszkańcy, użytkownicy i zarządcy budynków zwracają coraz większą uwagę na jakość powietrza wewnętrznego. Na rynku dostępne są rozwiązania zarówno do bieżącej higienizacji powietrza...

Stan epidemii powoduje, że mieszkańcy, użytkownicy i zarządcy budynków zwracają coraz większą uwagę na jakość powietrza wewnętrznego. Na rynku dostępne są rozwiązania zarówno do bieżącej higienizacji powietrza w pomieszczeniu, jak i do dezynfekcji pomieszczeń po pobycie w nich osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

mgr inż. Bartłomiej Adamski Bezprzewodowe systemy wentylacji i klimatyzacji – konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań

Bezprzewodowe systemy wentylacji i klimatyzacji – konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań Bezprzewodowe systemy wentylacji i klimatyzacji – konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań

Wprowadzone przez WT 2021 ograniczenia dotyczące zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej nakładają na strony zaangażowane w proces budowalny obowiązek poszukiwania nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań,...

Wprowadzone przez WT 2021 ograniczenia dotyczące zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej nakładają na strony zaangażowane w proces budowalny obowiązek poszukiwania nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań, umożliwiających redukcję zużycia energii przez budynki i ich wpływu na środowisko. Bez nowego spojrzenia na zagadnienia związane z systemami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia powietrza w obiektach nie jest możliwy dalszy rozwój segmentu instalacji HVAC w budynkach mieszkalnych,...

Redakcja RI zaFrapuj się na lepsze powietrze w szkołach i niższe zużycie energii w blokach

zaFrapuj się na lepsze powietrze w szkołach i niższe zużycie energii w blokach zaFrapuj się na lepsze powietrze w szkołach i niższe zużycie energii w blokach

Jakość powietrza to jeden z kluczowych czynników wpływających na zdrowie i dobre samopoczucie. Dużo mówi się o kwestii zanieczyszczeń na zewnątrz, jednak to, czym oddychamy w domu czy szkole, ma na nas...

Jakość powietrza to jeden z kluczowych czynników wpływających na zdrowie i dobre samopoczucie. Dużo mówi się o kwestii zanieczyszczeń na zewnątrz, jednak to, czym oddychamy w domu czy szkole, ma na nas największy wpływ. Z badań wynika, że w wielu budynkach wielorodzinnych i placówkach edukacyjnych jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. Dlatego programy ODDECH DLA SPÓŁDZIELNI i ODDECH DLA SZKÓŁ skupiają się na rozwiązaniu problemu jakości powietrza wewnętrznego i efektywności energetycznej...

Marcin Gasiński Budynki mieszkalne wielorodzinne – jak je wentylować w zgodzie z WT 2021?

Budynki mieszkalne wielorodzinne – jak je wentylować w zgodzie z WT 2021? Budynki mieszkalne wielorodzinne – jak je wentylować w zgodzie z WT 2021?

Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków wpływają pośrednio również na wymagania dotyczące wentylacji, w tym nowych i remontowanych budynków wielorodzinnych. Możliwe jest zastosowanie...

Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków wpływają pośrednio również na wymagania dotyczące wentylacji, w tym nowych i remontowanych budynków wielorodzinnych. Możliwe jest zastosowanie różnych rozwiązań, jednak dostarczenie wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego do mieszkań wiąże się nie tylko z kwestiami technicznymi, ale i uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi.

Joanna Ryńska Chłodzenie adiabatyczne budynków przemysłowych

Chłodzenie adiabatyczne budynków przemysłowych Chłodzenie adiabatyczne budynków przemysłowych

Chłodzenie budynków jest procesem wymagającym. Z jednej strony konieczne jest zapewnienie warunków odpowiednich dla procesów technologicznych oraz osób pracujących w tych budynkach, z drugiej – mocny nacisk...

Chłodzenie budynków jest procesem wymagającym. Z jednej strony konieczne jest zapewnienie warunków odpowiednich dla procesów technologicznych oraz osób pracujących w tych budynkach, z drugiej – mocny nacisk kładzie się na ekonomikę stosowanych urządzeń i instalacji. Inwestorzy i projektanci budynków produkcyjnych, magazynowych czy centrów danych poszukują więc rozwiązań technicznych spełniających obydwa te wymagania.

Joanna Rucińska Techniczne aspekty związane z nowelizacją przepisów dotyczących ochrony cieplnej budynków wielorodzinnych

Techniczne aspekty związane z nowelizacją przepisów dotyczących ochrony cieplnej budynków wielorodzinnych Techniczne aspekty związane z nowelizacją przepisów dotyczących ochrony cieplnej budynków wielorodzinnych

Spełnienie wymagań WT 2021 w budynkach wielorodzinnych jest możliwe przy zastosowaniu dostępnych rozwiązań materiałowych i technicznych, ale ich wybór wymaga od projektantów dokładnej analizy. Jak wynika...

Spełnienie wymagań WT 2021 w budynkach wielorodzinnych jest możliwe przy zastosowaniu dostępnych rozwiązań materiałowych i technicznych, ale ich wybór wymaga od projektantów dokładnej analizy. Jak wynika z symulacji, poprawa wyłącznie izolacyjności cieplnej nie spowoduje znaczącego obniżenia wskaźnika EP budynku. Potrzebna jest także analiza możliwych do zastosowania systemów wentylacji z uwzględnieniem potrzebnej energii pomocniczej.

Joanna Ryńska Energooszczędne chłodzenie centrów danych

Energooszczędne chłodzenie centrów danych Energooszczędne chłodzenie centrów danych

Znaczna energochłonność systemów chłodzenia centrów danych jest postrzegana jako cena ich niezawodności i pewności działania w niemal każdych okolicznościach zewnętrznych. Dążeniom do zmniejszania ilości...

Znaczna energochłonność systemów chłodzenia centrów danych jest postrzegana jako cena ich niezawodności i pewności działania w niemal każdych okolicznościach zewnętrznych. Dążeniom do zmniejszania ilości zużywanej na chłodzenie energii zawsze towarzyszy pytanie, czy można tego dokonać bez wpływu na najważniejsze funkcjonalności klimatyzacji centrów danych? Na to pytanie od lat próbują odpowiedzieć praktycy, niezależne instytucje, naukowcy, a nawet ekolodzy.

Joanna Ryńska Utrzymanie czystości powietrza w pomieszczeniach niezależnie od ich wielkości

Utrzymanie czystości powietrza w pomieszczeniach niezależnie od ich wielkości Utrzymanie czystości powietrza w pomieszczeniach niezależnie od ich wielkości

Eliminacja przyczyn dwóch ogromnych problemów cywilizacyjnych – smogu i pandemii choroby COVID-19 – jest trudna i długotrwała. Dlatego utrzymuje się zwiększone zapotrzebowanie na skuteczne i niedrogie...

Eliminacja przyczyn dwóch ogromnych problemów cywilizacyjnych – smogu i pandemii choroby COVID-19 – jest trudna i długotrwała. Dlatego utrzymuje się zwiększone zapotrzebowanie na skuteczne i niedrogie rozwiązania techniczne do oczyszczania powietrza w budynkach. Na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń efektywnie wykorzystujących zarówno sprawdzone, jak i innowacyjne zdobycze techniki.

Najnowsze produkty i technologie

COMAP POLSKA Sp. z o.o. news Nowe Centrum Logistyczne Aalberts hydronic flow control już otwarte

Nowe Centrum Logistyczne Aalberts hydronic flow control już otwarte Nowe Centrum Logistyczne Aalberts hydronic flow control już otwarte

O rozwoju firmy świadczą nie tylko wprowadzane na rynek nowości, będące odpowiedzią na potrzeby inwestorów czy użytkowników. To przede wszystkim inwestycje, które umożliwiają jeszcze lepszą realizację...

O rozwoju firmy świadczą nie tylko wprowadzane na rynek nowości, będące odpowiedzią na potrzeby inwestorów czy użytkowników. To przede wszystkim inwestycje, które umożliwiają jeszcze lepszą realizację świadczonych usług. Aalberts hydronic flow control otworzyło nowe Centrum Logistyczne, skąd realizowane będą wysyłki produktów marek Flamco, Comap oraz Sentinel do klientów z Polski, Czech, Węgier, krajów bałtyckich i Ukrainy oraz na Bałkany.

ECS PARUSZEWSKI Sp. komandytowo-akcyjna Wentylacja mechaniczna Max-Vent – nowa jakość dystrybucji powietrza

Wentylacja mechaniczna Max-Vent – nowa jakość dystrybucji powietrza Wentylacja mechaniczna Max-Vent – nowa jakość dystrybucji powietrza

Przy projektowaniu i montażu systemu wentylacji mechanicznej kluczową rolę odgrywa dobór odpowiednich materiałów. Rekuperacja jest inwestycją na lata – powinna być przede wszystkim szczelna, antybakteryjna...

Przy projektowaniu i montażu systemu wentylacji mechanicznej kluczową rolę odgrywa dobór odpowiednich materiałów. Rekuperacja jest inwestycją na lata – powinna być przede wszystkim szczelna, antybakteryjna i antygrzybiczna, a cała instalacja trwała i niezawodna.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Wytypuj Mistrza EURO 2024

Wytypuj Mistrza EURO 2024 Wytypuj Mistrza EURO 2024

Marka Hisense już po raz trzeci jest globalnym sponsorem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO. Zapraszamy do piłkarskiego szaleństwa podczas EURO2024 i do wzięcia udziału w Konkursie „Wytypuj Mistrza...

Marka Hisense już po raz trzeci jest globalnym sponsorem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO. Zapraszamy do piłkarskiego szaleństwa podczas EURO2024 i do wzięcia udziału w Konkursie „Wytypuj Mistrza z Hisense”. Zasady Konkursu są bardzo proste:

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Otwarte szkolenia dla instalatorów A2W Panasonic

Otwarte szkolenia dla instalatorów A2W Panasonic Otwarte szkolenia dla instalatorów A2W Panasonic

Panasonic Heating & Cooling Solutions serdecznie zaprasza na otwarte, dwudniowe szkolenia akredytacyjne dedykowane pompom ciepła Aquarea. Te szkolenia są wyjątkową okazją dla wszystkich instalatorów pragnących...

Panasonic Heating & Cooling Solutions serdecznie zaprasza na otwarte, dwudniowe szkolenia akredytacyjne dedykowane pompom ciepła Aquarea. Te szkolenia są wyjątkową okazją dla wszystkich instalatorów pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i obsługi zaawansowanych systemów grzewczych.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Inwestycje firmy Panasonic w sektorze usług i wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Inwestycje firmy Panasonic w sektorze usług i wielorodzinnych budynków mieszkalnych Inwestycje firmy Panasonic w sektorze usług i wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Firma Panasonic Heating & Cooling Solutions ogłosiła inwestycję w wysokości 9 milionów euro w swoim francuskim zakładzie w Tillières-Sur-Avre w celu produkcji nowej wysokowydajnej pompy ciepła powietrze-woda,...

Firma Panasonic Heating & Cooling Solutions ogłosiła inwestycję w wysokości 9 milionów euro w swoim francuskim zakładzie w Tillières-Sur-Avre w celu produkcji nowej wysokowydajnej pompy ciepła powietrze-woda, Big Aquarea serii M. Posunięcie to podkreśla ambicje firmy dotyczące rozwoju na europejskim rynku ogrzewania i klimatyzacji.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Katalog Nowoczesne Chłodnictwo 2024

Katalog Nowoczesne Chłodnictwo 2024 Katalog Nowoczesne Chłodnictwo 2024

Zaostrzenie harmonogramu redukcji wprowadzania do obrotu F-gazów (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024) przyczynia się do intensyfikacji działań służących wprowadzaniu...

Zaostrzenie harmonogramu redukcji wprowadzania do obrotu F-gazów (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024) przyczynia się do intensyfikacji działań służących wprowadzaniu technologii o wysokiej efektywności energetycznej, które poza niskim poziomem emisji bezpośredniej, dzięki zastosowaniu czynników naturalnych lub o niskim GWP, będą również źródłem niskiej emisji pośredniej. W Schiessl Polska nadchodzące zmiany traktujemy jako kolejne wyzwanie i doskonałą...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.