RynekInstalacyjny.pl

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić? Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Jak działają odnawialne żródła ciepła

Jak działają odnawialne żródła ciepła Jak działają odnawialne żródła ciepła

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Nawilżanie adiabatyczne – alternatywny sposób chłodzenia powietrza

The evaporative cooling – an alternative way of cooling air

Alternatywny sposób chłodzenia powietrza, Rys. redakcja RI

Alternatywny sposób chłodzenia powietrza, Rys. redakcja RI

Nawilżanie adiabatyczne wykorzystywane do ochładzania powietrza wentylującego lub bezpośrednio powietrza wewnętrznego może być atrakcyjną alternatywą lub uzupełnieniem uzdatniania powietrza w pomieszczeniach przemysłowych, w których do zapewnienia odpowiednich warunków technologicznych wymagane jest utrzymanie stosunkowo wysokiej zawartości wilgoci w powietrzu lub wilgotności względnej.

Zobacz także

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Energoterm Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie...

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji. Wychodząc naprzeciw polepszaniu warunków bytowych ludzi przebywających w pomieszczeniach z wentylacją i rekuperacją, wprowadziliśmy w tych instalacjach montaż generatorów emitujących jony ujemne nazywane aerojonami.

merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

Chłodzenie wyparne, czyli chłodzenie poprzez odparowanie wody wykorzystywane jest przez człowieka od dawna. Prawdopodobnie proces ten był znany i stosowany już w starożytnym Egipcie i w czasach Aleksandra Wielkiego [1].

Chłodzenie wyparne jest wykorzystywane również w sposób naturalny do termoregulacji naszych ciał, co jest szczególnie przydatne w upalne dni lata. W wyniku ewolucji człowiek, a także niektóre zwierzęta, nabył zdolność wychładzania swojego ciała dzięki wydzielaniu potu. Woda zawarta w pocie, pobierając energię z powierzchni ciała i z otoczenia, odparowuje, co zapobiega przegrzewaniu się organizmu.

Pierwsze rozwiązania chłodzenia wyparnego w systemach wentylacji mechanicznej pojawiły się na przełomie XIX i XX w., kiedy zaczęto nawilżać powietrze, stosując rozpylanie wody za pośrednictwem dysz oraz w specjalnie zaprojektowanych murowanych komorach.

Pojawienie się chłodnic powietrza zasilanych amoniakiem w latach dwudziestych ubiegłego wieku i dekadę później freonu jako czynnika chłodniczego umożliwiło już nie tylko bardziej skuteczne ochładzanie powietrza, ale także jego osuszanie [2]. Obecnie jednak, z uwagi na stosunkowo nieduże koszty związane z uzdatnianiem powietrza w procesie nawilżania adiabatycznego, wzrasta zainteresowanie chłodzeniem wyparnym.

Przemiany powietrza przy jego bezpośrednim kontakcie z wodą

Przemiany stanu powietrza przy jego bezpośrednim kontakcie z wodą

Rys. 1. Przemiany stanu powietrza przy jego bezpośrednim kontakcie z wodą; oprac. własne na podst. [3, 4, 5]; rys. arch. autorów (P. Kowalski, D. Kwiecień)

Proces chłodzenia wyparnego jest szczególnym przypadkiem przemiany stanu powietrza przy jego bezpośrednim kontakcie z wodą. Proces taki może występować w tradycyjnych komorach zraszania lub w innych urządzeniach, o których będzie mowa w dalszej części artykułu. Warto jednak w tym miejscu przypomnieć, że podczas bezpośredniego kontaktu powietrza z wodą przemiany powietrza mogą się odbywać w różnych kierunkach, co zostało zobrazowane na wykresie h-x Moliera (rys. 1).

Kierunek przemiany stanu powietrza jest uzależniony od początkowych parametrów powietrza (A) i od początkowej temperatury wody (tw). Stan powietrza opuszczającego komorę zraszania może leżeć wewnątrz lub na brzegach „trójboku” A–B1–B2.

Podstawę „trójboku” stanowi łuk krzywej nasycenia powietrza parą wodną φ = 100%, a jego ramiona wyprowadzone ze stanu początkowego A są styczne do łuku tej krzywej.

Obszar „trójboku” A–B1–B2 można podzielić z kolei na cztery charakterystyczne sektory:

 • I – w którym temperatura początkowa wody tw jest mniejsza od temperatury granicznej tB2 (tw < tB2) i jednocześnie wyższa od temperatury powietrza tA (tw > tA) – w wyniku czego powietrze jest ogrzewane (zwiększa swoją temperaturę) i nawilżane (zwiększa zawartość wilgoci);
 • II – w którym temperatura początkowa wody tw jest wyższa od temperatury powietrza mierzonej termometrem mokrym tAm (tw > tAm) i jednocześnie tw < tA – w wyniku czego powietrze jest ochładzane i nawilżane;
 • III – w którym temperatura początkowa wody tw jest wyższa od temperatury rosy powietrza tAr (tw > tAr) i jednocześnie tw < tAm – w wyniku czego powietrze jest ochładzane i nawilżane, przy czym zmniejsza się również entalpia powietrza;
 • IV – w którym temperatura początkowa wody tw jest niższa od temperatury rosy powietrza tAr (tw < tAr) i jednocześnie wyższa od temperatury granicznej tB1 (tw > tB1) – w wyniku czego powietrze jest oziębiane (zmniejsza się jego temperatura i zawartość wilgoci).

Do uzyskania przemian powietrza w sektorach I i II wymagane jest dostarczenie energii do ogrzania wody powyżej temperatury tAm, a w sektorach III i IV z kolei dostarczenie energii w celu obniżenia temperatury wody poniżej temperatury tAm.

Gdy temperatura wody tw ma w przybliżeniu wartość temperatury powietrza mierzonej termometrem mokrym tAm, zachodzi proces nawilżania adiabatycznego, charakteryzujący się w przybliżeniu niezmienną wartością entalpii właściwej powietrza (hA ≈ const). Jest to zatem proces, w którym wymiana ciepła i masy między powietrzem a wodą odbywa się w warunkach równowagi termodynamicznej. Oznacza to, że bilans ciepła całkowitego takiego procesu można wyrazić wzorem:

Qc = Qj + Qu = 0, czyli: Qj = Qu

gdzie:
Qc – ciepło całkowite procesu przy jego wymianie między wodą a powietrzem, W;
Qj – ciepło jawne procesu przy jego wymianie między wodą a powietrzem, W;
Qu – ciepło utajone procesu przy jego wymianie między wodą a powietrzem, W.

Ponieważ jednak w procesie nawilżania adiabatycznego temperatura wody tw jest niższa od początkowej temperatury powietrza tp = tA (temperatura wody odpowiada w przybliżeniu początkowej temperaturze powietrza mierzonej termometrem mokrym tpm), wartość ciepła jawnego jest mniejsza od zera:

Qj = V · ρ · cp · (tw – tp) < 0

gdzie:
V – strumień objętościowy powietrza, m3/s;
ρ – gęstość powietrza, kg/m3;
cp – ciepło właściwe powietrza, kJ/(kg K).

Natomiast wartość ciepła utajonego jest dodatnia:

Qu = W · r > 0

gdzie:
W – strumień odparowanej wody, kg/s;
r – ciepło parowania wody, kJ/kg.

W wyniku wymiany ciepła i masy między strumieniem powietrza i wodą temperatura powietrza obniża się, a zawartość wilgoci w powietrzu wzrasta.

W procesie nawilżania adiabatycznego konieczne jest wytworzenie odpowiednio dużej powierzchni wymiany ciepła i masy między powietrzem i wodą. Realizuje się to zazwyczaj poprzez rozpylenie wody w strumieniu przepływającego powietrza (np. w komorach zraszania) lub zwilżenie wodą materiałów o rozwiniętej powierzchni (np. w komorach o powierzchniach zraszanych) albo zwilżenie wodą wymienników do odzysku ciepła (np. wymienników płytowych). W tym celu konieczne jest dostarczenie niewielkiej ilości energii elektrycznej (np. do napędu pomp), w wyniku czego uzyskuje się wymagane ciśnienie i przepływ wody.

W niektórych rozwiązaniach, np. w dyszach dwuczynnikowych, do rozpylenia wody konieczne jest jeszcze wytworzenie niezbędnego ciśnienia powietrza zasilającego te dysze. Dzięki wykorzystaniu nawilżania adiabatycznego można zatem w stosunkowo prosty i tani sposób obniżać temperaturę powietrza wykorzystywanego do wentylacji lub klimatyzacji pomieszczeń.

Ograniczenia chłodzenia wyparnego

Rys. 2. Maksymalna możliwość obniżenia temperatury powietrza zewnętrznego przy bezpośrednim nawilżaniu
adiabatycznym; oprac. własne na podst. [3, 5]

Rys. 2. Maksymalna możliwość obniżenia temperatury powietrza zewnętrznego przy bezpośrednim nawilżaniu adiabatycznym; oprac. własne na podst. [3, 5]; rys. arch. autorów (P. Kowalski, D. Kwiecień)

Proces wyparnego chłodzenia powietrza natrafia jednak na istotne bariery. Pierwszym jest tzw. granica chłodzenia, która na wykresie h-x Moliera jest zobrazowana krzywą nasycenia powietrza parą wodną φ = 100% (rys. 2).

Dla konkretnego fizycznego stanu powietrza przed procesem nawilżania adiabatycznego jest to w przybliżeniu wartość temperatury tego powietrza mierzona termometrem mokrym.

Drugą barierą jest z kolei maksymalna dopuszczalna zawartość wilgoci w powietrzu wewnętrznym. Dla pomieszczeń bytowych można ją określić z tzw. krzywej duszności, która leży już poza obszarem komfortu (rys. 2) i nie gwarantuje nawet akceptowalnych jego warunków.

Odpowiednio uzdatnione i dostarczane do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powietrze musi się charakteryzować takimi parametrami, aby po asymilacji zysków ciepła i wilgoci zobrazowany na wykresie h-x Moliera stan powietrza w pomieszczeniu znajdował się po lewej stronie krzywej duszności.

Możliwość obniżenia temperatury powietrza zewnętrznego w wyniku bezpośredniego nawilżania adiabatycznego powietrza zobrazowano na wykresie h-x Moliera (rys. 2).

Uśrednione parametry powietrza zewnętrznego przedstawia krzywa klimatyczna dla Wrocławia (wg [5]).

Potencjał obniżenia temperatury tego powietrza wyznacza krzywa nasycenia i wartości temperatury powietrza mierzonych termometrem mokrym tzm.

Jak widać, przy wyższych temperaturach powietrza zewnętrznego można uzyskać większy graniczny efekt chłodzenia – istnieje możliwość obniżenia temperatury powietrza nawet o Δtgr = tz – tzm ≈ 10 K.

Żeby jednak parametry powietrza w pomieszczeniu, w którym występuje emisja pary wodnej (szczególnie wówczas, gdy wartość wsp. kierunkowego przemiany stanu powietrza ε < 8000 kJ/kg p.s.), nie znalazły się w zabronionej strefie duszności (na wykresie h-x Moliera jest to obszar nad krzywą nasycenia i po prawej stronie krzywej duszności), temperaturę powietrza po jego adiabatycznym ochłodzeniu można w przybliżeniu obniżyć jedynie do temperatury odczytanej z krzywej duszności td.

A zatem faktyczna możliwość obniżenia temperatury powietrza jest już znacznie mniejsza i dla uśrednionych parametrów powietrza zewnętrznego nie przekracza w zasadzie Δtmax = tz – td ≈ 3 K.

Jedynym rozwiązaniem umożliwiającym większe obniżenie temperatury powietrza jest zastosowanie nawilżania pośredniego. Można to zrealizować, stosując np. nawilżanie adiabatyczne w niedostarczanym do pomieszczenia strumieniu powietrza zewnętrznego (zwanego powietrzem roboczym) oraz dodatkowy wymiennik do odzysku energii, w którym realizowana jest wymiana ciepła jawnego między strumieniem powietrza nawiewanego i wcześniej ochłodzonym strumieniem powietrza roboczego.

W wyniku tego procesu temperatura powietrza nawiewanego maleje przy jednoczesnym braku wzrostu zawartości wilgoci, co w warunkach okresu ciepłego jest na ogół pożądane. Warto jednocześnie zauważyć, że w porównaniu z nawilżaniem bezpośrednim nawilżanie pośrednie umożliwia osiągnięcie niższej temperatury powietrza, chociaż jest to w dużym stopniu uzależnione od początkowych parametrów powietrza i sprawności temperaturowej zastosowanego wymiennika do odzysku energii (por. rys. 3).

Na wykresie h-x Moliera (rys. 3) porównano możliwości obniżenia temperatury powietrza zewnętrznego przy zastosowaniu adiabatycznego nawilżania bezpośredniego i przykładowego rozwiązania nawilżania pośredniego.

Przemiany stanu powietrza na tym wykresie opracowano przy założeniu maksymalnej efektywności procesu nawilżania E = 90% i sprawności temperaturowej wymiennika do odzysku energii ηt = 80%. Nawilżanie pośrednie daje większą możliwość obniżenia temperatury powietrza (Δtpo > Δtbp) dla wyższych temperatur powietrza zewnętrznego, gdyż proces nawilżania bezpośredniego jest w dużej mierze ograniczony krzywą duszności. Różnice te mogą być znaczne, bo dochodzące nawet do 200%.

Przy niższych temperaturach powietrza zewnętrznego sytuacja jest odwrotna (Δtpo < Δtbp), ale różnice nie są już tak znaczne i zależą wyłącznie od sprawności temperaturowej zastosowanego wymiennika do odzysku energii.

Chłodzenie wyparne – podział

Chłodzenie wyparne można podzielić na:

 • bezpośrednie – w wyniku ochładzania powietrza przez jego bezpośredni kontakt z wodą (przy czym zawartość wilgoci w powietrzu wzrasta),
 • pośrednie – w wyniku ochładzania powietrza procesowego (nawiewanego) w wymienniku przeponowym od strumienia powietrza nawilżanego (roboczego) w nawilżaczu adiabatycznym (przy czym zawartość wilgoci w powietrzu nawiewanym nie zmienia się, o ile nie zastosuje się dodatkowego urządzenia ziębniczego),
 • mieszane (kombinowane) – jest połączeniem systemu bezpośredniego i pośredniego (przy czym zawartość wilgoci w powietrzu oziębianym jest zmienna i w bardziej zaawansowanych rozwiązaniach może się również zmniejszać, co oznacza, że w niektórych rozwiązaniach istnieje możliwość osuszania powietrza nawiewanego).

Proces chłodzenia wyparnego może być realizowany w różnych nawilżaczach, do których należą:

 • obiegowe komory zraszania z dyszami jednoczynnikowymi do rozpylania wody,
 • komory z wypełnieniem (złożem) zraszanym,
 • higieniczne nawilżacze wysoko- lub niskociśnieniowe z dyszami jedno- lub dwuczynnikowymi (powietrzno-wodnymi),
 • rozpylacze mechaniczne (np. obrotowe),
 • rozpylacze ultradźwiękowe,
 • nawilżacze mobilne,
 • inne (m.in. różne rozwiązania chłodnic adiabatycznych, w których wymiennik ciepła jest zraszany wodą).
Rys. 4. Przykład higienicznego rozwiązania nawilżacza adiabatycznego CERTO: 1 – obudowa, 2 – rama wsporcza, 3 – dysza, 4, 5 – dwustopniowy
odkraplacz (4 – aglomerator, 5 – parownik wtórny) [15]

Rys. 4. Przykład higienicznego rozwiązania nawilżacza adiabatycznego CERTO: 1 – obudowa, 2 – rama wsporcza, 3 – dysza, 4, 5 – dwustopniowy odkraplacz (4 – aglomerator, 5 – parownik wtórny) [15]; rys. arch. autorów (P. Kowalski, D. Kwiecień)

W obiegowych komorach zraszania oraz w komorach z wypełnieniem zraszanym wykorzystuje się zazwyczaj wodę wodociągową, która po rozpyleniu nie odparowuje w całości do powietrza. W efekcie ta jej część, która nie odparowała, jest zawracana do wanny ociekowej i zostaje ponownie użyta w procesie nawilżania. W wyniku tego istnieje duże ryzyko rozwoju mikroorganizmów wewnątrz tych nawilżaczy.

Pomimo stosunkowo niskich cen tych urządzeń trudności z utrzymaniem właściwych warunków higienicznych i ograniczona możliwość regulacji powodują, że zakres zastosowań tych rozwiązań w praktyce jest ograniczony, co wiąże się z ich mniejszą popularnością.

Rozwiązaniami znacznie bardziej higienicznymi są nawilżacze wysoko- lub niskociśnieniowe, gdyż uzyskuje się w nich bardzo drobne rozpylenie wody w postaci mgiełki, które gwarantuje praktycznie całkowite jej odparowanie do powietrza (rys. 4).

Rys. 5. Przykład wysokociśnieniowego systemu nawilżania montowanego w hali przemysłowej: A – nawilżająca głowica promieniowa, B – głowica
osiowa [16]

Rys. 5. Przykład wysokociśnieniowego systemu nawilżania montowanego w hali przemysłowej: A – nawilżająca głowica promieniowa, B – głowica osiowa [16]; rys. arch. autorów (P. Kowalski, D. Kwiecień)

W wielu nawilżaczach tego typu zagwarantowano ponadto całkowite odprowadzanie wody z wanien odpływowych lub zrezygnowano nawet z ich stosowania. W zależności od rozwiązania i zastosowanego rodzaju dysz, konieczne jest wytworzenie odpowiednio wysokiego ciśnienia wody, zwykle w zakresie od 0,4 do ok. 7,5 MPa. Nawilżacze te cechuje ponadto niskie zużycie energii elektrycznej (w niektórych rozwiązaniach, np. [15, 16], ok. 4 W na każdy litr zużytej wody) oraz płynna regulacja stopnia nawilżania.

niskociśnieniowy system nawilżania z dyszami dwuczynnikowymi

Rys. 6. Przykład niskociśnieniowego systemu nawilżania z dyszami dwuczynnikowymi [16]; rys. arch. autorów (P. Kowalski, D. Kwiecień)

W systemach wysokociśnieniowych wymagana jest z reguły woda odpowiednio uzdatniona (zdemineralizowana lub zmiękczona), natomiast w systemach niskociśnieniowych można wykorzystywać wodę wodociągową po uprzednim oczyszczeniu jej na filtrze. Zarówno nisko- jak i wysokociśnieniowe nawilżacze mogą być stosowane w instalacjach wentylacyjnych (w centralach lub kanałach wentylacyjnych) jak i bezpośrednio w pomieszczeniach (rys. 5 i rys. 6).

Do atomizacji wody w powietrzu stosuje się również dysze dwuczynnikowe (rys. 6). Są to rozwiązania, w których oprócz wody doprowadza się również sprężone powietrze, wytwarzające w sekcji wodnej podciśnienie, co pozwala na uzyskanie odpowiedniej wydajności nawilżania. Możliwe jest również sterowanie procesem nawilżania oraz eliminacja zjawiska wycieku wody z dysz.

W instalacjach mobilnych stosuje się nawilżacze mechaniczne, np. obrotowe, w których efekt rozpylania wody uzyskuje się dzięki wirującej tarczy, lub nawilżacze ultradźwiękowe, w których drgająca z wysoką częstotliwością membrana powoduje tworzenie się mgiełki wodnej. Z reguły urządzenia te mają mniejszą wydajność i stosowane są w niewielkich pomieszczeniach.

Wyparne chłodzenie bezpośrednie

Bezpośrednie chłodzenie wyparne należy do stosunkowo prostych rozwiązań stosowanych w technice obniżania temperatury powietrza w pomieszczeniach i można je podzielić na dwie grupy:

 • bezpośrednie chłodzenie wyparne powietrza wentylującego, w którym nawilżaniu adiabatycznemu poddawany jest strumień powietrza nawiewanego do pomieszczeń,
 • bezpośrednie chłodzenie wyparne powietrza wewnętrznego, w którym nawilżaniu adiabatycznemu poddawane jest bezpośrednio powietrze w pomieszczeniu.

Na rys. 7 przedstawiono ogólny schemat urządzenia wentylacyjnego z bezpośrednim chłodzeniem wyparnym wyposażonym w nawilżacz adiabatyczny oraz przykładowe przemiany stanu powietrza dla okresu zimnego i ciepłego zobrazowane na wykresie h-x Moliera.

W przypadku całorocznej pracy urządzenia wentylacyjnego w naszej strefie klimatycznej niezbędne jest wyposażenie go dodatkowo w nagrzewnicę oraz z reguły w wymiennik do odzysku energii z powietrza wywiewanego.

Rys. 7. Przykład rozwiązania bezpośredniego chłodzenia wyparnego (w kanale powietrza nawiewanego)
z przemianami stanu powietrza na wykresie h-x Moliera; oprac. własne

Rys. 7. Przykład rozwiązania bezpośredniego chłodzenia wyparnego (w kanale powietrza nawiewanego) z przemianami stanu powietrza na wykresie h-x Moliera; rys. arch. autorów (P. Kowalski, D. Kwiecień)

Rozwiązanie to uniemożliwia w zasadzie pełne normowanie parametrów powietrza wewnętrznego w okresie ciepłym w zalecanym dla pomieszczeń bytowych zakresie. Dla przykładowej temperatury powietrza zewnętrznego t1oc = 28°C zawartość wilgoci w powietrzu wewnętrznym jest nieakceptowalna, pomimo osiągnięcia górnej wartości zalecanej temperatury powietrza w pomieszczeniu t6oc = 26°C. Urządzenie wentylacyjne z nawilżaniem bezpośrednim może zatem być stosowane tylko w niektórych pomieszczeniach, głównie technologicznych, w których wymagane jest utrzymanie wyższej wilgotności względnej powietrza (np. φ = 70%). W okresie zimnym natomiast urządzenie takie pracuje jak konwencjonalny system klimatyzacyjny, umożliwiając utrzymanie w pomieszczeniu żądanego poziomu parametrów powietrza.

Rys. 8. Przykład rozwiązania bezpośredniego chłodzenia wyparnego (nawilżanie w pomieszczeniu) z przemianami
stanu powietrza na wykresie h-x Moliera

Rys. 8. Przykład rozwiązania bezpośredniego chłodzenia wyparnego (nawilżanie w pomieszczeniu) z przemianami stanu powietrza na wykresie h-x Moliera; rys. arch. autorów (P. Kowalski, D. Kwiecień)

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie nawilżania powietrza bezpośrednio w samym pomieszczeniu. Schemat takiego urządzenia wraz z przemianami stanu powietrza na wykresie h-x Moliera przedstawiono na rys. 8. Rozwiązanie takie ma podobne do poprzedniego ograniczenia w stosowaniu, z tym że do pomieszczenia dostarczane jest powietrze charakteryzujące się znacznie mniejszą zawartością wilgoci. Procesy przemiany stanu powietrza w pomieszczeniu (4oc–5oc i 4oz–5oz), narysowane linią falistą, ujmują zarówno asymilację ciepła i wilgoci przez powietrze nawiewane, jak i nawilżanie adiabatyczne powietrza w pomieszczeniu.

Wyparne chłodzenie pośrednie

W pośrednim chłodzeniu wyparnym wykorzystuje się zazwyczaj różne rozwiązania wymienników do odzysku energii. Do najczęściej wymienianych w literaturze rozwiązań należą:

 • system pośredni z obrotowym wymiennikiem do odzysku energii i nawilżaniem powietrza wywiewanego z pomieszczenia klimatyzowanego
 • system pośredni z płytowym wymiennikiem do odzysku energii, zraszanym po stronie powietrza wywiewanego,
 • system z pośrednią chłodnicą wyparną, w którym zraszana jest część powietrza zewnętrznego (roboczego), zawracanego do wymiennika płytowego po wcześniejszym w nim ochłodzeniu,
 • system z pośrednią chłodnicą wyparną i pompą ciepła z parownikiem umieszczonym w kanale powietrza nawiewanego oraz skraplaczem w kanale powietrza zewnętrznego (roboczego).
 •  
Rys. 9. Przykład rozwiązania pośredniego chłodzenia wyparnego (w kanale powietrza wywiewanego)
z przemianami stanu powietrza na wykresie h-x Moliera

Rys. 9. Przykład rozwiązania pośredniego chłodzenia wyparnego (w kanale powietrza wywiewanego) z przemianami stanu powietrza na wykresie h-x Moliera; rys. arch. autorów (P. Kowalski, D. Kwiecień)

Na rys. 9 przedstawiono przykładowy schemat urządzenia wentylacyjnego z pośrednim chłodzeniem wyparnym wyposażonym w nawilżacz adiabatyczny w kanale powietrza wywiewanego oraz przykładowe przemiany stanu powietrza dla okresu zimnego i ciepłego zobrazowane na wykresie h-x Moliera. Podobnie jak w poprzednich rozwiązaniach zastosowano również wymiennik do odzysku energii z powietrza wywiewanego i nagrzewnicę powietrza nawiewanego.

Z uwagi na zastosowanie odzysku energii z powietrza wywiewanego, stan powietrza nawiewanego w okresie ciepłym (2oc) charakteryzuje się niższą zawartością wilgoci niż w rozwiązaniu bezpośrednim przedstawionym na rys. 7. Dzięki temu stan powietrza w pomieszczeniu (3oc) leży znacznie bliżej obszaru zalecanych parametrów powietrza wewnętrznego.

Poza tym wykluczony jest lub znacznie ograniczony (w zależności od rodzaju zastosowanego wymiennika do odzysku energii) kontakt powietrza nawiewanego z rozpylaną wodą, co jest bardzo korzystne pod względem zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych. Niestety w okresie zimnym, z uwagi na brak nawilżacza powietrza nawiewanego, nie ma możliwości uzyskania odpowiedniej zawartości wilgoci w powietrzu wewnętrznym.

Wyparne chłodzenie mieszane

Mieszane systemy chłodzenia wyparnego (pośrednio-bezpośrednie) charakteryzują się bardziej skomplikowaną budową. Do najbardziej znanych rozwiązań można zaliczyć:

 • system z dwoma nawilżaczami adiabatycznymi (w kanale powietrza nawiewanego i wywiewanego) oraz wymiennikiem do odzysku energii (najczęściej wymiennikiem obrotowym lub wysokosprawnym wymiennikiem płytowym),
 • system DEC (od ang. dessicative-evaporative-cooling), który w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem jest wyposażony dodatkowo w osuszacz sorpcyjny, współpracujący najczęściej z baterią kolektorów słonecznych lub z innym źródłem ciepła, dzięki czemu można uzyskać powietrze nawiewane charakteryzujące się nawet mniejszą zawartością wilgoci aniżeli powietrze zewnętrzne.
mieszane chłodzenie wyparne z przemianami stanu powietrza na wykresie h-x Moliera

Rys. 10. Przykład rozwiązania mieszanego chłodzenia wyparnego z przemianami stanu powietrza na wykresie h-x Moliera; rys. arch. autorów (P. Kowalski, D. Kwiecień)

Przedstawiony na rys. 10 przykład rozwiązania systemu mieszanego chłodzenia wyparnego jest połączeniem bezpośredniego i pośredniego chłodzenia wyparnego. Dzięki temu istnieje możliwość normowania założonych parametrów powietrza w pomieszczeniu w szerszym zakresie niż w do tej pory omawianych rozwiązaniach. W zależności od warunków panujących w okresie ciepłym wykorzystuje się działanie nawilżania adiabatycznego w kanale powietrza nawiewanego, co wraz z odzyskiem energii z powietrza wywiewanego może umożliwić uzyskanie stosunkowo niskiej temperatury powietrza w pomieszczeniu przy akceptowalnej zawartości wilgoci (punkt 6oc na rys. 10). Również w okresie zimnym założony stan powietrza w pomieszczeniu może zostać osiągnięty.

System ten jest droższy od poprzednio omawianych z uwagi na wyższe koszty zakupu całego urządzenia, a także nieco większe koszty uzdatniania i transportu powietrza oraz dodatkowe koszty serwisowe.

Współczesne trendy wykorzystania chłodzenia wyparnego

Obecnie istnieją już nie tylko projekty koncepcyjne, ale także gotowe urządzenia, w których procesy nawilżania adiabatycznego pozwalają w bardziej efektywny i zarazem higieniczny sposób obniżać temperaturę powietrza wentylującego.

Rys. 11. A – możliwość ochładzania powietrza o temp. 28°C w wymienniku wyparnym Klimanaut [wg 18],
B – porównanie możliwości obniżenia temperatury powietrza w różnych systemach adiabatycznych [12]

Rys. 11. A – możliwość ochładzania powietrza o temp. 28°C w wymienniku wyparnym Klimanaut [wg 18], B – porównanie możliwości obniżenia temperatury powietrza w różnych systemach adiabatycznych [12]; rys. arch. autorów (P. Kowalski, D. Kwiecień)

Interesującymi rozwiązaniami są chłodnice wyparne, które umożliwiają ochłodzenie powietrza nawet poniżej temperatury termometru mokrego (rys. 11). Przykładami takich wymienników są tzw. ultracoolery [12], które wykorzystywane są w systemach semi pośrednio-bezpośrednich i w systemach wykorzystujących tzw. obieg Maisotsenki.

W adiabatycznym systemie semi pośrednio-bezpośrednim część strumienia roboczego (ochładzanego w sposób pośredni) jest kierowana do kanału „mokrego”, gdzie już jako powietrze procesowe odbiera ciepło parowania wody i następnie usuwane jest na zewnątrz. Pozostała część schłodzonego powietrza roboczego kierowana jest do pomieszczenia. Dzięki wykorzystaniu w procesie nawilżania powietrza już wcześniej schłodzonego istnieje możliwość uzyskania niższej niż w konwencjonalnych systemach pośrednich i bezpośrednich temperatury powietrza nawiewanego.

Przykładem rozwiązania, które bazuje na takiej zasadzie działania jest wymiennik ciepła Oxycell wykorzystywany w urządzeniu wentylacyjnym Klimanaut [12, 18] oraz modułowy wymiennik przeciwprądowy Ka2O [13].

System pośredniego chłodzenia wyparnego oparty na obiegu Maisotsenki (M-obieg) jest wykorzystywany np. w urządzeniach Coolerado [19]. Głównym powodem zainteresowania tym rozwiązaniem w ostatnich latach jest wysoka efektywność ochładzania powietrza.

Podobnie jak w poprzednim rozwiązaniu strumień powietrza roboczego jest dzielony na dwie części:

 • pierwszy strumień przepływa przez kanał „suchy”, w którym jest ochładzany i dostarczany następnie do pomieszczenia wentylowanego.
 • druga część powietrza roboczego, przepływając przez pomocniczy kanał „suchy”, przedostaje się do kanału „mokrego” przez pory w ściance oddzielającej kanał „suchy” i „mokry”. Ścianki te są wykonane w taki sposób, żeby woda zwilżająca kanał „mokry” nie przedostawała się do kanału „suchego”.
  W kanale „mokrym” powietrze procesowe odbiera ciepło na drodze odparowania wody. Dla zwiększenia efektu chłodzenia strumień procesowy w kanale „mokrym” przepływa prostopadle do strumienia roboczego w kanale „suchym”.

Obydwa wymienione powyżej rozwiązania charakteryzują się możliwością uzyskania stosunkowo niskiej temperatury powietrza, wysokimi efektywnościami procesu ochładzania i zminimalizowaniem ryzyka rozwoju drobnoustrojów w powietrzu nawiewanym. Do ich pracy konieczne jest jednak dostarczenie strumienia powietrza roboczego. Nie mają również możliwości asymilacji wilgoci w pomieszczeniach, w których występuje emisja pary wodnej.

Jednym z rozwiązań, które umożliwia również osuszanie powietrza dostarczanego do pomieszczeń, jest system DEC, który może ponadto wykorzystywać odnawialną energię promieniowania słonecznego do uzdatniania powietrza. System ten, możliwy do zastosowania w różnych konfiguracjach, został szczegółowo omówiony m.in. w publikacjach [6, 7, 9].

Wnioski

Nawilżanie adiabatyczne wykorzystywane do ochładzania powietrza wentylującego lub bezpośrednio powietrza wewnętrznego może być atrakcyjną alternatywą lub uzupełnieniem uzdatniania powietrza w pomieszczeniach przemysłowych, w których do zapewnienia odpowiednich warunków technologicznych wymagane jest utrzymanie stosunkowo wysokiej zawartości wilgoci w powietrzu (x > 12 g/kg p.s.) lub wilgotności względnej (φ ≥ 70%). Do takich obiektów można zaliczyć m.in. niektóre pomieszczenia w zakładach lniarskich, bawełniarskich i jedwabniczych, zgrzeblarnie włókna sztucznego czy pomieszczenia przemysłu tytoniowego [1, 4].

W klimatyzacji komfortu chłodzenie wyparne może być wykorzystywane tylko częściowo, gdyż w okresie ciepłym nie gwarantuje utrzymania zadanych parametrów powietrza wewnętrznego. Interesującą propozycją zastosowania systemów nawilżania wyparnego w klimatyzacji komfortu wydaje się przygotowanie powietrza pierwotnego w systemach z rozdzielonym uzdatnianiem powietrza.

Systemy pośredniego chłodzenia wyparnego mają przewagę nad systemami bezpośrednimi pod względem zagwarantowania odpowiednich warunków higienicznych w pomieszczeniach, szczególnie wówczas, gdy do uzdatniania powietrza stosowane są konwencjonalne obiegowe komory zraszania. W rozwiązaniach tych bowiem powietrze nawiewane do pomieszczeń nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą.

Nowoczesne systemy mieszanego chłodzenia wyparnego pozwalają w sposób bardziej pełny kształtować mikroklimat wnętrz, szczególnie te, które wyposażone są ponadto w urządzenia do osuszania powietrza [6, 7, 9].

O możliwości zastosowania systemu chło­dzenia wyparnego w danym obiekcie powinny decydować: wysokość kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych z jednej strony, z drugiej zaś możliwość utrzymania zadanych parametrów powietrza w każdych warunkach pogodowych oraz bezpieczeństwo mikrobiologiczne.

W kolejnym artykule przedstawione zostaną wyniki symulacji pracy różnych systemów nawilżania adiabatycznego w wybranych obiektach.

streszczenie

Nawilżanie adiabatyczne jest procesem stosunkowo często stosowanym w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Jego popularność bierze się z niedużych kosztów związanych z procesem uzdatniania powietrza, który umożliwia obniżenie jego temperatury, wykorzystując zjawisko odparowania wody. W artykule omówiono różne sposoby chłodzenia wyparnego ze szczególnym uwzględnieniem procesów uzdatniania powietrza wentylującego. Przedstawiono również bariery, istotne z punktu widzenia stosowalności tych systemów w praktyce.

abstract

The evaporative cooling (EC) is a thermodynamic conception which is often use in Heating, Ventilation and Air-Conditioning systems. It is popular and cost-effective cooling method which  allows to lower the air temperature by using the phenomenon of water evaporation. In the paper various kinds of evaporative cooling systems and their psychrometric representation are discussed. Moreover some of the drawbacks of EC systems which are important for the usage of these systems in practice are presented.

Literatura

 1. Bednarski J., Pośrednie chłodzenie wyparne w klimatyzacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.
 2. Recknagel H., Sprenger E., Hönmann W., Schramek E.R., Poradnik. Ogrzewanie + Klimatyzacja, EWFE 1994.
 3. Ferencowicz J., Wentylacja i klimatyzacja, Arkady 1962.
 4. Ferencowicz J., Przydróżny S., Klimatyzacja, PWr, Wrocław 1988.
 5. Pełech A., Wentylacja i Klimatyzacja. Podstawy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
 6. Besler M., Kowalski P., Kwiecień D., Schwitalla A., Warianty solarnych systemów klimatyzacyjnych, „Chłodnictwo i Klimatyzacja” nr 6/2008.
 7. Kowalski P., Kwiecień D., Wykorzystanie kolektorów słonecznych w instalacjach klimatyzacyjnych, „Rynek Instalacyjny” nr 10/2008.
 8. Sikończyk I., Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu, „Rynek Instalacyjny” nr 3/2013.
 9. Kwiecień D., Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC, „Rynek Instalacyjny” nr 9/2013.
 10. Górka A., Górzeński R., Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków, „Rynek Instalacyjny” nr 7/2014.
 11. Pomianowski M., Andersen Ch.H., Heiselberg P., Technical potential of evaporative cooling in Danish and European condition, „Energy Procedia” 78 (2015).
 12. Danielak M., Alternatywne systemy chłodzenia i klimatyzacji, Grupa Medium, Warszawa 2014.
 13. Danielak M., Analiza ekonomiczna chłodzenia wyparnego, „Chłodnictwo & Klimatyzacja” nr 12/2015.
 14. www.condair.pl.
 15. www.klingenburg.pl.
 16. www.sternal.com.pl.
 17. www.coltinfo.pl.
 18. www.kampmann.pl.
 19. www.coolerado.com.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Materiały PR ABS – tworzywo do glikolu i wody lodowej

ABS – tworzywo do glikolu i wody lodowej ABS – tworzywo do glikolu i wody lodowej

ABS, czyli kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styren, to jedno z najpowszechniej stosowanych tworzyw sztucznych. Znajduje zastosowanie m.in. w zabawkach, obudowach AGD i urządzeń elektronicznych, samochodach...

ABS, czyli kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styren, to jedno z najpowszechniej stosowanych tworzyw sztucznych. Znajduje zastosowanie m.in. w zabawkach, obudowach AGD i urządzeń elektronicznych, samochodach oraz w wielu urządzeniach i przedmiotach codziennego użytku. ABS, jako materiał nietoksyczny i bezpieczny dla człowieka, coraz częściej wykorzystywany jest również w instalacjach.

dr inż. Anna Charkowska Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach

Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach

W powietrzu nad stanowiskami pracy pojawiają się również szkodliwe substancje wydzielane podczas używania urządzeń zasilanych gazem ziemnym lub płynnym. Produkty spalania gazu ziemnego zawierają niewielkie...

W powietrzu nad stanowiskami pracy pojawiają się również szkodliwe substancje wydzielane podczas używania urządzeń zasilanych gazem ziemnym lub płynnym. Produkty spalania gazu ziemnego zawierają niewielkie ilości substancji zanieczyszczających atmosferę, takich jak tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i tlenki siarki.

dr inż. Anna Charkowska Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 1)

Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 1) Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 1)

Po przeprowadzeniu kontroli stanu higienicznego instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej i stwierdzeniu konieczności czyszczenia instalacji, całej lub jej fragmentów (odpowiednie procedury zostały...

Po przeprowadzeniu kontroli stanu higienicznego instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej i stwierdzeniu konieczności czyszczenia instalacji, całej lub jej fragmentów (odpowiednie procedury zostały omówione w artykułach zamieszczonych w „Rynku Instalacyjnym” nr 7–8 i 9/2009), wybrać należy odpowiedni sposób usunięcia zanieczyszczeń z wewnętrznych powierzchni przewodów wentylacyjnych i z powierzchni urządzeń przygotowujących oraz transportujących powietrze wentylacyjne. W artykule przedstawiono...

Bartłomiej Adamski Projektowanie instalacji freonowej dla zdalnych skraplaczy

Projektowanie instalacji freonowej dla zdalnych skraplaczy Projektowanie instalacji freonowej dla zdalnych skraplaczy

W systemach klimatyzacyjnych stosowane są różne rozwiązania w zakresie źródeł chłodu. Ich wybór podyktowany jest możliwością zastosowania konkretnego typu wytwornicy wody ziębniczej w danym obiekcie (eliminacja...

W systemach klimatyzacyjnych stosowane są różne rozwiązania w zakresie źródeł chłodu. Ich wybór podyktowany jest możliwością zastosowania konkretnego typu wytwornicy wody ziębniczej w danym obiekcie (eliminacja glikolu w układzie, nakłady finansowe inwestora, maszynownia umieszczona wewnątrz budynku, ograniczenia co do maksymalnego obciążenia połaci dachowej itp.). Czasami zostaje wybrane zastosowanie bezskraplaczowych agregatów wody ziębniczej przeznaczonych do współpracy ze zdalnymi skraplaczami...

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji wody ziębniczej (cz. 1.)

Wymiarowanie instalacji wody ziębniczej (cz. 1.) Wymiarowanie instalacji wody ziębniczej (cz. 1.)

W poprzednich numerach Rynku Instalacyjnego (12/07 i 1–2/08) zaprezentowano wytyczne dotyczące prawidłowego wymiarowania instalacji freonowych z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego. Z uwagi...

W poprzednich numerach Rynku Instalacyjnego (12/07 i 1–2/08) zaprezentowano wytyczne dotyczące prawidłowego wymiarowania instalacji freonowych z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego. Z uwagi na dużą popularność systemów wody ziębniczej, które są najczęściej wykorzystywanymi układami doprowadzającymi czynnik chłodzący do odbiorników chłodu, w niniejszym artykule zostaną przedstawione podstawowe aspekty, na które warto zwrócić uwagę przy wymiarowaniu tego typu instalacji.

inż. Konrad Bąkowski Wentylacja grawitacyjna mieszkań a użytkowanie urządzeń gazowych

Wentylacja grawitacyjna mieszkań a użytkowanie urządzeń gazowych Wentylacja grawitacyjna mieszkań a użytkowanie urządzeń gazowych

W artykule Grzegorza Czerskiego i Zdzisława Gebhardta zwrócono uwagę, iż głównie w budynkach wielokondygnacyjnych nadal obecnie stosuje się gazowe przepływowe ogrzewacze z otwartą komorą spalania (urządzenia...

W artykule Grzegorza Czerskiego i Zdzisława Gebhardta zwrócono uwagę, iż głównie w budynkach wielokondygnacyjnych nadal obecnie stosuje się gazowe przepływowe ogrzewacze z otwartą komorą spalania (urządzenia typu B). Aby utrzymać wymaganą czystość powietrza w pomieszczeniach, gdzie zainstalowane są urządzenia gazowe, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej jego wymiany przez wentylację naturalną oraz odprowadzenie spalin z urządzeń gazowych.

Redakcja RI Jak uniknąć zatorów płatniczych

Jak uniknąć zatorów płatniczych Jak uniknąć zatorów płatniczych

Brak zapłaty za wysłany towar lub wykonaną usługę – to częste problemy, z którymi zmagają się przedsiębiorstwa. Nie ma wątpliwości, że ryzyko niewypłacalności kontrahenta jest trwale wpisane w obrót gospodarczy....

Brak zapłaty za wysłany towar lub wykonaną usługę – to częste problemy, z którymi zmagają się przedsiębiorstwa. Nie ma wątpliwości, że ryzyko niewypłacalności kontrahenta jest trwale wpisane w obrót gospodarczy. Jak minimalizować zatory płatnicze, a także jak ich unikać – radzi Szymon Kobierski, dyrektor Działu Dochodzenia Roszczeń PRAGMA INKASO SA.

Ewa Krajnik-Żuk Chłodzenie adiabatyczne w zakładach przemysłowych

Chłodzenie adiabatyczne w zakładach przemysłowych Chłodzenie adiabatyczne w zakładach przemysłowych

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy w obiektach przemysłowych wiąże się często z koniecznością zastosowania skomplikowanej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Efektywność tych układów bywa niewystarczająca...

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy w obiektach przemysłowych wiąże się często z koniecznością zastosowania skomplikowanej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Efektywność tych układów bywa niewystarczająca w zakładach, w których występują duże zyski ciepła. Innym rozwiązaniem, nieskomplikowanym technologicznie, a przy tym umożliwiającym osiągnięcie odczuwalnych efektów chłodzenia w strefie przebywania ludzi, jest zastosowanie chłodzenia adiabatycznego.

dr inż. Kazimierz Żarski Układy wody lodowej. Zastosowanie czynników o niskiej temperaturze krzepnięcia

Układy wody lodowej. Zastosowanie czynników o niskiej temperaturze krzepnięcia Układy wody lodowej. Zastosowanie czynników o niskiej temperaturze krzepnięcia

W instalacjach tzw. wody lodowej prowadzonych wewnątrz budynków czynnikiem chłodniczym może być woda, jednak przy zewnętrznej lokalizacji jednostek wytwarzających chłód układy te powinny być wypełnione...

W instalacjach tzw. wody lodowej prowadzonych wewnątrz budynków czynnikiem chłodniczym może być woda, jednak przy zewnętrznej lokalizacji jednostek wytwarzających chłód układy te powinny być wypełnione płynem niezamarzającym zimą. W Polsce najczęściej stosuje się w tym celu wodny roztwór glikolu etylenowego lub propylenowego o stężeniu 30–40%.

Jerzy Kosieradzki Klimakonwektory – komfort na życzenie

Klimakonwektory – komfort na życzenie Klimakonwektory – komfort na życzenie

Każdy projektant instalacji klimatyzacyjnej musi rozstrzygnąć, jaka instalacja klimatyzacyjna będzie dla danego obiektu najlepszym rozwiązaniem, a jaka zapewni w pomieszczeniu tylko podstawowe warunki.

Każdy projektant instalacji klimatyzacyjnej musi rozstrzygnąć, jaka instalacja klimatyzacyjna będzie dla danego obiektu najlepszym rozwiązaniem, a jaka zapewni w pomieszczeniu tylko podstawowe warunki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja mechaniczna pomieszczeń zagrożonych wybuchem

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń zagrożonych wybuchem Wentylacja mechaniczna pomieszczeń zagrożonych wybuchem

Zagrożenie wybuchem to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych – w różnych warunkach – mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego...

Zagrożenie wybuchem to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych – w różnych warunkach – mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia. Atmosferę wybuchową mogą zatem tworzyć z powietrzem gazy, pary, mgły, włókna i pyły substancji emitowanych w pomieszczeniach. Miejscami zagrożonymi wybuchem zgromadzonego pyłu są np.: szyby wydobywcze, młyny,...

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji o stałym wydatku powietrza wentylacyjnego CAV (cz. 1)

Wymiarowanie instalacji o stałym wydatku powietrza wentylacyjnego CAV (cz. 1) Wymiarowanie instalacji o stałym wydatku powietrza wentylacyjnego CAV (cz. 1)

W cyklu artykułów autor omówi sposób postępowania przy wymiarowaniu instalacji o stałym wydatku powietrza CAV (ang. constant air volume). Przedstawione zostaną poszczególne etapy związane z obliczeniami...

W cyklu artykułów autor omówi sposób postępowania przy wymiarowaniu instalacji o stałym wydatku powietrza CAV (ang. constant air volume). Przedstawione zostaną poszczególne etapy związane z obliczeniami zysków ciepła, przykład doboru odpowiedniej konfiguracji centrali wentylacyjnej (realizującej proces uzdatniania powietrza dla danego przykładu obliczeniowego) wraz z przedstawieniem etapów uzdatniania powietrza na wykresie „h-x”. W oparciu o wykres Moliera autor przedstawi obliczenia wydajności poszczególnych...

TESTO Nowość: testo 480 - profesjonalista w przepływie powietrza

Nowość: testo 480 - profesjonalista w przepływie powietrza Nowość: testo 480 - profesjonalista w przepływie powietrza

Najnowocześniejsza technologia pomiarowa oznacza szybkie i łatwe dokonywanie profesjonalnych pomiarów. Firma Testo konsekwentnie spełnia wymagania użytkowników, wprowadzając do oferty nowy miernik testo...

Najnowocześniejsza technologia pomiarowa oznacza szybkie i łatwe dokonywanie profesjonalnych pomiarów. Firma Testo konsekwentnie spełnia wymagania użytkowników, wprowadzając do oferty nowy miernik testo 480, zaprojektowany w sposób pozwalający klientom na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, a jednocześnie gwarantujący im maksymalną niezawodność i elastyczność pomiaru.

Redakcja RI Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej...

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej pracują tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Maciej Danielak SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia...

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne jest coraz ważniejszym aspektem doboru urządzeń.

mgr inż. Katarzyna Rybka Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach...

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza....

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza. Ma to istotny wpływ na eksploatację tych urządzeń – nieprawidłowa wentylacja grozi bowiem ich przegrzewaniem się i awarią.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Agata Siwińska Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją...

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją technologiczną. Poniżej przedstawione zostały elementy związane z wentylacją technologiczną, takie jak digestoria, filtry/skrubery, ssawki, okapy oraz szafy wentylowane.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.