RynekInstalacyjny.pl

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Ventilation in central compressor and vacuum rooms

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni; Multimed

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni; Multimed

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza. Ma to istotny wpływ na eksploatację tych urządzeń – nieprawidłowa wentylacja grozi bowiem ich przegrzewaniem się i awarią.

Zobacz także

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Energoterm Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie...

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji. Wychodząc naprzeciw polepszaniu warunków bytowych ludzi przebywających w pomieszczeniach z wentylacją i rekuperacją, wprowadziliśmy w tych instalacjach montaż generatorów emitujących jony ujemne nazywane aerojonami.

Wydzielone pomieszczenia techniczne, w których znajdują się sprężarki scentralizowanej instalacji sprężonych gazów i agregaty próżniowe scentralizowanej instalacji próżni, nazywa się pomieszczeniami centralnej sprężarkowni i centralnej próżni.

Dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy urządzeń i bezpieczeństwa użytkowania konieczna jest wentylacja tych pomieszczeń.

Sprężarki należą do najbardziej rozpowszechnionych maszyn cieplnych. Sprężone gazy znajdują bardzo szerokie zastosowanie w technice, m.in. w przemyśle drzewnym, hutniczym, chemicznym, medycynie, układach sterowania pneumatycznego, chłodnictwie.

Urządzenia te służą do sprężania i przetłaczania różnego rodzaju gazów. Do najczęściej sprężanych czynników zalicza się: powietrze, gaz ziemny, amoniak, chlor, węglowodory i gazy chłodnicze. Tematem artykułu są przede wszystkim urządzenia, w których sprężane jest powietrze. Innym dość powszechnie stosowanym w przemyśle i medycynie systemem jest instalacja próżni z agregatami pomp próżniowych.

Wymiana powietrza w pomieszczeniach centralnej sprężarkowni i centralnej próżni ma na celu przede wszystkim:

 • odprowadzenie nadmiaru ciepła,

 • utrzymanie odpowiedniego stanu higienicznego powietrza w pomieszczeniu,

 • dostarczenie świeżego powietrza do sprężarki (konieczne, gdy sprężarki nie pobierają bezpośrednio powietrza zewnętrznego niezależnym przewodem),

 • odprowadzanie wilgoci i zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w pomieszczeniu,

 • ochronę zdrowia obsługi w razie wystąpienia awarii, tzw. wentylacja awaryjna stosowana w przypadkach rozhermetyzowania układu próżni zasysającej substancje niebezpieczne, np. powietrze skażone drobnoustrojami z wydzielin organizmu ludzkiego (próżnia medyczna, laboratoryjna).

Wentylacja sprężarkowni powietrza

Wśród maszyn sprężających powietrze wyróżnia się wentylatory, dmuchawy i sprężarki właściwe. Przyjmuje się, że spręż całkowity mierzony na króćcu tłocznym dla sprężarek jest większy niż 0,3 MPa. Sprężem „s” (stosunkiem sprężania) nazywa się stosunek ciśnień gazu wytłaczanego p2 do zasysanego p1:

    (1)

Sprężarki w zależności od zasady działania dzieli się na dwie grupy: sprężarki wyporowe i przepływowe. W sprężarkach wyporowych proces sprężania odbywa się w sposób pulsacyjny, a w przepływowych w sposób ciągły.

Urządzenia te charakteryzują m.in. następujące wielkości: ciśnienie ssania sprężarki (bezwzględne), ciśnienie tłoczenia sprężarki (bezwzględne), całkowity stosunek sprężania, temperatura początkowa ssania, temperatura końcowa tłoczenia, prędkość obrotowa sprężarki, wydajność objętościowa. W miarę wzrostu sprężu wzrasta końcowa temperatura sprężanego czynnika (rys. 1). Temperaturę gazu po sprężeniu oblicza się ze wzoru:

       (2)

gdzie:
T2 – temperatura absolutna gazu po sprężeniu, K;
T1 – temperatura absolutna gazu zasysanego, K;
p2 – ciśnienie gazu po sprężeniu, Pa;
p1 – ciśnienie gazu zasysanego, Pa;
m – wykładnik politropy, –.

Temperatura a ciśnienie

Rys. 1. Zależność temperatury końcowej od ciśnienia sprężania powietrza; p1 = 0,1 MPa, t1 = 20°C, 1 – linia czerwona, sprężanie adiabatyczne m = ? = 1,4; 2 – linia niebieska, sprężanie politropowe m = 1,25
Źródło: Autor

Znaczna część produkowanych sprężarek przystosowana jest do smarowania olejem, który pełni m.in. funkcję czynnika chłodzącego. Użycie specjalnego, odpornego na utlenianie smaru sprężarkowego, łatwo rozkładającego się w temperaturze powyżej 200°C, ogranicza wartość stosowanego sprężu [4]. Temperatura tłoczonego gazu nie powinna przekraczać wartości dopuszczalnej.

W przypadku sprężania powietrza przyjmuje się, że temperatura tłoczonego gazu nie powinna przekraczać 160–180°C i z tego powodu podczas sprężania znajduje zastosowanie tzw. sprężanie wielostopniowe.

Przy założeniu, że wykładnik politropy m = 1,4 (sprężanie adiabatyczne) dla powietrza sprężanego od ciśnienia początkowego p1 = 0,1 MPa i t1 = 20°C, temperatura końcowa t2 dla różnych końcowych p2 zmienia się według krzywej przedstawionej na rys. 1.

Temperatura końcowa czynnika podczas sprężania adiabatycznego już przy ciśnieniu 0,55 MPa wynosi 200°C.

W praktyce w wolnobieżnych sprężarkach (n < 200 obr/min) z chłodzeniem cylindra i głowicy przyjmować można wykładnik politropy m = 1,25, maksymalny spręż wynosi wówczas 10; w szybkobieżnych (n > 500 obr/min), gdy m = c = 1,4, nie zaleca się przy pracy ciągłej stosowania sprężu > 6.

Stosowanie wyższych wartości sprężu, a tym samym wyższych temperatur powoduje odgazowanie smaru cylindrowego, grozi zatarciem i uszkodzeniem sprężarki, dlatego w razie konieczności stosuje się sprężanie wielostopniowe [4].

Pomimo chłodzenia sprężarki sprężanie do wyższych wartości (s > 8) w układzie jednostopniowym jest nieekonomiczne, dlatego wprowadza się sprężanie wielostopniowe z międzystopniowym chłodzeniem sprężanego czynnika [1]. Dla sprężarek małych dobrze chłodzonych dopuszcza się sprężanie jednostopniowe.

W przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz w celach medycznych zastosowanie znajdują sprężarki bezolejowe.

Należy podkreślić, że powietrze po sprężeniu jest gorące (osiąga temperaturę 70–200°C), dlatego przed użyciem wymaga schłodzenia. Chłodzenia wymaga także sama sprężarka. Znaczna część dostępnych na rynku sprężarek chłodzona jest powietrzem, chociaż niekiedy stosuje się również chłodzenie wodą, np. w sprężarkach z pierścieniem wodnym sprężany gaz jest równocześnie chłodzony, dzięki czemu jego sprężanie odbywa się prawie izotermicznie. Tego rodzaju sprężarki często pracują jako pompy próżniowe do odsysania gazów. Zastosowanie chłodzenia powietrznego sprężarki jest na ogół mniej kosztowne niż chłodzenie wodą.

Biorąc pod uwagę, że teoretycznie cała energia dostarczana do sprężarki zamieniana jest w ciepło (powietrze wentylacyjne w przypadku sprężarek chłodzonych powietrzem zawiera blisko 100% energii zużywanej przez silnik elektryczny służący do napędu sprężarki [2]), które następnie oddawane jest do powietrza w pomieszczeniu, instalacja sprężonego powietrza jest źródłem znacznych zysków ciepła.

Dla porównania: sprężarka o mocy ok. 25 kW dostarcza tyle energii cieplnej, ile zazwyczaj potrzeba na ogrzanie domu jednorodzinnego.

Uwzględniając fakt, że zalecana przez producentów temperatura otoczenia pracy sprężarek powietrza mieści się w zakresie od 3 do 40°C, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczenia sprężarkowni.

W okresie zimowym zapewnienie dodatniej temperatury wewnątrz pomieszczenia centralnej sprężarkowni wymagane jest w celu ochrony sprężarki oraz instalacji sprężonego powierza przed zamarzaniem spustów kondensatu i miejsc jego nagromadzenia, a start sprężarki śrubowej w temperaturze poniżej 2°C może spowodować awarię modułu śrubowego.

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczenia centralnej sprężarkowni polega na doprowadzeniu świeżego powietrza odpowiedniej jakości i odprowadzeniu powstającego ciepła przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej temperatury w pomieszczeniu.

Podstawą do określenia ilości powietrza wentylacyjnego, jaka powinna zostać dostarczona do pomieszczenia, jest ilość energii cieplnej wyemitowanej przez instalację sprężonego powietrza w pomieszczeniu.

Wymaganą ilość powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków ciepła (obciążenia cieplnego) można obliczyć ze wzoru:

     (3)

gdzie:
Q. – zyski mocy cieplnej w pomieszczeniu, kW;
cp – średnie ciepło właściwe powietrza wilgotnego, kJ/(kg K) – przyjmowana jest zazwyczaj stała wartość 1,005 kJ/(kg K);
Dt – różnica temperatury pomiędzy powietrzem wywiewanym z pomieszczenia a nawiewanym do pomieszczenia, K, dopuszczalny wzrost temperatury;
rw – gęstość powietrza wilgotnego, kg/m3.

Oczywiście w dokładnych obliczeniach poza emisją ciepła z układu sprężarkowego należałoby uwzględnić również inne źródła zysków, chociażby od nasłonecznienia. Do obliczeń przyjmuje się, że temperatura w pomieszczeniu sprężarkowni nie powinna być większa niż 7–10°C powyżej temperatury zadanej (zazwyczaj jest to 20°C).

Przyjmując, że całkowite zyski ciepła wynoszą w pomieszczeniu Q.z, a ich odprowadzenie odbywa się przez wentylację oraz przez przenikanie przez przegrody budowlane Q.w, bilans cieplny pomieszczenia można zapisać w postaci:

     (4)

czyli:

   (5)

gdzie:
U – współczynnik przenikania ciepła, W/(m2 K);
A – powierzchnia przegrody budowlanej, m2;
m. – masa powietrza wentylującego pomieszczenie, kg/s;
cp – ciepło właściwe powietrza, J/(kg K).

Gdy sprężarka nie pobiera powietrza do sprężenia z pomieszczenia sprężarkowni, czyli ma niezależny przewód ssawny (czerpny), korzystając z powyższego równania, można stwierdzić, że:

 • wentylacja pomieszczenia sprężarkowni jest zbędna tylko w przypadku całkowitego odprowadzania zysków ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane,

 • kiedy przenikanie przez przegrody jest niewystarczające, odprowadzanie zysków ciepła powinna przejąć wentylacja pomieszczenia. W zależności od potrzeb może to być wentylacja naturalna lub mechaniczna.

W praktyce, poza przypadkiem pomieszczenia hermetycznie zamkniętego, zawsze występuje pewna wymiana powietrza. Przed zainstalowaniem sprężarek należy wykonać obliczenia dotyczące bilansu energetycznego pomieszczenia i przeanalizować, czy konieczne będzie zastosowanie wentylacji mecha­nicznej.

W zależności od potrzeb i rozwiązań dostarczania powietrza do sprężarki w wentylacji pomieszczeń centralnej sprężarkowni wykorzystuje się wentylację naturalną lub mechaniczną (rys. 2). Ta druga jest w praktyce chętniej stosowana.

Wentylację naturalną pomieszczeń sprężarkowni stosuje się w przypadkach, gdy zainstalowane w pomieszczeniu sprężarki mają małą moc lub kubatura pomieszczenia, w której się znajdują, jest stosunkowo duża. Wentylację mechaniczną stosuje się wszędzie tam, gdzie zastosowanie wentylacji naturalnej jest niewystarczające i mogłoby prowadzić do nadmiernego wzrostu temperatury w pomieszczeniu.

Metody wentylacji sprężarkowni

Rys. 2. Przykłady metod wentylacji pomieszczenia centralnej sprężarkowni: a) wentylacja naturalna, b) wentylacja mechaniczna wywiewna z wentylatorem umieszczonym w otworze przegrody budowlanej, c) wentylacja mechaniczna wywiewna z wentylatorem umieszczonym w przewodzie wywiewnym ze sprężarki, d) wentylacja mechaniczna wywiewna z wentylatorem umieszczonym w przewodzie wywiewnym ze sprężarki i z przewodem doprowadzającym świeże powietrze do sprężarki, e) wentylacja mechaniczna wywiewna z wentylatorem umieszczonym w otworze przegrody budowlanej i przewodem doprowadzającym świeże powietrze do sprężarki, f) wentylacja mechaniczna wywiewna z wentylatorem umieszczonym w przewodzie wywiewnym ze sprężarki oraz z przepustnicą umożliwiającą rozdział strumienia powietrza
Źródło: Autor

W wentylacji mechanicznej często wykorzystuje się wentylatory wywiewne, natomiast doprowadzenie powietrza odbywa się za pomocą przewodu wentylacyjnego o odpowiednio dużym przekroju.

Dla pomieszczeń centralnej sprężarkowni zaleca się, by otwór wlotowy powietrza do pomieszczenia umieszczać u dołu, natomiast otwór wylotowy z pomieszczenia u góry, na przeciwnej ścianie, dzięki czemu do sprężarki będzie dostarczane chłodne powietrze, a z pomieszczenia usuwane powietrze ciepłe. Istotną rolę w wentylacji tych pomieszczeń odgrywają wentylatory wywiewne. Do ich załączania i wyłączania powszechnie stosowane są termostaty umieszczane w pomieszczeniu sprężarkowni.

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie oddzielnego przewodu na wylocie chłodzenia sprężarki. Przewód odprowadzający ciepłe powietrze może zostać dodatkowo rozdzielony, a dzięki zastosowaniu przepustnicy w przewodzie możliwy jest rozdział strumienia przepływającego powietrza, tak aby w zależności od potrzeb kierować powietrze do pomieszczenia sprężarkowni lub pomieszczenia zewnętrznego w okresie zimy czy na zewnątrz budynku w okresie lata.

Jeżeli nie można bezpośrednio przetransportować powietrza usuwanego z pomieszczenia sprężarkowni do innego pomieszczenia, np. ze względów higienicznych lub bezpieczeństwa, można rozważyć zastosowanie wymienników ciepła stosowanych w układach wentylacyjnych, takich jak wymienniki przeponowe (krzyżowy, z cieczą pośredniczącą).

Powietrze z zewnątrz należy doprowadzać do pomieszczenia za pomocą możliwie prostego i krótkiego przewodu zabezpieczonego siatką chroniącą przed większymi zanieczyszczeniami, owadami i zwierzętami. Przewód doprowadzający powinien zostać zabezpieczony przed przedostawaniem się wody i śniegu.

Przewód wentylacyjny doprowadzający powietrze do sprężarki powinien mieć przekrój nie mniejszy niż wlot powietrza do sprężarki. W dużych sprężarkowniach stosuje się czerpnie powietrza o odpowiednio dużych rozmiarach oraz indywidualne przewody wywiewne z każdej ze sprężarek.

Sprężarka powinna być chroniona przed dostępem substancji agresywnych, szkodliwych substancji gazowych oraz pyłów zawartych w powietrzu. W przypadku sprężarek w instalacjach medycznych powietrze zasysane powinno być pozbawione drobnoustrojów chorobotwórczych oraz związków chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia, zatem bardzo istotna jest właściwa lokalizacja czerpni powietrza przeznaczonego do sprężania.

Powietrze zasysane przez sprężarkę zawiera 0,005–0,02 g/m3 zanieczyszczeń mechanicznych, a w rejonach szczególnie zapylonych ich ilość sięga 0,1 g/m3 [3]. W celu oczyszczenia powietrza doprowadzanego do sprężarki stosuje się filtry. Poza względami bezpieczeństwa użytkowania filtracja powietrza wpływa także na zmniejszenie zużycia i tarcia podczas pracy sprężarki. Elementami składowymi układów sprężonego powietrza są również chłodnice oleju i sprężanego czynnika, zbiorniki, układy filtracyjne, odolejacze.

Biorąc pod uwagę, że sprężarki podczas pracy emitują znaczne ilości energii cieplnej, warto przeanalizować, czy możliwe jest odzyskiwanie tej energii. Niejednokrotnie daje to wymierne korzyści ekonomiczne. Ilość odzyskiwanej ze sprężarki energii zależy od stanu jej obciążenia. W układach chłodzonych powietrzem energia cieplna może być wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń.

Należy jednak pamiętać, że transport ogrzanego powietrza na większe odległości wymaga zastosowania wentylatora kanałowego. Jeśli emitowana podczas sprężania energia cieplna nie znajduje zastosowania do ogrzewania budynku, powinna zostać wyprowadzona z pomieszczenia sprężarkowni na zewnątrz.

Pomijając zyski cieplne z innych źródeł, w okresie zimowym energia cieplna pochodząca ze sprężania powietrza odprowadzana jest przez przenikanie przez przegrodę oraz przez wentylację. Jeżeli instalacja jest dostosowana do odzyskiwania energii, regulując intensywność wentylacji, można odzyskać odpowiednio duży strumień ciepła:

   (6)
gdzie:
Q.o, – strumień ciepła możliwy do odzyskania, W;
Q. – strumień ciepła emitowany przez instalację sprężonego powietrza (głównie przez sprężarkę) konieczny do odprowadzenia z pomieszczenia, W;
Q.p, – strumień ciepła przenikający przez przegrody budowlane ze sprężarkowni na zewnątrz pomieszczenia, W;
Q.w, – strumień ciepła odprowadzany przez wentylację pomieszczenia, W.

Po zmniejszeniu intensywności przepływu powietrza usuwanego z pomieszczenia na zewnątrz obiektu wzrasta ilość energii do odzyskania. Ciepłe powietrze z pomieszczenia centralnej sprężarkowni można wówczas przetransportować za pomocą instalacji wentylacyjnej do innego pomieszczenia (np. rozwiązanie wentylacji przedstawione na rys. 2f).

Ilość ciepła przenikającego przez przegrody budowlane jest proporcjonalna do wartości współczynnika przenikania ciepła, powierzchni przegród oraz różnicy temperatury powietrza po obu stronach przegrody:

           (7)

gdzie:
Q.p, – strumień ciepła przenikający przez przegrodę budowlaną, W;
U – współczynnik przenikania ciepła, W/(m2 K);
A – powierzchnia przegrody budowlanej, m2;
DT – różnica temperatury pomiędzy powietrzem znajdującym się po obu stronach przegrody, K.

Dla ścianki płaskiej wielowarstwowej współczynnik przenikania ciepła wynosi:

, W/(m2 K)         (8)

gdzie:
l – współczynnik przewodzenia ciepła i-tej warstwy ścianki, W/(m K);
a1, a2 – współczynniki przejmowania ciepła odpowiednio po obu stronach przegrody, W/(m2  K);
d – grubość i-tej warstwy ścianki, m.

 

Strumień ciepła odprowadzony przez wentylację można opisać zależnością:

    (9)

a uwzględniając fakt, że krotność wymian powietrza to:

     (10)

otrzymujemy:

     (11)

gdzie:
Q.w – masa powietrza wentylującego pomieszczenie, kg/s;
cp – ciepło właściwe powietrza, J/(kg K);DT – różnica temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego z pomieszczenia, K;
r – strumień objętości powietrza wentylującego pomieszczenie, m3/s;
r – gęstość powietrza, kg/m3;
k – krotność wymian powietrza, s–1;V – kubatura pomieszczenia, m3.

Strumień cieplny do zagospodarowania w przypadku zastosowania odzysku ciepła wynosi zatem:

    (12)

Przy założeniu, że temperatura w pomieszczeniu jest równa temperaturze powietrza wywiewanego, a pozostałe straty ciepła w stosunku do energii cieplnej transportowanej przez powietrze wentylacyjne są na tyle małe, że można je pominąć, temperaturę w pomieszczeniu można wyznaczyć z poniższej zależności:

          (13)

Przyjmując, że emisja ciepła, gęstość powietrza i jego ciepło właściwe oraz kubatura pomieszczenia są niezmienne, otrzymujemy zależność:

     (14)

gdzie:
TW – temperatura powietrza wywiewanego z pomieszczenia, K;
TN – temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia, K;

Należy zauważyć, że temperatura w pomieszczeniu zależy od krotności wymian powietrza oraz temperatury powietrza nawiewanego, co przedstawiono na rys. 3. Istotna jest również ilość emitowanego ciepła w stosunku do kubatury pomieszczenia – rys. 4 i 5.

Na rys. 6 przedstawiono przewidywaną temperaturę w istniejącym pomieszczeniu sprężarkowni w zależności od krotności wymian powietrza. Maksymalna rzeczywista krotność wymian wynosi w tym przypadku 15 h–1. Wentylator osiowy usuwający powietrze ze sprężarkowni uruchamiany jest za pomocą termostatu.

W okresie zimowym, przy działającej wyłącznie wentylacji grawitacyjnej i temperaturze –10°C powietrza infiltrującego, uzupełniającego, wprowadzanego do pomieszczenia, strumień ciepła przenikający do pomieszczeń otaczających pomieszczenie sprężarkowni wynosi ok. 1100 W. Istnieje zatem w tym okresie realna możliwość zagospodarowania pozostałej nadwyżki ciepła pochodzącej z instalacji sprężonego po­wietrza.

Temperatura w pomieszczeniu

Rys. 3. Temperatura w pomieszczeniu w zależności od krotności wymian powietrza przy założeniu, że emisja ciepła przez instalację sprężonego powietrza wynosi 5 kW, a kubatura pomieszczenia to 120 m3. Pomiędzy liniami przerywanymi znajduje się obszar zalecanych temperatur w pomieszczeniu podczas pracy sprężarek
Źródło: Autor

Temperatura w pomieszczeniu

Rys. 4. Temperatura w pomieszczeniu w zależności od krotności wymian powietrza przy założeniu, że temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia wynosi 20°C, a kubatura pomieszczenia to 120 m3. Pomiędzy liniami przerywanymi znajduje się obszar zalecanych temperatur w pomieszczeniu podczas pracy sprężarek
Źródło: Autor

Temperatura w pomieszczeniu

Rys. 5. Temperatura w pomieszczeniu w zależności od krotności wymian powietrza przy założeniu, że emisja ciepła przez instalację sprężonego powietrza wynosi 5 kW, a temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia to 20°C. Pomiędzy liniami przerywanymi znajduje się obszar zalecanych temperatur w pomieszczeniu podczas pracy sprężarek
Źródło: Autor

Przewidywana temperatura pomieszczenia

Rys. 6. Przewidywana temperatura w pomieszczeniu w okresie letnim w zależności od krotności wymian powietrza dla rzeczywistego obiektu: emisja ciepła przez instalację sprężonego powietrza wynosi 4 kW, temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia to 20°C, a kubatura pomieszczenia 125 m3. Dla k = 15 h–1 przewidywana temperatura w pomieszczeniu jest niższa od 30°C
Źródło: Autor

W pomieszczeniach, w których znajdują się sprężarkowe agregaty chłodnicze przeznaczone np. do wytwarzania wody lodowej na potrzeby klimatyzacji, zaleca się stosować wentylację mechaniczną wywiewną. Wentylacja naturalna powinna być stosowana dla małych urządzeń chłodniczych zawierających niewielkie ilości czynnika.

Celem stosowania wentylacji jest nie tylko odprowadzanie ciepła z pomieszczenia, ale również ochrona personelu obsługującego instalację chłodniczą. Wentylacja powinna być wykonywana jako podciśnieniowa i umożliwiać w przypadku rozszczelnienia układu chłodniczego sprawne odprowadzenie czynnika chłodniczego wyemitowanego do pomieszczenia. Należy ją traktować przede wszystkim jako wentylację awaryjną, którą każdorazowo należy załączać przed wejściem do pomieszczenia.

Wydajność wentylacji powinna być dostosowana do potencjalnej wielkości emisji czynnika, a więc ilości zgromadzonego w układzie chłodniczym czynnika oraz kubatury pomieszczenia. Na ogół stosuje się dziesięciokrotną wymianę powietrza na godzinę, jednak w zależności od potrzeb krotność wymian może być nieco inna.

W przypadku sprężania czynników palnych, wybuchowych wentylacja powinna zapobiegać ich występowaniu w powietrzu w stężeniu, które umożliwiałoby zainicjowanie zapłonu. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie [5], stanowi w § 91.1, że: Pomieszczenia, w których znajdują się sprężarki gazu ziemnego, powinny być wyposażone w systemy wentylacji naturalnej i wentylacji mechanicznej awaryjnej, zapewniającej wymianę powietrza w ilości uniemożliwiającej przekroczenie dolnej granicy wybuchowości (…). System awaryjnej wentylacji mechanicznej powinien być sprzężony z automatycznym systemem wykrywania metanu.

W przypadku sprężania czynników niebezpiecznych dla zdrowia celem stosowania wentylacji w pomieszczeniu jest uniemożliwienie przekroczenia stężenia powyżej progu uznanego za bezpieczny. Intensywność wentylacji pomieszczeń, w których zachodzi sprężanie zarówno czynników palnych, wybuchowych, jak i niebezpiecznych dla zdrowia, powinna być dostosowana do wartości występującego i mogącego wystąpić w powietrzu pomieszczenia stężenia czynnika.

W niektórych przypadkach ze względów bezpieczeństwa instalacji wentylacyjnej może zostać postawione dodatkowe wymaganie, np. powinna być ona wykonana jako chemoodporna lub przeciwwybuchowa. Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie ilości wydzielanych do pomieszczenia zanieczyszczeń wyznaczyć można na podstawie następującej zależności:

    (15)

gdzie:
V. – ilość powietrza wentylacyjnego, m3/h;
F – współczynnik poprawkowy, uwzględniający między innymi skuteczność wentylacji, nierównomierność wydzielania się zanieczyszczeń i ich rozprzestrzeniania się w pomieszczeniu;
W. – emisja zanieczyszczeń, mg/h;
Sdop – dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń, mg/m3;
Sn – stężenie zanieczyszczeń w powietrzu nawiewanym, mg/m3.

Oczywiście w zależności od zagrożenia spowodowanego przez czynnik sprężany, a w przypadku awarii mogący się uwolnić do powietrza w pomieszczeniu, przyjmuje się odpowiedni współczynnik korekcyjny.

Wentylacja pomieszczenia centralnej próżni

Znaczna część instalacji próżniowych odprowadza powietrze na zewnątrz pomieszczeń. Wraz z powietrzem uchodzi energia cieplna w nim zgromadzona.

Zdarza się, że odprowadzane powietrze jest powtórnie wykorzystywane. Możliwe jest to jednak tylko wówczas, gdy powietrze odprowadzane jest czyste, pozbawione substancji szkodliwych, niebezpiecznych i drobnoustrojów chorobotwórczych. W celu wykorzystania energii cieplnej zawartej w czynniku wyprowadzanym na zewnątrz możliwe jest zastosowanie przeponowego wymiennika ciepła.

W pomieszczeniach centralnej próżni pracującej z zanieczyszczonym powietrzem, np. instalacji próżni medycznej, zaleca się stosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej odprowadzającej powietrze na zewnątrz poza strefę przebywania ludzi.

Dzięki doprowadzeniu czystego powietrza do pomieszczenia możliwe jest rozcieńczenie emitowanych w maszynowni zanieczyszczeń i ich wyprowadzenie na zewnątrz, co wpływa na poprawę jakości powietrza wewnętrznego i bezpieczeństwo obsługi. Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest, by była to wentylacja podciśnieniowa z możliwością załączania jej pełnej wydajności przed wejściem obsługi do pomieszczenia.

Żeby wentylacja mechaniczna była traktowana jak tzw. wentylacja awaryjna, krotność wymiany powietrza w pomieszczeniu centralnej próżni o powyższym przeznaczeniu powinna być stosunkowo duża, np. min. 10 h–1. Ma to na celu w razie rozszczelnienia instalacji skuteczne wyprowadzenie zanieczyszczeń potencjalnie wyemitowanych przez instalację próżni do powietrza maszynowni.

Krótki czas przebywania powietrza w pomieszczeniu wskazuje na wysoką sprawność wymiany powietrza, a tym samym usuwania zanieczyszczeń. Należy zauważyć, że szybkość usuwania zanieczyszczeń powietrza z pomieszczenia zależy od krotności wymian. Niestety, w niektórych rozwiązaniach systemów wentylacji mieszającej rzeczywisty czas przebywania powietrza w pomieszczeniu może być znacznie wyższy niż dwu krotność nominalnej stałej czasowej (rys. 7).

Czas wymian powietrza

Rys. 7. Teoretyczny czas przebywania powietrza w pomieszczeniu w zależności od krotności wymian powietrza w systemie wentylacji mieszającej. Rzeczywisty czas przebywania powietrza w pomieszczeniu może być znacznie wyższy od dwukrotności nominalnej stałej czasowej
Źródło: Autor

Chcąc zapewnić niezbędną ilość powietrza wentylacyjnego dla zachowania właściwych warunków w pomieszczeniu, konieczna jest dokładna analiza ewentualnej wielkości emisji zanieczyszczeń i zaprojektowanie instalacji zdolnej do usuwania największego chwilowego obciążenia powietrza tymi zanieczyszczeniami.

Niestety dla warunków rzeczywistych w przypadkach rozhermetyzowania instalacji próżniowej dokładne określenie wielkości emisji jest na ogół niemożliwe, stąd przyjmuje się, że minimalna godzinowa krotność wymian powietrza dla przypadków awaryjnych nie powinna być niższa niż 10. W warunkach normalnej pracy agregatu próżniowego wydajność wentylacji może być niższa, chyba że na skutek zmniejszonej wentylacji temperatura otoczenia urządzeń byłaby zbyt wysoka.

Podsumowanie

Sprężarka, która nie ma zapewnionej odpowiedniej wentylacji i odpowiedniego chłodzenia, nie będzie prawidłowo działała – będzie się przegrzewać, a to niewątpliwie prosta droga do wystąpienia awarii. Z tego powodu jednym z podstawowych wymagań dotyczących lokalizacji sprężarek jest zapewnienie odpowiednio niskiej temperatury w pomieszczeniu, w którym zostanie zainstalowania.

Powietrze w pomieszczeniu sprężarkowni, w tym powietrze doprowadzane do sprężarki, powinno być zarówno chłodne, jak i czyste, pozbawione substancji niebezpiecznych. Temperatura otoczenia sprężarek chłodzonych powietrzem i olejem nie powinna przekraczać 40°C, chyba że sprężarki dostosowane są do pracy w wyższych temperaturach otoczenia. Powietrze doprowadzane do sprężarki nie powinno mieć temperatury niższej niż 3°C.

Zarówno powietrze zasysane przez sprężarki, jak i powietrze chłodzące wymagają oczyszczania za pomocą filtrów. W służbie zdrowia, farmacji wymaga się dodatkowo, by powietrze dostarczane do sprężarki było wolne od drobnoustrojów chorobotwórczych.

Przed zainstalowaniem sprężarek w pomieszczeniu należy przeanalizować, czy konieczne będzie zastosowanie wentylacji mechanicznej.

Poza zyskami ciepła od urządzeń w projektowaniu wentylacji pomieszczenia centralnej sprężarkowni istotne są również zyski ciepła od nasłonecznienia, dlatego w warunkach europejskich zaleca się instalowanie sprężarek w pomieszczeniach zlokalizowanych od północnej strony budynku.

W pomieszczeniach centralnej próżni należy zastosować system wentylacji, który:

 • umożliwi utrzymanie odpowiednich warunków pracy agregatów próżniowych,

 • obniży ryzyko wystąpienia takiego stężenia zanieczyszczeń w powietrzu pomieszczenia, które mogłoby zagrażać bezpieczeństwu przebywających w nim osób, np. w przypadku rozszczelnienia instalacji,

 • umożliwi wymianę powietrza w celu odprowadzenia wilgoci i zapachów.

Literatura

 1. Górski Z., Perepeczko A., Okrętowe maszyny i urządzenia pomocnicze. Tom I, Wyd. Trademar, Gdynia 1997.

 2. Janiak M., Krzyżaniak G., Urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska. Cz. 2. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1999.

 3. Reymer B. red., Mały poradnik mechanika, Wyd. Nau­kowo-Techniczne, Warszawa 1996.

 4. Zagórski J., Zarys techniki cieplnej, WNT, Warszawa 1971.

 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DzU 2013, poz. 640).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Maciej Danielak SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia...

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne jest coraz ważniejszym aspektem doboru urządzeń.

mgr inż. Katarzyna Rybka Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach...

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Agata Siwińska Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

dr inż. Maciej Besler, dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Michał Fijewski Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię...

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię stosowane są coraz powszechniej. Zastosowania wymienników odzyskujących ciepło i chłód wymagają także obowiązujące przepisy.

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

dr inż. Andrzej Bugaj System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

System wentylacji na żądanie – zasady stosowania System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe...

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe może przynieść oszczędność kosztów eksploatacyjnych na poziomie 50–60%, natomiast w biurach ok. 20%.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1) Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w...

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic. Istotną rolę w działaniach energooszczędnościowych odgrywa także eliminowanie wzajemnego niekorzystnego oddziaływania instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o. Koszty zużycia energii cieplnej mogą być także obniżane poprzez...

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

dr Michał Michałkiewicz, mgr inż. Karolina Popłonek Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi...

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi zapobiega wymiana powietrza, a urządzenia i instalacje wentylacyjne należy systematycznie czyścić. Ma to szczególne znaczenie w sezonie zimowym.

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Katarzyna Rybka Klimatyzacja precyzyjna

Klimatyzacja precyzyjna Klimatyzacja precyzyjna

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej....

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej. Jest ona stosowana przede wszystkim w serwerowniach, pomieszczeniach, w których gromadzone są bazy danych, oraz centralach telekomunikacyjnych, a także laboratoriach.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją...

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją technologiczną. Poniżej przedstawione zostały elementy związane z wentylacją technologiczną, takie jak digestoria, filtry/skrubery, ssawki, okapy oraz szafy wentylowane.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Edyta Ciesielska Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja...

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja kosztów eksploatacyjnych jest na tyle znacząca, że dodatkowe nakłady inwestycyjne na okna przeciwsłoneczne zwracają się po około 3 latach eksploatacji.

dr inż. Maria Kostka Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe...

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe wymogi zobowiązują producentów do podawania informacji istotnych z punktu widzenia późniejszej eksploatacji. Dane te umożliwiają porównywanie urządzeń. Rzeczywiste koszty eksploatacji instalacji zależą jednak od wielu parametrów, z których część ustalana jest indywidualnie dla danego systemu na...

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń,...

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, jakość powietrza wewnętrznego, minimalny strumień powietrza, stężenie dwutlenku węgla, a także obecność pyłów.

dr inż. Anna Charkowska, mgr inż. Andrzej Różycki, mgr inż. Radosław Lenarski Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2 Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach...

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach poszczególnych klas. Poniżej scharakteryzowano zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego, odbiorowego oraz eksploatacyjnego.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza...

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza zewnętrznego nie skutkuje polepszeniem jakości powietrza wewnętrznego. W obiektach szkolnych o zakresie prac modernizacyjnych decydują często ograniczone środki inwestycyjne, a w trakcie eksploatacji wentylacja pomieszczeń jest nierzadko świadomie ograniczana w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

dr inż. Kazimierz Wojtas Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne...

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Jest to konsekwencją konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej, której rozwój wspierany jest przez budownictwo energooszczędne, przede wszystkim potrzebę hermetyzacji budynków i kontrolowania wentylacji z odzyskiem ciepła.

dr inż. Kazimierz Wojtas Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890 Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych...

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych klas na nowe. Z tego powodu przed producentami urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych stoi m.in. zadanie sformułowania całkowicie nowych wymagań w zakresie ochrony powierzchni wymienników ciepła przed ich zanieczyszczeniem w trakcie eksploatacji. W artykule zawarto propozycję prostego wskaźnika...

mgr inż. Krzysztof Kegler Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji...

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji uzyskuje się m.in. dzięki zastosowaniu kompozytowych przewodów wentylacyjnych oraz odpowiednich nawiewników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.