RynekInstalacyjny.pl

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Air pollution and its impact on human health

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na człowieka;http://dolnoslaskialarmsmogowy.pl

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na człowieka;
http://dolnoslaskialarmsmogowy.pl

Jakość powietrza to jeden z wyznaczników jakości życia. Organizm człowieka musi się zmagać z wieloma zanieczyszczeniami gazowymi, pyłowymi i mikrobiologicznymi. Poznanie ich wpływu na zdrowie ludzi jest wstępem do zbadania zjawiska syndromu chorego budynku (SBS).

Zobacz także

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Energoterm Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie...

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji. Wychodząc naprzeciw polepszaniu warunków bytowych ludzi przebywających w pomieszczeniach z wentylacją i rekuperacją, wprowadziliśmy w tych instalacjach montaż generatorów emitujących jony ujemne nazywane aerojonami.

Atmosfera Ziemi to powłoka gazowa otaczająca kulę ziemską [1]. Mieszanina gazów składająca się na atmosferę nazywana jest powietrzem atmosferycznym, które cechuje się pewną zmiennością parametrów fizycznych w czasie i przestrzeni. Powietrze w najniższej warstwie atmosfery, czyli w troposferze, to bezbarwna i bezwonna mieszanina gazów (tab. 1).

Skład powietrza w troposferze

Tab. 1. Skład powietrza czystego w warstwie troposfery (do ok. 13 km)

Procentowy udział poszczególnych składników powietrza jest zmienny i zależy od stopnia czystości atmosfery oraz od lokalizacji w terenie. Powietrze miast, osiedli i obiektów przemysłowych zawiera więcej zanieczyszczeń niż w lasach, na polu czy w parku. Podobnie stopień zanieczyszczenia pomieszczeń może być większy niż środowiska zewnętrznego. Na zanieczyszczenie powietrza wpływają głównie gazy, pyły oraz drobnoustroje. Najwięcej drobnoustrojów jest w dolnych warstwach atmosfery, stykających się bezpośrednio z glebą.

Czy wiesz jak poprawić jakość powietrza w szkołach? »

Zanieczyszczenie powietrza

Jakość powietrza odzwierciedla stopień jego zanieczyszczenia. Za zanieczyszczenia uważa się wszystkie substancje, których udział w powietrzu przekracza średnie stężenie w powietrzu czystym.

Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 r. [2] stanowiła, że zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego jest wprowadzanie do niego substancji stałych, ciekłych i gazowych w ilościach, które mogą ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku.

Z kolei ustawa Prawo ochrony środowiska [3] w Dziale II, artykuł 3 stwierdza, że gdy mowa jest o zanieczyszczeniu, rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska i może powodować szkodę w dobrach materialnych, pogarszać walory estetyczne środowiska lub kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska. Dodatkowo w Dziale II artykuł 85 podaje się, że ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:

 • utrzymanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów,

 • zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane,

 • zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach

Substancje zanieczyszczające atmosferę oddziałują na wszystkie elementy środowiska, na żywe zasoby przyrody, zdrowie człowieka i wytwory jego działalności.

Czytaj też: Koszty zanieczyszczenia powietrza w Polsce - raport WHO >>>

Najczęściej wyróżnia się dwa rodzaje zanieczyszczeń powietrza:

 • pochodzenia naturalnego, które powstają na skutek wybuchów wulkanów, pożarów lasów, burz piaskowych, huraganów, tajfunów, tornad, procesów rozkładu materii organicznej (np. na bagnach),

 • pochodzenia antropogenicznego, które związane są z działalnością człowieka (np. pyły i gazy).

Głównymi antropogenicznymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce i na świecie są:

 • zakłady produkujące energię elektryczną i cieplną,

 • zakłady przemysłowe,

 • pojazdy mechaniczne,

 • rozproszone źródła sektora komunalno-bytowego,

 • gospodarstwa rolne,

 • budynki indywidualne,

 • transgraniczne obiekty przemysłowe.

W technologiach ww. źródeł emisji dominują głównie procesy spalania paliw kopalnych, w wyniku czego emitowane są duże ilości pyłów, gazów (np. SO2, NOx, CO, CO2, O3) i węglowodorów (alkany, alkeny, alkiny).

Biorąc pod uwagę stan skupienia i formę występowania, wśród zanieczyszczeń powietrza można wyróżnić gazy, pyły i aerozole. Zanieczyszczenia gazowe można dodatkowo podzielić na:

 • mające wpływ na jakość powietrza w skali lokalnej i regionalnej (np. dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx, tlenek węgla CO, lotne związki organiczne LZO, benzen C6H6)

 • zanieczyszczenia mogące oddziaływać na atmosferę w skali globalnej, poprzez wpływ na tzw. efekt cieplarniany (np. dwutlenek węgla CO2, metan CH4, tlenek diazotu N2O).

Zanieczyszczenia zawarte w atmosferze mogą reagować między sobą, czemu sprzyja promieniowanie słoneczne, temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza [5].

Głównymi gazowymi zanieczyszczeniami powietrza są:

 • związki siarki (np. dwutlenek siarki SO2, trójtlenek siarki SO3, siarkowodór H2S),

 • związki azotu (tlenek azotu NO, dwutlenek azotu NO2, tlenek dwuazotu N2O, amoniak NH3),

 • związki węgla (tlenek węgla – czad CO, dwutlenek węgla CO2),

 • węglowodory (CxHy, np. metan CH4, etan C2H6),

 • lotne związki organiczne LZO (np. aceton, benzen, toluen),  

 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA (np. benzo(a)piren, antracen), fluorowodór (FH), ozon (O3) i inne.

Liczne gazowe zanieczyszczenia powietrza reagują z parą wodną zawartą w powietrzu, tworząc kwasy, które są składnikiem tzw. kwaśnych deszczy. Np. dwutlenek siarki utlenia się do trójtlenku siarki, a ten z wodą daje kwas siarkowy lub z tlenków azotu powstaje kwas azotowy, a z dwutlenku węgla – kwas węglowy.

 

Zanieczyszczenia pyłowe

Zanieczyszczenia pyłowe (PM – ang. particulate matter) to zawieszone w powietrzu mineralne i organiczne cząstki (ziarna) stałe i ciekłe (aerozole) o średnicach od 0,001 do 1000 µm. W zależności od rozmiaru cząstek wyróżniamy pyły makroskopowe (od 1 do 1000 µm) i koloidalne (od 0,001 do 1 µm), które tworzą tzw. pył całkowity zawieszony (TSP – ang. total suspended particulates, o rozmiarach cząstek zwykle mniejszych niż 300 µm). Największe cząstki tworzą tzw. pył powierzchniowy, czyli kurz.

Największe znaczenie dla jakości powietrza mają pyły suche o średnicach mniejszych niż 10 µm (PM10), mniejszych od 2,5 µm (PM2,5) oraz mniejszych od 1 µm (PM1). Najbardziej niebezpieczne dla człowieka są pyły o średnicy poniżej 5 µm, tzw. pyły respirabilne, gdyż osadzają się w dolnych odcinkach dróg oddechowych i docierają aż do oskrzelików i pęcherzyków płucnych [6, 7, 8]. Pyły są istotnym czynnikiem chorobotwórczym u człowieka, gdyż osiadając na kolejnych odcinkach układu oddechowego, utrudniają oddychanie, powodują podrażnienia i zapalenia górnych dróg oddechowych, mogą być przyczyną chorób alergicznych, astmy, nowotworów gardła, krtani i płuc.

Ze względu na rodzaj zagrożenia pyły dzielimy na:

 • pyły o działaniu toksycznym, powodujące szybkie zatrucie organizmu, do których zaliczamy pyły zawierające metale ciężkie (np. Hg, Cd, As, Zn, Pb, Ni), pyły radioaktywne, pyły azbestowe, fluorki i niektóre rodzaje nawozów mineralnych. Niektóre z nich mają właściwości mutagenne i/lub kancerogenne,

 • pyły szkodliwe o działaniu pylicotwórczym, to pyły zawierające krzemionkę (SiO2, np. kwarc, chalcedon, opal), pyły drewna, bawełny, pyły glinokrzemianowe. Pyły te zmniejszają u człowieka odporność na liczne choroby zakaźne,

 • pyły neutralne o działaniu drażniącym, obejmują głównie pyły żelaza, wapienia, gipsu, węgla. Skutkiem ich działania są przewlekłe nieżyty oskrzeli i rozedma płuc. Pyły te mogą ułatwiać atakujące działania bakterii, grzybów, wirusów i innych pasożytów,

 • pyły o działaniu alergizującym to najczęściej pyły organiczne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (pyłki, sierść, pierze), a także pyły niektórych metali (np. chrom, miedź). Powodują one występowanie reakcji alergicznych,

 • pyły o działaniu chorobotwórczym, zawierające drobnoustroje (bakterie, wirusy, grzyby mikroskopowe). W zależności od ilości i rodzaju patogenów wywołują choroby zarówno u ludzi, jak i innych organizmów zwierzęcych i roślinnych.

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne są kolejnym, bardzo ważnym elementem oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka i innych organizmów.

W otaczającym nas powietrzu żyją lub przenoszone są liczne drobnoustroje, głównie niechorobotwórcze, saprofityczne, odporne na wysuszenie, ale są także bakterie chorobotwórcze (patogenne), drożdże, grzyby (pleśnie) i wirusy. Drobnoustroje te pochodzą z różnych środowisk: z gleby, wody i innych źródeł emisji. Okresowo występują one w kropelkach bioaerozolu wydzielanego zarówno przez ludzi zdrowych, jak i chorych przy kaszlu i kichaniu. W ten sposób następuje zakażenie „kropelkowe”, gdyż wdychamy bezpośrednio drobnoustroje emitowane przez ludzi.

Liczba drobnoustrojów w powietrzu zależy zarówno od liczby i stanu zdrowotnego osób przebywających w danym miejscu (pomieszczenie lub środowisko zewnętrzne), lokalizacji (np. miasto, wieś, zakład przemysłowy, zakład komunalny, park, las), jak i wysokości nad poziomem terenu. Np. w 1 m3 powietrza nad miastami na wysokości 500 m występuje ok. 2000–3000 bakterii, na wysokości 1000 m ok. 1500 bakterii, a na wysokości 2000 m ok. 500 bakterii.

Zawartość drobnoustrojów w 1 m3 powietrza np. w różnych dzielnicach miasta zależy m.in. od liczby terenów zielonych, ruchu ulicznego, potencjalnych źródeł emisji, pory roku i warunków pogodowych.

Na zmniejszenie liczby drobnoustrojów w powietrzu wpływają opady atmosferyczne, które usuwają z powietrza pyły i kurz, gdzie żyją mikroorganizmy. Natomiast wzrost temperatury i brak opadów powoduje zwiększenie liczby drobnoustrojów.

W powietrzu atmosferycznym występują m.in. bakterie saprofityczne z rodzajów: Micrococcus, Sarcina, Achromobacter, Bacillus i inne, drożdże reprezentowane są przez rodzaje Torulopsis i Rhodotorula, a grzyby przez rodzaje Penicillium, Aspergillus, Rhizopus, Mucor, Cladosporium, Dematium i inne.

Bakterie i grzyby chorobotwórcze przedostają się najczęściej do powietrza ze szpitali, klinik, sanatoriów, mieszkań ludzi chorych, z laboratoriów badawczych, obiektów komunalnych, zakładów leczniczych dla zwierząt, miejsc występowania chorych roślin i zwierząt itp.

W celu ochrony pomieszczeń (mieszkań, biur, sal kinowych, szpitali itp.) przed dopływem mikroorganizmów przy stosowaniu nawiewu powietrza (klimatyzacja/wentylacja) powinien zostać zastosowany odpowiedni filtr powietrza.

Stopień zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach zamkniętych związany jest nie tylko z jakością powietrza nawiewanego/wywiewanego, ale również z liczbą osób przebywających w pomieszczeniu, ich stanem zdrowia, czystością, sposobem i częstotliwością sprzątania obiektu, rodzajem wymiany powietrza, obecnością potencjalnych źródeł skażenia mikrobiologicznego.

Zależy on także od parametrów fizyko-chemicznych powietrza nawiewanego i wywiewanego, głównie od temperatury, wilgotności, stężenia tlenu, ditlenku węgla i innych gazów oraz pyłów obecnych w powietrzu.

Niebezpiecznymi zanieczyszczeniami powietrza wewnętrznego są bioaerozole. Stanowią one różnorodny kompleks cząstek składający się z materiałów biologicznych, takich jak bakterie, wirusy, pierwotniaki, fragmenty komórkowe, fragmenty grzybni i zarodniki grzybów oraz produktów metabolizmu, m.in.: endotoksyn, enterotoksyn, enzymów i mykotoksyn [9, 10, 11].

W zawiesinie bioaerozoli można wyróżnić także pyłki kwiatowe, szczątki roślin, łupież zwierzęcy, cząsteczki pochodzące ze złuszczenia się naskórka u ludzi oraz zwierząt [12].

Drobnoustroje w powietrzu występujące w postaci bioaerozoli mogą mieć formę układów zawierających fazę rozpraszającą (powietrze) oraz fazę rozproszoną w postaci drobnych cząsteczek cieczy, kurzu pochodzenia roślinnego, zwierzęcego czy też mineralnego [13, 14].

Czytaj też: Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej >>>

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka

Określenie ujemnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na organizm człowieka jest zagadnieniem bardzo złożonym, zależy on bowiem od wielu czynników, m.in. wieku i indywidualnej odporności organizmu, warunków klimatycznych, stężenia i czasu oddziaływania zanieczyszczeń. W tym celu prowadzi się badania biologiczne ludzi, zwierząt i roślin oraz badania statystyczne dotyczące występowania i częstotliwości pojawiania się licznych chorób.

Stwierdzono, że niektóre choroby lub dolegliwości ludzi mogą być związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń w powietrzu. Do schorzeń takich należą m.in.:

 • choroby układu oddechowego: zapalenie błony śluzowej jamy nosowej, gardła, oskrzeli, pylice, nowotwory płuc,

 • zaburzenia centralnego układu nerwowego: bezsenność, bóle głowy, złe samopoczucie,

 • choroby oczu,

 • zapalenie spojówek oka,

 • reakcje alergiczne ustroju,

 • zaburzenia w układzie krążenia,

 • choroby serca.

Liczne choroby występujące u ludzi i przenoszone za pośrednictwem powietrza przez drogi oddechowe określane są jako tzw. choroby aerogenne. Należą do nich choroby:

 • wirusowe (m.in. grypa, ospa, różyczka, zapalenie opon mózgowych),

 • bakteryjne (gruźlica, krztusiec, zapalenie płuc i oskrzeli, błonica),

 • wywołane przez grzyby (kropidlakowa grzybica płuc, geotrychoza płuc, promienica płuc, grzybica oskrzeli, grzybiczne zapalenie płuc).

Nie należy także zapominać o licznych schorzeniach alergicznych przenoszonych drogami oddechowymi. Należą do nich m.in.: katary sienne, dychawica oskrzelowa, wysypki, pokrzywki i dreszcze, które powodowane są pyłkami kwiatów, zbóż, drzew, zarodnikami grzybów, obecnością kurzu czy przez różne związki chemiczne.

Zanieczyszczenia atmosfery, oprócz schorzeń u ludzi, zwierząt i szkodliwego wpływu na uprawy i drzewostan, powodują także niszczenie budowli (niejednokrotnie o walorach zabytkowych), korozję metali, niszczenie skóry, papieru, odzieży, wydłużanie czasu wysychania farb i lakierów oraz redukcję promieniowania słonecznego.

Syndrom chorego budynku

Zagadnienie złej jakości powietrza w budynkach i związanych z nią zagrożeń zdrowotnych było tematem wielu prac badawczych, głównie dotyczących tzw. syndromu chorego budynku (SBS).

W latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy użyto terminu „syndrom chorego budynku” (sick buildings syndrome – SBS) na określenie zespołu czynników negatywnie wpływających na samopoczucie i zdrowie ludzi.

W 1982 roku Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie uznała SBS za problem zdrowotny i ustaliła listę objawów związanych z przebywaniem w „chorych” budynkach. Znalazły się na niej:

 • dolegliwości typowo alergiczne, takie jak: zapalenie śluzówek, astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenia gardła, krtani i oskrzeli,

 • bóle i zawroty głowy, migreny, rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji, nienaturalne zmęczenie, znaczny spadek nastroju,

 • podrażnienie błon śluzowych (suchość lub podrażnienie oczu, nosa, gardła, utrudnione oddychanie),

 • objawy skórne (przesuszenie, zaczerwienienie, złuszczanie naskórka na twarzy, rękach, uszach).

O syndromie chorego budynku mówimy najczęściej wówczas, gdy problemy zdrowotne pojawiają się u co najmniej 20–25% osób długotrwale przebywających w danym obiekcie. Natomiast choroby pojawiające się u osób przebywających w chorych budynkach nazywa się chorobami związanymi z budynkiem (BRI – building related illness), wśród których wymienia się zatrucie tlenkiem węgla, astmę, chorobę legionistów [15].

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach (w każdym typie budynku) są:

 • organizmy żywe: wirusy, bakterie, pleśnie, grzyby oraz sam człowiek,

 • materiały budowlane: tynki, farby, lakiery, rozpuszczalniki,

 • elementy wyposażenia: meble, wykładziny, komputery, drukarki,

 • systemy wentylacji i klimatyzacji,

 • inne czynniki, np. palenie tytoniu, gotowanie, brak higieny.

Obecnie dorosły człowiek ok. 80% swojego czasu spędza w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak dom, miejsca pracy, środki transportu, centra handlowe, szkoły.

W przypadku dzieci czy osób starszych i chorych ten procent jest większy. Statystyki wskazują, że w dni wolne od pracy 15% naszego czasu spędzamy na zewnątrz, co daje 85% czasu w zamkniętych wnętrzach.

Znany jest negatywny wpływ pogorszenia jakości powietrza wewnętrznego na zdrowie i efektywność pracy pracowników przebywających w biurowcach, w budynkach mieszkalnych, ale podobna problematyka dotyczy również najmłodszej i najsłabszej części populacji, spędzającej po kilka godzin dziennie w salach lekcyjnych [16, 17, 18, 19, 20].

Objawem SBS w pomieszczeniach szkolnych jest m.in. zwiększona liczba zachorowań mających charakter pandemiczny u dzieci, przede wszystkim na skutek pojawienia się astmy oraz alergii związanych z występowaniem zanieczyszczeń o charakterze biologicznym i chemicznym w powietrzu.

W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, co piąta szkoła zajmuje budynek wybudowany w pierwszej połowie XX w., a duża ich liczba znajduje się w obiektach z lat 60. i 70.

Problem złej jakości powietrza wewnętrznego jest szczególnie widoczny w najstarszych budynkach oraz poddanych termomodernizacji, gdzie po zastosowaniu nowej, szczelnej stolarki okiennej w celu poprawy efektywności energetycznej ograniczono napływ powietrza zewnętrznego i zwiększono ryzyko wystąpienia wyższych stężeń różnych zanieczyszczeń powietrza.

W Polsce problem może dotyczyć blisko 5 mln uczniów w wieku od 6 do 19 lat, w ok. 28 tysiącach szkół, którzy spędzają ok. 30% dnia w zamkniętych salach lekcyjnych [21].

W kolejnych numerach „Rynku” prezentować będziemy artykuły nt. regulacji prawnych, norm i wytycznych dotyczących wymagań dla powietrza wewnętrznego oraz kwestii mających wpływ na powstawanie zjawiska syndromu chorego budynku

Literatura

 1. Niedźwiedź T. red., Słownik meteorologiczny, Wydawnictwo IMGW, Warszawa 2003.

 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (DzU nr 3/1980, poz. 6).

 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo ochrony środowiska (DzU 2013, poz. 1232).

 4. Pułyk M. red., Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2014, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2015.

 5. Degórska A. et al., Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w 2009 roku na tle wielolecia, Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2011.

 6. Chłopek Z., Szczepański T., Ocena zagrożenia środowiska cząstkami stałymi ze źródeł cywilizacyjnych, „Inżynieria Ekologiczna” nr 30, 2012, s. 174–193.

 7. Harrison R.M., Jones A.M., Lawrence R.G.,. Major component composition of PM10 and PM2.5 from roadside and urban background sites, „Atmos. Environ.” Vol. 38, 2004, p. 4531–4538.

 8. Holtzer M., Grabowska B., Podstawy ochrony środowiska z elementami zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo AGH, Kraków 2010.

 9. Law A.K.Y., Chau C.K., Chang G.Y.S., Characteristics of bioaerosol profile in office buildings in Hong Kong, „Building and Environment” Vol. 36, 2001, p. 527–541.

 10. Agranovski I.E., Agranovski V. et al., Development and evaluation of a new personal sampler for culturable airborne microorganisms, „Atmospheric Environment” Vol. 36, 2002, p. 889–898.

 11.  An H.A., Mainelis G., Yao M., Evaluation of a high-volume portable bioaerosol sampler in laboratory and field environments, „Indoor Air” Vol. 14, 2004, p. 385–393.

 12. Maus R., Goppelsröder A., Umhauer H., Survival of bacterial and mold spores in air filter media, „Atmospheric Environment” Vol. 35, No. 1/2001, p. 105–113.

 13. Gołofit-Szymczak M., Skowroń J., Zagrożenia mikrobiologiczne w pomieszczeniach biurowych, „Bezpieczeństwo Pracy” nr 3/2005, s. 29–31.

 14. Gąska-Jędruch U., Dudzińska M.R., Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w powietrzu wewnętrznym. Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Tom 2, Ozonek J, Pawłowski A. [red.], Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska nr 59, 2009, s. 31–40.

 15. Pastuszka J.S., Syndrom chorego budynku, „Atest” nr 11/2002, s. 16.

 16. Norhidayah A., Chia-Kuang L.,Azhar M.K., Nurulwahida S., Indoor Air Quality and Sick Building Syndrome in Three Selected Buildings, „Procedia Engineering” Vol. 53, 2013, p. 93–98.

 17. Runeson-Broberg R., Norbäck D., Sick building syndrome (SBS) and sick house syndrome (SHS) in relation to psychosocial stress at work in the Swedish workforce, „International Archives of Occupational and Environmental Health” Vol. 86, No. 8/2013, p. 915–922.

 18. Sahlberga B., Gunnbjörnsdottir M. et al., Airborne molds and bacteria, microbial volatile organic compounds (MVOC), plasticizers and formaldehyde in dwellings in three North European cities in relation to sick building syndrome (SBS), „Science of The Total Environment”, Vol. 444, 2013, p. 433–440.

 19. Wargocki P., Wyon D.P., Sundell J., Clausen G., Fanger P.O., The effects of outdoor air supply rate in an office on perceived air quality, sick building syndrome (SBS) symptoms and productivity, „Indoor Air” Vol. 4, 2000, p. 222–236.

 20. Zamani M.E., Jalaludin J., Shaharom N., Indoor air quality and prevalence of sick building syndrome among office workers in two different offices in selangor, „American Journal of Applied Sciences” No. 10/2013, p. 1140–1147.

 21. Bogdan A., Warunki środowiska w obiektach edukacyjnych, „Chłodnictwo i Klimatyzacja” nr 7/2011, s. 37–39.

 22. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.

Czytaj też: Jakość powietrza a emisja z materiałów budowlanych >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Kertiaas Kertiaas, 19.01.2017r., 10:01:13 To bardzo ważny temat i każdy powinien się z nim zapoznać zwłaszcza w obliczu smogu, który nam doskwiera coraz bardziej.

Powiązane

Maciej Danielak SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia...

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne jest coraz ważniejszym aspektem doboru urządzeń.

mgr inż. Katarzyna Rybka Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach...

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza....

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza. Ma to istotny wpływ na eksploatację tych urządzeń – nieprawidłowa wentylacja grozi bowiem ich przegrzewaniem się i awarią.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Agata Siwińska Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

dr inż. Maciej Besler, dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Michał Fijewski Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię...

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię stosowane są coraz powszechniej. Zastosowania wymienników odzyskujących ciepło i chłód wymagają także obowiązujące przepisy.

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

dr inż. Andrzej Bugaj System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

System wentylacji na żądanie – zasady stosowania System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe...

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe może przynieść oszczędność kosztów eksploatacyjnych na poziomie 50–60%, natomiast w biurach ok. 20%.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1) Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w...

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic. Istotną rolę w działaniach energooszczędnościowych odgrywa także eliminowanie wzajemnego niekorzystnego oddziaływania instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o. Koszty zużycia energii cieplnej mogą być także obniżane poprzez...

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

dr Michał Michałkiewicz, mgr inż. Karolina Popłonek Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi...

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi zapobiega wymiana powietrza, a urządzenia i instalacje wentylacyjne należy systematycznie czyścić. Ma to szczególne znaczenie w sezonie zimowym.

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Katarzyna Rybka Klimatyzacja precyzyjna

Klimatyzacja precyzyjna Klimatyzacja precyzyjna

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej....

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej. Jest ona stosowana przede wszystkim w serwerowniach, pomieszczeniach, w których gromadzone są bazy danych, oraz centralach telekomunikacyjnych, a także laboratoriach.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją...

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją technologiczną. Poniżej przedstawione zostały elementy związane z wentylacją technologiczną, takie jak digestoria, filtry/skrubery, ssawki, okapy oraz szafy wentylowane.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Edyta Ciesielska Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja...

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja kosztów eksploatacyjnych jest na tyle znacząca, że dodatkowe nakłady inwestycyjne na okna przeciwsłoneczne zwracają się po około 3 latach eksploatacji.

dr inż. Maria Kostka Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe...

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe wymogi zobowiązują producentów do podawania informacji istotnych z punktu widzenia późniejszej eksploatacji. Dane te umożliwiają porównywanie urządzeń. Rzeczywiste koszty eksploatacji instalacji zależą jednak od wielu parametrów, z których część ustalana jest indywidualnie dla danego systemu na...

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń,...

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, jakość powietrza wewnętrznego, minimalny strumień powietrza, stężenie dwutlenku węgla, a także obecność pyłów.

dr inż. Anna Charkowska, mgr inż. Andrzej Różycki, mgr inż. Radosław Lenarski Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2 Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach...

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach poszczególnych klas. Poniżej scharakteryzowano zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego, odbiorowego oraz eksploatacyjnego.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza...

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza zewnętrznego nie skutkuje polepszeniem jakości powietrza wewnętrznego. W obiektach szkolnych o zakresie prac modernizacyjnych decydują często ograniczone środki inwestycyjne, a w trakcie eksploatacji wentylacja pomieszczeń jest nierzadko świadomie ograniczana w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

dr inż. Kazimierz Wojtas Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne...

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Jest to konsekwencją konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej, której rozwój wspierany jest przez budownictwo energooszczędne, przede wszystkim potrzebę hermetyzacji budynków i kontrolowania wentylacji z odzyskiem ciepła.

dr inż. Kazimierz Wojtas Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890 Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych...

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych klas na nowe. Z tego powodu przed producentami urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych stoi m.in. zadanie sformułowania całkowicie nowych wymagań w zakresie ochrony powierzchni wymienników ciepła przed ich zanieczyszczeniem w trakcie eksploatacji. W artykule zawarto propozycję prostego wskaźnika...

mgr inż. Krzysztof Kegler Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji...

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji uzyskuje się m.in. dzięki zastosowaniu kompozytowych przewodów wentylacyjnych oraz odpowiednich nawiewników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.