RynekInstalacyjny.pl

Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

Educational building ventilation system condition and its influence on indoor air quality – case study

W Polsce można znaleźć szkoły, których dyrekcji zależy na dobrej jakości powietrza, jakim oddychają uczniowie. Na zdjęciu: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie.
Fot. J. Sawicki

W Polsce można znaleźć szkoły, których dyrekcji zależy na dobrej jakości powietrza, jakim oddychają uczniowie. Na zdjęciu: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie.


Fot. J. Sawicki

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza zewnętrznego nie skutkuje polepszeniem jakości powietrza wewnętrznego. W obiektach szkolnych o zakresie prac modernizacyjnych decydują często ograniczone środki inwestycyjne, a w trakcie eksploatacji wentylacja pomieszczeń jest nierzadko świadomie ograniczana w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

Zobacz także

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Energoterm Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie...

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji. Wychodząc naprzeciw polepszaniu warunków bytowych ludzi przebywających w pomieszczeniach z wentylacją i rekuperacją, wprowadziliśmy w tych instalacjach montaż generatorów emitujących jony ujemne nazywane aerojonami.

Jakość powietrza w budynkach szkolnych

Na każdym szczeblu można doszukać się wymagań sprzyjających dobrej jakości powietrza w obiektach edukacyjnych, jednak w rzeczywistości luki w zarządzeniach wykonawczych oraz brak precyzji w ich interpretacji, szczególnie w zakresie prowadzenia kontroli, sprawiają, że utrzymanie dobrej jakości powietrza w salach edukacyjnych podczas lekcji jest często niemożliwe.

Obecny tryb projektowania, wykonawstwa i odbioru w żadnej fazie nie wymaga użycia zwrotu „jakość powietrza wewnętrznego”. W toku eksploatacji termin ten pojawia się sporadycznie, tylko w sytuacji zasygnalizowanych przez użytkowników poważnych zagrożeń.

Odpowiedzialność państwa i obowiązki wynikające z międzynarodowych konwencji (np. ochrona praw dziecka, konwencja klimatyczna, prawo do informacji o stanie środowiska), dyrektyw Unii Europejskiej (prawo każdego do oddychania czystym powietrzem, wykorzystywanie najlepszej dostępnej techniki, zdrowe i higieniczne warunki w pomieszczeniach oraz racjonalne korzystanie z zasobów energetycznych), a także innych wiążących postanowień organizacji międzynarodowych (np. OECD, IEA, WHO, ILO) znajdują odbicie w treści polskich aktów prawnych, takich jak np. [1]:

  • konstytucja (ochrona zdrowia, prawa obywateli, zrównoważony rozwój),
  • ustawy rządowe (prawo ochrony środowiska, prawo budowlane, prawo ochrony zdrowia, kodeks pracy, system oświaty),
  • rozporządzenia resortowe służące realizacji ustaw (warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, bhp w szkole, obowiązki i zakres uprawnień służb inspekcyjnych),
  • zarządzenia resortowe zawierające szczegółowe wymagania (maksymalne wartości stężenia w powietrzu wewnętrznym zanieczyszczeń emitowanych przez materiały budowlane),
  • normy uznawane rozporządzeniami resortowymi za obowiązkowe do stosowania,
  • branżowe wytyczne postępowania (sprawdzone w praktyce metody działania, wiedza techniczna, dobra praktyka).

Ustanowione w Polsce akty prawne przewidują na przykład, że [1]:

  • system oświaty zapewnia utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach,
  • system oświaty zapewnia upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
  • dyrekcja placówki jest zobowiązana do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki (ustawa o bhp w szkole),
  • inspekcja pracy monitoruje proces przestrzegania prawa pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie listy opracowanej dla działu edukacja,
  • inspekcja sanitarna powołana jest do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji,
  • inspekcja budowlana powołana jest do kontroli trybu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji budynków.

Skala budownictwa edukacyjnego decyduje ponadto w znacznym stopniu o zużyciu energii potrzebnej w trakcie eksploatacji (ogrzewanie, ciepła woda, wentylacja, oświetlenie).

Jest to bardzo istotny aspekt problemu, który w szczególny sposób wpływa na wybór proponowanych rozwiązań. Wynika stąd stałe poszukiwanie możliwości minimalizowania zapotrzebowania na energię, które powinno być podporządkowane podstawowemu celowi, jakim jest zapewnienie akceptowalnego ze względów zdrowotnych stanu jakości powietrza w budynkach edukacyjnych.

W Polsce niestety nie są na ogół dostrzegane relacje między obowiązkiem dbałości o zapewnienie warunków koniecznych dla zdrowia i dobrego samopoczucia przebywających w pomieszczeniach uczniów a egzekwowaną przez prawa rynkowe koniecznością ograniczania kosztów inwestycyjnych stosowanych urządzeń technicznych oraz zużycia energii potrzebnej do funkcjonowania.

Poszukiwanie wszelkich możliwości ograniczenia kosztów przesłania na ogół cel podstawowy, jakim powinno być zapewnienie warunków środowiska wewnętrznego sprzyjających jak najlepszej percepcji wiedzy. Nie jest to jednak czynnik wymierny finansowo, w związku z czym przegrywa najczęściej w kalkulacjach ekonomicznych.

Opis budynku

W Polsce można znaleźć szkoły, których dyrekcji zależy na dobrej jakości powietrza, jakim oddychają uczniowie. Jednak w większości przypadków takie działania realizowane są tylko wtedy, gdy w szkole pojawiają się syndromy chorego budynku. Dlatego z dużym zainteresowaniem przeprowadzono pomiary jakości powietrza w budynku edukacyjnym wybudowanym przed II wojną światową.

  • Pierwotny układ ogrzewania i wentylacji wykorzystywał w budynku niskociśnieniowy system parowy.
  • Grzejniki wykonane z gładkich rur zamontowano pod tablicami.
  • Powietrze wentylacyjne doprowadzano do klas z wykorzystaniem kanałów nawiewnych i krat zlokalizowanych za grzejnikami.
  • Zużyte powietrze usuwane było do przestrzeni stropodachu kanałami wywiewnymi.
  • Przepływ generowany był poprzez siły wyporu termicznego.
  • Poprawnej pracy układu sprzyjały znaczne wymiary kanałów i krat nawiewnych/wywiewnych oraz spora wysokość budynku.
  • Kraty miały mechanizm żaluzji umożliwiający zmianę wielkości strumienia przepływającego powietrza.

Stan układu ogrzewania i wentylacji (przed modernizacją) w trakcie eksploatacji ulegał znacznym zmianom.

  • Obecnie budynek ogrzewany jest z wykorzystaniem grzejników wodnych, źródłem ciepła jest kocioł gazowy.
  • Podczas zmian aranżacji pomieszczeń (np. poprzez wykonanie otworowania pod nowe drzwi) przerywano pierwotny przebieg kanałów wentylacyjnych.
  • Zamurowano większość krat wywiewnych, wymieniono okna na wykonane z tworzywa sztucznego, bez nawiewników szczelinowych.
  • Jedynym sposobem napływu powietrza do pomieszczeń był dopływ przez nieszczelności lub świadome rozszczelnienie stolarki okiennej.

W przerwach pomiędzy lekcjami sale szkolne były wietrzone poprzez otwarcie okien, ale ze względu na hałas uliczny nie otwierano okien podczas prowadzonych lekcji.

Po przeprowadzonej inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej zaproponowano rozwiązania mające na celu poprawę stanu jakości powietrza wewnętrznego w tym budynku edukacyjnym. W ramach koncepcji modernizacji układu wentylacji przeanalizowano cztery rozwiązania:

 1.  wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła,
 2. wentylacja hybrydowa z odzyskiem ciepła,
 3. wentylacja grawitacyjna wywiewna kanałowa z nawiewnikami szczelinowymi okiennymi, z opcją wentylatorów hybrydowych,
 4. wentylacja grawitacyjna wywiewna kanałowa z napływem powietrza przez nieszczelności (rozszczelnienie) stolarki okiennej, z opcją wentylatorów hybrydowych.

Przy analizowaniu wariantów uwzględniono przede wszystkim:

  • możliwość poprawy jakości powietrza wewnętrznego w salach lekcyjnych,
  • poprawę efektywności energetycznej budynku poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji,
  • aspekty związane z ochroną zabytków,
  • koszty inwestycyjne modernizacji.

Ze względu na ograniczenia finansowe dyrekcja zdecydowała się na wybór rozwiązania najmniej obciążającego budżet szkoły, czyli rozwiązania 4.

Zrezygnowano z montażu wentylatorów hybrydowych.

Sformułowano następujące wytyczne wykonawcze i eksploatacyjne:

  • dopływ powietrza przez nieszczelności w stolarce okiennej oraz ręczne rozszczelnianie okien w okresach zwiększonego zapotrzebowania,
  • zalecane krótkie, lecz intensywne wietrzenie sal podczas przerwy,
  • powietrze usuwane z pomieszczeń z wykorzystaniem istniejących kanałów wentylacyjnych wywiewnych,
  • wykonanie otworowania zamurowanych otworów w celu połączenia sali z prowadzonym w ścianie kanałem wywiewnym, a następnie uzbrojenie otworu kratą wywiewną z przepustnicą sterowaną ręcznie z poziomu pomieszczenia,
  • powietrze odprowadzane kanałami wywiewnymi na poziom poddasza,
  • konieczność przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi instalacji wentylacyjnej.

Badania jakości powietrza w budynku szkoły

  • W celu oceny przeprowadzonej w budynku edukacyjnym modernizacji systemu wentylacyjnego wykonano badania fizycznej i mikrobiologicznej jakości powietrza przed i po jej przeprowadzeniu.
  • Modernizację instalacji wentylacyjnej zgodnie z zaleceniami zrealizowano w szkole w 2013 roku.
  • Pierwsza seria badawcza obejmowała pomiary fizycznej jakości powietrza 11–14 grudnia 2012 r., a druga seria 24–28 listopada 2014 r.
  • Pomiar liczebności mikroorganizmów w 1 m3 powietrza atmosferycznego wykonano 11.12.2012 (stan przed), a stanu po 26.11.2014.
  • Pomiary realizowano w trzech wybranych salach dydaktycznych oraz na dworze, w otoczeniu budynku.
  • Wyniki badań odniesiono do normy PN-EN 15251:2012 [2].

Metodyka pomiarów

Pierwsza seria badawcza obejmowała pomiary fizycznej jakości powietrza w czterech dniach lekcyjnych – od wtorku do piątku, a druga – od poniedziałku rano do piątku po południu.

Pomiary realizowane były w odstępach dwuminutowych.

Ze względu na charakter zajęć prowadzonych w salach lekcyjnych na wykresach porównano zmienność w tych samych dniach tygodnia.

Pomiary realizowano w trzech reprezentatywnych salach lekcyjnych:

  • 01 – sala dzieci w wieku przedszkolnym,
  • 22 – klasa podstawówki
  • i 31 – klasa gimnazjalna.

Wyniki badań fizycznej jakości powietrza i ich omówienie

Na podstawie uzyskanych wyników badań zmienności temperatury powietrza można stwierdzić, że (rys. 1a, rys. 1b i rys. 1c):

  • przed i po przeprowadzonym usprawnieniu temperatura w pomieszczeniach utrzymywana była na wymaganym poziomie,
  • zauważalny jest wzrost temperatury w pomieszczeniu podczas prowadzonych lekcji,
  • szczególnie w sali z dziećmi w wieku przedszkolnym (pom. 01) zauważalne są wahania temperatury wewnętrznej ze względu na częste przewietrzanie sali.
Wykres zmienności temperatury

Rys. 1a. Zmienność temperatury wewnętrznej i zewnętrznej (e) w pierwszej (1) i drugiej (2) serii badań: sala 31; rys. archiwa autorów.


 

Zmienność temperatury wewnętrznej i zewnętrznej

Rys. 1b. Zmienność temperatury wewnętrznej i zewnętrznej (e) w pierwszej (1) i drugiej (2) serii badań: sala 22; rys. archiwa autorów.

Zmienność temperatury

Rys. 1c. Zmienność temperatury wewnętrznej i zewnętrznej (e) w pierwszej (1) i drugiej (2) serii badań: sala 01; rys. archiwa autorów.


 

Analiza zmienności wilgotności względnej powietrza po przeprowadzonym usprawnieniu we wszystkich pomieszczeniach wykazała, że wzrosła ona o ok. 13%. Średnia wilgotność utrzymywała się na poziomie:

  • ok. 49,1% w sali 31,
  • 42,9% w sali 22
  • i 39,5% w sali 01,

co mieści się w wymaganiach dla okresu grzewczego.

Na podstawie uzyskanych wyników badań zmienności stężenia dwutlenku węgla można stwierdzić, że:

  • dla pomieszczenia 31 (rys. 2a), które charakteryzuje się najbardziej niekorzystnymi wskaźnikami powierzchniowo/kubaturowymi odniesionymi do jednego ucznia:
   – w sali często występuje stężenie dwutlenku węgla na poziomie 2000 ppm, okresowo nawet 2500–3000 ppm,
   – dla obniżenia zaduchu występującego po zajęciach sala jest często wietrzona,
   – warunki panujące w sali są niekorzystne;
  • dla pomieszczenia 22 (rys. 2b), które ma najkorzystniejszy wskaźnik powierzchniowy odniesiony do jednego ucznia:
   – podczas zajęć utrzymuje się stężenie CO2 na poziomie 1000–1500 ppm,
   – przekraczana jest granica dobrego komfortu (1000 ppm), jednak wartość 1500 ppm jest niekiedy (np. w Niemczech) traktowana jako górna granica warunków komfortowych w szkołach,
   – sala wietrzona jest stosunkowo rzadko, co świadczy o naturalnym przepływie powietrza przez nieszczelności okienne, pokrywającym w znacznej mierze zapotrzebowanie,
   – warunki panujące w sali w okresie pomiarowym można zatem uznać za zbliżone do warunków dobrego komfortu;
  • dla pomieszczenia 01 (rys. 2c), dla którego wskaźnik powierzchniowy odniesiony do jednego ucznia jest zbliżony do pomieszczenia 22, ale w sali przebywają dzieci przedszkolne:
   – przy intensywnym ruchu (nie tylko praca siedząca, jak w przypadku sali 22) emisja zanieczyszczeń, w tym dwutlenku węgla, jest większa,
   – w sali utrzymuje się stężenie zbliżone do 1500 ppm, jednak występują okresy z przekroczeniami sięgającymi 2000, a nawet 2500 ppm.
Zmienność stężenia dwutlenku węgla

Rys. 2a. Zmienność stężenia dwutlenku węgla w salach lekcyjnych oraz w powietrzu zewnętrznym (e) w pierwszej (1) i drugiej (2) serii badań: sala 31; rys. archiwa autorów.


 

 Zmienność stężenia dwutlenku węgla w salach lekcyjnych

Rys. 2b. Zmienność stężenia dwutlenku węgla w salach lekcyjnych oraz w powietrzu zewnętrznym (e) w pierwszej (1) i drugiej (2) serii badań: sala 22; rys. archiwa autorów.

Zmiana stężenia dwutlenku węgla w salach lekcyjnych

Rys. 2c. Zmienność stężenia dwutlenku węgla w salach lekcyjnych oraz w powietrzu zewnętrznym (e) w pierwszej (1) i drugiej (2) serii badań: sala 01; rys. archiwa autorów.


 

Pomiary mikrobiologicznej jakości powietrza

Metodyka pomiarów

Pierwsza seria badawcza wykonana 11.12.2012 r. dotyczyła wyjściowego pomiaru liczebności mikroorganizmów w 1 m3 powietrza atmosferycznego, natomiast druga seria, wykonana 26.11.2014 r., służyła do porównania wyników po modernizacji systemu wentylacyjnego w budynku.

Podczas badań analizowano zgodnie z Polskimi Normami (PN-89/Z-04111/01 [3], PN-89/Z-04111/02 [4], PN-89/Z-04111/03 [5], PN-89/Z-04008/08 [6]) ogólną liczebność bakterii mezofilnych (M), psychrofilnych (P), gronkowców (Staphylococcus) mannitolododatnich typ a (M+), gronkowców mannitoloujemnych typ b (M-), promieniowców Actinobacteria (Pr), Pseudomonas fluorescens (Pf) oraz grzybów mikroskopowych hodowanych na pożywce Waksmana (GW) i Czapek–Doxa (GCD).

  • Pobór próbek powietrza prowadzono metodą aspiracyjną za pomocą mikrobiologicznego próbnika powietrza MAS 100-Eco.
  • Na każdym stanowisku badawczym pobierano od 25 do 100 dm3 powietrza na standardowe płytki Petriego o średnicy 9 cm, na których znajdowała się zestalona pożywka, zalecana wg PN dla danej grupy mikroorganizmów.
  • W badaniach mikrobiologicznych analizowano stopień zanieczyszczenia powietrza w trzech salach lekcyjnych oraz na dworze, w środowisku zewnętrznym (tło badań).
  • Pobór próbek powietrza odbywał się rano, przed lekcjami (w godz. od 7.00 do 8.30) oraz po południu, po zajęciach lekcyjnych (od 15.00 do 16.30).
Tabela próbek mikrobiologicznych

Tabela 1. Oznaczenie próbek mikrobiologicznych


 

tab. 1 zestawiono oznaczenie próbek mikrobiologicznych.

Rodzaje pożywek mikroorganizmów

Tabela 2. Rodzaje pożywek i warunki hodowli mikroorganizmów


 

Po poborze próbek powietrza płytki umieszczano w termostacie na określony czas hodowli, a następnie zliczano wyrosłe kolonie bakterii i grzybów mikroskopowych.

Uzyskane wyniki badań korygowano zgodnie z tabelą przeliczeniową wg Fellera, a ostateczny wynik podawano jako jtk/1 m3 powietrza. Do badań stosowano pożywki i warunki hodowli podane w tab. 2.

Ocenę czystości/zanieczyszczenia powietrza bakteriami przeprowadzano zgodnie z wytycznymi PN-89/Z-04111/02 [4], natomiast grzybami wg PN-89/Z-04111/03 [5].

 • Na podstawie uzyskanych wyników badań bakterii i grzybów mikroskopowych można stwierdzić, że:
 • w obu seriach badawczych większą liczebność mikroorganizmów odnotowano w salach po lekcjach, natomiast w środowisku zewnętrznym zauważono wahania liczebności drobnoustrojów w różnych terminach poboru,
 • największe koncentracje drobnoustrojów występowały wśród bakterii mezofilnych (rys. 3 – od 240 do 8320 jtk/1m3) i psychrofilnych (rys. 4 – od 40 do 6920 jtk/1m3),
Liczebność bakterii mezofilnych

Rys. 3. Liczebność bakterii mezofilnych (M) rano (R) i po południu (P) w pierwszej (1–11.12.2012) i drugiej (2–26.11.2014) serii badań; rys. archiwa autorów

Liczebność bakterii psychrofilnych (P) rano (R) i po południu (P)

Rys. 4. Liczebność bakterii psychrofilnych (P) rano (R) i po południu (P) w pierwszej (1–11.12.2012) i drugiej (2–26.11.2014) serii badań; rys. archiwa autorów

 • wśród gronkowców liczniejsze były gronkowce mannitoloujemne (GM–), których stężenie po zajęciach lekcyjnych ulegało znacznemu zwiększeniu (do 2030 jtk/m3 – rys. 5),liczebność promieniowców (Actinobacteria) była niewielka (0–30 jtk/m3), ale zwykle po lekcjach było ich więcej niż przed lekcjami (rys. 6),
 • bakterie Pseudomonas fluorescens hodowane w 4°C nie występowały na żadnym stanowisku, a hodowane w 26°C należały do mikroorganizmów najrzadziej spotykanych (rys. 6),

Liczebność gronkowców mannitolododatnich

Rys. 5. Liczebność gronkowców mannitolododatnich (GM+) i mannitoloujemnych (GM–) rano (R) i po południu (P) w pierwszej (1–11.12.2012) i drugiej (2–26.11.2014) serii badań; rys. archiwa autorów


 

Liczebność promieniowców (Pr) i Pseudomonas fluorescens

  Rys. 6. Liczebność promieniowców (Pr) i Pseudomonas fluorescens (Pf) rano (R) i po południu (P) w pierwszej (1–11.12.2012) i drugiej (2–26.11.2014) serii badań; rys. archiwa autorów

Rys. 7. Liczebność grzybów mikroskopowych na pożywce Waksmana (GW) rano (R) i po południu (P) w pierwszej (1–11.12.2012) i drugiej (2–26.11.2014) serii badań

Rys. 7. Liczebność grzybów mikroskopowych na pożywce Waksmana (GW) rano (R) i po południu (P) w pierwszej (1–11.12.2012) i drugiej (2–26.11.2014) serii badań; rys. archiwa autorów

Liczebność grzybów mikroskopowych

Rys. 8. Liczebność grzybów mikroskopowych na pożywce Czapek–Doxa (GCD) rano (R) i po południu (P) w pierwszej (1–11.12.2012) i drugiej (2–26.11.2014) serii badań; rys. archiwa autorów

 • liczebność grzybów mikroskopowych ulegała znacznym wahaniom, od 40 do 1800 jtk/m3 powietrza, a ich stężenie wskazywało na przeciętnie czyste (ok. 3000 jtk/m3) powietrze atmosferyczne(rys. 7 i rys. 8),
 • analizując rodzaj pomieszczenia, największe zanieczyszczenie powietrza występowało zazwyczaj w sali 01 (przedszkole), natomiast czystsze pod względem mikrobiologicznym było naprzemiennie pomieszczenie 22 lub 31. Zwykle rano, przed lekcjami, mniejsze zanieczyszczenie powietrza stwierdzano w sali 22, natomiast po południu, po lekcjach, pomieszczenie to było często silnie zanieczyszczone różnymi grupami drobnoustrojów,
 • mimo że w badanych salach zainstalowano system wentylacji, nie odnotowano wyraźnej poprawy jakości powietrza pod względem mikrobiologicznym. W wielu przypadkach jakość powietrza po remoncie była gorsza niż przed zainstalowaniem systemu wentylacyjnego. Można zatem przypuszczać, że na stan mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych pomieszczeniach wpływa m.in. stan zdrowia ich użytkowników, sposób i efektywność sprzątania sal lekcyjnych, a także stosunkowo mało efektywna wymiana powietrza,
 • biorąc pod uwagę Polskie Normy omawiające mikrobiologiczną jakość powietrza, można stwierdzić, że zwłaszcza po lekcjach powietrze było silnie zanieczyszczone pod względem wybranych grup bakterii, natomiast pomimo obecności grzybów mikroskopowych powietrze nie było zanieczyszczone tymi drobnoustrojami.

 

Wnioski

Podczas badań parametrów fizycznych i mikrobiologicznych powietrza w salach lekcyjnych przed i po remoncie stwierdzono brak wyraźnej poprawy lub wręcz pogorszenie jakości powietrza po modernizacji systemu wentylacyjnego.

Pomimo przekazania dyrekcji szkoły szczegółowych zaleceń dotyczących eks­ploatacji nie udało się uzyskać zadowalającego poziomu jakości powietrza. Może to wynikać z faktu, że szkoła dysponowała ograniczonym budżetem na realizację zadania. Potwierdza to tezę, że działania połowiczne nie tylko nie przynoszą oczekiwanej korzyści, tutaj w postaci poprawy jakości powietrza w budynku, ale mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji.

Należy jednak pamiętać, że na stan fizycznego i mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza w budynku (salach lekcyjnych) wpływają m.in.:

  • stan zdrowotny użytkowników pomieszczeń,
  • liczba osób przebywających w pomieszczeniach,
  • częstotliwość wietrzenia pomieszczeń przez bezpośrednie otwieranie i rozszczelnianie okien,
  • sposób i efektywność sprzątania sal lekcyjnych,
  • brak przestrzegania przez nauczycieli podstawowych zasad obsługi instalacji wentylacyjnej (krótkie, ale intensywne wietrzenie sal podczas przerw lekcyjnych).

Główna przyczyna leży jednak po stronie świadomego ograniczania wentylacji pomieszczeń w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku. Dyrekcja szkoły nie zdecydowała się na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła czy chociażby szczelinowe nawiewniki okienne. Udrożnienie kanałów wywiewnych przy dotychczasowym rozwiązaniu napływu powietrza (przez nieszczelności stolarki okiennej – brak np. nawiewników szczelinowych) nie prowadzi do poprawy jakości powietrza, gdyż o przepływie decyduje element o najwyższym oporze przepływu (nieszczelności stolarki). Bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego (czystego) powietrza zewnętrznego przeprowadzona modernizacja i poprawa układu wywiewnego nie skutkuje polepszeniem jakości powietrza wewnętrznego. Stosowane przed II wojną światową rozwiązanie pod względem technicznym jak i ekologicznym wyprzedzało rozwiązania wentylacji naturalnej stosowane obecnie w budynkach edukacyjnych i znakomicie wpisywało się w definicję przeznaczoną dla budynków o niskim zużyciu energii – wentylacji hybrydowej – której zasady opracowano w ostatnich 20 latach.

Literatura

 1.  Szczechowiak E., Górzeński R., Szymański M., Opinia techniczna dotycząca jakości powietrza wewnętrznego i komfortu cieplnego w pomieszczeniach Przedszkola nr (…) w Poznaniu, opinia niepublikowana, Poznań 2012.
 2. PN-EN 15251:2012 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę.
 3.  PN-89/Z-04111/01:1989 Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Postanowienia ogólne i zakres normy.
 4. PN-89/Z-04111/02:1989 Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie liczby bakterii w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną.
 5. PN-89/Z-04111/03:1989 Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie liczby grzybów mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną.
 6.  PN-89/Z-04008/08:1989 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Pobieranie próbek powietrza atmosferycznego (imisja) do badań mikrobiologicznych metodą aspiracyjną i sedymentacyjną.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej...

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej pracują tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Maciej Danielak SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia...

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne jest coraz ważniejszym aspektem doboru urządzeń.

dr inż. Anna Charkowska Wentylacja fasadowa

Wentylacja fasadowa Wentylacja fasadowa

We współczesnej architekturze dominują budynki z coraz większymi powierzchniami szklanymi. Zgodnie z wymaganiami prawnymi muszą to być obiekty energooszczędne, w których dzięki zastosowaniu nowoczesnych...

We współczesnej architekturze dominują budynki z coraz większymi powierzchniami szklanymi. Zgodnie z wymaganiami prawnymi muszą to być obiekty energooszczędne, w których dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii uzyskuje się wysoki komfort cieplny przy niskim zużyciu energii. Wymóg ograniczenia zużycia energii dotyczy także instalacji wentylacyjnych budynków, w tym wentylacji i klimatyzacji. Ze względu na konieczność wymiany powietrza wewnętrznego na świeże niezbędne jest zapewnienie sprawnej...

dr inż. Łukasz Amanowicz, prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak Ilościowy opis równomierności rozdziału powietrza w wielorurowych gruntowych wymiennikach ciepła

Ilościowy opis równomierności rozdziału powietrza w wielorurowych gruntowych wymiennikach ciepła Ilościowy opis równomierności rozdziału powietrza w wielorurowych gruntowych wymiennikach ciepła

Gruntowe wymienniki ciepła będą coraz częściej stosowane jako elementy instalacji wentylacji mechanicznej pozwalające na wstępne podgrzanie powietrza wentylacyjnego zimą i schłodzenie latem [4, 5, 7, 9]....

Gruntowe wymienniki ciepła będą coraz częściej stosowane jako elementy instalacji wentylacji mechanicznej pozwalające na wstępne podgrzanie powietrza wentylacyjnego zimą i schłodzenie latem [4, 5, 7, 9]. Już obecnie stosowanie GWC jest w niektórych przypadkach konieczne, np. w celu spełnienia wymagań stawianym inwestycjom ubiegającym się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przeznaczonych na budowę domów energooszczędnych [6, 10]. W projektowaniu i doborze wielorurowych GWC istotną rolę odgrywa równomierność...

mgr inż. Justyna Topolańska, dr inż. Dorota Anna Krawczyk Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła Przegląd stosowanych rozwiązań

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła Przegląd stosowanych rozwiązań Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła Przegląd stosowanych rozwiązań

Postęp cywilizacyjny umożliwia stosowanie coraz nowszych technologii, które przyczyniają się do oszczędzania energii zużywanej w budynkach do ich ogrzewania czy chłodzenia, przy jednoczesnej dbałości o...

Postęp cywilizacyjny umożliwia stosowanie coraz nowszych technologii, które przyczyniają się do oszczędzania energii zużywanej w budynkach do ich ogrzewania czy chłodzenia, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Przykładem mogą być gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GWC) służące do wspomagania instalacji wentylacji mechanicznej, zwane też wymiennikami typu otwartego [1].

mgr inż. Katarzyna Rybka Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach...

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

mgr inż. Katarzyna Rybka Nowości w technice klimatyzacyjnej

Nowości w technice klimatyzacyjnej Nowości w technice klimatyzacyjnej

Klimatyzatory, klimakonwektory i belki chłodzące to najczęściej stosowane urządzenia klimatyzacyjne. Szczególnie te pierwsze są ciągle doskonalone i każdy rok przynosi nowe rozwiązania. Liczą się: energooszczędność,...

Klimatyzatory, klimakonwektory i belki chłodzące to najczęściej stosowane urządzenia klimatyzacyjne. Szczególnie te pierwsze są ciągle doskonalone i każdy rok przynosi nowe rozwiązania. Liczą się: energooszczędność, wydajność, ekologiczność i komfort użytkowania. Nowe tendencje szybko rozpowszechnią się na rynku, dając inwestorom coraz szerszy wybór.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza....

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza. Ma to istotny wpływ na eksploatację tych urządzeń – nieprawidłowa wentylacja grozi bowiem ich przegrzewaniem się i awarią.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Agata Siwińska Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

dr inż. Maciej Besler, dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Michał Fijewski Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię...

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię stosowane są coraz powszechniej. Zastosowania wymienników odzyskujących ciepło i chłód wymagają także obowiązujące przepisy.

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

dr inż. Andrzej Bugaj System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

System wentylacji na żądanie – zasady stosowania System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe...

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe może przynieść oszczędność kosztów eksploatacyjnych na poziomie 50–60%, natomiast w biurach ok. 20%.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1) Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w...

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic. Istotną rolę w działaniach energooszczędnościowych odgrywa także eliminowanie wzajemnego niekorzystnego oddziaływania instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o. Koszty zużycia energii cieplnej mogą być także obniżane poprzez...

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

dr Michał Michałkiewicz, mgr inż. Karolina Popłonek Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi...

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi zapobiega wymiana powietrza, a urządzenia i instalacje wentylacyjne należy systematycznie czyścić. Ma to szczególne znaczenie w sezonie zimowym.

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Katarzyna Rybka Klimatyzacja precyzyjna

Klimatyzacja precyzyjna Klimatyzacja precyzyjna

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej....

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej. Jest ona stosowana przede wszystkim w serwerowniach, pomieszczeniach, w których gromadzone są bazy danych, oraz centralach telekomunikacyjnych, a także laboratoriach.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją...

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją technologiczną. Poniżej przedstawione zostały elementy związane z wentylacją technologiczną, takie jak digestoria, filtry/skrubery, ssawki, okapy oraz szafy wentylowane.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Edyta Ciesielska Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja...

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja kosztów eksploatacyjnych jest na tyle znacząca, że dodatkowe nakłady inwestycyjne na okna przeciwsłoneczne zwracają się po około 3 latach eksploatacji.

dr inż. Maria Kostka Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe...

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe wymogi zobowiązują producentów do podawania informacji istotnych z punktu widzenia późniejszej eksploatacji. Dane te umożliwiają porównywanie urządzeń. Rzeczywiste koszty eksploatacji instalacji zależą jednak od wielu parametrów, z których część ustalana jest indywidualnie dla danego systemu na...

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń,...

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, jakość powietrza wewnętrznego, minimalny strumień powietrza, stężenie dwutlenku węgla, a także obecność pyłów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.