RynekInstalacyjny.pl

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

New energy performance – the standards guide | Part 1 – heat losses through transmission and ventilation

Bilans energetyczny budynku, Fot. Braas

Bilans energetyczny budynku, Fot. Braas

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

Zobacz także

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Energoterm Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie...

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji. Wychodząc naprzeciw polepszaniu warunków bytowych ludzi przebywających w pomieszczeniach z wentylacją i rekuperacją, wprowadziliśmy w tych instalacjach montaż generatorów emitujących jony ujemne nazywane aerojonami.

Charakterystyka energetyczna budynku zawiera, w zależności od etapu, na którym jest wykonywana, ocenę przewidywanego lub faktycznego zużycia energii w budynku związanego z jego użytkowaniem, tj. na potrzeby ogrzewania, chłodzenia i wentylacji pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej, oświetlenia wbudowanego oraz pracy urządzeń wspomagających systemy techniczne budynku. W obiektach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych z oceny wyłączony jest zakres oświetlenia wbudowanego.

Każda z poddanych analizie energetycznej dziedzin ma własny zbiór norm przedmiotowych definiujący zakres wymaganych szczegółowych obliczeń, charakterystycznych wielkości w danym zakresie, specyfikę warunków brzegowych i sposoby ich określania czy badania wielkości poszczególnych parametrów.

W nowej metodyce obliczeń charakterystyki energetycznej normy przedmiotowe oraz dane typowego roku meteorologicznego powołane zostały bardzo ogólnie, bez ich szczegółowego wskazania (numeru i tytułu), co w początkowym okresie pracy przysparza sporo trudności. Wybór istotnych w obliczeniach norm wynika z bezpośredniego powołania w rozporządzeniu oraz pośrednio przez odwołania zamieszczone we wskazanych normach.

Obliczenia zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzewania i wentylacji

Algorytm obliczeń zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzewania i wentylacji pomieszczeń przewiduje określenie dla analizowanej przestrzeni:

 • współczynników wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację oraz strat ciepła przez przenikanie i wentylację,
 • całkowitych zysków ciepła – wewnętrznych oraz od promieniowania słonecznego,
 • bilansu potrzeb i strat ciepła w skali typowego roku meteorologicznego – zapotrzebowania na energię użytkową,
 • średniej sezonowej sprawności całkowitej systemu ogrzewania oraz zapotrzebowania na energię końcową (finalną) na potrzeby ogrzewania i wentylacji,
 • zapotrzebowania na energię pomocniczą w systemie,
 • współczynników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii w rozpatrywanym systemie,
 • zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną.

Obliczenia wykonuje się w miesięcznym kroku czasowym przy uwzględnieniu elementów klimatu zewnętrznego określonych w typowym roku meteorologicznym wygenerowanym z danych klimatycznych najbliższej, względem lokalizacji analizowanej przestrzeni, stacji meteorologicznej.

W artykule szczegółowo omówiono każdy z elementów wspomnianego algorytmu obliczeń ze szczególnym podkreśleniem zakresu stosowalności norm przedmiotowych.

Straty ciepła przez przenikanie

Obowiązująca metodyka obliczeń charakterystyki energetycznej budynku [15] podaje tylko ogólny wzór opisujący współczynnik wymiany (przenoszenia) ciepła przez przenikanie (1), dalej odwołując się do metody podstawowej obliczeń zawartej w normie dotyczącej instalacji ogrzewczych w budynkach – metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego, tj. normy PN-EN 12831 [9].

Straty ciepła przez przenikanie(1)

Współczynnik wymiany ciepła ustalany jest dla przegród ograniczających przestrzeń o regulowanej temperaturze w czterech możliwych sytuacjach, w których przegroda oddziela środowisko wewnętrzne (i) od zewnętrznego (e) – Htr,ie (2), przestrzeni o nieregulowanej temperaturze (u) i następnie warunków zewnętrznych (e) – Htr,iue (3); przestrzeni sąsiedniej w tej samej lub przyległej części budynku (j) – Htr,ij (4) oraz gruntu (g) – Htr,ig (5).

przegroda oddziela środowisko wewnętrzne (i) od zewnętrznego(2)

przestrzeni o nieregulowanej temperaturze (u) i następnie warunków zewnętrznych (e) (3)

przestrzeni sąsiedniej w tej samej lub przyległej części budynku(4)

gruntu(5)

gdzie:
Ak – pole powierzchni k-tego komponentu, m2;
Uk – współczynnik przenikania ciepła k-tego komponentu, W/(m2 K);
bu – współczynnik redukcji temperatury, –;
e, f, GW – współczynniki korekcyjne (opis w tekście), –;
l – długość węzła tworzącego mostek termiczny, m;
y – liniowy współczynnik przenikania ciepła, W/(m K).

Powołany we wzorach (2–5) współczynnik przenikania ciepła obliczany jest według odpowiedniej normy przedmiotowej z zakresu fizyki budowli, w zależności od rodzaju przegrody chłodzącej:

 • PN-EN ISO 6946 [1] – w przypadku przegród pełnych w kontakcie z powietrzem,
 • PN-EN ISO 10077-1 oraz PN-EN ISO 10077-2 [5, 6] – w odniesieniu do stolarki otworowej,
 • PN-EN ISO 13370 [10] – dla przegród w kontakcie z gruntem.

Granica stosowalności norm PN-EN ISO 13370 i PN-EN ISO 6946 określona została w normie PN-EN ISO 13789 [11]. Przyjęty podział elementów budynku ze względu na kontakt z gruntem prze­biega na granicy wewnętrznego poziomu podłogi na gruncie w przypadku braku podpiwni­czenia oraz na granicy zewnętrznego poziomu gruntu – w sytuacji gdy obiekt ma podziemie ogrzewane.

Wyznaczona izolacyjność termiczna przegród (współczynnik przenikania ciepła U) powinna uwzględniać obliczeniową wartość przewodności cieplnej materiałów tworzących przegrodę określoną na podstawie normy PN-EN ISO 10456 [8] (dotychczas obowiązująca norma PN-EN 12524 została wycofana w marcu 2012 r.).

W przypadku podłóg na gruncie zgodnie z normą PN-EN ISO 13370 opór cieplny warstw podłogowych (Rf) uwzględnia tylko warstwy izolacyjne oraz wykończeniowe i w skrajnym przypadku – wykończenia podłogi posadzką o dużej przewodności cieplnej i braku warstw izolacyjnych – przyjmuje wartość 0 (m2 K)/W [10]. Dodatkowo w obliczeniach wymiany ciepła z gruntem należy zwrócić uwagę na sposób obliczania powierzchni i obwodu podłogi, w zależności od występowania lub braku podpiwniczenia (podziemie ogrzewane). Zasadę wymiarowania przedstawiono na rys. 1.

 wymiarowanie podłogi na gruncie zgodnie z normą

Rys. 1. Sposób wymiarowania podłogi na gruncie zgodnie z normą [10]: a) budynku niepodpiwniczonego z zastosowaniem systemu wymiarowania zewnętrznego; b) budynku podpiwniczonego (podziemie ogrzewane) z zastosowaniem wymiarów całkowitych wewnętrznych
Źródło: Autorzy

Należy zwrócić uwagę, że powołana w metodyce obliczeń norma PN-EN 12831 dopuszcza, poza obliczeniami zgodnymi z normą PN-EN ISO 13370, wykorzystanie wartości ekwiwalentnej Ueqiuv współczynnika przenikania ciepła podłogi na gruncie, ustalanego na podstawie wartości wymiaru charakterystycznego podłogi B’, zagłębienia górnej warstwy podłogi z oraz podstawowej wartości współczynnika przenikania ciepła U wyznaczonego zgodnie z normą [4].

Należy jednak wskazać, że wykorzystanie wartości ekwiwalentnych nie daje możliwości uwzględnienia rzeczywistych warunków cieplnych podłoża, wpływu izolacji krawędziowej, typu podłogi (w tym podłogi podniesionej), a przede wszystkim – nie ma zastosowania do podłóg o niskim współczynniku przenikania ciepła, np. domów pasywnych, dla których współczynnik przenikania ciepła jest mniejszy niż 0,25 W/(m2 K).

Zgodnie ze wzorem (5) współczynnik wymiany ciepła z przestrzeni ogrzewanej do gruntu koryguje się wielkościami fg1, fg2 oraz GW. Współczynnik korekcyjny uwzględniający wpływ wody gruntowej na zwiększenie wymiany ciepła określa się na podstawie normy PN-EN ISO 13370, jednak w tym celu wymagana jest znajomość głębokości lustra wody gruntowej poniżej terenu oraz jej średniej prędkości przepływu.

Wartości przybliżone dla dwóch przypadków (odległość pomiędzy założonym poziomem wód gruntowych oraz płytą podłogi na gruncie wynosząca do i ponad 1 m) podaje norma PN-EN 12831 w załączniku normatywnym NB. Orientacyjna wartość współczynnika uwzględniającego wpływ rocznych wahań temperatury zewnętrznej fg1 wynosi 1,45, natomiast współczynnik fg2 (wg wzoru (6)) uwzględnia różnicę między średnią roczną temperaturą powietrza zewnętrznego a jej wartością obliczeniową.

 Dane klimatyczne do określenia współczynnika redukcyjnego

Tabela 1. Dane klimatyczne do określenia współczynnika redukcyjnego fg2, na podstawie [9, 19]

W przypadku obliczeń obciążenia cieplnego pomieszczeń w projektowaniu instalacji centralnego ogrzewania do wyznaczenia współczynnika fg2 przyjmowane są wartości średniej rocznej temperatury powietrza zewnętrznego w strefie klimatycznej, natomiast do obliczenia charakterystyki energetycznej budynku przyjmuje się średnią roczną temperaturę powietrza zewnętrznego z rozpatrywanej lokalizacji budynku (tabela 1).

Współczynnik wymiany ciepła przez przenikanie(6)

Współczynnik wymiany ciepła przez przenikanie, opisany zależnościami (2) i (3), uwzględnia dwuwymiarową wymianę ciepła przez mostki termiczne. Liniowy współczynnik przenikania ciepła określa się na podstawie katalogu mostków cieplnych zamieszczonego w normie PN-EN ISO 14683 [13], wyznaczonego dla węzłów przegród o współczynniku przenikania ciepła ok. 0,35 W/(m2 K).

Katalog zawiera ograniczona liczbę rozwiązań, stąd w przypadku prowadzenia bardziej szczegółowych obliczeń lub analiz węzłów przegród pasywnych lub semi-pasywnych liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka termicznego powinien zostać wyznaczony metodą opisaną w normach PN-EN ISO 10211-1 [7] oraz PN‑EN ISO 10211-2, z reguły z zastosowaniem programów numerycznych.

Przy zastosowaniu w obliczeniach systemu wymiarowania zewnętrznego suma iloczynów liniowego współczynnika przenikania ciepła y i długości węzłów tworzących mostek termiczny daje możliwość uwzględnienia, poprzez podwójne przeliczenie, również trójwymiarowej wymiany ciepła powstającej na przecięciu dwóch lub więcej mostków termicznych (rys. 2).

Graficzna interpretacja wielowymiarowej wymiany ciepła

Rys. 2. Graficzna interpretacja uwzględnienia wielowymiarowej wymiany ciepła przy zastosowaniu systemu wymiarowania zewnętrznego
Źródło: Autorzy

Przy bilansowaniu mostków termicznych należy również zwrócić uwagę, że przez powołanie w metodyce obliczeń charakterystyki energetycznej budynków [15] podstawowej metody wyznaczania współczynnika wymiany ciepła przez przenikanie nie mają dalszego zastosowania wartości poprawkowego współczynnika DUTb powszechnie wykorzystywane do uwzględnienia wpływu mostków termicznych w obliczeniach obciążenia cieplnego pomieszczeń metodą uproszczoną [9].

W sytuacji gdy przegroda zamykająca przestrzeń o regulowanej temperaturze graniczy z przestrzenią nieogrzewaną, w obliczeniach współczynnika wymiany ciepła (wzór (3)) stosuje się współczynnik redukcji temperatury wyznaczany zgodnie z normą PN-EN 12831 [9] lub normą PN-EN ISO 13789 [11], opisany zależnościami (7) i (8):

zależności temperatury(7)

zależności współczynnika wymiany ciepła (8)

gdzie:
qint,i – temperatura przestrzeni ogrzewanej, °C;
qu – temp. przestrzeni nieogrzewanej, °C;
qe – temperatura środowiska zewnętrznego, °C;
Hue – współczynnik wymiany ciepła pomiędzy przestrzenią nieogrzewaną i środowiskiem zewnętrznym, W/K;
Hiu – współczynnik wymiany ciepła pomiędzy przestrzenią ogrzewaną i nieogrzewaną, W/K.

W przypadku występowania w budynku przegród z izolacją transparentną, wentylowanych ścian słonecznych czy innych komponentów specjalnych obliczenia współczynnika wymiany ciepła przez przenikanie należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN ISO 13790 [12].

Straty ciepła przez przenikanie, zgodnie z obowiązującą metodyką obliczeń [15], wyznacza się z zależności (9), analogicznie jak w przypadku normy dotyczącej obliczeń energetycznych właściwości użytkowych budynków – obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia [12].

obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia (9)

gdzie:
tM – liczba godzin w analizowanym miesiącu, h;
qint,s,H – temperatura rozpatrywanej przestrzeni ogrzewanej s w trybie ogrzewania, °C.

Temperaturę wewnętrzną w strefie (10) oblicza się zgodnie z normą PN-EN ISO 13790 [12] jako średnią ważoną, gdzie wagę stanowi powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze – powierzchnia użytkowa [15] zdefiniowana w normie dotyczącej obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie [14] oraz uszczegółowiona w metodyce obliczeń [15] analogicznie do przyjętych zapisów rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [16].

temperaturę wewnętrzną w strefie(10)

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującą metodyką obliczeń [15] jedną strefę obliczeniową można utworzyć w sytuacji, gdy różnica temperatury przestrzeni przyległych strefy ogrzewanej nie różni się więcej niż o 4 K. Szczegółowy opis warunków podziału budynku na strefy obliczeniowe przedstawiony jest w normie poświęconej obliczaniu zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia, tj. PN-EN ISO 13790 [12].

Średnia miesięczna temperatura powietrza zewnętrznego do wzoru (9) przyjmowana jest z danych typowego roku meteorologicznego [19], określonego dla 61 stacji meteorologicznych zlokalizowanych na terenie kraju. Do obliczeń należy przyjmować informacje ze stacji najbliższej względem analizowanej lokalizacji budynku [15].

Straty ciepła przez wentylację

Zgodnie z metodyką obliczeń charakterystyki energetycznej [15] współczynnik wymiany ciepła przez wentylację oblicza się z zależności (11), analogicznie do zapisów normy PN-EN ISO 13789 [11] oraz PN-EN ISO 13790 [12]. W nowym ujęciu obliczeń objętość rozpatrywanych strumieni powietrza warunkuje się przeznaczeniem budynku oraz rodzajem systemu wentylacji (tabela 2).

strumienie powietrza oraz współczynniki redukcji temperatury

Tabela 2. Uśrednione w czasie strumienie powietrza k oraz ich współczynniki redukcji temperatury [15]

Objętość uśrednionego w czasie podstawowego strumienia powietrza wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej wywiewnej określona została wskaźnikowo w odniesieniu do powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze (12), a w przypadku wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zależnością (13).

W odniesieniu do przypadków, które nie zostały wyszczególnione w metodyce obliczeń [15], zastosowanie mają postanowienia normy dotyczącej obliczania zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia, tj. PN-EN ISO 13790 [12], która z kolei zawiera powołanie na normy PN-EN 15241 [1] i PN-EN 15242 [2] oraz PN-EN 15243 [3].

Hve,s(11)

Vve,l,n(12)

Vve,l,n(13)

gdzie:
raca – pojemność cieplna powietrza, przyjmowana jako wartość stała wynosząca 1200 J/(m3 K);
bve,k – współczynnik redukcji temperatury strumienia k, –;
Vve,k – rozpatrywany strumień powietrza, m3/s;
Vve,1,s – podstawowy strumień powietrza zewnętrznego w okresie użytkowania, m3/(m2 s);
Af – powierzchnia przestrzeni o regulowanej temperaturze, m2;
rn – współczynnik redukcyjny, –.

Współczynnik b, określający udział czasu pracy wentylatorów wentylacji mechanicznej w rozpatrywanym okresie, wynika ze sposobu użytkowania budynku oraz wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych. W przypadku braku danych wyznaczany jest na podstawie normy PN-EN ISO 13790 [12] zawierającej odnośnik do kolejnej normy, tj. PN-EN 15242 [2].

Średnią miesięczną sprawność odzysku ciepła z powietrza usuwanego przy zastosowaniu gruntowego wymiennika ciepła oblicza się z zależności [15]:

Średnią miesięczną sprawność odzysku ciepła(14)

w której sprawność gruntowego wymiennika ciepła hGWC,n przyjmowana jest na podstawie danych udostępnionych przez dostawcę, producenta lub zawartych w projektowej dokumentacji technicznej, a sprawność temperaturową wymiennika ciepła hoc1,n wyznacza się na podstawie zapisów norm PN-EN 15241 i 15242 [1, 2] poprzez powołanie w normie PN-EN ISO 13790 [12].

Dodatkowy strumień powietrza powstający na skutek oddziaływania sił wyporu termicznego oraz działania wiatru Vinf wyznacza się z zależności (15) w przypadku przeprowadzenia badania szczelności powietrznej obudowy. W sytuacji gdy badanie nie zostało przeprowadzone, korzysta się ze wzoru (16), przyjmując krotność wymiany powietrza [15] n na poziomie 0,2 h–1 – w przypadku budynków wzniesionych po 1995 r. oraz wcześniejszych, o ile po roku 1995 zostały w nich wymienione okna i drzwi balkonowe.

W pozostałych przypadkach przyjmuje się krotność wymiany kubatury wewnętrznej wynoszącą 0,3 h–1. We wzorach (15) i (16) przez V oznaczono kubaturę wewnętrzną analizowanej strefy wyrażoną w m3.

kubaturę wewnętrzną analizowanej strefy(15)

kubatura wewnętrzna analizowanej strefy(16)

Straty ciepła przez wentylację, zgodnie z obowiązującą metodyką obliczeń [15], wyznacza się z zależności (17), analogicznie jak w przypadku strat ciepła przez przenikanie (10).

Straty ciepła przez wentylację(17)

obliczenia strat ciepła przez przenikanie i wentylację

Tabela 3. Wykaz odwołań normatywnych w obliczeniach strat ciepła przez przenikanie i wentylację

Podsumowanie

W obliczeniach strat ciepła przez przenikanie i wentylację przeprowadzanych na potrzeby określenia charakterystyki energetycznej budynków zastosowanie ma kilkanaście norm przedmiotowych przywołanych w metodyce obliczeń [15] w sposób bezpośredni lub pośredni. Należy podkreślić, że zapisy każdej z wymienionych w artykule norm mają ograniczony zakres zastosowania w obowiązującym algorytmie określania wskaźników energetycznych budynku. Zestawienie głównych i wtórnych powołań normatywnych przedstawiono w tabeli 3.

Pracę ze wskazanym zbiorem norm przedmiotowych utrudnia brak spójności językowej wynikający z ich tłumaczenia na język polski oraz już niezależna od Polskiego Komitetu Normalizacyjnego niespójność przyjętych oznaczeń poszczególnych wielkości. Szeroki zakres powołań zapisów norm przedmiotowych oraz opisane w nich metody obliczeniowe i dopuszczalne uproszczenia powodują możliwość powstania rozbieżności obliczeniowych w zależności od interpretacji dostępnych danych wejściowych oraz przyjętej metodyki postępowania zgodnej z wyszczególnionymi normatywami.

Literatura

 1. 1PN-EN 15241:2007 + AC:2011 Wentylacja budynków. Metody obliczenia strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza.
 2. PN-EN 15242:2007 Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do wyznaczania strumieni objętości powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji.
 3. PN-EN 15243:2007 Wentylacja budynków. Obliczanie temperatury wewnętrznej, obciążenia i energii w budynkach wyposażonych w systemach klimatyzacji.
 4. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 5. PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona
 6. PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne właściwości okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 2: Metoda komputerowa dla ram.
 7. PN EN ISO 10211-1:2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania.
 8. PN-EN ISO 10456:2009 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.
 9. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia ciepl­nego.
 10. PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Przenoszenie ciepła przez grunt. Metody obliczania
 11. PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania.
 12. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
 13. PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczyn­nik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.
 14. PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub samodzielnej części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU 2014, poz. 888).
 16. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU 2012, poz. 462).
 17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013, poz. 926).
 18. Gawin D., Sabiniak H. red., Świadectwa charakterystyki energetycznej. Praktyczny poradnik, ArCADiasoft Chudzik sp.j., Łódź 2010.
 19. Typowy rok meteorologiczny, www.mir.gov.pl.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Maciej Danielak SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia...

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne jest coraz ważniejszym aspektem doboru urządzeń.

mgr inż. Katarzyna Rybka Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach...

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza....

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza. Ma to istotny wpływ na eksploatację tych urządzeń – nieprawidłowa wentylacja grozi bowiem ich przegrzewaniem się i awarią.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

dr inż. Maciej Besler, dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Michał Fijewski Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię...

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię stosowane są coraz powszechniej. Zastosowania wymienników odzyskujących ciepło i chłód wymagają także obowiązujące przepisy.

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

dr inż. Andrzej Bugaj System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

System wentylacji na żądanie – zasady stosowania System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe...

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe może przynieść oszczędność kosztów eksploatacyjnych na poziomie 50–60%, natomiast w biurach ok. 20%.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1) Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w...

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic. Istotną rolę w działaniach energooszczędnościowych odgrywa także eliminowanie wzajemnego niekorzystnego oddziaływania instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o. Koszty zużycia energii cieplnej mogą być także obniżane poprzez...

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

dr Michał Michałkiewicz, mgr inż. Karolina Popłonek Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi...

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi zapobiega wymiana powietrza, a urządzenia i instalacje wentylacyjne należy systematycznie czyścić. Ma to szczególne znaczenie w sezonie zimowym.

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Katarzyna Rybka Klimatyzacja precyzyjna

Klimatyzacja precyzyjna Klimatyzacja precyzyjna

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej....

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej. Jest ona stosowana przede wszystkim w serwerowniach, pomieszczeniach, w których gromadzone są bazy danych, oraz centralach telekomunikacyjnych, a także laboratoriach.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją...

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją technologiczną. Poniżej przedstawione zostały elementy związane z wentylacją technologiczną, takie jak digestoria, filtry/skrubery, ssawki, okapy oraz szafy wentylowane.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Edyta Ciesielska Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja...

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja kosztów eksploatacyjnych jest na tyle znacząca, że dodatkowe nakłady inwestycyjne na okna przeciwsłoneczne zwracają się po około 3 latach eksploatacji.

dr inż. Maria Kostka Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe...

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe wymogi zobowiązują producentów do podawania informacji istotnych z punktu widzenia późniejszej eksploatacji. Dane te umożliwiają porównywanie urządzeń. Rzeczywiste koszty eksploatacji instalacji zależą jednak od wielu parametrów, z których część ustalana jest indywidualnie dla danego systemu na...

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń,...

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, jakość powietrza wewnętrznego, minimalny strumień powietrza, stężenie dwutlenku węgla, a także obecność pyłów.

dr inż. Anna Charkowska, mgr inż. Andrzej Różycki, mgr inż. Radosław Lenarski Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2 Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach...

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach poszczególnych klas. Poniżej scharakteryzowano zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego, odbiorowego oraz eksploatacyjnego.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza...

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza zewnętrznego nie skutkuje polepszeniem jakości powietrza wewnętrznego. W obiektach szkolnych o zakresie prac modernizacyjnych decydują często ograniczone środki inwestycyjne, a w trakcie eksploatacji wentylacja pomieszczeń jest nierzadko świadomie ograniczana w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

dr inż. Kazimierz Wojtas Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne...

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Jest to konsekwencją konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej, której rozwój wspierany jest przez budownictwo energooszczędne, przede wszystkim potrzebę hermetyzacji budynków i kontrolowania wentylacji z odzyskiem ciepła.

dr inż. Kazimierz Wojtas Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890 Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych...

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych klas na nowe. Z tego powodu przed producentami urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych stoi m.in. zadanie sformułowania całkowicie nowych wymagań w zakresie ochrony powierzchni wymienników ciepła przed ich zanieczyszczeniem w trakcie eksploatacji. W artykule zawarto propozycję prostego wskaźnika...

mgr inż. Krzysztof Kegler Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji...

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji uzyskuje się m.in. dzięki zastosowaniu kompozytowych przewodów wentylacyjnych oraz odpowiednich nawiewników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.