RynekInstalacyjny.pl

Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności

Gazowe absorpcyjne pompy ciepłaRobur

Gazowe absorpcyjne pompy ciepła
Robur

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących różne technologie, ale określanych wspólnym mianem „pomp ciepła”. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań pompy ciepła łączy fakt, że czerpią energię z dolnego źródła i przekazują ją (pompują) do źródła górnego. Dolnym źródłem może być powietrze, woda albo grunt, a górne to instalacja c.o. lub c.w.u. Nawet w chłodnym powietrzu i chłodnej wodzie jest dużo energii - problem w tym, jak ją zmusić do przepływu w odwrotnym kierunku, niż się to odbywa w naturze, czyli od miejsca zimniejszego do cieplejszego. W tym celu konieczne jest dostarczenie energii do urządzenia transportującego ją z otoczenia.

Pod pojęciem „pompa ciepła” rozumie się powszechnie pompę ciepła ze sprężarką napędzaną silnikiem elektrycznym. Jednak wśród pomp ciepła dostępnych na rynku spotyka się też inne technologie.

W pompach sprężarkowych do przenoszenia energii wykorzystywana jest też sprężarka napędzana nie silnikiem elektrycznym, ale spalinowym, zasilanym gazem. Gaz jest bowiem tanim i łatwo dostępnym paliwem silnikowym, a podczas jego spalania powstaje mała ilość szkodliwych substancji. Ponadto silniki gazowe produkowane specjalnie do pomp ciepła osiągają długie okresy pomiędzy przeglądami, gdyż pracują stabilnie, charakteryzują się skróconym suwem oraz niższym ciśnieniem sprężania i w związku z tym niższymi temperaturami spalania.

panasonic baner

 

Coraz częściej w branży operuje się też pojęciem „gazowa pompa ciepła”. Odnosi się ono zarówno do wspomnianej powyżej sprężarkowej pompy ciepła z silnikiem gazowym, jak i do pomp absorpcyjnych z palnikiem gazowym oraz – wprawdzie rzadko – do pomp ciepła, w których użyto gazu (np. CO2), a nie typowego czynnika chłodniczego.

W branży do opisu technologii pomp ciepła używa się głównie skrótów pochodzących od angielskich nazw:

 • EHP (ang. Electric Heat Pumps) – elektryczne pompy ciepła (sprężarkowe),

 • GHP (ang. Gas Heat Pumps) – gazowe pompy ciepła (sprężarkowe),

 • GAHP – (ang. Gas Absorption Heat Pumps) – gazowe absorpcyjne pompy ciepła.

W gazowych pompach ciepła (GHP) sprężanie następuje przy pomocy sprężarki mechanicznej napędzanej za pomocą silnika spalinowego. Podstawową różnicą w przypadku elektrycznych pomp sprężarkowych EHP i sprężarkowych gazowych GHP jest ciepło powstające podczas pracy silnika spalinowego. Nie jest ono wyrzucane, ale wykorzystywane – trafia do instalacji ogrzewania.

W trybie grzania w GHP sprężony czynnik w procesie skraplania oddaje ciepło do instalacji. Następnie po przejściu przez zawór rozprężny czynnik o niskich parametrach pobiera w parowniku ciepło odpadowe z silnika i znów zostaje sprężony. Pompy te mogą pracować też w trybie chłodzenia i wówczas ciepło z silnika wykorzystuje się do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Z kolei gazowe absorpcyjne pompy ciepła (GAHP) do wymuszenia przepływu energii z chłodniejszego do cieplejszego układu nie korzystają z urządzeń mechanicznych, czyli sprężarek, ale ze zjawiska absorpcji. Przykładowy opis tego procesu przedstawiono poniżej. Sprężanie czynnika roboczego odbywa się nie w sprężarce, ale w warniku, w którym znajduje się roztwór amoniaku i wody.

Warnik jest ogrzewany palnikiem gazowym, przez co następuje odparowanie amoniaku, wzrost jego temperatury i ciśnienia. Pary amoniaku kierowane są do deflegmatora w celu wykroplenia resztek wody, a czynnik prowadzony jest następnie do skraplacza, gdzie oddaje ciepło do wody zasilającej instalację. Elementem charakterystycznym dla technologii absorpcyjnej jest widoczny na rys. 2 absorber.

Schemat pracy sprężarkowej pompy ciepła

Rys. 1. Schemat ideowy pracy sprężarkowej pompy ciepła. Sprężarkowa pompa ciepła to zamknięty układ ze sprężarką i zaworem rozprężnym, w którym krąży czynnik chłodniczy pomiędzy dwoma wymiennikami ciepła: parownikiem i skraplaczem. Urządzenie „pompuje” ciepło z dolnego źródła do górnego
Źródło: WJ

Obieg czynnika roboczego w gazowej absorpcyjnej pompie ciepła

Rys. 2. Schemat obiegu czynnika roboczego w gazowej absorpcyjnej pompie ciepła
Źródło: Robur

Zachodzi w nim proces absorpcji amoniaku przez wodę. Roztwór ubogi rozpraszany jest w parach amoniaku i łącząc się z nimi, wydziela ciepło. To ciepło wykorzystane jest do dalszego podgrzewania wody w skraplaczu. Urządzeniem wymuszającym obieg czynnika w GAHP jest membranowa pompa roztworu. Jest ona tak zbudowana, że z jednej strony membrany znajduje się olej, a z drugiej roztwór wody i amoniaku.

Pompowanie oleju wywołuje pulsacyjne ruchy przepony wymuszające obieg roztworu w układzie. Rozwiązanie z przeponą zastosowano w celu odseparowania obiegu absorpcyjnego od mechanicznych elementów pompy roztworu. Uproszczony schemat ideowy obiegów w GAHP przedstawia rys. 3.

Zastosowanie technologii sprężania termicznego i membranowej pompy roztworu umożliwiło hermetyczne zamknięcie układu czynnika roboczego. W trakcie działania pompy nie ma jakichkolwiek strat amoniaku czy roztworu. Charakterystyczny dla GAHP jest brak urządzeń mechanicznych, takich jak np. sprężarka czy silnik spalinowy. Elementy te należy serwisować, a po pewnym czasie się zużywają, co może spowodować rozszczelnienie układu i ubytek czynnika roboczego.

Schemat pracy absorpcyjnej gazowej pompy ciepła

Rys. 3. Schemat ideowy pracy absorpcyjnej gazowej pompy ciepła
Źródło: Robur

Układ w GAHP jest hermetyczny i może być rozszczelniony przez uszkodzenia mechaniczne niezwiązane z jego pracą. W tym układzie jedynym newralgicznym elementem są membrany, ale ich żywotność umożliwia kilkadziesiąt lat pracy. Kolejną różnicą między pompami sprężarkowymi a absorpcyjnymi jest to, że w GAHP zamiast syntetycznych czynników chłodniczych stosuje się naturalne substancje: wodę i amoniak.

Gazowe absorpcyjne pompy ciepła mogą być zasilane zarówno gazem ziemnym, jak i LPG. Energia, jaką uzyskuje się na wyjściu z urządzenia, jest sumą ciepła ze spalenia gazu (ze sprawnością jak w kotle kondensacyjnym) i ciepła z energii odnawialnej (gruntu, wody gruntowej, powietrza).

Efektywność pomp ciepła – COP i GUE

Przy porównywaniu różnych technologii pomp ciepła powstaje często problem, co tak naprawdę można porównać. Postęp techniczny i różnorodność urządzeń, a także różne parametry ich pracy powodują, że nie ma jednolitej metodyki obliczeń. Do scharakteryzowania elektrycznych sprężarkowych pomp ciepła nie używa się pojęcia sprawności, jak w przypadku kotłów, ale współczynnika wydajności cieplnej pompy ciepła – COP (Coefficient of Performance). Określa on stosunek pomiędzy mocą grzewczą pompy ciepła a mocą energii elektrycznej niezbędnej do napędu sprężarki.

W praktyce współczynnik COP najczęściej obliczany jest z zależności:

gdzie:
Qg - moc górnego źródła ciepła [kW],
Pe – moc pobierana przez sprężarkę [kW].

COP to relacja między energią elektryczną dostarczoną do pompy ciepła a energią ciepła dostarczoną przez pompę do instalacji i opisuje efektywność pompy ciepła w jednym konkretnym punkcie pracy. Istotny wpływ na efektywność energetyczną sprężarkowej pompy ciepła ma temperatura zarówno dolnego, jak i górnego źródła ciepła.

W danych technicznych urządzeń COP jest najczęściej podawany dla temperatury 0°C na wejściu do pompy ciepła z dolnego źródła i 35°C na zasilaniu systemu grzewczego. Wartość COP jest ściśle uzależniona od tych dwóch temperatur. Np. dla jednej z pomp przy temperaturach 0/35°C COP = 4,5, a przy 0/50°C COP = 3,6. Im wyższa wartość współczynnika COP, tym wyższa jest efektywność pompy.

COP dla pomp elektrycznych jest podawany głównie wg PN-EN 14511-1 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 1: Terminy i definicje. Dla zobrazowania zagadnienia na marginesie można dodać, że efektywność zwykłego grzejnika elektrycznego zbliża się do wartości 1.

Także pompy ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie w pewnych niekorzystnych dla nich warunkach (błędy w doborze górnego i dolnego źródła, błędy wykonawcze) mogą pracować z wydajnością i kosztami porównywalnymi do grzejnika elektrycznego. Aby tego uniknąć, należy starannie dobierać dolne i górne źródło ciepła oraz urządzenie.

W zmieniającej się wydajności pomp zasilanych energią elektryczną w zależności od temperatur dolnego źródła ciepła tkwi atut gazowych sprężarkowych pomp ciepła. Wprawdzie silnik gazowy ma ok. dwukrotnie niższą sprawność od silnika elektrycznego, lecz wyposażone w niego pompy wykorzystują ciepło powstające podczas spalania gazu, co znacznie poprawia ich wydajność.

Ponadto pompy gazowe mogą pracować z wysoką mocą nawet przy bardzo niskich temperaturach dolnego źródła ciepła, co ma zasadnicze znaczenie dla pomp powietrze/woda. Ich wysoka moc okupiona jest jednak wyższym spalaniem gazu i spadkiem efektywności. Kolejnym czynnikiem wpływającym na walory eksploatacyjne są różnice w cenach energii elektrycznej i gazu. Porównanie elektrycznych i gazowych pomp ciepła należy przeprowadzać z dużą ostrożnością.

Najbardziej właściwe wydaje się porównywanie efektywności EHP i GHP pod względem zużycia energii pierwotnej PER (ang. Primary Energy Ratio – rys. 4). Można pokusić się o porównanie za pomocą COP elektrycznych pomp ciepła i gazowych sprężarkowych pomp ciepła, np. kiedy weźmiemy pod uwagę oba układy pracujące z tym samym czynnikiem chłodniczym i o takiej samej budowie wymienników, sprężarek i innych elementów urządzenia – gdy stanowią one praktycznie takie same obiegi termodynamiczne, COP będzie taki sam [2].

Przepływ energii w pompach ciepła EHP i GHP

Rys. 4. Schemat ideowy przepływu energii w pompach ciepła EHP i GHP. W instalacjach z EHP tracimy 48 kWh energii, zanim dotrze ona do pompy z powodu niskiej sprawności wytwarzania i strat w sieci energetycznej
Źródło: Robur

Ale pomiędzy EHP i GHP jest pewna różnica polegająca na tym, że pompy gazowe zużywają mniej energii do wytworzenia takiej samej mocy koniecznej do zasilania sprężarki. Ponadto ciepło powstające ze spalania gazu w silniku wytwarzającym energię mechaniczną do napędu sprężarek nie jest tracone i wykorzystuje się je w obiegu termodynamicznym pompy ciepła. Tym samym COP gazowych pomp sprężarkowych ma wysokie wartości przy niskich temperaturach w stosunku do wartości, jakie osiągają pompy z napędem elektrycznym (rys. 5).

Stała wydajność grzewcza urządzeń gazowych uzyskiwana jest jednak przez spalanie większej ilości gazu i w temperaturze powietrza ok. 0°C efektywność GHP spada poniżej 1,1. Praca tradycyjnych pomp ciepła typu powietrze/woda bez doprowadzenia energii zapobiegającej szronieniu wymienników była trudna już przy temperaturach poniżej 7°C.

Porównanie mocy gazowej i elektrycznej pompy ciepła

Rys. 5. Porównanie mocy cieplnej gazowej i elektrycznej pompy ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej [2]

Ten problem wielu producentom nowoczesnych EHP typu powietrze/woda udało się rozwiązać poprzez zastosowanie różnorodnych rozwiązań umożliwiających pracę w niskich temperaturach, bez ryzyka uszkodzenia urządzenia i z wydajnością umożliwiającą optymalne zasilanie układu grzewczego. Należy tu jednak podkreślić, że współczynnik COP jest podawany jako wartość chwilowa, dla konkretnych warunków i urządzeń.

W publikacjach [1, 2] wskazywano, że porównanie EHP i GHP wymaga zwrócenia uwagi na fakt, że w tych drugich urządzeniach energia pierwotna (gaz) jest przetwarzana na miejscu i bez strat na przesyle oraz z większą sprawnością niż energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach węglowych i docierająca do urządzenia ze stratami podczas przesyłu. Nie wspominając o tym, że wytworzenie energii elektrycznej w Polsce obarczone jest wysoką emisją spalin, w tym CO2, i kosztami ekologicznymi.

Do określenia wydajności gazowych absorpcyjnych pomp ciepła niemożliwe jest zastosowanie współczynnika COP. Urządzenia absorpcyjne nie wykorzystują sprężarki i są zasilane ciepłem, w związku z tym ich efektywność (sprawność) należy określać inaczej. Efektywność pomp GAHP opisywana jest za pomocą współczynnika efektywności spalania gazu GUE (ang. Gas Utilization Efficiency):

gdzie:
QPC – moc dostarczona (wyprodukowana) przez pompę ciepła,
GPC – energia dostarczona w postaci gazu (energia wyliczona na podstawie wartości opałowej).

GUE to stosunek mocy dostarczonej (wyprodukowanej) przez pompę ciepła QPC do energii dostarczonej w postaci gazu (energia wyliczona na podstawie wartości opałowej) GPC. Jest to wielkość stosowana przez producentów urządzeń gazowych.

Np. dla pompy GAHP-A LT (gazowej absorpcyjnej pompy ciepła typu powietrze/woda) przeznaczonej do zasilania instalacji niskotemperaturowych (np. ogrzewania podłogowego) producent podaje, że przy parametrach A7/W35 – czyli temperaturze powietrza zewnętrznego 7°C i temperaturze 35°C dla wody grzewczej odbieranej na skraplaczu - moc wynosi 41,6 kW, a efektywność 165% GUE.

Jak zatem widać na przytoczonych przykładach danych technicznych podawanych przez producentów, wartości COP i GUE nie mogą być bezpośrednio porównywane. Mniejszy błąd popełnilibyśmy, gdybyśmy porównywali sprawność gazowego kotła kondensacyjnego i GUE gazowej absorpcyjnej pompy ciepła, dla których producenci podają przykładowe wartości odpowiednio 110% i 165%.

To proste, ale niepozbawione mankamentów porównanie wskazuje, ile szacunkowo moglibyśmy uzyskać energii z tej samej ilości gazu dostarczonego do urządzenia, co ma bezpośredni wpływ na koszty eksploatacyjne.

Wracając do porównania pomp ciepła, urządzenia sprężarkowe i absorpcyjne dzielą istotne różnice. Urządzenia sprężarkowe – EHP i GHP – działają na zasadzie lewobieżnego obiegu chłodniczego. Natomiast w GAHP mają miejsce dwa obiegi – prawobieżny napędowy i lewobieżny chłodniczy. Aby skonfrontować efektywność pomp ciepła napędzanych elektrycznie i gazowo, wartości współczynników powinny być zamienione na „wskaźnik zużycia energii pierwotnej” PER. Jednak gaz uznawany jest za paliwo pierwotne, natomiast energia elektryczna – nie.

Prawidłowe porównanie wymagałoby zatem zamiany energii elektrycznej na energię pierwotną, co opisuje zależność:

gdzie:

PEREPC – wskaźnik zużycia energii pierwotnej przez elektryczną pompę ciepła,
QPC – energia dostarczona przez pompę ciepła,
EPC – energia elektryczna dostarczona do pompy ciepła,
ηel – sprawność wytwarzania energii elektrycznej oraz jej transportu.

Dla gazowych pomp ciepła współczynnik ten wylicza się następująco:

gdzie:

PERGPC – wskaźnik zużycia energii pierwotnej przez gazową pompę ciepła,
QPC – energia dostarczona przez pompę ciepła,
GPC – energia dostarczona w postaci gazu do gazowej pompy ciepła określona z wartości opałowej,
EGPC – energia elektryczna zużyta przez gazową pompę ciepła, np. na potrzeby sterowania, zasilania elektrody jonizacyjnej, zasilania pompki czynnika,
ηel – sprawność wytwarzania energii elektrycznej i jej transportu.

W tym miejscu należy jednak podkreślić, że kompleksowe porównanie różnych instalacji nie może opierać się tylko na współczynnikach wydajnościowych. Na taką analizę składają się również: temperatura pracy, przepływy medium, konstrukcja dolnego źródła, serwis, produkcja c.w.u. itd.

Podsumowanie

W scenariuszach rozwoju energia elektryczna ma mieć coraz większy udział w zasilaniu urządzeń instalacji grzewczych. Zakłada się jednocześnie, że będzie temu towarzyszył wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, nieobciążonej emisją spalin i CO2 do atmosfery. Z drugiej strony nowe budynki zużywać będą coraz mniej energii, a stare będą modernizowane, zatem do ich ogrzewania wystarczą wysokosprawne urządzenia o małej mocy, jak np. pompy ciepła.

Jednak obecnie odczuwamy raczej niedobór energii elektrycznej. Ponadto w Polsce jej produkcja obarczona jest wysoką emisją CO2, gdyż powstaje ona głównie ze spalania węgla, a sprawność dostaw wynosi ok. 25% [3]. Tym samym traktowanie elektrycznych sprężarkowych pomp ciepła jako ekologicznych urządzeń nie zawsze jest zasadne. Pod względem wykorzystania energii pierwotnej i emisji spalin w całym procesie korzystniej wypadają gazowe pompy ciepła, w tym gazowe absorpcyjne pompy ciepła, i tym samym technologie te warte są uwagi.

GAHP współpracują efektywnie z każdym systemem ogrzewania. Można je wykorzystywać jako źródło zasilania zarówno instalacji niskotemperaturowych (ogrzewanie podłogowe, klimakonwektory), jak i wysokotemperaturowych (ogrzewanie konwekcyjne, nagrzewnice nadmuchowe). Ich wszechstronność umożliwia też podłączanie do już istniejących instalacji w ramach modernizacji, w celu poprawy efektywności i zmniejszenia kosztów ogrzewania czy chłodzenia.

Gazowe absorpcyjne pompy ciepła i gazowe absorpcyjne wytwornice wody lodowej znalazły już zastosowanie w wielu miejscach na świecie. Dotychczas popularności GAHP na rynku grzewczym nie sprzyjał brak urządzeń o mocach odpowiednich dla zasilania instalacji w domach jednorodzinnych. Obecnie na ukończeniu są prace jednego z producentów nad wprowadzeniem na rynek takiego urządzenia i należy oczekiwać, że zwiększy to popularność i znajomość tej technologii w branży.

Literatura

 1. Śnieżyk R., Gazowe pompy ciepła, „Rynek Instalacyjny” nr 11/2011.

 2. Wałek T., Juszczyk J., Nowoczesne energooszczędne technologie w klimatyzacji i wentylacji, XXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 2011.

 3. Śnieżyk R., Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u., „RI” nr 11/2010.

 4. Rubik M., Pompy ciepła. Poradnik, Wyd. III, Ośrodek Informacji „Technika Instalacyjna w Budownictwie”, Warszawa 2006.

 5. Rubik M., Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011.

 6. Zalewski W., Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne, IPPU MASTA, Warszawa 2001.

 7. Kosieradzki J., Gazowa pompa ciepła w instalacji grzewczej i chłodniczej, „Rynek Instalacyjny” nr 4/2010.

 8. www.gazowe-pompy-ciepla.pl, www.robur.pl, www.aisin.pl.

 9. PN-EN 12309-1:2002 Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW. Cz. 1. Bezpieczeństwo.

 10. PN-EN 12309-2:2002 Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW. Cz. 2. Racjonalne zużycie energii.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Piotr Leszek Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła

Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła

Artykuł omawia zagadnienie doboru dolnego źródła dla pomp ciepła na podstawie ogólnych zasad projektowych stosowanych w Niemczech i Szwajcarii oraz doświadczeń firmy Energie Odnawialne Dorsystem.

Artykuł omawia zagadnienie doboru dolnego źródła dla pomp ciepła na podstawie ogólnych zasad projektowych stosowanych w Niemczech i Szwajcarii oraz doświadczeń firmy Energie Odnawialne Dorsystem.

prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła, mgr Katarzyna Stanisz Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła

Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła

W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulator, izolowany termicznie od otoczenia, stanowi...

W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulator, izolowany termicznie od otoczenia, stanowi dolne źródło ciepła dla pompy, ładowany jest za pomocą absorberów słonecznych i gromadzi ciepło w okresie letnim. Przez pierwszą część sezonu grzewczego budynek ogrzewany jest poprzez wymianę ciepła pomiędzy akumulatorem ciepła a budynkiem bez udziału pompy ciepła. Dopiero w drugiej części sezonu...

Tomasz Lenarczyk Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia...

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia grzewczego, liczba włączeń i wyłączeń, straty postojowe i kominowe czy jakość paliwa. Dlatego zastosowane urządzenia zostały opomiarowane – pompę ciepła wyposażono w oddzielne liczniki energii elektrycznej i cieplnej.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Gazowe pompy ciepła

Gazowe pompy ciepła Gazowe pompy ciepła

Zasada pracy gazowej pompy ciepła opiera się na lewobieżnym obiegu termodynamicznym. Dzięki pracy mechanicznej, niezbędnej do napędu sprężarki, zwiększana jest temperatura w górnym źródle ciepła. Do napędu...

Zasada pracy gazowej pompy ciepła opiera się na lewobieżnym obiegu termodynamicznym. Dzięki pracy mechanicznej, niezbędnej do napędu sprężarki, zwiększana jest temperatura w górnym źródle ciepła. Do napędu sprężarek wykorzystuje się najczęściej energię elektryczną – to rozwiązanie nazywane jest w dalszej części artykułu „klasyczną pompą ciepła”.

Waldemar Joniec Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ

Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ

Zarówno projektant, jak i inwestor przy wyborze pompy ciepła nie mogą stawiać sobie pytania, jaką pompę ciepła by chcieli, ale jaką mogą w danych warunkach zastosować. Sukces, czyli oszczędna, tania eksploatacja,...

Zarówno projektant, jak i inwestor przy wyborze pompy ciepła nie mogą stawiać sobie pytania, jaką pompę ciepła by chcieli, ale jaką mogą w danych warunkach zastosować. Sukces, czyli oszczędna, tania eksploatacja, zależy bowiem nie tyle od samego urządzenia, ile od wyboru właściwej koncepcji całego systemu ogrzewania budynku.

Waldemar Joniec Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła

Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła

W Polsce brakuje wytycznych i standardów dotyczących wyboru i wykonywania dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła. Branża korzysta z wytycznych niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Duża liczba...

W Polsce brakuje wytycznych i standardów dotyczących wyboru i wykonywania dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła. Branża korzysta z wytycznych niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Duża liczba zmiennych i tym samym ryzyko uzyskania z wymienników gruntowych niedostatecznej ilości energii dla pomp ciepła zmuszają do bardzo starannego projektowania i budowy takich instalacji.

Waldemar Joniec Rynek pomp ciepłaWyniki i trendy

Rynek pomp ciepłaWyniki i trendy Rynek pomp ciepłaWyniki i trendy

Europejski rynek pomp ciepła w latach 2005–2008 rozwijał się w tempie od 10 do 30% rocznie. Po kryzysie w 2009 r. odnotowano spadek o ok. 12% i niewielkie wzrosty w następnych latach. Jaka jest obecnie...

Europejski rynek pomp ciepła w latach 2005–2008 rozwijał się w tempie od 10 do 30% rocznie. Po kryzysie w 2009 r. odnotowano spadek o ok. 12% i niewielkie wzrosty w następnych latach. Jaka jest obecnie sytuacja tego segmentu rynku i co przyniesie mu przyszłość?

Redakcja RI Pompy ciepła w praktyce

Pompy ciepła w praktyce Pompy ciepła w praktyce

Odnawialne i alternatywne źródła energii grzewczej zyskują na popularności, są jednak jeszcze niekiedy traktowane z pewną rezerwą, głównie z powodu braku wiedzy o możliwościach ich praktycznego zastosowania....

Odnawialne i alternatywne źródła energii grzewczej zyskują na popularności, są jednak jeszcze niekiedy traktowane z pewną rezerwą, głównie z powodu braku wiedzy o możliwościach ich praktycznego zastosowania. Do tej grupy nowych technologii należą m.in. pompy ciepła, zwłaszcza urządzenia czerpiące ciepło z powietrza atmosferycznego.

dr inż. Piotr Kubski Energetyczne uwarunkowania określania zasobów energii odnawialnej pobieranej przez pompy ciepła

Energetyczne uwarunkowania określania zasobów energii odnawialnej pobieranej przez pompy ciepła Energetyczne uwarunkowania określania zasobów energii odnawialnej pobieranej przez pompy ciepła

Decyzja Komisji Europejskiej 2013/114/UE z 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych ich technologii...

Decyzja Komisji Europejskiej 2013/114/UE z 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych ich technologii nawiązuje do wymagań zawartych w załączniku VII poprzedniej dyrektywy (2009/28/WE) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa z 2009 r. spowodowała konieczność wprowadzenia do krajowego systemu prawnego ustawy o promocji OZE i rozporządzeń wykonawczych. Jednak mimo że...

Waldemar Joniec Pompy ciepła – nietypowe realizacje

Pompy ciepła – nietypowe realizacje Pompy ciepła – nietypowe realizacje

W Polsce powstaje coraz więcej ciekawych instalacji, w których istotną funkcję pełnią pompy ciepła. Poniżej przedstawiono dwie realizacje – o ile dom w Rybniku można traktować jako dokładną wskazówkę,...

W Polsce powstaje coraz więcej ciekawych instalacji, w których istotną funkcję pełnią pompy ciepła. Poniżej przedstawiono dwie realizacje – o ile dom w Rybniku można traktować jako dokładną wskazówkę, to rozwiązania zastosowane w domu pod Krakowem będą raczej inspiracją do osiągania statusu budynku niskoenergetycznego, a nawet zero- i plusenergetycznego. W artykule opisano jedynie fragment instalacji w domu Galia i rozwiązania te mają charakter eksperymentalny. Przez lata optymalizowano je jednak,...

Paweł Lachman Pompy ciepła w układach hybrydowych

Pompy ciepła w układach hybrydowych Pompy ciepła w układach hybrydowych

Jedną z najszybciej rozwijających się technologii grzewczych są obecnie pompy ciepła typu powietrze/woda i powietrze/powietrze. Związane jest to z wprowadzeniem obowiązku stosowania od 2015 r. klas energetycznych...

Jedną z najszybciej rozwijających się technologii grzewczych są obecnie pompy ciepła typu powietrze/woda i powietrze/powietrze. Związane jest to z wprowadzeniem obowiązku stosowania od 2015 r. klas energetycznych urządzeń grzewczych (najwyższe klasy: A+ i A++). Nie bez znaczenia jest też duży udział energii ze źródeł odnawialnych przekazywany przez pompę ciepła (min. 60% dla sezonowego współczynnika SPF równego 2,5).

Rafał Kowalski Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między...

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między pompą ciepła a sondą cyrkuluje solanka, która przepływając odbiera ciepło od gruntu. Aby zoptymalizować działanie instalacji, niezbędne jest zapewnienie możliwości regulacji i odcięcia poszczególnych obiegów solanki między rozdzielaczem a sondami gruntowymi.

Waldemar Joniec Energia z hybryd

Energia z hybryd Energia z hybryd

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami....

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami. Będą one wykorzystywać różne nośniki energii i w coraz większym stopniu energię odnawialną.

PORT PC Rola pomp ciepła w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii

Rola pomp ciepła w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii Rola pomp ciepła w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii

Osiągnięcie założonych celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 roku oraz wymagania Dyrektywy EPBD (2010/31/UE) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przyczyniają się do wzrostu zainteresowania...

Osiągnięcie założonych celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 roku oraz wymagania Dyrektywy EPBD (2010/31/UE) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przyczyniają się do wzrostu zainteresowania budownictwem energooszczędnym.

mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, mgr inż. Piotr Skowroński Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej? Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

dr inż. Jacek Biskupski Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą...

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą ciepła przeprowadzono w 1945 r. w USA (nie licząc Szwajcarii w latach 30.). Dlaczego pozyskiwanie energii do ogrzewania budynków z otaczającego powietrza nie znalazło szerokiego zastosowania aż przez 70 lat?

Redakcja RI Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej...

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej i korzystania z energii odnawialnej. Za kilka lat pompy ciepła mogą być najczęściej stosowanymi urządzeniami do zasilania instalacji c.o. i c.w.u. w nowych obiektach.

dr inż. Natalia Fidorów, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument...

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument stabilności temperatury gruntu na dużych głębokościach. Jednak przy ciągłym pobieraniu lub dostarczaniu energii do gruntu jego temperatura zacznie się zmieniać.

Michał Dobrzyński Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami...

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami legislacja europejska "zdublowała" nas w tym zakresie – od stycznia br. obowiązuje bowiem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Redakcja RI Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej,...

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej, które nie wymagały już tak wielkich nakładów pracy i środków pieniężnych, jak tradycyjne systemy domowej inteligencji.

Waldemar Joniec Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Instalacje z pompami ciepła - przykłady Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych,...

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych, handlowych, a nawet przemysłowych. Poniżej zaprezentowano wybrane przykłady zastosowań pomp ciepła w instalacjach średnich i dużych.

mgr inż. Eligiusz Huk, mgr inż. Małgorzata Jakubiak, mgr inż. Paweł Krupicz Pompy ciepła w IKEA

Pompy ciepła w IKEA Pompy ciepła w IKEA

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono...

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono koszty eksploatacji systemu grzewczego.

Redakcja RI 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych...

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych obiektach przemysłowych.

mgr inż. Katarzyna Rybka, Waldemar Joniec Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych....

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych. Wraz z rozwojem tego kierunku wzrastać będzie też zainteresowanie pozyskiwaniem ciepła odpadowego w różnych procesach. Spory potencjał w tej dziedzinie mają pompy ciepła. W artykule zaprezentowano przykłady niestandardowych instalacji z pompami ciepła w górnictwie i rolnictwie oraz gospodarce komunalnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.