RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Jak powstaje etykieta energetyczna pompy ciepła

Estimation of the energy efficiency of heat pumps in practice

Rys. 1. Wzory etykiet energetycznych dla pomp ciepła realizujących funkcję ogrzewania  oraz ogrzewania i przygotowania c.w.u., Rys. archiwa autorów

Rys. 1. Wzory etykiet energetycznych dla pomp ciepła realizujących funkcję ogrzewania  oraz ogrzewania i przygotowania c.w.u., Rys. archiwa autorów

Efektywność energetyczna pomp ciepła zależy od bardzo wielu czynników. Choć teoretycznie dzięki zastosowaniu etykiet energetycznych porównanie poszczególnych urządzeń jest możliwe, w praktyce – z uwagi na brak ścisłych wytycznych odnośnie do przyjmowania punktu biwalentnego układu na potrzeby sporządzania etykiet – rozbieżności w wynikach mogą być bardzo duże. Dla zapewnienia korzystnej klasy energetycznej (równie wysokiej jak na etykiecie) niezbędna jest indywidualna analiza współpracy pompy ciepła z budynkiem w danej lokalizacji. Pomocna w tym może być norma PN-EN 14825, która podaje kompletne wytyczne umożliwiające oszacowanie SCOP instalacji.

Zobacz także

Gaspol S.A. Układ hybrydowy: pompa ciepła i gaz płynny

Układ hybrydowy: pompa ciepła i gaz płynny Układ hybrydowy: pompa ciepła i gaz płynny

Przy wyborze rozwiązań grzewczych wiele osób coraz częściej zwraca uwagę nie tylko na ich efektywność, ale i potencjalny wpływ na środowisko. Najbardziej poszukiwane są technologie zapewniające optymalne...

Przy wyborze rozwiązań grzewczych wiele osób coraz częściej zwraca uwagę nie tylko na ich efektywność, ale i potencjalny wpływ na środowisko. Najbardziej poszukiwane są technologie zapewniające optymalne ciepło, a jednocześnie gwarantujące minimalną lub zerową emisję CO2 czy szkodliwych substancji. Jednym z takich innowacyjnych rozwiązań jest połączenie pompy ciepła z instalacją gazową, które łączy w sobie zalety obu technologii, tworząc elastyczny, efektywny i zrównoważony system ogrzewania.

Barbara Jurek (Specjalista ds. techniczno-handlowych Caleffi Poland), Calefii Poland Sp. z o.o. Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi

Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi

Wraz ze wzrastającą popularnością pomp ciepła, w tym pomp ciepła typu monoblok, dużym zainteresowaniem cieszy się również zawór antyzamarzaniowy Caleffi z serii 108. Jego zadaniem jest ochrona pompy ciepła...

Wraz ze wzrastającą popularnością pomp ciepła, w tym pomp ciepła typu monoblok, dużym zainteresowaniem cieszy się również zawór antyzamarzaniowy Caleffi z serii 108. Jego zadaniem jest ochrona pompy ciepła typu monoblok przed zamarznięciem w sytuacji wystąpienia awarii zasilania elektrycznego.

FRAPOL Sp. z o.o. Jak zaprojektować wydajny system grzewczy z pompą ciepła Frapol PRIME?

Jak zaprojektować wydajny system grzewczy z pompą ciepła Frapol PRIME? Jak zaprojektować wydajny system grzewczy z pompą ciepła Frapol PRIME?

PRIME – monoblokowa pompa ciepła na R290 – powstała w odpowiedzi na potrzeby projektantów, instalatorów i inwestorów, zmieniające się wraz z dynamiką rozwoju europejskiego rynku HVACR. To rozwiązanie perspektywiczne,...

PRIME – monoblokowa pompa ciepła na R290 – powstała w odpowiedzi na potrzeby projektantów, instalatorów i inwestorów, zmieniające się wraz z dynamiką rozwoju europejskiego rynku HVACR. To rozwiązanie perspektywiczne, zgodne z coraz bardziej restrykcyjnym prawem europejskim i energooszczędne. Temperatura zasilania na poziomie ponad 60°C umożliwia stabilną produkcję ciepła technologicznego oraz ciepłej wody użytkowej w różnych warunkach otoczenia, a także współpracę z różnymi instalacjami grzewczymi....

Streszczenie

W artykule przedstawiono zasady wykonywania etykiet energetycznych dla pomp ciepła powietrze/woda oraz dla pomp ciepła solanka/woda. Etykiety te mają na celu ułatwienie porównania urządzeń. Zrozumienie, w jaki sposób powstaje klasa energetyczna pompy ciepła, jest ważne zarówno dla użytkownika urządzenia, jak i projektanta. Etykieta taka obliczana jest dla jednych założeń dotyczących zapotrzebowania na moc grzewczą budynku oraz jednych warunków klimatycznych. W rzeczywistym budynku i w rzeczywistych warunkach klimatycznych efektywność urządzenia może być zupełnie inna. Należy więc traktować etykiety energetyczne wyłącznie jako informacje o charakterze nietechnicznym, gdyż z punktu widzenia technicznego, czy to do doboru mocy urządzenia, czy do oceny rzeczywistej efektywności energetycznej, nie jest to informacja wystarczająca.

Abstract

The article shows the guidelines for assigning the energy labels for air-to-water and brine-to-water heat pumps. These labels are to help comparing individual devices. The awareness of how a heat pump’s energy class label is determined is important to both the user and the designer. The label value is calculated for specific assumptions of the heating power demand of a building and arbitrarily chosen climatic conditions. In a real building, under actual climatic conditions, the efficiency of the device can be quite different. Hence, energy labels should only be used as non-technical information, since from the technical point of view they are suitable neither for sizing the device nor for evaluating the actual energy efficiency.

Etykiety energetyczne urządzeń elektrycznych są stosowane od lat i stanowią dobry materiał porównawczy przy decyzji o zakupie. Od 26 września 2015 r. obowiązkowi wyznaczenia klasy energetycznej zaczęły podlegać również pompy ciepła. Wymagania w tym zakresie regulują:

 • dyrektywa w sprawie wskazywania zużycia energii przez etykietowanie 2010/30/UE [1]
  oraz
 • rozporządzenia 811/2013 [2] i 812/2013 [3] precyzujące wygląd i sposób wyznaczania etykiet energetycznych dla różnego rodzaju urządzeń grzewczych.

Choć ich wygląd jest pozornie znajomy, w przypadku pomp ciepła wprowadzone zostały dodatkowe informacje dotyczące warunków pracy urządzenia, dla których wyznaczono klasę efektywności energetycznej (rys. 1). Jest to przede wszystkim założone obciążenie cieplne budynku oraz temperatura zasilania instalacji dla dwóch podstawowych rodzajów ogrzewania – płaszczyznowego (35°C) oraz grzejników niskotemperaturowych (55°C).

Temperatura zasilania znacząco wpływa na efektywność pracy pomp ciepła, dlatego klasy energetyczne wyznaczane są dla każdej z nich oddzielnie. Ponadto jeżeli urządzenie oprócz ogrzewania realizuje również funkcję przygotowania ciepłej wody użytkowej, na etykiecie znajdzie się informacja o klasie energetycznej dla przyjętego profilu zużycia c.w.u. Opisane jest to stosownym piktogramem wraz z literą oznaczającą założony zgodnie z rozporządzeniem [2] profil obciążenia (3XS–XXL).

Poniżej znajdziemy również informacje dotyczące poziomu mocy akustycznej pracy jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej urządzenia (jeżeli występują).

Najważniejszą informacją jest jednak oczywiście klasa sezonowej efektywności energetycznej urządzenia. Dla urządzeń grzewczych może ona przyjąć wartości od G do A++ dla funkcji ogrzewania pomieszczeń oraz od G do A dla przygotowania c.w.u.

Skala zmieni się od roku 2019, kiedy pomniejszy się o trzy najgorsze klasy (E, F, G), lecz rozszerzy o dodatkową A+++. Żeby zrozumieć, o czym w rzeczywistości świadczy podana na etykiecie klasa efektywności energetycznej urządzenia i jak przełoży się na rzeczywisty pobór energii w budynku w trakcie sezonu grzewczego, warto poznać proces jej wyznaczania.

Jak powstaje etykieta energetyczna pompy ciepła

Podstawową wartością służącą do wyznaczenia klasy energetycznej pomp ciepła jest SCOP, czyli średnioroczny sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej.

W przeciwieństwie do wartości COP (współczynnik efektywności energetycznej) podanej w katalogu urządzenia dla konkretnego punktu pracy (temperatury dolnego i górnego źródła), wskaźnik ten uwzględnia różne warunki pracy pompy ciepła na przestrzeni roku.

Wraz ze zmianą temperatur zewnętrznych zmianie ulega również obciążenie cieplne budynku oraz temperatura zasilania instalacji c.o.

Ponadto dla pomp ciepła powietrze/woda zmieniać się będzie również temperatura dolnego źródła (powietrza zewnętrznego), a dla pomp ciepła solanka/woda temperatura glikolu, choć dla tych pomp dla uproszczenia często przyjmuje się stałą temperaturę solanki na poziomie 0°C.

Czynniki te wymuszają konieczność kontroli wydajności cieplnej urządzenia, co w zależności od sposobu jej regulacji (inwerter częstotliwości pracy sprężarki lub praca cykliczna on/off) w różny sposób wpływa na pogorszenie efektywności energetycznej.

Metoda szacowania wpływu wszystkich tych parametrów na SCOP przedstawiona jest w normie PN-EN 14825 [4]. Wytyczne te szczegółowo opisują proces testowania urządzenia przez producenta w celu wyznaczenia SCOP i w efekcie określenia jego klasy energetycznej.

Podstawową różnicą w stosunku do testów przeprowadzanych w celu sporządzenia katalogowej charakterystyki pompy ciepła (zgodnie z normą PN-EN 14511 [5]) jest uwzględnienie zmiennego w czasie zapotrzebowania budynku na energię. Podkreślić należy, że widoczna na etykiecie klasa energetyczna odnosi się jedynie do podanej wartości obliczeniowego obciążenia cieplnego budynku w danej strefie klimatycznej.

Norma wprowadza podział Europy na trzy strefy klimatyczne o zróżnicowanych temperaturach obliczeniowych. Podział ten szczegółowo zaprezentowano w „Rynku Instalacyjnym” nr 6/2016 [6] i jest on również symbolicznie przedstawiony na każdej etykiecie energetycznej urządzeń.

Obowiązkowe dla producentów jest wyznaczenie klasy energetycznej każdej pompy ciepła wprowadzanej do sprzedaży w Europie w oparciu o dane klimatyczne dla strefy umiarkowanej (A). Dobrowolne natomiast są obliczenia dla pozostałych stref klimatycznych – ciepłej (W) oraz chłodnej (C). Obszar Polski zakwalifikowany został do klimatu chłodnego. Procedurę wyznaczania klasy energetycznej rozpoczyna się od przyjęcia punktu biwalentnego. Temperatura ta według normy [4] powinna wynosić:

 • dla klimatu chłodnego (C): –7°C lub mniej,
 • dla klimatu umiarkowanego (A): 2°C lub mniej,
 • dla klimatu ciepłego (W): 7°C lub mniej.
 •  

Możliwy jest więc bardzo szeroki zakres przyjęcia tego parametru przez producentów.

Należy podkreślić, że szczególnie w przypadku pomp ciepła wykorzystujących powietrze jako dolne źródło ciepła staranny dobór temperatury punktu biwalentnego jest kluczowy dla efektywności energetycznej urządzenia. Okazuje się jednak, że wartość ta jest odmiennie ustalana przez producentów i może prowadzić do znacznych różnic w wynikach testów oraz dalszych obliczeń. Proces obliczeń prowadzących do wyznaczenia wartości SCOPon, oznaczającej sezonową efektywność urządzenia w aktywnym trybie grzewczym, oraz wpływ przyjmowanych do analizy danych klimatycznych przedstawiono w artykułach [6 i 7]. Podstawą obliczeń są:

 • temperatura zewnętrzna (Tj),
 • liczba godzin występowania temperatury zewnętrznej (hj)
 • oraz moc grzewcza budynku [Ph(Tj)] odpowiadająca współczynnikowi obciążenia względnego (PLR).

W trakcie testów określana jest wartość współczynnika efektywności energetycznej (COP) oraz moc pompy ciepła [Pd(Tj)]. Procedura obliczeń opisuje sposób wyznaczenia COPbin(Tj) w zależności od wartości Cru (chwilowy udział mocy budynku do mocy pompy ciepła) oraz współczynnika redukcji mocy grzewczej CC (zalecanego przez normę jako 0,9) i dalej energii dostarczonej do grzałki elektrycznej [elbu(Tj)], energii elektrycznej do zasilenia pompy ciepła (QEL) i energii cieplnej dla budynku (Qh).

W dalszej części artykułu zamieszczono przykład obrazujący obliczenie etykiety energetycznej dla przykładowej pompy ciepła powietrze/woda. Do wyznaczenia klasy efektywności energetycznej urządzenia stosowana jest wartość SCOP, która oprócz pracy w trybie grzewczym (SCOPon) uwzględnia również okresowe występowanie innych stanów pracy zgodnie z równaniem:

Do wyznaczenia klasy efektywności energetycznej urządzenia stosowana(1)

Do obliczeń konieczne jest określenie liczby godzin pracy (Hx) urządzenia w danym trybie x (możliwe jest również przyjęcie wartości zestawionych w aneksie D do dokumentu) oraz pobieranej podczas takiej pracy energii (Px). Tryby pracy urządzenia to:

 • PTO/HTO – tryb termostat off (kiedy osiągnęła temperaturę i nie pracuje sprężarka, ale pracuje pompa obiegowa i elektronika),
 • PSB/HSB – tryb stand-by – uśpienie, elektronika i próbkowanie,
 • PCK/HCK – tryb pracy grzałki karteru sprężarki (wygrzanie oleju i freonu w sprężarce),
 • POFF/HOFF – tryb off – pompa wyłączona (przyciskiem) [4].
 •  

W zakres pomiarów przeprowadzanych w celu sporządzenia etykiety energetycznej wchodzi więc również wyznaczenie mocy urządzenia w każdym z opisanych trybów. Dane te są zawarte w szczegółowym formularzu z wynikami testu, który w praktyce często nie jest powszechnie udostępniany przez producentów urządzeń.

Finalnie klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla sprężarkowych pomp ciepła wynika z wartości współczynnika sezonowej efektywności energetycznej (hs) wyrażonego w procentach. Określana jest ona jako stosunek SCOP do tzw. współczynnika konwersji (CC) dla energii elektrycznej. Średnia europejska wartość tego współczynnika wynosi 2,5 i określa oszacowaną na 40% przeciętną efektywność produkcji energii w UE.

 współczynnika sezonowej efektywności energetyczne (2)

W przypadku pomp ciepła wartość ta powinna być skorygowana o wpływ czynników obejmujących regulację temperatury (zwykle do –3%) oraz w przypadku pomp ciepła woda/woda i solanka/woda – zużycie energii elektrycznej przez co najmniej jedną pompę dolnego źródła (zwykle do –5%).

Klasa sezonowej efektywności energetycznej jest nadawana na podstawie zakresów hs przedstawionych w tab. 1 z uwzględnieniem podziału na ogrzewanie:

 • średniotemperaturowe (55/47°C)
 • i niskotemperaturowe (35/30°C).
Klasy sezonowej efektywności energetycznej

Tabela 1. Klasy sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń m.in. dla pomp ciepła [3]

Podobne obliczenia przeprowadza się dla pracy urządzenia na cele przygotowania c.w.u., a przedziały efektywności energetycznej dla poszczególnych klas energetycznych związane są dodatkowo z przyjętym profilem obciążeń.

Przykład obliczeń etykiety energetycznej pompy ciepła typu powietrze/woda

Założenia przyjęte do testów pompy ciepła na potrzeby sporządzenia etykiety energetycznej urządzenia:

 • strefa umiarkowana,
 • krzywa grzewcza 55/47°C,
 • obciążenie cieplne budynku 7 kW (temperatura w punkcie biwalentnym –4,5°C).
 •  

Współczynnik redukcji Cc do obliczenia COPbin(T­j) zadeklarowany przez producenta wynosi 0,97.

Metodę obliczeniową wraz ze wzorami szczegółowo opisano w artykule [6].

Wyniki obliczenia SCOPon do przygotowania etykiety urządzenia przedstawiono w tab. 2.

Obliczenia SCOPon

Tabela 2. Obliczenia SCOPon na potrzeby opracowania etykiety przykładowej pompy ciepła powietrze/woda

Pomiary Pd(Tj) i COP wykonano w punktach temperatury zewnętrznej (Tj): –10, –7, –4,5, 2, 7, 12°C. Zmianę wartości Pd(Tj) oraz COPbin(Tj) w zakresie analizowanych temperatur zewnętrznych pokazano na rys. 2. Pozostałe punkty w tabeli wynikają z interpolacji pomiędzy punktami pomiarowymi.

Obciążenie cieplne budynku

Rys. 2. Obciążenie cieplne budynku, moc i COP pompy ciepła w obliczeniach do etykiety i dla budynku rzeczywistego (pompa ciepła powietrze/woda)
Źródło: archiwa autorów (K. Piechurski, E. Stefanowicz, M. Szulgowska-Zgrzywa)

Klasa efektywności energetycznej wynika z obliczonej wartości sezonowej efektywności energetycznej pompy ciepła w aktywnym trybie grzewczym, skorygowanej o pobór energii w pozostałych trybach. Moce urządzenia w poszczególnych trybach mierzone są podczas wykonywania testów zgodnych z [4], a czasy pracy ujęte w załączniku D do tych wytycznych.

wzór 3

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w tab. 1 współczynnik sezonowej efektywności 117% oznacza klasę energetyczną A+.

Analiza pracy pomp ciepła dla przykładowego budynku

Dysponując danymi pomiarowymi uzyskanymi na potrzeby sporządzenia etykiety energetycznej, możliwe jest przeanalizowanie poczynionych w tym celu założeń i odniesienie ich do warunków rzeczywistych pracy instalacji. W przypadku wybranych do analizy pomp ciepła solanka/woda i powietrze/woda etykieta zawiera informacje na temat efektywności dla strefy umiarkowanej, dla krzywych grzewczych 55/47°C i 35/30°C (dane te zawiera tab. 3).

Dane z etykiety energetycznej

Tabela 3. Dane wynikające z etykiety energetycznej pomp ciepła przyjętych do analizy

Szczegółowe informacje z wyników testów podane zostały przez producenta dla parametrów 55/47°C.

W celu pokazania różnic w sposobie eksploatacji przeprowadzono analizę pracy dwóch wybranych pomp ciepła, typu powietrze/woda oraz solanka/woda, dla domu jednorodzinnego we Wrocławiu (a w dalszej części artykułu również dla czterech innych lokalizacji odzwierciedlających wszystkie pięć stref klimatycznych Polski).

Założono projektowe obciążenie cieplne budynku 8,0 kW i współpracę urządzenia bezpośrednio z systemem grzewczym o parametrach obliczeniowych 40/30°C.

Obliczenia wartości sezonowego wskaźnika efektywności SCOPon pomp ciepła analizowanych dla przykładowego budynku we Wrocławiu wykonano, podobnie jak etykietę energetyczną urządzeń, na podstawie metody opisanej w normie PN-EN 14825 [4].

Ze względu na odmienne warunki rzeczywistej pracy pomp ciepła w stosunku do danych z etykiety niemożliwe jest jednak wykorzystanie zmierzonych na potrzeby jej utworzenia wartości mocy oraz COP urządzeń.

Obliczenia wykonano na wartościach katalogowych COP oraz mocy uzyskanych z pomiarów przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 14511 [5]. Uzasadnienie takiego postępowania widoczne jest na rys. 2 (dla pompy powietrze/woda) oraz rys. 3 (dla pompy solanka/woda).

Do wykonania rzetelnych obliczeń SCOP konieczne jest wyznaczenie mocy osiąganych przez pompę ciepła i na tej podstawie określenie COP w danej temperaturze zewnętrznej. Przeliczenia wartości COP na COPbin(Tj) wykonano przy założeniu współczynnika redukcji Cc= 0,9. Założenie takie przyjęto pomimo wyższych współczynników deklarowanych przez producentów, za wytycznymi normy [4] i na podstawie badań własnych autorów [8].

W celu sporządzenia etykiety energetycznej analizowana pompa ciepła powietrze/woda została zbadana przy obciążeniu wynikającym z przebiegu mocy grzewczej [Ph (etykieta)], w szczególności przy mocach pompy ciepła zobrazowanych na rys. 2 jako linia Pd (etykieta) dla temperatur zasilania zgodnych z normatywną [4] krzywą grzewczą (55/47°C).

Do obliczenia SCOP urządzenia zasilającego instalację o parametrach 40/30°C w budynku we Wrocławiu wartości COPbin (Wrocław) obliczono z uwzględnieniem pracy inwertera częstotliwości (redukcja mocy w zakresie min–maks) zgodnych z przebiegiem mocy urządzenia zilustrowanej na rys. 2 jako linia Pd (Wrocław).

Pomimo że różnica w wartości punktu biwalentnego wynikającego z etykiety Tbiv = –4,5°C oraz dla analizowanego budynku Tbiv = –6,5°C jest niewielka, to wpływ takich parametrów, jak odmienna krzywa grzewcza (55/47°C i 40/30°C), długość sezonu grzewczego czy odmienne częstotliwości pracy inwertera, przekłada się na znaczące różnice wartości COPbin(Tj), stanowiących podstawę szacowania SCOP.

W przypadku pomp ciepła powietrze/woda szczególnie istotne przy szacowaniu SCOP są dane klimatyczne przyjęte do obliczeń ze względu na odmienne częstości występowania danej temperatury zewnętrznej.

Podobnie w przypadku pompy ciepła solanka/woda dane pomiarowe wyznaczone w celu sporządzenia etykiety energetycznej urządzenia nie odzwierciedlają rzeczywistych warunków pracy w przyjętym do analizy budynku (rys. 3).

Obciążenie cieplne budynku

Rys. 3. Obciążenie cieplne budynku, moc i COP pompy ciepła w obliczeniach do etykiety i dla budynku rzeczywistego (pompa ciepła solanka/woda)
Źródło: archiwa autorów (K. Piechurski, E. Stefanowicz, M. Szulgowska-Zgrzywa)

Choć w obu przypadkach przyjęto stałą temperaturę dolnego źródła (solanki) wynoszącą 0°C, znaczącej zmianie ulega punkt biwalentny: z –3,9 na –14°C, co powiązane jest z odmienną charakterystyką obciążenia cieplnego budynku, a tym samym z odmiennymi chwilowymi mocami urządzenia grzewczego.

Zmiana mocy urządzenia w poszczególnych temperaturach zewnętrznych wynika z zastosowania krzywej grzewczej. Jeżeli jest ona inna od przyjętej do wyznaczenia etykiety energetycznej (jak w analizowanym przypadku), różnice w wartościach COP stanowiących podstawę szacowania SCOP stają się jeszcze większe.

Porównując proces obu obliczeń, należy podkreślić, że przeliczenie COP na SCOP na potrzeby sporządzania etykiet odbywa się dla narzuconych odgórnie warunków klimatycznych, które niekoniecznie będą odpowiadać warunkom klimatycznym, w jakich faktycznie zainstalowane zostanie urządzenie.

Dodatkowo obliczenie SCOP odbywa się dla deklarowanego przez producenta obliczeniowego zapotrzebowania na moc grzewczą wynikającego z przyjętego punktu biwalentnego.

Zarówno dane klimatyczne, temperatura zasilania instalacji grzewczej, jak i zapotrzebowanie na moc grzewczą budynku wpływają na docelową efektywność urządzenia. Dla różnych lokalizacji w Polsce, mimo przyjęcia do obliczeń budynku o zbliżonym zapotrzebowaniu, różnice te mogą być jeszcze istotniejsze, co zaprezentowano w dalszej części artykułu.

Analiza pracy pompy ciepła dla przykładowego budynku jednorodzinnego w różnych lokalizacjach w Polsce

Wyniki symulacji SCOPon przeprowadzonej na postawie wybranych danych klimatycznych zamieszczono na rys. 4.

Podane wartości SCOPe wynikające z etykiety energetycznej dotyczą budynku o obciążeniu cieplnym 6 kW (PC powietrze/woda) oraz 9 kW (PC solanka/woda) w strefie umiarkowanej i ogrzewania niskotemperaturowego (35/30°C).

Obciążenie cieplne analizowanego budynku w poszczególnych lokalizacjach wynosi 8 kW (dla temperatury zewnętrznej obliczeniowej).

Wartości SCOPon

Rys. 4. Wartości SCOPon dla wszystkich konfiguracji analizowanego systemu grzewczego
Źródło: archiwa autorów (K. Piechurski, E. Stefanowicz, M. Szulgowska-Zgrzywa)

Na rys. 4 widoczne jest między innymi odniesienie wartości SCOPon w analizowanych strefach klimatycznych Polski do wartości SCOPon,e (czyli deklarowanych na etykiecie) dla obu urządzeń.

Należy zwrócić uwagę, że etykieta jest odzwierciedleniem pracy pompy ciepła w przykładowym obiekcie i w innych niż polskie warunkach klimatycznych. W szczególności w przypadku pomp ciepła powietrze/woda przyjęte do analizy dane klimatyczne mają bardzo duże znaczenie – różnice w wynikach SCOPon przedstawionych na etykiecie oraz w analizowanych lokalizacjach wynoszą od 5 do 24%.

W przypadku pomp ciepła solanka/woda klimat ma nieco mniejsze znaczenie, istotny jest jednak stosunek mocy urządzenia do obciążenia cieplnego budynku oraz parametry zasilania czynnika grzewczego – rozbieżności w stosunku do etykiety wynoszą 13–14%.

W przypadku analizowanej pompy ciepła solanka/woda dla strefy klimatycznej chłodnej (właściwej dla Polski) obliczeniowe obciążenie cieplne budynku widniejące na etykiecie energetycznej to 9 kW.

Jak przedstawiono na rys. 5, optymalne pod względem sezonowej efektywności punkty doboru to budynki o zapotrzebowaniu ok. 10–11 kW dla stref chłodniejszych (II–V) i 13–14 kW dla stref cieplejszych (na przykładzie Kołobrzegu, strefa I).

Wartości SCOPon

Rys. 5. Wartości SCOPon dla wszystkich konfiguracji analizowanego systemu grzewczego pompy ciepła solanka/woda
Źródło: archiwa autorów (K. Piechurski, E. Stefanowicz, M. Szulgowska-Zgrzywa)

W przypadku analizowanej pompy ciepła powietrze/woda dla strefy chłodnej na etykiecie energetycznej widnieje obciążenie cieplne budynku 8 kW. Jak zobrazowano na rys. 6, urządzenie to rzeczywiście osiągnie najlepsze wartości SCOP w budynkach o obliczeniowym obciążeniu cieplnym od 7 do 8 kW dla stref chłodniejszych (II–V), ale ok. 9–10 kW dla cieplejszych regionów Polski (na przykładzie Kołobrzegu, strefa I).

Wartości SCOPon

Rys. 6. Wartości SCOPon dla wszystkich konfiguracji analizowanego systemu grzewczego pompy ciepła powietrze/woda
Źródło: archiwa autorów (K. Piechurski, E. Stefanowicz, M. Szulgowska-Zgrzywa)

Jak można zaobserwować, porównując rys. 5 i rys. 6, w przypadku pompy ciepła powietrze/woda dużo mniejszym problemem niż w przypadku pompy ciepła solanka/woda jest kwestia jej przewymiarowania. W głównej mierze wpływa na to zastosowany w tym urządzeniu inwerter częstotliwości regulujący generowaną moc grzewczą. Oczywiście przy doborze należy dążyć do doboru jednostki dopasowanej mocą do obciążenia cieplnego budynku, aby jak najbardziej ograniczyć koszty inwestycyjne i konieczność redukowania mocy.

Podsumowanie

Efektywność energetyczna pomp ciepła zależy od bardzo wielu czynników.

 • Przy dokonywaniu szacunkowej analizy wskaźnika SCOP układu niezwykle istotne są przyjęte do obliczeń dane dotyczące obciążenia cieplnego budynku oraz klimatyczne (szczególnie w przypadku pomp ciepła powietrze/woda). Niestety parametry te są zwykle właściwe jedynie dla jednego przypadku, z czego wynika konieczność przeprowadzania indywidualnych analiz.
 • Choć teoretycznie dzięki zastosowaniu etykiet energetycznych porównanie urządzeń między sobą jest możliwe, to w praktyce z uwagi na brak ścisłych wytycznych dotyczących przyjmowania punktu biwalentnego układu na potrzeby ich sporządzania rozbieżności w wynikach mogą być bardzo duże. Tym bardziej potwierdza to, że wykorzystywanie danych przedstawionych na etykiecie energetycznej pompy ciepła do jej doboru dla budynku może spowodować problemy eksploatacyjne i nadmierne koszty.
 •  

Dla zapewnienia korzystnej klasy energetycznej (równie wysokiej jak na etykiecie) niezbędna jest indywidualna analiza współpracy pompy ciepła z budynkiem w danej lokalizacji. Jedną z metod jej przeprowadzania może być stosowana do sporządzania etykiet norma PN-EN 14825, która podaje kompletne wytyczne umożliwiające oszacowanie SCOP instalacji.

W takim przypadku obliczenia opierać należy jednak na właściwych dla lokalizacji obiektu danych klimatycznych i katalogowych danych pomiarowych mocy oraz COP urządzenia zgodnych z normą PN-EN 14511, nawet jeżeli dysponujemy wartościami zmierzonymi zgodnie z PN-EN 14825 na potrzeby sporządzenia etykiety energetycznej. Te bowiem są prawidłowe jedynie dla konkretnego przypadku i założeń przyjętych na potrzeby jednorazowego testu, w tym tak istotnych parametrów, jak obciążenie cieplne budynku, krzywa grzewcza i lokalizacja.

Literatura

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (Dz.Urz. UE L 153/13).
 2. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne (Dz.Urz. UE L 147/1).
 3. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne (Dz. Urz.UE L 239/83).
 4. PN-EN 14825:2014-02 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia. Badanie i ocena w warunkach niepełnego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej.
 5. PN-EN 14511-1:2013 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia.
 6. Piechurski K., Szulgowska-Zgrzywa M., Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda, „Rynek Instalacyjny” nr 6/2016, s. 35–40.
 7. Piechurski K., Szulgowska-Zgrzywa M., Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy, „Rynek Instalacyjny” nr 10/2016, s. 21–26.8. Piechurski K., Szulgowska-Zgrzywa M., Danielewicz J., The impact of the work under partial load on the energy efficiency of an air-to-water heat pump, E3S Web of Confe­rences 17, 00072 (2017).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

PORT PC Emisja CO2 z energii elektrycznej w Polsce

Emisja CO2 z energii elektrycznej w Polsce Emisja CO2 z energii elektrycznej w Polsce

Redukcja CO­2 jest kluczowym zagadnieniem klimatycznym w Europie i na Świecie. Celem Unii Europejskiej na rok 2030 jest obniżenie emisji CO­2 o ok. 40%. Osiągnięcie takiego poziomu będzie możliwe m.in....

Redukcja CO­2 jest kluczowym zagadnieniem klimatycznym w Europie i na Świecie. Celem Unii Europejskiej na rok 2030 jest obniżenie emisji CO­2 o ok. 40%. Osiągnięcie takiego poziomu będzie możliwe m.in. dzięki podniesieniu efektywności oraz zwiększaniu udziału OZE w produkcji energii elektrycznej i produkcji ciepła.

Michał Dobrzyński Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami...

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami legislacja europejska "zdublowała" nas w tym zakresie – od stycznia br. obowiązuje bowiem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Redakcja RI Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej,...

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej, które nie wymagały już tak wielkich nakładów pracy i środków pieniężnych, jak tradycyjne systemy domowej inteligencji.

Waldemar Joniec Instalacje z pompami ciepła – przykłady

Instalacje z pompami ciepła – przykłady Instalacje z pompami ciepła – przykłady

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych,...

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych, handlowych, a nawet przemysłowych. Poniżej zaprezentowano wybrane przykłady zastosowań pomp ciepła w instalacjach średnich i dużych.

mgr inż. Eligiusz Huk, mgr inż. Małgorzata Jakubiak, mgr inż. Paweł Krupicz Pompy ciepła w IKEA

Pompy ciepła w IKEA Pompy ciepła w IKEA

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono...

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono koszty eksploatacji systemu grzewczego.

Redakcja RI 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych...

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych obiektach przemysłowych.

mgr inż. Katarzyna Rybka, Waldemar Joniec Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych....

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych. Wraz z rozwojem tego kierunku wzrastać będzie też zainteresowanie pozyskiwaniem ciepła odpadowego w różnych procesach. Spory potencjał w tej dziedzinie mają pompy ciepła. W artykule zaprezentowano przykłady niestandardowych instalacji z pompami ciepła w górnictwie i rolnictwie oraz gospodarce komunalnej.

Redakcja RI Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja

Nowoczesne instalacje to miks wielu materiałów podlegających różnym zjawiskom, w tym korozji elektrochemicznej i biologicznej. Efektywna praca i trwałość takich instalacji zależą od zastosowanych rozwiązań...

Nowoczesne instalacje to miks wielu materiałów podlegających różnym zjawiskom, w tym korozji elektrochemicznej i biologicznej. Efektywna praca i trwałość takich instalacji zależą od zastosowanych rozwiązań technicznych i środków ochrony antykorozyjnej. Kluczowym czynnikiem dla instalacji grzewczych są parametry wody. Nie może ona zawierać związków wywołujących proces odkładania się osadów wapniowych i przyspieszających korozję przewodów, armatury i wymienników, nie powinno w niej być rozpuszczonego...

mgr inż. Katarzyna Rybka Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda

Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda

W artykule wykorzystano model obliczania SCOP według wytycznych normy [3] do analizy wpływu danych klimatycznych wybranych miejscowości w Polsce oraz przyjętego punktu biwalentnego na roczny wskaźnik efektywności...

W artykule wykorzystano model obliczania SCOP według wytycznych normy [3] do analizy wpływu danych klimatycznych wybranych miejscowości w Polsce oraz przyjętego punktu biwalentnego na roczny wskaźnik efektywności energetycznej przykładowej pompy ciepła powietrze/woda, zasilającej dom jednorodzinny o projektowym obciążeniu cieplnym 9,5 kW oraz opisano aspekty związane z analizą pracy pomp ciepła powietrze/woda pracujących w trybie grzewczym.

Redakcja RI Rzetelna wiedza o pompach ciepła to najlepszy argument na rzecz ich stosowania

Rzetelna wiedza o pompach ciepła to najlepszy argument na rzecz ich stosowania Rzetelna wiedza o pompach ciepła to najlepszy argument na rzecz ich stosowania

Rozmowa z Pawłem Lachmanem, prezesem zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Rozmowa z Pawłem Lachmanem, prezesem zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, inż. Maciej Załuska, mgr inż. Rafał Tomaszewicz Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda

Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania dodatkowych źródeł energii odnawialnej w układzie technologicznym pracy pompy ciepła typu solanka/woda, która zainstalowana jest w budynku...

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania dodatkowych źródeł energii odnawialnej w układzie technologicznym pracy pompy ciepła typu solanka/woda, która zainstalowana jest w budynku jednorodzinnym. Pompa ciepła o zmierzonej średniej mocy grzewczej 9,53 kW i mocy chłodniczej 7,8 kW pracuje w układzie monowalentnym na cele grzewcze i podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Waldemar Joniec Pompy ciepła w obiektach zabytkowych, termomodernizowanych i nowoczesnych

Pompy ciepła w obiektach zabytkowych, termomodernizowanych i nowoczesnych Pompy ciepła w obiektach zabytkowych, termomodernizowanych i nowoczesnych

Pompy ciepła znajdują zastosowanie w różnych obiektach do ogrzewania i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody. Stają się nieodzownym elementem instalacji hybrydowych w nowych, energooszczędnych budynkach...

Pompy ciepła znajdują zastosowanie w różnych obiektach do ogrzewania i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody. Stają się nieodzownym elementem instalacji hybrydowych w nowych, energooszczędnych budynkach oraz poddawanych termomodernizacji. Są też efektywne w instalacjach ogrzewczych remontowanych budynków, także zabytkowych. Tam, gdzie jest to możliwe, coraz częściej do zasilania pomp ciepła wykorzystuje się instalacje fotowoltaiczne. Wiele inwestycji nie wymaga już dotacji i stają się one atrakcyjne...

inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy

Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy

Wiele pomp ciepła powietrze/woda wyposażanych jest obecnie w sprężarki z inwerterem. Ich zaletą jest możliwość dopasowania mocy urządzenia do chwilowych potrzeb grzewczych budynku. Przeprowadzenie analizy...

Wiele pomp ciepła powietrze/woda wyposażanych jest obecnie w sprężarki z inwerterem. Ich zaletą jest możliwość dopasowania mocy urządzenia do chwilowych potrzeb grzewczych budynku. Przeprowadzenie analizy SCOP pompy ciepła regulowanej poprzez zmianę prędkości sprężarki przy użyciu inwertera częstotliwości wymaga pozyskania informacji na temat COP urządzenia w warunkach obciążenia częściowego, a te nie zawsze są łatwo dostępne.

Waldemar Joniec Efektywna wymiana ciepła i chłodu – wymienniki płytowe

Efektywna wymiana ciepła i chłodu – wymienniki płytowe Efektywna wymiana ciepła i chłodu – wymienniki płytowe

Aktualne wymagania dla instalacji i obiektów w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania wysokoefektywnych i energooszczędnych rozwiązań. Raz wprowadzona do instalacji lub...

Aktualne wymagania dla instalacji i obiektów w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania wysokoefektywnych i energooszczędnych rozwiązań. Raz wprowadzona do instalacji lub obiektu energia nie może być marnowana – powinna być przekazywana prawie bez strat i odzyskiwana tam, gdzie to tylko możliwe. Rola wymienników w instalacjach stale rośnie, zwłaszcza że współczesne instalacje są zasilane z wielu źródeł i wymagają precyzyjnego transportu energii.

dr inż. Marcin Malicki Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy

Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy

Możliwości zastosowania prostych technologii poprawy efektywności energetycznej wyczerpują się i wdrażane są bardziej zaawansowane rozwiązania. Szczególne miejsce w obszarze poprawy efektywności energetycznej...

Możliwości zastosowania prostych technologii poprawy efektywności energetycznej wyczerpują się i wdrażane są bardziej zaawansowane rozwiązania. Szczególne miejsce w obszarze poprawy efektywności energetycznej zajmują źródła ciepła niskotemperaturowego traktowanego jako ciepło odpadowe. Implementacja technologii konwersji ciepła nieużytecznego i odpadowego na ciepło użyteczne może prowadzić do znacznego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Jedną z takich technologii są absorpcyjne pompy ciepła.

mgr inż. Ewelina Stefanowicz, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Konfiguracja odwiertów oraz obciążenie cieplne i chłodnicze obiektu a parametry pracy dolnego źródła pompy ciepła glikol/woda

Konfiguracja odwiertów oraz obciążenie cieplne i chłodnicze obiektu a parametry pracy dolnego źródła pompy ciepła glikol/woda Konfiguracja odwiertów oraz obciążenie cieplne i chłodnicze obiektu a parametry pracy dolnego źródła pompy ciepła glikol/woda

Niezawodna, bezawaryjna i ekonomiczna praca systemów zasilania c.o. i c.w.u. w dużych obiektach, do których energię dostarczają gruntowe pompy ciepła z wymiennikami pionowymi, wymaga przeprowadzenia na...

Niezawodna, bezawaryjna i ekonomiczna praca systemów zasilania c.o. i c.w.u. w dużych obiektach, do których energię dostarczają gruntowe pompy ciepła z wymiennikami pionowymi, wymaga przeprowadzenia na etapie projektu dokładnych obliczeń parametrów pracy dolnego źródła dla długiego okresu eksploatacji. W celu prawidłowego zaprojektowania dolnego źródła należy się szczegółowo zapoznać z charakterystyką gruntu i wykonać co najmniej jeden odwiert pilotażowy. Możliwe będzie dzięki temu wykonanie testu...

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, mgr inż. Bartosz Baranowski Analiza techniczno-ekonomiczna wyboru pomp ciepła dla zaspokojenia potrzeb cieplnych w budynku jednorodzinnym

Analiza techniczno-ekonomiczna wyboru pomp ciepła dla zaspokojenia potrzeb cieplnych w budynku jednorodzinnym Analiza techniczno-ekonomiczna wyboru pomp ciepła dla zaspokojenia potrzeb cieplnych w budynku jednorodzinnym

Przeprowadzona analiza wskazuje, że mimo iż nakłady inwestycyjne w przypadku instalacji z pompami ciepła przewyższają koszty budowy kotłowni na paliwa konwencjonalne, pompy ciepła mogą być korzystnym ekonomicznie...

Przeprowadzona analiza wskazuje, że mimo iż nakłady inwestycyjne w przypadku instalacji z pompami ciepła przewyższają koszty budowy kotłowni na paliwa konwencjonalne, pompy ciepła mogą być korzystnym ekonomicznie rozwiązaniem alternatywnym, zwłaszcza tam, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej.

inż. Krzysztof Piechurski, mgr inż. Ewelina Stefanowicz, mgr inż. Agnieszka Chmielewska, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Wykorzystanie ciepła odpadowego do zwiększenia efektywności energetycznej pompy ciepła powietrze/woda pracującej w warunkach klimatu górskiego

Wykorzystanie ciepła odpadowego do zwiększenia efektywności energetycznej pompy ciepła powietrze/woda pracującej w warunkach klimatu górskiego Wykorzystanie ciepła odpadowego do zwiększenia efektywności energetycznej pompy ciepła powietrze/woda pracującej w warunkach klimatu górskiego

Zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda jako jedynego źródła ciepła dla budynku zlokalizowanego w Polsce, przy zachowaniu pewnych standardów instalacyjnych, jest w pełni możliwe oraz korzystne zarówno...

Zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda jako jedynego źródła ciepła dla budynku zlokalizowanego w Polsce, przy zachowaniu pewnych standardów instalacyjnych, jest w pełni możliwe oraz korzystne zarówno energetycznie, jak i finansowo. Stosowanie takiego rozwiązania w lokalizacjach o obniżonym przebiegu temperatury zewnętrznej w ciągu roku – na przykład w terenie górskim – wymaga starannych obliczeń. Ponadto warto szukać możliwości pozyskiwania energii odpadowej, np. z powietrza wentylacyjnego.

Solar Naturalna Energia Sp. z o.o. Heliotherm – pompy ciepła i pasja

Heliotherm – pompy ciepła i pasja Heliotherm – pompy ciepła i pasja

Rozwój sektora sprężarkowych pomp ciepła skutkuje coraz bogatszą ofertą produktową. W natłoku urządzeń, producentów i dystrybutorów trudno dokonać optymalnego wyboru. Warto przyjrzeć się bliżej propozycji...

Rozwój sektora sprężarkowych pomp ciepła skutkuje coraz bogatszą ofertą produktową. W natłoku urządzeń, producentów i dystrybutorów trudno dokonać optymalnego wyboru. Warto przyjrzeć się bliżej propozycji szczególnego producenta, tj. Heliotherm Wärmepumpen Ges.m.b.H.

mgr inż. Ewelina Stefanowicz, inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Czynniki robocze dolnych źródeł gruntowych pomp ciepła

Czynniki robocze dolnych źródeł gruntowych pomp ciepła Czynniki robocze dolnych źródeł gruntowych pomp ciepła

Głównym powodem stosowania glikolu propylenowego w pionowych sondach gruntowych jest obawa przed zamarzaniem dolnego źródła. Obecnie dostępne są już metody umożliwiające projektantom szczegółową analizę...

Głównym powodem stosowania glikolu propylenowego w pionowych sondach gruntowych jest obawa przed zamarzaniem dolnego źródła. Obecnie dostępne są już metody umożliwiające projektantom szczegółową analizę możliwości energetycznych gruntu. Jest to szczególnie ważne przy projektowaniu dużych obiektów o znacznym zapotrzebowaniu na energię grzewczą oraz chłodniczą. Zastosowanie nanofluidów lub wody jako czynnika roboczego pozwala na znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji systemu, a w przypadku wody...

dr inż. Maciej Knapik Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi – aspekty energetyczne i ekonomiczne

Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi – aspekty energetyczne i ekonomiczne Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi – aspekty energetyczne i ekonomiczne

Współpraca pomp ciepła powietrze/woda z odnawialnymi źródłami energii wiatrowej i słonecznej pozwala znacznie ograniczyć koszty eksploatacji budynku związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody....

Współpraca pomp ciepła powietrze/woda z odnawialnymi źródłami energii wiatrowej i słonecznej pozwala znacznie ograniczyć koszty eksploatacji budynku związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody. Jednak konieczność spełnienia wymagań prawnych w zakresie wykorzystania energii odnawialnej przez nowe budynki nie zawsze idzie w parze z efektami ekonomicznymi, tj. z kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi.

REGULUS-system Jakie grzejniki do pomp ciepła i kondensatów?

Jakie grzejniki do pomp ciepła i kondensatów? Jakie grzejniki do pomp ciepła i kondensatów?

W jakich godzinach i jak długo przebywamy w poszczególnych pomieszczeniach? To jedno z istotnych pytań, które zadajemy sobie planując modernizację instalacji grzewczej. Zapewnienie komfortu cieplnego...

W jakich godzinach i jak długo przebywamy w poszczególnych pomieszczeniach? To jedno z istotnych pytań, które zadajemy sobie planując modernizację instalacji grzewczej. Zapewnienie komfortu cieplnego wymaga szczególnie elastycznego funkcjonowania instalacji grzewczej, zaczynając od produkcji ciepła przez jego magazynowanie (ewentualne), a kończąc na jego emisji.

mgr inż. Marcin Karpiński, dr inż. Anna Sowiżdżał Kopalnie węgla kamiennego źródłem ciepła dla pomp ciepła

Kopalnie węgla kamiennego źródłem ciepła dla pomp ciepła Kopalnie węgla kamiennego źródłem ciepła dla pomp ciepła

Kopalnie węgla kamiennego w obrębie aglomeracji śląskiej, zarówno czynne, jak i nieczynne, wymagają odprowadzania znacznych ilości wody o stosunkowo wysokiej temperaturze, która może być wykorzystywana...

Kopalnie węgla kamiennego w obrębie aglomeracji śląskiej, zarówno czynne, jak i nieczynne, wymagają odprowadzania znacznych ilości wody o stosunkowo wysokiej temperaturze, która może być wykorzystywana w celach energetycznych do zasilania pomp ciepła. Atutem kopalń na Śląsku jest bliskość potencjalnych odbiorców energii – osiedli i zabudowy mieszkalnej. Z uwagi na trwający proces restrukturyzacji górnictwa projekty inwestycji geotermalnych są jednak obarczone trudnym do oszacowania ryzykiem.

Najnowsze produkty i technologie

new-house.com.pl Systemy rekuperacji ciepła w nowoczesnych domach: analiza zwrotu inwestycji

Systemy rekuperacji ciepła w nowoczesnych domach: analiza zwrotu inwestycji Systemy rekuperacji ciepła w nowoczesnych domach: analiza zwrotu inwestycji

Rekuperacja jest innowacyjnym systemem wentylacji, który dodatkowo pozwala na odzysk energii cieplnej. Jego zastosowanie znacząco redukuje straty energetyczne budynku, a tym samym obniża koszty ponoszone...

Rekuperacja jest innowacyjnym systemem wentylacji, który dodatkowo pozwala na odzysk energii cieplnej. Jego zastosowanie znacząco redukuje straty energetyczne budynku, a tym samym obniża koszty ponoszone na ogrzewanie. System tego typu składa się z kanałów, które odpowiadają za pobór zużytego powietrza z domu oraz wpuszczanie nowego. Od klasycznej instalacji wentylacyjnej różni się właśnie zintegrowanym układem odzysku energii cieplnej, dzięki czemu może zapewnić znaczące oszczędności na etapie eksploatacji...

Kanlux SA news Szynoprzewody Kanlux TEAR

Szynoprzewody Kanlux TEAR Szynoprzewody Kanlux TEAR

Szynoprzewody wcześniej kojarzone były wyłącznie ze sklepami, biurami i innymi pomieszczeniami komercyjnymi, coraz częściej jednak goszczą w prywatnych domach i mieszkaniach. Ich główną zaletą jest możliwość...

Szynoprzewody wcześniej kojarzone były wyłącznie ze sklepami, biurami i innymi pomieszczeniami komercyjnymi, coraz częściej jednak goszczą w prywatnych domach i mieszkaniach. Ich główną zaletą jest możliwość tworzenia różnorodnych konfiguracji świetlnych, za pomocą ruchomych projektorów. Mamy możliwość umieszczenia kilku punktów świetlnych na jednej szynie, a co najważniejsze, w każdym momencie możemy zmienić położenie takiego pojedynczego projektora i oświetlić inną strefę w pomieszczeniu zgodnie...

Kanlux SA news Jakie lampy zainstalować w łazience?

Jakie lampy zainstalować w łazience? Jakie lampy zainstalować w łazience?

Przy wyborze opraw oświetleniowych do łazienki powinieneś zwrócić uwagę na ich odporność na wnikanie wilgoci (stopień IP). Lampy w łazience muszą być wytrzymałe na warunki panujące w tym pomieszczeniu...

Przy wyborze opraw oświetleniowych do łazienki powinieneś zwrócić uwagę na ich odporność na wnikanie wilgoci (stopień IP). Lampy w łazience muszą być wytrzymałe na warunki panujące w tym pomieszczeniu – tylko wtedy będą dla Ciebie bezpieczne i bezawaryjnie posłużą Ci przez długie lata. Kanlux przygotował ofertę opraw łazienkowych, która jest bardzo szeroka, dlatego jesteśmy pewni, że znajdziesz lampy, które będą odpowiadały Twoim potrzebom.

Kanlux SA news Profesjonalne taśmy Kanlux NEON LED

Profesjonalne taśmy Kanlux NEON LED Profesjonalne taśmy Kanlux NEON LED

Kanlux NEON LED to wyjątkowe taśmy LED dostępne w trzech temperaturach barwowych: biała zimna, biała ciepła i biała neutralna i w kolorze niebieskim. Cechują się wodoodpornością (IP65) i wyjątkową sprężystością....

Kanlux NEON LED to wyjątkowe taśmy LED dostępne w trzech temperaturach barwowych: biała zimna, biała ciepła i biała neutralna i w kolorze niebieskim. Cechują się wodoodpornością (IP65) i wyjątkową sprężystością. Ich zaletą jest równomierne świecenie na całej długości (nie widać punktów świetlnych) i 3 lata gwarancji.

Kanlux SA news Plafoniera Kanlux IPER LED – wodoodporność i wstrząsoodporność na najwyższym poziomie

Plafoniera Kanlux IPER LED – wodoodporność i wstrząsoodporność na najwyższym poziomie Plafoniera Kanlux IPER LED – wodoodporność i wstrząsoodporność na najwyższym poziomie

Plafoniera Kanlux IPER LED ma szereg zalet, które wpływają na jej jakość. 5 lat gwarancji, trwałość 50 000 h, wysoka skuteczność świetlna 120 lm/W – to tylko część z nich.

Plafoniera Kanlux IPER LED ma szereg zalet, które wpływają na jej jakość. 5 lat gwarancji, trwałość 50 000 h, wysoka skuteczność świetlna 120 lm/W – to tylko część z nich.

Energynat Jesienna edycja SOFAR ROADSHOW 2023 za nami – kolejny sukces SOFAR i Energynat Trade

Jesienna edycja SOFAR ROADSHOW 2023 za nami – kolejny sukces SOFAR i Energynat Trade Jesienna edycja SOFAR ROADSHOW 2023 za nami – kolejny sukces SOFAR i Energynat Trade

W ubiegłym tygodniu zakończyła się jesienna edycja SOFAR Roadshow – kultowego cyklu spotkań szkoleniowo-networkingowych organizowanych przez markę SOFAR wraz z oficjalnym dystrybutorem urządzeń SOFAR,...

W ubiegłym tygodniu zakończyła się jesienna edycja SOFAR Roadshow – kultowego cyklu spotkań szkoleniowo-networkingowych organizowanych przez markę SOFAR wraz z oficjalnym dystrybutorem urządzeń SOFAR, firmą Energynat Trade. Wydarzenie po raz kolejny zakończyło się sukcesem – swoją wiedzę pogłębiło kilkuset instalatorów z różnych miast Polski.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.