RynekInstalacyjny.pl

Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Requirements for new classification of air filters for general ventilation of buildings

Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków
fot. Pixabay

Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków


fot. Pixabay

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Jest to konsekwencją konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej, której rozwój wspierany jest przez budownictwo energooszczędne, przede wszystkim potrzebę hermetyzacji budynków i kontrolowania wentylacji z odzyskiem ciepła.

Zobacz także

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Energoterm Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie...

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji. Wychodząc naprzeciw polepszaniu warunków bytowych ludzi przebywających w pomieszczeniach z wentylacją i rekuperacją, wprowadziliśmy w tych instalacjach montaż generatorów emitujących jony ujemne nazywane aerojonami.

Jakość powietrza zewnętrznego, szczególnie w aglomeracjach miejskich, ulega stałemu pogorszeniu pomimo alarmujących apeli organizacji pozarządowych oraz wywoływania przez nie coraz częściej tzw. „alertów smogowych”. Wpływa to niewątpliwie negatywnie na stan zdrowia mieszkańców. Jednym ze sposobów ochrony przed pyłami jest filtracja powietrza wentylującego pomieszczenia, w których, jak pokazują badania, przeciętny mieszkaniec Europy spędza 80–90% czasu.

Standardy jakości powietrza w kontekście wymagań WHO w zakresie zanieczyszczeń pyłowych

Problemy związane z negatywnym wpływem zanieczyszczeń na zdrowie człowieka są od dawna przedmiotem badań wielu ośrodków naukowych na całym świecie. Powołana do koordynacji tych badań Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od wielu lat publikuje raporty i ustala poziomy stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia, które mogą znajdować się w otoczeniu człowieka.

Poprawa jakości powietrza pozwala na redukcję kosztów leczenia takich chorób, jak udar mózgu, choroby serca i układu krążenia, rak płuc, oraz przewlekłych i ostrych chorób układu oddechowego, w tym astmy.

Według szacunków WHO tylko w 2012 roku zanieczyszczenie powietrza było przyczyną ok. 3,7 mln przedwczesnych zgonów na całym świecie. W miarę rozwoju industrializacji coraz większego negatywnego znaczenia nabiera w tym zakresie zjawisko tzw. pyłu zawieszonego (PM – Particulate Matter), czyli mieszaniny stałych i ciekłych cząstek, substancji organicznych i nieorganicznych unoszonych przez powietrze (są to głównie siarczany, azotany, amoniak, chlorek sodu, sadza, pył mineralny i woda).

porównanie bilansów energii

Rys. 1. Graficzne, poglądowe porównanie bilansów energii w sprężarkowym i sorpcyjnym urządzeniu ziębniczym;


rys. archiwum autora

Według najnowszych badań najbardziej szkodliwe dla zdrowia są cząstki o średnicach mniejszych od 10 µm, w szczególności te o wielkości mniejszej od 1 µm, które wdychane mogą zalegać w głębi płuc i przenikać do organizmu człowieka. Oczywiste jest, że udziały poszczególnych wielkości cząsteczek w powietrzu zewnętrznym różnią się w zależności od regionu, jego uprzemysłowienia itp.

Jak zostało to pokazane na rys. 1, uśrednione, skumulowane spektrum udziału poszczególnych wielkości zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym odpowiada w przybliżeniu krzywym przedstawionym na tzw. diagramie Whitby’ego, (który badał powietrze nad Londynem).

W celu stworzenia pewnych normatywów w dziedzinie zanieczyszczenia powietrza pył zawieszony został podzielony na trzy zasadnicze frakcje:  

 • PM10,
 • PM2,5,
 • PM1,

gdzie PMX to pył zawierający cząsteczki o średnicy (optycznej) mniejszej lub równej od wartości x wyrażonej w µm (patrz rys. 1).

Poziomy stężenia PMX

Tabela 1. Poziomy stężenia PMX zalecane w dokumentach WHO z roku 1999

Badania prowadzone pod auspicjami WHO wykazały, że nie jest możliwe wyznaczenie progu, poniżej którego nie obserwuje się żadnych szkód dla zdrowia spowodowanych pyłem zawieszonym. Dlatego aktualne wytyczne publikowane w raportach WHO podają wartości najniższych stężeń PM, ale możliwych do osiągnięcia w sposób racjonalny.

W tab. 1 i tab. 2 dla porównania przedstawiono wymagania WHO w tym zakresie z roku 1999 oraz 2005.

Poziomy stężenia PMX

Tabela 2. Poziomy stężenia PMX zalecane w dokumentach WHO z roku 2005 [1]

Zalecenia WHO nie mają jednak mocy prawnej, stanowią jedynie wskazówkę do wyznaczania norm oraz wymagań krajowych i lokalnych instytucji odpowiedzialnych za stan środowiska.

W Polsce głównym dokumentem w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Środowiska z roku 2012 [5], które ustanawia prawne limity zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu zewnętrznym na poziomach podanych w tab. 2 (są to wartości oparte na zaleceniach WHO z roku 1999).

Skala oceny zanieczyszczeń

Tabela 3. Skala oceny zanieczyszczeń powietrza wg WIOŚ woj. mazowieckiego [21]

Troska o zdrowie ludzi wymusiła na władzach lokalnych w wielu regionach stały monitoring stanu PM realizowany obecnie nie tylko w dużych aglomeracjach, ale także w mniejszych miejscowościach (również uzdrowiskowych).

Na przestrzeni ostatnich lat upublicznione dane z tego monitoringu oraz poziomy stanu zanieczyszczenia PMX ustanawiane przez Wojewódzkie Instytuty Ochrony Środowiska wskazują jednoznacznie, że stan powietrza zewnętrznego w polskich miastach jest bardzo zły i należy do najgorszych w Europie (patrz tab. 3 oraz wykres na rys. 2).

miesięczne poziomy stężenia PM10

Rys. 2. Średnie miesięczne poziomy stężenia PM10 w Krakowie wg [22]; rys. archiwum autora

Filtracja powietrza wentylującego budynki sposobem na podniesienie jakości powietrza wewnętrznego

Jak pokazują wyniki badań (rys. 3) Francuskiego Instytutu Budownictwa CSTB (odpowiednik polskiego ITB), mieszkaniec Europy Zachodniej spędza przeciętnie około 2/3 swojego życia w mieszkaniach.

Jeżeli dodamy do tego czas pracy, która w większości odbywa się wewnątrz budynków, to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że człowiek przez 80–90% swojego życia oddycha tzw. powietrzem wewnętrznym. Powietrze to w zakresie zanieczyszczeń może mieć niższą jakość niż powietrze zewnętrzne, gdyż zawiera dodatkowo zanieczyszczenia wygenerowane przez człowieka na skutek jego działalności wewnątrz budynków, co nakłada prawną konieczność nie tylko wentylacji obiektów, ale i dostarczania do pomieszczeń powietrza o odpowiedniej czystości.

Organizacja czasu mieszkańca

Rys. 3. Organizacja czasu przeciętnego mieszkańca Europy Zachodniej wg CSTB [23]

Z powyższego wynikają w praktyce dwa kierunki działań mogące prowadzić do poprawy jakości powietrza wewnętrznego:

 1. poprawa jakości powietrza zewnętrznego poprzez eliminowanie źródeł zanieczyszczeń, co w obliczu ciągłego rozwoju industrializacji jest procesem długotrwałym i niezwykle kosztownym;
 2. prawdopodobnie znacznie bardziej efektywny scenariusz, w którym uszczelnia się powłoki budynków, a powietrze używane do wentylacji jest należycie oczyszczane przed wprowadzeniem go do pomieszczeń.

Klasyfikacja filtrów wg nowej normy EN 16890 w opozycji do obowiązującej wg EN 779

Realizacja zdefiniowanego powyżej „scenariusza B” w kontekście rosnących poziomów zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego pyłem zawieszonym skłania do polepszania jakości filtracji powietrza w systemach wentylacji. Wymusiło to na branży wentylacyjnej konieczność nowego spojrzenia na zagadnienie filtracji i w konsekwencji doprowadziło do opracowania nowej normy klasyfikującej filtry dla tzw. wentylacji ogólnej, czyli podstawowego sposobu dostarczania powietrza zewnętrznego do pomieszczeń, w których przebywają ludzie.

Opis zjawiska i próba ujednolicenia nomenklatury

Zjawisko filtracji powietrza

Rys. 4. Zjawisko filtracji powietrza przepływającego przez materiał filtracyjny na podstawie [26];


rys. archiwum autora

Zjawisko filtracji powietrza można najkrócej zdefiniować jako proces usuwania zawieszonych w nim zanieczyszczeń z wykorzystaniem zjawisk fizycznych, które mogą występować przy przepływie zanieczyszczonego powietrza przez materiał filtracyjny. Główne zjawiska wykorzystywane w tym celu to (rys. 4):

 • zderzenie bezwładnościowe,
 • zaczepianie,
 • osadzanie grawitacyjne,
 • dyfuzja molekularna,
 • zjawiska elektrostatyczne.

Filtr sam w sobie nie jest skomplikowanym urządzeniem, ma jednak kilka cech, które decydują o jego przydatności w danych warunkach, określonych przez rodzaj zanieczyszczeń, ich stężenie oraz strumień powietrza.

Do najważniejszych wskaźników opisujących cechy filtrów należy zaliczyć:

 1. stopień odpylania (A) (gravimetric arrestance – inne określenia: współczynnik osadzania pyłu, współczynnik zatrzymania) to stosunek masy pyłu zatrzymanego w filtrze do masy pyłu dostarczonego w tym samym czasie w powietrzu na wlocie do filtra,
 2. skuteczność filtracji (E) (filter efficiency – zwana również efektywnością filtra) to wyrażona w % zdolność filtra do redukcji stężenia cząstek określonej frakcji pyłu z powietrza przepływającego przez filtr,
 3. pojemność pyłowa filtra (Mtot) (filter dust capacity) to sumaryczna masa pyłu (testowego) osadzonego na filtrze od początku czasu eksploatacji (testu) do osiągnięcia granicznej wartości oporów przepływu powietrza przez filtr w warunkach nominalnych,
 4. współczynnik przepuszczalności (P) (penetration) to stosunek stężenia pyłu o określonej frakcji za filtrem do jego stężenia w powietrzu przed filtrem,
 5. wtórny posiew filtra (S) (shedding) to zjawisko obecności za filtrem cząstek zanieczyszczeń, które uprzednio były osadzone na włóknach filtra uzupełnionych o oderwane cząstki włókien tkaniny filtracyjnej,
 6. opór przepływu powietrza (∆p) (filter pressure drop) to różnica ciśnienia statycznego powietrza przed i za filtrem.

Klasyfikacja filtrów wg nowej normy EN 16890 w opozycji do obowiązującej wg EN 779

Sposób klasyfikacji filtrów dla wentylacji ogólnej wg PN-EN 779

Dużym problemem w ocenie filtra jest zmienność wartości poszczególnych wskaźników wraz z czasem oraz warunkami eksploatacji.

W tab. 4 dokonano próby oceny kierunku zmian wartości tych wskaźników przy wzroście takich parametrów pracy filtra, jak:

 • wielkość cząsteczek zanieczyszczeń,
 • ich stężenie na wlocie filtra
 • oraz prędkość powietrza przepływającego przez filtr.
Ocena charakterystyk filtra

Tabela 4. Ocena charakterystyk filtra przeznaczonego do wentylacji jako funkcja czasu jego eksploatacji

Dodatkowym problemem w tym zakresie jest duża różnorodność materiałów filtracyjnych. To wszystko sprawia, że porównywanie czy klasyfikowanie filtrów może być dokonywane dla bardzo jednoznacznie określonych parametrów pracy.

Obowiązująca od dłuższego czasu na rynku europejskim norma PN-EN 779 [6] klasyfikuje filtry z uwagi na dwa główne wskaźniki ich jakości, czyli średni stopień odpylania (Am) oraz średnią wartość skuteczności filtracji (Em), które mierzone są w warunkach określonych poniżej.

Schemat ideowy stanowiska

Rys. 5. Schemat ideowy stanowiska do badania filtrów wg [6];


rys. archiwum autora

Testy przeprowadzane są na stanowisku przedstawionym na rys. 5. Jego podstawowe cechy to:

 • możliwość dokładnego pomiaru strumienia przepływu powietrza przez filtr umieszczony w odcinku pomiarowym o przekroju badanego modułu filtracyjnego,
 • unormowany profil prędkości powietrza na dolocie do filtra,
 • powietrze wlotowe całkowicie oczyszczone na filtrze „absolutnym” przepływające przez komorę, w której rozpylany jest aerozol testowy lub pył testowy w zależności od etapu testu.

Klasyfikacja filtrów wg nowej normy EN 16890 w opozycji do obowiązującej wg EN 779

Sposób klasyfikacji filtrów dla wentylacji ogólnej wg PN-EN 779 - dokończenie

Pomiarów stężeń przed i za filtrem dokonuje się metodą optyczną zliczania ilości cząstek o danym rozmiarze, a ilość osadzonego pyłu mierzona jest poprzez cykliczne ważenie filtra po kolejnych dawkach pyłu testowego.

Podstawowe parametry i warunki wykonywania badań filtrów są następujące:

 • badany jest moduł filtra o wymiarach nominalnych 610×610 mm,
 • stopień odpylania i skuteczność filtracji określa się przy przepływie nominalnym powietrza przez filtr (3400 m3/h, co odpowiada prędkości nominalnej wN = 2,7 m/s),
 • charakterystykę oporów przepływu filtra czystego wyznacza się w punktach pokazanych na wykresie (rys. 6),
Charakterystyczne prędkości powietrza

Rys. 6. Charakterystyczne prędkości powietrza przy badaniach filtra wg [6];


rys. archiwum autora

Zestawienie procedury badawczej

Tabela 5. Zestawienie procedury badawczej klasyfikującej filtry wg EN 779 [6]

 • pojemność pyłowa filtra badana jest po osiągnięciu granicznych wartości oporów przepływu: ∆pgr = 450 Pa dla filtrów klas M i F oraz 250 Pa dla filtrów klasy G,
 • skuteczność filtracji E jest badana aerozolem ciekłym DEHS w zakresie tzw. średnic optycznych od 0,2 do 3,0 µm, ale, co ważne, do określenia klasy filtra wykorzystywana jest tylko frakcja 0,4 µm,
 • cząstkowy wskaźnik skuteczności Ei jest określany ze wzoru (1) przed i po dodaniu na wlot do filtra określonej dawki pyłu testowego (ok. 30 g), a wartość średnia Em (dla badanej frakcji 0,4 µm) jest średnią ważoną ze średnich arytmetycznych dla każdej dawki „j” pyłu (z pomiarów przed i po jej dodaniu, aż do osiągnięcia granicznych wartości oporów przepływu) – wzór (1):

   (1)

gdzie:

   (2)

 • jeżeli tak wyznaczona wartość Em0,4 ≥ 40%, filtr klasyfikuje się w klasach M i F z podziałem uzależnionym od średniej wartości Em0,4 zgodnie z tab. 6,
 • jeżeli tak wyznaczona wartość Em0,4 < 40%, filtr klasyfikuje się w kategorii G z podziałem uzależnionym od średniej wartości zdolności odpylania Am definiowanej wzorem (3) (patrz tab. 6):

   (3)

gdzie:

   (4)

Klasyfikacja filtrów

Tabela 6. Klasyfikacja filtrów przeznaczonych do wentylacji ogólnej wg normy PN-EN 779 [6]

Przykład charakterystyki filtra

Rys. 7. Przykład charakterystyki filtra uzyskanej w wyniku badań wg normy [6]; rys. archiwum autora

ni – zmierzona liczba cząstek aerozolu frakcji „i” za badanym filtrem,

Ni– zmierzona liczba cząstek aerozolu frakcji „i” przed badanym filtrem,

Mj – masa pyłu testowego podanego przed badanym filtrem w trakcie fazy dawkowania „j”,

mj – masa pyłu testowego przepuszczonego przez badany filtr w trakcie fazy dawkowania „j”,

M – sumaryczna masa pyłu testowego podanego przed badanym filtrem w trakcie całego procesu dawkowania (do osiągnięcia granicznej wartości oporów przepływu).

Jak wynika z przedstawionego w tab. 5 sumarycznego zestawienia czynności klasyfikacyjnych filtrów wg normy [6], jest to procedura długotrwała i pracochłonna. W jej wyniku otrzymuje się możliwość zaliczenia badanego egzemplarza filtra do jednej z klas podanych w rys. 6.

Klasyfikacja ta pociąga za sobą w praktyce szereg znaczących konsekwencji, takich jak:

 • możliwość stosunkowo łatwego i czytelnego definiowania wymagań dotyczących wentylacji, klimatyzacji i jakości powietrza, które są przywoływane w wielu normach i krajowych rozporządzeniach;
 • możliwość porównywania filtrów różnych producentów;
 • możliwość wykorzystania wyników badań filtra do wyliczeń wskaźnika jego „energochłonności”, czyli wpływu na zużycie energii elektrycznej przez wentylatory w trakcie jego eksploatacji (patrz przykładowa charakterystyka uzyskana w trakcie badań przykładowego filtra klasy F9 – rys. 7)

Jednak w miarę upowszechniania się wentylacji mechanicznej, w kontekście coraz wyższych wymagań w zakresie jakości powietrza oraz konieczności minimalizacji zużycia energii przez budynki ocena filtrów w powyższy sposób okazuje się niewystarczająca.

Jej główne braki to:

 • wyznaczone wskaźniki nie odzwierciedlają rzeczywistych warunków eksploatacji uwzględniających cały zakres frakcji pyłu zawieszonego;
 • klasyfikacja pomija coraz większy udział zjawiska elektrostatycznego w procesie filtracji, wynikającego z wprowadzania nowych materiałów i sposobu produkcji tkanin filtracyjnych (doświadczenie wskazuje, że efekt ten ma znaczący wpływ na skuteczność filtra w początkowej fazie eksploatacji, a potem zanika).
  Należy jednak zaznaczyć, że najnowsza wersja normy PN-EN 779 z roku 2012 [6] wprowadza możliwość wyznaczania zarówno wskaźnika skuteczności filtra EU filtra czystego, jak i filtra po poddaniu go procesowi dezaktywacji efektu elektrostatycznego izopropanolem ED.

 

Bimodalne rozkłady zanieczyszczeń

Rys. 8. Bimodalne rozkłady zanieczyszczeń występujące w atmosferze wg normy [7];


rys. archiwum autora

Klasyfikacja filtrów wg nowej normy EN 16890 w opozycji do obowiązującej wg EN 779

Klasyfikacja filtrów według normy EN-ISO 16890 – podobieństwa i różnice w stosunku do PN-EN 779

Wykazane powyżej mankamenty normy [6] sprawiły, że w połowie 2016 roku CEN zakończył prace na opracowaniem całkiem nowej normy dotyczącej oceny filtrów przeznaczonych dla wentylacji ogólnej [7]. Składa się ona z czterech części:

 • 16890-1: Specyfikacja techniczna, wymagania i system klasyfikacji oparty na wskaźniku skuteczności w zakresie pyłu zawieszonego „ePM” (Technical specifications, requirements and classification system based upon particulate matter efficiency – ePM);
 • 16890-2: Pomiary frakcyjnej skuteczności i oporów przepływu powietrza (Measurement of fractional efficiency and air flow resistance);
 • 16890-3: Wyznaczanie stopnia odpylania i oporów przepływu jako funkcji ilości pyłu testowego osadzonego na filtrze (Determination of the gravimetric efficiency and the air flow resistance versus the mass of test dust captured);
 • 16890-4: Metoda sezonowania filtra w celu wyznaczenia minimalnej wartości wskaźnika skuteczności (Conditioning method to determine the minimum fractional test efficiency).

Analizując nową normę, a w zasadzie zestaw norm, można bardzo wyraźnie zauważyć, że pomimo zastosowania podobnych narzędzi oraz sposobu pomiaru poszczególnych wielkości (cech) charakteryzujących filtry w porównaniu z normą PN-EN 779 diametralnej zmianie uległa filozofia definiowania wskaźników oceny filtra, a w szczególności wskaźnika skuteczności.

Podobieństwa do poprzedniej normy można zauważyć w następujących elementach:

a)w obydwu badany jest moduł filtra o takich samych wymiarach (610×610 mm), przy przepływie powietrza o identycznym strumieniu (V = 3400 m3/h);

b)niemal identyczne stanowisko pomiarowe (wzbogacone jedynie o dozownik aerozolu cząsteczek stałych – KCl oraz o dozownik pyłu testowego zgodnego z normą europejską zamiast ASHRAE);

c)obowiązkowe wyznaczenie charakterystyki oporów przepływu realizowane dla filtra w stanie czystym przy 50, 75, 100 i 125% strumienia nominalnego;

d)pomiar skuteczności oparty na zliczaniu cząstek aerozolu w poszczególnych frakcjach wielkości przed i za filtrem metodą optyczną;

e)pomiar stopnia odpylania realizowany przez pomiar masy pyłu testowego dozowanego przed filtrem oraz osadzonego na filtrze HEPA za badanym filtrem. Co ważne, wyznaczanie tego wskaźnika, pomimo że nowa norma dokładnie opisuje tę procedurę, nie jest obowiązkowe;

f)podobnie nie jest konieczne określanie chłonności pyłowej filtra, czyli ilości pyłu testowego zatrzymanego w filtrze do momentu przekroczenia granicznej wartości spadku ciśnienia, z tym że w porównaniu z normą EN 779 wartość tę obniżono z 450 do 300 Pa.

Całkowicie zmieniona została procedura i sposób określania klas filtra. W szczególności zupełnie nowymi elementami procedury są:

g)skuteczność filtra E jest określana w oparciu o stosunek różnicy koncentracji (stężenia) pyłu zawieszonego przed i za filtrem do jego koncentracji na wlocie dla całego spektrum frakcji PMX;

h)wskaźnik skuteczności filtra ePMX jest wyznaczany odrębnie dla trzech frakcji wielkości cząstek pyłu zawieszonego (definiowanej przez tzw. średnicę optyczną DO): PM1, PM2,5 i PM10;wskaźnik skuteczności ePMX wyliczany jest na podstawie średnich arytmetycznych skuteczności (EA,i) dla frakcji cząstkowych otrzymanych z testów filtra czystego (Ei) oraz takich samych testów przeprowadzonych na filtrze po procesie sezonowania polegającym na dezaktywacji efektu elektrostatycznego (ED,i);

i)najbardziej znaczącą cechą wskaźnika skuteczności ePMX jest zdaniem autora sposób odniesienia pomierzonych skuteczności cząstkowych (Ei, ED,i) j)do rzeczywistego spektrum stężenia masowego (w µg/m3) pyłu zawieszonego występującego w atmosferze, a opisanego modelem statystycznym odrębnie dla obszarów zurbanizowanych oraz niezurbanizowanych (równanie (5)). Pierwszy z nich jest wykorzystywany do wyznaczania ePM1 i ePM2,5, a drugi do ePM10:

(5)

 Podział na frakcje

Tabela 7. Podział na frakcje w trakcie testów klasyfikacyjnych filtrów wg [7]

 Klasyfikacja filtrów

Tabela 8. Klasyfikacja filtrów zgodnie z normą [7]

gdzie:

q3(di) – bimodalny rozkład stężenia masowego frakcji pyłu zawieszonego określony odrębnie dla dwóch obszarów (rys. 8);

k) norma [7] definiuje ilość i zakresy średnic cząsteczek aerozoli mierzonych i zliczanych przez urządzenie OPC (Optical Particle Counter) w trakcie testów (tab. 7):

 • wskaźniki skuteczności ePM1 wyznaczone na podstawie wyników pomiarów minimum 4 podfrakcji (0,3 µm ≤ DO ≤ 1,0 µm, tab. 7 – kolor niebieski),
 • ePM2,5 – na podstawie minimum 8 (0,3 µm ≤ DO ≤ 2,5 µm, tabela 7 – kolor zielony),
 • ePM10 – na podstawie minimum 12 (0,3 µm ≤ DO ≤ 10,0 µm, tabela 7 – kolor czerwony).

Podsumowanie

W efekcie opisanej powyżej procedury uzyskuje się sposób oceny skuteczności filtra diametralnie różny od poprzedniego.

 • Po pierwsze, niemal każdy filtr dokładny poddany tej procedurze będzie mógł mieć wyznaczone klasy w 3 różnych kategoriach ePM, odrębnie dla każdej frakcji PMX (patrz tab. 8). Jednak producent w porozumieniu z jednostką badawczą będzie musiał wybrać jedną z nich do finalnego oznaczenia klasy filtra.
 • W ramach każdej kategorii klasa filtra jest definiowana na podstawie wartości wskaźnika ePMX (wyliczanego ze wzoru 5), zaokrąglonej do najbliższej dolnej wartości procentowej podzielnej przez 5 (z wyjątkiem przypadków: ePMX > 95%), czyli w efekcie zamiast 5 dotychczasowych klas filtrów (M5 do F9) na rynku pojawi się 30 klas, co niewątpliwie mocno skomplikuje zarówno proces projektowania, jak i cały proces inwestycyjny, w którym zawsze poszukuje się możliwie prostych wskaźników oceny.

 

Literatura

 1. WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Summary of risk assessment, Global Update 2005.
 2. Ambient (outdoor) air quality and health, Fact sheet N°313, WHO, March 2014.
 3. Birket S., Building understanding of the dangers of the poor indoor air quality, Camfil Road Show – Londyn 2011.
 4. WHO Air quality guidelinesfor particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Summary of risk assessment, Global Update 2005.
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (DzU 2012, poz 1031).
 6. PN-EN 799:2012 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Określenie parametrów filtracyjnych.
 7. EN-ISO-FDIS 16890-1:2016 Air filters for general ventilation – Part 1: Technical specifications, requirements and classification system based upon particulate matter efficiency (ePM).
 8. EN-ISO-FDIS 16890-2:2016 Air filters for general ventilation – Part 2: Measurement of fractional efficiency and air flow resistance.
 9. EN-ISO-FDIS 16890-3:2016 Air filters for general ventilation – Part 3: Determination of the gravimetric efficiency and the air flow resistance versus the mass of test dust captured.
 10. EN-ISO-FDIS 16890-4:2016 Air filters for general ventilation – Part 4: Conditioning method to determine the minimum fractional test efficiency.
 11. PN-EN 13799:2007 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 12. PN-EN 15251:2007 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę.
 13. PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne.
 14. PN-EN 13053:2007 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji.
 15. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2015, poz. 1422).
 16. Calculation method for the energy use related to air filters in general ventilation systems – EUROVENT 4/21 – 2014.
 17. Rating standard for the certification of air filters – EURO­VENT RS 4/C/001 – 2016.
 18. Operational manual for the certification of air filters – EUROVENT CERTITA CERTIFICATION – OM-11-2015.
 19. Jackiewicz A., Gradoń L., Sposoby zwiększania sprawności odpylania filtrów włókninowych, „Inż. Ap. Chem.” 2011, 50, 5, 42–43.
 20. Gac J., Gradoń L., Badanie nieustalonej filtracji aerozoli ciekłych na filtrach włóknistych, „Inż. Ap. Chem.” 2013, 52, 4, 308–309.
 21. Charkowska A., Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1–4), „Rynek Instalacyjny”, 2008.
 22. CEN Despatch Notice dated 23.06.2016 concerning the implementation of EN-ISO 16890.
 23. www.sojp.wios.warszawa.pl.
 24. www.powietrze.krakow.pl.
 25. www.cstb.fr.
 26. www.1filter.pl/podstawowe-pojecia-i-definicje-z-dziedziny-filtracji-powietrza.
 27. www.eurovent-certification.com.
 28. www.ure.pl.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej...

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej pracują tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Maciej Danielak SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia...

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne jest coraz ważniejszym aspektem doboru urządzeń.

dr inż. Anna Charkowska Wentylacja fasadowa

Wentylacja fasadowa Wentylacja fasadowa

We współczesnej architekturze dominują budynki z coraz większymi powierzchniami szklanymi. Zgodnie z wymaganiami prawnymi muszą to być obiekty energooszczędne, w których dzięki zastosowaniu nowoczesnych...

We współczesnej architekturze dominują budynki z coraz większymi powierzchniami szklanymi. Zgodnie z wymaganiami prawnymi muszą to być obiekty energooszczędne, w których dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii uzyskuje się wysoki komfort cieplny przy niskim zużyciu energii. Wymóg ograniczenia zużycia energii dotyczy także instalacji wentylacyjnych budynków, w tym wentylacji i klimatyzacji. Ze względu na konieczność wymiany powietrza wewnętrznego na świeże niezbędne jest zapewnienie sprawnej...

dr inż. Łukasz Amanowicz, prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak Ilościowy opis równomierności rozdziału powietrza w wielorurowych gruntowych wymiennikach ciepła

Ilościowy opis równomierności rozdziału powietrza w wielorurowych gruntowych wymiennikach ciepła Ilościowy opis równomierności rozdziału powietrza w wielorurowych gruntowych wymiennikach ciepła

Gruntowe wymienniki ciepła będą coraz częściej stosowane jako elementy instalacji wentylacji mechanicznej pozwalające na wstępne podgrzanie powietrza wentylacyjnego zimą i schłodzenie latem [4, 5, 7, 9]....

Gruntowe wymienniki ciepła będą coraz częściej stosowane jako elementy instalacji wentylacji mechanicznej pozwalające na wstępne podgrzanie powietrza wentylacyjnego zimą i schłodzenie latem [4, 5, 7, 9]. Już obecnie stosowanie GWC jest w niektórych przypadkach konieczne, np. w celu spełnienia wymagań stawianym inwestycjom ubiegającym się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przeznaczonych na budowę domów energooszczędnych [6, 10]. W projektowaniu i doborze wielorurowych GWC istotną rolę odgrywa równomierność...

mgr inż. Justyna Topolańska, dr inż. Dorota Anna Krawczyk Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła Przegląd stosowanych rozwiązań

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła Przegląd stosowanych rozwiązań Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła Przegląd stosowanych rozwiązań

Postęp cywilizacyjny umożliwia stosowanie coraz nowszych technologii, które przyczyniają się do oszczędzania energii zużywanej w budynkach do ich ogrzewania czy chłodzenia, przy jednoczesnej dbałości o...

Postęp cywilizacyjny umożliwia stosowanie coraz nowszych technologii, które przyczyniają się do oszczędzania energii zużywanej w budynkach do ich ogrzewania czy chłodzenia, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Przykładem mogą być gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GWC) służące do wspomagania instalacji wentylacji mechanicznej, zwane też wymiennikami typu otwartego [1].

mgr inż. Katarzyna Rybka Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach...

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

mgr inż. Katarzyna Rybka Nowości w technice klimatyzacyjnej

Nowości w technice klimatyzacyjnej Nowości w technice klimatyzacyjnej

Klimatyzatory, klimakonwektory i belki chłodzące to najczęściej stosowane urządzenia klimatyzacyjne. Szczególnie te pierwsze są ciągle doskonalone i każdy rok przynosi nowe rozwiązania. Liczą się: energooszczędność,...

Klimatyzatory, klimakonwektory i belki chłodzące to najczęściej stosowane urządzenia klimatyzacyjne. Szczególnie te pierwsze są ciągle doskonalone i każdy rok przynosi nowe rozwiązania. Liczą się: energooszczędność, wydajność, ekologiczność i komfort użytkowania. Nowe tendencje szybko rozpowszechnią się na rynku, dając inwestorom coraz szerszy wybór.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza....

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza. Ma to istotny wpływ na eksploatację tych urządzeń – nieprawidłowa wentylacja grozi bowiem ich przegrzewaniem się i awarią.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Agata Siwińska Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

dr inż. Maciej Besler, dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Michał Fijewski Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię...

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię stosowane są coraz powszechniej. Zastosowania wymienników odzyskujących ciepło i chłód wymagają także obowiązujące przepisy.

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

dr inż. Andrzej Bugaj System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

System wentylacji na żądanie – zasady stosowania System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe...

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe może przynieść oszczędność kosztów eksploatacyjnych na poziomie 50–60%, natomiast w biurach ok. 20%.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1) Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w...

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic. Istotną rolę w działaniach energooszczędnościowych odgrywa także eliminowanie wzajemnego niekorzystnego oddziaływania instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o. Koszty zużycia energii cieplnej mogą być także obniżane poprzez...

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

dr Michał Michałkiewicz, mgr inż. Karolina Popłonek Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi...

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi zapobiega wymiana powietrza, a urządzenia i instalacje wentylacyjne należy systematycznie czyścić. Ma to szczególne znaczenie w sezonie zimowym.

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Katarzyna Rybka Klimatyzacja precyzyjna

Klimatyzacja precyzyjna Klimatyzacja precyzyjna

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej....

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej. Jest ona stosowana przede wszystkim w serwerowniach, pomieszczeniach, w których gromadzone są bazy danych, oraz centralach telekomunikacyjnych, a także laboratoriach.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją...

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją technologiczną. Poniżej przedstawione zostały elementy związane z wentylacją technologiczną, takie jak digestoria, filtry/skrubery, ssawki, okapy oraz szafy wentylowane.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Edyta Ciesielska Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja...

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja kosztów eksploatacyjnych jest na tyle znacząca, że dodatkowe nakłady inwestycyjne na okna przeciwsłoneczne zwracają się po około 3 latach eksploatacji.

dr inż. Maria Kostka Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe...

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe wymogi zobowiązują producentów do podawania informacji istotnych z punktu widzenia późniejszej eksploatacji. Dane te umożliwiają porównywanie urządzeń. Rzeczywiste koszty eksploatacji instalacji zależą jednak od wielu parametrów, z których część ustalana jest indywidualnie dla danego systemu na...

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń,...

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, jakość powietrza wewnętrznego, minimalny strumień powietrza, stężenie dwutlenku węgla, a także obecność pyłów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.