RynekInstalacyjny.pl

Wymiarowanie instalacji o stałym wydatku powietrza wentylacyjnego CAV (cz. 1)

Zyski ciepła

W cyklu artykułów autor omówi sposób postępowania przy wymiarowaniu instalacji o stałym wydatku powietrza CAV (ang. constant air volume). Przedstawione zostaną poszczególne etapy związane z obliczeniami zysków ciepła, przykład doboru odpowiedniej konfiguracji centrali wentylacyjnej (realizującej proces uzdatniania powietrza dla danego przykładu obliczeniowego) wraz z przedstawieniem etapów uzdatniania powietrza na wykresie „h-x”. W oparciu o wykres Moliera autor przedstawi obliczenia wydajności poszczególnych elementów centrali klimatyzacyjnej pracującej ze stałym wydatkiem powietrza nawiewanego. W pierwszej części autor szczegółowo omawia zagadnienia związane z obliczeniami zysków ciepła, które są podstawą do dalszych obliczeń.

Zobacz także

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Energoterm Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie...

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji. Wychodząc naprzeciw polepszaniu warunków bytowych ludzi przebywających w pomieszczeniach z wentylacją i rekuperacją, wprowadziliśmy w tych instalacjach montaż generatorów emitujących jony ujemne nazywane aerojonami.

Szczegółowe obliczenia zysków ciepła stanowią o wielkości urządzeń przeznaczonych do obróbki powietrza wentylacyjnego. W wielu przypadkach przyjmowane są szacunkowe wartości zysków ciepła odniesione do 1 m2 powierzchni pomieszczenia klimatyzowanego, bez wnikliwej analizy zagadnień związanych z charakterystyką zmienności obciążeń cieplnych budynku oraz dynamiki bilansów cieplnych w nim zachodzących.

Poniżej przedstawiono właściwy sposób postępowania przy obliczeniach zysków ciepła, w oparciu o tabele zawarte w jednej z pozycji literaturowej [1], która pomimo daty swojego wydania stanowi w dalszym ciągu źródło wiedzy dla studentów uczelni krajowych. W oparciu o dane z zakresu fizyki budowli, zawarte w wspomnianej publikacji, dokonano obliczeń zysków ciepła dla małego pomieszczenia użyteczności publicznej.

Założenia projektowe

Obliczenia zysków ciepła zawsze muszą być poprzedzone pewnymi założeniami, dzięki którym możliwe jest ich dokonanie. Na potrzeby tego artykułu przyjęto za przykład obliczeniowy mały budynek użyteczności publicznej – czytelnię główną.

Przekrój klimatyzowanego budynku

Rys. 1. Przekrój poziomy klimatyzowanego budynku, skala 1:100

Ściana zewnętrzna

Tabela 1. Ściana zewnętrzna [wg [1]]

Dla obiektu założono następujące dane techniczne, które odzwierciedlają charakter i specyfikę tego rodzaju pomieszczeń:

 • położenie: kierunek północny, wymiary, kształt i rozmieszczenie rozpatrywanego pomieszczenia zostały pokazane na rysunku poglądowym (rys. 1);

 • przyjęto, że budynek będzie użytkowany w godzinach 8-20;

 • przyjęto, że całkowite straty ciepła przez przegrody w okresie zimowym są całkowicie pokrywane przez centralne ogrzewanie;

 • dobrane zostały następujące parametry powietrza zewnętrznego i w pomieszczeniu klimatyzowanym:

  - w okresie letnim: tz = 30°C, tw = 24°C, φz = 45%, φw = 50%;

  - w okresie zimowym: tz = –20°C, tw = 20°C, φz = 100%, φw = 55%;

 • okna drewniane szwedzkie pojedynczo oszklone, grubość szkła: 3 mm, przy oknie zastosowane są żaluzje wewnętrzne, ustawione pod kątem 45° – jasne o dużym połysku (wymiary okna 5,0 × 1,8 m);

 • liczba osób w pomieszczeniu n = 45, przyjęto na podstawie możliwości usytuowania ławek oraz przestrzeni komunikacyjnej pomiędzy nimi;

 • umiarkowana aktywność fizyczna osób przebywających w pomieszczeniu;

 • oświetlenie – lampy fluorescencyjne posiadające oprawę przymocowaną do sufitu i niewentylowaną;

 • moc świetlna: 32 W/m2;

 • czas działania oświetlenia: 12 h (8–20);

 • sprzęt komputerowy w liczbie 3 komputerów o mocy zasilacza 300 W;

 • szczegóły konstrukcyjne przegród budowlanych: ściany zewnętrzne (z 3 oknami) × 2, ściany wewnętrzne × 2, strop i podłoga;

 • charakterystyka ścian zewnętrznych: 

  a) ściana zewnętrzna pierwsza, kierunek N-E; mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości jednej cegły (28,5 cm) obustronnie tynkowany. Dane z tablicy 7, str. 150 wg [1]. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody dla tej ściany wynosi:

G – ciężar ściany odniesiony do m2 powierzchni (wartość obliczona dla podanej ściany) wynosi:
G = 513 kg/m2,
a FzI = L × H = 8 × 3 = 24 m2

b) ściana zewnętrzna druga, kierunek N-W; mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości jednej cegły (28,5 cm), obustronnie tynkowany.

Dla ściany z oknem:

 • strop z płytek PCV o grubości 0,003 m, gładzi cementowej 0,04 m, płyty żelbetowej 0,1 m oraz tynku cementowo-wapiennego 0,015 m (tab. 2);

Fst– powierzchnia stropu, gdzie Fst= L × L = 23 × 8 = 184 m2

Strop

Tabela 2. Strop [wg [1]]

Ściany zewnętrzne

Tabela 3. Ściany zewnętrzne [wg [1]]

 • ściany wewnętrzne (tab. 3)

Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody Ri = 0,12gw – masy ścian działowych odniesione do 1 m2 powierzchni Fw [kg/m2]

 • podłoga – charakterystyka jak w tabeli 2

Fp – powierzchnia podłogi, gdzie Fp = L × L = 23 × 8 = 184 m2

 • dane ogólne dotyczące klimatyzowanego pomieszczenia (tab. 4).

Pomieszczenie klimatyzowane

Tabela 4. Pomieszczenie klimatyzowane

Zyski ciepła – podstawowe informacje

Zyski ciepła są parametrami wyjściowymi przy ustalaniu obciążenia cieplnego pomieszczenia. Dla ustalenia ilości powietrza wentylacyjnego, potrzebnego do utrzymania założonej temperatury w pomieszczeniu, niezbędna jest znajomość obciążenia cieplnego. Obciążenie cieplne Qc (całkowite zyski ciepła) rozpatrywanego pomieszczenia składa się z zysków ciepła wewnętrznych i zewnętrznych.

Wewnętrzne zyski ciepła Qw składają się z ciepła oddawanego przez ludzi QL, przez silniki i maszyny Qs, przez oświetlenie elektryczne Qo i przez różnego rodzaju urządzenia i aparaty Qu. Ponadto w pewnych przypadkach także z ciepła przenikającego przez przegrody z sąsiadujących pomieszczeń Qp i infiltracji Qi. Wobec czego:

Na zewnętrzne zyski ciepła Qz składają się zyski ciepła przez przegrody budowlane Qsc oraz zyski ciepła powstałe w wyniku nasłonecznienia przez okna Qok

Zyski ciepła i zyski pary wodnej od ludzi

Ciepło wydzielane przez ludzi powstaje w wyniku czynności fizjologicznych organizmu. Ciepło wydzielane przez człowieka składa się z ciepła jawnego i ciepła utajonego. Ciepło jawne jest oddawane przez konwekcję i promieniowanie, natomiast ciepło utajone przez oddychanie i parowanie ze skóry – w postaci pary wodnej. Intensywność wydzielania się ciepła i pary wodnej zależy od parametrów powietrza otaczającego ciało i charakteru pracy.

Przy obliczeniach sugerowano się danymi zawartymi w tabeli 6.1 w [1], w której podano wartości ciepła całkowitego, ciepła jawnego i pary wodnej wydzielanej przez człowieka w ciągu godziny przy różnych stanach aktywności i temperatury powietrza. Przy korzystaniu z danych zawartych w omawianej tabeli konieczne jest ustalenie właściwej aktywności człowieka, co nie jest łatwe, dlatego też należy przyjmować je po możliwie dokładnym sprecyzowaniu.

Wartości podane w tej tabeli odnoszą się do osobnika płci męskiej o wadze ok. 68 kg i opracowane są dla wilgotności względnej powietrza zawartej w granicach 30–80%. Dla kobiet należy podane wartości zmniejszyć o 20%, natomiast dla dzieci zależnie od wieku o 20–40%. Dla pomieszczeń, w których przebywają kobiety i mężczyźni, jeżeli niemożliwe jest ustalenie liczby osób każdej płci, należy zmniejszyć pobrane wartości średnio o 10%.

Przy obliczaniu zysków ciepła od ludzi należy brać pod uwagę ciepło jawne, które powoduje ogrzewanie powietrza i wzrost jego temperatury:

gdzie:
φ – współczynnik jednoczesności przebywania ludzi,
n – liczba osób przebywających w pomieszczeniu,
qj – ciepło jawne oddawane przez człowieka, przy określonej aktywności i określonej temperaturze powietrza w pomieszczeniu.

Natomiast ciepło utajone liczymy ze wzoru:

gdzie:
φ – współczynnik jednoczesności przebywania ludzi,
n – liczba osób przebywających w pomieszczeniu,
qu – ciepło utajone oddawane przez człowieka, przy określonej aktywności i określonej temperaturze powietrza w pomieszczeniu, obliczone ze wzoru: qu = qc – qj,
qc – ciepło całkowite oddawane przez człowieka, przy określonej aktywności i określonej temperaturze powietrza w pomieszczeniu.

Zyski ciepła od oświetlenia elektrycznego

Oświetlenie elektryczne przetwarza pobraną energię elektryczną prawie całkowicie w ciepło, ogrzewając otoczenie, w którym jest zainstalowane. Zainstalowaną moc oświetlenia powinno się określać z projektu elektrycznego. W razie braku tych danych zainstalowaną moc można określać, posługując się danymi zawartymi w tabeli 6.4 w [1] (co uczyniono dla potrzeb analizowanego przypadku), w której podano średnie wartości intensywnego oświetlenia i moc oświetlenia elektrycznego dla różnego rodzaju pomieszczeń.

Ostatnio przeprowadzone badania wykazały, że wydajność pracy i dobre samopoczucie ludzi wzrasta wraz ze wzrostem intensywności oświetlenia, które już obecnie osiąga poziom 1000 luksów i ma stałą tendencję do wzrostu. Przy tak dużych wartościach intensywności oświetlenia konieczne jest poszukiwanie rozwiązań technicznych, za pomocą których można znaczną część ciepła oddawanego przez oświetlenie usuwać na zewnątrz lampowych, które pozwalają na podłączenie ich do przewodów powietrznych.

Moc pobrana przez lampy elektryczne jest częściowo przekazywana pomieszczeniu na drodze konwekcji, a częściowo przez promieniowanie. Promieniowanie, padając na przegrody budowlane, zamienia się na ciepło, podgrzewa je i zostaje przez nie zakumulowane w stosunkowo krótkim czasie po włączeniu światła. Ilość ciepła zakumulowanego zmniejsza się w czasie trwania oświetlenia. Pewna określona część ciepła konwekcyjnego może być odprowadzona z pomieszczenia przez zastosowanie odciągu powietrza od opraw oświetlenia.

Zyski ciepła od oświetlenia zostają ustalone na podstawie zależności, wg normy dla pomieszczeń bytowych PN-78/B 032 i dla aktywności fizycznej małej tp = 23–26°C.

gdzie:
N – zainstalowana moc oświetlenia elektrycznego [W],
ß – współczynnik wyrażający stosunek ciepła konwekcyjnego, przekazanego powietrzu w pomieszczeniu, do całkowitej mocy zainstalowanej,
α – współczynnik wyrażający stosunek ciepła konwekcyjnego, odprowadzonego z powietrzem przepływającym przez oprawy wentylowane, do całkowitej mocy zainstalowanej; dla opraw niewentylowanych α = 0,
ko – współczynnik akumulacji, należy odczytywać dla każdej godziny; bez akumulacji ko = 1,
φ – współczynnik jednoczesności wykorzystania mocy zainstalowanej (wartości liczbowe zostały ustalone z tab. 6.5 w [1]).

Współczynnik jednoczesności φ powinien być stosowany tylko dla dużych pomieszczeń i każdorazowo uzgodniony z użytkownikami pomieszczenia. Wartość współczynnika ß została odczytana z tab. 6.6 [1]. Wartość współczynnika α przyjęto jako α = 0, gdyż przyjęto, że oprawy nie są wentylowane.

Współczynnik ko jest m.in. funkcją zdolności przegród budowlanych do akumulowania ciepła, wyrażoną przez tzw. charakterystykę cieplną pomieszczenia Z.


gdzie:
α – współczynnik przejmowania ciepła przez powietrze; zwykle ? = 7 kcal/m2h°C,
Fw – powierzchnia ścian działowych i stropów graniczących z innymi pomieszczeniami [m2],
Fz – powierzchnia ścian zewnętrznych, stropodachu, podłogi, jeżeli leży ona na gruncie [m2],
gw – masy ścian działowych i stropów graniczących z innymi pomieszczeniami odniesione do 1 m2 powierzchni Fw [kg/m2],
gz – masy ścian zewnętrznych, stropodachu i podłogi leżącej na gruncie (dla podłóg betonowych zaleca się brać pod uwagę warstwę o grub. 15 cm, dla podłóg z cegły – 12 cm), odniesione do 1 m2 powierzchni Fz [kg/m2],
c – ciepło właściwe, można przyjmować dla wszystkich materiałów budowlanych c = 0,2 kcal/kg°C,
f – współczynnik korygujący; dla stropów z podłogą drewnianą f = 0,5–0,7;
przy pokryciu podłogi drewnianej dywanami f = 0,25–0,35, dla sufitów podwieszonych z nie wentylowaną przestrzenia pomiędzy stropem a sufitem f = 0,5; gdy przestrzeń ta jest wentylowana f = 0;
dla pozostałych przypadków f = 1,0. Do dalszych obliczeń przyjęto wartość f = 1,0.

Na podstawie charakterystyki cieplnej pomieszczenia określono wartości współczynnika akumulacji ko (nomogram 6-3 w [1]) dla czasu trwania oświetlenia T = 12 godz., o rozpatrywanej godzinie τ od momentu włączenia oświetlenia.Obliczona wartość Z wyniosła Z = 0,09. Na podstawie otrzymanej danej odczytano wartości dla charakterystyki cieplnej Z = 0,1 – przegrody ciężkie.

Zyski ciepła od urządzeń elektrycznych (komputerów)

Zyski ciepła od komputerów obliczono na podstawie wzoru:

gdzie:
n – ilość komputerów,
P – pobór mocy elektrycznej przez zasilacz komputerowy [kW].
Przyjęto, że w czytelni głównej znajdują się trzy komputery.

Zyski ciepła od przegród przezroczystych (okien)

Zyski ciepła w wyniku nasłonecznienia i przenikania ciepła przez zespół okienny, przez który należy rozumieć okno lub okno uzbrojone w urządzenia przeciwsłoneczne, obliczone są z zależności:

gdzie:
Fok – powierzchnia okna w świetle muru [m2],
Φ1 – współczynnik uwzględniający udział powierzchni szkła w powierzchni okna w świetle muru,
Φ2 – współczynnik korygujący, uwzględniający wysokość położenia obiektu nad poziomem morza,
Φ3 – współczynnik korygujący, uwzględniający rodzaj szkła, ilość szyb, względnie urządzenia przeciwsłoneczne,
Rs – stosunek powierzchni nasłonecznionej do powierzchni całkowitej okna w świetle muru,
Rc – stosunek powierzchni zacienionej do powierzchni całkowitej okna w świetle muru,
Ic,max, Ir,max – maksymalne wartości natężenia promieniowania słonecznego całkowitego lub rozproszonego w danym miesiącu dla szkła 3 mm (wartości przyjęte z tab. 7.4 w [1]);
kc, kr – współczynnik akumulacji (tab. 7.5, 7.6, 7.7 w [1]) dla rozpatrywanej godz.;
kr – zostało przyjęte jak dla kierunku północnego,
K – współczynnik przenikania ciepła dla okna,
tz – temperatura powietrza zewnętrznego o danej godzinie,
tp – temperatura powietrza w pomieszczeniu.

Zyski ciepła od przegród budowlanych (ścian)

Chwilowy zysk ciepła o danej godzinie doby i dla danej przegrody został obliczony z następującego wzoru:

gdzie:
k – współczynnik przenikania ciepła [W/m2K],
F – powierzchnia przegrody z potrąceniem otworów okiennych [m2],
q – jednostkowy chwilowy strumień ciepła [kcal/m2h] (dla określonego typu przegrody i godziny).

Wartość ta została odczytana z tablic 7.27–7.68 w [1]. Jednak wartości te zostały podane dla temperatury panującej w pomieszczeniu równej 26°C oraz dla warunków środkowej Polski, dlatego też należało przeprowadzić korektę i po uwzględnieniu jej obliczenia wartości q zostały przeprowadzone zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:
q’ – nowa wartość chwilowego strumienia ciepła przez ściany dla różnej od 26°C temperatury powietrza wewnątrz pomieszczenia oraz dla innej wartości średniej temperatury powietrza zewnętrznego niż wartość 24°C, [kcal/m2h],
g26 – wartość odczytana z tablicy dla tp = 26°C, [kcal/m2h],
tp – nowa, przyjęta wartość temperatury powietrza w pomieszczeniu (tp = 24°C), [°C],
tz,sr – inna wartość średniej temperatury powietrza zewnętrznego od wartości podawanej dla tablic (tz,sr ≠ 24°C), [°C],
K – współczynnik przenikania ciepła dla danej ściany, obliczony lub też odczytany z danej tablicy [kcal/m2h].

Podsumowanie

Żmudne i pracochłonne obliczenia pozwalają na uzyskanie trzech zasadniczych danych, dla których zostaną poprowadzone dalsze kalkulacje. Są to:

 • maksymalne sumaryczne zyski ciepła dla okresu letniego: ΣQlato = 12,59 kW,

 • maksymalne sumaryczne zyski ciepła dla okresu zimowego: ΣQzima = 8,16 kW,

 • sumaryczny strumień wilgoci przekazywany (w opisywanym przypadku od ludzi) do klimatyzowanego pomieszczenia mW = 0,000592 kg/s.

W kolejnej części artykułu zostanie zaprezentowany sposób obliczenia wymaganej wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego na podstawie wyników opisanych w pierwszej części artykułu, a także dobór odpowiedniej konfiguracji centrali klimatyzacyjnej oraz wyliczenia wymaganej wielkości poszczególnych elementów centrali klimatyzacyjnej odpowiedzialnych za uzdatnianie wyliczonego strumienia powietrza nawiewanego.

Literatura

 1. Malicki M., Wentylacja i klimatyzacja. Skrypt dla wyższych uczelni technicznych, PWN, Warszawa 1974.

 2. Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek, Poradnik Ogrzewanie + Klimatyzacja, EWFE, Gdańsk 1994.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Zyski ciepła – obliczenia

W celu poprowadzenia dalszych obliczeń należy dokonać szczegółowych sumarycznych zysków ciepła dla klimatyzowanego pomieszczenia. Obliczenia należy przeprowadzić dla okresu letniego oraz zimowego. W okresie letnim należy dokonać wyboru kilku miesięcy, dla których wykonane będą przeliczenia. Na potrzeby artykułu wybrano trzy reprezentatywne miesiące, dla których dokonane zostaną obliczenia, są to: kwiecień, czerwiec oraz sierpień.

Obliczenie zysków ciepła dla okresu letniego

1. Obliczenie zysków ciepła dla kwietnia

Zyski ciepła od ludzi

Ciepło jawne (wg str. 72 w [1])


φ – współczynnik jednoczesności przebywania ludzi,
n – liczba osób przebywających w pomieszczeniu,
qj – ciepło jawne oddawane przez jedną osobę, przy określonej aktywności i temperaturze powietrza w pomieszczeniu.
tp = 24°C (tab. 6.1, str. 71 w [1]),
q= 61,7 /kcal/h (wartość interpolowana),
φ = 0,8 (tab. 6.2, str. 72 w [1]).

Z uwzględnieniem właściwej aktywności człowieka (wartości pomniejszone o 20% – kobiety, 20–40% - dzieci, 10% - płeć mieszana, ilość trudno określić).

Ciepło utajone

Zyski ciepła całkowitego od ludzi

Obliczenie ilości wilgoci

Zyski ciepła od oświetlenia

Według normy dla pomieszczeń bytowych PN-78/B-03421 dla aktywności fizycznej małej temperatura tp = 23–26°C.

Wartości współczynników przyjęte do obliczeń:

Zyski ciepła przez przegrody przezroczyste (okna)

Wartości współczynników przyjęte do obliczeń:
Fok = Lo×Ho = 1,80×5,00 = 9 m2 (okno bez daszku – nie ma cienia)

tz – (tab. 7.25, str. 144 w [1]) – w kwietniu.
K = 4,3 [kcal/m2h°C] (tab. 7.11, str. 123 w [1])
Φ1 – 0,8 (tab. 7.8, str. 119 w [1])
Φ2 – 1,0 (tab. 7.9, str. 119 w [1])
Φ3 – 0,56 (tab. 7.10, str. 120 w [1])
Ic,max = 276
Ir,max = 109kc – odczytano dla kierunku N-W (tab. 7.5, str. 114 w [1])
kr – odczytano dla kierunku N (tab. 7.5, str. 114 w [1]) Obliczenie ciężaru przegród odniesione do 1 m2 podłogi:

Zyski ciepła przez przegrody nieprzezroczyste (ściany)

gdzie:
Qsc – strumień ciepła w czasie [W]
k – współczynnik przenikania ciepła [W/m2K]
F – powierzchnia przegrody z potrąceniem otworów okiennych [m2]
q – jednostkowy chwilowy strumień ciepła [kcal/m2h] (tab. 7, str. 150 w [1])

Dla ściany pierwszej N-E, mamy odpowiednio:
k = 1,87 W/m2K, F = 24 m2, k×F = 44,88 W/K i dalsze parametry w tab. 7.

Dla ściany drugiej N-W, mamy odpowiednio:
k = 1,87 W/m2K, F = 42 m2, k×F = 78,54 W/K i dalsze parametry w tab. 8.

Zyski ciepła od komputerów

2. Obliczenie zysków ciepła dla czerwca

Zyski ciepła przez przegrody przezroczyste (okna)

Obliczenia przeprowadzono w identyczny sposób jak dla kwietnia:
Ic,max = 327, Ir,max = 118, kc – odczytano dla kierunku N-W oraz kr – dla kierunku N. Pozostałe wyliczenia w tab. 9.

Zyski ciepła przez przegrody nieprzezroczyste (ściany)

Obliczenia przeprowadzono w analogiczny sposób jak dla kwietnia:
tp = 24°C i tz,sr = 22,3°C.

Obliczenia dla ściany pierwszej N-E:
k = 1,87 W/m2K, F = 24 m2, k×F = 44,88 W/K. Pozostałe parametry w tab. 10.

Obliczenia dla ściany drugiej N-W:
k = 1,87 W/m2K, F = 42 m2, k×F = 78,54 W/K. Pozostałe parametry w tab. 11.

3. Obliczenie zysków ciepła dla sierpnia

Zyski ciepła przez przegrody przezroczyste (okna)

Obliczenia przeprowadzono w identyczny sposób jak dla poprzednich miesięcy:
Ic,max = 276, Ir,max = 109, kc – odczytano dla kierunku N-W oraz kr – odczytano dla kierunku N. Pozostałe parametry w tab. 12.

Zyski ciepła przez przegrody nieprzezroczyste (ściany)

Obliczenia przeprowadzono w analogiczny sposób jak dla poprzednich miesięcy. Obliczenia dla ściany pierwszej N-E:
tp = 24°C, tz,sr = 24°C, k = 1,87 W/m2K, F = 24 m2 oraz k×F = 44,88 W/K.
Pozostałe parametry w tab. 13.

Obliczenia dla ściany drugiej N-E:
tp = 24°C, tz,sr = 24°C, k = 1,87 W/m2K, F = 42 m2 oraz k×F = 78,54 W/K.
Pozostałe parametry w tab. 14.

Zestawienie zysków ciepła dla okresu letniego

Z zestawionych tabel dla poszczególnych miesięcy odczytujemy maksymalne zyski ciepła dla każdego miesiąca. Najwyższa z wartości maksymalnych dla danego miesiąca jest przyjmowana jako wiążąca do dalszych obliczeń.

Na podstawie poniższych tabel odczytano i założono do dalszych obliczeń sumę maksymalną zysków ciepła dla lata równą ΣQlato = 12,59 kW.
Identycznie dla okresu zimowego odczytano maksymalną sumaryczną wartość zysków ciepłą równą ΣQzima = 8,16 kW.

Zestawienie sumarycznych zysków ciepła dla klimatyzowanego pomieszczenia dla kwietnia zawarto w tab. 15, dla czerwca w tab. 16, a dla sierpnia w tab. 17.

Zestawienie zysków ciepła dla okresu zimowego

Zyski ciepła w zimie są sumą zysków ciepła od:

 • ludzi,

 • oświetlenia elektrycznego,

 • komputerów.

W tab. 18 zawarto zestawienie sumarycznych zysków ciepła dla klimatyzowanego pomieszczenia w okresie zimowym.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Katarzyna Rybka Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach...

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza....

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza. Ma to istotny wpływ na eksploatację tych urządzeń – nieprawidłowa wentylacja grozi bowiem ich przegrzewaniem się i awarią.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Agata Siwińska Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

dr inż. Maciej Besler, dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Michał Fijewski Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię...

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię stosowane są coraz powszechniej. Zastosowania wymienników odzyskujących ciepło i chłód wymagają także obowiązujące przepisy.

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

dr inż. Andrzej Bugaj System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

System wentylacji na żądanie – zasady stosowania System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe...

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe może przynieść oszczędność kosztów eksploatacyjnych na poziomie 50–60%, natomiast w biurach ok. 20%.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1) Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w...

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic. Istotną rolę w działaniach energooszczędnościowych odgrywa także eliminowanie wzajemnego niekorzystnego oddziaływania instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o. Koszty zużycia energii cieplnej mogą być także obniżane poprzez...

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

dr Michał Michałkiewicz, mgr inż. Karolina Popłonek Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi...

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi zapobiega wymiana powietrza, a urządzenia i instalacje wentylacyjne należy systematycznie czyścić. Ma to szczególne znaczenie w sezonie zimowym.

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Katarzyna Rybka Klimatyzacja precyzyjna

Klimatyzacja precyzyjna Klimatyzacja precyzyjna

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej....

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej. Jest ona stosowana przede wszystkim w serwerowniach, pomieszczeniach, w których gromadzone są bazy danych, oraz centralach telekomunikacyjnych, a także laboratoriach.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją...

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją technologiczną. Poniżej przedstawione zostały elementy związane z wentylacją technologiczną, takie jak digestoria, filtry/skrubery, ssawki, okapy oraz szafy wentylowane.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Edyta Ciesielska Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja...

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja kosztów eksploatacyjnych jest na tyle znacząca, że dodatkowe nakłady inwestycyjne na okna przeciwsłoneczne zwracają się po około 3 latach eksploatacji.

dr inż. Maria Kostka Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe...

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe wymogi zobowiązują producentów do podawania informacji istotnych z punktu widzenia późniejszej eksploatacji. Dane te umożliwiają porównywanie urządzeń. Rzeczywiste koszty eksploatacji instalacji zależą jednak od wielu parametrów, z których część ustalana jest indywidualnie dla danego systemu na...

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń,...

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, jakość powietrza wewnętrznego, minimalny strumień powietrza, stężenie dwutlenku węgla, a także obecność pyłów.

dr inż. Anna Charkowska, mgr inż. Andrzej Różycki, mgr inż. Radosław Lenarski Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2 Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach...

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach poszczególnych klas. Poniżej scharakteryzowano zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego, odbiorowego oraz eksploatacyjnego.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza...

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza zewnętrznego nie skutkuje polepszeniem jakości powietrza wewnętrznego. W obiektach szkolnych o zakresie prac modernizacyjnych decydują często ograniczone środki inwestycyjne, a w trakcie eksploatacji wentylacja pomieszczeń jest nierzadko świadomie ograniczana w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

dr inż. Kazimierz Wojtas Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne...

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Jest to konsekwencją konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej, której rozwój wspierany jest przez budownictwo energooszczędne, przede wszystkim potrzebę hermetyzacji budynków i kontrolowania wentylacji z odzyskiem ciepła.

dr inż. Kazimierz Wojtas Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890 Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych...

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych klas na nowe. Z tego powodu przed producentami urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych stoi m.in. zadanie sformułowania całkowicie nowych wymagań w zakresie ochrony powierzchni wymienników ciepła przed ich zanieczyszczeniem w trakcie eksploatacji. W artykule zawarto propozycję prostego wskaźnika...

mgr inż. Krzysztof Kegler Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji...

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji uzyskuje się m.in. dzięki zastosowaniu kompozytowych przewodów wentylacyjnych oraz odpowiednich nawiewników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.