RynekInstalacyjny.pl

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Defining the temperature gradient in high rooms

Urządzenie do wyznaczania gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich, Fot. www.sxc.hu

Urządzenie do wyznaczania gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich, Fot. www.sxc.hu

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

Zadaniem wentylacji ogólnej, w tym wentylacji z chłodzeniem, jest utrzymanie wymaganego stanu powietrza w całym pomieszczeniu lub jego części, w której przebywają ludzie. Wentylacja ta polega na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu.

Usuwane jest z niego powietrze zużyte (powietrze, które wykorzystało swoje własności do asymilacji ciepła, wilgoci bądź zanieczyszczeń), a w to miejsce dostarczane jest powietrze świeże. Istotne jest kształtowanie się gradientu temperatury powietrza ponad strefą przebywania ludzi i może być ono wykorzystywane przy wentylacji ogólnej pomieszczeń.

W przypadku pomieszczeń o dominujących zyskach ciepła jawnego strumień powietrza wentylującego oblicza się ze wzoru:

strumień powietrza wentylującego

gdzie:
V − strumień powietrza wentylującego [m3/s],
Qzbj(max) − maksymalne jawne obciążenie cieplne pomieszczenia [kW],
r − gęstość powietrza [kg/m3],
cp − ciepło właściwe powietrza [kJ/(kgK)],
Dtpmax − maksymalny przyrost temperatury powietrza w pomieszczeniu [K].

Dla wyznaczonego maksymalnego obciążenia cieplnego pomieszczenia oblicza się strumień powietrza wentylującego. Zatem wielkość całego układu wentylacyjnego, urządzeń i instalacji, zależy od przyjęcia maksymalnego przyrostu temperatury powietrza w pomieszczeniu. Decyduje on o kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych, wielkości przestrzeni zajmowanej przez instalację i powierzchni dla urządzeń, a od strony użytkowników o warunkach kształtowanych w strefie pracy.

Przyjęcie zbyt małego przyrostu temperatury powietrza powoduje wzrost kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, a zbyt duży powodować może niedotrzymanie wymaganych parametrów, w tym prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi.

Od prawidłowego określenia tej wielkości zależy, czy w strefie przebywania ludzi zachowany zostanie komfort ciepła, a działanie wentylacji nie będzie powodowało niekorzystnych odczuć u użytkowników.

Analizując dostępną literaturę, zauważyć można, że zasady doboru przyrostu temperatury powietrza nawiewanego w strefie pracy, niezależnie od zastosowanego rodzaju wentylacji pomieszczenia, są jasno sformułowane i wyznaczanie tego przyrostu nie powinno stanowić trudności.

Natomiast w pomieszczeniach wysokich, w których stosowana jest wentylacja mieszająca typu góra-góra, z wywiewem powietrza w strefie podstropowej pomieszczenia, jest to zdecydowanie trudniejsze, a przyrost ten często określany jest intuicyjnie.

Z analizy wielu projektów wynika, że w obliczeniach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń często nie jest uwzględniany przyrost temperatury powietrza ponad strefą pracy. Prowadzi to najczęściej do przewymiarowania urządzeń do uzdatniania i transportu powietrza. Wentylacja i klimatyzacja mają zapewniać wymagane parametry powietrza w strefie pracy.

Uwzględnienie przyrostu temperatury ponad tą strefą, wynikającego z częściowej asymilacji ciepła przez powietrze, pozwala na zwiększenie różnicy temperatury między powietrzem wywiewanym i nawiewanym. Można dzięki temu ograniczyć strumień powietrza wentylującego.

Przyrost temperatury powietrza ponad strefą pracy

Temperatura powietrza nie jest zazwyczaj jednakowa na całej wysokości pomieszczenia, ale wzrasta wraz z wysokością. Jeżeli otwory wywiewne znajdują się ponad strefą pracy, należy wówczas uwzględnić przyrost temperatury powietrza ponad tą strefą.

Jeżeli otwory wywiewne zlokalizowane są w stropie lub bezpośrednio pod stropem pomieszczenia, obliczeniową różnicę temperatur można wyliczyć ze wzoru:

różnica temperatur

gdzie:
Dtp − obliczeniowa różnica temperatur powietrza w pomieszczeniu [K],
q − przyrost temperatury powietrza ponad strefą przebywania ludzi [K],
tp, tn − odpowiednio: temperatura powietrza w strefie pracy oraz nawiewanego [°C].

schematy organizacji wymiany powietrza

Rys. 1. Przykładowe schematy organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniach z elementami wywiewnymi zlokalizowanymi ponad strefą pracy
Źródło: Autorzy

Natomiast jeżeli otwory wywiewne zlokalizowane są w części między strefą przebywania ludzi a stropem, przyrost temperatury powietrza w pomieszczeniu oblicza się ze wzoru:

przyrost temperatury powietrza w pomieszczeniu

gdzie:
ho – wysokość usytuowania otworów wywiewnych [m],
h – wysokość strefy pracy [m],
dt – średni gradient temperatury powietrza ponad strefą pracy [K/m].

Przyrost temperatury powietrza ponad strefą pracy q zwiększa się wraz ze wzrostem:

 • jednostkowego obciążenia cieplnego,
 • wysokości usytuowania źródeł wydzielania ciepła,
 • stosunku strumienia ciepła przenikającego do pomieszczenia w obszarze ponad strefą przebywania ludzi, np. od oświetlenia, przez strop lub stropodach – do całkowitego obciążenia pomieszczenia,
 • skupienia źródeł ciepła w pomieszczeniu i temperatury ich powierzchni.

Wartość przyrostu temperatury powietrza ponad strefą pracy q maleje wraz ze wzrostem intensywności wymiany powietrza w pomieszczeniu oraz ze wzrostem stosunku powierzchni zajmowanej przez źródła wydzielania ciepła Sa do całkowitej powierzchni pomieszczenia A.

W literaturze [1] dość dobrze opisane zostało kształtowanie się gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach zarówno w strefie przebywania ludzi, jak i powyżej tej strefy przy wentylacji wyporowej (źródłowej). W przypadku wentylacji mieszającej zjawisko kształtowania się temperatury powietrza na wysokości nie jest rozpatrywane szczegółowo.

Stosunkowo łatwo można wyznaczyć i zweryfikować przyrost temperatury powietrza nawiewanego w strefie przebywania ludzi, natomiast przyrosty temperatury powietrza ponad tą strefą przyjmuje się jako wartości szacunkowe i w dużym stopniu zależą one od doświadczenia projektanta.

W tabelach 1 i 2 przedstawiono zalecane wartości przyrostu temperatury powietrza ponad strefą pracy, które należy przyjmować do obliczeń temperatury powietrza ponad strefą pracy i strumienia powietrza wentylującego czy klimatyzującego pomieszczenie. W tabeli 1 przedstawiono sugerowany przyrost temperatury ponad strefą pracy w zależności od jednostkowego obciążenia cieplnego.

przyrost temperatury powietrza

Tabela 1. Zalecany przyrost temperatury powietrza ponad strefą pracy w funkcji jednostkowego obciążenia cieplnego i różnicy temperatur między temperaturą w strefie pracy a temperaturą powietrza nawiewanego wg [1]

przyrost temperatury

Tabela 2. Zalecany przyrost temperatury ponad strefą pracy w funkcji jednostkowego obciążenia cieplnego wg [1]

Z tabel wynika, że prawidłowe przyjęcie q nie jest łatwe, gdyż zakres różnicy temperatur w zależności od jednostkowego obciążenia cieplnego może wynosić nawet 4 K. Ponadto zasadnicze pytanie, stawiane przez projektantów i osoby zajmujące się sterowaniem pracą systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, brzmi: od jakiej wartości obciążenia cieplnego należy uwzględniać gradient temperatur? Niestety, odpowiedź nie jest do końca znana.

Przyrost temperatury powietrza w pomieszczeniach o dużych i skupionych zyskach ciepła

Do wyznaczenia temperatury powietrza wywiewanego z pomieszczeń o skupionych źródłach ciepła zajmujących niewielką część powierzchni wprowadzono [3] pojęcie udziału przyrostu temperatury powietrza w strefie przebywania ludzi w całkowitym przyroście temperatury powietrza w pomieszczeniu. Udział ten definiuje zależność:

temperatury powietrza wywiewanego z pomieszczeń

gdzie:
tp, tn, tw – temperatura powietrza odpowiednio: w strefie pracy, nawiewu i wywiewu [°C],
Dtsp – przyrost temperatury powietrza w strefie pracy [°C],
Dtp – przyrost temperatury powietrza w całym pomieszczeniu [°C].

Wartości współczynnika m zależą od stosunku łącznej powierzchni źródeł ciepła Sa do całkowitej powierzchni podłogi A. W przypadku braku możliwości wyznaczenia wartości łącznej powierzchni źródeł ciepła Sa do obliczeń można wykorzystać dane uzyskane w sposób doświadczalny. Wartość tego współczynnika w funkcji Sa/A podano w tabeli 3.

Wartość współczynnika m

Tabela 3. Wartość współczynnika m w funkcji Σa/A wg [2]

Ten sposób wyznaczania temperatury po­wietrza wywiewanego stosowany jest głównie w obliczeniach wentylacji gorących hal fabrycznych, w których emisja ciepła jest szczególnie intensywna.

Wyznaczenie przyrostu temperatury powietrza wentylującego

Wyznaczenie przyrostu temperatury powietrza w pomieszczeniu może stanowić niemały problem nawet dla doświadczonych projektantów. W celu zobrazowania nieścisłości, z którymi mamy do czynienia w literaturze, na rys. 2 przedstawiono zakres zalecanych przyrostów temperatury powietrza ponad strefą pracy w funkcji jednostkowego obciążenia cieplnego pomieszczenia. Wartości te dotyczą zaleceń przedstawionych w tabelach 1 i 2.

dopuszczalne przyrosty temperatury

Rys. 2. Zakres dopuszczalnych przyrostów temperatury powietrza ponad strefą pracy w funkcji jednostkowego obciążenia cieplnego pomieszczenia zgodnie z tabelami 1 i 2
Źródło: Autorzy

Natomiast na rys. 3 zobrazowano zakres wartości całkowitego przyrostu temperatury powietrza w całym pomieszczeniu przy założeniu, że przyrost temperatury powietrza w strefie pracy wynosi:

 • 4°C dla jednostkowego obciążenia cieplnego wynoszącego q = 10–30 W/m3,
 • 6°C dla jednostkowego obciążenia cieplnego wynoszącego q = 30–50 W/m3.

Na rys. 4 zobrazowano zmienność współczynnika m w funkcji Sa/A według tabeli 3.

przyrosty temperatury powietrza

Rys. 3. Zakres dopuszczalnych przyrostów temperatury powietrza w pomieszczeniu dla założonego przyrostu temperatury powietrza w strefie pracy (4 i 6°C) w funkcji jednostkowego obciążenia cieplnego pomieszczenia zgodnie z tabelami 1 i 2
Źródło: Autorzy

Zmienność współczynnika m

Rys. 4. Zmienność współczynnika m w funkcji Σa/A wg [2]
Źródło: Autorzy

Dla przedstawionych przyrostów temperatury powietrza w pomieszczeniu można wyznaczyć strumienie powietrza wentylującego, od których zależy wielkość urządzenia i instalacji. W celu przeanalizowania uzyskiwanych wyników strumieni powietrza wentylującego obliczono strumienie powietrza dla przykładowego pomieszczenia o powierzchni 500 m2 i wysokości 6 m. Obliczenia przeprowadzono dla zmieniającego się w tym pomieszczeniu obciążenia cieplnego, zakładając, że przyrosty temperatury powietrza w strefie pracy wynoszą:

 • 4°C dla jednostkowego obciążenia cieplnego wynoszącego q = 10–30 W/m3,
 • 6°C dla jednostkowego obciążenia cieplnego wynoszącego q = 30–70 W/m3.

Przyrost temperatury powietrza ponad strefą przyjęto jako wartość średnią dla zakresów podawanych w tabelach 1 i 2. Wyniki obliczeń przedstawia wykres zamieszczony na rys. 5.

strumienia powietrza wentylującego

Rys. 5. Zmienność wymaganego strumienia powietrza wentylującego dla przykładowego pomieszczenia o kubaturze 3000 m3 w funkcji jednostkowego obciążenia cieplnego oraz przyjętych zgodnie z tabelami 1 i 2 średnich wartości przyrostu temperatury powietrza w pomieszczeniu
Źródło: Autorzy

Natomiast na rys. 6 zamieszczono wykres przedstawiający zakres wartości strumieni powietrza wentylującego rozpatrywanych dla przykładowego pomieszczenia w zależności od obciążenia cieplnego i przyjętego minimalnego (linia a) i maksymalnego (linia c) przyrostu temperatury powietrza ponad strefą pracy.

strumień powietrza wentylującego

Rys. 6. Zakres obliczonego strumienia powietrza wentylującego dla przykładowego pomieszczenia o kubaturze 3000 m3 w funkcji jednostkowego obciążenia cieplnego oraz przyjętej zgodnie z tabelą 1 średniej (krzywa b), maksymalnej (krzywa c) i minimalnej (krzywa a) wartości gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniu
Źródło: Autorzy

Wnioski

Przyjmowanie przyrostów temperatury powietrza ponad strefą przebywania ludzi może istotnie wpływać na wartość strumienia powietrza wentylującego, a w konsekwencji na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Może ponadto znacząco wpływać na kształtowanie się temperatury powietrza w strefie przebywania ludzi. W przypadku wentylacji mieszającej w literaturze brakuje jednoznacznych danych dotyczących przyrostu temperatury powietrza ponad strefą przebywania ludzi.

Strumienie powietrza wentylującego, przy założeniu średnich przyrostów temperatury powietrza ponad strefą przebywania ludzi w zależności od przyjmowanych danych z tabel 1, 2 i 3, różnią się między sobą nawet o 30–40%. Przyjmowanie minimalnego, względnie maksymalnego przyrostu temperatury powietrza w pomieszczeniu ponad strefą pracy przy zachowaniu stałego przyrostu temperatury w strefie pracy powoduje, że obliczone strumienie powietrza mogą się różnić nawet o 40%.

W dostępnej literaturze nie uzależnia się wartości przyrostu temperatury powietrza (gradientu) ponad strefą przebywania ludzi od wpływu sposobu organizacji ruchu powietrza w pomieszczeniu wentylowanym przez wentylację mieszającą. W przypadku wentylacji mieszającej problematyka przyrostu temperatury powietrza ponad strefą przebywania ludzi powinna być omawiana zwłaszcza w powiązaniu z wymianą powietrza w pomieszczeniu.

Artykuł powstał na podstawie referatu przygotowanego w ramach grantu badawczego nr 7480/B/T02/2011/40 i zaprezentowanego podczas IV Międzynarodowej Konferencji Nauk.-Techn. „Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie”, Tleń, 24–26 września 2012 r.

Literatura

 1. Ferencowicz J., Wentylacja i klimatyzacja, Arkady, 1962.
 2. Przydróżny S., Ferencowicz J., Klimatyzacja, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1988.
 3. Pełech A., Wentylacja i klimatyzacja. Podstawy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
 4. Przydróżny S., Wentylacja, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1991.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr Ewa Miaśkiewicz-Pęska, prof. dr hab. Ewa Karwowska Ocena mikrobiologicznej jakości powietrza wewnętrznego w restauracji

Ocena mikrobiologicznej jakości powietrza wewnętrznego w restauracji Ocena mikrobiologicznej jakości powietrza wewnętrznego w restauracji

W artykule opisano wyniki badań, w trakcie których porównano mikrobiologiczną jakość powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach restauracyjnych przed wymianą filtrów w instalacji klimatyzacyjnej oraz po...

W artykule opisano wyniki badań, w trakcie których porównano mikrobiologiczną jakość powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach restauracyjnych przed wymianą filtrów w instalacji klimatyzacyjnej oraz po niej.

dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Magorzata Basińska Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym

Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym

Tematem przeprowadzonych badań było mikrobiologiczne skażenie powietrza oraz zróżnicowanie wybranych parametrów klimatycznych w budynku pasywnym oraz jego środowisku zewnętrznym.

Tematem przeprowadzonych badań było mikrobiologiczne skażenie powietrza oraz zróżnicowanie wybranych parametrów klimatycznych w budynku pasywnym oraz jego środowisku zewnętrznym.

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe

Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w układach solarnych umożliwia ich pracę w systemach o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących temperatury i wilgotności względnej nawiewanego powietrza.

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w układach solarnych umożliwia ich pracę w systemach o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących temperatury i wilgotności względnej nawiewanego powietrza.

Igor Sikończyk Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na...

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na koszty eksploatacyjne. Jeśli pozwala na to specyfika obiektu, w ramach optymalizacji rozwiązania układu klimatyzacji warto przeanalizować możliwość zastosowania tzw. chłodzenia adiabatycznego.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

Bartosz Pijawski Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej...

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej stolicy od ponad stu lat. Obie części Stambułu rozdziela cieśnina Bosfor – wymagało to wykonania tunelu o długości ponad 13 km w strefie często nawiedzanej przez trzęsienia ziemi i z natężonym ruchem nawodnym. Tunel znajduje się 60 m poniżej poziomu morza, a jego strop 5 m pod morskim dnem....

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Dariusz Kwiecień Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego....

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego. W przeciwieństwie do innych rozwiązań wykorzystujących to źródło energii (tzw. układów zamkniętych) w systemach SDEC nie ma konieczności stosowania agregatów ziębniczych.

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, dr inż. Dorota Anna Krawczyk, Andrzej Gajewski, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania...

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania i wentylacji, który zagwarantowałby wszystkim osobom w pomieszczeniu poczucie zadowolenia z panujących w nim warunków, należy jednak dążyć do tego, by odsetek niezadowolonych był jak najmniejszy.

Jerzy Kosieradzki Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej...

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej i wentylacji dla budynków, które służą podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Charakter obiektu i jego wielozadaniowość, a także brak sprecyzowanych funkcji, jakie w przyszłości pełnić będą niektóre pomieszczenia w budynkach, wymagały nietypowego...

dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, dr inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, dr inż. Sabina Lesz, mgr inż. Aleksander Kowalski Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali...

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali basenowej wymaga uwzględnienia jednocześnie takich czynników, jak: uzdatnianie powietrza, jego wilgotność oraz środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody basenowej.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

dr inż. Andrzej Bugaj Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji...

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji może zwiększyć efektywność energetyczną budynku i poprawić panujący w nim mikroklimat. Wymieniono również szereg zalet zastosowania podwójnej fasady w budynkach o dużym przeszkleniu, co może zdecydować o wyborze tego rozwiązania. Poniżej omówiono praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie...

dr inż. Anna Bryszewska-Mazurek, dr inż. Wojciech Mazurek, mgr inż. Grzegorz Napolski, mgr inż. Tymoteusz Świeboda Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej...

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest to zawsze opłacalna inwestycja w porównaniu z tradycyjnymi układami chłodniczymi. Wiele zależy bowiem od lokalnych warunków i praktycznie w każdym przypadku konieczna jest ekonomiczna analiza projektu. Z kolei pomiary przeprowadzone dla sprężarkowego urządzenia chłodniczego...

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, dr inż. Piotr Kowalski Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego,...

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego, a także prędkości obrotowej rotora na efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza. Uzyskane wyniki pozwolą sprawdzić możliwość pracy urządzenia w warunkach niskotemperaturowych. Jest to intrygujące zagadnienie, które podejmowano w licznych pracach (m.in. [6−8]), nie tylko w odniesieniu...

dr inż. Anna Charkowska Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji...

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji jako wyposażenia technicznego budynków zmieniono tylko trzy paragrafy i załącznik, jednak waga tych zmian jest duża. Nowe przepisy m.in. dopuszczają nowe rozwiązania, zwiększają też wymagania w zakresie regulacji wydajności wentylatorów i stosowania odzysku ciepła oraz zapobiegania kondensacji...

mgr inż. Demis Pandelidis Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy...

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy chłodnicze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dlatego coraz częściej stosuje się rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną. Pozwala to zredukować koszty eksploatacyjne tego typu systemów. Jedną z możliwości, atrakcyjną zarówno inwestycyjnie, jak i eksploatacyjnie, jest wykorzystanie...

dr inż. Mariusz Adamski, mgr inż. Justyna Siergiejuk Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy...

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych (ok. 80–90% czasu [1]), tak ważne jest, by zapewnić w nich odpowiednią jakość powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego stężenia CO2.

mgr inż. Zuzanna Babicz, mgr inż. Ewa Żołnierska, dr inż. Jerzy Sowa Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy...

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy zaprojektować system wentylacji i klimatyzacji, który podoła dużej dynamice zmian środowiska wewnętrznego i uwzględni zyski ciepła i wilgoci oraz emisję biozanieczyszczeń generowanych przez użytkowników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.