RynekInstalacyjny.pl

Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe

Efficiency of solar air conditioning systems using ground heat exchangers

Jak technika ułożenia GWC wpływa na efektywność układów solarnych, znajdujących się w tym samym systemie klimatyzacyjnym?
Schueco

Jak technika ułożenia GWC wpływa na efektywność układów solarnych, znajdujących się w tym samym systemie klimatyzacyjnym?


Schueco

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w układach solarnych
umożliwia ich pracę w systemach o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących
temperatury i wilgotności względnej nawiewanego powietrza.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

W poprzednim artykule [10] zaprezentowano solarne systemy klimatyzacyjne [1] współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła [2], które mogą znaleźć zastosowanie w układach wymagających precyzyjnej obróbki powietrza, szczególnie w zakresie uzyskiwania niskich temperatur i bardzo niskiej wilgotności względnej powietrza nawiewanego.

Przedstawiono narzędzia pozwalające na komputerową symulację pracy systemu, wykorzystujące oryginalne matematyczne e-NTU-modele [4–9] nieliniowych procesów wymiany ciepła i masy w pośrednich rekuperatorach wyparnych oraz oprogramowanie producenta wymienników gruntowych (Awadukt Thermo [3]).

Na rys. 1 przedstawiono analizowane systemy: układ z krzyżowym wymiennikiem wyparnym pracującym w schemacie nawiewno-wywiewnym (rys. 1a, 1b) oraz układ z regeneracyjnym wymiennikiem wyparnym (rys. 1c, 1d). Ponadto dla każdego z zaprezentowanych układów przeanalizowane zostaną dwa rodzaje ułożenia wymiennika gruntowego – meandrowy i Tichelmanna [2] (rys. 1e, 1f).

Wymiennik w układzie pierścieniowym został pominięty w analizie, gdyż jego zasada działania jest analogiczna jak układu meandrowego, różni się od niego jedynie kształtem.

Analizowane systemy

Rys. 1. Analizowane systemy: a) system oparty na krzyżowym wymienniku wyparnym pracującym w układzie nawiewno-wywiewnym; b) wyparny wymiennik krzyżowy; c) system oparty na regeneracyjnym wymienniku wyparnym (wymiennik w układzie nawiewnym); d) regeneracyjny wymiennik wyparny; e) wymiennik gruntowy w układzie meandrowym; f) wymiennik gruntowy w układzie Tichelmanna Oznaczenia: Ww – wentylator wywiewny; Wn – wentylator nawiewny; F – filtr powietrza; RS – rotor sorpcyjny; N – nagrzewnica; KS – kolektory słoneczne; W – wymiennik wyparny; GWC – gruntowy wymiennik ciepła; BP – by-pass; 1 – parametry powietrza zewnętrznego; 2 – parametry powietrza po przejściu przez GWC; 3 – stan powietrza po osuszeniu w rotorze; 4 – stan powietrza po przejściu przez wymiennik wyparny (powietrze nawiewane do pomieszczeń); 4’ – parametry powietrza pomocniczego po przejściu przez mokry kanał regeneracyjnego wymiennika wyparnego; 5 – parametry powietrza wywiewanego (w pomieszczeniu); 6 – parametry powietrza po nagrzaniu w kolektorach słonecznych/nagrzewnicy; 7 – parametry powietrza po regeneracji masy akumulacyjnej rotora sorpcyjnego (strumień usuwany); 8 – parametry powietrza za rotorem sorpcyjnym (strumień usuwany z systemu)

Dla potrzeb symulacji przyjęto następujące założenia i uproszczenia:

 • analiza prowadzona jest dla warunków klimatycznych Wrocławia;
 • powietrze w rotorze sorpcyjnym osuszane jest o stałą wartość;
 • temperatura powietrza wywiewanego równa jest temperaturze w pomieszczeniach;
 • przeanalizowano dwa typy pomieszczeń – o dominujących zyskach ciepła jawnego oraz o dominujących zyskach wilgoci.

Obrazowane jest to poprzez współczynniki kierunkowe przemian powietrza w pomieszczeniu:

 • x = 20 000 kJ/kg,
 • x = 5000 kJ/kg;
 • temperatura w pomieszczeniach utrzymywana jest na poziomie 25°C;
 • nie są brane pod uwagę zmiany sprawności regeneracji rotora sorpcyjnego dla różnych parametrów powietrza wywiewanego;
 • analiza prowadzona jest dla przepływu powietrza V = 1000 m3/h;
 • na potrzeby artykułu obliczenia dotyczące GWC zostały przeprowadzone na tzw. „glebie standardowej”, dostępnej w programie Awadukt Thermo. W kolejnym artykule zaprezentowane zostaną obliczenia dla różnych rodzajów gruntu.

Wyniki obliczeń

W artykule przedstawione zostaną wyniki symulacji wpływu sposobu ułożenia gruntowego wymiennika ciepła oraz charakteru cieplnego klimatyzowanych pomieszczeń na skuteczność chłodniczą układu.

Na rys. 2 zastosowano następujące oznaczenia: R – system oparty na wymienniku regeneracyjnym; C – system oparty na wymienniku krzyżowym; tG – temperatura za wymiennikiem gruntowym (parametry w punkcie 3 na wykresach i–x oraz na schematach rys. 1a i 1c); t1o – temperatura za wymiennikiem wyparnym (parametry w punkcie 4 na wykresach i–x oraz na schematach rys. 1a i 1c).

Do obliczeń przyjęto stały stosunek strumieni powietrza pomocniczego do głównego (W–2/W–1 = 0,5) w przypadku rekuperatora regeneracyjnego. Dla jednostki krzyżowej w układzie nawiewno-wywiewnym stosunek przepływów W–2/W–1 wynosi zawsze 1.

W następnym artykule zaprezentowane zostaną wyniki symulacji numerycznej obrazujące wpływ różnych schematów przepływu powietrza w wymiennikach wyparnych, z uwzględnieniem zmiennego stosunku powietrza pomocniczego do głównego, na efektywność chłodniczą układu solarnego.

Na rysunku 1e i 1f przedstawiono sposób wymiarowania długości (l) oraz ilości przewodów (n) w gruntowych wymiennikach ciepła (GWC) w układzie Tichelmanna i meandrowym (T – oznaczenie GWC w układzie Tichelmanna, M – oznaczenie GWC w układzie meandrowym).

Wyniki ogólne

Na podstawie uzyskanych wyników badań numerycznych stwierdzono, że procesy wymiany ciepła i masy w układach solarnych współpracujących z GWC i pośrednimi wymiennikami wyparnymi cechują się skomplikowanymi i różnorodnymi polami temperatur i wilgoci, które są zależne od wzajemnych oddziaływań hydrodynamicznych i termodynamicznych oraz innych czynników.

Potwierdzona została duża skuteczność temperaturowa układu (rys. 2), uzyskane w symulacjach komputerowych temperatury powietrza nawiewanego (t1o) wahały się od ok. 15 do ok. 11,9°C, co jest wynikiem bardzo satysfakcjonującym nawet dla wyjątkowo wymagających systemów klimatyzacyjnych. Zasadniczy wpływ na skuteczność temperaturową układu solarnego ma wstępne osuszenie i ochłodzenie powietrza w GWC.

Strumień powietrza przed rotorem sorpcyjnym (RS, rys. 1a i c) jest chłodny, dlatego jego osuszenie powoduje ogrzanie do niższej wartości temperatury niż w przypadku dostarczenia przed osuszacz bezpośrednio powietrza atmosferycznego.

Wykorzystanie opisywanego układu w polskich warunkach klimatycznych ma zatem uzasadnienie termodynamiczne, jednak do pełnej weryfikacji możliwości zastosowania systemu niezbędne jest opracowanie metody kompromisowej optymalizacji, uwzględniającej szereg dodatkowych czynników, w tym porównawczą analizę ekonomiczną z „klasycznymi” systemami sprężarkowymi (np. NPV).

Wpływ charakterystyki cieplnej pomieszczenia na efektywność chłodniczą układu

Oznaczenia:

 

C – wymiennik wyparny krzyżowy; R – wymiennik wyparny regeneracyjny; GWC – gruntowy wymiennik ciepła; T – GWC w układzie Tichelmanna; M – GWC w układzie meandrowym; n – liczba przewodów powietrznych w GWC; cp – ciepło właściwe [J/(kg/K)]; G – masowy strumień powietrza [kg/s]; t – temperatura [°C]; W_ – pojemność cieplna [W/K]; x – zawartość wilgoci [kg/kg lub g/kg]; X – oś odciętych; Y – oś rzędnych; Z – oś prostopadła do osi X i Y, zgodna z kierunkiem ożebrowania; l – długość [m]; X_ = X/lX – odcięta względna; Y_ = Y/lY – rzędna względna; Z_ = Z/hrib – wysokość żebra względna; NTU – liczba jednostek przenikania ciepła, NTU = aF/(Gcp); q – jednostkowy strumień ciepła [W/m2]; a – współczynnik przejmowania ciepła [W/(m2K)]; d – grubość [m]; h – wysokość [m]; f – wilgotność względna [%].

Indeksy:

e – wejściowy; o – wyjściowy; 1 – odniesiony do głównego strumienia powietrza (kanału); 2 – odniesiony do pomocniczego strumienia powietrza (kanału); Z – parametry powietrza zewnętrznego; G – parametry za gruntowym wymiennikiem ciepła.

Stwierdzono, że charakter procesów cieplnych zachodzących w klimatyzowanych pomieszczeniach nie wpływa zasadniczo na system z wymiennikiem regeneracyjnym (R – rys. 2a i 2b), ma natomiast istotny wpływ na efektywność systemu wykorzystującego wymiennik krzyżowy (C – rys. 2c i 2d). W obu przypadkach nie są uwzględniane zmiany sprawności rotora sorpcyjnego spowodowane dostarczeniem wilgotniejszego powietrza do regeneracji masy akumulacyjnej.

Wyniki symulacji

Rys. 2. Wyniki symulacji: a) system oparty na regeneracyjnym wymienniku wyparnym (R) – ilustracja procesów wymiany ciepła i masy na wykresie i–x dla pomieszczenia z przeważającymi zyskami ciepła jawnego ξ = 20 000 kJ/kg; b) system z R – ilustracja procesów wymiany ciepła i masy na wykresie i–x dla pomieszczenia z przeważającymi zyskami ciepła utajonego ξ = 5000 kJ/kg; c) system oparty na krzyżowym wymienniku wyparnym (C) – ilustracja procesów wymiany ciepła i masy na wykresie i–x dla pomieszczenia z przeważającymi zyskami ciepła jawnego ξ = 20 000 kJ/kg; d) system z C – ilustracja procesów wymiany ciepła i masy na wykresie i–x dla pomieszczenia z przeważającymi zyskami ciepła utajonego ξ = 5000 kJ/kg; e) przykładowy ekran symulacyjny programu Awadukt Thermo pokazujący pracę GWC w cyklu sezonu chłodniczego; f) profile temperatury w kanale mokrym dla wymiennika wyparnego R i C; g) wykres temperatur tG oraz t1o dla systemów z wymiennikiem gruntowym T i M przy różnej liczbie przewodów powietrznych (n), dla długości l = 60 m i zagłębienia d = 1,5 m, systemy z wymiennikiem R oraz C; h) stosunek spadku ciśnienia na GWC T do spadku ciśnienia na GWC M; i) wpływ długości przewodów powietrznych na skuteczność temperaturową GWC T i M; j) wpływ zagłębienia wymiennika na skuteczność temperaturową systemu (dla GWC w układzie T oraz rekuperatorów R i C)


Źródło: Autorzy

Kiedy w pomieszczeniu przeważały zyski ciepła jawnego (x = 20 000 kJ/kg), uzyskana temperatura powietrza nawiewanego dla systemu z C wynosiła ok. 14°C, co pozwalało utrzymać wilgotność względną klimatyzowanego lokalu na poziomie 30% (rys. 2c).

Gdy współczynnik kierunkowy przemiany x wynosił 5000 kJ/kg, wilgotność względna w pomieszczeniu wzrosła do 45%. Większe zyski wilgoci zmniejszyły potencjał wymiany masy strumienia wywiewanego z pomieszczenia, co spowodowało, że efektywność pośredniego chłodzenia wyparnego spadła, a temperatura nawiewu t1o wzrosła do 16,5°C.

Problem spadku skuteczności chłodniczej rekuperatorów wyparnych pracujących w układach nawiewno-wywiewnych w sytuacji zwiększonych zysków ciepła utajonego jest trudny do rozwiązania. Możliwe jest zastosowanie dodatkowej chłodnicy przeponowej lub zastąpienie jednostki nawiewno-wywiewnej wymiennikiem pracującym tylko w układzie nawiewnym.

Typowym rekuperatorem wyparnym stosowanym w układzie nawiewnym jest wymiennik regeneracyjny (R). Wykorzystanie jednostki regeneracyjnej niweluje niekorzystny wpływ dużej wilgotności względnej powietrza wywiewanego na efektywność chłodzenia wyparnego – niezależnie od wartości współczynnika x temperatura strumienia nawiewanego widoczna na wykresach i–x jest stała (rys. 2a i 2b).

Zastosowanie wymiennika regeneracyjnego powoduje konieczność wykonania dodatkowej instalacji odprowadzającej powietrze pomocnicze, co wiąże się z dodatkowymi kosztami inwestycyjnymi. Ponadto system z R wymaga rozdziału powietrza wewnątrz jednostki, dlatego do pomieszczenia nawiewany jest mniejszy strumień niż w przypadku jednostki krzyżowej.

Łatwo zauważyć, że każdy z omawianych schematów przepływu powietrza ma wady i zalety, dlatego nie jest możliwe jednoznaczne określenie, zastosowanie którego z nich jest bardziej uzasadnione. Analiza porównawcza jednostek wyparnych zostanie przedstawiona w następnym artykule.

Czynnikiem, który musi zostać poddany badaniom, jest wpływ wilgotności wywiewanego powietrza na efektywność regeneracji roztworu akumulacyjnego w rotorze. Niezbędne jest opracowanie metody pozwalającej na optymalizację pracy całego systemu z uwzględnieniem czynników ekonomicznych.

Wpływ sposobu ułożenia wymiennika gruntowego na efektywność chłodniczą układów

Symulacje z wykorzystaniem programu Awadukt Thermo wykazały, że najwyższą skuteczność temperaturową wykazał wymiennik gruntowy w układzie meandrowym (rys. 2g). Wynika to z faktu, że w przypadku układu meandrowego strumień powietrza pokonuje relatywnie dłuższą drogę, zatem kontaktuje się z gruntem przez dłuższy czas niż w przypadku układu Tichelmanna.

Należy nadmienić, że w celu zachowania zalecanej przez producenta [3] prędkości przepływu powietrza przez GWC na poziomie 3 m/s schemat meandrowy wymaga zastosowania (dla strumienia 1000 m3/h) na całej długości średnicy przewodu ø 400. Układ Tichelmanna pozwala na wykonanie kanałów wymiennika o średnicy ø 250, z rozdzielaczami ø 400 lub ø 500, jest zatem korzystniejszy inwestycyjnie.

Najbardziej istotną przewagą rozwiązania wykorzystującego układ Tichelmanna są bardzo niskie straty ciśnienia w porównaniu z układem meandrowym (rys. 2h). Dla tej samej długości wymiennika (średnica przewodów w układzie M – ø 400, w układzie T – ø 250 i rozdzielacze – ø 500) spadek ciśnienia na wymienniku meandrowym sięga 1000% spadku na wymienniku T.

Jest to spowodowane różną sumaryczną długością przewodów, przez które musi przepłynąć powietrze: dla wymiennika T przy n = 6 oraz l = 60 m sumaryczny strumień dzielony jest na 6 odcinków ø 250 o długości 60 m. Dla wymiennika M (przy n = 6 oraz l = 60 m) sumaryczny strumień pokonuje 360 m oraz długości zagięć. Powoduje to, że układ Tichelmanna jest znacznie korzystniejszy pod kątem ograniczenia kosztów eksploatacyjnych i jego stosowanie może być bardziej uzasadnione.

Na rys. 2i można zauważyć, że efektywność wymienników jest asymptotyczna (co wynika z quasi-stałej temperatury gruntu). Proporcjonalnie do wzrostu długości GWC efektywność chłodnicza układów T i M staje się coraz bardziej zbliżona – przy długości ok. 200 m zrównują się uzyskane temperatury tG. Zatem przy zastosowaniu dłuższych wymienników gruntowych bardziej uzasadnione jest wykorzystanie układu Tichelmanna.

Warto także odnotować, że sumaryczna efektywność temperaturowa systemu dla GWC T i M jest bardzo zbliżona: pomimo uzyskania (dla l = 60 m oraz n = 6) różnicy tGT i tGM na poziomie 2°C, różnica temperatury powietrza nawiewanego wynosi tylko 0,5°C (dla wymiennika R) lub 0,2°C (dla wymiennika C). Można zatem przypuszczać, że ostateczną determinantą skuteczności temperaturowej systemów solarnych jest efektywność pośredniego rekuperatora wyparnego.

Odnotowano dodatkowo wzrost efektywności wymiennika gruntowego przy głębszym ułożeniu przewodów (rys. 2j). Jest to wynikiem proporcjonalnego spadku temperatury gleby wraz z głębokością, co implikuje lepszą wymianę ciepła z powietrzem w GWC. Niestety wykonywanie dużych wykopów wiąże się z określonymi kosztami, dlatego nie jest zalecane prowadzenie przewodów wymiennika gruntowego na zbyt dużej głębokości.

Wnioski

Stwierdzono, że zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w solarnych systemach klimatyzacyjnych pozytywnie wpływa na ich efektywność temperaturową – zastosowanie GWC w układach solarnych umożliwia ich pracę w systemach o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących temperatury i wilgotności względnej nawiewanego powietrza. Należy jednak przeprowadzić szeroką analizę uwzględniającą wiele czynników mogących mieć wpływ na całościową efektywność systemów z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych.

Wykazano, że rodzaj zysków ciepła występujący w klimatyzowanych pomieszczeniach może mieć znaczący wpływ na efektywność systemów solarnych z wymiennikiem wyparnym pracującym w układzie nawiewno­‑wywiewnym. Przy projektowaniu takich systemów niezbędna jest wiedza o przeznaczeniu klimatyzowanego lokalu.

Stwierdzono, że większą skutecznością temperaturową przy stosunkowo krótkich długościach przewodów cechuje się GWC w układzie meandrowym – dzieje się to kosztem zwiększonych strat ciśnienia w stosunku do układu Tichelmanna. Wykazano, że wraz ze wzrostem długości GWC korzystniejszy i bardziej uzasadniony eksploatacyjnie staje się wymiennik gruntowy w układzie Tichelmanna.

W kolejnym artykule zaprezentowana zostanie analiza porównawcza regeneracyjnego i krzyżowego wymiennika wyparnego, pokazany też zostanie wpływ rodzaju gruntu na skuteczność chłodniczą systemów solarnych.

Literatura

 1. Anisimov S., Pandelidis D., Poprawa efektywności solarnych układów klimatyzacyjnych, „Rynek Instalacyjny” nr 7-8/2012.
 2. Koszorz Z., Gruntowy wymiennik ciepła Ground-Therm, „Instal Reporter” nr 5/2012.
 3. Materiały firmy Rehau.
 4. Anisimov S., Pandelidis D., Numerical study of the cross-flow heat and mass exchanger for indirect evaporative cooling, proceedings of the Xth International Scientific Conference „Indoor Air and Environment Quality”, Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Russian Academy of Architecture and Civil Engineering Science, Budapest 2012.
 5. Pandelidis D., Polushkin V., Wymienniki do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą odparowania cieczy, „Współczesne Metody i Techniki w Badaniach Systemów Inżynieryjnych”, Wrocław 2011.
 6. Anisimov S., Pandelidis D., Modelowanie matematyczne wymienników do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą parowania cieczy o krzyżowym układzie przepływu czynników, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” nr 8/2012.
 7. Anisimov S., Pandelidis D., Polushkin V., The influence of outdoor air parameters on the efficiency of cross-flow indirect evaporative heat exchanger, „Civil Engineers Bulletin”, Russia, 2012, in press.
 8. Anisimov S., Pandelidis D., Polushkin V., Use of indirect evaporative coolers in solar air conditioning units, „Recent Developments in Science and Education”, Russia, 2012.
 9. Anisimov S., Pandelidis D., Efektywność wyparnego ochładzania powietrza, „Chłodnictwo & Klimatyzacja” nr 7/2012.
 10. Anisimov S., Pandelidis D., Współpraca gruntowego wymiennika ciepła z solarnymi układami klimatyzacyjnymi, „Rynek Instalacyjny” nr 12/2012.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Magorzata Basińska Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym

Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym

Tematem przeprowadzonych badań było mikrobiologiczne skażenie powietrza oraz zróżnicowanie wybranych parametrów klimatycznych w budynku pasywnym oraz jego środowisku zewnętrznym.

Tematem przeprowadzonych badań było mikrobiologiczne skażenie powietrza oraz zróżnicowanie wybranych parametrów klimatycznych w budynku pasywnym oraz jego środowisku zewnętrznym.

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

Igor Sikończyk Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na...

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na koszty eksploatacyjne. Jeśli pozwala na to specyfika obiektu, w ramach optymalizacji rozwiązania układu klimatyzacji warto przeanalizować możliwość zastosowania tzw. chłodzenia adiabatycznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych

Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych

W poprzednich artykułach (RI 12/2012 i 3/2013) zaprezentowano solarne systemy klimatyzacyjne [1] współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła [2], które mogą znaleźć zastosowanie w układach wymagających...

W poprzednich artykułach (RI 12/2012 i 3/2013) zaprezentowano solarne systemy klimatyzacyjne [1] współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła [2], które mogą znaleźć zastosowanie w układach wymagających precyzyjnej obróbki powietrza, szczególnie w zakresie uzyskiwania niskich temperatur i bardzo niskiej wilgotności względnej powietrza nawiewanego. W niniejszej publikacji bardziej szczegółowo porównano pośrednie rekuperatory stosowane w solarnych układach klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

Bartosz Pijawski Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej...

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej stolicy od ponad stu lat. Obie części Stambułu rozdziela cieśnina Bosfor – wymagało to wykonania tunelu o długości ponad 13 km w strefie często nawiedzanej przez trzęsienia ziemi i z natężonym ruchem nawodnym. Tunel znajduje się 60 m poniżej poziomu morza, a jego strop 5 m pod morskim dnem....

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Dariusz Kwiecień Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego....

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego. W przeciwieństwie do innych rozwiązań wykorzystujących to źródło energii (tzw. układów zamkniętych) w systemach SDEC nie ma konieczności stosowania agregatów ziębniczych.

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, dr inż. Dorota Anna Krawczyk, Andrzej Gajewski, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania...

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania i wentylacji, który zagwarantowałby wszystkim osobom w pomieszczeniu poczucie zadowolenia z panujących w nim warunków, należy jednak dążyć do tego, by odsetek niezadowolonych był jak najmniejszy.

Jerzy Kosieradzki Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej...

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej i wentylacji dla budynków, które służą podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Charakter obiektu i jego wielozadaniowość, a także brak sprecyzowanych funkcji, jakie w przyszłości pełnić będą niektóre pomieszczenia w budynkach, wymagały nietypowego...

dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, dr inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, dr inż. Sabina Lesz, mgr inż. Aleksander Kowalski Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali...

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali basenowej wymaga uwzględnienia jednocześnie takich czynników, jak: uzdatnianie powietrza, jego wilgotność oraz środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody basenowej.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

dr inż. Andrzej Bugaj Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji...

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji może zwiększyć efektywność energetyczną budynku i poprawić panujący w nim mikroklimat. Wymieniono również szereg zalet zastosowania podwójnej fasady w budynkach o dużym przeszkleniu, co może zdecydować o wyborze tego rozwiązania. Poniżej omówiono praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie...

dr inż. Anna Bryszewska-Mazurek, dr inż. Wojciech Mazurek, mgr inż. Grzegorz Napolski, mgr inż. Tymoteusz Świeboda Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej...

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest to zawsze opłacalna inwestycja w porównaniu z tradycyjnymi układami chłodniczymi. Wiele zależy bowiem od lokalnych warunków i praktycznie w każdym przypadku konieczna jest ekonomiczna analiza projektu. Z kolei pomiary przeprowadzone dla sprężarkowego urządzenia chłodniczego...

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, dr inż. Piotr Kowalski Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego,...

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego, a także prędkości obrotowej rotora na efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza. Uzyskane wyniki pozwolą sprawdzić możliwość pracy urządzenia w warunkach niskotemperaturowych. Jest to intrygujące zagadnienie, które podejmowano w licznych pracach (m.in. [6−8]), nie tylko w odniesieniu...

dr inż. Anna Charkowska Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji...

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji jako wyposażenia technicznego budynków zmieniono tylko trzy paragrafy i załącznik, jednak waga tych zmian jest duża. Nowe przepisy m.in. dopuszczają nowe rozwiązania, zwiększają też wymagania w zakresie regulacji wydajności wentylatorów i stosowania odzysku ciepła oraz zapobiegania kondensacji...

mgr inż. Demis Pandelidis Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy...

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy chłodnicze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dlatego coraz częściej stosuje się rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną. Pozwala to zredukować koszty eksploatacyjne tego typu systemów. Jedną z możliwości, atrakcyjną zarówno inwestycyjnie, jak i eksploatacyjnie, jest wykorzystanie...

dr inż. Mariusz Adamski, mgr inż. Justyna Siergiejuk Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy...

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych (ok. 80–90% czasu [1]), tak ważne jest, by zapewnić w nich odpowiednią jakość powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego stężenia CO2.

mgr inż. Zuzanna Babicz, mgr inż. Ewa Żołnierska, dr inż. Jerzy Sowa Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy...

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy zaprojektować system wentylacji i klimatyzacji, który podoła dużej dynamice zmian środowiska wewnętrznego i uwzględni zyski ciepła i wilgoci oraz emisję biozanieczyszczeń generowanych przez użytkowników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.