RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Air pollution and its impact on human health

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na człowieka;http://dolnoslaskialarmsmogowy.pl

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na człowieka;
http://dolnoslaskialarmsmogowy.pl

Jakość powietrza to jeden z wyznaczników jakości życia. Organizm człowieka musi się zmagać z wieloma zanieczyszczeniami gazowymi, pyłowymi i mikrobiologicznymi. Poznanie ich wpływu na zdrowie ludzi jest wstępem do zbadania zjawiska syndromu chorego budynku (SBS).

Zobacz także

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Energooszczędne rozwiązania grzewcze i chłodnicze dla hoteli

Energooszczędne rozwiązania grzewcze i chłodnicze dla hoteli Energooszczędne rozwiązania grzewcze i chłodnicze dla hoteli

Podczas projektowania obiektów hotelarskich coraz ważniejsze dla architektów oraz projektantów branżowych stają się kwestie związane z racjonalnym zużyciem energii. Efekt ten jest osiągany poprzez zastosowanie...

Podczas projektowania obiektów hotelarskich coraz ważniejsze dla architektów oraz projektantów branżowych stają się kwestie związane z racjonalnym zużyciem energii. Efekt ten jest osiągany poprzez zastosowanie rozwiązań architektoniczno-budowlanych, które zmniejszają potrzeby cieplne budynku oraz likwidują mostki termiczne. Stosuje się też systemy instalacyjne, które zapewniają odpowiedni komfort cieplny, zmniejszają koszty eksploatacyjne budynku oraz podnoszą prestiż ekologiczny obiektu. Jakie rozwiązania...

Alfako Sp. z o.o. Zredukuj straty ciepła dzięki kurtynom powietrznym Alfa-Therm

Zredukuj straty ciepła dzięki kurtynom powietrznym Alfa-Therm Zredukuj straty ciepła dzięki kurtynom powietrznym Alfa-Therm

Nasza firma od lat zajmuje się przygotowaniem rozwiązań mających na celu zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego magazynów, warsztatów, centrów logistycznych oraz hal produkcyjnych. Doświadczenie,...

Nasza firma od lat zajmuje się przygotowaniem rozwiązań mających na celu zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego magazynów, warsztatów, centrów logistycznych oraz hal produkcyjnych. Doświadczenie, jakie zbudowaliśmy przez ten czas, pozwala nam odpowiednio reagować na bieżącą sytuację i oczekiwania klientów.

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

Atmosfera Ziemi to powłoka gazowa otaczająca kulę ziemską [1]. Mieszanina gazów składająca się na atmosferę nazywana jest powietrzem atmosferycznym, które cechuje się pewną zmiennością parametrów fizycznych w czasie i przestrzeni. Powietrze w najniższej warstwie atmosfery, czyli w troposferze, to bezbarwna i bezwonna mieszanina gazów (tab. 1).

Skład powietrza w troposferze

Tab. 1. Skład powietrza czystego w warstwie troposfery (do ok. 13 km)

Procentowy udział poszczególnych składników powietrza jest zmienny i zależy od stopnia czystości atmosfery oraz od lokalizacji w terenie. Powietrze miast, osiedli i obiektów przemysłowych zawiera więcej zanieczyszczeń niż w lasach, na polu czy w parku. Podobnie stopień zanieczyszczenia pomieszczeń może być większy niż środowiska zewnętrznego. Na zanieczyszczenie powietrza wpływają głównie gazy, pyły oraz drobnoustroje. Najwięcej drobnoustrojów jest w dolnych warstwach atmosfery, stykających się bezpośrednio z glebą.

Czy wiesz jak poprawić jakość powietrza w szkołach? »

Zanieczyszczenie powietrza

Jakość powietrza odzwierciedla stopień jego zanieczyszczenia. Za zanieczyszczenia uważa się wszystkie substancje, których udział w powietrzu przekracza średnie stężenie w powietrzu czystym.

Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 r. [2] stanowiła, że zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego jest wprowadzanie do niego substancji stałych, ciekłych i gazowych w ilościach, które mogą ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku.

Z kolei ustawa Prawo ochrony środowiska [3] w Dziale II, artykuł 3 stwierdza, że gdy mowa jest o zanieczyszczeniu, rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska i może powodować szkodę w dobrach materialnych, pogarszać walory estetyczne środowiska lub kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska. Dodatkowo w Dziale II artykuł 85 podaje się, że ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:

 • utrzymanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów,

 • zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane,

 • zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach

Substancje zanieczyszczające atmosferę oddziałują na wszystkie elementy środowiska, na żywe zasoby przyrody, zdrowie człowieka i wytwory jego działalności.

Czytaj też: Koszty zanieczyszczenia powietrza w Polsce - raport WHO >>>

Najczęściej wyróżnia się dwa rodzaje zanieczyszczeń powietrza:

 • pochodzenia naturalnego, które powstają na skutek wybuchów wulkanów, pożarów lasów, burz piaskowych, huraganów, tajfunów, tornad, procesów rozkładu materii organicznej (np. na bagnach),

 • pochodzenia antropogenicznego, które związane są z działalnością człowieka (np. pyły i gazy).

Głównymi antropogenicznymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce i na świecie są:

 • zakłady produkujące energię elektryczną i cieplną,

 • zakłady przemysłowe,

 • pojazdy mechaniczne,

 • rozproszone źródła sektora komunalno-bytowego,

 • gospodarstwa rolne,

 • budynki indywidualne,

 • transgraniczne obiekty przemysłowe.

W technologiach ww. źródeł emisji dominują głównie procesy spalania paliw kopalnych, w wyniku czego emitowane są duże ilości pyłów, gazów (np. SO2, NOx, CO, CO2, O3) i węglowodorów (alkany, alkeny, alkiny).

Biorąc pod uwagę stan skupienia i formę występowania, wśród zanieczyszczeń powietrza można wyróżnić gazy, pyły i aerozole. Zanieczyszczenia gazowe można dodatkowo podzielić na:

 • mające wpływ na jakość powietrza w skali lokalnej i regionalnej (np. dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx, tlenek węgla CO, lotne związki organiczne LZO, benzen C6H6)

 • zanieczyszczenia mogące oddziaływać na atmosferę w skali globalnej, poprzez wpływ na tzw. efekt cieplarniany (np. dwutlenek węgla CO2, metan CH4, tlenek diazotu N2O).

Zanieczyszczenia zawarte w atmosferze mogą reagować między sobą, czemu sprzyja promieniowanie słoneczne, temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza [5].

Głównymi gazowymi zanieczyszczeniami powietrza są:

 • związki siarki (np. dwutlenek siarki SO2, trójtlenek siarki SO3, siarkowodór H2S),

 • związki azotu (tlenek azotu NO, dwutlenek azotu NO2, tlenek dwuazotu N2O, amoniak NH3),

 • związki węgla (tlenek węgla – czad CO, dwutlenek węgla CO2),

 • węglowodory (CxHy, np. metan CH4, etan C2H6),

 • lotne związki organiczne LZO (np. aceton, benzen, toluen),  

 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA (np. benzo(a)piren, antracen), fluorowodór (FH), ozon (O3) i inne.

Liczne gazowe zanieczyszczenia powietrza reagują z parą wodną zawartą w powietrzu, tworząc kwasy, które są składnikiem tzw. kwaśnych deszczy. Np. dwutlenek siarki utlenia się do trójtlenku siarki, a ten z wodą daje kwas siarkowy lub z tlenków azotu powstaje kwas azotowy, a z dwutlenku węgla – kwas węglowy.

 

Zanieczyszczenia pyłowe

Zanieczyszczenia pyłowe (PM – ang. particulate matter) to zawieszone w powietrzu mineralne i organiczne cząstki (ziarna) stałe i ciekłe (aerozole) o średnicach od 0,001 do 1000 µm. W zależności od rozmiaru cząstek wyróżniamy pyły makroskopowe (od 1 do 1000 µm) i koloidalne (od 0,001 do 1 µm), które tworzą tzw. pył całkowity zawieszony (TSP – ang. total suspended particulates, o rozmiarach cząstek zwykle mniejszych niż 300 µm). Największe cząstki tworzą tzw. pył powierzchniowy, czyli kurz.

Największe znaczenie dla jakości powietrza mają pyły suche o średnicach mniejszych niż 10 µm (PM10), mniejszych od 2,5 µm (PM2,5) oraz mniejszych od 1 µm (PM1). Najbardziej niebezpieczne dla człowieka są pyły o średnicy poniżej 5 µm, tzw. pyły respirabilne, gdyż osadzają się w dolnych odcinkach dróg oddechowych i docierają aż do oskrzelików i pęcherzyków płucnych [6, 7, 8]. Pyły są istotnym czynnikiem chorobotwórczym u człowieka, gdyż osiadając na kolejnych odcinkach układu oddechowego, utrudniają oddychanie, powodują podrażnienia i zapalenia górnych dróg oddechowych, mogą być przyczyną chorób alergicznych, astmy, nowotworów gardła, krtani i płuc.

Ze względu na rodzaj zagrożenia pyły dzielimy na:

 • pyły o działaniu toksycznym, powodujące szybkie zatrucie organizmu, do których zaliczamy pyły zawierające metale ciężkie (np. Hg, Cd, As, Zn, Pb, Ni), pyły radioaktywne, pyły azbestowe, fluorki i niektóre rodzaje nawozów mineralnych. Niektóre z nich mają właściwości mutagenne i/lub kancerogenne,

 • pyły szkodliwe o działaniu pylicotwórczym, to pyły zawierające krzemionkę (SiO2, np. kwarc, chalcedon, opal), pyły drewna, bawełny, pyły glinokrzemianowe. Pyły te zmniejszają u człowieka odporność na liczne choroby zakaźne,

 • pyły neutralne o działaniu drażniącym, obejmują głównie pyły żelaza, wapienia, gipsu, węgla. Skutkiem ich działania są przewlekłe nieżyty oskrzeli i rozedma płuc. Pyły te mogą ułatwiać atakujące działania bakterii, grzybów, wirusów i innych pasożytów,

 • pyły o działaniu alergizującym to najczęściej pyły organiczne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (pyłki, sierść, pierze), a także pyły niektórych metali (np. chrom, miedź). Powodują one występowanie reakcji alergicznych,

 • pyły o działaniu chorobotwórczym, zawierające drobnoustroje (bakterie, wirusy, grzyby mikroskopowe). W zależności od ilości i rodzaju patogenów wywołują choroby zarówno u ludzi, jak i innych organizmów zwierzęcych i roślinnych.

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne są kolejnym, bardzo ważnym elementem oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka i innych organizmów.

W otaczającym nas powietrzu żyją lub przenoszone są liczne drobnoustroje, głównie niechorobotwórcze, saprofityczne, odporne na wysuszenie, ale są także bakterie chorobotwórcze (patogenne), drożdże, grzyby (pleśnie) i wirusy. Drobnoustroje te pochodzą z różnych środowisk: z gleby, wody i innych źródeł emisji. Okresowo występują one w kropelkach bioaerozolu wydzielanego zarówno przez ludzi zdrowych, jak i chorych przy kaszlu i kichaniu. W ten sposób następuje zakażenie „kropelkowe”, gdyż wdychamy bezpośrednio drobnoustroje emitowane przez ludzi.

Liczba drobnoustrojów w powietrzu zależy zarówno od liczby i stanu zdrowotnego osób przebywających w danym miejscu (pomieszczenie lub środowisko zewnętrzne), lokalizacji (np. miasto, wieś, zakład przemysłowy, zakład komunalny, park, las), jak i wysokości nad poziomem terenu. Np. w 1 m3 powietrza nad miastami na wysokości 500 m występuje ok. 2000–3000 bakterii, na wysokości 1000 m ok. 1500 bakterii, a na wysokości 2000 m ok. 500 bakterii.

Zawartość drobnoustrojów w 1 m3 powietrza np. w różnych dzielnicach miasta zależy m.in. od liczby terenów zielonych, ruchu ulicznego, potencjalnych źródeł emisji, pory roku i warunków pogodowych.

Na zmniejszenie liczby drobnoustrojów w powietrzu wpływają opady atmosferyczne, które usuwają z powietrza pyły i kurz, gdzie żyją mikroorganizmy. Natomiast wzrost temperatury i brak opadów powoduje zwiększenie liczby drobnoustrojów.

W powietrzu atmosferycznym występują m.in. bakterie saprofityczne z rodzajów: Micrococcus, Sarcina, Achromobacter, Bacillus i inne, drożdże reprezentowane są przez rodzaje Torulopsis i Rhodotorula, a grzyby przez rodzaje Penicillium, Aspergillus, Rhizopus, Mucor, Cladosporium, Dematium i inne.

Bakterie i grzyby chorobotwórcze przedostają się najczęściej do powietrza ze szpitali, klinik, sanatoriów, mieszkań ludzi chorych, z laboratoriów badawczych, obiektów komunalnych, zakładów leczniczych dla zwierząt, miejsc występowania chorych roślin i zwierząt itp.

W celu ochrony pomieszczeń (mieszkań, biur, sal kinowych, szpitali itp.) przed dopływem mikroorganizmów przy stosowaniu nawiewu powietrza (klimatyzacja/wentylacja) powinien zostać zastosowany odpowiedni filtr powietrza.

Stopień zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach zamkniętych związany jest nie tylko z jakością powietrza nawiewanego/wywiewanego, ale również z liczbą osób przebywających w pomieszczeniu, ich stanem zdrowia, czystością, sposobem i częstotliwością sprzątania obiektu, rodzajem wymiany powietrza, obecnością potencjalnych źródeł skażenia mikrobiologicznego.

Zależy on także od parametrów fizyko-chemicznych powietrza nawiewanego i wywiewanego, głównie od temperatury, wilgotności, stężenia tlenu, ditlenku węgla i innych gazów oraz pyłów obecnych w powietrzu.

Niebezpiecznymi zanieczyszczeniami powietrza wewnętrznego są bioaerozole. Stanowią one różnorodny kompleks cząstek składający się z materiałów biologicznych, takich jak bakterie, wirusy, pierwotniaki, fragmenty komórkowe, fragmenty grzybni i zarodniki grzybów oraz produktów metabolizmu, m.in.: endotoksyn, enterotoksyn, enzymów i mykotoksyn [9, 10, 11].

W zawiesinie bioaerozoli można wyróżnić także pyłki kwiatowe, szczątki roślin, łupież zwierzęcy, cząsteczki pochodzące ze złuszczenia się naskórka u ludzi oraz zwierząt [12].

Drobnoustroje w powietrzu występujące w postaci bioaerozoli mogą mieć formę układów zawierających fazę rozpraszającą (powietrze) oraz fazę rozproszoną w postaci drobnych cząsteczek cieczy, kurzu pochodzenia roślinnego, zwierzęcego czy też mineralnego [13, 14].

Czytaj też: Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej >>>

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka

Określenie ujemnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na organizm człowieka jest zagadnieniem bardzo złożonym, zależy on bowiem od wielu czynników, m.in. wieku i indywidualnej odporności organizmu, warunków klimatycznych, stężenia i czasu oddziaływania zanieczyszczeń. W tym celu prowadzi się badania biologiczne ludzi, zwierząt i roślin oraz badania statystyczne dotyczące występowania i częstotliwości pojawiania się licznych chorób.

Stwierdzono, że niektóre choroby lub dolegliwości ludzi mogą być związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń w powietrzu. Do schorzeń takich należą m.in.:

 • choroby układu oddechowego: zapalenie błony śluzowej jamy nosowej, gardła, oskrzeli, pylice, nowotwory płuc,

 • zaburzenia centralnego układu nerwowego: bezsenność, bóle głowy, złe samopoczucie,

 • choroby oczu,

 • zapalenie spojówek oka,

 • reakcje alergiczne ustroju,

 • zaburzenia w układzie krążenia,

 • choroby serca.

Liczne choroby występujące u ludzi i przenoszone za pośrednictwem powietrza przez drogi oddechowe określane są jako tzw. choroby aerogenne. Należą do nich choroby:

 • wirusowe (m.in. grypa, ospa, różyczka, zapalenie opon mózgowych),

 • bakteryjne (gruźlica, krztusiec, zapalenie płuc i oskrzeli, błonica),

 • wywołane przez grzyby (kropidlakowa grzybica płuc, geotrychoza płuc, promienica płuc, grzybica oskrzeli, grzybiczne zapalenie płuc).

Nie należy także zapominać o licznych schorzeniach alergicznych przenoszonych drogami oddechowymi. Należą do nich m.in.: katary sienne, dychawica oskrzelowa, wysypki, pokrzywki i dreszcze, które powodowane są pyłkami kwiatów, zbóż, drzew, zarodnikami grzybów, obecnością kurzu czy przez różne związki chemiczne.

Zanieczyszczenia atmosfery, oprócz schorzeń u ludzi, zwierząt i szkodliwego wpływu na uprawy i drzewostan, powodują także niszczenie budowli (niejednokrotnie o walorach zabytkowych), korozję metali, niszczenie skóry, papieru, odzieży, wydłużanie czasu wysychania farb i lakierów oraz redukcję promieniowania słonecznego.

Syndrom chorego budynku

Zagadnienie złej jakości powietrza w budynkach i związanych z nią zagrożeń zdrowotnych było tematem wielu prac badawczych, głównie dotyczących tzw. syndromu chorego budynku (SBS).

W latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy użyto terminu „syndrom chorego budynku” (sick buildings syndrome – SBS) na określenie zespołu czynników negatywnie wpływających na samopoczucie i zdrowie ludzi.

W 1982 roku Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie uznała SBS za problem zdrowotny i ustaliła listę objawów związanych z przebywaniem w „chorych” budynkach. Znalazły się na niej:

 • dolegliwości typowo alergiczne, takie jak: zapalenie śluzówek, astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenia gardła, krtani i oskrzeli,

 • bóle i zawroty głowy, migreny, rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji, nienaturalne zmęczenie, znaczny spadek nastroju,

 • podrażnienie błon śluzowych (suchość lub podrażnienie oczu, nosa, gardła, utrudnione oddychanie),

 • objawy skórne (przesuszenie, zaczerwienienie, złuszczanie naskórka na twarzy, rękach, uszach).

O syndromie chorego budynku mówimy najczęściej wówczas, gdy problemy zdrowotne pojawiają się u co najmniej 20–25% osób długotrwale przebywających w danym obiekcie. Natomiast choroby pojawiające się u osób przebywających w chorych budynkach nazywa się chorobami związanymi z budynkiem (BRI – building related illness), wśród których wymienia się zatrucie tlenkiem węgla, astmę, chorobę legionistów [15].

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach (w każdym typie budynku) są:

 • organizmy żywe: wirusy, bakterie, pleśnie, grzyby oraz sam człowiek,

 • materiały budowlane: tynki, farby, lakiery, rozpuszczalniki,

 • elementy wyposażenia: meble, wykładziny, komputery, drukarki,

 • systemy wentylacji i klimatyzacji,

 • inne czynniki, np. palenie tytoniu, gotowanie, brak higieny.

Obecnie dorosły człowiek ok. 80% swojego czasu spędza w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak dom, miejsca pracy, środki transportu, centra handlowe, szkoły.

W przypadku dzieci czy osób starszych i chorych ten procent jest większy. Statystyki wskazują, że w dni wolne od pracy 15% naszego czasu spędzamy na zewnątrz, co daje 85% czasu w zamkniętych wnętrzach.

Znany jest negatywny wpływ pogorszenia jakości powietrza wewnętrznego na zdrowie i efektywność pracy pracowników przebywających w biurowcach, w budynkach mieszkalnych, ale podobna problematyka dotyczy również najmłodszej i najsłabszej części populacji, spędzającej po kilka godzin dziennie w salach lekcyjnych [16, 17, 18, 19, 20].

Objawem SBS w pomieszczeniach szkolnych jest m.in. zwiększona liczba zachorowań mających charakter pandemiczny u dzieci, przede wszystkim na skutek pojawienia się astmy oraz alergii związanych z występowaniem zanieczyszczeń o charakterze biologicznym i chemicznym w powietrzu.

W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, co piąta szkoła zajmuje budynek wybudowany w pierwszej połowie XX w., a duża ich liczba znajduje się w obiektach z lat 60. i 70.

Problem złej jakości powietrza wewnętrznego jest szczególnie widoczny w najstarszych budynkach oraz poddanych termomodernizacji, gdzie po zastosowaniu nowej, szczelnej stolarki okiennej w celu poprawy efektywności energetycznej ograniczono napływ powietrza zewnętrznego i zwiększono ryzyko wystąpienia wyższych stężeń różnych zanieczyszczeń powietrza.

W Polsce problem może dotyczyć blisko 5 mln uczniów w wieku od 6 do 19 lat, w ok. 28 tysiącach szkół, którzy spędzają ok. 30% dnia w zamkniętych salach lekcyjnych [21].

W kolejnych numerach „Rynku” prezentować będziemy artykuły nt. regulacji prawnych, norm i wytycznych dotyczących wymagań dla powietrza wewnętrznego oraz kwestii mających wpływ na powstawanie zjawiska syndromu chorego budynku

Literatura

 1. Niedźwiedź T. red., Słownik meteorologiczny, Wydawnictwo IMGW, Warszawa 2003.

 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (DzU nr 3/1980, poz. 6).

 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo ochrony środowiska (DzU 2013, poz. 1232).

 4. Pułyk M. red., Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2014, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2015.

 5. Degórska A. et al., Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w 2009 roku na tle wielolecia, Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2011.

 6. Chłopek Z., Szczepański T., Ocena zagrożenia środowiska cząstkami stałymi ze źródeł cywilizacyjnych, „Inżynieria Ekologiczna” nr 30, 2012, s. 174–193.

 7. Harrison R.M., Jones A.M., Lawrence R.G.,. Major component composition of PM10 and PM2.5 from roadside and urban background sites, „Atmos. Environ.” Vol. 38, 2004, p. 4531–4538.

 8. Holtzer M., Grabowska B., Podstawy ochrony środowiska z elementami zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo AGH, Kraków 2010.

 9. Law A.K.Y., Chau C.K., Chang G.Y.S., Characteristics of bioaerosol profile in office buildings in Hong Kong, „Building and Environment” Vol. 36, 2001, p. 527–541.

 10. Agranovski I.E., Agranovski V. et al., Development and evaluation of a new personal sampler for culturable airborne microorganisms, „Atmospheric Environment” Vol. 36, 2002, p. 889–898.

 11.  An H.A., Mainelis G., Yao M., Evaluation of a high-volume portable bioaerosol sampler in laboratory and field environments, „Indoor Air” Vol. 14, 2004, p. 385–393.

 12. Maus R., Goppelsröder A., Umhauer H., Survival of bacterial and mold spores in air filter media, „Atmospheric Environment” Vol. 35, No. 1/2001, p. 105–113.

 13. Gołofit-Szymczak M., Skowroń J., Zagrożenia mikrobiologiczne w pomieszczeniach biurowych, „Bezpieczeństwo Pracy” nr 3/2005, s. 29–31.

 14. Gąska-Jędruch U., Dudzińska M.R., Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w powietrzu wewnętrznym. Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Tom 2, Ozonek J, Pawłowski A. [red.], Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska nr 59, 2009, s. 31–40.

 15. Pastuszka J.S., Syndrom chorego budynku, „Atest” nr 11/2002, s. 16.

 16. Norhidayah A., Chia-Kuang L.,Azhar M.K., Nurulwahida S., Indoor Air Quality and Sick Building Syndrome in Three Selected Buildings, „Procedia Engineering” Vol. 53, 2013, p. 93–98.

 17. Runeson-Broberg R., Norbäck D., Sick building syndrome (SBS) and sick house syndrome (SHS) in relation to psychosocial stress at work in the Swedish workforce, „International Archives of Occupational and Environmental Health” Vol. 86, No. 8/2013, p. 915–922.

 18. Sahlberga B., Gunnbjörnsdottir M. et al., Airborne molds and bacteria, microbial volatile organic compounds (MVOC), plasticizers and formaldehyde in dwellings in three North European cities in relation to sick building syndrome (SBS), „Science of The Total Environment”, Vol. 444, 2013, p. 433–440.

 19. Wargocki P., Wyon D.P., Sundell J., Clausen G., Fanger P.O., The effects of outdoor air supply rate in an office on perceived air quality, sick building syndrome (SBS) symptoms and productivity, „Indoor Air” Vol. 4, 2000, p. 222–236.

 20. Zamani M.E., Jalaludin J., Shaharom N., Indoor air quality and prevalence of sick building syndrome among office workers in two different offices in selangor, „American Journal of Applied Sciences” No. 10/2013, p. 1140–1147.

 21. Bogdan A., Warunki środowiska w obiektach edukacyjnych, „Chłodnictwo i Klimatyzacja” nr 7/2011, s. 37–39.

 22. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.

Czytaj też: Jakość powietrza a emisja z materiałów budowlanych >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Kertiaas Kertiaas, 19.01.2017r., 10:01:13 To bardzo ważny temat i każdy powinien się z nim zapoznać zwłaszcza w obliczu smogu, który nam doskwiera coraz bardziej.

Powiązane

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza...

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza zewnętrznego nie skutkuje polepszeniem jakości powietrza wewnętrznego. W obiektach szkolnych o zakresie prac modernizacyjnych decydują często ograniczone środki inwestycyjne, a w trakcie eksploatacji wentylacja pomieszczeń jest nierzadko świadomie ograniczana w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

dr inż. Kazimierz Wojtas Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne...

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Jest to konsekwencją konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej, której rozwój wspierany jest przez budownictwo energooszczędne, przede wszystkim potrzebę hermetyzacji budynków i kontrolowania wentylacji z odzyskiem ciepła.

dr inż. Kazimierz Wojtas Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890 Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych...

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych klas na nowe. Z tego powodu przed producentami urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych stoi m.in. zadanie sformułowania całkowicie nowych wymagań w zakresie ochrony powierzchni wymienników ciepła przed ich zanieczyszczeniem w trakcie eksploatacji. W artykule zawarto propozycję prostego wskaźnika...

mgr inż. Krzysztof Kegler Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji...

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji uzyskuje się m.in. dzięki zastosowaniu kompozytowych przewodów wentylacyjnych oraz odpowiednich nawiewników.

mgr inż. Monika Wysocka, inż. Maciej Załuska, dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, prof. PB Analiza podstawowych parametrów jakości powietrza wewnętrznego w klubie fitness

Analiza podstawowych parametrów jakości powietrza wewnętrznego w klubie fitness Analiza podstawowych parametrów jakości powietrza wewnętrznego w klubie fitness

Troska o zdrowie oraz kondycję fizyczną sprawia, że coraz więcej osób aktywnie spędza czas na siłowniach czy w klubach fitness. W budynkach przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji należy zwrócić...

Troska o zdrowie oraz kondycję fizyczną sprawia, że coraz więcej osób aktywnie spędza czas na siłowniach czy w klubach fitness. W budynkach przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji należy zwrócić szczególną uwagę na parametry powietrza wewnętrznego oraz właściwy mikroklimat, które są czynnikami odpowiadającymi za dobre samopoczucie i komfort trenujących osób.

dr inż. Piotr Kowalski, dr inż. Dariusz Kwiecień Nawilżanie adiabatyczne – alternatywny sposób chłodzenia powietrza

Nawilżanie adiabatyczne – alternatywny sposób chłodzenia powietrza Nawilżanie adiabatyczne – alternatywny sposób chłodzenia powietrza

Nawilżanie adiabatyczne wykorzystywane do ochładzania powietrza wentylującego lub bezpośrednio powietrza wewnętrznego może być atrakcyjną alternatywą lub uzupełnieniem uzdatniania powietrza w pomieszczeniach...

Nawilżanie adiabatyczne wykorzystywane do ochładzania powietrza wentylującego lub bezpośrednio powietrza wewnętrznego może być atrakcyjną alternatywą lub uzupełnieniem uzdatniania powietrza w pomieszczeniach przemysłowych, w których do zapewnienia odpowiednich warunków technologicznych wymagane jest utrzymanie stosunkowo wysokiej zawartości wilgoci w powietrzu lub wilgotności względnej.

dr inż. Bogusław Maludziński, dr inż. Kazimierz Wojtas Nawilżanie adiabatyczne w klimatyzacji hal przemysłowych – studium przypadku

Nawilżanie adiabatyczne w klimatyzacji hal przemysłowych – studium przypadku Nawilżanie adiabatyczne w klimatyzacji hal przemysłowych – studium przypadku

Niektóre procesy prowadzone w halach przemysłowych wymagają precyzyjnej stabilizacji parametrów powietrza wewnętrznego, w tym jego oczyszczania i uzdatniania. Pochłania to znaczne ilości energii, zwłaszcza...

Niektóre procesy prowadzone w halach przemysłowych wymagają precyzyjnej stabilizacji parametrów powietrza wewnętrznego, w tym jego oczyszczania i uzdatniania. Pochłania to znaczne ilości energii, zwłaszcza na chłodzenie i nawilżanie powietrza. Od wielu lat głównym sposobem nawilżania wykorzystywanym w klimatyzacji (nie tylko przemysłowej) jest nawilżanie parą. Dostępne są też nowe rozwiązania, jak np. nawilżacze adiabatyczne z dyszami wysokociśnieniowymi, które pozwalają nie tylko na nawilżanie,...

Joanna Ryńska Systemy wodno-powietrzne w klimatyzacji – belki chłodzące i klimakonwektory

Systemy wodno-powietrzne w klimatyzacji – belki chłodzące i klimakonwektory Systemy wodno-powietrzne w klimatyzacji – belki chłodzące i klimakonwektory

W artykule o belkach chłodzących i klimakonwektorach, czyli urządzeniach zapewniających komfort, ciszę i pozytywne wrażenia estetyczne oraz dających przy tym możliwości elastycznej aranżacji wnętrz i coraz...

W artykule o belkach chłodzących i klimakonwektorach, czyli urządzeniach zapewniających komfort, ciszę i pozytywne wrażenia estetyczne oraz dających przy tym możliwości elastycznej aranżacji wnętrz i coraz większy potencjał energooszczędności.

Joanna Ryńska Systemy chłodzenia centrów danych

Systemy chłodzenia centrów danych Systemy chłodzenia centrów danych

Centra danych zmieniają się – przetwarzane są w nich coraz większe ilości danych, co bezpośrednio przekłada się na wymagania względem stosowanych instalacji (w tym klimatyzacji), zarówno pod względem technicznym,...

Centra danych zmieniają się – przetwarzane są w nich coraz większe ilości danych, co bezpośrednio przekłada się na wymagania względem stosowanych instalacji (w tym klimatyzacji), zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Ich jednoczesne spełnienie nie jest łatwym zadaniem – parametry techniczne muszą iść w parze ze skutecznością i niezawodnością.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Stosowanie lamp bakteriobójczych w salach operacyjnych szpitali

Stosowanie lamp bakteriobójczych w salach operacyjnych szpitali Stosowanie lamp bakteriobójczych w salach operacyjnych szpitali

W artykule omówiono wpływ stosowania lamp bakteriobójczych UVC na czystość mikrobiologiczną powietrza sal operacyjnych szpitali, w których stosowane są instalacje klimatyzacji-wentylacji. Biorąc pod uwagę,...

W artykule omówiono wpływ stosowania lamp bakteriobójczych UVC na czystość mikrobiologiczną powietrza sal operacyjnych szpitali, w których stosowane są instalacje klimatyzacji-wentylacji. Biorąc pod uwagę, że obecnie każda sala operacyjna w szpitalu powinna być wyposażona w instalację klimatyzacji-wentylacji zapewniającą właściwą jakość powietrza w pomieszczeniu, pojawia się często pytanie użytkowników o sens stosowania w tych salach lamp bakteriobójczych.

Marcin Gasiński Wymagania obliczeniowe dla instalacji wentylacyjnych

Wymagania obliczeniowe dla instalacji wentylacyjnych Wymagania obliczeniowe dla instalacji wentylacyjnych

Konieczna jest pilna zmiana rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku, tak żeby można było poprawnie powiązać ze sobą treść rozporządzenia i norm lub opracować...

Konieczna jest pilna zmiana rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku, tak żeby można było poprawnie powiązać ze sobą treść rozporządzenia i norm lub opracować nową metodę obliczeń, niepowiązaną bezpośrednio z normami.

dr inż. Marcin Malicki Przykład zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w przemyśle mleczarskim

Przykład zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w przemyśle mleczarskim Przykład zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w przemyśle mleczarskim

Instalacje mleczarskie zużywają znaczące ilości ciepła i chłodu, a media muszą zostać do nich dostarczone w sposób niezawodny i ekonomiczny. Powszechnie stosowane rozwiązania opierają się na sprężarkowych...

Instalacje mleczarskie zużywają znaczące ilości ciepła i chłodu, a media muszą zostać do nich dostarczone w sposób niezawodny i ekonomiczny. Powszechnie stosowane rozwiązania opierają się na sprężarkowych agregatach chłodniczych z parownikami zanurzonymi w zbiorniku wody lodowej. Taka konstrukcja umożliwia z jednej strony zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dzięki buforowaniu przygotowanej wody zimnej, a z drugiej wiąże się ze znaczącymi kosztami eksploatacyjnymi układu ze względu na niekorzystne...

mgr inż. Tomasz Kułakowski, mgr inż. Kamil Różycki, inż. Dominik Stępień Poprawa efektywności energetycznej budynków biurowych i użyteczności publicznej poprzez optymalizację pracy automatyki budynkowej

Poprawa efektywności energetycznej budynków biurowych i użyteczności publicznej poprzez optymalizację pracy automatyki budynkowej Poprawa efektywności energetycznej budynków biurowych i użyteczności publicznej poprzez optymalizację pracy automatyki budynkowej

Połączenie systemów budynku w jeden układ umożliwia zapewnienie komfortu w wybranych pomieszczeniach w określonym czasie i wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Samo posiadanie systemu BMS nie...

Połączenie systemów budynku w jeden układ umożliwia zapewnienie komfortu w wybranych pomieszczeniach w określonym czasie i wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Samo posiadanie systemu BMS nie jest wystarczające – powinien on zostać zoptymalizowany oraz dopasowany do profilu i sposobu użytkowania budynku. Wnikliwy commissioning lub audyt energetyczny pozwala na wychwycenie nie tylko niesprawnych elementów, ale i całych systemów zaprojektowanych lub zaprogramowanych nieoptymalnie, których...

inż. Anna Ludwiczak, dr inż. Katarzyna Ratajczak Wentylacja placówek dydaktyczno-edukacyjnych - Przegląd wybranych polskich i zagranicznych wymagań dotyczących strumienia powietrza i stężenia CO2

Wentylacja placówek dydaktyczno-edukacyjnych - Przegląd wybranych polskich i zagranicznych wymagań dotyczących strumienia powietrza i stężenia CO2 Wentylacja placówek dydaktyczno-edukacyjnych - Przegląd wybranych polskich i zagranicznych wymagań dotyczących strumienia powietrza i stężenia CO2

Utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych i przedszkolnych uznaje się za czynnik wpływający na poprawę wyników nauczania uczniów. W trakcie projektowania instalacji wentylacyjnej...

Utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych i przedszkolnych uznaje się za czynnik wpływający na poprawę wyników nauczania uczniów. W trakcie projektowania instalacji wentylacyjnej istotne jest przestrzeganie wymagań określonych w normach i przepisach, ale również zwrócenie uwagi na dobre praktyki, w tym przyjęte w innych krajach.

Joanna Ryńska Kurtyny powietrza

Kurtyny powietrza Kurtyny powietrza

Według szacunków Euroventu kurtyny powietrzne stosuje się dziś zaledwie w 20% budynków niemieszkalnych w Unii Europejskiej. Inwestorzy i użytkownicy dążą jednak do poprawy energoefektywności i energooszczędności...

Według szacunków Euroventu kurtyny powietrzne stosuje się dziś zaledwie w 20% budynków niemieszkalnych w Unii Europejskiej. Inwestorzy i użytkownicy dążą jednak do poprawy energoefektywności i energooszczędności obiektów, dzięki czemu rozwiązania zmniejszające zużycie energii, takie jak kurtyny, będą stosowane coraz chętniej.

Redakcja RI Sprawna wentylacja i odzysk ciepła oraz chłodu

Sprawna wentylacja i odzysk ciepła oraz chłodu Sprawna wentylacja i odzysk ciepła oraz chłodu

Wentylacja budynków mieszkalnych wpływa na poziom komfortu i samopoczucie mieszkańców. Kwestie te zyskują coraz większe znaczenie dla inwestorów i projektantów i tym samym rośnie jakość samych urządzeń...

Wentylacja budynków mieszkalnych wpływa na poziom komfortu i samopoczucie mieszkańców. Kwestie te zyskują coraz większe znaczenie dla inwestorów i projektantów i tym samym rośnie jakość samych urządzeń wentylacyjnych oraz dokładność i jakość wykonania instalacji.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja szkolnych sal gimnastycznych

Wentylacja szkolnych sal gimnastycznych Wentylacja szkolnych sal gimnastycznych

Jednym z obowiązków szkół publicznych jest konieczność zapewnienia uczniom miejsca i warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego. Miejscami takimi są szkolne boiska sportowe i sale gimnastyczne....

Jednym z obowiązków szkół publicznych jest konieczność zapewnienia uczniom miejsca i warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego. Miejscami takimi są szkolne boiska sportowe i sale gimnastyczne. W artykule omówiono wentylację małych, szkolnych sal gimnastycznych, problemy z nią związane i sposoby ich rozwiązywania.

Brawent Komu zlecić czyszczenie instalacji przemysłowych?

Komu zlecić czyszczenie instalacji przemysłowych? Komu zlecić czyszczenie instalacji przemysłowych?

Czyszczenie instalacji przemysłowych to usługa, którą należy zlecić odpowiednim specjalistom. Od stanu kanałów wentylacyjnych zależy nie tylko bezpieczeństwo pracowników, lecz także posiadanego mienia....

Czyszczenie instalacji przemysłowych to usługa, którą należy zlecić odpowiednim specjalistom. Od stanu kanałów wentylacyjnych zależy nie tylko bezpieczeństwo pracowników, lecz także posiadanego mienia. Na co więc zwrócić uwagę przy wyborze firmy, by być zadowolonym z wykonanej usługi? Czytajcie dalej, by się tego dowiedzieć.

Redakcja RI Co daje wymiennik ciepła i chłodu?

Co daje wymiennik ciepła i chłodu? Co daje wymiennik ciepła i chłodu?

Jak wydajnie i efektywnie odzyskiwać ciepło – pytanie, które często zadają sobie projektanci instalacji. Problem jest skomplikowany, ale istnieje dobre rozwiązanie – wymienniki ciepła. Mimo prostej konstrukcji...

Jak wydajnie i efektywnie odzyskiwać ciepło – pytanie, które często zadają sobie projektanci instalacji. Problem jest skomplikowany, ale istnieje dobre rozwiązanie – wymienniki ciepła. Mimo prostej konstrukcji są wydajne i sprawnie przekazują energię. Co więcej, znajdują zastosowanie w wielu różnych gałęziach przemysłu, ogrzewnictwa i chłodnictwa.

Michał Majewski Inspekcja i czyszczenie instalacji wentylacyjnych okiem eksperta

Inspekcja i czyszczenie instalacji wentylacyjnych okiem eksperta Inspekcja i czyszczenie instalacji wentylacyjnych okiem eksperta

Bez prawidłowo działającej wentylacji nie może funkcjonować żaden budynek – bez względu na to, czy jest to dom jednorodzinny, blok mieszkalny, biuro, restauracja, przychodnia, szpital czy zakład przemysłowy....

Bez prawidłowo działającej wentylacji nie może funkcjonować żaden budynek – bez względu na to, czy jest to dom jednorodzinny, blok mieszkalny, biuro, restauracja, przychodnia, szpital czy zakład przemysłowy. Poprawne wykonanie instalacji to element niezbędny dla jej prawidłowego funkcjonowania, tak samo jak późniejsza eksploatacja, uwzględniająca nie tylko serwis urządzeń, ale i kontrolę stanu czystości, a w razie potrzeby czyszczenie.

Waldemar Joniec Klapy przeciwpożarowe – wymagania i zadania

Klapy przeciwpożarowe – wymagania i zadania Klapy przeciwpożarowe – wymagania i zadania

Klapy przeciwpożarowe – wymagania i zadania

Klapy przeciwpożarowe – wymagania i zadania

Redakcja RI Urządzenia do kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła

Urządzenia do kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła Urządzenia do kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła

Systemy wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych mają za zadanie powstrzymanie rozprzestrzeniania się dymu w budynku i zapewnienie bezpieczeństwa – ewakuacji i działania zespołów ratowniczo-gaśniczych....

Systemy wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych mają za zadanie powstrzymanie rozprzestrzeniania się dymu w budynku i zapewnienie bezpieczeństwa – ewakuacji i działania zespołów ratowniczo-gaśniczych. Wymaga to stosowania dla danego budynku rozwiązań technicznych zgodnych z opracowanym dla niego scenariuszem pożarowym. Liczy się rzeczywista efektywność zastosowanych systemów.

dr inż. Beata Wilk-Słomka, dr inż. Janusz Belok Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym

Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym

W przypadku budynków niskoenergetycznych o dużych przeszkleniach nasłonecznienie może mieć różnorakie skutki energetyczne oraz wpływ na komfort temperaturowy i oświetleniowy. Zastosowanie nawet najlepszych...

W przypadku budynków niskoenergetycznych o dużych przeszkleniach nasłonecznienie może mieć różnorakie skutki energetyczne oraz wpływ na komfort temperaturowy i oświetleniowy. Zastosowanie nawet najlepszych okien i żaluzji bez odpowiedniego algorytmu sterowania nimi oraz oświetleniem nie gwarantuje zysków energetycznych i utrzymania komfortu. Wypadkowa efektywność energetyczna tego typu rozwiązań jest trudna do określenia bez przeprowadzenia badań symulacyjnych. Dlatego warto je wykonać na etapie...

Najnowsze produkty i technologie

Kanlux SA news Polska Fabryka Kanlux

Polska Fabryka Kanlux Polska Fabryka Kanlux

Podczas realizacji inwestycji budowlanej ważnych jest wiele czynników. Jednym z nich jest terminowość i szybkość dostarczenia niezbędnych komponentów. Nie bez znaczenia jest też spełnienie (specyficznych...

Podczas realizacji inwestycji budowlanej ważnych jest wiele czynników. Jednym z nich jest terminowość i szybkość dostarczenia niezbędnych komponentów. Nie bez znaczenia jest też spełnienie (specyficznych często) wymogów projektu. Oczywiście liczy się też niezawodność, i bezawaryjność dostarczonych produktów.

IZOMIX sp. z o.o. IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta!

IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta! IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta!

Izolacja rurociągów przemysłowych, izolacje na statkach, montaż płaszczy blaszanych czy przemysłowe instalacje chłodnicze i wentylacyjne to tylko część zagadnień, którymi zajmują się monterzy izolacji...

Izolacja rurociągów przemysłowych, izolacje na statkach, montaż płaszczy blaszanych czy przemysłowe instalacje chłodnicze i wentylacyjne to tylko część zagadnień, którymi zajmują się monterzy izolacji przemysłowych oraz blacharze. Wysokiej jakości materiały i możliwość skorzystania z fachowych porad zapewni im sklep IZOMIX.

KFA Armatura Obalamy mity o grzejniku aluminiowym

Obalamy mity o grzejniku aluminiowym Obalamy mity o grzejniku aluminiowym

Grzejniki aluminiowe są jednymi z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w domach i mieszkaniach. Choć są znane od lat i sprawdzone przez miliony użytkowników, to wciąż wokół nich krąży wiele mitów...

Grzejniki aluminiowe są jednymi z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w domach i mieszkaniach. Choć są znane od lat i sprawdzone przez miliony użytkowników, to wciąż wokół nich krąży wiele mitów oraz fałszywych przekonań. Postanowiliśmy więc obalić niektóre z nich i podzielić się wiedzą, podając kilka niezaprzeczalnych faktów.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. Świeże powietrze wolne od wirusów z klimatyzatorem Hisense Fresh Master

Świeże powietrze wolne od wirusów z klimatyzatorem Hisense Fresh Master Świeże powietrze wolne od wirusów z klimatyzatorem Hisense Fresh Master

Każdy chce, aby jego dom był bezpiecznym i zdrowym miejscem, w którym będzie czuć się bezpieczny – chroniony przed różnymi zagrożeniami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. To poczucie komfortu jest...

Każdy chce, aby jego dom był bezpiecznym i zdrowym miejscem, w którym będzie czuć się bezpieczny – chroniony przed różnymi zagrożeniami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. To poczucie komfortu jest związane z jakością powietrza, którym oddychasz. Dlatego tak ważne jest, aby każdego dnia zapewniać sobie i swojej rodzinie czyste i świeże powietrze. Tu z pomocą przychodzi innowacyjny i inteligentny klimatyzator Hisense Fresh Master.

BMETERS POLSKA sp. z o.o. news HYDROCAL M4 RADIO

HYDROCAL M4 RADIO HYDROCAL M4 RADIO

HYDROCAL M4 RADIO to ciepłomierz kompaktowy typu combo do pomiaru energii ciepła i chłodu. W standardzie ma wbudowany moduł radiowy WMBUS i LoRAWAN, oraz interfejs NFC służący do konfiguracji.

HYDROCAL M4 RADIO to ciepłomierz kompaktowy typu combo do pomiaru energii ciepła i chłodu. W standardzie ma wbudowany moduł radiowy WMBUS i LoRAWAN, oraz interfejs NFC służący do konfiguracji.

Kanlux SA news TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

MOWION to marka osprzętu elektroinstalacyjnego stworzona przez Kanlux. Oferujemy w niej rozwiązania nie tylko do wnętrz, ale również zewnętrzne. Do tych zadań przeznaczyliśmy serię TEKNO.

MOWION to marka osprzętu elektroinstalacyjnego stworzona przez Kanlux. Oferujemy w niej rozwiązania nie tylko do wnętrz, ale również zewnętrzne. Do tych zadań przeznaczyliśmy serię TEKNO.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.