RynekInstalacyjny.pl

Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Microbiological quality of the air in the tennis courts’ hall

Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych
fot. Pixabay.com
 

Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych


fot. Pixabay.com


 

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi zapobiega wymiana powietrza, a urządzenia i instalacje wentylacyjne należy systematycznie czyścić. Ma to szczególne znaczenie w sezonie zimowym.

Zobacz także

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Energoterm Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie...

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji. Wychodząc naprzeciw polepszaniu warunków bytowych ludzi przebywających w pomieszczeniach z wentylacją i rekuperacją, wprowadziliśmy w tych instalacjach montaż generatorów emitujących jony ujemne nazywane aerojonami.

Mało jest prac omawiających mikrobiologiczną czystość powietrza w halach, w których zainstalowane są korty tenisowe. Wewnętrzne środowisko hal sportowych charakteryzuje się zwykle niską wymianą powietrza oraz wysokim poziomem dwutlenku węgla. W powietrzu wewnętrznym obiektów mogą występować liczne gatunki bakterii i grzybów mikroskopowych, które tworzą tzw. bioaerozol. Główną przyczyną takiego stanu są:

  • niedostateczna wentylacja, szczególnie zimą,
  • rzadkie i niedokładne czyszczenie całego obiektu
  • oraz duża liczba użytkowników w stosunku do powierzchni.

Często zdarza się, że koncentracja zanieczyszczeń wewnątrz obiektu sportowego jest wyższa niż na zewnątrz [1, 2, 3]. Projektując takie obiekty, należy uwzględnić m.in. sposób i efektywność wymiany oraz oczyszczania powietrza.

Cel i zakres badań

W celu oceny jakości powietrza na terenie krytych kortów tenisowych w Poznaniu zbadano wybrane bakterie i grzyby, których obecność świadczy o mikrobiologicznym skażeniu powietrza. Cztery korty tenisowe o nawierzchni z mączki ceglanej, o wymiarach 10,97 m na 23,77 m, przykryte są powłoką namiotową i dziennie korzysta z nich około 50–70 osób.

W ramach wentylacji stosuje się kurtyny boczne oraz górne wentylatory.

W okresach niskiej temperatury każdy kort ogrzewany jest piecem nadmuchowym. Korty ogrzewane są zwykle od 1 listopada do 30 kwietnia, aby nie dopuścić do zamarznięcia i spękania nawierzchni.

Terminy badań i stanowiska pomiarowe

Rozmieszczenie stanowisk badawczych

Rys. 1. Rozmieszczenie stanowisk badawczych


 

Badania mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza prowadzono na dwóch kortach przez cztery miesiące, od stycznia do kwietnia 2013 roku, z częstotliwością raz w miesiącu.

Podczas każdego badania mierzono również parametry mikroklimatyczne (temperatura [°C], wilgotność [%] i prędkość wiatru [m/s]) panujące na danym stanowisku.

Próbki pobierano na sześciu stałych stanowiskach pomiarowych wewnątrz hali kortów oraz na jednym stanowisku na zewnątrz obiektu (tło badań).

Stanowisko nr 1 i 4 zlokalizowano w rogu kortu przy nagrzewnicy, stanowisko nr 2 i 5 – w środkowej części kortu z boku siatki, stanowisko nr 3 i 6 – w rogu kortu, po przeciwnej stronie wejścia na kort, natomiast stanowisko nr 7 znajdowało się na zewnątrz hali kortów. Rozmieszczenie stanowisk przedstawiono na rys 1.

Materiały i metody

Pobór próbek powietrza odbywał się metodą zderzeniową przy wykorzystaniu mikrobiologicznego próbnika powietrza MAS-100 Eco. W trakcie badań oznaczano ogólną liczebność bakterii mezofilnych i psychrofilnych, gronkowce (Staphylococcus) mannitolododatnie (M+, typ α) i mannitoloujemne (M-, typ β), bakterie Pseudomonas fluorescens, promieniowce (Actinobacteria) oraz grzyby mikroskopowe.

Poszczególne grupy mikroorganizmów inkubowano w cieplarkach zgodnie z wytycznymi Polskich Norm [4, 5]. W tab. 1 zestawiono zastosowane w badaniach pożywki, temperatury oraz czas inkubacji.

Warunki inkubacji mikroorganizmów

Tab. 1. Warunki inkubacji mikroorganizmów

Po okresie inkubacji zliczano wyrosłe mikroorganizmy, a wynik podano jako JTK/m3 (jednostki tworzące kolonie). Stopnie zanieczyszczenia powietrza, w zależności od liczebności zawartych w nim bakterii (tab. 2) i grzybów (tab. 3), określają Polskie Normy [4, 5].

Ocena stopnia bakteriologicznego

Tab. 2. Ocena stopnia bakteriologicznego zanieczyszczenia powietrza w 1 m3 wg PN-89/Z-04111/02 [4]

 Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza grzybami

Tab. 3. Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza grzybami w 1 m3 wg PN-89/Z-04111/03 [5]


 

Wyniki badań

W tab. 4 zestawiono wyniki badań warunków mikroklimatycznych panujących na stanowiskach kortów tenisowych (nr 1–6) oraz w środowisku zewnętrznym (nr 7), które stanowiło tzw. tło badań.

Temperatura powietrza w hali kortów tenisowych wahała się od 6,8 do 32,0°C, wyższe wartości stwierdzano zwykle na stanowiskach 1 i 4, które zlokalizowane były bliżej nagrzewnicy powietrza.

W środowisku zewnętrznym od stycznia do marca 2013 r. notowano ujemne temperatury (od –1,0 do –2,0°C) i występowanie śniegu, natomiast w kwietniu temperatura była wysoka i osiągnęła 20,7°C (fot. 1 i fot. 2).

Wyniki badań mikroklimatycznych

Tab. 4. Wyniki badań mikroklimatycznych


 

Wilgotność względna powietrza wewnątrz obiektu zawierała się w przedziale od 18,3 do 76,4%. Na zewnątrz obiektu również stwierdzono duże wahania wilgotności, od 40,9 do 92,0%, a także obecność wiatrów o prędkościach od 0,2 do 3,1 m/s.

Kort tenisowy

Fot. 1. Punkt pomiarowy nr 2 w środkowej części kortu 1

Punkt pomiarowy

Fot. 2. Punkt pomiarowy nr 7 na zewnątrz obiektu

tab. 5 zestawiono wyniki badań bakterii, natomiast w tab. 6 grzybów mikroskopowych wykrytych w 1 m3 powietrza. W zestawieniu wyników podano zakresy uzyskanych pomiarów oraz wartość średnią (JTK/m3).

 

Zakresy liczebności bakterii

Tabela 5. Zakresy (a) oraz wartość średnia (b) liczebności bakterii (JTK) w 1 m3 powietrza

Zakresy liczebności grzybów mikroskopowych

Tabela 6. Zakresy (a) oraz wartość średnia (b) liczebności grzybów mikroskopowych (JTK) w 1 m3 powietrza


 

Wszystkie badane grupy mikroorganizmów występowały w zmiennych ilościach.

Największą średnią liczebność stwierdzono wśród bakterii psychrofilnych i mezofilnych, a najmniejszą u Pseudomonas fluorescens.

Największą średnią liczebność bakterii mezofilnych i psychrofilnych stwierdzono na stanowisku 4, gronkowców i promieniowców na stanowisku 2, natomiast Pseudomonas fluorescens hodowanych w 26°C na stanowisku 1.

W całym okresie badawczym nie stwierdzono obecności Pseudomonas fluorescens hodowanych w 4°C.

Biorąc pod uwagę wszystkie grupy bakterii, najczystsze powietrze było na zewnątrz, na stanowisku 7. Natomiast analizując liczebność wszystkich bakterii wewnątrz hali kortów tenisowych, można zauważyć, że wyższe zanieczyszczenie było na stanowiskach 2, 4 i 1, a najniższe na stanowiskach 5 i 6. Najwyższe średnie liczebności grzybów mikroskopowych odnotowywano zwykle na korcie nr 1.

Zgodnie z Polskimi Normami [4, 5] (tab. 2 i tab. 3) można stwierdzić, że powietrze na kortach tenisowych często było silnie zanieczyszczone gronkowcami i średnio promieniowcami i bakteriami mezofilnymi. Okresowo licznie występowały promieniowce i Pseudomonas fluorescens (w 26°C), które świadczyły o silnym zanieczyszczeniu powietrza, natomiast grzyby mikroskopowe najczęściej wskazywały na przeciętnie czyste powietrze atmosferyczne.

Sporadycznie grzyby mikroskopowe wskazywały na zanieczyszczenie mogące negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne człowieka. Dotyczyło to przypadków uzyskanych na korcie nr 1.

Porównując stopień mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza z parametrami mikroklimatycznymi, daje się zauważyć, że w sąsiedztwie nawiewów powietrza z nagrzewnicy (stanowisko 1 i 4) częściej stwierdzano większe zanieczyszczenie powietrza niż po przeciwległej stronie kortu (stanowiska 3 i 6).

Zwykle na stanowiskach 1 i 4 występowała wyższa temperatura powietrza, natomiast wilgotność ulegała znacznym wahaniom. W czasie badań zauważono, że w obrębie kortu nr 1 częściej przebywało więcej osób niż przy korcie nr 2. Ten fakt może również wpływać na większe mikrobiologiczne źródło zanieczyszczenia powietrza w tej części hali kortów.

Dyskusja

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie badaniami nad występowaniem bioaerozolu w pomieszczeniach. W powietrzu wewnętrznym może występować kilkadziesiąt gatunków bakterii, kilkaset gatunków grzybów pleśniowych oraz wiele innych organizmów [6].

Źródłem aerozolu bakteryjnego są najczęściej ludzie, a emisja drobnoustrojów zachodzi podczas mówienia, kaszlu i kichania oraz złuszczania się naskórka. Natomiast źródłem grzybów jest najczęściej proces ich migracji ze środowiska zewnętrznego. Grzyby mogą pochodzić także bezpośrednio z pomieszczeń utrzymywanych w złym stanie technicznym, jak np. wilgotne i zagrzybione ściany, podłogi czy materiały budowlane.

W badaniach przeprowadzonych na kortach w Poznaniu stwierdzono duże wahania liczebności bakterii, a jakość powietrza zmieniała się od czystego do silnie zanieczysz­sczonego. Na uzyskane wyniki niewątpliwie miała wpływ liczba ludzi przebywających na korcie.

Analizując wyniki badań, zauważono, że liczba drobnoustrojów w powietrzu uzależniona była od stanowiska i pory (godziny), w której wykonano pobór prób powietrza.

Podobne wyniki uzyskały Stobińska i Skrzycka [7] w badaniach powietrza wykonanych w budynkach Politechniki Łódzkiej. Zaobserwowały one, że ilość mikroorganizmów zależy od liczby osób przebywających w miejscu wykonania pomiaru.

W badaniach Muszyńskiego i Wojewódki [8] w pomieszczeniach biurowych stwierdzono m.in. od 75 do 550 JTK/m3 bakterii mezofilnych. Wyniki badań własnych prowadzonych na terenie kortów tenisowych wskazują na znacznie wyższe wahania liczebności bakterii mezofilnych.

W badanym powietrzu na kortach tenisowych liczebność bakterii Pseudomonas fluorescens nie była wysoka (0–120 JTK/m3), jednak i tak dopuszczalne normy zostały okresowo przekroczone.

Również w badaniach prowadzonych przez Stobińską i Skrzycką [7] stwierdzono okresową obecność tych bakterii.

Liczebność promieniowców na kortach wahała się od 30 do 2380 JTK/m3, co świadczyło o silnym zanieczyszczeniu powietrza w trakcie badań.

Przypuszczalnie bakterie te mogły przedostać się ze środowiska zewnętrznego wraz z kurzem lub błotem. Muszyński i Wojewódka [8] w swoich badaniach nie stwierdzili obecności tych bakterii, natomiast Kaźmierczuk i Kalisz [9] uważają, że ich przydatność jako wskaźników stanu czystości powietrza jest niewielka.

Występujące w powietrzu zarodniki grzybów mogą być przyczyną wielu chorób alergicznych [6, 10]. Ogórek i Pląskowska [11] stwierdzili, że w siłowni i hali sportowej występowały dość liczne gatunki grzybów mikroskopowych. Natomiast Pastuszka i in. [12] podają, że w trakcie zajęć sportowych następuje wyraźny, zauważalny wzrost stężenia aerozolu bakteryjnego i sądzą oni, że długotrwała inhalacja obecnych tam bakterii może powodować niekorzystne skutki zdrowotne, zwłaszcza u osób wrażliwych na alergeny wziewne.

Karwowska i in. [13] stwierdzili, że w sali treningowej w klubie fitness powietrze było silnie zanieczyszczone pod względem mikrobiologicznym, a zanieczyszczona instalacja wentylacyjna stanowiła źródło dodatkowego skażenia mikrobiologicznego.

Powyższe dane wskazują, że stopień mikrobiologicznego skażenia powietrza wewnątrz pomieszczeń, w tym sportowych, może być bardzo zróżnicowany i często świadczy o silnym zanieczyszczeniu bakteriami lub zanieczyszczeniu zagrażającym środowisku naturalnemu człowieka w przypadku obecności grzybów mikroskopowych.

Podsumowanie i wnioski

Podsumowując wyniki badań przeprowadzonych w okresie zimowym na kortach tenisowych w Poznaniu, można stwierdzić, że we wszystkich seriach pomiarowych stwierdzano przekroczenie dopuszczalnych norm mikrobiologicznej jakości powietrza. W wielu przypadkach określono, że powietrze było silnie zanieczyszczone bakteriami, a zdecydowanie rzadziej notowano wysokie koncentracje grzybów mikroskopowych.

Wyższe wartości drobnoustrojów występowały na stanowiskach 2, 4 i 1, natomiast najczystsze powietrze było w środowisku zewnętrznym. Wyniki badań wskazują na konieczność prawidłowego projektowania takich obiektów, bardziej skuteczną wymianę powietrza, która uwzględni usuwanie powietrza zanieczyszczonego i nawiew powietrza czystego oraz wprowadzenie częstszego monitoringu powietrza.

Długotrwałe przebywanie osób w takim środowisku może bowiem negatywnie wpływać na ich samopoczucie i zdrowie.

Literatura

 1. Filipe T.S. et al., Indoor air quality in sports halls. Occupational Safety and Hygiene, Arezes et al. (eds), Taylor & Francis Group, London 2013, p. 175–180.
 2. Mentese S. et al., Bacteria and fungi levels in various indoor and outdoor environments in Ankara, Turkey, „Clean-Soil, Air, Water” No. 6(37)/2009, p. 487–493.
 3.  Brągoszewska E., Wlazło A., Pastuszka J.S., Narażenie na aerozol bakteryjny w niedużej hali sportowej, „Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów” No. 1(45)/2011, s. 30–36.
 4.  PN-89/Z-04111/02 Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie liczby bakterii w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną.
 5. PN-89/Z-04111/03 Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie liczby bakterii w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną.
 6. Gutarowska B., Metody oceny zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza – zalety i wady, „LAB Laboratoria, Aparatura, Badania” nr 2(7)/2002, s. 6–10.
 7.  Stobińska H., Skrzycka A., Mikroflora powietrza sal wykładowych i laboratoryjnych, VI Ogólnopolska Konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002, s. 129–134.
 8. Muszyński A., Wojewódka D., Ocena mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach biurowych, „Inżynieria i Ochrona Środowiska” nr 3–4/2001, s. 345–353.
 9. Kaźmierczuk M., Kalisz L., Ocena warunków aerosanitarnych na terenie wysypisk odpadów komunalnych, „Ochr. Śr. Zasobów Nat.” nr 21/22, 2001, s. 25–34.
 10. Butarewicz A., Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie oraz wokół wysypisk odpadów komunalnych. Zdrowie a skażenie środowiska i jego minimalizacja. Cz. II, Wydawnictwo Fundacja Życie w Zdrowiu, Białystok 1999, s. 227–248.
 11. Ogórek R., Pląskowska E., Analiza mikologiczna powietrza wybranych pomieszczeń użytku publicznego. Doniesienia wstępne, „Mikol. Lek.” nr 1(18)/2011, s. 24–29.
 12. Pastuszka J.S. et al., Narażenie na bioaerozol w szkolnej sali gimnastycznej, „Atest” nr 3/2004,  s. 29–30.
 13. Karwowska E., Miaśkiewicz-Pęska E., Grzybowski P., Wpływ instalacji wentylacyjnej na jakość powietrza wewnętrznego w klubie fitness, „Rynek Instalacyjny”, nr 3/2011, s. 26–28.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej...

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej pracują tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Maciej Danielak SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia...

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne jest coraz ważniejszym aspektem doboru urządzeń.

mgr inż. Katarzyna Rybka Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach...

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza....

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza. Ma to istotny wpływ na eksploatację tych urządzeń – nieprawidłowa wentylacja grozi bowiem ich przegrzewaniem się i awarią.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Agata Siwińska Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

dr inż. Maciej Besler, dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Michał Fijewski Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię...

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię stosowane są coraz powszechniej. Zastosowania wymienników odzyskujących ciepło i chłód wymagają także obowiązujące przepisy.

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

dr inż. Andrzej Bugaj System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

System wentylacji na żądanie – zasady stosowania System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe...

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe może przynieść oszczędność kosztów eksploatacyjnych na poziomie 50–60%, natomiast w biurach ok. 20%.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1) Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w...

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic. Istotną rolę w działaniach energooszczędnościowych odgrywa także eliminowanie wzajemnego niekorzystnego oddziaływania instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o. Koszty zużycia energii cieplnej mogą być także obniżane poprzez...

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Katarzyna Rybka Klimatyzacja precyzyjna

Klimatyzacja precyzyjna Klimatyzacja precyzyjna

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej....

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej. Jest ona stosowana przede wszystkim w serwerowniach, pomieszczeniach, w których gromadzone są bazy danych, oraz centralach telekomunikacyjnych, a także laboratoriach.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją...

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją technologiczną. Poniżej przedstawione zostały elementy związane z wentylacją technologiczną, takie jak digestoria, filtry/skrubery, ssawki, okapy oraz szafy wentylowane.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Edyta Ciesielska Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja...

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja kosztów eksploatacyjnych jest na tyle znacząca, że dodatkowe nakłady inwestycyjne na okna przeciwsłoneczne zwracają się po około 3 latach eksploatacji.

dr inż. Maria Kostka Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe...

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe wymogi zobowiązują producentów do podawania informacji istotnych z punktu widzenia późniejszej eksploatacji. Dane te umożliwiają porównywanie urządzeń. Rzeczywiste koszty eksploatacji instalacji zależą jednak od wielu parametrów, z których część ustalana jest indywidualnie dla danego systemu na...

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń,...

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, jakość powietrza wewnętrznego, minimalny strumień powietrza, stężenie dwutlenku węgla, a także obecność pyłów.

dr inż. Anna Charkowska, mgr inż. Andrzej Różycki, mgr inż. Radosław Lenarski Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2 Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach...

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach poszczególnych klas. Poniżej scharakteryzowano zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego, odbiorowego oraz eksploatacyjnego.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza...

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza zewnętrznego nie skutkuje polepszeniem jakości powietrza wewnętrznego. W obiektach szkolnych o zakresie prac modernizacyjnych decydują często ograniczone środki inwestycyjne, a w trakcie eksploatacji wentylacja pomieszczeń jest nierzadko świadomie ograniczana w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

dr inż. Kazimierz Wojtas Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne...

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Jest to konsekwencją konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej, której rozwój wspierany jest przez budownictwo energooszczędne, przede wszystkim potrzebę hermetyzacji budynków i kontrolowania wentylacji z odzyskiem ciepła.

dr inż. Kazimierz Wojtas Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890 Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych...

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych klas na nowe. Z tego powodu przed producentami urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych stoi m.in. zadanie sformułowania całkowicie nowych wymagań w zakresie ochrony powierzchni wymienników ciepła przed ich zanieczyszczeniem w trakcie eksploatacji. W artykule zawarto propozycję prostego wskaźnika...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.